STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK Sak 65/08 MIDLERTIDIG SKOLESKYSS I FORBINDELSE MED VEGARBEID Sak 66/08 OVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER PÅ WEB'N Sak 67/08 SØKNAD OM TILSKUDD - TRAUGET SPEKEMAT Sak 68/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - BJØRN SLÅSTUEN Sak 69/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - JØRGEN OG JENS JOHANSEN Sak 70/08 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET FOR MALEREN KRISTIAN VOLDEN OG HUSTRU ELDRI VOLDENS LEGAT Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: U01 Arkivsaksnr.: 04/1669 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 64/08 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad av Program FOU-indikator Årsrapport 2007 for inkubatoren Økonomisk rapport 2007 for Lillehammer Kunnskapspark SAMMENDRAG: Lillehammer Kunnskapspark har søkt om tilskudd på kr pr. år til inkubatoren for perioda fram til Kommunen har tidligere gitt slik tilskudd til første periode for inkubatoren/etablerersenteret. Administrasjonen tilrår at kommunen deltar i dette sammen med Øyer og Lillehammer. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn Lillehammer-regionen har gått sammen om å etablere et regionalt etablerer- og nyskapingssenter i Fakkelgården på Lillehammer. Formannskapet vedtok i sak 64/00 den å gi et årlig tilskudd på kr til dette. Tilsvarende var det fra Øyer og fra Lillehammer. En vesentlig del av finansieringa var statlige midler fra SIVA, samt tilskudd fra Oppland fylkeskommune. Dette var for en prøveperiode, og siste utbetalinga fra Gausdal var i Etter prøveperioda har etablerersenteret (tidligere kalt Comigang, nå inkubator) fått godkjenning fra SIVA for en ny periode til og med I finansieringsplanen er det forutsatt samme andel lokal finansiering. Ny søknad Gausdal kommune har ikke registrert å ha fått ny søknad om videreføring i forbindelse med at den første 5-årsperioda var ferdig. I mars 2008 fikk vi imidlertid en henvendelse med spørsmål om dette, men dokumentet som fulgte med var i et filformat som ikke var lesbart for oss. Etter å ha gjort oppmerksom på dette fikk vi ingen ny søknad, og dette har trolig sammenheng med sjukdom og skifte av leder for inkubatoren. Ny inkubatorleder har tatt opp igjen saken i e-post den I søknaden står det bl.a. : Side 2 av 16

3 Sak 64/08 I følge våre arkiver ser det ut til at vi har forsømt oss mht. å sende den årlige søknaden om støtte til inkubatorvirksomheten i Lillehammer Kunnskapspark. Vi tillater oss herved å søke om årlig støtte på kr i hht finansieringsplanen i Forretningsplanen pkt Vi har undersøkt med Øyer og Lillehammer, og de har videreført sine årlige bevilgninger. Beløpet har heller ikke blitt tatt ut fra budsjettet for Gausdal kommune, slik at det trengs ikke ny bevilgning. VURDERING: Inkubatoren på Lillehammer kan vise til gode resultater, og det var også grunnlaget for at de ble godkjent for en ny 5-årsperiode av SIVA. Administrasjonen finner det naturlig at kommunen deltar videre på lik line med Øyer og Lillehammer, slik at vi gir et tilskudd på kr pr. år som omsøkt. I og med at beløpet ligger inne i budsjettet trengs det ikke ny bevilgning, men i og med at dette blir for en ny periode finner rådmannen det riktig å legge saka fram til politisk behandling. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Gausdal kommune gir tilsagn om et tilskudd på kr pr. år for perioda til inkubatoren i Lillehammer Kunnskapspark. Beløpet belastes Side 3 av 16

4 Gausdal kommune 4 Ark.: N06 Arkivsaksnr.: 08/1567 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 65/08 Formannskapet Saksbehandler: Reidun Knutrud MIDLERTIDIG SKOLESKYSS I FORBINDELSE MED VEGARBEID Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 1. Søknad om skoleskyss fra Arnt Owe Øverli og Beate Husby datert Kanadaveien Fjerdum skole. 2. Søknad om skoleskyss fra Håkon Bø og Kristian Nordlunde datert Follebu kirke Follebu skole (Follebu Bygdahus) 3. Søknad om skoleskyss fra Lisbeth og Kjetil E. Andersen og Annette Steinum og Steffen Hansen datert Kluftvegen Follebu skole (Follebu Bygdahus) 4. Trafikkutviklingen for Fv 315 Baklivegen og Fv 318 Øverbygdsvegen. 5. Trafikksikkerhetsplan for Gausdal, revidert mai SAMMENDRAG: Som en del av trafikksikkerhetsplanen for Gausdal er ordning for fri skoleskyss for elever med trafikkfarlig skoleveg tatt inn. Grunnlaget er Statens vegvesens trafikktelling for riks- og fylkesveger av Elever f.o.m. 1. klassetrinn t.o.m. 4. klassetrinn blir innvilget fri skoleskyss på de strekninger som er merket trafikkfarlige. Ut i fra den økte trafikken tilrås det som en midlertidig ordning for skoleåret 2008/2009 at elever i 1. t.o.m. 7. klasse blir innvilget fri skoleskyss på nevnte strekninger. SAKSOPPLYSNINGER: Opplæringslovens 7.1 sier bl.a. om skoleskyss: Elevar i klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Med utgangspunkt i søknader fra foreldre til elever på strekninger etter Fv 318 Øverbygda og Fv 315 Baklia (omfatter også Kanadavegen og Holsbakkan /Kveinnvegen) har administrasjonen sett nærmere på trafikkforholdene på nevnte strekninger. I forbindelse med utbedring av Rv 255 fra Fåberg Kirke Segalstad Bru er belastningen på Øverbygdsvegen og Baklivegen nå mye større. Vegvesenets målinger i juni 2008 viser en årsdøgnstrafikk på h.h.v på Fv 318 og 1175 på Fv 315. Holsbakkan og Kveinnvegen har/vil få mye anleggstrafikk i forbindelse med utbyggingen av gang- sykkelbane, samt utbygging av Follebu skole. Søknadene fra Bø, Nordlunde, Andersen, Steinum og Hansen gjelder strekningen Follebu kirke Follebu skole (Follebu Bygdahus) Holsbakkan. For elever i klasse. Side 4 av 16

5 Sak 65/08 Søknaden fra Øverli og Huseby gjelder Kanadaveien Fjerdum skole for elev i 2. klasse. Kostnad pr. elev ca kr. pr. år. Antatt elevtall : 10. VURDERING: Administrasjonen behandler søknader ut fra de politiske retningslinjer som er gitt. Da Trafikksikkerhetsutvalget behandlet saken var det i samråd med PP-tjenesten vurdert når barn generelt er modne for å ta vare på seg selv i trafikken. De fleste klagesaker vi får er på avslag p.g.a. alder. I gjeldende sak er det under anleggsperioden en stor økning i trafikktetthet og endring av trafikkforhold, slik at søknadene bør innvilges midlertidig. Innvilgelse av disse sakene gir også andre elever bosatt etter samme strekninger samme rettigheter. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: For skoleåret 2008/2009 klassifiseres: FV 315 Baklivegen og FV 318 Øverbygdsvegen til Follebu skole (Follebu Bydahus) som trafikkfarlig med rett til skyss f.o.m. 1. t.o.m. 7. klasse. Fv 318 Øverbygdsvegen til Fjerdum skole klasse. Side 5 av 16

6 Gausdal kommune 6 Ark.: 062 Arkivsaksnr.: 08/1328 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 66/08 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Mona B. Nicolaysen OVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER PÅ WEB'N Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås avsatt nødvendige ressurser, kr ,- til innkjøp av teknisk utstyr til overføring av kommunestyrets møter på WEB samt at det avsettes nødvendige midler til drift av systemene. Ordningen gjennomføres med virkning fra SAKSOPPLYSNINGER: Fra flere hold har det vært reist spørsmål om overføring av kommunestyrets møter, tidligere ved radiooverføring, i dag via web på kommunens nettsider, til kommunens innbyggere.. Motivene for dette har dels vært: Vitalisering av kommunestyrets virksomhet Øke den politiske interesse Bidra til større åpenhet i forhold til politisk virksomhet Øke engasjementet i forhold til unge velgere Fra vår lokalavis, Gausdøl n har jeg fått en tilsvarende henvendelse, med anmodning om å etablere en web-løsning. Vår IKT-leverandør har utredet de kostnadsmessige og tekniske sider i tilknytning til en slik løsning hvor det bla heter: Ikomm kan hjelpe dere med levering av videoløsning for overføring av kommunestyremøter på internett. Det finnes mange løsninger på markedet,men vi har sett på en løsning fra ESXX i Kongsberg. De har levert tilsvarende løsning til mange kommuner. Leveransen består av to kameraer(talerstol og podiet), stativer, videokort i pc og egen trafo, lydsystem med enkel mikser, to mikrofoner, programvare og etablering på server. Systemet er lett å betjene og alle opptak lagres på servere hos leverandør slik at det er enkelt for publikum å se på opptak av tidligere møter. Systemet krever at det legges inn saksliste for enklere å søke seg til det opptaket man vil se på i ettertid på internett. Side 6 av 16

7 Sak 66/08 Ved overføring live på internett fra møtene kreves kun internettilgang i kommunestyresalen. Dette er i dag på plass og Ikomm vil bistå i oppkobling. Publikum trenger kun en nettleser og en bredbåndslinje. Systemet støtter både windows, linux og MAC. Totalt vil dette koste ca ,- + mva inkl ny stasjonær pc som må stå i salen. Denne leveres av Ikomm (Dell). Årlig vedlikehold av programvare koster ca 1700 kr pr mnd. Dette inkludere leie av plass på server hos leverandør med 25 GB og 20 GB i trafikk pr mnd med ca 6000 innbyggere samt vedlikehold av programvare og supportavtale. Ønskes et tredje kamera for salen koster dette 3400,- + mva. Ikomm vil bistå ved installasjon av pc og kamera. Dette faktureres etter gjeldende avtaler etter medgått tid. I tillegg vil det komme noen kostnader med elektriker for kabling av videokabler i lokalene. Dette kan bestilles hos Skogvang. Til orientering vil en løsning for alle tre kommunene i 3-1 bli noe rimeligere pr år samlet enn om hver kommune vil bestille separat. Dette bør tas opp i styringsgruppe IKT og Ikomm kan orientere om saken hvis ønskelig. I kostnadsoverslaget legges til grunn at vi bruker 3 kameraer, dvs ett mot talerstol, ett mot dirigentbord og ett mot selve salen. Systemet er utviklet slik at interessert selvfølgelig kan følge sendingene direkte, men også slik at man enkelt i ettertid kan finne fram til den enkelte sak og spille av debatten og diskusjonen som fant sted. Jeg viser til at kostnadene kan bli noe lavere dersom vi kan gjennomføre dette som et 3 1 prosjekt og saken er spilt inn til de 2 andre kommunene. Ringsaker kommune har pr dato systemer med overføring av kommunestyremøtene. Ordfører opplyser at ordningen fungerer etter hensikten og alle parter er godt fornøyd. Antall responser på web n under møtene varierer, men så langt har de hatt fra tilhører pr møte. Med større publisitet og oppmerksomhet rundt ordningen forventes på sikt økt respons. Tilsvarende har Kragerø kommune en godt fungerende WEB-løsning. VURDERING: Gausdal har på flere områder forsøkt å skape større politisk engasjement, direkte valg av ordfører, komitemodell med større politisk engasjement og involvering og nå stemmerett for 16-åringer, er eksempler på dette. Jeg har stor tro på at vi gjennom videooverføring av kommunestyrets møter ytterlig vil kunne skape engasjement og oppmerksomhet. Ikke minst vil jeg tro dette gjelder de yngre velgerne. Jeg tror også at videooverføring vil bidra til større åpenhet og forståelse i forhold til politisk arbeid og prosesser. Dirkete overføring av kommunestyrets møter byr også på utfordringer. Vi må holde fast ved dagens relativt strenge regi og møtestruktur. Videre må det stilles særlig krav til aktsomhet i forhold kommentarer ytringer fra talerstolen når det gjelder opplysninger som går på enkeltindivider og personlige forhold. Det kan vel også tenkes at terskelen for å ta ordet/engasjere seg i debatten i kommunestyret kan bli høyere, i alle fall i starten. Side 7 av 16

8 Sak 66/08 Jeg inviterer med dette kommunestyret til en god og grundig diskusjon om saken. For min del er jeg overbevist om at videooverføring kan ytterligere bidra til å vitalisere vårt politiske arbeid og politiske prosesser. Investeringskostnader tas i inneværende års budsjett. Kostnader knyttet til drift innarbeides i budsjettrammene for Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. I 2008 anskaffes nødvendig tekniske løsninger som gjør det mulig å overføre kommunestyrets møter på WEB fra I budsjett for 2008 gjøres følgende endringer Kjøp av IKT-utstyr kommunestyresalen D Bruk av formannskapets tilleggsbevilgningspost K 3. Nødvendige utgifter til drift av systemet innarbeides i budsjettrammene for 2009 Side 8 av 16

9 Gausdal kommune 9 Ark.: 223 U01 Arkivsaksnr.: 08/528 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/08 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD - TRAUGET SPEKEMAT Vedlegg: Oppsummering forretningsplan Andre vedlegg (ikke vedlagt): Brev av , og SAMMENDRAG: Trauget Spekemat søker om tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling ved etablering av ny bedrift Gausdal Mat AS. Det skal bygges produksjonslokaler for videreforedling av egen sau. Varen skal tilbys gjennom catering, engros og direktesalg. Administrasjonen tilrår at det gis tilsagn om et tilskudd på kr SAKSOPPLYSNINGER: Søknaden Trauget Spekemat søkte opprinnelig om tilskudd til kjøp av næringstomt og tilknytningsavgifter for nybygg, ut fra en kostnad på ca. kr (brev ). I brev av er dette endra til også å omfatte nybygg og inventar, med en samla kostnad på kr og søknad om tilskudd på kr Etter en dialog med kommunen er det fremma ny og fullstendig søknad i brev av Denne søknaden gjelder etablering av en ny bedrift Gausdal Mat AS. Søknaden omfatter følgende: Investeringer Tomt/tilknytning Etablering aksjeselskap Bygning Gravearbeid Innkjøp utstyr Eget arbeid Sum Bedriftsutvikling Reiser Konsulent Konsept/produktutvikling Eget arbeid Annet Sum Side 9 av 16

10 Sak 67/08 Finansiering foreslås slik: Egenkapital Tilskudd bedriftsutv. GK Tilskudd etablering GK Lån, evt. BU-midler Sum Det skal bygges et næringsbygg der en skal drive med videreforedling av egen sau som tørka bog, fenalår og pinnekjøtt, samt produksjon av spekeskinke, sideflesk og sylte etter gamle oppskrifter. Bedrifta skal også tilby catering av spekemat. Varene skal ellers selges på Østlandet via engros og direktesalg. Bedrifta Trauget Spekemat ANS har eksistert i over 10 år. De driver med produksjon av spekemat, og selger mye direkte ute på markeder. Innehavere her er Marit Flutuen og Arild Ringen. De skal nå utvide virksomheten ved å danne et nytt aksjeselskap Gausdal mat AS. Her skal også broren til Marit Hans Petter Flutuen delta. Den eksisterende virksomheten er veletablert og har ikke problemer med å få solgt produktene sine, og ønsker derfor å utvide både omfanget og flere typer produkter. Vi er ikke kjent med at de har fått kommunalt tilskudd tidligere. VURDERING: Bak søknaden står en godt etablert bedrift, som har god avsetning på produktene sine. Det er positivt at de nå ser muligheter for å utvide produksjonen og produktspekteret, og at dette på sikt vil skape flere arbeidsplasser. Søkerne bidrar med stor egenfinansiering. både i form av eget arbeid samt mye egenkapital. Den nye bedrifta er under etablering. Søknaden virker grundig gjennomarbeidet, og det følger med en detaljert forretningsplan som tyder på at denne satsinga er vel fundert. Tiltaket samsvarer med høyt prioriterte områder i næringsplanen, ved at det er videreforedling av lokale matprodukter. Dette er det også sterk fokus på fra nasjonale myndigheter, og i markedet synes det å være økende etterspørsel etter slike produkter. Dette er en stor investering, der det også er muligheter for finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge (BU-midler). I første omgang søker de om et mindre etableringsstipend der. I slike saker har vi ofte avventa behandlinga i Innovasjon Norge, og så evt. fulgt opp med et kommunalt tilskudd i tillegg dersom de ikke har fått maks. tilskudd fra Innovasjon Norge. Søknaden her gjelder så store beløp at vi regner det som mindre sannsynlig at de får maks derfra, og mener derfor at det er forsvarlig å sluttbehandle søknaden nå. Dette også ut fra at det er lenge siden de starta arbeidet med søknaden til kommunen. Søknaden gjelder maks. støtte ut fra retningslinene for næringsfondet. Dette har vi ikke mulighet til innenfor rammene for næringsfondet, det gjenstår nå kr av ramma for inneværende år. Skal en gi større tilskudd må midlene tas fra andre kommunale midler. Ved så store søknadsbeløp har vi tidligere redusert tilskuddssatsen vesentlig i forhold til det maksimale. Side 10 av 16

11 Sak 67/08 Ut fra en helhetsvurdering foreslår administrasjonen å gi tilsagn om et tilskudd på kr , som tilsvarer om lag 5,4 % av investeringer og utviklingskostnader. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Gausdal kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Trauget Spekemat /Gausdal mat. Tilskuddet skal brukes til investeringer og bedriftsutvikling ved etablering av ny bedrift. 2. Innvilga tilskudd kan utbetales med inntil 75 % etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % blir holdt tilbake og utbetales først når sluttrapport med prosjektregnskap er godkjent. 3. Det gis en arbeidsfrist fram til Dersom prosjektet ikke er ferdig innrapportert innen denne dato blir ubrukte midler inndratt. Søknad om utsatt arbeidsfrist må være begrunnet og fremmet innen fristen går ut. 4. Kommunen skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte. Støttemottakeren er forplikta til å gi nødvendige opplysninger og må godta innsyn i regnskap. 5. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2008: Tilskudd fra næringsfond økes med kr Bruk av næringsfond økes med kr Side 11 av 16

12 Gausdal kommune 12 Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 08/1430 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 68/08 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - BJØRN SLÅSTUEN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad (udatert) journalført SAMMENDRAG: Bjørn Slåstuen skal starte opp et enkeltpersonforetak innen maling, oppussing og vedlikehold. Administrasjonen tilrår å gi et tilskudd på inntil kr til investeringer og markedsføring. SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren driver og starter opp et enkeltpersonsforetak innen maling, vedlikehold og oppussing. Han søker om støtte til investeringer i utstyr som trengs i oppstarten og tilskudd til utviklingstiltak i form av markedsføring. Slåstuen har lagt fram forretningsplan som gir en grei oversikt. Driftsbudsjettet viser et bra driftsresultat. Investeringer utstyr Markedsføring Sum Dette finansieres ved egenkapital og tilskudd næringsfond VURDERING: Søkeren har erfaring både som maler og snekker, men ønsker nå å starte sin egen bedrift. Dette er innen et fagområde der det er mange små bedrifter i kommunen, som dette vil bli i konkurranse med. Han viser til et godt samarbeid med flere av disse, og mener at det er behov for alle. Han mener også å ha et spesielt fortrinn ved at han tar på seg både snekring og maling, og dermed vil kunne gjøre en større del av små jobber. Kostnadene med oppstarten er små, og en del av investeringene er av en slik art at de er lett omsettelige. Dette kombinert med konkurransesituasjonen med flere bedrifter innen samme faget, gjør at det ikke er naturlig å gi fullt investeringstilskudd. Samtidig mener administrasjonen det vil være positivt for søkeren å få et mindre oppstarttilskudd. Side 12 av 16

13 Sak 68/08 Administrasjonen tilrår derfor å gi tilsagn om et tilskudd på kr , begrensa oppad til 25 % av kostnadene. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Gausdal kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Slåstuens malerservice oppussing og vedlikehold. Tilskuddet skal brukes til investeringer og markedsføring. Tilskuddet er avgrensa til 25 % av dokumenterte kostnader. 2. Innvilga tilskudd kan utbetales med inntil 75 % etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % blir holdt tilbake og utbetales først når sluttrapport med prosjektregnskap er godkjent. 3. Det gis en arbeidsfrist fram til Dersom prosjektet ikke er ferdig innrapportert innen denne dato blir ubrukte midler inndratt. Søknad om utsatt arbeidsfrist må være begrunnet og fremmet innen fristen går ut. 4. Kommunen skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte. Støttemottakeren er forplikta til å gi nødvendige opplysninger og må godta innsyn i regnskap. 5. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2008: Tilskudd fra næringsfond økes med kr Bruk av næringsfond økes med kr Side 13 av 16

14 Gausdal kommune 14 Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 08/1481 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 69/08 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - JØRGEN OG JENS JOHANSEN Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Jørgen og Jens Johansen søker om tilskudd på kr til innkjøp av løypeutstyr for bruk i Værskei-området. Det tilrås at søknaden avslås ut fra at tiltaket gir liten næringsmessig effekt for søkerne, og at kommunen gir årlig tilskudd til vedlikehold av skiløypene i samme området. SAKSOPPLYSNINGER: Søkerne har inngått samarbeidsavtale med Værskei løypekomite for de neste 5 år, og må foreta investeringer i løypeutstyr. Tidligere har det her vært kjørt spor med løypemaskin og delvis snøskuter, men tdligere løypekjører sa opp avtala etter forrige sesong pga. dårlig inntening. De nye løypekjørerne vil derfor bruke skuter og skikkelig sporsetter. Investeringer (inkl. mva): Lynx Yeti Pro 60 cm belte Ginzugroomer sporsetter Sum Finansiering: Egenkapital Tilskudd næringsfondet VURDERING: Maksimalt tilskudd til investering er 25 %, og dersom mva ikke regnes med vil det utgjøre et tilskudd på kr Formålet bak denne investeringa synes i stor grad å være å gi friluftsfolket et bra løypetilbud. Økonomien i dette er dårlig, noe søkerne også gir klart uttrykk for. Derfor vil de nå satse på et enklere og billigere opplegg enn tidligere. Budsjettet tyder på at det vil bli svært lite igjen til betaling for eget arbeid, og uten utsikter til at dette vil bedre seg på sikt. Administrasjonen ser det derfor som vanskelig å begrunne et tilskudd med at dette er næringsutvikling som har behov for oppstartstøtte og dermed på sikt vil gi flere lønnsomme arbeidsplasser. Side 14 av 16

15 Sak 69/08 Et tilskudd kan eventuelt også begrunnes i at dette er viktig for øvrig næringsliv, i dette tilfelle for å gi økt ringvirkninger fra reiselivet. Tilsvarende søknad ble behandla i Da ble det gitt til et selskap i Værskeiområdet til innkjøp av trakkemaskin, og til en maskin i øvre delen av Vestre Gausdal. Det ble presisert at dette var et engangstilskudd for å få til et bedre system med løypekjøring i hele Vestre Gausdal. Samtidig ble også det kommunale driftstilskuddet til løypekjøring økt. Den gangen ble det også gitt tilskudd fra fjellstyret og almenningsstyret, det går ikke fram av denne søknaden at de skal bidra nå. Administrasjonen finner det ikke naturlig at det gis kommunalt næringstilskudd til utskifting av utstyr eller til etablering av nye drivere av løypekjøringa. Kommunen gir sitt tilskudd gjennom et årlig driftstilskudd, og det forutsettes at andre aktører også bidrar slik at dette samla sett blir regningssvarende. Administrasjonen tilrår derfor at søknaden avslås. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Søknad fra Jørgen og Jens Johansen om tilskudd fra næringsfondet om tilskudd til innkjøp av løypeutstyr avslås. Dette begrunnes med at tiltaket gir liten næringsmessig effekt for søkerne, og at kommunen gir årlig tilskudd til vedlikehold av skiløyper i samme området. Side 15 av 16

16 Gausdal kommune 16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 08/1450 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 70/08 Formannskapet Saksbehandler: Wenche Iverstuen VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET FOR MALEREN KRISTIAN VOLDEN OG HUSTRU ELDRI VOLDENS LEGAT Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): E-post fra Brynhild Marie Foss SAMMENDRAG: Det velges ny representant for Gausdal kommune i styret for Maleren Kristian Volden og hustru Eldri Voldens legat. SAKSOPPLYSNINGER: Styret for legatet har tre representanter: soknepresten, lensmannen og en representant oppnevnt av formannskapet i Gausdal kommune. Styret har møte 1 gang pr. år hvor midler fra legatet tildeles etter søknad. Brynhild Marie Foss har sittet i styret for legatet som sekretær i siden mars 2004 og ber nå om avløsning. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Som ny representant for Gausdal kommune i Maleren Kristian Volden og hustru Eldri Voldens legat velges: Side 16 av 16