Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013"

Transkript

1 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5 Årsberetning fra styret Årsberetning fra hus-komiteen Årsberetning fra havnekomiteen Årsberetning fra jollegruppa Årsberetning fra regattakomiteen Vedlegg 1: EIENDELEFORTEGNELSE... 24

2 Årsmøte for Horten Seilforening Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmetellere d) Valg av to personer som undertegner protokollen e) Valg av sekretær til å føre protokollen 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap og budsjett a) Regnskap i revidert stand og revisjonsberetning. b) Budsjett. 5. Årsmøtesaker a) Justering av havneavgift b) Oppgradering av havna c) Valg av representant til Seiltinget ( mars 2013 i Tromsø). Styrets forslag: Leder 6. Valg av styret Valgkomiteens innstilling valgkomiteen 7. Valg av valgkomité fram til årsmøte for 2014 Årsmøtet må velge en ny valgkomité, valgkomiteen skal minst bestå av 4 medlemmer. 8. Forslag til leder av komiteer Tur og hav Hus Jolle Regatta Havn Færder/Ankerkomiteen Web ansvarlig 9. Utdelinger Horten Seilforenings Klubbregatta 13 og 14 oktober Premieutdeling

3 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift Hvorfor ønsker vi å øke havneavgiften? Havna er fra 1979 og trenger vedlikehold og oppgradering: mudring vedlikehold av brygger vedlikehold av nordre molo(påfyll av masse). Avhengig av havneutbygging nye lys ved innseiling+refleks(rød/grønn) justere avstand mellom utriggere på nordsiden av flytebrygga(de nye ribene er for brede i ft til de gamle "følgebåtene") opplagsplass må dreneres, gruses og klargjøres for 55 båter miljøstasjon mastehus? Idag regnes havneavgiften ut på følgende måte: 1. plassbredde i meter * 349kr 2. "dugnads-penger" kr 1000 for ikke ned-arbeidede timer. Dugnadstimer regnes inntil 10 timer a kr 100 Havnekomiteen foreslår en økning i grunnavgiften 1. ENDRING: plassbredde i meter * 630kr 2. UENDRET: "dugnads-penger" kr 1000 for ikke ned-arbeidede timer. Dugnadstimer regnes inntil 10 timer a kr 100 Effekt og disponering av økning: økte inntekter på ca kr pr år. de økte inntektene settes inn i foreningens havnefond havnefondet benyttes til vedlikehold og oppgradering ref punktene ovenfor For Havnekomiteen i Horten Seilforening v/leder Dag Thon

4 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna Historikk Seilforeningen vedtok i 2008 å gjøre følgende: - Arbeidet med reguleringsplan skal fortsette fram til godkjent reguleringsplan - Godkjent reguleringsplan følges opp med byggesøknad inklusive nødvendige grunnundersøkelser - Det skal videre inngås forpliktende kontrakt for kjøp av båtplasser med forbehold om bygging før saken fremlegges for endelig beslutning på ekstraordinært årsmøte. Endelig godkjenning av reguleringsplanen ble vedtatt av Horten kommunestyre, men ble senere underkjent av Fylkesmannen pga saksbehandlingsfeil. Kort summert så hadde det gått for lang tid mellom høring og vedtak. Kommunen sier vi må gjennomføre regulering på nytt. De sier også at vi bør søke om å få tilbakebetalt gebyret for saksbehandlingen. På årsmøtet i 2012 ble det nedsatt en komité bestående av Olav Hollingsæter, Jo Laaveg, Ove Pedersen og Olav Tømmerstigen med oppdrag om å realitets-vurdere mulighetene for bygging av havn.

5 Vi ble tidlig klar over at det å lage en massiv steinmolo langt ute på 5 meters dyp var både praktisk og økonomisk urealistisk. Vi gjorde da en vurdering av å bygge hele havna med betongbølgebrytere, men dette ble alt for dyrt. Vi har da sett på et tredje forslag som vi vil presentere her. Beskrivelse ny havn: Bakgrunn for forslaget er en vurdering av at det vil være svært positivt for seilforeningen å kunne tilby et visst antall plasser til større kjølbåter, for å styrke miljøet i klubben. Det er dessuten et sterkt behov for en generell oppgradering av havna som ligger på Hortens fineste tomt og burde være en perle for oss og omgivelsene. Vi tok utgangspunkt i at klubben burde kunne tilby mellom 20 og 30 slike plasser. Ideen i det nye forslaget er å flytte den nordre moloen ca 40 meter nordover og la den fortsette rett ut, og rette ut den søndre moloen slik at denne også går lenger utover. Mellom disse moloene er det da tenkt en 4 meter bred betongbølgebryter. Den vil høyst sannsynlig ikke bli liggende slik som på tegningen, så det må foreløpig ses på som en illustrasjon. Vi har kalkulert moloene ut ifra vedlagte skisse (Snitt molo ved 1 m dybde), som vi mener vil gi et meget hyggelig og ordentlig inntrykk. Slik denne utbyggingen er tegnet vil den gi plass til : 10 stk 2,5m plasser 20 stk 3m plasser

6 11 stk 3,5m plasser 27 stk 4m plasser 16 stk 4,5m plasser 28 stk 5m plasser Vi har sett at det sannsynligvis kan utvides med f.eks. ytterligere ca 10 stk 5 meter plasser uten særlig økning i bygge kostnadene. Budsjett bygging: Flytting av moloer og nye tre brygger. kr Mudring kr Betongbølgedemper 90 meter kr Flytebrygger og uteriggere kr Vann og strøm på brygger kr Ny tilførsel strøm kr Ny regulering kr Opparbeidelse av parkering og vei kr Sum kr For å se hvordan dette ser ut i forhold til andre båthavner har vi sett på hva det ville gitt av inntekt hvis vi hadde solgt plassene til samme priser som i Åsgårdstrand seilforening. Det ville det gitt oss en inntekt på kr , men dette ville betinget at ingen hadde båtplasser fra før i havna. Prisene i Åsgårdstrand er: 2,5m kr m kr ,5m kr m kr ,5m kr m kr Hva med de som allerede har båtplass. Totalt 47 plasser har allerede innbetalt innskudd på kr for eksisterende havn. Budsjettet tåler ikke at de som allerede har plass i havna nå ikke behøver å betale noe ekstra for plass i den nye havna. Vi synes også dette er rimelig ut ifra at det blir en vesentlig oppgradering av dagens havn. Vi synes videre det er rimelig at de som har bygget havna og vært med lenge skal krediteres de verdiene de har vært med å skapt. Vi har da følgende alternative forslag for å beregne verdien av eksisterende plasser: Alle innskudd blir indeksregulert fra det tidspunkt innskudd ble betalt, og /eller det legges til en verdi på f.eks. kr 200 pr år man har hatt båtplassen ut ifra den tanken at 20 % av dugnadsinnsatsen har gått til oppgradering, og 80 % har vært vedlikehold.

7 (Indeksreguleringen vil utgjøre et beløp på kr , og kr 200 pr år vil utgjøre et beløp på kr ) Konsekvensene av dette (sum begge alternativer) kan ses i 3 eksempler: Innskudd 1980 kr 7800,- : Verdi 2013 blir kr Innskudd 1991 kr 7800,- : Verdi 2013 blir kr Innskudd 2001 kr 7800,- : Verdi 2013 blir kr Hvis vi bruker dette som modell vil verdien av dagens innskudd være ca kr som må plusses på kostnadene (egentlig inntekt tap). De som allerede har båt plass må således i denne modellen betale normalpris for «ny» båtplass, men får selvfølgelig fratrukket allerede innbetalt innskudd pluss indeksregulering og eventuelt 200 kr pr år i oppgradering. Den totale kostnad inklusive indeksregulert innskudd blir således kr I dette ligger det da en teoretisk «reserve» til uforutsette kostnader på kr Vår mening er at budsjettet bør forbedres med ca 1 mill kroner før eventuelt bygging kan påbegynnes. Vi mener videre at dette sannsynligvis er mulig gjennom noe bedre utnyttelse av havna, og å lete etter rimeligere leverandører. Mål er å bygge en ny havn med båtplasser 20 % billigere enn Åsgårdstrand. Forslag til vedtak: 1. Det skal jobbes videre med å få regulert havna etter de nye tegningene. 2. Prinsippet for verdisetting av eksisterende båtplasser vedtas, slik at dette kan legges inn i budsjett, men det må innarbeides noen regler / begrensinger for uttak av den økte verdien av båtplassen f.eks. ved eventuelt salg. 3. Styret kan fatte vedtak om igangsetting av bygging hvis budsjettet gjør det mulig å selge båtplasser min. 20 % billigere enn i Åsgårdstrand. Et slikt budsjett må selvsagt kvalitetssikres, gjerne av en bank. Alternativt må ev vedtak om bygging fattes av ekstraordinært årsmøte. Hilsen Olav H, Jo, Ove og Olav T. Horten februar 2013

8 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder: Jørn TB. Larssen Nestleder: Jo Laaveg 1. Styremedlem: Per Andreas Brodtkorb 2. Styremedlem: Stig Thorsen/Dag Fjeldly 3. Styremedlem: Irma Semb 4. Styremedlem: Dag Thon Sekretær: Marit Engebukten Kasserer: Thor Erik Karlsen 1. Vara: Knut Erik Svendsen 2. Vara Tove Guttelvik. Horten Seilforening har pr. 31.desember 2012 et medlemsantall på 180, inklusive familiemedlemmer. Dette er en svak økning fra Styret har i perioden mellom årsmøtene avholdt 11 styremøter. Styret anser økonomien i foreningen som god. Horten seilforening er en «Barne-og ungdoms-vennlig seilforening». I henhold til retningslinjene fra Norges Seilforbund tilfredsstiller vi med dette en rekke krav som bekrefter at vi har «et godt og allsidig tilbud, en vel-strukturert juniorgruppe, det utføres aktiviteter med henblikk på å rekruttere nye medlemmer og klubben har et beskrevet mål for juniorarbeidet.». «Årets rekrutt» ble Stefan Lapadatu og «Årets jolleseiler» ble Olav Salterød Jonas. Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i Se flere resultater i vedlagt rapport fra jollekomiteen. Videre ble det i sommerferien arrangert en vellykket uke med seilskole, som var fulltegnet med over 30 påmeldte. Det faktum at Horten Seilforening har mange seilere som gjør det bra, henger sammen med kontinuitet på trenersiden og flere aktive foreldre som bidrar i den ukentlige driften av jollegruppa. Det er viktig for en idrettsforening og styret retter en takk til den gode dugnadsånden. Horten Seilforening har i 2012 hatt et høyt aktivitetsnivå også på arrangementsiden, og det har vært arrangert flere gode nasjonale, regionale og lokale mesterskap med god avkastning. Følgende regattaer ble arrangert: april: Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen med Optimist A+B+C og Europa august: NM for MOD 11M oktober: Rankingseilas Europa og Zoom 8 Klubbmesterskap.

9 For sesongen 2013 Horten Seilforening har fått tildelt følgende regatta arrangementer: august: NM for Andunge og BB11 (1 bane Indre Havn) september: NC7 for Zoom8, RS Feva, Europa, Laser, 29 er og RS:X & BIC (3 baner) oktober: Ranking seilas Europa (1 bane) Dette krever innsats fra medlemmene og vi ber om at datoen noteres og holdes av. For mer informasjon vedrørende regattaene nevnt ovenfor, se vedlagt rapport fra regattakomiteen, HS sine hjemmesider og regnskapet. Starten på 2012 sesongen for tur og hav ble preget av noe manglende kontinuitet på leder-siden, da primus motor (Stein Angsund) prioriterte egen langtur. Styret ønsker Stein Angsund god seilas. Havneutbyggingssaken går videre iht. årsmøtevedtaket i En egen komité arbeider videre med utbyggingen, se egen sak som presenteres årsmøtet. Hus-komiteen har i 2012 igangsatt følgende vedlikehold på Seilerhuset: På østveggen er det skiftet en del råtne bord og råtne vindskier, og veggen er malt. På toalettene er det startet opp å male tak, vegger og dører. Det har vært service på kloakkpumpa. Stua har hatt rundvask og det ble hengt opp rene gardiner. Det er kjøpt inn nytt middagsservise, noe bestikk og vaffeljern Utleienivået av seilerhuset var i 2012 på et litt høyere nivå enn Seilerhuset har også blitt benyttet til flere egne arrangementer bl.a. Vintersamling, Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen, NM for MOD 11M, Rankingseilas Europa og Zoom8, Seilskolen, sammenkomster for medlemmene. I tillegg har vi hatt Seilkafé hver søndag i periodene: fra nyttår til påske og fra november til jul. Styret ønsker å gi en stor takk til de som har stilt opp på dugnadene og på søndags-kafeen. Styret retter også en stor takk til samtlige komiteer som gjør en stor innsats. For mer utfyllende informasjon vises det til vedlagte rapport fra de forskjellige komiteer. Foreningen har også vært representert ved Stein Angsund og Jørn TB Larssen i ankerkomiteen for Færder seilasen, dette gir gode inntekter for foreningen. Videre har styret stor tro på det gode miljøet og den sportslige utviklingen HSF har innenfor jollemiljøet. Samtidig ser styret betydelige utfordringer i framtiden for kjølbåt-miljøet med nåværende havnefasiliteter. Vi håper at foreningen kan samles om en utviklingsplan for Horten Seilforening, slik at fremtidige generasjoner også kan tilbys god seilglede. Styret retter en stor takk til våre trofaste sponsorer: Kristoffersen og Sønn, Marin Supply. Styret februar. 2013

10 Årsberetning fra hus-komiteen Hus-komiteen har bestått av: Irma Semb, Olav Tømmerstigen, Solveig Bastø Lenses og Marit Engebukten Huset er i 2012 vært utleid 40 ganger, noe som gir foreningen en nettoinntekt på kr ,-. I 2011 leide vi ut 38 ganger, så tallet er ganske stabilt. Ønsket om å leie huset er størst på våren/forsommeren og i en periode på høsten. Vintermånedene er en stille periode. De fleste som leier huset er svært fornøyde med lokalene og de forholder seg til reglene HS har satt opp. Dessverre ser vi av og til at noen få leietagere arrangerer fester som tar litt av, noe huset bærer preg av dagen etter. Solveig Bastø Lenes har styrt utleie av seilerhuset i 2012, og vi takker for all hjelp i den sammenheng Huset har også blitt benyttet til flere egne arrangementer: Bl.a. Vintersamling, Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen, NM for MOD 11M, Rankingseilas Europa og Zoom8, Seilskolen, sammenkomster for medlemmene. I tillegg har vi hatt Seilkafé hver søndag i periodene: fra nyttår til påske og fra november til jul. Vi har hatt notat i Gjengangeren både under «Min Forening» og «hva skjer?» som informerer om at Seilkafeen på Rørestrand er åpen på søndager. Gjengangeren har også vært på besøk på Seilkafeen og de laget reportasje i avisen. Det har foregått noe utvendig vedlikehold i år. På østveggen er det skiftet en del råtne bord og råtne vindskier, og veggen er malt. I den anledning ble det også oppdaget mye råte i vinduene, og en del av disse må skiftes. På toalettene er det startet opp å male tak, vegger og dører, dette bør gjøres ferdig. Huset bærer preg av å være mye i bruk, hele huset bør vaskes fast en gang i året for ha en viss standard. HS har dessuten et ansvar i forhold til hygiene ved utleie. Det har vært service på kloakkpumpa. Stua har hatt rundvask, det ble hengt opp rene gardiner. Det er kjøpt inn nytt middagsservise, noe bestikk og vaffeljern. Hus-komiteen takker også i år Fargerike C Kristoffersen, v/ Øivind Kristoffersen, for all hjelp til innkjøp og arbeider. I tillegg en stor takk til foreldre som stiller opp på dugnader! Huset er 25 år gammelt. Det trenger å renoveres. For at vi som medlemmer igjen skal kunne bli stolte av Seilerhuset vårt er vi avhengige av at så mange som mulig av foreningens medlemmer stiller på dugnader.

11 Vi må jobbe videre med vedlikeholdsarbeidet også i Huset må rundvaskes samt rense og bone alle gulv. Belegg på gulv i toalett bør skiftes (dette pga lukt)? Ventilasjonsanlegget er reparert. Må ferdigstilles av elektriker Kjøpe inn og montere lufthåndtørker på HC toalettet. Støvsuger for å lette rengjøringen. Kjøkkenet trenger oppgradering. Hus-komiteen Irma Semb

12 Årsberetning fra havnekomiteen Komiteens medlemmer: Dag Thon, Ove Pedersen, Frank Reier Knudsen. Følgende arbeid er utført: 1. Vedlikehold på lyspunkter, fjernet rust, mønjet og malt. 2. Silt vann og strøm fra samme post. Montert nye vannposter 3. Skiftet kontakt lyspunkt indre på nordre brygge. Brent og kortsluttet kursen. Noe problem med lyspunktet. Kontakter OK. 4. Nedskjæring av busk og kratt ved nordre brygge pyntet opp med blomsterbed. 5. Støping av 4stk 600 kg moringer til flytebrygge. 2stk lagt ut med kranbil. De siste 2 med båt fra Horten havnevesen. 6. Vedlikehold av utrigger-pontonger. Fjerning av groe. 7. Reparert innfestninger på noen utriggere på flytebrygge. Blir sprengt ut av for brede ribber) Prioriterte oppgaver for 1913: 1. Skifte vannkraner i kummer. Det er for tungvint å få stengt. 2. Forbedre opplagsplass. Drenere, gruse, merke opp for å få bedre plass til flere båter i opplag 3. Gå over bobleanlegg. Kjøre rutine 4. Olje brygger 5. Rydde opplagsplass fjerne alt rot. (St. Hans bål?) Horten, Dag Thon

13 Årsberetning fra jollegruppa I 2012 har jollegruppa hatt organisert trening for E- joller og Optimister. Optimistene har vært inndelt i tre grupper; regatta, viderekommende og nybeg ynnere. E-jollene har hatt Frode Johansen som innleid trener én dag i uken, mens den andre treningsdagen har vært egentrening hvor Ylva og Per A Brodtkorb har filmet. Det har vært 2 E-jolle seilere fra Horten SF som har vært fast på trening, samtidig som noen optimistseilere har begynt å prøve seg i klassen. Optimist regattagruppen har hatt 9 aktive seilere med Gorm Grennes som trener. Optimistseilerne har trent tre dager i uken frem til den første Norges Cup'en, og deretter to dager i uken. Et godt treningstilbud med gode trenere som står på og et positivt miljø har gjort at både E joller og Optimister fra andre foreninger har deltatt på treningene på Rørestrand. Det har vært 11 viderekommende optimistseilere, som har utviklet seg til en stabil og ivrig gjeng. Disse har i år blitt trent av Sander K. Svendsen, Ylva og Per A. Brodtkorb. Nybegynnerkurset hadde 5 deltagere som Thor Erik Karlsen har vært trener for. Han har hatt hjelp gjennom sesongen av Jon Spilling, Mette Engesund og Olav Tømmerstigen. Begge gruppene har et veldig godt sosialt miljø, også med en god del kontakt på tvers. Det er positivt at de fleste av de viderekommende og også flere av årets nybegynnere har deltatt i Vestfold Cupregatta(e r). I Optimist klasse C er Horten den seilforeningen med klart flest aktive deltagere. Både for E-jollene og Optimist regattagruppen har det vært organisert et «spleiselag» for trenerkostnadene knyttet til oppfølging under NC'er og NM. Hortens trenere har fulgt opp både Hortens egne seilere, og mange seilere fra andre seilforeninger gjennom denne ordningen. Dette har vært med på å redusere kostnadene for alle involverte. Horten seilforening er en «Barne-og ungdoms-vennlig seilforening». I henhold til retningslinjene fra Norges Seilforbund tilfredsstiller vi med dette en rekke krav som bekrefter at vi har «et godt og allsidig tilbud, en vel-strukturert juniorgruppe, det utføres aktiviteter med henblikk på å rekruttere nye medlemmer og klubben har et beskrevet mål for juniorarbeidet.» Arrangementene i 2012 startet med ski-samling på Svarstad og tur i svømmehallen. NOK vintersamling ble arrangert i midten av mars hvor foreldre fra Horten sto for alt fra matlaging til å gi husly til deltakerne. Pga frafall av eksterne trenere ble arrangementet gjennomført med en trenertrio fra Horten SF (Gorm, Lars Johan, Marcus). Over 30 seilere deltok på dette vellykkete arrangementet. Ellers har det blitt arrangert en Vestfold Cup og rankingseilas for E-joller og Zoom8. I sommerferien ble det arrangert en vellykket uke med seilskole, som var fulltegnet med over 30 påmeldte. I august ble det arrangert breddesamling for 33 Ejoller. I november var det som vanlig søndags-seiling i samarbeid med Vestfold seilkrets. En mild høst gjorde at dette fortsatte helt frem til desember. Årets mamma- og pappa-regatta skulle blitt avviklet på St. Hans aften, men ble dessverre avlyst. Litt senere på høsten ble klubbmesterskapet for jollene arrangert samtidig med kjølbåtene i løpet av en helg. Årets klubbmestere ble Lars Johan Brodtkorb, Nora Johanne Brodtkorb og Stefan Lapadatu i henholdsvis i E-jolle, Optimist A og Optimist B. Totalt 19 stykker deltok i Klubbmesterskapet for joller. Den endelige sesongavslutningen var i begynnelsen av desember, med blant annet storstilt middag med bilder fra året som har gått og utdeling av bronseror til de som har bestått det, og

14 utmerkelsene «Årets rekrutt» til Stefan Lapadatu og «Årets jolleseiler» til Olav Salterød Jonas. Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i De vi ktigste er som følger: Internasjonale mesterskap OL (Brett): Jannicke Stålstrøm 19. plass WC sammenlagt (Brett): Jannicke Stålstrøm 2. plass Open Week E-jolle: Lars Johan Brodtkorb 1 og Nora Johanne Brodtkorb 98. plass. VM E-jolle (herrer): Lars Johan Brodtkorb 7. plass VM E-jolle (damer): Nora Johanne Brodtkorb 37. plass VM Optimist: Mads Severin Hassum-Olsen 150. plass EM Optimist (gutter): Olav Salterød Jonas 29. plass EM Optimist (jenter): Nora Johanne Brodtkorb 91. plass JNoM Optimist (gutter): Torstein Tenstad 81. plass Norgesmesterskap Optimist (gutter): Mads S. Hassum-Olsen 2, Emil B. Bratbak 11, Torstein Tenstad14, Andreas Erik Karlsen 22 og Olav S. Jonas 25. plass Optimist (jenter): Nora J. Brodtkorb 2. og Astrid G. Lunner 4. plass E-jolle (gutter): Lars Johan Brodtkorb 2. og Marcus Salterød Jonas 29. plass E-jolle lag: 3. plass (Lars Johan Brodtkorb, Nora Johanne Brodtkorb, Christian Kristoffersen, Sebastian Skjølaas, Emil Book Bratbak) Optimist lag-cup: 1. (Nora, Olav, Torstein, Emil) og 6. plass (Andreas Erik, Stefan, Hedda, Hermund) Norges Cup (sammenlagt) Optimist A: Mads 4, Nora 7, Olav 12, Torstein 15, Emil 26 og Andreas Erik 69. plass E-jolle: Lars Johan 2, Christian 20, Marcus 25, Nora 52. og Sebastian 63. plass Vestfold Cup (sammenlagt) Optimist A: Olav 1, Torstein 3, Emil 4, Andreas Erik 5 og Nora 7. plass Optimist B: Mats Engesund 1, Stefan Lapadatu 2, Louise Johannesen 6, Hellas Karlsen 8, Christian Semb 12, Ask Tømmerstigen 13 og Pia Spilling 25. plass Optimist C: 7 deltagere (Ask Tømmerstigen, Peder Johan Svendsen, Pia Spilling, Sara Roll Solberg, Benedicte Clark, Mathias Karlsen og Sondre L. Hansen) E-jolle: Marcus 10. plass Det at vi har mange seilere som gjør det bra henger sammen med kontinuitet på trenersiden og flere aktive foreldre som bidrar i den ukentlige driften av jollegruppa. I motsetning til mange andre foreninger, er det positivt å se at Horten har hatt en liten økning i anta llet optimistseilere gjennom det siste året. Det virker også som de fleste fra nybegynnerkurset vil fortsette med seilingen til neste år. Dette lover godt for et fortsatt levedyktig jollemiljø. Det er også hyggelig å se at foreldrene til nybegynnerseilerne kommer godt med i miljøet, og mange av dem gj

15 ør en aktiv innsats for fellesskapet allerede første sesong. Generelt rettes en stor takk til alle de fore ldrene i alle gruppene som har bidratt i 2012-sesongen! Jollekomiteen, Per A. Brodtkorb

16 Årsberetning fra regattakomiteen Joller. Følgende regattaer ble arrangert: april: Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen med Optimist A+B+C og Europa august: NM for MOD 11M oktober: Rankingseilas Europa og Zoom 8 Sesongen startet april med Rørestrands-regattaen kombinert med Vestfold Cup for joller. Følgende klasser var invitert; Optimist A, B og C, Europa, Laser, Zoom 8 og Brett, men kun Optimist og Europa startet. Det ble et vellykket arrangement seilt på 1 bane / 2 looper og med fint overskudd. Horten Seilforening deltok som vanlig som med - arrangør til havnearrangement og ankerfesten etter Færder seilasen juni. Vi deltok som vanlig under utsett av brygger før arrangementet, assistanse under fortøyning av båtene etter hvert som de ankom Horten indre havn, og som pengebot under festen med oppgaver knyttet til sikker transport og opptelling av kontanter. HS hadde også ansvar for drift av et utsalgs-telt, og foreningens medlemmer gjorde alt i alt en meget god innsats under arrangementet som bidro med en brukbar slump behøvde penger til foreningen august ble det avholdt NM for Mod 11M. på Rørestrand med noe over 20 deltagere. Et krevende arrangement på land og i havn med full servering 3 dager og 2 kvelder, men ikke så krevende på vannet med kun 1 bane. Det var plass til alle båter i havna før under og etter regattaene, og seilerne var fornøyd både med seilingen og det sosiale arrangement på land med øltelt, grilling og fest. Meget godt økonomisk resultat. 20 og 21. oktober ble det arrangert Rankingseilas for Europa joller. Et positivt arrangement som også bidro til at mange Europajoller, også fra seilforeninger utenfor Horten & omegn, la igjen båtene på Rørestrand og hadde felles treninger nesten til snøen kom høsten Horten Seilforening har fått tildelt følgende regatta arrangementer i 2013: august: NM for Andunge og BB11 (1 bane Indre Havn) september: NC7 for Zoom8, RS Feva, Europa, Laser, 29 er og RS:X & BIC (3 baner) oktober: Ranking seilas Europa (1 bane) I tillegg kommer antagelig en VC Europa og Optimist joller i april, men her er ikke terminlista klar enda, og vi planlegger Klubbmesterskap med årsfest 14 & 15. september. Hold av datoene! Særlig NC7 vil kreve mye ressurser fra foreningen. Både jolle foreldre og vanlige medlemmer må ventelig stille opp for å kunne bemanne 3 baner med start båter m/mannskap, bøyebåter/mannskap, sekretariat, samt kiosk etc. Husk også Skagen Race med start 8. mai, Færder n 7. juni og Hollænder n 24. august.

17 Kjølbåter / tur og hav. Også starten på 2012 sesongen for tur og hav ble preget av noe manglende kontinuitet på ledersiden da også ny primus motor (Stein Angsund) prioriterte egen langtur til Kariben fremfor felles arrangementer. Tur og hav har arrangert lokale tirsdags-regattaer både vår og høst med noe varierende deltagelse. Det hele ble avrundet med klubbmesterskap med 8 startende båter fordelt på 2 klasser, og tilhørende sosialt lag i midten av oktober. Lørdagens regatta gikk bra for de fleste, mens søndagen ble preget av mye vind og flere uhell, slik at ikke så mange båter kom i mål. Men det ble kåret 2 verdige vinnere i klassene LYS over og under Jo Laaveg

18 Vedlegg 1: EIENDELEFORTEGNELSE TYPE ANTALL TYPE ANTALL KJØKKEN Spisebestikk, kniver 64 Spisebestikk, gafler 56 Spisebestikk, skjeer 30 Spisebestikk, teskjeer 39 Øser, sleiv, visp, saks mm 40 Duker, plast 4 Kjeler, ulik størrelse 5 Kjeler, store 3 Jerngryte 1 Toasterer 2 Glasshåndklær 13 Brett, store 2 Brett, små 2 Gryter, panner 3 Vaffeljern, dobbel 1 Kaffetrakter 3 TV- kanner 10 El. vannkoker 1 Kopp, skål (hvitt + grønt) 39 Fløtemugger-(hvitt + grønt) 13 Sukkerkopp-(hvitt + grønt) 8 Asjett (hvitt + grønt) 39 Tallerken, flat + dyp (h + g) 47 Kopp+skål-(hvit+blå) 32 Asjett-(hvit+blå) 66 Middagstallerken- (hvit+blå) 39 Dessertbolle-(hvit+blå) 40 Middagstallerkener, hvit 50 Store fat, hvit 2 Store boller, hvit 2 Mindre boller-hvit 5 Små glassboller 9 Stor glassbolle 1 Stor hvit bolle 1 Vinglass 38 Kjøkkenglass 48 Små vinglass 12 Ymse glass 10 Mugger, vaser 6 Komfyr 1 Kjøleskap 1 Fryseboks 1 Oppvaskmaskin 1 Bilder, vegg 2 Oppslagstavler 2 Lysestaker 10 Vifteovn 1 Cognacglass 21 INNGANG Relieff 1 Barnestoler 2 Bord, langt 1 Kjøleskap, cola 1 GARDEROBE WC DUSJ Benker 5 Stoler, stål/ plast 26 Støvsuger 0 Div vaskeutstyr 1 Varebeh. Til seilkafeen 1

19 STORSTUA Bord 10 Overhead, vegglerret 1 Stoffstoler 40 Båt-modeller, relieff 3 Veggur 1 Malerier 5 Barometer 1 Veggfat 1 Crester 3 Vindmålingsanlegg 0 UNDERVISNINGSROM Bord 3 Stol 17 Reoler 3 Overhead 2 Skap (skjenk?) 1 TV 1 Video 1 Signalflagg på stang 30 Lydhorn 1 Lerret til overhead 1 Vifteovn 1 Diverse pjus!

20 KONTOR PC komplett Printer Canon Kopimaskin 1 Arbeidsbord 3 Metallskap 1 Bord 1 Kontorstoler 2 Div. kontor utstyr 1 Bordtelefon 1 Telefonsvarer 1 VHF 7 Videokanon 1 Megafon 7

21 ENHET TYPE FORSIKRINGSSUM Kasko Klubbhus fullverdi Inventar /Lø Fast sum Kasko Naustet fullverdi BÅTER OG MOTORER GH 14' Brig hk Brig hk Pioner hk Sandvik hk Bombard hk Mercury hk optimistjoller E-jolle båthengere Båthenger 2010 mod

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Prosjekt livslang seiling

Prosjekt livslang seiling Prosjekt livslang seiling For at Moss Seilforening i fremtiden skal kunne tilby medlemmene et tidsriktig anlegg (ref foreningens formålsparagraf) er det nå nødvendig å oppgradere både havn, landområde

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2 Vestfold Cup 1 REGLER 24. - 25. september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Bestemmelser

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europa, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er, RS Feva og Brett Treningsregatta på indre bane for Optimist C 25. 26. august 2012 Påmeldingsfrist 22. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for Europajolle 29er Laser Brett Zoom8 RsFeva 8-9 September 2012, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, epost@baerumseilforening.no

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

BLÅVEISEN. 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING

BLÅVEISEN. 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING BLÅVEISEN 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening inviterer til Blåveisen fredag 17.april, lørdag 18.april og søndag 19.april.

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Jan Løschbrandt Bente Mortensen Ulf Duus Carlsen Eivind Berg Tor Dahl Eva Johnsen Holm Tom Erik Smedal Styrearbeid Styret har i beretningsåret (2009) avholdt 10 styremøter

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C Avholdes 27. 28. august 2016 Påmeldingsfrist 21. august Asker

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

Praktisk informasjon NC 4 Optimist

Praktisk informasjon NC 4 Optimist Praktisk informasjon NC 4 Optimist 9-10 sept 2017 I det følgende ønsker vi å orientere om logistikk, og andre praktiske forhold rundt Norgescupen. Vi ber alle lese dette like godt som seilingsbestemmelsene,

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser.

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser. Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Laser Zoom8 5-6 september 2015 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1 Regler 1.1 Regattaen

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. Bergens Seilforening har gleden av å ønske velkommen til Sandringham Cup Lørdag 4. mai 2013

SEILINGSBESTEMMELSER. Bergens Seilforening har gleden av å ønske velkommen til Sandringham Cup Lørdag 4. mai 2013 1 SEILINGSBESTEMMELSER. Bergens Seilforening har gleden av å ønske velkommen til Sandringham Cup Lørdag 4. mai 2013 1 REGLER. Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 5 seilere til IODA World Championship som arrangeres av the Malysian Yachting Association

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. SEILINGSBESTEMMELSER FOR HØSTCUP FOR JOLLER 12. -13. OKTOBER 2013 v.6 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 9 I A R E N D A L INFORMASJON FRA NOK Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior Nordisk mesterskap,

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Arendals Seilforening Referat: Styremøte nr 3 / 2005

Arendals Seilforening Referat: Styremøte nr 3 / 2005 Møte dato: 13.04.05 Sted: Gjestehavna Tid: 1900-2200 Neste møte: 09.05.05 Sted: Gjestehavna Tid: 1900-2200 Distribusjon: Deltakere: Ref Fravær: Deltakere Fenneke Børre Jan K Anne K x Bjørn A Agenda: Styremøte

Detaljer

MR-Cup 3 Joller 2015

MR-Cup 3 Joller 2015 MR-Cup 3 Joller 2015 Molde Seilforening 20.-21. mai SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Aktuelle klasseregler vil gjelde.

Detaljer

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24.

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. 29.-30. april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. og 25. juni, Stevne #2 Sandefjord 1. divisjon 29. og 30.

Detaljer

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen.

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen. Norges- Cup for Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva 13.-14. mai 2017 på Fjærholmen Arrangør: Tønsberg Seilforening UTFYLLENDE SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.2 Generelle

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

BLÅVEISEN april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING

BLÅVEISEN april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING BLÅVEISEN 16. 17. april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening inviterer til Blåveisen lørdag 16.april og søndag 18.april. 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Drøbak Jollecup 2012

Drøbak Jollecup 2012 Drøbak Jollecup 2012 12. 13. mai 2012 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2012. For de yngste optimistseilerne

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55.

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55. Seilingsbestemmelser PelleP Vestfold Cup #9 samt Kretsmesterskap for Optimist 2009, Klasser Optimist, Zoom8, Laser Radial, Europa og 29 er 12. -13. September 2009 Larvik Seilforening www.larvikseilforening.no

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Antallet som har startet grunnopplæring er redusert. Det kan synes som at noen flere fortsetter etter initiell opplæring Stor

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR KUNNGJØRING Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR RS Feva, BIC 293od, RS:X, 29`er Optimist, Zoom8 E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial i Moss 22. 25. juni 2012 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

BLÅVEISEN KUNNGJØRING

BLÅVEISEN KUNNGJØRING BLÅVEISEN 22-23. april 2017 KNS Seilsportsenter inviterer til OAS Cup for joller og brett KUNNGJØRING Organiserende myndighet: Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo Telefon: 23 27 56 00,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN 2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 7 seilere til 2010 IODA European Championship som arrangeres av Yacht Club Kamien Pomorski

Detaljer

KUNNGJØRING. Norgesmesterskap for BB juli 2011

KUNNGJØRING. Norgesmesterskap for BB juli 2011 KUNNGJØRING Norgesmesterskap for BB11 28. 31. juli 2011 Organiserende myndighet er Arendals Seilforening, Arendal 1 REGLER 1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup mai 2016

NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup mai 2016 Inviterer til NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup 28. 29. mai 2016 Rørestrand Horten Organiserende myndighet er Horten seilforening www.hortenseilforening.no 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer