Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013"

Transkript

1 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5 Årsberetning fra styret Årsberetning fra hus-komiteen Årsberetning fra havnekomiteen Årsberetning fra jollegruppa Årsberetning fra regattakomiteen Vedlegg 1: EIENDELEFORTEGNELSE... 24

2 Årsmøte for Horten Seilforening Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmetellere d) Valg av to personer som undertegner protokollen e) Valg av sekretær til å føre protokollen 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap og budsjett a) Regnskap i revidert stand og revisjonsberetning. b) Budsjett. 5. Årsmøtesaker a) Justering av havneavgift b) Oppgradering av havna c) Valg av representant til Seiltinget ( mars 2013 i Tromsø). Styrets forslag: Leder 6. Valg av styret Valgkomiteens innstilling valgkomiteen 7. Valg av valgkomité fram til årsmøte for 2014 Årsmøtet må velge en ny valgkomité, valgkomiteen skal minst bestå av 4 medlemmer. 8. Forslag til leder av komiteer Tur og hav Hus Jolle Regatta Havn Færder/Ankerkomiteen Web ansvarlig 9. Utdelinger Horten Seilforenings Klubbregatta 13 og 14 oktober Premieutdeling

3 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift Hvorfor ønsker vi å øke havneavgiften? Havna er fra 1979 og trenger vedlikehold og oppgradering: mudring vedlikehold av brygger vedlikehold av nordre molo(påfyll av masse). Avhengig av havneutbygging nye lys ved innseiling+refleks(rød/grønn) justere avstand mellom utriggere på nordsiden av flytebrygga(de nye ribene er for brede i ft til de gamle "følgebåtene") opplagsplass må dreneres, gruses og klargjøres for 55 båter miljøstasjon mastehus? Idag regnes havneavgiften ut på følgende måte: 1. plassbredde i meter * 349kr 2. "dugnads-penger" kr 1000 for ikke ned-arbeidede timer. Dugnadstimer regnes inntil 10 timer a kr 100 Havnekomiteen foreslår en økning i grunnavgiften 1. ENDRING: plassbredde i meter * 630kr 2. UENDRET: "dugnads-penger" kr 1000 for ikke ned-arbeidede timer. Dugnadstimer regnes inntil 10 timer a kr 100 Effekt og disponering av økning: økte inntekter på ca kr pr år. de økte inntektene settes inn i foreningens havnefond havnefondet benyttes til vedlikehold og oppgradering ref punktene ovenfor For Havnekomiteen i Horten Seilforening v/leder Dag Thon

4 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna Historikk Seilforeningen vedtok i 2008 å gjøre følgende: - Arbeidet med reguleringsplan skal fortsette fram til godkjent reguleringsplan - Godkjent reguleringsplan følges opp med byggesøknad inklusive nødvendige grunnundersøkelser - Det skal videre inngås forpliktende kontrakt for kjøp av båtplasser med forbehold om bygging før saken fremlegges for endelig beslutning på ekstraordinært årsmøte. Endelig godkjenning av reguleringsplanen ble vedtatt av Horten kommunestyre, men ble senere underkjent av Fylkesmannen pga saksbehandlingsfeil. Kort summert så hadde det gått for lang tid mellom høring og vedtak. Kommunen sier vi må gjennomføre regulering på nytt. De sier også at vi bør søke om å få tilbakebetalt gebyret for saksbehandlingen. På årsmøtet i 2012 ble det nedsatt en komité bestående av Olav Hollingsæter, Jo Laaveg, Ove Pedersen og Olav Tømmerstigen med oppdrag om å realitets-vurdere mulighetene for bygging av havn.

5 Vi ble tidlig klar over at det å lage en massiv steinmolo langt ute på 5 meters dyp var både praktisk og økonomisk urealistisk. Vi gjorde da en vurdering av å bygge hele havna med betongbølgebrytere, men dette ble alt for dyrt. Vi har da sett på et tredje forslag som vi vil presentere her. Beskrivelse ny havn: Bakgrunn for forslaget er en vurdering av at det vil være svært positivt for seilforeningen å kunne tilby et visst antall plasser til større kjølbåter, for å styrke miljøet i klubben. Det er dessuten et sterkt behov for en generell oppgradering av havna som ligger på Hortens fineste tomt og burde være en perle for oss og omgivelsene. Vi tok utgangspunkt i at klubben burde kunne tilby mellom 20 og 30 slike plasser. Ideen i det nye forslaget er å flytte den nordre moloen ca 40 meter nordover og la den fortsette rett ut, og rette ut den søndre moloen slik at denne også går lenger utover. Mellom disse moloene er det da tenkt en 4 meter bred betongbølgebryter. Den vil høyst sannsynlig ikke bli liggende slik som på tegningen, så det må foreløpig ses på som en illustrasjon. Vi har kalkulert moloene ut ifra vedlagte skisse (Snitt molo ved 1 m dybde), som vi mener vil gi et meget hyggelig og ordentlig inntrykk. Slik denne utbyggingen er tegnet vil den gi plass til : 10 stk 2,5m plasser 20 stk 3m plasser

6 11 stk 3,5m plasser 27 stk 4m plasser 16 stk 4,5m plasser 28 stk 5m plasser Vi har sett at det sannsynligvis kan utvides med f.eks. ytterligere ca 10 stk 5 meter plasser uten særlig økning i bygge kostnadene. Budsjett bygging: Flytting av moloer og nye tre brygger. kr Mudring kr Betongbølgedemper 90 meter kr Flytebrygger og uteriggere kr Vann og strøm på brygger kr Ny tilførsel strøm kr Ny regulering kr Opparbeidelse av parkering og vei kr Sum kr For å se hvordan dette ser ut i forhold til andre båthavner har vi sett på hva det ville gitt av inntekt hvis vi hadde solgt plassene til samme priser som i Åsgårdstrand seilforening. Det ville det gitt oss en inntekt på kr , men dette ville betinget at ingen hadde båtplasser fra før i havna. Prisene i Åsgårdstrand er: 2,5m kr m kr ,5m kr m kr ,5m kr m kr Hva med de som allerede har båtplass. Totalt 47 plasser har allerede innbetalt innskudd på kr for eksisterende havn. Budsjettet tåler ikke at de som allerede har plass i havna nå ikke behøver å betale noe ekstra for plass i den nye havna. Vi synes også dette er rimelig ut ifra at det blir en vesentlig oppgradering av dagens havn. Vi synes videre det er rimelig at de som har bygget havna og vært med lenge skal krediteres de verdiene de har vært med å skapt. Vi har da følgende alternative forslag for å beregne verdien av eksisterende plasser: Alle innskudd blir indeksregulert fra det tidspunkt innskudd ble betalt, og /eller det legges til en verdi på f.eks. kr 200 pr år man har hatt båtplassen ut ifra den tanken at 20 % av dugnadsinnsatsen har gått til oppgradering, og 80 % har vært vedlikehold.

7 (Indeksreguleringen vil utgjøre et beløp på kr , og kr 200 pr år vil utgjøre et beløp på kr ) Konsekvensene av dette (sum begge alternativer) kan ses i 3 eksempler: Innskudd 1980 kr 7800,- : Verdi 2013 blir kr Innskudd 1991 kr 7800,- : Verdi 2013 blir kr Innskudd 2001 kr 7800,- : Verdi 2013 blir kr Hvis vi bruker dette som modell vil verdien av dagens innskudd være ca kr som må plusses på kostnadene (egentlig inntekt tap). De som allerede har båt plass må således i denne modellen betale normalpris for «ny» båtplass, men får selvfølgelig fratrukket allerede innbetalt innskudd pluss indeksregulering og eventuelt 200 kr pr år i oppgradering. Den totale kostnad inklusive indeksregulert innskudd blir således kr I dette ligger det da en teoretisk «reserve» til uforutsette kostnader på kr Vår mening er at budsjettet bør forbedres med ca 1 mill kroner før eventuelt bygging kan påbegynnes. Vi mener videre at dette sannsynligvis er mulig gjennom noe bedre utnyttelse av havna, og å lete etter rimeligere leverandører. Mål er å bygge en ny havn med båtplasser 20 % billigere enn Åsgårdstrand. Forslag til vedtak: 1. Det skal jobbes videre med å få regulert havna etter de nye tegningene. 2. Prinsippet for verdisetting av eksisterende båtplasser vedtas, slik at dette kan legges inn i budsjett, men det må innarbeides noen regler / begrensinger for uttak av den økte verdien av båtplassen f.eks. ved eventuelt salg. 3. Styret kan fatte vedtak om igangsetting av bygging hvis budsjettet gjør det mulig å selge båtplasser min. 20 % billigere enn i Åsgårdstrand. Et slikt budsjett må selvsagt kvalitetssikres, gjerne av en bank. Alternativt må ev vedtak om bygging fattes av ekstraordinært årsmøte. Hilsen Olav H, Jo, Ove og Olav T. Horten februar 2013

8 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder: Jørn TB. Larssen Nestleder: Jo Laaveg 1. Styremedlem: Per Andreas Brodtkorb 2. Styremedlem: Stig Thorsen/Dag Fjeldly 3. Styremedlem: Irma Semb 4. Styremedlem: Dag Thon Sekretær: Marit Engebukten Kasserer: Thor Erik Karlsen 1. Vara: Knut Erik Svendsen 2. Vara Tove Guttelvik. Horten Seilforening har pr. 31.desember 2012 et medlemsantall på 180, inklusive familiemedlemmer. Dette er en svak økning fra Styret har i perioden mellom årsmøtene avholdt 11 styremøter. Styret anser økonomien i foreningen som god. Horten seilforening er en «Barne-og ungdoms-vennlig seilforening». I henhold til retningslinjene fra Norges Seilforbund tilfredsstiller vi med dette en rekke krav som bekrefter at vi har «et godt og allsidig tilbud, en vel-strukturert juniorgruppe, det utføres aktiviteter med henblikk på å rekruttere nye medlemmer og klubben har et beskrevet mål for juniorarbeidet.». «Årets rekrutt» ble Stefan Lapadatu og «Årets jolleseiler» ble Olav Salterød Jonas. Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i Se flere resultater i vedlagt rapport fra jollekomiteen. Videre ble det i sommerferien arrangert en vellykket uke med seilskole, som var fulltegnet med over 30 påmeldte. Det faktum at Horten Seilforening har mange seilere som gjør det bra, henger sammen med kontinuitet på trenersiden og flere aktive foreldre som bidrar i den ukentlige driften av jollegruppa. Det er viktig for en idrettsforening og styret retter en takk til den gode dugnadsånden. Horten Seilforening har i 2012 hatt et høyt aktivitetsnivå også på arrangementsiden, og det har vært arrangert flere gode nasjonale, regionale og lokale mesterskap med god avkastning. Følgende regattaer ble arrangert: april: Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen med Optimist A+B+C og Europa august: NM for MOD 11M oktober: Rankingseilas Europa og Zoom 8 Klubbmesterskap.

9 For sesongen 2013 Horten Seilforening har fått tildelt følgende regatta arrangementer: august: NM for Andunge og BB11 (1 bane Indre Havn) september: NC7 for Zoom8, RS Feva, Europa, Laser, 29 er og RS:X & BIC (3 baner) oktober: Ranking seilas Europa (1 bane) Dette krever innsats fra medlemmene og vi ber om at datoen noteres og holdes av. For mer informasjon vedrørende regattaene nevnt ovenfor, se vedlagt rapport fra regattakomiteen, HS sine hjemmesider og regnskapet. Starten på 2012 sesongen for tur og hav ble preget av noe manglende kontinuitet på leder-siden, da primus motor (Stein Angsund) prioriterte egen langtur. Styret ønsker Stein Angsund god seilas. Havneutbyggingssaken går videre iht. årsmøtevedtaket i En egen komité arbeider videre med utbyggingen, se egen sak som presenteres årsmøtet. Hus-komiteen har i 2012 igangsatt følgende vedlikehold på Seilerhuset: På østveggen er det skiftet en del råtne bord og råtne vindskier, og veggen er malt. På toalettene er det startet opp å male tak, vegger og dører. Det har vært service på kloakkpumpa. Stua har hatt rundvask og det ble hengt opp rene gardiner. Det er kjøpt inn nytt middagsservise, noe bestikk og vaffeljern Utleienivået av seilerhuset var i 2012 på et litt høyere nivå enn Seilerhuset har også blitt benyttet til flere egne arrangementer bl.a. Vintersamling, Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen, NM for MOD 11M, Rankingseilas Europa og Zoom8, Seilskolen, sammenkomster for medlemmene. I tillegg har vi hatt Seilkafé hver søndag i periodene: fra nyttår til påske og fra november til jul. Styret ønsker å gi en stor takk til de som har stilt opp på dugnadene og på søndags-kafeen. Styret retter også en stor takk til samtlige komiteer som gjør en stor innsats. For mer utfyllende informasjon vises det til vedlagte rapport fra de forskjellige komiteer. Foreningen har også vært representert ved Stein Angsund og Jørn TB Larssen i ankerkomiteen for Færder seilasen, dette gir gode inntekter for foreningen. Videre har styret stor tro på det gode miljøet og den sportslige utviklingen HSF har innenfor jollemiljøet. Samtidig ser styret betydelige utfordringer i framtiden for kjølbåt-miljøet med nåværende havnefasiliteter. Vi håper at foreningen kan samles om en utviklingsplan for Horten Seilforening, slik at fremtidige generasjoner også kan tilbys god seilglede. Styret retter en stor takk til våre trofaste sponsorer: Kristoffersen og Sønn, Marin Supply. Styret februar. 2013

10 Årsberetning fra hus-komiteen Hus-komiteen har bestått av: Irma Semb, Olav Tømmerstigen, Solveig Bastø Lenses og Marit Engebukten Huset er i 2012 vært utleid 40 ganger, noe som gir foreningen en nettoinntekt på kr ,-. I 2011 leide vi ut 38 ganger, så tallet er ganske stabilt. Ønsket om å leie huset er størst på våren/forsommeren og i en periode på høsten. Vintermånedene er en stille periode. De fleste som leier huset er svært fornøyde med lokalene og de forholder seg til reglene HS har satt opp. Dessverre ser vi av og til at noen få leietagere arrangerer fester som tar litt av, noe huset bærer preg av dagen etter. Solveig Bastø Lenes har styrt utleie av seilerhuset i 2012, og vi takker for all hjelp i den sammenheng Huset har også blitt benyttet til flere egne arrangementer: Bl.a. Vintersamling, Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen, NM for MOD 11M, Rankingseilas Europa og Zoom8, Seilskolen, sammenkomster for medlemmene. I tillegg har vi hatt Seilkafé hver søndag i periodene: fra nyttår til påske og fra november til jul. Vi har hatt notat i Gjengangeren både under «Min Forening» og «hva skjer?» som informerer om at Seilkafeen på Rørestrand er åpen på søndager. Gjengangeren har også vært på besøk på Seilkafeen og de laget reportasje i avisen. Det har foregått noe utvendig vedlikehold i år. På østveggen er det skiftet en del råtne bord og råtne vindskier, og veggen er malt. I den anledning ble det også oppdaget mye råte i vinduene, og en del av disse må skiftes. På toalettene er det startet opp å male tak, vegger og dører, dette bør gjøres ferdig. Huset bærer preg av å være mye i bruk, hele huset bør vaskes fast en gang i året for ha en viss standard. HS har dessuten et ansvar i forhold til hygiene ved utleie. Det har vært service på kloakkpumpa. Stua har hatt rundvask, det ble hengt opp rene gardiner. Det er kjøpt inn nytt middagsservise, noe bestikk og vaffeljern. Hus-komiteen takker også i år Fargerike C Kristoffersen, v/ Øivind Kristoffersen, for all hjelp til innkjøp og arbeider. I tillegg en stor takk til foreldre som stiller opp på dugnader! Huset er 25 år gammelt. Det trenger å renoveres. For at vi som medlemmer igjen skal kunne bli stolte av Seilerhuset vårt er vi avhengige av at så mange som mulig av foreningens medlemmer stiller på dugnader.

11 Vi må jobbe videre med vedlikeholdsarbeidet også i Huset må rundvaskes samt rense og bone alle gulv. Belegg på gulv i toalett bør skiftes (dette pga lukt)? Ventilasjonsanlegget er reparert. Må ferdigstilles av elektriker Kjøpe inn og montere lufthåndtørker på HC toalettet. Støvsuger for å lette rengjøringen. Kjøkkenet trenger oppgradering. Hus-komiteen Irma Semb

12 Årsberetning fra havnekomiteen Komiteens medlemmer: Dag Thon, Ove Pedersen, Frank Reier Knudsen. Følgende arbeid er utført: 1. Vedlikehold på lyspunkter, fjernet rust, mønjet og malt. 2. Silt vann og strøm fra samme post. Montert nye vannposter 3. Skiftet kontakt lyspunkt indre på nordre brygge. Brent og kortsluttet kursen. Noe problem med lyspunktet. Kontakter OK. 4. Nedskjæring av busk og kratt ved nordre brygge pyntet opp med blomsterbed. 5. Støping av 4stk 600 kg moringer til flytebrygge. 2stk lagt ut med kranbil. De siste 2 med båt fra Horten havnevesen. 6. Vedlikehold av utrigger-pontonger. Fjerning av groe. 7. Reparert innfestninger på noen utriggere på flytebrygge. Blir sprengt ut av for brede ribber) Prioriterte oppgaver for 1913: 1. Skifte vannkraner i kummer. Det er for tungvint å få stengt. 2. Forbedre opplagsplass. Drenere, gruse, merke opp for å få bedre plass til flere båter i opplag 3. Gå over bobleanlegg. Kjøre rutine 4. Olje brygger 5. Rydde opplagsplass fjerne alt rot. (St. Hans bål?) Horten, Dag Thon

13 Årsberetning fra jollegruppa I 2012 har jollegruppa hatt organisert trening for E- joller og Optimister. Optimistene har vært inndelt i tre grupper; regatta, viderekommende og nybeg ynnere. E-jollene har hatt Frode Johansen som innleid trener én dag i uken, mens den andre treningsdagen har vært egentrening hvor Ylva og Per A Brodtkorb har filmet. Det har vært 2 E-jolle seilere fra Horten SF som har vært fast på trening, samtidig som noen optimistseilere har begynt å prøve seg i klassen. Optimist regattagruppen har hatt 9 aktive seilere med Gorm Grennes som trener. Optimistseilerne har trent tre dager i uken frem til den første Norges Cup'en, og deretter to dager i uken. Et godt treningstilbud med gode trenere som står på og et positivt miljø har gjort at både E joller og Optimister fra andre foreninger har deltatt på treningene på Rørestrand. Det har vært 11 viderekommende optimistseilere, som har utviklet seg til en stabil og ivrig gjeng. Disse har i år blitt trent av Sander K. Svendsen, Ylva og Per A. Brodtkorb. Nybegynnerkurset hadde 5 deltagere som Thor Erik Karlsen har vært trener for. Han har hatt hjelp gjennom sesongen av Jon Spilling, Mette Engesund og Olav Tømmerstigen. Begge gruppene har et veldig godt sosialt miljø, også med en god del kontakt på tvers. Det er positivt at de fleste av de viderekommende og også flere av årets nybegynnere har deltatt i Vestfold Cupregatta(e r). I Optimist klasse C er Horten den seilforeningen med klart flest aktive deltagere. Både for E-jollene og Optimist regattagruppen har det vært organisert et «spleiselag» for trenerkostnadene knyttet til oppfølging under NC'er og NM. Hortens trenere har fulgt opp både Hortens egne seilere, og mange seilere fra andre seilforeninger gjennom denne ordningen. Dette har vært med på å redusere kostnadene for alle involverte. Horten seilforening er en «Barne-og ungdoms-vennlig seilforening». I henhold til retningslinjene fra Norges Seilforbund tilfredsstiller vi med dette en rekke krav som bekrefter at vi har «et godt og allsidig tilbud, en vel-strukturert juniorgruppe, det utføres aktiviteter med henblikk på å rekruttere nye medlemmer og klubben har et beskrevet mål for juniorarbeidet.» Arrangementene i 2012 startet med ski-samling på Svarstad og tur i svømmehallen. NOK vintersamling ble arrangert i midten av mars hvor foreldre fra Horten sto for alt fra matlaging til å gi husly til deltakerne. Pga frafall av eksterne trenere ble arrangementet gjennomført med en trenertrio fra Horten SF (Gorm, Lars Johan, Marcus). Over 30 seilere deltok på dette vellykkete arrangementet. Ellers har det blitt arrangert en Vestfold Cup og rankingseilas for E-joller og Zoom8. I sommerferien ble det arrangert en vellykket uke med seilskole, som var fulltegnet med over 30 påmeldte. I august ble det arrangert breddesamling for 33 Ejoller. I november var det som vanlig søndags-seiling i samarbeid med Vestfold seilkrets. En mild høst gjorde at dette fortsatte helt frem til desember. Årets mamma- og pappa-regatta skulle blitt avviklet på St. Hans aften, men ble dessverre avlyst. Litt senere på høsten ble klubbmesterskapet for jollene arrangert samtidig med kjølbåtene i løpet av en helg. Årets klubbmestere ble Lars Johan Brodtkorb, Nora Johanne Brodtkorb og Stefan Lapadatu i henholdsvis i E-jolle, Optimist A og Optimist B. Totalt 19 stykker deltok i Klubbmesterskapet for joller. Den endelige sesongavslutningen var i begynnelsen av desember, med blant annet storstilt middag med bilder fra året som har gått og utdeling av bronseror til de som har bestått det, og

14 utmerkelsene «Årets rekrutt» til Stefan Lapadatu og «Årets jolleseiler» til Olav Salterød Jonas. Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i De vi ktigste er som følger: Internasjonale mesterskap OL (Brett): Jannicke Stålstrøm 19. plass WC sammenlagt (Brett): Jannicke Stålstrøm 2. plass Open Week E-jolle: Lars Johan Brodtkorb 1 og Nora Johanne Brodtkorb 98. plass. VM E-jolle (herrer): Lars Johan Brodtkorb 7. plass VM E-jolle (damer): Nora Johanne Brodtkorb 37. plass VM Optimist: Mads Severin Hassum-Olsen 150. plass EM Optimist (gutter): Olav Salterød Jonas 29. plass EM Optimist (jenter): Nora Johanne Brodtkorb 91. plass JNoM Optimist (gutter): Torstein Tenstad 81. plass Norgesmesterskap Optimist (gutter): Mads S. Hassum-Olsen 2, Emil B. Bratbak 11, Torstein Tenstad14, Andreas Erik Karlsen 22 og Olav S. Jonas 25. plass Optimist (jenter): Nora J. Brodtkorb 2. og Astrid G. Lunner 4. plass E-jolle (gutter): Lars Johan Brodtkorb 2. og Marcus Salterød Jonas 29. plass E-jolle lag: 3. plass (Lars Johan Brodtkorb, Nora Johanne Brodtkorb, Christian Kristoffersen, Sebastian Skjølaas, Emil Book Bratbak) Optimist lag-cup: 1. (Nora, Olav, Torstein, Emil) og 6. plass (Andreas Erik, Stefan, Hedda, Hermund) Norges Cup (sammenlagt) Optimist A: Mads 4, Nora 7, Olav 12, Torstein 15, Emil 26 og Andreas Erik 69. plass E-jolle: Lars Johan 2, Christian 20, Marcus 25, Nora 52. og Sebastian 63. plass Vestfold Cup (sammenlagt) Optimist A: Olav 1, Torstein 3, Emil 4, Andreas Erik 5 og Nora 7. plass Optimist B: Mats Engesund 1, Stefan Lapadatu 2, Louise Johannesen 6, Hellas Karlsen 8, Christian Semb 12, Ask Tømmerstigen 13 og Pia Spilling 25. plass Optimist C: 7 deltagere (Ask Tømmerstigen, Peder Johan Svendsen, Pia Spilling, Sara Roll Solberg, Benedicte Clark, Mathias Karlsen og Sondre L. Hansen) E-jolle: Marcus 10. plass Det at vi har mange seilere som gjør det bra henger sammen med kontinuitet på trenersiden og flere aktive foreldre som bidrar i den ukentlige driften av jollegruppa. I motsetning til mange andre foreninger, er det positivt å se at Horten har hatt en liten økning i anta llet optimistseilere gjennom det siste året. Det virker også som de fleste fra nybegynnerkurset vil fortsette med seilingen til neste år. Dette lover godt for et fortsatt levedyktig jollemiljø. Det er også hyggelig å se at foreldrene til nybegynnerseilerne kommer godt med i miljøet, og mange av dem gj

15 ør en aktiv innsats for fellesskapet allerede første sesong. Generelt rettes en stor takk til alle de fore ldrene i alle gruppene som har bidratt i 2012-sesongen! Jollekomiteen, Per A. Brodtkorb

16 Årsberetning fra regattakomiteen Joller. Følgende regattaer ble arrangert: april: Vestfold Cup/Rørestrands-regattaen med Optimist A+B+C og Europa august: NM for MOD 11M oktober: Rankingseilas Europa og Zoom 8 Sesongen startet april med Rørestrands-regattaen kombinert med Vestfold Cup for joller. Følgende klasser var invitert; Optimist A, B og C, Europa, Laser, Zoom 8 og Brett, men kun Optimist og Europa startet. Det ble et vellykket arrangement seilt på 1 bane / 2 looper og med fint overskudd. Horten Seilforening deltok som vanlig som med - arrangør til havnearrangement og ankerfesten etter Færder seilasen juni. Vi deltok som vanlig under utsett av brygger før arrangementet, assistanse under fortøyning av båtene etter hvert som de ankom Horten indre havn, og som pengebot under festen med oppgaver knyttet til sikker transport og opptelling av kontanter. HS hadde også ansvar for drift av et utsalgs-telt, og foreningens medlemmer gjorde alt i alt en meget god innsats under arrangementet som bidro med en brukbar slump behøvde penger til foreningen august ble det avholdt NM for Mod 11M. på Rørestrand med noe over 20 deltagere. Et krevende arrangement på land og i havn med full servering 3 dager og 2 kvelder, men ikke så krevende på vannet med kun 1 bane. Det var plass til alle båter i havna før under og etter regattaene, og seilerne var fornøyd både med seilingen og det sosiale arrangement på land med øltelt, grilling og fest. Meget godt økonomisk resultat. 20 og 21. oktober ble det arrangert Rankingseilas for Europa joller. Et positivt arrangement som også bidro til at mange Europajoller, også fra seilforeninger utenfor Horten & omegn, la igjen båtene på Rørestrand og hadde felles treninger nesten til snøen kom høsten Horten Seilforening har fått tildelt følgende regatta arrangementer i 2013: august: NM for Andunge og BB11 (1 bane Indre Havn) september: NC7 for Zoom8, RS Feva, Europa, Laser, 29 er og RS:X & BIC (3 baner) oktober: Ranking seilas Europa (1 bane) I tillegg kommer antagelig en VC Europa og Optimist joller i april, men her er ikke terminlista klar enda, og vi planlegger Klubbmesterskap med årsfest 14 & 15. september. Hold av datoene! Særlig NC7 vil kreve mye ressurser fra foreningen. Både jolle foreldre og vanlige medlemmer må ventelig stille opp for å kunne bemanne 3 baner med start båter m/mannskap, bøyebåter/mannskap, sekretariat, samt kiosk etc. Husk også Skagen Race med start 8. mai, Færder n 7. juni og Hollænder n 24. august.

17 Kjølbåter / tur og hav. Også starten på 2012 sesongen for tur og hav ble preget av noe manglende kontinuitet på ledersiden da også ny primus motor (Stein Angsund) prioriterte egen langtur til Kariben fremfor felles arrangementer. Tur og hav har arrangert lokale tirsdags-regattaer både vår og høst med noe varierende deltagelse. Det hele ble avrundet med klubbmesterskap med 8 startende båter fordelt på 2 klasser, og tilhørende sosialt lag i midten av oktober. Lørdagens regatta gikk bra for de fleste, mens søndagen ble preget av mye vind og flere uhell, slik at ikke så mange båter kom i mål. Men det ble kåret 2 verdige vinnere i klassene LYS over og under Jo Laaveg

18 Vedlegg 1: EIENDELEFORTEGNELSE TYPE ANTALL TYPE ANTALL KJØKKEN Spisebestikk, kniver 64 Spisebestikk, gafler 56 Spisebestikk, skjeer 30 Spisebestikk, teskjeer 39 Øser, sleiv, visp, saks mm 40 Duker, plast 4 Kjeler, ulik størrelse 5 Kjeler, store 3 Jerngryte 1 Toasterer 2 Glasshåndklær 13 Brett, store 2 Brett, små 2 Gryter, panner 3 Vaffeljern, dobbel 1 Kaffetrakter 3 TV- kanner 10 El. vannkoker 1 Kopp, skål (hvitt + grønt) 39 Fløtemugger-(hvitt + grønt) 13 Sukkerkopp-(hvitt + grønt) 8 Asjett (hvitt + grønt) 39 Tallerken, flat + dyp (h + g) 47 Kopp+skål-(hvit+blå) 32 Asjett-(hvit+blå) 66 Middagstallerken- (hvit+blå) 39 Dessertbolle-(hvit+blå) 40 Middagstallerkener, hvit 50 Store fat, hvit 2 Store boller, hvit 2 Mindre boller-hvit 5 Små glassboller 9 Stor glassbolle 1 Stor hvit bolle 1 Vinglass 38 Kjøkkenglass 48 Små vinglass 12 Ymse glass 10 Mugger, vaser 6 Komfyr 1 Kjøleskap 1 Fryseboks 1 Oppvaskmaskin 1 Bilder, vegg 2 Oppslagstavler 2 Lysestaker 10 Vifteovn 1 Cognacglass 21 INNGANG Relieff 1 Barnestoler 2 Bord, langt 1 Kjøleskap, cola 1 GARDEROBE WC DUSJ Benker 5 Stoler, stål/ plast 26 Støvsuger 0 Div vaskeutstyr 1 Varebeh. Til seilkafeen 1

19 STORSTUA Bord 10 Overhead, vegglerret 1 Stoffstoler 40 Båt-modeller, relieff 3 Veggur 1 Malerier 5 Barometer 1 Veggfat 1 Crester 3 Vindmålingsanlegg 0 UNDERVISNINGSROM Bord 3 Stol 17 Reoler 3 Overhead 2 Skap (skjenk?) 1 TV 1 Video 1 Signalflagg på stang 30 Lydhorn 1 Lerret til overhead 1 Vifteovn 1 Diverse pjus!

20 KONTOR PC komplett Printer Canon Kopimaskin 1 Arbeidsbord 3 Metallskap 1 Bord 1 Kontorstoler 2 Div. kontor utstyr 1 Bordtelefon 1 Telefonsvarer 1 VHF 7 Videokanon 1 Megafon 7

21 ENHET TYPE FORSIKRINGSSUM Kasko Klubbhus fullverdi Inventar /Lø Fast sum Kasko Naustet fullverdi BÅTER OG MOTORER GH 14' Brig hk Brig hk Pioner hk Sandvik hk Bombard hk Mercury hk optimistjoller E-jolle båthengere Båthenger 2010 mod