BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor"

Transkript

1 BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

2 Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber 7 9 DEL TALL FRA MEDLEMSFORLAG Antall titler pr. bokgruppe Brutto Antall solgte eksemplarer Beregnet pris Bokgrupper Bokgruppe Skolebøker 3 Bokgruppe Lærebøker og fagbøker 5 Bokgruppe 3 Sakprosa 7 Bokgruppe 4 Skjønnlitteratur Bokgruppe 5 Billigbøker 3 Bokgruppe 6 Verk 4 Bokgruppe 7 Kommisjonsbøker o.a. 5 Bokgruppe 8. Elektroniske publikasjoner forøvrig 6 Bokgruppe 8. Fonogram (Plater, lydbøker m.v.) 7 Bokgruppe 9 Annen skjønnlitteratur 8 Salgskanaler 3 Markedsandeler 49

3 Bakgrunn og metode Forleggerforeningens servicekontor utarbeider årlig bransjestatistikk over boken i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen, bygger dels på innrapporterte tall og dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag. Statistikken presenteres i to deler. Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag som er medlemmer av Den norske Forleggerforening. Brutto og priser er beregnet ut i fra en antatt gjennomsnittsrabatt fra forlag til forhandler, og må ikke anses som eksakte tall. Ikke minst etter at den nye bokavtalen trådte i kraft. mai 5 er tallene heftet med mange usikkerhetsfaktorer. Det må også presiseres at endringer i antall medlemsforlag, endringer i forlagenes utgivelsesprofil og gjennomføringen av større publiseringsoppdrag for enkeltkunder, vil kunne påvirke statistikkgrunnlaget med hensyn til volum og beregnede gjennomsnittspriser. Del er derfor ikke uten videre egnet til å beskrive utviklingstrekk, verken for bokmarkedet som helhet eller for den enkelte bokgruppe. Omsetningen gjennom medlemsforlagenes egne bokklubber rapporteres sammen med øvrige bokklubber og fremgår under totalmarkedet. Der ikke annet er angitt, rapporteres alle stall i netto tusen kroner etter at retur av bøker fra foregående år er fratrukket. Det foreligger ingen opplysninger om omfanget av returen, og det gjøres oppmerksom på at returens andel av en kan variere mellom de enkelte år. I tillegg til bransjestatistikken utarbeider Foreleggerforeningen en månedlig salgsoversikt over nettoen fakturert via Sentraldistribusjon og Forlagsentralen. Denne statistikken viser fakturert netto fra både medlemsforlag og ikke-medlemsforlag som distribuerer sine bøker gjennom sentralene. Månedsstatistikk pr 3.. kan divergere til dels mye fra bransjestatistikkens tall. Forlag med annen distribusjon enn de nevnte sentralene, egenfakturert og salg til bokklubb inngår ikke i månedsstatistikken. Omfanget av slikt salg utenfor distribusjonssentralene kan variere fra år til år. Statistikkgrunnlaget Det var 9 medlemsforlag i foreningen ved utgangen av, med unntak av noen mindre forlag som ble medlem i inngår alle forlag i tallgrunnlaget. Blant de øvrige aktørene som har levert inn tall til statistikken, er det i en ekstra bokklubb i forhold til 9. Medlemsforlagenes salg til bokklubb under rubrikken salgskanaler, er bøker solgt som tilleggsbøker direkte fra forlag til bokklubb. Denne en er det korrigert for under medlemsforlagenes under totalmarkedet, slik at denne en ikke telles med to ganger. 4

4 Bransjestatistikk TOTALMARKEDET Det norske bokmarkedet i Det totale bokmarkedet flater ut. Det totale bokmarkedet i Norge i er anslått til kr 6 milliarder, målt etter utsalgsverdi. Sammenlignet med 9 er totalmarkedet tilnærmet uendret. Korrigert for prisvekst er det en svak reduksjon. En av årsakene til reduksjonen er at skolereformen Kunnskapsløftet gir seg utslag i en betydelig reduksjon av skolebokmarkedet (-8 %). Andelen av via medlemsforlag viser en reduksjon mens salg via andre forlag øker. Salg via bokklubb viser en reduksjon. Tilsvarende gjelder bokimport. Når det gjelder sistnevnte er det en betydelig usikkerhet knyttet til registreringen. Omsetningsutvikling 99 Utsalgsverdi i mill kr Nominell verdi Deflatert verdi til 99 kroner Tabellen viser sutviklingen fra til i nominelle millioner kroner (utsalgspriser). (Tallene er basert på av bøker i bokgruppene - 9. ) Endring 9- Medlemsforlag , % Andre forlag ,5 % Sum forlag ,7 % ,6 % Bokimportører ,3 % TOTALT ,3 % Medlemsforlagenes andel 56,4 % 54,4 % 55,9 % 57,7 % 6,9 % 63,5 % 65,6 % 69, % 69,7 % 7,3 % 7,7 % Tallet for bokimportører er justert for dobbelregistrering på 58 mill. kr. i 9. Dette påvirker også totaltallet i 9. 5

5 Bransjestatistikk TOTALMARKEDET Bokmarkedet kan nokså klart deles i tre: Skolemarkedet (skolebøker til grunn- og videregående skole) Fagbokmarkedet (universitets, - høgskole- og profesjonslitteratur) Allmennmarkedet (sakprosa og skjønnlitteratur, allmenne oppslagsverk) Estimert utsalgsverdi i millioner kr endring Totalmarkedet etter delmarkeder: i % endring i % Skolebokmarkedet (bokgr ) , , Fagbokmarkedet (bokgr ) , 897-5, Almennmarkedet (bokgr 3-9) ,7 43 5,3 Totalt , ,3 Tabellen viser utviklingen innen delmarkedene basert på tall innhentet fra medlemsforlagene, bokklubber, forlag som ikke er medlemmer og bokimportører. Omfanget av privat import, for eksempel kjøp fra utenlandske nettbokhandlere, er ikke inkludert i tallene Markedet for skolebøker viser en betydelig reduksjon. Dette har sammenheng med Kunnskapsløftet og utlånsordningen i videregående skole. Denne reduksjonen var forventet. Fra 6 har det vært en endring i innkjøp og distribusjon av skolebøker. Endringen har gått i retning av sentrale innkjøp med bruk av anbud. Anbudsprinsippet har medført at det gis høyere rabatter til skolene. Metoden for beregning av stall målt i utsalgspriser for skolebøker er derfor endret fra 7. Også fagbokmarkedet viser en reduksjon fra 9 til, mens allmennmarkedet viser en økning i forhold til 9. Betydningen av rabatt til sluttkunde Etter. mai 5 er det anledning til å gi inntil,5 % rabatt på nye bøker til allmennmarkedet i alle salgskanaler. I beregningen av utsalgsverdi legger Forleggerforeningen til grunn at bokklubber alltid gir full rabatt. Ut over dette blir det neppe gitt mer enn kr millioner i slik rabatt. Det tilsvarer full rabatt på halvparten av alt salg av nye bøker til allmennmarkedet, med unntak av billig bøker. For skolebøker legges det til grunn at innføringen av anbud og sentralisering av skolebokdistribusjonen har medført at det avtales rabatter. Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av omfanget av dette for 6 og 7. Fortsatt reduksjon i salget til bokklubber Tabellen viser fortsatt reduksjon i salget til bokklubber. I tallene for er det med en bokklubb i tillegg til de som rapporterte i 9 og 8 og reduksjonen er derfor større enn de nominelle tallene viser. I som i 9 er salget til bokhandel redusert, mens salg til dagligvare/kiosk, biblioteksentral og andre forhandlere har økt. Norges Kulturråd har omtrent samme innkjøp i sammenlignet med 9. Salgskanaler totalmarkedet Endring i % Bokhandel , Kulturråd , , Bokklubb ,6 TOTALT ,3 består av biblioteksentral, dagligvare/kiosk, direktesalg til sluttbruker. 6

6 Bransjestatistikk TOTALMARKEDET Medlemsforlag og bokklubber Salgskanaler En nærmere analyse av salget fra medlemsforlag og bokklubber, viser samme tendens som for totalmarkedet men reduksjonen er noe større enn for totalmarkedet. Salget til alle salgskanalene går tilbake. Størst nedgang er det i salg via bokklubb. 57,8 % av den totale gikk gjennom bokhandel i, som er omtrent på samme andel av totalsalget som i 9. Ser vi på salget i bokgruppene 3-5 og 9 (allmennmarkedet), står bokhandelen for 48 % av salget. Dette er noe høyere enn i 9. Innenfor bokgruppe - (skolebøker, og fagbøker) er salget gjennom bokhandel økt og utgjør nå 87,5 % av salget mens det utgjorde 84,4 % i 9. Det har vært en tilsvarende reduksjon i salgskanalen øvrige. Salgskanaler for bokgruppe og, Skole, høyere utdanning og profesjonslitteratur i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb Salgskanaler for bokgruppe 3, 4, 5 og 9, Skjønn- og generell litteratur i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb Salgskanaler for alle bokgrupper (bokgruppe -7 og 9) i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb 7

7 Bransjestatistikk TOTALMARKEDET Omsetning fordelt på bokgrupper Estimert utsalgsverdi i millioner kr Tall for medlemsforlag og bokklubb Endring Skolebøker , % Universitet og høgskole m.v , % Sakprosa ,7 % Skjønnlitteratur , % Barnebøker ,4 % Billigbøker ,8 % Verk ,8 % Kommisjonsbøker o.a ,3 % Lydbøker ,6 % Totalt ,4 % Medlemsforlagenes er ekskl. av tilleggsbøker til bokklubb, jf salgskanaler. Omfatter skjønnlitteratur for barn og sakprosa for barn for medlemsforlag og bokklubb. 9 Tall fra medlemsforlag og bokklubber viser at barnebøker hadde en økning i på i overkant av %. Skolebøker, bøker til universitet 8 og høyskoler og lydboksalget viser en reduksjon. bokgrupper har uendret eller økning i salget. Figuren nedenfor viser en i de ulike bokgrupper for 7 til. i millioner kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb Skolebøker Universitet og høgskole m.v. Sakprosa Skolebøker Universitet og høgskole m.v.sakprosa Skjønnlitteratur Skjønnlitteratur Barnebøker Barnebøker Billigbøker Billigbøker Verk Verk Kommisjonsbøker o.a. Kommisjonsbøker o.a. Lydbøker Lydbøker 8

8 Bransjestatistikk TOTALMARKEDET Bokklubbenes pr bokgruppe I bruttotall (Utsalgspriser) Utsalgsverdi ( i kr ) Antall solgte eksemplarer Beregnet utsalgspriser 9 Endring 9 Endring 9 Endring Fagbøker % % % Sakprosa voksne % % % Sakprosa barn % % % Skjønnlitteratur voksne % % % Skjønnlitteratur barn % % % Verk % % 46 6 % Lydbøker % % % TOTALT % % 46-4 % I er det med en bokklubb mer enn i de to foregående år. Antall nye titler i Det ble i utgitt ca 55 nye titler som er på samme nivå som i 9. Det er betydelig variasjonen mellom de ulike bokgruppene når det gjelder utvikling. Når det gjelder øvrige titler med registrert salg, har det vært en økning på ca 9 titler sammenlignet med 9. Totalt er det i registrert ca 45. titler med salg fra våre medlemsforlag. 9

9 Antall titler pr. bokgruppe Bokgrupper Antall nye titler Antall øvrige titler 9 Totalt antall titler Antall nye titler Antall øvrige titler. Grunnskolen Videregående Lærebøker for høyere utdanning Fagbøker for profesjonsmarkedet Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT Totalt antall titler Antall titler pr. bokgruppe i 9 og Antall nye titler i 9 Antall øvrige titler i 9 Antall nye titler i Antall øvrige titler i Oversatte underholdningsromaner 9. Norske serieromaner 7 Kommisjonsbøker, lover o.a. 6 Verk 5 Billigbøker 4.4 Oversatt skjønnlitteratur barn 4.3 Norsk skjønnlitteratur barn 4. Oversatt skjønnlitteratur voksne 4. Norsk skjønnlitteratur voksne 3.4 Oversatt sakpr osa barn 3.3 Norsk sakprosa barn 3. Oversatt sakprosa voksne 3. Norsk sakprosa voksne. Fagbøker for profesjonsmarkedet. Lærebøker for høyere utdanning. Videregående. Grunnskolen

10 Brutto Antall solgte eksemplarer Brutto %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen ,3 %. Videregående ,3 %. Lærebøker ,9 %. Fagbøker ,5 % 3. Norsk sakprosa voksne , % 3. Oversatt sakprosa voksne ,9 % 3.3 Norsk sakprosa barn , % 3.4 Oversatt sakprosa barn ,5 % 4. Norsk skjønnlitt. voksne , % 4. Oversatt skjønnlitt. voksne ,5 % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,9 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn ,3 % 5. Billigbøker ,7 % 6. Verk , % 7. Kommisjonsbøker o.a ,8 % 8. Fonogram (Plater, lydbøker m.v) ,7 % 9. Norske serieromaner ,4 % 9. Oversatte underholdningsromaner ,6 % Sum bokgruppe ,3 % Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Det er brukt samme faktorer ved omregning fra netto til brutto alle tre år. Det gir også usikkerhet i estimatene for utsalgspriser. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. Antall solgte eksemplarer %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen , %. Videregående ,7 %. Lærebøker , %. Fagbøker , % 3. Norsk sakprosa voksne ,9 % 3. Oversatt sakprosa voksne ,3 % 3.3 Norsk sakprosa barn , % 3.4 Oversatt sakprosa barn , % 4. Norsk skjønnlitt. voksne , % 4. Oversatt skjønnlitt. voksne , % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,8 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn ,3 % 5. Billigbøker ,8 % 6. Verk ,3 % 7. Kommisjonsbøker o.a , % 8. Fonogram (Plater, lydbøker m.v) ,9 % 9. Norske serieromaner , % 9. Oversatte underholdningsromaner ,4 % Sum bokgruppe ,3 % Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen.

11 Beregnet pris Beregnet pris Bokgruppene Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitt. voksne Oversatt skjønnlitt. voksne Norsk skjønnlitt. barn Oversatt skjønnlitt. Barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker o.a Fonogram (Plater, lydbøker m.v) Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner Sum bokgruppe Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Det er brukt samme faktorer ved omregning fra netto til brutto alle tre år. Det gir også usikkerhet i estimatene for utsalgspriser. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen.

12 BOKGRUPPE SKOLEBØKER Utvikling i netto i perioden Totalt Grunnskolen Videregående skole 3

13 HOVEDTALL SISTE 6 ÅR Bokgruppe. Grunnskolen i kr. (.. klasse) Brutto i kr. (.. klasse) i kr. (øvrig salg) Brutto i kr. (øvrig salg) Total netto i kr. (inkl. øvrig salg) Total brutto i kr. (inkl. øvrig salg) %-vis endring i (inkl. øvrig salg ) -3,8 % 7,6 % 85,4 % 6,3 % -6,3 % -,3 % Antall forlag rapportert (inkl. øvrig salg) Antall eksemplarer (inkl. øvrig salg) Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. Bokgruppe. Videregående skole omsetn. i kr. (totalt alle fag (A, B, og C)) Bruttoomsetn. i kr. (totalt alle fag (A, B, og C)) i kr. (øvrig salg) Brutto i kr. (øvrig salg) Total netto i kr. (inkl. øvrig salg) Total brutto i kr. (inkl. øvrig salg) %-vis endring i (inkl. øvrig salg ) -6, % 5, % 3,8 % -4, % -,8 % -34,3 % Antall forlag rapportert (inkl. øvrig salg) 4 Antall eksemplarer (inkl. øvrig salg) Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 4

14 BOKGRUPPE LÆREBØKER OG FAGBØKER Utvikling i netto i perioden Totalt Lærebøker Fagbøker 5

15 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe. Lærebøker for høyere utdanning i kr Brutto i kr %-vis endring i -3,6 % -3,8 % 4, % 7,3 % -3,7 % 9,6 % -3,9 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe. Fagbøker for profesjonsmarkedet i kr Brutto i kr %-vis endring i 7,8 % 3,3 % -,4 % -8, % 68,4 % 7, % -43,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Sintef Byggforsk innmeldt i 8 - utmeldt i - i 8 og 9 var ca 4,5 mill. kr. PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR Bokgruppe. Lærebøker for høyere utdanning i Brutto i 9 Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks... Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe. Fagbøker for profesjonsmarkedet i Brutto i I prisberegningen er en aktør holdt utenfor pga tekniske vanskeligheter. 9 Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks... Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris 6

16 BOKGRUPPE 3 SAKPROSA Utvikling i netto i perioden GRAF LAGES PÅ NYTT Totalt Norsk sakprosa for voksne Oversatt sakprosa for voksne Norsk sakprosa for barn Oversatt sakprosa for barn 7

17 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -7, % 9,6 % -4,6 % 3,7 % -5,3 %,5 % 3, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3. Oversatt sakprosa for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 5,4 % -9,3 % 5,6 %, % -3,3 % -9,3 % 9,9 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn.,3 % -6, % -7,7 % 7, % -, % 6,4 % 9, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 8,5 % 6,4 % -,3 % 3,3 % -,9 % 7,9 % 3,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 8

18 PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa for voksne i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 3.. Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3. Oversatt sakprosa for voksne i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 3.. Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris 9

19 BOKGRUPPE 4 SKJØNNLITTERATUR Utvikling i netto i perioden Totalt Norsk skjønnlitteratur for voksne Oversatt skjønnlitteratur for voksne Norsk skjønnlitteratur for barn Oversatt skjønnlitteratur for barn

20 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i -3,6 % 3,9 % 4,5 % 4, % -6, % 6,4 % -8, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4. Oversatt skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i 75,3 % 6,9 % -,6 % 4,7 % -9,9 % -,8 % 6,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i -8,9 %,9 % -,9 %,6 % 6,4 %,3 %,9 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -, % 44,9 % -3, % 37,8 % -8,4 % 3,3 %,3 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto.

21 PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 4.. Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4. Oversatt skjønnlitteratur for voksne i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 4.. Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Brutto Bokpris Brutto Bokpris Brutto Bokpris Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Brutto Bokpris

22 BOKGRUPPE 5 BILLIGBØKER Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn.,4 %,7 %,7 % -3, % -33,3 % 3,9 %,7 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder nettoen. Bokgruppe 9 ble opprettet i 8. Salget i ny gruppe ble tidligere rapportert under gruppe 5. PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR i Brutto i 9 Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 5 Diverse Norsk sakpr. voksne Norsk skjønn. voksne Overs. sakpr. voksne Overs. skjønn. voksne Norsk sakpr. barn Norsk skjønn. barn Oversatt sakpr. barn Oversatt skjønn barn TOTALT Bokgruppe 9 ble opprettet i 8. Salget i ny gruppe ble tidligere rapportert under gruppe 5. Brutto Bokpris 3

23 BOKGRUPPE 6 VERK Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -8,6 % -,9 % -7,7 % -37,4 % -39,5 % -43, % 54, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. Brutto Bokpris 6 Diverse Skjønnlitt. verk voksne Sakprosaverk voksne Skjønnlitt. verk barn 64 Verk for barn og unge Leksikalske verk voksne Leksikalske verk barn TOTALT

24 BOKGRUPPE 7 KOMMISJONSBØKER O.A. Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -4,4 % -7, % 4, % 59, % -6, % 7,5 % 5,8 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 7 Diverse Tidsskrifter Grunnsk/Videregående Lærebøker høyere utd Lærebøker voksenoppl Fagbøker profesjonsm Skjønnl./sakpr. voksne Skjønnl./sakpr. barn/ungd Lover, forskr., rapporter Sammensatte bokprod. 8 TOTALT Brutto Bokpris 5

25 BOKGRUPPE 8. ELEKTRONISKE PUBLIKASJONER FOR ØVRIG Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr %-vis endring i -3, %,5 % 44,9 % 7,9 % 389, % -7,5 % 4,6 % Antall eksemplarer Antall forlag rapportert PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR i 9 Antall eks. i 8 Diverse Grunnskolen Videregående Høyere utdanning Voksenopplæring Faglitt. for profesj Sakprosa voksne Sakprosa barn/ungd Skjønnlitt. barn/ungd. 89 Lover,forskr.,rapp. TOTALT I denne bokgruppen er det deler av en som ikke kan måles i antall eksemplarer.. Antall eks. 6

26 BOKGRUPPE 8. FONOGRAM (PLATER, CD, LYDBØKER m.v) Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 5 ÅR i kr Brutto %-vis endring i 34,9 % 5,9 % 5, % -3,5 % -8,7 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg PR. UNDERGRUPPE SISTE ÅR i 9 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 8.. Diverse Grunnskolen Videregående skole Høyere utdanning Voksenopplæring Faglitteratur for profesjonsmarkedet Sakprosa, voksne Sakprosa, barn/unge Skjønnlitteratur, barn/unge Skjønnlitteratur, voksne TOTALT Brutto Bokpris 7

27 BOKGRUPPE 9 - ANNEN SKJØNNLITTERATUR HOVEDTALL SISTE 3 ÅR Bokgruppe 9. - Norske serierromaner 8 9 i kr Brutto i kr %-vis endring i, % 6, % -6,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 9. - Oversatte underholdningsromaner 8 9 i kr Brutto i kr %-vis endring i -3, % 5,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bøkene har tidligere vært rapportert under bokgruppe 5. 8

28 NETTOOMSETNING FORDELT PÅ SALGSKANALER Bokgrupper 6 Unipa og Akademika ARK Biblsentr. Kulturråd Interpress/ Bladcentralen 5 Bok- klubber 4 forhandlere Eksport 3 TOTALT. Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Elektroniske publikasjoner forøvrig Fonogram (Plater, CD, Lydbøker m.v) Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT I prosent (), %,4 % 3,9 %,4 % 4,8% 4, % 3,9% 5,5 %,4 %,6 % 8,4 %,7 % 3,3 %,7 % 7,7 %, % Andel av fra tidligere år 9,5 %, % 5,5 %,7 % 3,9 % 4, % 3,6 %,8 %,3 %,6 % 8, %, %,8 %,4 % 7,3 % , %,6 % 5, %,7 % 4,5 % 4,4 % 3,3 %,7 %,3 %, % 7,4 % 3,4 %,9 %,3 % 4,9 % ,5 %,5 % 5,5 % 4, % 5, % 5, % 3,5 % 3,9 %,4 %,9 % 9,9 %, % 4, %,3 % 7, % ,5 % 4, % 5,5 % 3, % 4,4 % 6,5 % 7, %,3 %,5 %,4 %, % 4,3 %,8 % 9,6 % ,9 % 6,6 % 5,8 %,8 % 4, % 7, % 6,5 %, %,6 %,7 %, %,4 %,7 %,5 % ,6 % 7,6 % 5,7 %, % 3,6 % 7,5 % 4,6 %, %,4 %, %,8 % 8,7 % ,8 % 9, % 6, %,6 % 3,9 % 8,5 % 4,7 %, %, % 9,4 %,4 % 6, % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. Fra 7 er skilt ut fra. 3 Fra 5 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Gjelder ikke bokgruppe. 4 Salg til bokklubber gjelder salg av bøker direkte fra forlag til bokklubb (tilleggsbøker). 5 Interpress er tidligere Narvesen. 6 Interbok er innlemmet i og rapporteres samlet fra 5. 7 Fra 8 ny bokgruppe 9 skilt ut fra bokgrupppe 5. 9

29 SALGSKANALER Bokgruppe. Grunnskolen i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis 33 35,3 % ,8 % ,7 % , % , % 9 57,9 % ,3 % ,6 % 75,6 % 5 489,9 % ,8 % ,5 % Unipa og Akademika 3,7 % ,4 % ,3 % , % 8 479,3 % 8 85,3 % ARK 9 388,3 % ,4 % , % 5 56, % 37 4, % 33 9, % 699, % 74, % 536,5 % 775,4 % 4,4 % 3,4 % 3 58,5 % 9 48,4 % , % ,3 % , % 5 7 4, % 39, % 33, % 45, % 5, % 487,7 % 4 73,7 % 6 3,3 % 6 88,4 % 5 567,5 % 4 857,3 % 34, % 87, % 59, % 43, % 34, % 4, % Norsk kulturråd Interpress/Bladcentralen, % -, %, %, % 7, % 33, %, % forhandlere 3 33, % 458,6 % 7,4 % 5 68, % 3 784, % 544,7 % Eksport, % 59, % 3, % 85, % 4, % ,9 % 3 537,9 % 49,5 % 9 686,6 % 86 3,5 % Totalt 49 8 % 56 9 % , % 54 79, % 37 4, % , % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 5 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Unipa og Akademika Unipa Ark Ark Ark Interbok Fri Fri bokhandel Bibliotekssentralen Norsk Norsk kulturråd Kulturråd Interpress og og Interpress/Bladcentralen Bladcentralen 3 9

30 SALGSKANALER Bokgruppe. Videregående skole i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis , % , % ,8 % ,4 % ,6 % ,8 % ,6 % ,5 % , % , % 3 64,6 % , % Unipa og Akademika , % , % 3, % ,4 % ,5 % ,8 % ARK ,7 % ,6 % 74 4,9 % , % ,9 % 4 455,9 % 794,3 % 6 6,9 % 9 3,8 % 7 89,4 % 876, % 449,3 % 4 8, % 37 66,6 % 76 6,7 % 793 4,4 % 8 4,9 % 5 4,7 % 798, % 68, % 739,3 % 753,4 % 4 5,9 % 983 3,7 % 386 3, % 7 97,7 % 6 84,4 % 965 5,8 % Norsk kulturråd 698,3 % 8, % 447, % 367, % 3, % 378, % Interpress/Bladcentralen, %, %, %, %, % 5, % 77, % 87,6 % 83,6 %, % forhandlere 6 5,9 % 9,7 % 5 996,8 % 7 395,5 % , % 9 9 5, % Eksport 397, % 75, % 84, %, % 63,9 % ,7 % 8 36,4 % 4 986,7 % 8 34,9 % 96 5,8 % Totalt 5 34 % , % 337 9, % 9 365, % 88 86, % , % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 5 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Bokhandel Interpress Norsk Kulturråd kulturråd og og Bladcentralen Unipa og Akademika Unipa Unipa Ark Ark Ark Interbok Interbok Fri bokhandel Norsk kulturråd Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen 3

31 SALGSKANALER Bokgruppe. Lærebøker for høyere utdanning i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis 73 4, % 3 9 4,5 % ,9 % 8 593,3 % 45, % 7 997,4 % 433 8, % ,3 % 6 8 3,6 % ,3 % , % , % Unipa og Akademika ,4 % ,8 % ,4 % ,3 % ,7 % ,9 % ARK 6 9 4,5 % ,8 % ,9 % , % 5 3,8 % 5 4 3, % 4,3 % 437,3 % 9,8 % 83,5 % 3,6 % 94,5 % 8 5,4 % ,6 % ,4 % ,5 % 8 9 4,6 % ,4 % 37,7 % 8,7 % 3,6 % 976,6 % 3 7,3 % 6 93,6 % 8,6 % , % ,9 % , %,8 % 393,9 % 538,9 % 4,9 % 76,7 % 95,7 % Norsk kulturråd 488,3 % 54,3 % 33,8 % 33, % 4, % 9, % Interpress/Bladcentralen 3, %, % -68 -, %, %, % 46, % 85, % 389, % 94,6 % , % , % 47, % forhandlere 6 5,9 % 3 749,4 % 6 6 3,9 % 3 856,3 % , % ,4 % Eksport , % 33, % 4 46,5 % ,9 % 7 9 4,6 % ,3 % ,3 % 899 7,5 % 8 5, % 9 497,8 % 53 6, % Totalt nettosalg 5 34 % % 7 9 % , % 8 334, % 73 77, % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 5 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Unipa og Akademika Unipa Unipa Ark ARK Ark Interbok Interbok Fri bokhandel Bibliotekssentralen Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Interpress/Bladcentralen øvrige 3

32 SALGSKANALER Bokgruppe. Fagbøker for profesjonsmarkedet i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis 946 6,3 % 874 7,9 % 45 9,8 % 7,4 % 575 9,6 % ,4 % 54 5, % 8 47, % ,7 % ,8 % ,9 % ,8 % Unipa og Akademika 47 6,4 % 9 7 3,7 % 54 6,5 % 7 9,9 % 74 9,3 % 6 7 9,8 % ARK 6 5 9,7 % 6 9,4 % ,6 % 5 4 5, % , % ,9 % 78,6 % 6,9 % 75 3,4 % 665,6 % 55,4 % 636,6 % 5 3 7,6 % 4 8 6,3 % , % 3 3 3, % 3 4 3, % 3 9 5, % 35, % 469,4 % 348, % 35, % ,5 % ,8 % ,4 % 353,3 % 479,3 % 6 93, % Norsk kulturråd 96,3 % 54,4 % -8, % 589,5 % 5, % 593,9 % 57,9 % 535,9 % 567,6 % 475,4 % 569,9 % Interpress/Bladcentralen 3, %, %, %, %, %, % 97,4 % 75,3 % 75, % 9,9 % 33, %, % forhandlere 6 5,9 % 68 3,3 % 33, % 3,3 % 3 45,8 % ,9 % Eksport 54,8 % 78, % 57, % 57, % 6, % , % 7 5 6,4 % ,9 % ,7 % , % 398 3,8 % Totalt nettosalg % 66 35, % 6 95, % 63, % 9 87, % 6 96, % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 5 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Unipa Unipa Unipa og Akademika Ark Ark ARK Interbok Fri bokhandel Norsk kulturråd Kulturråd Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen og Bladcentralen øvrige 33

33 SALGSKANALER Bokgruppe 3. Norsk sakprosa for voksne i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,7 % ,9 % ,3 % , % 4 3 3, % 36 44, % 3 655,5 % 35 8, % 34 65,5 % ,6 % Unipa og Akademika 5 3,7 % 5 495,8 % 5 793,9 % 6 35, % 4 33,4 % ARK 35 48,8 % ,4 % ,5 % 37 68,4 % ,9 % 9 8 6,6 % , % ,4 % , % % ,3 % ,5 % , % 8 3 6, % ,7 % ,7 % , % 6 5 5,4 % ,4 % 3 7 7,9 % 84 3,8 % 37 3,9 % 836 3,9 % , % Norsk kulturråd 5 79,9 % 5 7,7 % 6 7, % 8 3,7 % 8 5,7 % 4 6,4 % 5 8,6 % 4 56,6 % 4 47,5 % 4 33,4 % Interpress/Bladcentralen 966,7 % 8 378,7 % 4,7 % 4,4 % 4 386,4 % ,4 % ,9 % 6 6 5,5 % 77 3,9 % % forhandlere ,7 % 5 4 8, % ,9 % 67 3,7 % % Eksport 6 793, % 3 9, % 494,5 % 43,8 % 36,7 % ,4 % , % ,3 % ,3 % % TOTALT % 39 98, % 93 67, % 3 9, % 3 4, % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 6 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk 3 Fri 4 bokhandel 6 7 8Interpress Norsk 9 Kulturråd og Bladcentralen 3 4 Unipa Unipa og Akademika Unipa Ark Ark ARK Interbok Interbok Fri bokhandel Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Bibliotekssentralen Interpress/Bladcentralen øvrige 34

34 SALGSKANALER Bokgruppe 3. Oversatt sakprosa for voksne i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis , % ,3 % 6 6 5,8 % 398 5,8 % ,6 % , % 84, % 9 69,5 % ,7 % 8 4, % Unipa og Akademika 3 64, % 3 764, % 3 7,9 % 3 3,3 % 47,6 % ARK , % ,4 % ,7 % ,7 % ,8 % ,7 % 8 437,6 % 8 746, % 935 8, % , % 966 7, % 768 6, % 384 6, % 76 7,5 % ,6 % 363 7, % 99 7,7 % 9 9, % 488 8,4 % 9 87,3 % 9 5,3 % ,5 % 6 8 5, % ,7 % Norsk kulturråd 6,4 % 53, % 89, %, % 7, % 663,6 % 575,5 % 54,5 % 86,5 % 4,3 % Interpress/Bladcentralen, % 8 9 4,7 % 4 74,8 % ,4 % 9,5 % , % 4 576,6 % 8 9 5,3 % ,5 % 988,3 % forhandlere , % 7 3 4, % ,3 % 6 8 4,6 % ,7 % Eksport 568,9 % 95, % 488,9 % 96, % 84,6 % ,4 % 8 958,9 % ,8 % 4 35,6 % ,4 % TOTALT 7 76 % 73 73, % 68 6, % , % , % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 6 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Unipa 3 Unipa og Akademika Unipa Ark 4 Ark ARK Interbok Interbok 6 Fri bokhandel 7 UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Bibliotekssentralen Interpress/Bladcentralen

35 SALGSKANALER Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis 8 4,4 % 638 5,8 % 659,3 % 957,5 % 34,4 % 76,4 % 53 9, % 34 8,9 %,9 % 863 9, % Unipa og Akademika 76, % 7,3 % 84,3 % 7, % 57,8 % ARK 59,9 % 586 9,5 % 49 8,5 % 68 8,7 %, % 357,6 % 68 7, % 7,6 % 93 5, % 95,3 % 9 8,5 % 3 7,9 % 9 8,3 % 3 7, % 575 7,8 % 465,8 % 436 3, % 678 3,7 % 798 3,9 % 885 6,3 % 6 3,6 % 53 3,6 % 6 3,3 % 944 4,7 % Norsk kulturråd 57 5,3 % 33 8, % ,8 % 3 4 6,7 % , % 74 7,6 % 65 3,9 % 668 4,5 % 683 3,7 % 948 4,7 % Interpress/Bladcentralen 6,8 % 55 7,5 % 7,4 % 853 4,6 % 9,4 % 39,7 % 354, % 58 3,5 % 3,7 % 4, % forhandlere 64 4,4 % 64 3,9 % 38 7,7 % 589 3, % 953 4,7 % Eksport 356,6 % 356, % 8, % 4, % 65,3 % 3 87,6 % 54 5,3 % 84 5,5 % ,6 % 53,6 % TOTALT % 6 65, % 4 696, % 8 575, % 5, % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 6 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Unipa 3 Unipa og Akademika Unipa Ark 4 Ark ARK Interbok Interbok 6 Fri bokhandel 7 UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Norsk Norsk kulturråd Kulturråd Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen

36 SALGSKANALER Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,7 % ,9 % 4 5,9 % ,5 % 4 8,4 % ,4 % 5 35, % , % 3 94, % 4 45,6 % Unipa og Akademika 338, % 467, % 388, % 393, % 36, % ARK ,4 % 4 973, % , % ,5 % ,9 % 87 8,6 % 4 78,7 % 5 7 5, % 737 8,5 % 4 33,8 % , % ,8 % 3 7 8,8 % 3 8 9,7 % ,4 % 95, % 87,5 % 745,3 % 83,3 % 66 5, % 9, % 75, % 885,7 %,8 % Norsk kulturråd, %, % 8,4 % 84, % 3,4 % 44 3, % 87 3,7 % 984 3, % 95 3, % Interpress/Bladcentralen 49 4,3 % ,7 % 376 3,9 % 88,7 % 477 6,8 % 43,3 % ,8 % 665,9 % 64,8 % -, % forhandlere 43 4, % 467 3,3 % 65 4,6 % 969 3, %,8 % Eksport 69, % 54, % 9, % 8, % 47, % ,5 % ,9 % , % 7 77,3 % 8 3,9 % TOTALT % 44 33, % , % 3 8, % 36 57, % Akademika ble etablert i. Dette skjedde midt i året og for foreligger kun tall samlet for Unipa og Akademika. ny salgskanal fra 7. 3 Fra 6 er salgskanalen øvrige delt inn i øvrige forhandlere, eksport og øvrige. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk 3 Fri 4 bokhandel 6 7 8Interpress Norsk 9 Kulturråd og Bladcentralen 3 4 Unipa Unipa og Akademika Unipa Ark Interbok ARK Interbok Fri bokhandel Ark Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Bibliotekssentralen Interpress/Bladcentralen 37

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 5 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR. 10.04.2015. Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgruppe 1 Skolebøker Skolebøker for grunnskolen og tilsvarende nivå, herunder lærerveiledninger og kopieringsoriginaler

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2 Bokavtalen 2009 1.0 FORMÅL Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge gjennom å: - Fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse

Detaljer

Bokavtalen av 1.1.2015

Bokavtalen av 1.1.2015 Bokavtalen av 1.1.2015 24.03.2015 Denne avtalen varer fra 1. januar 2015 til 31.desember 2017 1.0 Formål Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Budskapet for ett år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j "hm HM. 2008/45 Notater. O z

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j hm HM. 2008/45 Notater. O z 2008/45 Notater rc O z j/j "hm HM Ingvild Johansen Ny metode for bøker i KPI o(0 c 0) V) J* "hm j/j "hm rø HM LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Dette er et dokument som vil forsøke å forklare hvordan man kan søke for å finne de produktene man ønsker i katalogen til BS NORLI AS, samt forklare hvordan

Detaljer

VEDLEGG 1. Definisjoner

VEDLEGG 1. Definisjoner VEDLEGG 1. Definisjoner Bøker: Med bøker mener Bokavtalen utgivelser som tilgjengeliggjøres for publikum i et innholdsbærende format, det være seg den tradisjonelle innbundne boka, en elektronisk fil (e-bøker),

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Hovedtall 2008 2007 Driftsinntekter 1778,1 1855,8 Driftsresultat (EBITDA) 133,4 71,8 Resultat før skatt 16,7 10,6 Reduksjon i salgsinntekter Tapte

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 )

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 ) Bokavtalen Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk 2008/45 Notater Ingvild Johansen Notater Ny metode for bøker i KPI Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Formål...2 2. Bokmarkedet...3

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen.

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Styret i Biblioteksentralen AL 1 (BS) har på sitt styremøte 17.9.2009 drøftet Evalueringen

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Foreløpige tall indikerer at bokhandelsalget i Norge har økt i 2005, mens bokklubbsalget har gått tilbake.

Foreløpige tall indikerer at bokhandelsalget i Norge har økt i 2005, mens bokklubbsalget har gått tilbake. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2005. Driftsinntekter 490,3 494,4 1 514,7 1 502,4 Driftsresultat 49,0 69,4 73,5 122,4 Avskrivning immaterielle eiendeler -1,4-2,0-12,5-13,9 Finansposter -0,5-2,6 1,1-6,9

Detaljer

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over 0 400 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Litteratur i tall 2013

Litteratur i tall 2013 Litteratur i tall 2013 beskriver den samlede omsetningen og inntektskildene i en sammensatt og levende kulturnæring. Rapporten inneholder ikke kvalitative vurderinger av litteraturbransjen, og tar heller

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Effekter av friere bokpriser

Effekter av friere bokpriser Effekter av friere bokpriser 1/2006 Effekter av friere bokpriser Konkurransetilsynets skriftserie 1/2006 2 Forord Fra 1. mai 2005 trådte en ny bokbransjeavtale i kraft. Den førte til visse endringer i

Detaljer

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd BJØRN BRÆND NORDSTRANDVEIEN 14 3480 FILTVET BB@YLI.NO - BJORN.BRAEND@YMAIL.COM - 923 45 684 62 46 37 78 23 27 59 10 Det kongelige kulturdepartement 2013.03.13 postmottak@kud.dep.no Deres ref 13/53- Høring

Detaljer

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Disposisjon Bokbransjen Forlagssentralen Distribusjonssenteret på Langhus Forbedringer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404502 Dato: 27.04 2005 Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Detaljer

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo Vår ref.: 2002/640 Dato: 28. mai 2003 Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker 1. Bakgrunn for forskriften... 2 2. Forskriftens virkeområde... 2 3. Fast utsalgspris for bøker... 3 4. Rabattgrenser...5 5.

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold HANNE HOLDEN HALMRAST, HÅKON KAVLI, ØYSTEIN LORVIK NILSEN OG JON MARTIN SJØVOLD Litteratur i tall Copyright

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 1. kvartal 215 1. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 411,1 386,3 6 % 411,1 386,3 6 % EBITDA

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

Høringsnotat Innhold

Høringsnotat Innhold Høringsnotat Innhold 1. FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN 10 FOR SAMARBEID VED OMSETNING AV BØKER... 2 2. BAKGRUNN... 2 2.1 Regjeringens føringer... 2 2.2 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven...

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Budskapet vårt for to år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007.

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. Driftsinntekter 579,5 522,5 1 220,6 1 109,5 1 649,7 Driftsresultat 90,2 67,1 21,4-8,7 45,2 Avskriv. immaterielle eiendeler -3,2-3,4-10,5-10,2-13,1 Finansposter -9,1-0,9-6,0-2,4-6,0

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Årets resultat innbefatter engangseffekter i De norske Bokklubbene, både i form av omstillingskostnader og gevinst fra eiendomssalg.

Årets resultat innbefatter engangseffekter i De norske Bokklubbene, både i form av omstillingskostnader og gevinst fra eiendomssalg. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2004. Driftsinntekter 497,4 451,4 1 512,3 1 455,1 Driftsresultat 64,1 55,1 114,0 91,5 Avskrivning goodwill m.m. -5,4-5,5-21,5-19,7 Finansposter -1,3-4,0-8,7-10,7 Resultat

Detaljer

Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009

Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009 Mill. kroner, 29-verdi Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 29: Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 29 Fiskeflåten hadde i 29 et samlet driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner. Dette gav en driftsmargin

Detaljer

Makt i distribusjonskanaler. Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet

Makt i distribusjonskanaler. Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet Makt i distribusjonskanaler Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet The effects of governance structures and the use of influence strategies on firm satisfaction

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen 1. Innledning Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening mottok

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Høringsuttalelse Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Det kongelige fornyings, administrasjons- og kirkedepartement Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Oslo, 15. oktober 2010 Høringsuttalelse Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7).

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2009. Driftsinntekter 356,9 348,7 1 778,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -17,4-23,1 133,1 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -31,7-36,6 79,9 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV)

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) Det Kongelige Kulturdepartement, ref.: 2013/0053 HØRINGSSVAR FRA: juritzen forlag as org nr. 882678032 juritzen jr as org nr. 999548407 Improba forlag as org

Detaljer

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Høringssvar til NOU 2014:5. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 1. Innledning Forleggerforeningen

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2015 DATO: 12.01.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Låntakers betjeningsevne 7 4.2 Belåningsgrad

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere Norske Barne- og Ungdomsforfattere Att: Kari Sverdrup Postboks 261 Sentrum 0103 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 01.11.04 200304847-/ANH Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Støperistatistikk 2012

Støperistatistikk 2012 Støperistatistikk 2012 33 Støperistatistikk 2012 Innholdsfortegnelse Tabell nr. 1, side 3 Produksjon, salg og eksport av støpegods Tabell nr. 2, side 4 Endringer i produksjon, salg og eksport av støpegods

Detaljer

Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012

Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012 Unntatt fra innsyn etter offl 13 Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012 Norges Bank, Markeder og banktjenester/ Kontante betalingsmidler Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Norges Banks rolle i kontantforsyningen...

Detaljer

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014 24. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2012... 3 3. Regnskapstatistikk 2012 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning og nøkkeltall... 6 5. Antall apotek...

Detaljer

Salgsutvikling i bokbransjen 2004 til 2007

Salgsutvikling i bokbransjen 2004 til 2007 Salgsutvikling i bokbransjen 2004 til 2007 1/2008 Salgsutvikling i bokbransjen 2004 til 2007 Konkurransetilsynets skriftserie 1/2008 Forord Denne undersøkelsen dokumenterer utviklingen i salg, priser og

Detaljer

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA 1. kvartal 216 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 216 215 Endring 216 215 Endring DRIFTSINNTEKTER 41, 411,1-2 % 41, 411,1-2 % EBITDA (driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rammevilkår for bokproduksjon i Norge og konkurrende land

Rammevilkår for bokproduksjon i Norge og konkurrende land Rammevilkår for bokproduksjon i Norge og konkurrende land Terms and Conditions for Book Production in Norway and Competing Countries Eskil Andreas Joplassen Fredrik Risanger Busk Gunnar Putten Bacheloroppgave

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. 1, 2 Dette er en reduksjon på 25 700 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 Bindende videresalgspriser i bokmarkedet - Bør forlaget eller bokhandleren sette prisen? Cathrine Evertsen Veileder: Hans Jarle Kind Masterutredning i fordypningsområdet

Detaljer

Last ned Vinduet. Nr Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vinduet. Nr Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Vinduet. Nr Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vinduet. Nr Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Vinduet. Nr. 4 2007 Last ned ISBN: 9788205371828 Antall sider: 114 Format: PDF Filstørrelse: 29.62 Mb Heftet inneholder intervju, noveller, utdrag fra romaner, essay og dikt. Last ned e-bok ny

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

Støperistatistikk 2015

Støperistatistikk 2015 33 Støperistatistikk 2015 Innholdsfortegnelse Tabell nr. 1, side 3 Produksjon, salg og eksport av støpegods Kapasitetsutnyttelse Tabell nr. 2, side 4 Endringer i produksjon, salg og eksport av støpegods

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: generell Høringsspørsmål 1. Høringsspørsmål 2.

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: generell Høringsspørsmål 1. Høringsspørsmål 2. Saknr. 13/2431-1 Saksbehandler: Karianne Albrigtsen Aam Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune ønsker å gi en generell tilbakemelding

Detaljer

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene.

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2007. Driftsinntekter 583,7 540,2 1 855,8 1 649,7 Driftskostnader -551,9-478,0-1 776,8-1 585,4 Engangskostnader -17,0-8,3-42,8-19,1 Driftsresultat 14,8 53,9 36,2 45,2 Avskriv.

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning V1998-103 20.11.98 Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening - dispensasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning Sammendrag: Den norske

Detaljer