REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2

2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef Fokus på miljø og klima internt og eksternt Et godt arbeidsmiljø er en av flere faktorer som skal bidra til at vi som jobber i HelgelandsKraft lykkes i å produsere og levere de tjenester og produkter som kundene forventer. Arbeidsmiljøet påvirkes av flere forhold. At alle vet hva som er den enkeltes ansvar og oppgave. At vi/den enkelte har den kunnskap og de ferdigheter som trengs for å utføre oppgavene. At samarbeidet mellom de som jobber her er godt. At de som er satt til å lede andre følger opp sine medarbeidere i det daglige arbeid. Kanskje viktigst av alt at motivasjonen, entusiasmen og ønske om å gjøre en så god jobb som mulig er høy. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Kontinuerlig arbeid over lang tid er det som kreves. Fokus på forbedringer og omtanke er det som gir resultater. Sommeren 2008 gjennomførte HelgelandsKraft en arbeidsmiljøundersøkelse som omfattet egne medarbeidere. Undersøkelsen ble gjennomført av vår bedriftshelsetjeneste Hjelp24. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert spørreundersøkelse med et spørreskjema/metode kalt MTI (MedarbeiderTilfredshets Monitor). MTI måler arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel, helse og yteevne. Resultatene relateres/sammenlignes med normalen i norsk arbeidsliv (27000 personer). Svarprosenten i HelgelandsKraft ble på 84%, noe som anses som bra. For hele HelgelandsKraft viser resultatene positive skårer på alle områder. I hovedsak ligger vi bedre an enn gjennomsnittet. På ett område, motivasjon, entusiasme, ønske om å gjøre en så god jobb som mulig, oppnådde vi svært gode resultater. Det tilskriver vi vårt arbeid for å bygge en god bedriftskultur gjennom bl.a. tiltak som HK ambassadør. Generelt positive resultater, men med forbedringsmuligheter i forhold til enkelte arbeidsmiljøfaktorer innen enkelte områder. Resultatene bekrefter HelgelandsKraft som en attraktiv, trygg og sikker arbeidsplass hvor miljø og klima både internt og eksternt har stor fokus. Målet er stadig å bli bedre gjennom kontinuerlig/daglig arbeid med forbedringer. Regn med oss. Chatter med kundene Kunderådgiver Laila Sandvik mener at chat er en enklere måte å kommunisere med kundene på enn e-post. Kundeservice er i dag mer enn å svare på brev og telefoner. Mange av oss har en jobb som knytter oss til PC en store deler av arbeidsdagen, og da er det greit å vite at du kan snakke med kundesenteret til HelgelandsKraft via elektroniske medier. HelgelandsKraft tilbyr derfor en chatte-tjeneste for kundene som gjør det mulig å holde en samtale i gang via Internett. Vi snakker med kundene på samme måte som folk kommuniserer gjennom MSN eller Skype, sier kunderådgiver Laila Sandvik. Mer effektivt - Dette er mer effektiv både for kundene og oss, mener Sandvik. Enkle spørsmål kan vi som regel svare på med en gang og da har vi løst problemet der og da. Må vi spørre noen av fagfolkene, kan kunden gjøre andre ting mens han eller hun venter på tilbakemelding, sier hun. Mange spørsmål Tjenesten ble satt i gang nå i høst Tjenesten finner du på og allerede er det mange som har benyttet seg av hjemmesidene til HelgelandsKraft når de lurer på ting. Det har vært vanlige henvendelser om måleravlesning, bestillinger, oppsigelser og spørsmål om regningen, sier Sandvik. Dersom det kommer spørsmål om drift, sendes disse henvendelsene videre i systemet. Mer vanlig På flere og flere områder er det nå mulig å bruke chat. Selv om det i stor grad er unge folk som bruker denne måten å kommunisere på, ser vi at bruken øker, sier Sandvik. Hun synes det er flott at kundene kan ta kontakt på denne måten. Det viser at vi tar i bruk ny teknologi for å kunne yte enda bedre service, sier hun. 2

3 Fem på gata Polisen smelter, klimadebatten går for fullt og politikerne vil ha mer fornybar energi. Hvor opptatt er du av klimadebatten og angår den deg? Ragnhild Olsen, Mosjøen - Jeg er vel middels opptatt av klimaspørsmålet. Men klart det angår meg, dette er vel noe som angår oss alle. I høst var berørte parter på befaring i forbindelse med en mulig utbygging av Vassenden kraftverk. Foto: Marit Carlsen,NVE Miljørettet kraftutbygging Otto Forbergskog, Mosjøen - Jeg står ikke selv for så mye klimautslipp. Jeg har jo sluttet å fyre med ved og nå er det bare strøm det går i, det er jo mer miljøvennlig og CO2 fritt. I et normalår produseres det for lite kraft i Norge. Derfor ønsker HelgelandsKraft å bygge ut kraftverkene i Øvre Forsland og Vassenden i Leirfjord Kommune. Disse utbyggingene vil kunne gi en samlet kraftproduksjon på ca 80 GWh, ren fornybar energi. Kraftproduksjonen tilsvarer strømforbruket til ca bolighus og vil bety en betydelig sikring av energiforsyningen i området. I tillegg til den samfunnsnyttige effekten, bidrar en slik utbygging til økt næringsvirksomhet og mer verdiskaping på Helgeland, sier produksjonssjef i HelgelandsKraft Ottar Olsen. Utbyggingen vil koste i overkant av 200 millioner kroner, og lokalt næringsliv vil kunne konkurrere om % av dette beløpet. Kraft og miljø For å sikre at HelgelandsKraft ikke skader natur og miljø i nevneverdig grad i forbindelse med utbyggingen, er det laget en detaljert konsekvensutredning. Konklusjonene er at konsekvensene i forbindelse med utbyggingen vil være svært små for alle fagfelt. Dette skyldes i stor grad de endringene og tilpasningene som er gjort i forhold til de opprinnelige planene, sier Olsen. Øvre Forsland Forslandsvassdraget er allerede berørt av kraftutbygging. Ved utbygging av Øvre Forsland er det Produksjonssjef Ottar Olsen. beregnet en dobling av kraftproduksjonen i vassdraget. En ny kraftstasjon er planlagt i Forslandselva og vannet overføres i sjakt og tunnel. Vassenden Vassenden kraftverk vil utnytte vannet fra Sørelva, Helltjørnene og Nordelva. Gjennom et felles inntak føres vannet i tunnel og sjakt ned til kraftstasjonen som plasseres ovenfor Vassenden. Fra kraftstasjonen føres strømmen i en jord/sjø-kabel fram til Leirosen transfomatorstasjon. Charlotte Bårdevik og Camilla Nilsen, Mosjøen - Vi har hatt om klima på skolen, i naturfag og samfunnsfag. Vi snakker heller om andre ting når venninnegjengen møtes, så vi er vel egentlig ikke så opptatt av klimadebatten. Håvard Nilsskog (på besøk i Mosjøen) - Jeg følger en del med i debatten. Mener dette er viktig for oss alle og vi har en jobb å gjøre på dette området. 3

4 Klimasamarbeid på Helgeland HelgelandsKraft har sammen med Elkem Aluminium Mosjøen, Statskog SF, Nova Sea AS og Torghatten Trafikkselskap ASA, stiftet nettverket «KlimaHelgeland». Målet er å redusere klimautslipp og bidra til et renere miljø på Helgeland. Det handler rett og slett om å ta tak i den globale klimautfordringen og se hvilke tiltak vi kan gjøre lokalt, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk i HelgelandsKraft. Jeg mener det er viktig at vi samarbeider, slik at ikke alle trenger å finne opp det samme kruttet, slår han fast. Ved å dele på kunnskapen og erfaringene innen miljøarbeidet kan alle bli litt bedre. KlimaHelgeland ønsker at flere skal bry seg om våre klimautfordringer. Derfor inviterer vi alle videregående skoler på Helgeland til å søke om et klimastipend på inntil kroner Stipendet kan fordeles på flere ulike prosjekt. Ta kontakt med HelgelandsKraft for nærmere informasjon. De fem kontaktpersonene sammen med adm. dir. i HelgelandsKraft. Fra venstre: Torleif Olaisen, Nova Sea, Jørgen Hoffmann, Statskog, Helge Nes, Elkem Mosjøen, Lene Tokle, Ove A. Brattbakk fra HelgelandsKraft og Stein Olsen, TTS. Foto: Anne-Kari Myrvik FAKTA: Nettverket «KlimaHelgeland» skal bidra til å: Redusere miljø- og klimaforurensende utslipp Foreslå konkrete aktiviteter og klimatiltak bedriftene kan starte Utvikle miljøsamarbeidet mellom sentrale næringslivsaktører på Helgeland Øke bedriftenes miljøkompetanse Bedre bedriftens resultat Klimastipend For å stimulere til at flere tenker ut gode klimatiltak, skal det deles ut klimastipend på inntil kroner til en eller flere videregående skoler/klasser for å stimulere elevers interesse for klimaproblem og tiltak som kan bidra til klimagevinst. Vi vet at skolene er opptatt av dette og håper så mange som mulig legger inn en søknad, sier Brattbakk. Går sammen «KlimaHelgeland» har høye ambisjoner for hvilke resultater nettverket skal skape. Bedriftene har en felles erkjennelse av at langsiktig lønnsomhet er nært knyttet til et godt miljøarbeid. Nettopp det at nettverket er bransjeoverbyggende, gjør at hver enkelt bedrift vil stå sterkere til å løse de klimautfordringene som virksomhetene står overfor. For å koordinere arbeidet er det valgt ut kontaktpersoner i hver enkelt bedrift. Disse skal møtes jevnlig for å diskutere erfaringer og ulike tiltak bedriftene kan gjennomføre. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Jeg jobber i HK Miljørevisorene Geir Andersen og Mona Ludvigsen har gjennomgått miljøarbeidet i HelgelandsKraft. Er alt i orden, blir HelgelandsKraft det 5. selskapet i kraftbransjen som sertifiseres etter standarden ISO Alle skal tenke på miljøet Miljørevisorer har vært høyt og lavt for å sjekke om HelgelandsKraft tenker på miljøet i alle delene av virksomheten. Målet er at HelgelandsKraft skal innfri kravene til miljøsertifikatet ISO Med denne sertifiseringen forplikter alle ansatte seg til å tenke miljø i hverdagen, sier revisjonsleder hos Nemko, Mona Ludvigsen. Det mangler ikke på ambisjonene til miljøarbeidet i HelgelandsKraft. ISO sertifikatet betyr at bedriften skal vite hvordan den påvirker det ytre miljøet og at all planlegging også tar hensyn til mulige miljøpåvirkninger. Strengere enn loven Ett av målene i sertifiseringen er at HelgelandsKraft også aktivt skal fortelle omverden hvordan ståa er når det gjelder miljøet. Alle ansatte skal rapportere selv det minste utslipp som påvirker miljøet. Med en slik total oversikt og større åpenhet, blir det mye lettere å vite hvor det må settes inn tiltak. ISO er ikke en lovpålagt sertifisering. Det er noe HelgelandsKraft selv har bestemt at de skal følge. Forurensningsloven og tilhørende forskrifter setter noen minstekrav til miljøansvaret i bedriftene, sier revisor i Nemko Geir Andersen. ISO går lengre enn de lovpålagte kravene, sier Andersen. Miljø i alle ledd Miljø er et naturlig tema i forbindelse med mulige miljøinngrep ved utbygginger, utbedringer og vedlikehold. Det som nå har skjedd i HelgelandsKraft er at de ansatte blant annet diskuterer hvordan bedriften kan redusere drivstofforbruket på bilene. De ser etter måter å organisere arbeidet på, slik at det ikke forurenses mer enn nødvendig, sier Mona Ludvigsen. Vi har snakket med direktøren, prosjektledere og montører, og det er tydelig at HelgelandsKraft har lagt vekt på å involvere alle ansatte, sier miljørevisoren. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Navn: Bjørg-Elin Hansen Funksjon i HK: Energimontør Alder: 29 år Bosted: Brønnøysund Hva er du opptatt av nå? Jeg har kommet tilbake til HelgelandsKraft etter å vært borte fra bedriften i 10 år. Siden jeg nettopp har begynt i denne jobben, er jeg opptatt av å sette meg mest mulig inn i arbeidsoppgavene. Hva er det beste med å jobbe i HK? Gode kollegaer også synes jeg det er veldig kjekt å få være ute å arbeide. Hva gjør du i fritida? Mye av fritida går med til å være sammen med mine 2 barn og samboer når han ikke er på jobb offshore. Går en del turer og trimmer litt på Brygga trimsenter. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det vet jeg ikke hvem det skulle være, så det får bli samboeren. Hva serverer du? Stekt biff med tilbehør. Hvilken bok vil du anbefale? Jeg leser svært lite bøker. Hva er du villig til å demonstrere for? Jeg synes det er trasig med barn som ikke har det bra i oppveksten. Jeg støtter opp om årets TV-aksjon som samler inn penger til Blåkors. De gjør også en god jobb for barn som lider under foreldrenes rusproblemer. 5

6 Nyheter fra eierne Gir gode arbeidsplasser - De arbeidsplassene HelgelandsKraft skaper er med på å holde liv i mange småkommuner, sier ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo (Ap). Han representerer en av 14 kommuner som eier HelgelandsKraft. Lamo har kort vei fra kontoret på Trofors ned til elva Vefsna som renner gjennom kommunesenteret. Grane kommune ønsker ikke et vern av vassdraget. En utbygging av miljøvennlig energi i eksempelvis sidevassdragene Fiplingdalelva og Eiteråga ville styrket HelgelandsKraft sin egen kraftproduksjon og dermed selskapet, understreker han. Samtidig er det i tråd med vår egen Soria Moria-erklæring, som sier at vi skal utvikle mer fornybar energi, sier han. Grane kommune fikk i 2007 et utbytte på 2,3 millioner kroner som eier i kraftselskapet. Det er gode inntekter Ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo. til kommunen, men viktigere er det at vi har offentlig styring med kraftressursene lokalt, sier han. Derfor setter han pris på at han som folkevalgt har anledning til å møte ledelsen i HelgelandsKraft for å diskutere tanker og ideer om framtida. Siden jeg selv er elektriker, synes jeg også det er bra at vi har denne fagkompetansen her i området. Jeg vet at HelgelandsKraft har god kompetanse i alle ledd, avslutter Lamo. NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Miras: Vedlikehol Kundesenteret svarer HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Laila Sandvik, Rigmor Lande, Inger Lise Abrahamsen, Linda Wikkelsmo og Mona Nicolaisen. Foto: HelgelandsKraft Påvirker den internasjonale finanskrisen strømprisen vår? Den internasjonale finanskrisen påvirker også strømprisene våre. Finanskrisen gir forventninger om en kraftig oppbremsing i verdensøkonomien. Dette gir et negativt press på råvarepriser som olje, gass, kull og Co 2. Disse råvarene er innsatsfaktorer i en god del av strømproduksjonen i Norden. Dette gjelder kullkraftverk, gasskraftverk og oljekondensverk. Disse kan nå produsere billigere og strømprisen blir dermed lavere. Hvordan kan jeg se om strømforbruket går opp eller ned? På regningene har vi grafer som sammenligner strømforbruket, men for at sammenligningen skal bli riktig må måleren leses av jevnlig og helst til samme tidspunkt. Hva må jeg gjøre for å opprette avtale om e-faktura, og hvilke fordeler er det med e-faktura? Den enkleste metoden er å si ja takk til efaktura fra HelgelandsKraft når du betaler neste faktura i din nettbank. Men du kan også logge deg på i din nettbank, finne fram efakturatilbydere og velge HelgelandsKraft. Du legger da inn kundenummer (8 siffer) som referansenummer. Fordelene med efaktura er at det er mer miljøvennlig, du får bedre oversikt over regningene, slipper å fylle ut KID-nummer, får varsling på e-post når det kommer ny regning og siden regningene kommer elektronisk i nettbanken din, er du ikke avhengig av posten for å få betalt regningen. Den fagmessige bredden er Miras sterkeste kort, forteller administrerende direktør Merete Karlsen i Miras Vedlikehold og Modifikasjon. Foto: Mye i Media As Miras er et av Nord-Norges største verkstedskonsern og omsatte i fjor for 260 millioner kroner. Selskapet leverer produkter og tjenester til oljenæringen, prosess-, mineralog kraftindustrien. Totalt bruker selskapet ca. 3,7 GWh for å holde hjulene i gang. Forretningsområder Miras består av seks selskaper som sammen leverer store, komplekse løsninger innenfor engineering, produksjon og vedlikehold. Hovedkontoret ligger i Mo i Rana, men konsernet har også et selskap i Mosjøen. Miras har 60 års erfaring og er et av Nord-Norges største verkstedskonsern. Selskapet er i vekst og søker stadig etter kompetent arbeidskraft som kan bidra i til å videreutvikle selskapet. 6

7 Grønn spalte lder og forbruker Spar strøm gratis Sett ikke møbler foran varmeovner. Det er hindrer varmen i å sirkulere og kan i tillegg være brannfarlig. Trekk for gardiner og persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene. Vask alltid med fulle vaskeog oppvaskmaskiner. Slå av lyset i rom som ikke er i bruk. Slå av «duppedingsene» Viste du at en god del av husholdningers strømforbruk er knyttet til å holde TV-er, datamaskiner, stereoanlegg og andre «duppedingser» i stand by-modus. Du kan dermed spare strøm ved å slå disse apparatene helt av når du ikke bruker de. Flere sparetips finner du på -Vårt slagord er stolt industrikultur, som viser at vi har lang erfaring og dyktige medarbeidere. Flinke medarbeidere er ingen selvfølge, men Miras jobber kontinuerlig med kompetansehevning og dyrker en kultur der det er tiltatt å være god. Den fagmessige bredden er Miras sterkeste kort, forteller administrerende direktør Merete Karlsen i Miras Vedlikehold og Modifikasjon. Energi både vedlikeholder og forbruker Energisektoren er et av Miras viktigste satsningsområder. På grunn av de ulike selskapene internt i konsernet, har de mulighet til å ta store prosjekter som involverer flere fagområder. Miras Vedlikehold og Modifikasjons er spesialisert på produkter og vedlikeholdstjenester til kraftstasjoner, med blant annet reparasjoner av brytere og trafoer. Men konsernet er også en stor forbruker av kraft. - Miras er storforbruker av kraft blant annet fordi vi har store lokaliteter. Vi har nærmere kvm i areal, en stor maskinpark og ressurskrevende utstyr. Dessuten har vi vanvittig høy aktivitet og i perioder kjører vi hele døgnet, forklarer Karlsen. Stor på olje og gass Oljeutbyggingen er i full gang i nordområdene. Miras har i mange år levert produkter og tjenester til store aktører innen offshorenæringen i Norge. Merete Karlsen i Miras Vedleikehold og Modifikasjon mener konsernets konkurransefortrinn er flerfaglighet, infrastruktur, en stolt industrikultur og lang erfaring. Nytt fra nett Energy Camp Klimaprosjektet «Grønn Boks» introduserer nå et nytt og spennende konsept i Norge. Kloke hoder skal samles for å finne løsninger som kan oppfylle Norges klimamål. I januar neste år isoleres våre fremste eksperter og beslutningstakere i en 48 timers tankesmie for at de skal utvikle de åtte prosjektene som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen Les mer om Energy Camp på 7

8 SPONSOR Unge fotballtalenter på Vevelstad, fra venstre: Elsa Gimse Aasen, Kristine Nergård, Fredrik Kristiansen og Einar Lohne Bjørn. Bak står trener Jan Kristiansen. Ekte talent på kunstig gress Det er noe med små plasser og ildsjeler. Takket være noen lokale entusiaster var over 80 prosent av alle jentene i Vevelstad kommune med på organisert fotball i fjor. Nå kan de, og alle andre fotballinteresserte, glede seg over en flunkende ny kunstgressbane. Da Jan Kristiansen flyttet til en av de minste kommunene på Helgeland for litt over 10 år siden strevde de forgjeves med å holde liv i det lokale fotballaget. Jeg innså fort at den eneste måten å berge fotballmiljøet på, var å satse på ungene, sier Kristiansen. Dermed startet arbeidet som de nå kan nyte suksessen av. Store talenter For en kommune med 485 innbygger totalt er det imponerende at de har to spillere som er med på aldersbestemte kretslag. Og skal vi tro ungdommen selv, er det flere i vente. Noen av de som spiller mini-putte i år er større talenter enn vi var, sier Einar Lohne Bjørn. Sammen med Fredrik Kristiansen spiller han på to småguttelag. Ett på Vevelstad og ett i Brønnøysund. Egentlig er jo Brønnøysund erkerivalen, men vi er med der for å få mer spilletid og for å spille på et høyere nivå, sier Fredrik. Klare for a-laget Jentene har i år spilt sammen med småguttelaget slik at de har kunnet stille lag. Enkelte ganger har vi måttet stille med færre spillere enn motstanderne, og da har det ikke gått så bra, sier Elsa Gimse Aasen. Sammen med venninna Kristine Nergård er de klare for å spille på damelaget til neste år. Selv om det sikkert blir mindre spilletid, gleder jeg meg til å spille sammen med damelaget, sier Kristine. Artigere å trene Kunstgressbanen er den samme typen som Bodø/Glimt har lagt på Aspmyra. Alle som kommer hit blir imponerte over den flotte banen, sier de fire unge fotballtalentene. Da vi spilte på den gamle grusbanen visste ingen hvor ballen spratt hen. Med den nye kunstgressbanen får vi trent skikkelig og vi er blitt mye bedre som spillere, sier Fredrik. Helgelandskraft har bidratt til finansieringen av kunstgressbanen som ble åpnet tidligere i år. Det er rett og slett blitt nye artigere å spille fotball nå når vi har en topp moderne bane, sier Kristin, som har fått en ekstra dose motivasjon for å fortsette med fotballen. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto, Mediebyraaet og layout: Nordnorsk Kommunikasjon Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN WES Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN 27. JANUAR 2012 1 INNHOLD: 1.OM GRUPPEN...s. 3 2.FORRETNINGSIDÈ...s.4! 2.1 INFORMASJON...s.4! 2.2 STIKKONTAKT...s.4! 2.3 LYSBRYTER...s.5! 2.4 SIKRINGSSKAP...s.5!

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på.

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på. EN DAG UTEN STRØM Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på. Generell beskrivelse av aktiviteten: Energi spiller en

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

LYS&VARME. STILLE ETTER STORMEN Elgen ligger trygt under høyspentmasten nå Slik var det ikke i desember >SIDE'7< STRØMPRISENE VIL GÅ LITT NED

LYS&VARME. STILLE ETTER STORMEN Elgen ligger trygt under høyspentmasten nå Slik var det ikke i desember >SIDE'7< STRØMPRISENE VIL GÅ LITT NED LYS&VARME >HELGELANDSKRAFT INFORMERER< >NR'1< >MARS'2004< www.helgelandskraft.no STRØMPRISENE VIL GÅ LITT NED >SIDE'2< TOPP FOTBALL PÅ MO >SIDE'5< SØKER SPENNING OGSÅ PÅ FRITIDEN >SIDE'6< STILLE ETTER

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Kvalitet og smarte løsninger 6 Nr. 4 2006 Flott læretid i HK 4 Nettsjef Frode Valla Sist vinter ga oss virkelig noe å tenke på med hensyn

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse Vi rigger oss for fremtiden NHO Nordlands Årskonferanse Kathrine Næss, verksdirektør Alcoa Mosjøen Mo i Rana, 11. februar 2016 1 Noen av de temaene jeg skal snakke litt om i dag Aluminiumsbransjen Alcoa

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Vi møter morgendagen i ny profil

Vi møter morgendagen i ny profil Alltid til stede Vi møter morgendagen i ny profil Vi ønsker å fremstå som en nær og solid bedrift som er til stede for kunden. Godt forankret med verdiskapning og nyskapning i høysete. Valdres Energiverk

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Helge Aasen, CEO Elkem ENOVA-konferansen 2012 Elkems produkter er fremtidens produkter Vannkraftbasert produksjon til voksende markeder: Fornybar

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2008 Forretning i generasjoner 6-7 Mer kraft gir miljøløft 4-5 Guro på glid mot formen 3 Medeier i næringshage 2 Markedssjef Arild Markussen

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen Hva er en helpdesk? Hva kan vi oppnå? Fokus på brukerforventninger Presentere egen organisasjon og erfaringer 28.10.2014 Eli Jorun Syvrud Oslo 1 Merverdi for

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane rent gjenvinne grønn energi grønn miljø kildesortere CO 2 grønne tanker lokal grønt ansvar svane Det handler om bevisste handlinger og ansvar... Vi ønsker alle å puste i ren luft, bevare naturen og at

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer