REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2

2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef Fokus på miljø og klima internt og eksternt Et godt arbeidsmiljø er en av flere faktorer som skal bidra til at vi som jobber i HelgelandsKraft lykkes i å produsere og levere de tjenester og produkter som kundene forventer. Arbeidsmiljøet påvirkes av flere forhold. At alle vet hva som er den enkeltes ansvar og oppgave. At vi/den enkelte har den kunnskap og de ferdigheter som trengs for å utføre oppgavene. At samarbeidet mellom de som jobber her er godt. At de som er satt til å lede andre følger opp sine medarbeidere i det daglige arbeid. Kanskje viktigst av alt at motivasjonen, entusiasmen og ønske om å gjøre en så god jobb som mulig er høy. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Kontinuerlig arbeid over lang tid er det som kreves. Fokus på forbedringer og omtanke er det som gir resultater. Sommeren 2008 gjennomførte HelgelandsKraft en arbeidsmiljøundersøkelse som omfattet egne medarbeidere. Undersøkelsen ble gjennomført av vår bedriftshelsetjeneste Hjelp24. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert spørreundersøkelse med et spørreskjema/metode kalt MTI (MedarbeiderTilfredshets Monitor). MTI måler arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel, helse og yteevne. Resultatene relateres/sammenlignes med normalen i norsk arbeidsliv (27000 personer). Svarprosenten i HelgelandsKraft ble på 84%, noe som anses som bra. For hele HelgelandsKraft viser resultatene positive skårer på alle områder. I hovedsak ligger vi bedre an enn gjennomsnittet. På ett område, motivasjon, entusiasme, ønske om å gjøre en så god jobb som mulig, oppnådde vi svært gode resultater. Det tilskriver vi vårt arbeid for å bygge en god bedriftskultur gjennom bl.a. tiltak som HK ambassadør. Generelt positive resultater, men med forbedringsmuligheter i forhold til enkelte arbeidsmiljøfaktorer innen enkelte områder. Resultatene bekrefter HelgelandsKraft som en attraktiv, trygg og sikker arbeidsplass hvor miljø og klima både internt og eksternt har stor fokus. Målet er stadig å bli bedre gjennom kontinuerlig/daglig arbeid med forbedringer. Regn med oss. Chatter med kundene Kunderådgiver Laila Sandvik mener at chat er en enklere måte å kommunisere med kundene på enn e-post. Kundeservice er i dag mer enn å svare på brev og telefoner. Mange av oss har en jobb som knytter oss til PC en store deler av arbeidsdagen, og da er det greit å vite at du kan snakke med kundesenteret til HelgelandsKraft via elektroniske medier. HelgelandsKraft tilbyr derfor en chatte-tjeneste for kundene som gjør det mulig å holde en samtale i gang via Internett. Vi snakker med kundene på samme måte som folk kommuniserer gjennom MSN eller Skype, sier kunderådgiver Laila Sandvik. Mer effektivt - Dette er mer effektiv både for kundene og oss, mener Sandvik. Enkle spørsmål kan vi som regel svare på med en gang og da har vi løst problemet der og da. Må vi spørre noen av fagfolkene, kan kunden gjøre andre ting mens han eller hun venter på tilbakemelding, sier hun. Mange spørsmål Tjenesten ble satt i gang nå i høst Tjenesten finner du på og allerede er det mange som har benyttet seg av hjemmesidene til HelgelandsKraft når de lurer på ting. Det har vært vanlige henvendelser om måleravlesning, bestillinger, oppsigelser og spørsmål om regningen, sier Sandvik. Dersom det kommer spørsmål om drift, sendes disse henvendelsene videre i systemet. Mer vanlig På flere og flere områder er det nå mulig å bruke chat. Selv om det i stor grad er unge folk som bruker denne måten å kommunisere på, ser vi at bruken øker, sier Sandvik. Hun synes det er flott at kundene kan ta kontakt på denne måten. Det viser at vi tar i bruk ny teknologi for å kunne yte enda bedre service, sier hun. 2

3 Fem på gata Polisen smelter, klimadebatten går for fullt og politikerne vil ha mer fornybar energi. Hvor opptatt er du av klimadebatten og angår den deg? Ragnhild Olsen, Mosjøen - Jeg er vel middels opptatt av klimaspørsmålet. Men klart det angår meg, dette er vel noe som angår oss alle. I høst var berørte parter på befaring i forbindelse med en mulig utbygging av Vassenden kraftverk. Foto: Marit Carlsen,NVE Miljørettet kraftutbygging Otto Forbergskog, Mosjøen - Jeg står ikke selv for så mye klimautslipp. Jeg har jo sluttet å fyre med ved og nå er det bare strøm det går i, det er jo mer miljøvennlig og CO2 fritt. I et normalår produseres det for lite kraft i Norge. Derfor ønsker HelgelandsKraft å bygge ut kraftverkene i Øvre Forsland og Vassenden i Leirfjord Kommune. Disse utbyggingene vil kunne gi en samlet kraftproduksjon på ca 80 GWh, ren fornybar energi. Kraftproduksjonen tilsvarer strømforbruket til ca bolighus og vil bety en betydelig sikring av energiforsyningen i området. I tillegg til den samfunnsnyttige effekten, bidrar en slik utbygging til økt næringsvirksomhet og mer verdiskaping på Helgeland, sier produksjonssjef i HelgelandsKraft Ottar Olsen. Utbyggingen vil koste i overkant av 200 millioner kroner, og lokalt næringsliv vil kunne konkurrere om % av dette beløpet. Kraft og miljø For å sikre at HelgelandsKraft ikke skader natur og miljø i nevneverdig grad i forbindelse med utbyggingen, er det laget en detaljert konsekvensutredning. Konklusjonene er at konsekvensene i forbindelse med utbyggingen vil være svært små for alle fagfelt. Dette skyldes i stor grad de endringene og tilpasningene som er gjort i forhold til de opprinnelige planene, sier Olsen. Øvre Forsland Forslandsvassdraget er allerede berørt av kraftutbygging. Ved utbygging av Øvre Forsland er det Produksjonssjef Ottar Olsen. beregnet en dobling av kraftproduksjonen i vassdraget. En ny kraftstasjon er planlagt i Forslandselva og vannet overføres i sjakt og tunnel. Vassenden Vassenden kraftverk vil utnytte vannet fra Sørelva, Helltjørnene og Nordelva. Gjennom et felles inntak føres vannet i tunnel og sjakt ned til kraftstasjonen som plasseres ovenfor Vassenden. Fra kraftstasjonen føres strømmen i en jord/sjø-kabel fram til Leirosen transfomatorstasjon. Charlotte Bårdevik og Camilla Nilsen, Mosjøen - Vi har hatt om klima på skolen, i naturfag og samfunnsfag. Vi snakker heller om andre ting når venninnegjengen møtes, så vi er vel egentlig ikke så opptatt av klimadebatten. Håvard Nilsskog (på besøk i Mosjøen) - Jeg følger en del med i debatten. Mener dette er viktig for oss alle og vi har en jobb å gjøre på dette området. 3

4 Klimasamarbeid på Helgeland HelgelandsKraft har sammen med Elkem Aluminium Mosjøen, Statskog SF, Nova Sea AS og Torghatten Trafikkselskap ASA, stiftet nettverket «KlimaHelgeland». Målet er å redusere klimautslipp og bidra til et renere miljø på Helgeland. Det handler rett og slett om å ta tak i den globale klimautfordringen og se hvilke tiltak vi kan gjøre lokalt, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk i HelgelandsKraft. Jeg mener det er viktig at vi samarbeider, slik at ikke alle trenger å finne opp det samme kruttet, slår han fast. Ved å dele på kunnskapen og erfaringene innen miljøarbeidet kan alle bli litt bedre. KlimaHelgeland ønsker at flere skal bry seg om våre klimautfordringer. Derfor inviterer vi alle videregående skoler på Helgeland til å søke om et klimastipend på inntil kroner Stipendet kan fordeles på flere ulike prosjekt. Ta kontakt med HelgelandsKraft for nærmere informasjon. De fem kontaktpersonene sammen med adm. dir. i HelgelandsKraft. Fra venstre: Torleif Olaisen, Nova Sea, Jørgen Hoffmann, Statskog, Helge Nes, Elkem Mosjøen, Lene Tokle, Ove A. Brattbakk fra HelgelandsKraft og Stein Olsen, TTS. Foto: Anne-Kari Myrvik FAKTA: Nettverket «KlimaHelgeland» skal bidra til å: Redusere miljø- og klimaforurensende utslipp Foreslå konkrete aktiviteter og klimatiltak bedriftene kan starte Utvikle miljøsamarbeidet mellom sentrale næringslivsaktører på Helgeland Øke bedriftenes miljøkompetanse Bedre bedriftens resultat Klimastipend For å stimulere til at flere tenker ut gode klimatiltak, skal det deles ut klimastipend på inntil kroner til en eller flere videregående skoler/klasser for å stimulere elevers interesse for klimaproblem og tiltak som kan bidra til klimagevinst. Vi vet at skolene er opptatt av dette og håper så mange som mulig legger inn en søknad, sier Brattbakk. Går sammen «KlimaHelgeland» har høye ambisjoner for hvilke resultater nettverket skal skape. Bedriftene har en felles erkjennelse av at langsiktig lønnsomhet er nært knyttet til et godt miljøarbeid. Nettopp det at nettverket er bransjeoverbyggende, gjør at hver enkelt bedrift vil stå sterkere til å løse de klimautfordringene som virksomhetene står overfor. For å koordinere arbeidet er det valgt ut kontaktpersoner i hver enkelt bedrift. Disse skal møtes jevnlig for å diskutere erfaringer og ulike tiltak bedriftene kan gjennomføre. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Jeg jobber i HK Miljørevisorene Geir Andersen og Mona Ludvigsen har gjennomgått miljøarbeidet i HelgelandsKraft. Er alt i orden, blir HelgelandsKraft det 5. selskapet i kraftbransjen som sertifiseres etter standarden ISO Alle skal tenke på miljøet Miljørevisorer har vært høyt og lavt for å sjekke om HelgelandsKraft tenker på miljøet i alle delene av virksomheten. Målet er at HelgelandsKraft skal innfri kravene til miljøsertifikatet ISO Med denne sertifiseringen forplikter alle ansatte seg til å tenke miljø i hverdagen, sier revisjonsleder hos Nemko, Mona Ludvigsen. Det mangler ikke på ambisjonene til miljøarbeidet i HelgelandsKraft. ISO sertifikatet betyr at bedriften skal vite hvordan den påvirker det ytre miljøet og at all planlegging også tar hensyn til mulige miljøpåvirkninger. Strengere enn loven Ett av målene i sertifiseringen er at HelgelandsKraft også aktivt skal fortelle omverden hvordan ståa er når det gjelder miljøet. Alle ansatte skal rapportere selv det minste utslipp som påvirker miljøet. Med en slik total oversikt og større åpenhet, blir det mye lettere å vite hvor det må settes inn tiltak. ISO er ikke en lovpålagt sertifisering. Det er noe HelgelandsKraft selv har bestemt at de skal følge. Forurensningsloven og tilhørende forskrifter setter noen minstekrav til miljøansvaret i bedriftene, sier revisor i Nemko Geir Andersen. ISO går lengre enn de lovpålagte kravene, sier Andersen. Miljø i alle ledd Miljø er et naturlig tema i forbindelse med mulige miljøinngrep ved utbygginger, utbedringer og vedlikehold. Det som nå har skjedd i HelgelandsKraft er at de ansatte blant annet diskuterer hvordan bedriften kan redusere drivstofforbruket på bilene. De ser etter måter å organisere arbeidet på, slik at det ikke forurenses mer enn nødvendig, sier Mona Ludvigsen. Vi har snakket med direktøren, prosjektledere og montører, og det er tydelig at HelgelandsKraft har lagt vekt på å involvere alle ansatte, sier miljørevisoren. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Navn: Bjørg-Elin Hansen Funksjon i HK: Energimontør Alder: 29 år Bosted: Brønnøysund Hva er du opptatt av nå? Jeg har kommet tilbake til HelgelandsKraft etter å vært borte fra bedriften i 10 år. Siden jeg nettopp har begynt i denne jobben, er jeg opptatt av å sette meg mest mulig inn i arbeidsoppgavene. Hva er det beste med å jobbe i HK? Gode kollegaer også synes jeg det er veldig kjekt å få være ute å arbeide. Hva gjør du i fritida? Mye av fritida går med til å være sammen med mine 2 barn og samboer når han ikke er på jobb offshore. Går en del turer og trimmer litt på Brygga trimsenter. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det vet jeg ikke hvem det skulle være, så det får bli samboeren. Hva serverer du? Stekt biff med tilbehør. Hvilken bok vil du anbefale? Jeg leser svært lite bøker. Hva er du villig til å demonstrere for? Jeg synes det er trasig med barn som ikke har det bra i oppveksten. Jeg støtter opp om årets TV-aksjon som samler inn penger til Blåkors. De gjør også en god jobb for barn som lider under foreldrenes rusproblemer. 5

6 Nyheter fra eierne Gir gode arbeidsplasser - De arbeidsplassene HelgelandsKraft skaper er med på å holde liv i mange småkommuner, sier ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo (Ap). Han representerer en av 14 kommuner som eier HelgelandsKraft. Lamo har kort vei fra kontoret på Trofors ned til elva Vefsna som renner gjennom kommunesenteret. Grane kommune ønsker ikke et vern av vassdraget. En utbygging av miljøvennlig energi i eksempelvis sidevassdragene Fiplingdalelva og Eiteråga ville styrket HelgelandsKraft sin egen kraftproduksjon og dermed selskapet, understreker han. Samtidig er det i tråd med vår egen Soria Moria-erklæring, som sier at vi skal utvikle mer fornybar energi, sier han. Grane kommune fikk i 2007 et utbytte på 2,3 millioner kroner som eier i kraftselskapet. Det er gode inntekter Ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo. til kommunen, men viktigere er det at vi har offentlig styring med kraftressursene lokalt, sier han. Derfor setter han pris på at han som folkevalgt har anledning til å møte ledelsen i HelgelandsKraft for å diskutere tanker og ideer om framtida. Siden jeg selv er elektriker, synes jeg også det er bra at vi har denne fagkompetansen her i området. Jeg vet at HelgelandsKraft har god kompetanse i alle ledd, avslutter Lamo. NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Miras: Vedlikehol Kundesenteret svarer HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Laila Sandvik, Rigmor Lande, Inger Lise Abrahamsen, Linda Wikkelsmo og Mona Nicolaisen. Foto: HelgelandsKraft Påvirker den internasjonale finanskrisen strømprisen vår? Den internasjonale finanskrisen påvirker også strømprisene våre. Finanskrisen gir forventninger om en kraftig oppbremsing i verdensøkonomien. Dette gir et negativt press på råvarepriser som olje, gass, kull og Co 2. Disse råvarene er innsatsfaktorer i en god del av strømproduksjonen i Norden. Dette gjelder kullkraftverk, gasskraftverk og oljekondensverk. Disse kan nå produsere billigere og strømprisen blir dermed lavere. Hvordan kan jeg se om strømforbruket går opp eller ned? På regningene har vi grafer som sammenligner strømforbruket, men for at sammenligningen skal bli riktig må måleren leses av jevnlig og helst til samme tidspunkt. Hva må jeg gjøre for å opprette avtale om e-faktura, og hvilke fordeler er det med e-faktura? Den enkleste metoden er å si ja takk til efaktura fra HelgelandsKraft når du betaler neste faktura i din nettbank. Men du kan også logge deg på i din nettbank, finne fram efakturatilbydere og velge HelgelandsKraft. Du legger da inn kundenummer (8 siffer) som referansenummer. Fordelene med efaktura er at det er mer miljøvennlig, du får bedre oversikt over regningene, slipper å fylle ut KID-nummer, får varsling på e-post når det kommer ny regning og siden regningene kommer elektronisk i nettbanken din, er du ikke avhengig av posten for å få betalt regningen. Den fagmessige bredden er Miras sterkeste kort, forteller administrerende direktør Merete Karlsen i Miras Vedlikehold og Modifikasjon. Foto: Mye i Media As Miras er et av Nord-Norges største verkstedskonsern og omsatte i fjor for 260 millioner kroner. Selskapet leverer produkter og tjenester til oljenæringen, prosess-, mineralog kraftindustrien. Totalt bruker selskapet ca. 3,7 GWh for å holde hjulene i gang. Forretningsområder Miras består av seks selskaper som sammen leverer store, komplekse løsninger innenfor engineering, produksjon og vedlikehold. Hovedkontoret ligger i Mo i Rana, men konsernet har også et selskap i Mosjøen. Miras har 60 års erfaring og er et av Nord-Norges største verkstedskonsern. Selskapet er i vekst og søker stadig etter kompetent arbeidskraft som kan bidra i til å videreutvikle selskapet. 6

7 Grønn spalte lder og forbruker Spar strøm gratis Sett ikke møbler foran varmeovner. Det er hindrer varmen i å sirkulere og kan i tillegg være brannfarlig. Trekk for gardiner og persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene. Vask alltid med fulle vaskeog oppvaskmaskiner. Slå av lyset i rom som ikke er i bruk. Slå av «duppedingsene» Viste du at en god del av husholdningers strømforbruk er knyttet til å holde TV-er, datamaskiner, stereoanlegg og andre «duppedingser» i stand by-modus. Du kan dermed spare strøm ved å slå disse apparatene helt av når du ikke bruker de. Flere sparetips finner du på -Vårt slagord er stolt industrikultur, som viser at vi har lang erfaring og dyktige medarbeidere. Flinke medarbeidere er ingen selvfølge, men Miras jobber kontinuerlig med kompetansehevning og dyrker en kultur der det er tiltatt å være god. Den fagmessige bredden er Miras sterkeste kort, forteller administrerende direktør Merete Karlsen i Miras Vedlikehold og Modifikasjon. Energi både vedlikeholder og forbruker Energisektoren er et av Miras viktigste satsningsområder. På grunn av de ulike selskapene internt i konsernet, har de mulighet til å ta store prosjekter som involverer flere fagområder. Miras Vedlikehold og Modifikasjons er spesialisert på produkter og vedlikeholdstjenester til kraftstasjoner, med blant annet reparasjoner av brytere og trafoer. Men konsernet er også en stor forbruker av kraft. - Miras er storforbruker av kraft blant annet fordi vi har store lokaliteter. Vi har nærmere kvm i areal, en stor maskinpark og ressurskrevende utstyr. Dessuten har vi vanvittig høy aktivitet og i perioder kjører vi hele døgnet, forklarer Karlsen. Stor på olje og gass Oljeutbyggingen er i full gang i nordområdene. Miras har i mange år levert produkter og tjenester til store aktører innen offshorenæringen i Norge. Merete Karlsen i Miras Vedleikehold og Modifikasjon mener konsernets konkurransefortrinn er flerfaglighet, infrastruktur, en stolt industrikultur og lang erfaring. Nytt fra nett Energy Camp Klimaprosjektet «Grønn Boks» introduserer nå et nytt og spennende konsept i Norge. Kloke hoder skal samles for å finne løsninger som kan oppfylle Norges klimamål. I januar neste år isoleres våre fremste eksperter og beslutningstakere i en 48 timers tankesmie for at de skal utvikle de åtte prosjektene som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen Les mer om Energy Camp på 7

8 SPONSOR Unge fotballtalenter på Vevelstad, fra venstre: Elsa Gimse Aasen, Kristine Nergård, Fredrik Kristiansen og Einar Lohne Bjørn. Bak står trener Jan Kristiansen. Ekte talent på kunstig gress Det er noe med små plasser og ildsjeler. Takket være noen lokale entusiaster var over 80 prosent av alle jentene i Vevelstad kommune med på organisert fotball i fjor. Nå kan de, og alle andre fotballinteresserte, glede seg over en flunkende ny kunstgressbane. Da Jan Kristiansen flyttet til en av de minste kommunene på Helgeland for litt over 10 år siden strevde de forgjeves med å holde liv i det lokale fotballaget. Jeg innså fort at den eneste måten å berge fotballmiljøet på, var å satse på ungene, sier Kristiansen. Dermed startet arbeidet som de nå kan nyte suksessen av. Store talenter For en kommune med 485 innbygger totalt er det imponerende at de har to spillere som er med på aldersbestemte kretslag. Og skal vi tro ungdommen selv, er det flere i vente. Noen av de som spiller mini-putte i år er større talenter enn vi var, sier Einar Lohne Bjørn. Sammen med Fredrik Kristiansen spiller han på to småguttelag. Ett på Vevelstad og ett i Brønnøysund. Egentlig er jo Brønnøysund erkerivalen, men vi er med der for å få mer spilletid og for å spille på et høyere nivå, sier Fredrik. Klare for a-laget Jentene har i år spilt sammen med småguttelaget slik at de har kunnet stille lag. Enkelte ganger har vi måttet stille med færre spillere enn motstanderne, og da har det ikke gått så bra, sier Elsa Gimse Aasen. Sammen med venninna Kristine Nergård er de klare for å spille på damelaget til neste år. Selv om det sikkert blir mindre spilletid, gleder jeg meg til å spille sammen med damelaget, sier Kristine. Artigere å trene Kunstgressbanen er den samme typen som Bodø/Glimt har lagt på Aspmyra. Alle som kommer hit blir imponerte over den flotte banen, sier de fire unge fotballtalentene. Da vi spilte på den gamle grusbanen visste ingen hvor ballen spratt hen. Med den nye kunstgressbanen får vi trent skikkelig og vi er blitt mye bedre som spillere, sier Fredrik. Helgelandskraft har bidratt til finansieringen av kunstgressbanen som ble åpnet tidligere i år. Det er rett og slett blitt nye artigere å spille fotball nå når vi har en topp moderne bane, sier Kristin, som har fått en ekstra dose motivasjon for å fortsette med fotballen. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto, Mediebyraaet og layout: Nordnorsk Kommunikasjon Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS