Sist oppdatert 20. oktober Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21"

Transkript

1 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21

2 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU) 4 Dommerutvalget 4 Denne komiteen har ansvaret for å følge opp alle dommere, utdanne dem, påmelding til serier, gi dem riktig utstyr, avlønning og kontrakter. 4 Trenerkoordinator (TK) 5 Foreldreutvalget 5 Arrangementsutvalget (Hallansvarlig) 5 Kafeteriautvalget 5 Hummel Cup komiteen 6 Tivoli Cup komiteen Arbeidsbeskrivelse for lagledere 6 Bakerst i dette heftet er det laget et «årshjul» til litt hjelp for hva som skjer når. 1.3 Medlemslister Inn /utmeldinger av spillere Overganger Lisens/forsikring Skademelding ØKONOMI Medlemskontingent og treningsavgifter Lagskasse Utlegg/dommerregninger etc Bøter TRENINGSFORHOLD Treningstider Haller UTSTYR SERIEKAMPER Dommere Cuper UTDANNING POLITIATTEST KONTAKTPERSONER I NORDSTRAND HÅNDBALL PR. OKTOBER 2013: 19 Nordstrand Håndball sin hjemmeside finner du her: if.no. Det er nødvendig å gjøre seg kjent med dette området, siden det er en viktig informasjonskanal i klubben. Side 2 av 21

3 Det er Styret og Administrasjonen som har ansvar for å holde denne laglederboken oppdatert til enhver tid. Nye versjoner sendes årgangsledere. Sistnevnte har ansvar for å distribuere videre til nødvendige kontaktpersoner på de enkelte lag. Dersom det er avvik mellom informasjon på nettet, e post eller annet er det alltid det som står i håndboken på nettet som gjelder. Definisjoner Trener den som har det sportslige ansvaret for laget. Leder laget under treninger og kamper. Ansvarlig for at Sportslig Plan som Håndballgruppen har utarbeidet blir fulgt for sitt lag/årgang. Lagleder (oppmann) den som har det administrative ansvaret rundt laget. Har normalt ingen ting med det sportslige å gjøre, men skal sørge for at alt rundt laget fungerer. Jobber veldig tett mot både trener, klubbens administrasjon og foreldregruppen, og er et bindeledd mellom laget og foreldrene. Oppmann er en litt mer «gammeldags» tittel, og Nordstrand IF ønsker å benytte tittelen «lagleder» istedenfor den er litt mer betegnende for oppgavens innhold. Foreldrekontakt jobber tett med lagleder. Ofte er Lagleder og foreldrekontakt samme person og har dermed samme rolle. På enkelte lag så kan det være foreldrekontakten som har mye av kontakten med foreldre og dermed er ansvarlig for å ordne vakter, dugnader etc, mens lagleder mer jobber rundt laget og spillerne. Side 3 av 21

4 1. Organisasjon og arbeidsrutiner 1.1 Organisering Nordstrand Håndball er en gruppe i Nordstrand Idrettsforening (NIF), og er representert i Idrettsforeningens hovedstyre. Klubben består av fire grupper; fotball, håndball, alpin og allsport. I tillegg kommer Nordstrand Damer Elite (NDE) som egen avdeling direkte underlagt Hovedstyret. Klubben har én håndballhall med én spilleflate, tribuner, klubbkontor, styrkerom og squashbane, 4 fotballbaner, 3 klubbhus, én traktor, etc. Klubben omsetter for ca MNOK 13 i året. Nordstrand IF er klubbstyrt. Det betyr at det er felles regler for alle grupper innen viktige områder som strategi, budsjetter, økonomi etc. Vi har felles mål, visjon og verdier på tvers av gruppene. Håndballstyret Nordstrand Håndball er en gruppe i klubben hvor medlemmene på årsmøtet velger styret og utvalg og dessuten vedtar retningslinjer, rammer, budsjett og regnskap. Håndballstyret velges på årsmøtet, og er gruppens øverste organ mellom årsmøtene. Håndballstyret har det overordnede ansvar for hele gruppens drift, fra Senior 2. divisjon og Junior Elite og ned til yngste lag i barnehåndballen. Nordstrand Damer Elite (NDE) er et eget AS som er direkte underlagt Hovedstyret og administrativt styrt av en egen styringsgruppe. For sesongen 2013/14 spiller Damelaget sine hjemmekamper i Bjørnholthallen da man ikke har fått dispensasjon til å fortsatt benytte Nordstrandhallen. Styret har satt ned ulike utvalg, og pt. er det Sportslig Utvalg, Foreldreutvalg, Arrangementsutvalg, Kafeteriautvalg, Hummel cup og Tivoli Cup. Lederen i de to førstnevnte sitter også i Håndballstyret, ellers kan medlemmene av de ulike utvalgene rekrutteres fra klubbens ledere, trenere og foresatte. Alle som sitter i styre, komiteer eller utvalg må være medlemmer av NIF. Håndballstyret har ansvar for gruppens sportslige plan og økonomi og legger kortsiktige og langsiktige planer for gruppens videre utvikling. Sportslig Utvalg (SU) SU har hovedansvar for all sportslig aktivitet i gruppen og er gruppens operative ledd. SU har videre ansvar for å utarbeide Sportslig Plan for håndballgruppen, fordeling av treningstider og er trenernes hovedkontaktpunkt. SU har ansvar for ansettelse og eventuell avskjedigelse av trenere. SU, i samarbeide med Trenerkoordinator se nedenfor, innstiller overfor Styret i ansettelsen (og eventuelle oppsigelser) av trenere og sportslig administrativ leder(e). Leder er Andreas Grønnevik, mobil , e post Dommerutvalget Denne komiteen har ansvaret for å følge opp alle dommere, utdanne dem, påmelding til serier, gi dem riktig utstyr, avlønning og kontrakter. Dommerutvalget ledes i dag av Mette Blomqvist fra Administrasjonen se kontaktdata bakerst i boken Side 4 av 21

5 Trenerkoordinator (TK) Dette er en 20% lønnet funksjon opprettet av klubben. Trenerkoordinatoren er hovedansvarlig for Nordstrand Håndballs koordinerende aktiviteter på tvers av lagene i Juniorgruppen, fra Ballskolen til Junior 20. Han rapporterer til Styreleder i Nordstrand Håndball. Hovedoppgaver er; Ansettelse av trenere i samarbeid med Sportslig Utvalg Ansvarlig for utvikling av Sportsplan sammen med Sportslig leder, og at denne følges av de enkelte lag. Tett kontakt med og utvikling av alle trenere på jevnlig basis. Ansvarlig for at kvaliteten på trenerne på det nivå som klubben ønsker og so Sportsplanen sier. Planlegge sesongopplegg for lagene sammen med trenerne Arrangere trenermøter og delta på Trenerforum Arrangere spillerutviklingsdager, invitere spillere fra de mindre klubbene i nærområdet for å bygge partnerskap. (Farmerklubber) Delta på foreldremøte sammen med trenere og foreldrekontakt der dette er nødvendig. TK har et særskilt ansvar for å samarbeide med trenerteamet til BRING-laget, for å bistå med kunnskap om utvikling av spillere, bistand med generelt erfaring fra tidligere Landsserien/Bring satsninger. Treningskoordinator er Mats Hordvik Foreldreutvalget Denne komiteens består av alle lagenes foreldrekontakter. Leder for Foreldreutvalget sitter også i styret i Håndballgruppen. Dette utvalgte skal være bindeleddet mellom Håndballgruppens styre og det enkelte lag. Alle aktiviteter i NIF Håndball er basert på foreldrenes innsats. Lagene tildeles en eller flere vakter pr sesong, hvor lagene er ansvarlig for å drifte sekretariat, billettsalg og kafeteria. Dette er en formidabel dugnad med over 600 vaktøkter pr sesong og er en særdeles viktig inntektskilde for Håndballgruppen. Foreldreutvalget ledes av Mette Blomqvist fra Administrasjonen se kontaktdata bakerst i boken Arrangementsutvalget (Hallansvarlig) Dette utvalget har ansvar for åpning og låsing av hallen og vakthold så lenge det er aktivitet (gjelder helger og de helger det er kamper i hallen), og de er dermed «hallansvarlige». Det annonseres i Banedagboken hvilke personer som har vakt og deres kontaktdetaljer. Siste sesong var det J 2000 som har hatt dette ansvaret. Selve vaktansvaret gjøres i samarbeid med Administrasjonen i Håndballgruppen (Mette Blomqvist) Til informasjon så er det Nordstrand Vaktselskap som har ansvaret for låsing av hallen på hverdager. Leder er Therese Lunde, mobil , e post Kafeteriautvalget Kafeteriautvalget sørger for at NIF Kafé har de varer som er nødvendige. Dette ivaretas av Håndballgruppene faste ansatte som står for alle innkjøp. Leder er Mette Blomqvist, mobil , e post if.no Side 5 av 21

6 Hummel Cup komiteen Har det totale ansvaret for å arrangere Hummel Cup. Cup en foregår i 2. eller 3. uke av august. Leder er Alexander Faye Schjøll, mobil , e post if.no Tivoli Cup komiteen Både fysisk, sosialt og utviklingsmessig byr håndball på opplevelser som gir solid ballast for den som vokser opp i håndballmiljøet. Vårt mål med turneringen er derfor å opprettholde interessen for håndball hos våre yngste spillere samt gi dem mye moro og det skal vi fortsett med. Denne komiteen har ansvaret for Tivoli Cup som avholdes årlig i første helgen i mai. Denne cup en er for jenter og gutter i alderen 7 til 9 år. Den eldste klassen spiller på full bane, de to yngste spiller minihåndball. Under NIF Tivoli Cup er det et innholdsrikt tivoli med loddsalg, tombola, forskjellige karuseller og andre tivoliapparater på plassen foran Nordstrandhallen. Leder er Mette Blomqvist, kontaktdata bakerst i boken Administrasjonen Håndballadministrasjonen består i dag av en 60 % administrativ stilling Mette Blomqvist. Mette har som hovedoppgave å håndtere den daglige driften av Håndballgruppen og tar også imot forespørsler etc. fra trenere, foreldrekontakter og enkeltpersoner. Dessuten vil han bistå lagledere med for eksempel medlemsregistrering, utstyr og treningsavgifter. Det oppfordres til at foreldres forespørsel går via lagledere for å minske presset på administrasjonen og for å besvare spørsmål på lavest mulig nivå. Alexander Føye Schjøll har en 20% stilling som er øremerket Hummel Cup. I tillegg har hovedstyret i klubben ansatt Kurt Ove Hansen med ansvar for drift av alle anleggene som klubben eier og disponerer. I Kurt Ove sin stillingsinstruks ligger også daglig vedlikehold av Nordstrandhallen. Dessuten vil klubbens administrative personell (dvs daglig leder Ole Magnus Skisland) bistå Håndballgruppen med gjøremål som ikke direkte er knyttet til det sportslige som f. eks. medlemsregistrering, utstyr og treningsavgifter. Håndballgruppen betaler også for deler av kostnaden til anleggsansvarlig i Nordstrand IF. 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere Lagleder er enten administrativ leder, ett av medlemmene i administrativt team for årgangen eller lagleder for sitt lag. I tillegg har hver årgang sitt sportslige team som har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger, kamper og turneringsspill. 1) Som Foreldrekontakt for årgangen: Generelt Det bør involveres flere foreldre til ulike oppgaver (web ansvarlig, sosial ansvarlig, dugnadsansvarlig, materialforvalter, økonomi etc.) for å redusere arbeidsmengden og for å ha back up løsninger ved sykdom og flytting eller at barnet slutter i klubben. Delta på møter i klubbens regi (2 3 pr år). Side 6 av 21

7 Administrativ leder (team) skal bistå sportslig team i administrative oppgaver Konkret Foreldrenes og spillernes kontaktperson. Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til den enkelte spiller og foreldre. Oppdatere laglister og holde disse a jour ift klubben. Melde inn nye spillere og melde ut spillere som slutter (NB: Spillere som melder overgang til en ny klubb må fylle ut overgangsskjema, og få underskrevet godkjennelse fra Håndballgruppens daglige leder om at alt økonomisk er gjort opp). Følge opp innbetalinger for lagets spillere i dialog med klubbens administrasjon. Styre lagets økonomi; både lagskassen (som klubben administrerer) og «pizzakassen»/foreldrekassen som er for småbeløp og sosiale tiltak, betaling av dommere (for lag under 11 år) osv. Ansvarlig for at planlagte reiser blir gjennomført som avtalt (ofte sammen med trener) Påse at lagets utstyr (drakter, førstehjelp etc) er komplett. Påse at laget bruker klubbens drakter iht regelverk. Ha oversikt over behovet for nye drakter og utstyr og sørge for at spillerne har riktig bekledning. Samle inn drakter dersom noen slutter. Ansvarlig for å sende inn utstyrslister når det bestilles treningstøy og annet utstyr. Oppdatere lagsiden for laget (eller be webansvarlig gjøre det). Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper, dersom de faller på ukedag. Helgekamper i egen hall styres fra klubben. Betale dommeren for hjemmekamper (husk at alle dommere skal ha oppgjøret i kontanter) for spillere fra 8 til 10 år. For 11 år og oppover betaler klubben via billettkassen. Samarbeide tett med trenerne på årgangen. Forsøke å få til sponsorløsninger. Som tidligere sagt så er ofte lagleder og foreldrekontakt samme person (i hvertfall for yngre lag). På de lag der det er egen foreldrekontakt er dette typiske arbeidsoppgaver; Innkalling til foreldremøter ved behov Ansvarlig for å skaffe foreldre til lagets arrangementsvakter (kiosk, dugnad, hallvakt, billettvakt, vakter til cup er). Sette opp vaktlister og melde tilbake til klubbens vaktansvarlige om hvem som har vakt. Ansvaret for å føre lister over hvem som har deltatt på de ulike dugnader, vakter, etc Sørge for kontakt og informasjon mellom laget og foreldre Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning. Ta initiativ til sosiale tiltak for laget. Bakerst i dette heftet er det laget et «årshjul» til litt hjelp for hva som skjer når. 1.3 Medlemslister Oppdatering av medlemslister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Medlemslistene brukes blant annet til utsendelse av kontingent, treningsavgift og rapporter til Håndballforbundet, i tillegg til annen kommunikasjon med spillere og trenere fra klubben. Det er også viktig mtp forsikringer og overganger. Side 7 av 21

8 Klubadministrasjonen oppdaterer det sentrale medlemsregisteret fortløpende. Foreldrekontakten må derfor ha tett kontakt med trener. Trener bør derfor melde alle spillerendringer fortløpende til foreldrekontakten. Medlemssystemet vil bli web basert. I løpet av 2014 vil det være medlemmet som selv er ansvarlig for å holde sitt medlemskap á jour gjennom Min side funksjon på if.no. Det vil komme ut fyldig informasjon når dette iverksettes. 1.4 Inn /utmeldinger av spillere Alle som skal spille håndball i Nordstrand IF må være meldt inn i Nordstrand Håndball. Innmeldingsskjemaer ligger på if.no/handball/medlemskap. Det er viktig å skrive tydelig og at alle felter fylles ut. Underskrift fra både spiller og foresatte er obligatorisk for alle aktive spillere. Innmeldingsskjemaet sendes på mail til foreldrekontakt som sender til klubben. Dersom spilleren kommer fra en annen klubb, må innmeldingsskjemaet leveres samtidig med skjema for overgang. Les videre for mer informasjon om overganger. Når spillere slutter må det benyttes samme skjema. Husk også at drakttrøyen skal leveres tilbake!! 1.5 Overganger I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser. Det anbefales å bruke elektronisk klubbendring på handball.no, via Personlig side og Klubbsiden. Denne muligheten innebærer at man ikke trenger å fylle ut og sende inn papirskjema med underskrift av ny og tidligere klubb, men at utøvere og klubber benytter henholdsvis Personlig side og Klubbsiden. Slik er gangen i klubbendring: 1. Personen velger på Personlig side (trykk på link på venstre side på hvilken endringstype som ønskes utført, og ny klubb. Det blir sendt mail til ny klubb om ønsket endring, og at de må inn på klubbsiden for å bekrefte denne. 2. Ny klubb aksepterer endringen på klubbsiden 3. Det blir sendt mail til tidligere klubb om ønsket endring, og at de må inn på klubbsiden for å bekrefte denne. 4. Tidligere klubb aksepterer endringen 5. Ev. gebyr må være betalt (NB! Husk bruk av KID) Overgangsgebyret må betales med KID til kontonummer (Norges Håndball Forbund). Hver overgang får sin egen KID, denne finner du både på Personlig side og Klubbsiden for ny klubb. NHF har daglige oppdateringer av gebyrinnbetalingene, men de gjør oppmerksom på at det kan ta et par dager før betalingen vises som registrert. Betalingsdatoen vil da være den som er grunnlag for karanteneberegningen. Brukerveiledning for løsningen finnes under Hjelp menyen på Personlig side og Klubbsiden, og utlån. Fra og med 16 år er gebyret kr 500, for de under 16 år er det ingen gebyrer. Karantenetiden, som settes til 14 dager, regner fra dato de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK. Behandlingstid for internasjonale overganger kan ta inntil 15 dager, hvis alt er OK. Side 8 av 21

9 Fra sesongslutt til og med 31. august kan spillere endre klubbtilhørighet dersom de ikke er bundet gjennom kontrakt til videre engasjement, og har gjort opp sine forpliktelser. Fra og med 1. februar til sesongslutt kan en lisenspliktig person ikke gis ny klubbtilhørighet. Overgang skal meldes uansett hvor langt fravær spilleren har hatt, men det er ikke gebyr for klubbskifte for de med 2 års fravær fra håndballen, ei heller karantenetid. Ved overgang etter 2 års fravær er det heller ikke nødvendig med gammel klubbs underskrift. Det kan også benyttes papirskjema ved overgangene, det kan lastes ned her. International transfer: For spillere som skal melde overgang til/fra norsk klubb så er det egne regler. Det henvises til NHF sine vedtekter, som du kan laste ned her. Administrasjonen kan også være behjelpelig med å ta kontakt med NHF / region Øst Norge for ytterligere detaljer og informasjon. Utlånsavtale: For spillere over 16 år med gyldig spillerkontrakt i utlånsklubben. Idrettsnummer: Første felt er K dersom du er kvinne og M dersom du er mann. Neste seks felter er fødselsdato. Siste tre felter er de tre første bokstavene i fornavn. Det vil si at dersom du er en gutt som heter Ola Nordmann og er født , er idrettsnummeret ditt: M120678OLA Ny klubb: Nordstrand IF Håndball Ny klubbs registreringsnummer: GR Adresse: Vangen 3, 1163 Oslo NB! Gjør spiller/foreldre oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening med Nordstrand Håndball før de er innmeldt i klubben. Les mer om lisens/forsikring under. 1.6 Lisens/forsikring A. Lisens Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1 4), NM Senior, NM Junior, LANDSserien, BRINGserien 16, Postenserien 14 og NM Beach håndball. Lisensen forfaller til betaling og har gyldighet fram til det påfølgende år. For spillere som fyller 13 år i 2013, betales det lisens som gjelder for perioden For de som begynner å spille håndball etter gjelder egne priser, se Lisensblanketten Klubbtilhørigheten på lisenskortet er den som spilleren hadde på det tidspunktet hvor opplysningene fra NHF s register ble sendt til trykkeriet. Dersom endring av klubb er gjort i denne perioden eller senere, og endringen er registrert hos NHF, så kan man selv stryke over gammel klubb og skrive på den nye klubben på lisenskortet. NB: Dersom du IKKE skal delta i håndballaktivitet i sesongen , kan du se bort fra tilsendt lisensblankett. Lisens kan ikke betales uten gyldig KID. Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder. Du finner din KID på Personlig side på Alternativt så kan Klubbkontoret hjelpe deg med å finne den på Klubbsiden. På forhåndsutfylte lisensblanketter er KID påført blanketten. Side 9 av 21

10 Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt. B. Forsikring Alle barn som spiller håndball i NIF blir automatisk medlem av forsikringen til Norges Idrettsforbund når de er meldt inn i klubben og medlemskontingent er betalt. Dette gjelder for barn under 13 år. (Samme regler gjelder for de som spiller håndball i NIF under 13 år). Når barna går inn i sitt 13. år skal det fra det året de fyller 13 betales LISE PLUSS forsikring til Norges Håndball Forbund. Dette er en forsikring alle spillere må ha, uten denne får de ikke spille kamper. Gjensidige håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund fra 1. september Forsikringen heter LISE og LISE PLUSS. Sistnevnte er obligatorisk fra 1. januar det året man fyller 13 år. Klubbens administrasjon må registrere alle spillere i desember året før de fyller 13 år og gi informasjon til den enkelt om KID nummer og betaling. Viktig: For sesongen vil dette komme automatisk i posten fra Håndballforbundet. Alle må da ha oppdatert sin personlige side på handball.no Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes den til Gjensidige snarest mulig. Normal prosess er: Trinn 1 Skade skal alltid meldes elektronisk til Gjensidige på Gjensidige.no/handballforsikringene før skadeutbetaling kan utføres. Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/ foresatte. Trinn 2 Gjensidige kontakter deg på e post, SMS eller telefon for å avklare om skaden er omfattet under forsikringen og videre behandling av saken og/eller utbetaling av erstatning. Før avtale om operasjon på privat klinikk skal Gjensidige kontaktes. Er skaden allerede meldt Gjensidige, tas spørsmålet om privat operasjon direkte med den saksbehandler som har din sak. Alternativt tas det kontakt med Gjensidige på telefon eller på e post: Dette gjelder uansett om du har Lise eller Lise+ forsikring. Husk at for dekning av privat operasjon skal dette være forhåndsgodkjent av Gjensidige. Nordstrand If kan også anbefale en utvidet forsikring via Idrettens Helsesenter. De holder til på Holtet vis á vis Jacobs. Man kan her velge en Utvidet forsikring ved selv å betale for denne. Pr september 2013 koster det kr 800 og dekker spesielt belastningsskader i tillegg til akutte skader, at man kommer til undersøkelse innen 10 dager, utvidet fysioterapi og opp til kr i operasjonsutgifter. For fullstendige vilkår og dekninger, samt bestilling av utvidet forsikring, se skadetelefon. VIKTIG: De som ikke er lisensregistrert er ikke forsikret. Å bruke spillere som ikke er spilleklare for Nordstrand Håndball kan derfor få alvorlige følger for spilleren ved skade. Side 10 av 21

11 1.7 Skademelding Dersom en spiller blir skadet og må ha behandling, så skal dette meldes til Gjensidige se link over. fotballforsikring. Ta også kontakt med Idrettens Skadetelefon; telefonnummer 04420, åpent alle dager og hele året klokken Husk også å skrive bak på dommerrapporten dersom det skjer skade i kamp. 2. Økonomi Det koster å drive et lag, og hver årgang lager budsjett for sine lag. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det klubben dekker, må lagene dekke dette selv. Spesielt ved overnattingscuper og cuper i utlandet kommer det ekstra kostnader. Ønsker lagene mer utstyr enn minimumsbehov, må også dette dekkes av lagene. Hvert enkelt lag bestemmer selv hvilke utgifter som dekkes av lagkassen og hva som bør pålegges foreldre å betale utover lagkassen. Vi anbefaler imidlertid dugnadsarbeid til å skaffe de nødvendige inntekter til lagene. 2.1 Medlemskontingent og treningsavgifter Medlemskontingent må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Satsene på medlemskontingenten bestemmes på årsmøtet. Treningsavgiftene blir fastsatt av Håndballens årsmøte hvert år. Oppdaterte treningsavgifter finnes også på håndballavdelingens nettsider, Gjeldende trenings og medlemsavgift er; Årets satser er som følger; Klasse Årgang Pris pr sesong Halvår Lagsdugnad Medlemsavgift NIF Ballskolen år pr lag Kr år Kr år Kr 1.0 Junior Elite Kr div herrer Kr div herrer Kr div kvinner Kr Treningsavgiften blir fakturert i oktober og januar. * Alle lag under 12 år blir fakturert med kr 6.000, pr. påmeldte lag i regionserien. Dette blir fakturert én gang pr sesong (oktober). Lagsavgiften er lagt inn i treningskontingenten for lagene fra 12 år og oppover. 6 7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad. Fra det året spilleren fyller 13 år skal det kjøpes LISE PLUSS forsikring. Se eget punkt over. Familiemedlemskap i klubben koster kr pr. husstand. Side 11 av 21

12 Ved siden av medlemsavgiften til klubben må det betales en treningsavgift til Nordstrand Håndball. Medlemskontingent og treningsavgift faktureres hver for seg. Treningsavgiften for 2013 sesongen vil faktureres i to omganger; første innbetaling har betalingsfrist midten av oktober og andre innbetaling har frist midten av januar. Vennligst merk at det er forholdsvis kort betalingsfrist 14 dager. Klubben innførte i 2012 strenge sanksjoner for medlemmer som ikke betaler sin medlemskontingent eller treningsavgift. Lagledere er ansvarlig for å kontakte de enkelte spillere og sørge for at disse betaler innen en gitt frist (med informasjon om at medlemmet ikke kan delta i trening og spill etter en gitt dato dersom innbetaling ikke har skjedd). Dersom denne ikke overholdes vil Administrasjonen sende ut ny liste over medlemmer som ikke lenger har lov til å trene og spille kamper. Det er lagledere, sammen med trener, som er ansvarlige for å iverksette dette. Spillere som melder seg inn i klubben etter 1. august betaler halv medlemsavgift til klubben (pt kr 500). Lagsavgift Dette er en avgift som dekker administrasjonsomkostningene som påløper hvert enkelt lag samt kostnader som påløper i forbindelse med kampene gjennom en sesong. Satsene er som i tabellen over og gjelder pr lag påmeldt i seriespill. For de lag der lagsavgiften er inkludert i treningsavgiften er hovedkostnaden påmelding til seriespill (mellom kr og kr 6.500). i tillegg dekker det påmelding til andre sentrale og regionale serier og cup er så som Hyundai cup, Oslo cup, Østlandsserien, Bring, Landsserien, Loppetassen etc. NIF dekker én cup i sesongen i tillegg til egne cup er Lagskasse Det enkelte lag må selv holde foreldrekasse og må foreta de innbetalinger fra spillerne/foreldre som er nødvendig for å drifte laget ved siden av det som støttes av klubben. Nytt fra 2012 sesongen er at Håndballgruppen vil sentralt administrere en lagkasse pr lag. Det må skilles mellom lagskasse og foreldekasse. Lagkassen administreres av klubben, og benyttes mot eventuelle sponsorer, dugnadsinntekter, betaling av cuper, innkjøp av treningsutstyr, betaling for treningsleir etc. Denne kontoen bokføres i klubbens regnskap og er med å øke mva kompensasjonen som klubben tildeles hvert år og er et betydelig tilskudd til klubbens inntekter. Foreldrekasse kan opprettes utenfor det offisielle klubbsystemet men kan kun bestå av foreldreinnbetalinger og benyttes for sosiale tiltak som f. eks. pizza eller bowlingkvelder. Det gjøres spesielt oppmerksom på at også alle felleskjøp av klær og utstyr skal gjennom dette systemet. Den praktiske gjennomføringen/bruken av lagskassen i klubben er som følger: For utgifter Laget melder seg på cup, bestiller flyreise for kamp etc på vanlig måte selv Årgangsansvarlig/lagleder melder til klubben hva som skal betales med nødvendig informasjon om mottager, kontonummer, forfallsdag etc Dersom det ikke er nok penger på lagkontoen må laget overføre penger til klubbens konto, tydelig merket med hvilket lag/årgang det gjelder. Dersom den som skal motta pengene skal sende faktura må det på forhånd oppgis at vedkommende skal sende fakturaen til Nordstrand IF, Vangen 3, 1163 Oslo, merket med gjeldende lag. På den måten vil klubben få nytte av mva kompensasjonen Side 12 av 21

13 Klubben betaler fakturaen på forfall (eller setter inn på oppgitt konto; normalt ved for eksempel cup er) Eventuelt overskytende blir stående på lagkontoen i klubben og er fortsatt en del av lagets midler. Årgangsansvarlig får jevnlige oversikter fra klubben på alle transaksjoner foretatt på vegne av laget For inntekter Laget avtaler (for eksempel) sponsoravtale med bedrift på vanlig måte Laget informerer klubben administrasjon ved Mette Blomqvist, om hva som skal faktureres og til hvem og når (det faktureres da med mva siden bedrifter har mva refusjon) Klubbens administrasjon fakturerer vedkommende i henhold til avtale med laget Klubben mottar beløpet fra sponsor og viderekrediterer beløpet til laget. I praksis vil pengene bli stående på lagets konto i klubben til bruk for det som laget bestemmer (cup deltagelse, bekledning etc) Lagledere får jevnlige oversikter fra klubben på transaksjoner foretatt på vegne av laget For videre avklaringer anbefales det at det tas kontakt med klubbens administrasjon direkte. 2.3 Utlegg/dommerregninger etc For minihåndballen (opp til og md 10 år) så betales dommere av det enkelte lag. Klubben setter opp barnekampveiledere (derav navnet; de er mer veiledere enn dommere). Dette er viktig for mange foreldre med ambisjoner på barnas vegne å huske på!!) Foreldrekontakten har ansvar for å betale denne veilederen kr 100. Dette tas fra lagets lagskasse. Fra 11 år og oppover betaler klubben dommerkostnadene via betaling fra billettkassen. Foreldrekontakten må påse at det er nok penger i billettkassen og henvise dommeren til denne. Utfylt dommerkvittering skal alltid legges i billettkassen. Dersom en person har utlegg som skal godtgjøres av klubben og det overskrider kr pr år, må det leveres skattekort. Det skal selvfølgelig ikke trekkes skatt, men klubben er pålagt av skattemyndighetene til å registrere skattekortet. Det er den enkelte mottager som selv må sørge for dette. Klubben vil måtte stoppe utbetaling til dette er brakt i orden. 2.4 Bøter Alle bøter forårsaket av laget selv, så som manglende kamprapportering, for sent oppmøte på kamp, manglende dommer etc betales av laget selv. Ofte vil disse regningene komme til klubben som da vil betale boten (fra NHF/Region Øst), men denne vil viderebelastes lagskassen. Trekking av lag: Eventuelle bøter klubben får for trekking av lag viderebelastes laget. Side 13 av 21

14 3. Treningsforhold 3.1 Treningstider Treningstider/baneplan utarbeides av Sportslig Utvalg i samarbeid med trenere og Styret. Lagene v/lagleder kan komme med ønsker til sitt styre før fordelingen. Dersom det er treningstider laget ikke skal bruke, er det viktig å si i fra til klubben i god tid i forkant. Hvis laget ikke bruker treningstider og lagleder ikke sier i fra til klubben i forkant, risikerer laget å få færre treningstider ved neste fordeling. 3.2 Haller Klubben disponerer Nordstrandhallen (1 spilleflate). Denne er fylt «til randen» med trening og kamper, der både Nordstrand Damer Elite og Junior Elite krever sitt. Det er en uttalt målsetting at alle lag skal ha minst en trening i Nordstrandhallen pr uke, noe som ikke er lett å få til. Derfor må lag med få spillere være forberedt på at de må dele hallen med andre tilsvarende lag. Pr i dag benytter vi gymsaler på Nordseter skole og Lambertseter videregående skole. I tillegg leier vi halltid i Bjørnholthallen og Ekeberghallen, i tillegg til Niffen selvfølgelig. Noen enkle hallregler: Plukk opp søppel, hold banene pene og rene. Skader på utstyr meldes administrasjonen for utbedring. 3.3 Hallvakter Nordstrandhallen Det er en egen gruppe (J 2000) som har ansvar for å lukke opp og låse Nordstrandhallen i helgene når det er kamper. De er å betegne som hallvakter og deres henvisninger og instruksjoner skal følges. Den person som er ansvarlig for en hallvakt er ført opp i banedagboken med kontaktinformasjon.. se. Ansvarlig er Therese Lunde, se styreinformasjon bakerst for kontaktdetaljer. Hallvakter og kampadministrasjon settes opp av Administrasjonen v/ Mette i samråd med Arrangementsutvalget. 4. Utstyr Det er Hovedstyret i NIF som er eier av alt utstyr, ikke gruppene. Ved samlebestillinger fra lagene vil det ikke utleveres noe utstyr før alt er betalt. Rutiner for dette følger nedenfor. VIKTIG INFORMASJON ANG BEKLEDNING Nordstrandlogoen (flagget) samt Nordstrandbuen på ryggen er NIF s ansikt utad. Disse merkene kan KUN settes på Hummelutstyr og primært i klubbens farger og avtalte kolleksjon. Det er forbudt med (spesielt) diverse fargerike gensere, med eller uten diverse sponsorer, sammen med NIF logoer. Alle treningsdresser, gensere, jakker og annet profileringstøy skal være av merket Hummel og være påført NIF logo og «Nordstrand IF buen». Dette profileringstøyet har lagene anledning til å ha egne sponsormerker på. Det er ekstremt viktig at vi alle er lojale mot klubbens sponsor som gir oss betydelige beløp hvert år det minste Hummel kan forlange tilbake er at vi er tro mot avtalen. Derfor; alt laget kjøper av bekledning skal kjøpes via Hummel administrasjonen er behjelpelig med kataloger, bestilling etc til Hummel. Dersom man ønsker å benytte «håndballen og hånden» merket så kan det gjøres på treningstøy, men ikke på kamptrøyer. Side 14 av 21

15 For lagene opp til 14 år skal det ikke være lokale sponsorer på kampdrakten (den hvite). Fra 14 år og oppover (Bring og Landsserien) er det fritt for lagene å ha lokale sponsorer på draktene. Det er også tillatt å ha spillerens navn på drakten. Se også punktet under. Bortedrakt: Elitelagene og Junior Elite for menn og kvinner er fristilt, men skal ha klubbens hoved og ev. generalsponsor på drakten (se dog punktet over). Breddelag som bekoster bortedrakt selv står fritt til å disponere drakten for reklame. NIF logo og spillernummer må være påtrykt. Drakten må være Hummel og skal være blå som hovedfarge. Da klubben for øyeblikket (pr oktober 2013) ikke har hovedsponsor (var tidligere Nordea) er nå denne plassen på trøyen (brystet) fristilt for lagene. Hovedstyret har høsten 2013 vedtatt følgende: «Plassen der Nordea i dag har sin logo er fristilt og kan selges til andre sponsorer dersom de forskjellige lag trenger nye drakter. Dette gjelder frem til 31/5 2014». Vi må håpe at klubben har fått ny hovedsponsor på plass innen denne tid. Det er nedsatt et utvalg fra Hovedstyret bestående av én representant fra Håndballgruppen, Fotballgruppen, Allsport, Nordstrand Damer Elite og Hovedstyret som har som oppgave å lage en markedsplan som gjelder sponsorer, draktprofilering, likhet mellom grupper osv. Det oppfordres til at alle lag kler seg likt med Hummel profileringstøy, inkl. bager, når de deltar på seriekamper, cup er og andre arrangementer. Dagens Hummelavtale går ut 31. mai 2014, og vi er frem til da forpliktet til å bruke Hummel utstyr. Eventuelle dispensasjoner fra dette skal avklares med klubbens daglige leder. Det jobbes med ny avtale som man håper er på plass innen utgangen av Håndballgruppen dekker følgende utstyr; Spillertrøye og bukse til alle spillere med trykk (NIF logo, klubbreklame og nummer). Sokker dekkes ikke. For keepere dekkes bukse og trøye Utstyr som førstehjelpskoffert, håndballer, vester, klister etc dekkes ikke av klubben. Tapt drakt (trøye/bukse) må erstattes av den enkelte spiller med kr 300. for trøye og kr 150 for bukse (i praksis vil det si at den enkelte må kjøpe og bestille ny drakt via Torshov Sport se nedenfor for bestillinger) Innkjøp av tekstiler Hver Lagleder bestiller varer for sin årgang direkte hos Torshov Sport. Hele NIF sin rabatt på 30% gis til laget. Torshov sport trykker på logoer, Nordstrand IF buen, Håndballmerket, Håndballgruppens sponsorer, spillernummer og initialer. Det må leveres samlebestilling til Torshov Sport på alt man ønsker av tekstiler og bager, det anbefales at dette gjøres 1 2 ganger i året. For tekstiler der det er tillatt med egen reklame for lagene, kan Torshov være behjelpelig med det om ønskelig. Varene må betales av laget før utsendelse fra Torshov Sport og leveringsprosessen følges opp direkte mellom Lagleder og Torshov Sport. Varene kan leveres på Niffen om ønskelig. Side 15 av 21

16 Torshov Sport Klubbservice kontaktinformasjon; Sandakerveien 35 B, 0477 Oslo P.b Nydalen, 0401 Oslo Tlf: Faks: E post: Åpningstider: Mandag til fredag kl Nordstrand IF sin kontaktperson hos Torshov: Petter Ønvik, tlf Mail; Prosedyren er som følger; 1. Lagleder tar opp bestilling for sitt lag 2. Bestilling sendes direkte på mail til Petter Ønvik på Torshov Sport (kontaktdata over) med kopi til if.no For eventuelt behov for prøving av utstyr og andre praktiske spørsmål (leveringstid etc) tas det direkte med Petter Ønvik. 3. Lagleder sjekker ordrebekreftelse og hva dette koster og sørger for å samle inn penger fra laget. 4. Samlet innbetaling til NIF sin konto fra lagleder på hele beløpet 5. Varene ankommer NIF og kan utleveres dersom innbetalingen er mottatt av NIF. Lagleder må sjekke at antall stemmer iht ordrebekreftelsen fra Torshov Sport. 6. NIF betaler fakturaen fra Torshov Sport kolleksjonen er nå klar og er lagt ut og gjelder frem til mai Enkeltmedlemmer kan også handle alt sitt annet sportsutstyr i butikken til Torshov Sport. Ved å vise frem medlemskort (dvs kvittering for betalt kontingent, evt. bare si at man er medlem i Nordstrand IF) vil den enkelte få de rabatter som klubben har fremforhandlet. Pt er rabatten 20 % på det meste av håndballutstyr som ikke omhandler sponsoravtalen klubben har med Hummel. 5. Seriekamper Seriekampene foregår fra august/september til april. Påmeldingsfrist til seriene er 30. april. All påmelding gjøres samlet av klubbens administrasjon etter samråd med trenerne og Sportslig Utvalg Dommere Dersom det ikke er oppnevnt dommer til kampen av NHF/RØ, plikter hjemmelaget å skaffe en kampleder. Dette gjøres av Administrasjonen. Til og med 10 år gjelder følgende regler: Oppgjør til dommer betales umiddelbart etter kampslutt av lagleder/foreldrekontakt fra egen lagskasse se også punkt 2.3 Utlegg dommerregninger. Kun dommerkostnader for obligatoriske kamper, satt opp av krets eller forbund, skal dekkes av kiosk /billettkassen. Fra 11 år og oppover betales dommerregninger av billettkassen. Pass på at det legges underskrevet kvittering i kassen. Se også punkt 2.3. Utlegg dommerregninger Cuper Lagene bestemmer selv hvilke cuper de ønsker å delta på. For cup er i regi av Nordstrand Håndball (Hummel Cup og Tivoli Cup) er det ingen påmeldingsavgift. For fellescup en («reisecupen» nedenfor) dekker klubben deler avreisekostnader etc. Side 16 av 21

17 Videre arrangerer klubben en felles «reisecup» i året. De siste årene har det vært Fredrikstad Cup, men det kan bli endringer for Dette er en meget fin start på håndballsesongen for alle lag og er meget populær. For alle andre cup er må lagene påregne selv å melde seg på, betale påmeldingsavgiften og andre påløpende kostnader. 6. Utdanning Klubben oppfordrer trenere og lagledere til å delta på trenerkurs. NHF og NHR/RØ og Nordstrand Håndball har en rekke tilbud. NHF/RØ arrangerer trenerkurs 1 og håndball lederkurs som trenere og lagledere kan delta på. Nordstrand IF har trenerutviklingskurs og trenerforum i egen regi i barnehåndballen. Klubben dekker kursutgifter etter avtale med Sportslig Utvalg /Administrasjonen. Sportsplanen har mer informasjon om dette. 7. Politiattest Det er krav om politiattest for alle som har noe slags verv/funksjon i Nordstrand Håndball. Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komité vedtok i 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Politiattesten leveres til daglig leder i Nordstrand Håndball. Du kan lese mer om ordningen her: Fra 2012 sesongen ble ordningen utvidet til også å omfatte grov vold, narkotika etc. slik at man kontrolleres både mot Sedelighetsregisteret og (deler av) Strafferegisteret. Spesielt er det viktig at alle nye trenere og lagledere skaffer seg politiattest. Denne finnes på klubbens hjemmeside. Side 17 av 21

18 8. Nyttige lenker og telefonnummer: Nordstrand IF: NHF / Region Øst: Norges Håndballforbund: nordstrand if.no handball.no/region Øst handball.no Skademelding: https://www.gjensidige.no/orbeon/fr/handballforsikringskademelding/handballforsikringskade melding/new Ved skade: Idrettens Skadetelefon alle dager fra Håndbok for dommer og arrangør: 9. Årshjul lagledere Mars Delta på Årsmøte klubben og Håndballgruppen Avklare med trener om antall lag og nivå for påmelding til serie neste sesong, samt kommunisere dette til klubbens administrativt ansvarlige Administrere sportslige og sosiale aktiviteter for perioden april juni Mai Arrangere foreldremøte for oppsummering av sesongen og planer for neste sesong Etablere nødvendige støttefunksjoner rundt laget, herunder foreldrekontakt, sponsoransvarlig, arrangementsansvarlig/dugnadsansvarlig, web ansvarlig Følge opp påmeldinger for høstsesongen August Nordstrands sin egen turnering Hummel Cup Arrangere aktivitetsmøte med støtteapparatet for planlegging av høstens aktiviteter September Sjekk av spillerlisenser før seriestart Oktober Følge opp lag og trenere i kamper og cuper. November Følge opp lag og trenere i kamper og cuper Desember Arrangere foreldremøte med oppsummering av sesongens første halvdel Møte med trenere/oppmenn med både faglig og sosialt tema Avklare trenere og støtteapparat som fortsetter neste sesong Side 18 av 21

19 10. Kontaktpersoner i Nordstrand Håndball pr. oktober 2013: Daglig leder Nordstrand IF Håndballadministrasjon Ole Magnus Skisland, mobil Mette Blomqvist mobil Mail: nordstrand if.no Mail: if.no Vedlikehold hallen Kurt Hansen Mail: if.no mobil Alle ansatte har vanlig kontortid Se hjemmesidene for hvem som har vakt når. Mette har fast kontortid tirsdag og torsdag 09 15, og flekser den siste delen av stillingen. Styret Leder Bjørn Engen mobil top.no Sportslig ansvarlig Andreas Grønnevik mobil Styremedlem/Økonomi Christian Utne mobil Styremedlem Kristian Rosenberg mobil Styremedlem Magne Harald Jakobsen mobil Styremedlem Anne Elin Wiik Lunden mobil johnsen.no Styremedlem Therese Lunde mobil Styremedlem Jan Knoph mobil Side 19 av 21

20 10. Organisasjonskart Nordstrand Håndball Håndballstyret Sportslig utvalg Andre utvalg Administrasjon Trenerkoordinator Lagleder for det enkelte lag Junior Elite Bring serien Breddelagene Web ansvarlig Sosial ansvarlig etc Side 20 av 21