Tertialrapport januar april 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport januar april 2007"

Transkript

1 Tertialrapport januar april 2007 Nortura BA konsern har et underskudd før skatt og etterbetaling på 53 mill kr i første tertial Proforma sammenligningstall for Nortura BA konsern for første tertial 2006 vise et underskudd på 91 mill kr før skatt og etterbetaling. Resultatet var da sterkt preget av direkte kostnader til mattrygghet (E.coli-saken). Justert for disse kostnadene var resultatet da ca -30 mill kr. Resultatrapport konsern 1. tertial Mill kr T T Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA EBIT Resultat f.skatt De samlede driftsinntektene for Nortura konsern ble 4,46 mrd kr, en økning på 182 mill kr eller 4,3 %. Driftsinntektene øker både for datterselskapene Prior Norge AS og Gilde Norge BA med hhv 25 % og 7,1 % mot fjoråret. En viktig forklaringsfaktor for Prior Norges vekst er oppkjøpet av Norgården AS, som ble konsolidert fom medio februar 2006, men reell markedsvekst og sterk markedsposisjon er likevel hovedforklaringene på volum- og inntektsutviklingen. Driftskostnadene i Nortura konsern ble 4,35 mrd kr, en økning på 110 mill kr eller 2,6 %. Justert for direkte kostnader mattrygghet i 2006 er økningen på 200 mill kr/ 4,7 %. Avregningspris til bonde og personalkostnader er viktigste forklaringsfaktorer for økningen. Resultat før av-/nedskrivninger, renter, skatt og etterbetaling (EBITDA) for Nortura konsern ble 109 mill kr, 72 mill kr bedre enn fjoråret. Noe lavere avskrivninger enn i 2006 ga et driftsresultat (EBIT) 75 mill kr bedre enn fjoråret, -31 mill kr i år mot -106 mill kr i fjor. Kostnader til gjeldsrenter i Nortura konsern er ca som i 2006, til tross for renteoppgangen. Dette skyldes lavere likviditetstrekk, noe positiv effekt av rentesikringer, og i noen grad synergieffekter på finansområdet som følge av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Andre finansinntekter er 33 mill kr lavere enn i fjor, skyldes at utbytte fra Sucra ble inntektsført i første tertial i fjor, mens det i år først kommer i andre tertial, og da med en noe lavere effekt. I tillegg hadde man i 2006 også en større positiv effekt av regulering til virkelig verdi for markedsbaserte aksjer enn i år. Resultat før skatt og etterbetaling ble -53 mill kr, 38 mill kr bedre enn for tilsvarende periode i Nortura BA (mor) Morselskapet er omorganisert fra en regiondelt ledelsesmodell pluss tidligere Prior Norge BA (morselskapet), til en divisjonalisert ledelsesmodell. Produksjons- og foredlingsvirksomheten i morselskapet er samlet i to divisjoner, en for slakting, skjæring og foredling av storfe, svin og småfe (sau/ lam og geit), og en for eggpakking og fjørfeslakting (samt noe skjæring/ foredling). Brorparten av skjæring/ foredling av fjørfe skjer i Prior Hærland AS (Se datterselskaper). 1 / 6

2 Resultatrapport Nortura BA (mor) 1. tertial Mill kr T T Storfe, gris og småfe Driftsinntekter EBITDA EBIT -3 9 Fjørfe og egg Driftsinntekter EBITDA EBIT Øvrig, morselskap Driftsinntekter EBITDA EBIT Storfe, gris og småfe Divisjonen viser et driftsresultat på 79 mill kr, 9 mill kr dårligere enn tilsvarende periode i Økt råvarepris og økte personalkostnader, utover det som kan forklares ved aktivitetsnivå, er viktigste forklaringsfaktor. Tilførselstallene viser en liten nedgang på innveid mengde gris og, mens sau/lam har en økning, men da på et lavt kvantumsgrunnlag. Skjære- og foredlingsandelen stiger i forhold til Fjørfe og egg Divisjonen har et driftsresultat på 24 mill kr i første tertial. Dette er 4 mill kr bedre enn i Eggpakkeriene har noe høyt kostnadsnivå i forhold til innveid kvantum. Tilførselstallene viser en indeks for fjørfe på 116 og for egg 102. For egg er dette lavere enn behovet. Øvrig, morselskap Øvrig virksomhet består stort sett av markedsregulering, støttefunksjoner, inkl hovedkontor, samt Nortura Sentrallager. Resultatet for 2006 er vesentlig preget av kostnader vedr. mattrygghet da morselskapet var råvareleverandør til Terina AS. Datterselskaper Mill kr T T Gilde Norge BA Driftsinntekter EBITDA EBIT Prior Norge AS Driftsinntekter EBITDA EBIT Terina AS Driftsinntekter EBITDA EBIT 8-31 Norilia BA Driftsinntekter EBITDA 8 8 EBIT 8 7 Nortura Hærland AS Driftsinntekter EBITDA EBIT 33 5 Nortura Eggprodukter AS Driftsinntekter EBITDA 4 3 EBIT 2 1 Samvirkekylling AS Driftsinntekter EBITDA 1 3 EBIT / 6

3 Gilde Norge BA Selskapet driver nå også salg av egg- og fjørfeprodukter til Horeca-/ storhusholdningsmarkedet og KBS (Kiosker, bensinstasjoner og servicehandelen). I tillegg er marketingvirksomheten som tidligere lå i Prior Norge BA flyttet over hit. Driftsresultatet i Gilde Norge BA viser et underskudd på 64 mill kr. Dette er 61 mill kr svakere enn for første tertial Selskapet har som tidligere nevnt høye salgstall. Økning i driftsinntekter i forhold til samme periode i 2006 er på 7,1 %, men marginene er redusert som følge av høyere råvarepriser. Prior Norge AS Selskapet ble operativt fra , ved at dagligvaresalget fra tidligere Prior Norge BA ble overført hit. Driftsresultatet ble minus 13 mill kr. Tilsvarende (proforma) tall for 2006 blir ikke rapportert. Aktiviteten er stor i forhold til fjoråret (men da i annet selskap). Veksten i driftsinntekter fra samme periode i 2006 (den gang i morselskapets regnskap) er på 25%. Selskapet vil trolig få negativt resultat i 2007, men det forutsettes at det deretter skal kunne ha tilfredsstillende inntjening til å kunne oppnå positive resultater. Terina AS Terina produserer og selger hermetikk, dypfryste varer og spekevarer. Driftsresultatet er forbedret med 39 mill kr i forhold til 2006, fra -31 mill kr til +8 mill kr. E.coli-funn i Sognemorr forklarer de dårlige resultatene i fjor. Personalkostnadene er noe høye i forhold til produksjonsvolumet. Norilia BA Norilia selger huder og skinn, ull, tarmer og andre plussprodukter. Ca 70 % går til eksport. Driftsresultatet i Norilia ble 8 mill kr, som er 1 mill kr bak fjoråret. Ullmarkedet er preget av dårlige priser, og hudmarkedet har vært tregt. Skinn viser nå en positiv utvikling etter en treg start på året. Salget av tarm i det norske markedet er i positiv utvikling i motsetning til på eksportsiden hvor markedet er dårligere. Nortura Hærland AS Selskapet står for den største andelen av foredlingsvirksomhet på fjørfe. Driftsresultatet ble 33 mill kr, som er 28 mill kr bedre enn fjoråret. Volumet ut fra bedriften viser en vekst på 23 % i forhold til Samtidig er kostnadsutviklingen relativt flat, slik at enhetskostnader og resultater får en svært positiv utvikling. Nortura Eggprodukter AS Selskapet driver foredlingsproduksjon basert på egg. Driftsresultatet ble 2 mill kr, som er 1 mill kr høyere enn i Produksjonsvolumet har vært noe høyere enn i fjor. 3 / 6

4 Samvirkekylling AS Samvirkekylling driver med ruging og klekking av daggamle kyllinger. Driftsresultatet ble -1 mill kr som er 2 mill kr dårligere enn samme periode i Lav klekkeprosent (andel av rugeegg som gir kylling) i perioden trekker ned resultatet. Øvrige datterselskaper Norsk Kjøtt Eiendom AS har et driftsresultat på 19 mill kr, mot 2 mill kr i Skyldes gevinst ved salg av eiendom i Sinsenveien, Oslo. Matiq AS (IT-selskap) har et driftsresultat på 1 mill kr, mot 5 mill kr i Har sammenheng med netto avgang av erfarne IT-konsulenter, som erstattes av ferskere konsulenter med lavere faktureringsgrad. Norsk Protein AS (75 %-eid) har et driftsresultat på 10 mill kr, mot -1 mill kr i fjor. Norsk Kjøtt Råvare AS har et driftsresultat på minus 4 mill kr, mot minus 18 i fjor. Offisielt regnskap Resultatregnskap Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap 04/ / / /2006 Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger/nedskrivninger på varige driftsmidler Avskrivninger/nedskrivninger av immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra investering i datterselskap Resultat fra investering i tilknyttede selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT HITTIL / 6

5 Konsernbalansen Balansesummen for Nortura er noe høyere enn Dette skyldes tre forhold: positiv nettoinvestering i varige driftsmidler (bygninger/ fast eiendom), høyere balanseførte pensjonsmidler og at fordringsmassen er noe høyere. Økt kapitalbinding er finansiert ved opptak av lån i sertifikatmarkedet. Egenkapitalandelen ved periodeslutt er på 38,9 %, mot 39,7 % pr Skatteeffektene (resultat og balanse) for første tertial er estimert. Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap 04/ / / /2006 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varemerker og andre rettigheter Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Varebeholdning Sum varebeholdning Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER / 6

6 Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap 04/ / / /2006 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fri egenkapital Konsernets fond Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonslån Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Årsregnskapet for 2006 er revidert og revisorgodkjent. Tertialregnskapene per april har imidlertid ikke vært gjenstand for spesiell gjennomgang av revisor. Skattekostnaden i tertialregnskapet er estimert. 6 / 6