nr 06/ NO årgang 109 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/ NO årgang 109 ISSN"

Transkript

1 . nr 06/ NO årgang 109 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen 0422 Oslo E-POST TELEFON

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /19 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelse fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Avgjørelse i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 06/19 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LI, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOMEPOD Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; datahardware; håndholdte datamaskiner; nettbrett; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; smarttelefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data, bilder, lyd, video og multimedieinnhold; nettverkskommunikasjonsapparater; håndholdte, digitale, elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, elektronisk post og annen digital data; datahardware til å bære på kroppen; digitale, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, som er i stand til å tilveiebringe tilgang til internett, for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, elektronisk post og annen digital data; smartklokker; smartbriller; smartringer; aktivitetsmålere til å bære på kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); elektroniske boklesere; datasoftware; datasoftware for oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av datamaskiner, data periferiutstyr, mobile innretninger, mobiltelefoner, smartklokker, smartbriller, innretninger til å bære på kroppen, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-bokser, lyd- og videospillere og opptakere, hjemmekinoanlegg, og underholdningsanlegg; applikasjonsutviklingssoftware; dataspillsoftware; nedlastbart, forhåndsinnspilt lyd-, video- og multimedieinnhold; dataperiferiinnretninger, periferiinnretninger for datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, elektroniske innretninger for å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, settop-bokser, og lyd- og videospillere og opptakere; periferiustyr til å bære på kroppen for bruk med datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, smartklokker, smartbriller, smartringer, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-bokser, og lyd- og videospillere og opptakere; biometrisk identifikasjons- og verifiseringsapparater; akselerasjonsmålere; høydemålere; avstandsmåleapparater; avstandsregistreringsapparater; skrittellere; trykkmåleapparater; trykkindikatorer; monitorer, bildeskjermer, display for montering på hodet, samt hodesett for bruk med datamaskiner, smarttelefoner, mobile elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-bokser, samt lyd- og videospillere og -opptakere; display, briller, kontrollenheter og hodesett til virtuell og utvidet virkelighet; 3D-briller; briller; solbriller; brillelinser; optisk glass; optiske varer; optiske apparater og instrumenter; kameraer; blitser for kameraer; tastaturer, mus, musematter, printere, diskettstasjoner, samt harddisker; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; digitale lyd- og videospillere og -opptakere; lydhøyttalere; lydforsterkere og -mottakere; lydapparater til motorkjøretøy; stemmeopptaks- og stemmegjenkjennelsesapparater; øretelefoner; hodetelefoner; mikrofoner, fjernsyn; TV-mottakere og - monitorer; set-top-bokser; radioer; radiosendere og - mottakere; brukergrensesnitt for kjøredatamaskiner for motorkjøretøy og elektroniske innretninger, nemlig elektroniske kontrollpaneler, monitorer, berøringsskjermer, fjernkontroller, dokkingstasjoner, koplingspunkter, brytere og stemmeaktiverte kontrollenheter; globale posisjoneringssystemer (GPSinnretninger); navigasjonsinstrumenter; navigasjonsapparater for kjøretøy (kjøredatamaskiner); fjernkontroller for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, mobile elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og opptakere, fjernsyn, set-topbokser, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og underholdningsanlegg; innretninger til å bære på kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, mobile elektroniske innretninger, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og opptakere, fjernsyn, set-top-bokser, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og underholdningsanlegg; datalagringsapparater; datamaskinbrikker; batterier; batteriladere; elektriske og elektroniske konnektorer, koplinger, kabler og ledninger, ladere, dokker, dokkingstasjoner, og adaptere for bruk med datamaskiner, mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner, data periferiutstyr, mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og opptakere, fjernsyn og set-topbokser; interaktive berøringsskjermer; grensesnitt for datamaskiner, dataskjermer, mobile elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-topbokser og lyd- og videospillere og opptakere; beskyttende filmer tilpasset for datamaskinskjermer, mobiltelefonskjermer og smartklokkeskjermer; deler og tilbehør til datamaskiner, data periferiutstyr, mobile elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og opptakere, fjernsyn og set-top-bokser; covere, vesker, etuier og beholdere, hylstre, stropper og festesnorer for datamaskiner, mobiltelefoner, mobile digitale elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, set-top-bokser, samt lydog videospillere og -opptakere; selfie-stenger; ladere for elektroniske sigaretter; elektroniske halsbånd for trening av dyr; elektroniske agendaer; apparater for å sjekke frankeringspost; kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; markeringsanordninger for søm; voteringsmaskiner; elektroniske merkelapper for varer; premieutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; veieapparater og -maskiner; måleinstrumenter; 3

4 registrerte varemerker nr 06/19 elektroniske oppslagstavler; veieapparater; silisiumskiver (wafer); integrerte kretser; forsterkere; fluorescerende skjermer; fjernkontroller; ledetråder for lysstråler (optiske fibrer); elektriske installasjoner for fjernkontroll av industrielle operasjoner; lynavledere; elektrolysatorer; brannslukningsapparater; radiologiske apparater for industrielle formål; livredningsapparater og -utstyr; lydalarmer; animerte tegneserier; klarelamper for kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; bærbare og fjernstyrte bil-retardere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REDAPT Smith & Nephew, Inc., 1450 Brooks Road, TN38116 MEMPHIS, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Ortopediske medisinske innretninger; ortopediske leddimplantater; ortopediske kirurgiske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATREGIONEN AS, Richard Johnsens gate 4, 4021 STAVANGER, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av varer; online annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; opplysningsvirksomhet; informasjon om mat; konsulenttjenester innen matvarer; kulturelle aktiviteter; arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THINKMIST FOR YOUR LITTLE GENIUS The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, ONL4L5Z4 WOODBRIDGE, Canada BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Vitaminer og ernæringstilskudd for generell helse og velvære. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LCN LASER CLINICS LASER CLINICS NORWAY AS, Barstølveien 112, 4636 KRISTIANSAND S, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 35 Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe et varesortiment bestående av produkter for hårfjerning og hudbehandling som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige detaljhandelstjenester med samme varer. Klasse 44 Alternativ medisintjenster; Farmasøyttjenster i form av tillaging av medikamenter; Hårfjerning; Helsebringende kurbadtjenester; Helsekonsultasjoner; Helsetjeneste; Konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; Medisintjenester over telenett; Skjønnhetssalonger; Terapitjenester; Utleie av medisinsk utstyr; Fjerning av tatovering; Hudbehandlingstjenester; Fjerning av pigmenter i hud; Behandling av cellulitter; Hudfornying med laser; Fjerning av rynker; Påføring av permanent makeup; Fjerning av åreknuter; Idrettsmedisinsk behandling; Laserbehandling for fjerning av hår og fett. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter; Lisensiering av immatriell eiendomsrett; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immatriell eiendomsrett. 4

5 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AXQJ EASY NEXANS, 4 Allée de l'arche, COURBEVOIE, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Kabler, elektriske; kommunikasjonskabler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPLE GIVEBACK Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester, nemlig tilveiebringe et innbytte- og tilbakekjøpsprogram for brukte datamaskiner, datahardware og periferiutstyr, nettbrett, smartklokker, smarttelefoner, set-top-bokser, mediespillere, lydhøyttalere, hodetelefoner, øretelefoner, trådløse rutere, datamaskinskjermer, datatastaturer, datamus, datakabler, strømadaptere til datamaskiner, dataprintere for utskrift av dokumenter og bilder, skannere og periferiutstyr og tilbehør for det foregående; detaljhandelstjenester, nemlig tilveiebringe et resirkulerings-insitamentsprogram hvor deltakerne mottar betaling, kreditt eller tjenester i bytte for innbytte av brukte datamaskiner, datahardware og periferiutstyr, nettbrett, smartklokker, smarttelefoner, set-top-bokser, mediespillere, lydhøyttalere, hodetelefoner, øretelefoner, trådløse rutere, dataskjermer, datatastaturer, datamus, datakabler, strømadaptere til datamaskiner, dataprintere for utskrift av dokumenter og bilder, skannere og periferiutstyr og tilbehør for det foregående. Klasse 40 Resirkulering; resirkulering av brukte datamaskiner, datahardware og periferiutstyr, nettbrett, smartklokker, smarttelefoner, set-top-bokser, mediespillere, lydhøyttalere, hodetelefoner, øretelefoner, trådløse rutere, dataskjermer, datatastaturer, datamus, datakabler, strømadaptere til datamaskiner, dataprintere for utskrift av dokumenter og bilder, skannere og periferiutstyr og tilbehør for det foregående. BRAND SPORT AS, Eikenga 11, 0579 OSLO, Klasse 28 Skøyter for bruk på is; rulleskøyter; in-line skøyter. 5

6 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARANOA Sonafi, 42, rue Rieussec, VIROFLAY, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kakao og kakaopulver; sjokolade og sjokoladeprodukter, nemlig sjokoladekonfekt; sjokoladegodteri; sjokoladeplater; sjokoladepålegg; spiselig pynt, glasur og overtrekk laget av sjokolade; kuvertyrsjokolade; bakverk; konditorvarer; karameller (godteri). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIAGRA CONNECT Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, CT06340 GROTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk stoffer for medisinsk bruk. (554) Merket er et tre-dimensjonal GRAND CANDY LLC, 31, Masis Street, 0061 YEREVAN, Armenia ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; mel og tilberedninger av korn; brød, bakverk og konditorvarer, kjeks; godteri; karameller (godteri); sjokolade, søtsaker, spiselig is; sukker, honning, sirup. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shenzhen Pindao Food & Beverage Management Co., Ltd., 2nd floor, Area 1-2, Happy Valley Commercial Street,, Huaqiao City, Nanshan District, SHENZHEN, Kina PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 16 Papir; hygienisk papir; håndbøker [manualer]; trykte publikasjoner; avfallsposer av papir eller plast; 6

7 registrerte varemerker nr 06/19 skrivesaker; stempel [segl]; skriveredskaper; bærbare trykkesett [kontorgjenstander].; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; kakebokser av papp; innpakningspapir for søtsaker; papirposer for emballering; poser av papir for emballering; pappkartonger for emballering; papirbokser for emballering; pappemballasje. Klasse 21 Bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer; teserviser; vanningsredskaper; børster; tannbørster; kosmetikkredskaper; termosflasker; kunstgjenstander av porselen, keramikk, stentøy, terrakotta eller glass; glassbeholdere; glassboller; underskåler; tebokser; tekanner; teegg; tesiler; teposeskåler. Klasse 33 Peppermyntelikører; cocktailer; vin; mjød; brandy; whisky; risdrikker [alkoholholdige]; vodka; Baijiu [kinesisk destillert alkoholholdig drikke]; brennevin av bygg fra høylandet; alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige drikker [unntatt øl]. Klasse 35 Presentasjon av varer gjennom kommunikasjonsmedier, for detaljsalg; rådgivning for forretningsorganisasjon; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; salgsfremmende tjenester [for tredjemann); markedsføring; rådgivning vedrørende personaladministrasjon; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; utendørsannonsering; reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEI MEG AS LEI MEG AS, Banktjørnhaugen 45, 5210 OS, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av bygninger; montering/installasjon av garderobeløsninger, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, VVS og utstyr for generering av strøm. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shenzhen Qianhai Patuoxun Network & Technology co. ltd., Room 201, Block A, No.1, Qianwan Road 1, Qianhaishen Port Cooperative District, SHENZHEN, Kina HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 3 Såper; badesalter ikke for medisinsk bruk; rengjøringsmidler; skokremer; anti-sklivoks for gulv; slipepapir; eteriske oljer; oljer for parfymer; vatt for kosmetisk bruk; blyanter for kosmetisk bruk; gelé for bleking av tenner; potpurri [parfyme]; kosmetikk for dyr; deodorantsåper; trykkluft på boks; lavendelolje; rosenolje; jasminolje; hårfjerningsmidler; blyanter for øyenbryn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOPELFRA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEBORMIN Wellvita ApS, Energivej 4, 6700 ESBJERG, Danmark BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Diett- og kosttilskudd; vitaminpreparater; vitamin- og mineraltilskudd; legemidler og kosttilskudd for lindring av leddsmerter. Klasse 35 Detaljhandel og engroshandel med diett- og kosttilskudd, vitaminpreparater, vitamin- og mineraltilskudd samt legemidler og kosttilskudd for 7

8 registrerte varemerker nr 06/19 lindring av leddsmerter; reklame- og markedsføringsvirksomhet, herunder via internett, av diett- og kosttilskud, vitaminpreparater, vitamin- og mineraltilskudd samt legemidler og kosttilskudd for lindring av leddsmerter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/817,521 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFZYLUM Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/817,458 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LINROLUX Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DAKO pharmdx Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 GLOSTRUP, Danmark ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 1 Kjemiske reagenser og diagnosepreparater til bruk i forskningslaboratorier og i industrien. Klasse 5 Kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinske og veterinære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/817,478 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OTUNETY Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/817,474 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEPTEGRI Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 8

9 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TELMI TELENOR NORGE AS, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Chattebot-software, herunder for å tilby kundestøtte og kundeservice; dataprogrammer med kunstig intelligens; humanoide roboter med kunstig intelligens; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner og datasoftware; elektriske og elektroniske telekommunikasjonsapparater og instrumenter; IP telefoni-, video-, bredbånds- og datakommunikasjonsapparater og - instrumenter; dataprogrammer for datahjulpet telefondrift, datahardware og -software for kommunikasjon via internett; adaptere for bruk med telekommunikasjonsog kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telekommunikasjons- og kommunikasjonssvitsjer, - rutere og -servere samt modemer; halvledere; telefonog telekommunikasjonsutstyr som inkluderer data hardware og software for ruting, oppsetting, tilkobling, kontroll og håndtering av stemme- og datatrafikk over komprimerte nettverksoppsett inkludert lokale nettverk (LAN), vidtdekkende nettverk (WAN) og globale datanettverk; omformere for konvertering av analoge telefon- og telefaksterminaler til bruk over globale datanettverk; telefoner, IP telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler, software applikasjoner og web baserte software applikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling, analogtil-digital og digital-til-analog konvertere, systemer og utstyr for digital formidling av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP-og telenettverk, systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk, systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert servere, arkiver, multipointkontrollenheter, svitsjer, miksere, gateways, portvoktere, brannvegger og nettverksstyringssoftware, systemer, utstyr og software for overvåking, sikkerhet, kryptering og autentisering av data; datahardware og datasoftware for ledelse, administrasjon og styring av telekommunikasjonssystemer, automatiske hustelefonsentralsystemer eller samtaledistribusjonssystemer; apper; deler og tilbehør til alt det forannevnte. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsrådgivning; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr; datakommunikasjonsvirksomhet; radiokommunikasjonsvirksomhet; rådgivningsinformasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte. Klasse 42 Kundestøtte- og kundeservicetjenester, tilveiebrakt ved hjelp av en chattebot; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av tingenes internett (IoT); design av dataog telekommunikasjonsnettverk; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer og software; oppdatering, design og installasjon av computer software; utleie av computere og datautstyr og av computer software; computer system design; rådgivning på området for computer hardware; tekniske prosjektstudier; webvertstjenester; utvikling av løsninger for sikker drift av eksterne og interne nettverk; skylagringstjenester; softwaretjenester [SAAS]; driftstjenester og support innenfor nettverk, ITsikkerhet, samhandling og datasenter; skytjenester; informasjonsteknologistøttetjenester; informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATALIJA B MYKKELTVEDT, BJØRNDALSSKOGEN 51, 5170 BJØRNDALSTRÆ, Klasse 3 Bilpolering; vaskemidler; vaskemidler for husholdningsbruk; vaskemidler for biler; bilvoks; poleringsvoks; gulvpolering; gulvpoleringsmidler; vaskemiddelsåpe; rengjøringsmidler; rengjørings- og vaskemidler og substanser; vaskesåpe. Klasse 37 Bilpolering; polering av kjøretøyer; høyglanspolering og polering; gulvpolering; gulvpolering og fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med gulvpoleringstjenester; bilrengjøring og -vask; vask av kjøretøyer; grundig utvendig og innvendig håndvask av bil; innvendig og utvendig rengjøring av bygninger; innvendig rengjøring av bygninger; innvendige og utvendige vindusrengjøringstjenester; rengjøring av fly; rengjøring av biler; rengjøring av kjøretøyer; rengjøringstjenester for svømmebasseng; rengjøring av kontorbygninger og forretningslokaler; rengjøring av urbane områder; utvendig og innvendig rengjøring av fly; vasking av fly; rengjøring av industribygninger; rengjøring av bygninger [interiør]; rengjøring av bygninger [eksteriør]; rengjøring av miljøer før og etter arrangementer; utvendig rengjøring av bygninger; reparasjon og overflatebehandling av bilkarosseri for andre. Klasse 40 Overflatebehandling av metallartikler; overflatebehandling av maskiner og verktøy; akrylbasert overflatebehandling av biler; behandling og overflatebehandling av metallflater; påføring av overflatebehandling på rustfrie stålplater og spoler; påføring av beskyttende overflatebehandling på maskiner og verktøy; glasspolering. 9

10 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VEFELVI Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RYBREVANT Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INRA Unilever N.V., Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, Nederland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; flytende såper; ikke-medisinske håndvaskemidler; bad- og dusjpreparater, nemlig badeskum og dusjgeleer; parfymer, eteriske oljer; kosmetiske preparater; eau de cologne, eau de toilettes; etterbarberingspreparater; parfymert kroppsspray; deodoranter for personlig bruk; ikkemedisinske antiperspiranter; toalettprodukter mot transpirasjon (anti-perspirants); barberskum, barberingsgelé, førbarberings- og etterbarberingskremer; talkumpulver; førbarberings- og etterbarberingspreparater; kosmetiske oljer, kremer og lotion for hud; aromaterapipreparater, nemlig ikkemedisinske hudkremer med eteriske oljer for bruk i aromaterapi; massasjepreparater, nemlig massasjeoljer, massasjekremer, massasjelotion; massasjegeleer, andre enn for medisinsk bruk, massasjevoks; ikke-medisinske hudpleiepreparater; hårfjerningsmidler; preparater for solbruning og solbeskyttelse; sminker og avsminkingspreparater; sminkefjerningsprodukter; vaselin for kosmetisk bruk; leppepleiemidler, ikke-medisinsk; vatt- og bomullspinner for kosmetiske formål; kosmetiske svamper; servietter impregnert med kosmetisk lotion; våte eller impregnerte rensekluter, våtservietter eller engangsservietter (wipes); kosmetiske rensekluter, servietter eller engangsservietter impregnert med produkter for å rense huden og fjerning av sminke; kosmetiske rensekluter, servietter eller engangsservietter (wipes); masker for skjønnhetspleie, ansiktspakker, nemlig ansiktsmasker; ikke-medisinske preparater for pleie av hår og hodebunn; hårsjampoer og balsamer; fargemidler til håret, hårfarger; hårlotion; preparater for hårkrølling; hårspray; hårpudder; hårfriseringspreparater; hårlakk, hårmouss; hårglansemidler; hårgeleer; fuktighetskremer for hår; flytende hårpleiemidler, i form av hårfriseringspreparater; ikke-medisinske hårpleiemidler mot uttørking av håret, i form av hårvann, hårkremer for bruk i å fjerne overflødig olje fra håret; håroljer; hårvann; hårkrem; tannkrem; munnvann, ikke for medisinsk bruk; kosmetiske preparater for munn- og tannpleie; tannpulver; tannpasta; ikke-medisinske toalettpreparater, nemlig ikke-medisinske toalettsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TURTLE WAX Turtle Wax, Inc., 2250 West Pinehurst Boulevard, Suite 150, IL60101 ADDISON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Rensemidler til vinduer. Klasse 5 Midler til nøytralisering av lukt til anvendelse på tepper, polstringer og andre stoffer; luftrensemidler; duftspray, inkludert deodoriseringsmidler til luft; deodoriserende preparater til husholdningsbruk og spray til innendørs bruk; luktnøytraliserende servietter til husholdningsbruk, og til anvendelse på innvendige overflater i kjøretøy. Klasse 21 Børster; skurebørster; børster til rengjøring; børstevarer, svamper til husholdningsbruk, rengjøringskluter, vaskeskinn til rengjøring, svamper til rengjøring, Svampeholdere; Svabere, Poleringsapparater, ikke elektriske; kluter til polering; poleringsskinn; Poleringsmaterialer, unntatt poleringspreparater, papir og stein; Rengjøringsredskaper (håndredskaper); Støvfjerningsinnretninger, ikke-elektriske; støvkluter; Svamper til rengjøring; poleringshansker; hansker til bilvask; antidoggklut til vinduer. 10

11 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Champion Products Europe Ltd, Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, 15 BLANCHARDSTOWN, DUBLIN, Irland OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 35 Ledelse, organisering og administrasjon av detaljhandel forretninger, i særdeleshet slike relatert til klær, fottøy og sportsartikler; detaljhandel innen området klær, fottøy, bager, vesker og sportsartikler; tjenester relatert til elektronisk handel, nemlig tilveiebringe informasjon vedrørende produkter via telekommunikasjonsnettverk for markedsførings- og salgsformål; forretningstjenester relatert til tilveiebringelse av sponsorytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Champion Products Europe Ltd, Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, 15 BLANCHARDSTOWN, DUBLIN, Irland OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 35 Ledelse, organisering og administrasjon av detaljhandel forretninger, i særdeleshet slike relatert til klær, fottøy og sportsartikler; detaljhandel innen området klær, fottøy, bager, vesker og sportsartikler; tjenester relatert til elektronisk handel, nemlig tilveiebringe informasjon vedrørende produkter via telekommunikasjonsnettverk for markedsførings- og salgsformål; forretningstjenester relatert til tilveiebringelse av sponsorytelser. OCEAN HUB AS, Unnebergveien 5, 1613 FREDRIKSTAD, KLUGE ADVOKATFIRMA AS, Postboks 277, 4066 STAVANGER, Klasse 9 Digitale lagringsmedia; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataprogramvare; dataprogrammer og programvare; dataprogrammer for databehandling; dataprogramvare for databehandling; dataprogramvareplattformer; dataprogramvareprodukter; softwareutviklingsverktøy; dataprogramvare for bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk; dataprogramvare for å organisere og vise digitale bilder og fotografier; interaktive multimediadataprogrammer; dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst; programvare for å søke og hente informasjon på et datanettverk; programvare; grafiske brukergrensesnitt programvare; databehandlingprogrammer; interaktiv dataprogramvare; dataprogramvare for forretningsformål; kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble datanettverksbrukere; dataprogramvare lastet ned fra Internett. Klasse 35 Bedriftsnettverksbygging; reklamevirksomhet; presentasjon av bedrifter på Internett og andre medier; promotering av varer og tjenester for andre på Internett. Klasse 38 Nettbaserte samtalerom for sosiale nettverk; elektronisk overføring av dataprogrammer via internett; tilgang til plattformer på internett; brukertilgang til plattformer på internett; internett- og digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; samtalerom på internett; tilgang til informasjon på internett; tilgang til portaler på internett; tilveiebringelse av praterom på internett; tilgang til internett og andre kommunikasjonsnettverk; tilgang til plattformer og portaler på internett; tilgang til samtalelinjer, samtalerom og forum på internett, inkludert mobilt internett; tilgang til plattformer for e-handel på internett; overføring av brukergenerert innhold via internett; trådløs overføring av data via internett; overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og internett; overføring av informasjon og data via datanettverk og internett; tilgang til plattformer for elektronisk informasjon, kommunikasjon og overføring på internett. Klasse 42 Plattformtjenester [PaaS]; hosting av plattformer på internett; softwaretjenester [saas]; oppdatering av dataprogrammer; teknisk støtte for dataprogramvare; design, utvikling og programmering av dataprogramvare; tilveiebringelse av dataprogrammer i datanettverk; oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; vedlikehold av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; reparasjon av dataprogramvare; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk.; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; konsulenttjenester innen dataprogramvare; utleie og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling og 11

12 registrerte varemerker nr 06/19 oppdatering av dataprogramvare; opprettelse, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og forebygging av datarisikoer; konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for databehandling; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom brukerne; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et nettsted; utvikling og vedlikehold av databaseprogramvare; installasjon, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikkenedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; programmering av programvare for informasjonsplattformer på internett; hosting av minneplass på internett for lagring av digitale fotografier; hosting av elektronisk minneplass på internett for annonsering av varer og tjenester. Klasse 45 Online sosiale nettverksbyggingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MASTER MEDIA Morten Larsen, Jongsåsveien 8B, 1338 SANDVIKA, Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester for plattformer for e- handel på internett og andre elektroniske medier; overføring og distribusjon av data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller internett; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av informasjon om et bredt utvalg av emner, inkludert på internett og over et globalt datanettverk; kringkasting av tv-programmer, filmer og annet audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett-protokoll og kommunikasjonsnettverk; overføring av videoer, filmer, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, lydinnhold, og informasjon via internett; tilgang til internettplattformer med det formål å utveksle digitalbilder; internett- og digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; overføring av videodata via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CABLE PARK SYSTEM AS, Lunas vei 2, 3113 TØNSBERG, PORTAL GROUP AS, Lunas vei 2, 3113 TØNSBERG, Klasse 25 Klær, skotøy, hodeplagg; artikler av klær, skotøy og hodeplagg for spedbarn og smårollinger; klær, fottøy, hodeplagg; klær for spedbarn; klær for surfing; klær for menn; caps med brem; klær; caps; topper [klær]; klær for menn, damer og barn; klær for barn; klær for jenter; klær for gymnastikk; klær for gravide; klær for gutter; klær for damer; anorakker [parkaser]; badetøy for menn; bh-topper; boksershorts [undertøy]; topper [undertøy]; solskjerm, hodeplagg; bleiebukser [klær]; undertøysett; fottøy for menn; dameundertøy [klær]; klessett [klær]; klær, ikke for verneklær, med refleks eller selvlysende elementer eller materialer; hettegensere; yogatrøyer; badeshorts; sportstøy; denimjakker; barnebukser; shortser; skibukser; yogabukser; ankelsokker; boblejakker; plysjklær; skinnklær; jerseyklær; treningsklær; ullklær; halstørklær; skiklær; uteklær; sportsklær; hodetørklær [klesplagg]; treningsshortser; herreundertøy. Klasse 28 Bager spesielt tilpasset sportsutstyr; bager spesielt tilpasset ski og surfbrett; bager for surfebrett; surfebrett; bager for ski; finner for surfebrett; bager for vannski; skimbrett; mekanisk leketøy; badeleker; strandleker; wakeboard; seilbrett; paddlebrett; kiteseil; snøbrettbindinger; ski; sportsartikler. Klasse 39 Utleie av vannscootere; utleie av sykler; utleie av lastebiler; utleie av biler og sykler; utleie av feriebiler; utleie av kanoer; utleie av biler; utleie av flyttebiler. 12

13 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Rengjøringsoppløsninger for kontaktlinser, desinfiserende oppløsninger for kontaktlinser. Klasse 9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOMMERRO HOTEL Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes advokatfirma DA, v/ Linn E. Drejer- Dølvik, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Eiendomstjenester i forbindelse med administrasjon av eiendomsinvesteringer; eiendomsforvaltningstjenester; boligformidling [leiligheter]; finansiell virksomhet; betalingstjenester i for bindelse med leie av bygninger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av bygninger; fremskaffelse av informasjon innen fast eiendom via internett; utleie av hus; uteleie av industrilokaler; bestyrelse av fast eiendom; utleie av kontorer [fast eiendom]; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom i forbindelse med eiendom og land; eiendomsrådgivning; eiendomsinvesteringstjenester; utleie av kontorarealer; utleie av leiligheter og kontorer; utleie av leiligheter, hus, forretningslokaler og kontorer; utleie av bygninger og fremskaffelse av relatert informasjon; utleie av bygninger for permanent opphold; utleie av forretningslokaler; utleie av leiligheter; fornyelse av leiekontrakter for fast eiendom; forvaltning av feriehus; forvalting av fast eiendom; utleie av bygninger; bestyrelse av leiegårder; husleieinnkreving; forretninger med fast eiendom; anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendoms- og boligforvaltning; forvaltning av bygninger; forvaltning av fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom; utleie av leiligheter i leilighetskomplekser; utleie av fast eiendom. Klasse 39 Bestilling av transport via reisebyråer; bestilling av reiser, utflukter og cruise; rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; reiseguidetjenester; kundeparkering; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flytransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med togtransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med transport av varer og passasjerer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy; godsbefraktning; bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; sightseeing [turistbesøk]; parkeringsplasstjenester; plassreservering [transport]; trafikkinformasjon; bestilling av flyseter; bestilling av transport via globale datanettverk; bilutleie med sjåførtjenester; rådgivning og informasjon i forbindelse med flytransporttjenester for varer og mennesker; rådgivning i forbindelse med reise-, transport- og lagertjenester; befraktning og fremskaffelse av relatert informasjon; reisebestillingstjenester fra reisebyråer; reiserådgivning; reiserådgivning og informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og kurértjenester; reiseinformasjon; organisering av ekskursjoner; organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; organisering av turer; parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon om bestilling av forretningsreiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske midler; transport av passasjerer og varer via vei, tog, skip og fly; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av turistinformasjon, via internett; reiseledervirksomhet; biltransport; båtutleie; transport; sjøtransport; utleie av busser; transportvirksomhet; bestilling og tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av togseter; bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av reiser via turistkontorer; rådgivning innen transport- og lagertjenester anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; bagasjelagring; organisering av reiser; biltransport og utleietjenester; planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; fremskaffelse av informasjon om reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med reiser og transport, via elektroniske midler; fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon via mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; utleie, bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av lystbåter; organisering av reiser og båtturer; transport av passasjerer på vannvei og med tog, ferge, bil, bil og skip; transport av passasjerer på vei; fremskaffelse av turistinformasjon; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og ekskursjoner; utleie av biler; reisereservering; bagasjehåndtering; bestilling av transport; rådgivning innen forretningsreiser anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; reservasjon av transport for passasjerer, varer og dyr; transport av bagasje; transport av passasjerer via vei, tog, skip og fly; transport av passasjerbagasje; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og metoder for transport av varer og mennesker; fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, motorbåter, seilfartøy og kanoer; lossing av gods; befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; bestilling av reisebilletter; bestilling av reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; rådgivnings- og 13

14 registrerte varemerker nr 06/19 bestillingstjenester i forbindelse med reiser; matlevering; reiseformidling og reservasjonstjenester; reisebestillingstjenester; reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige værforhold; bilparkeringstjenester; transport av passasjerer med buss; transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, båt og fly; transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy og skip; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av informasjon om transporttjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og kanoer; utleie av biler og sykler; busstransport; passasjertransport; transport av reisende; avisutlevering. Klasse 41 Tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse av konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; organisering av kulturarrangementer; tilveiebringelse av ikkenedlastbare filmer og tv-programmer via betalingstv; underholdning og idrettsaktiviteter; underholdningstjenester fra musikkgrupper; underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video og teater; treningssentertjenester; organisering og presentasjon av direktesendte forestillinger; organisering av filmvisninger; organisering av direktesendte musikkforestillinger; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; fysiske treningstjenester; arrangering av matfestivaler; tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte musikkarrangementer, samt kultur- og idrettsarrangementer; billettreservasjon- og bestillingstjenester for arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; utdannelsesvirksomhet; undervisning; organisering og ledelse av konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; ferieleirtjenester [underholdning]; organisering av fester [underholdning]; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; spillehaller; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; underholdningsvirksomhet; fornøyelsespark- og tivolitjenester; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; tilveiebringelse av ikkenedlastbare filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; bestilling av seter på underholdningsarrangementer; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; utførelse av filmfestivaler; rådgivningsog informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; underholdningstjenester i form av musikalske sanggruppeforestillinger; underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer; organisering og utførelse av ball; organisering, presentasjon og produksjon av show og direktesendte forestillinger; organisering, produksjon og presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultur- eller underholdningsformål; underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio og film; tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; showoppsetninger; kasino [spille] virksomhet; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; organisering og ledelse av seminarer; utleie av tennisbaner; faglige opplæringstjenester; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; databasert opplæring; utførelse av kulturarrangementer; utførelse av underholdningsarrangementer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; underholdningstjenester i form av musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner og kabareter; fanklubbtjenester i form av underholdning; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; organisering av underholdningsshow; organisering av utstillinger for kulturelle formål; organisering av golfturneringer; organisering av show og konserter; organisering av idretts- og kulturarrangementer; organisering av idrettsarrangementer; organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; faglig kompetanseopplæring; drift av fritidsanlegg; teateroppsetninger; underholdningsinformasjon; drift av golfbaner; oppføring av forestillinger [live]; organisering og ledelse av symposium; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; karaoketjenester; personlig trener [mosjon og trim]; fornøyelsespark- og temaparktjenester; tilrettelegging og utførelse av konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; organisering av kongresser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; organisering av dansearrangementer og diskotek; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og underholdningsarrangementer; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, forelesningspresentasjoner og vitenskapelige konferanser for språkopplæring; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og underholdningsformål; organisering av konkurranser og prisutdelingsseremonier; organisering av konkurranser for utdanning eller underholdning; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tvprogrammer via tv-kanaler med pay-per-view; klubbtjenester i form av underholdning; utførelse av utdanningskonferanser; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; underholdningstjenester i form av forestillinger fra sangere; trening og trim; orkester- og konserttjenester; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; organisering av utstillinger, konvensjoner og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; presentasjon av direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon av teaterforestillinger; produksjon av direktesendt underholdning; reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, 14

15 registrerte varemerker nr 06/19 forskning og kultur; artistopptredener; dyreparktjenester; organisering og ledelse av kongresser; diskotektjenester; rekreasjonsinformasjon; treningsleirtjenester; booking av seter for kulturelle arrangementer; nattklubber; helseklubbinstruktør; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; bestilling av seter på show og idrettsarrangementer; utførelse av utdanningsarrangementer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; underholdning og kulturaktiviteter; underholdningstjenester fra fritids- og fornøyelsesparker; golftrening; helse- og fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; organisering og presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og underholdningsarrangementer; organisering av utdannings- og underholdningsarrangementer for profesjonelle og ledere; organisering av utdanningsarrangementer; organisering av underholdningsarrangementer; organisering av profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; presentasjon av direktesendte underholdningsarrangementer; film- og videoutleie; tilrettelegging, utførelse og organisering av arbeidsgrupper [opplæring]; faglige utdannings- og opplæringstjenester; fornøyelsesparker; drift av sportsinstallasjoner; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering og ledelse av kollokvium; filmfremvisning; organisering av ball; djtjenester; ledelse av guidede turer. Klasse 43 Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; fremskaffelse av informasjon om overnatting via internett; tilveiebringelse av tjenester for reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i hoteller, moteller og pensjonater; reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av midlertidig overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av midlertidig overnatting via internett; restaurant,- bar- og cateringtjenester; restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; servering av mat og drikke i bistroer; bar- og bistrotjenester; midlertidig overnatting; midlertidig overnatting på gjestegårder; reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner; cateringtjenester for konferansesentre; rådgivning via kundesentre og kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser [restauranter]; hotelltjenester for prioriterte kunder; saftbartjenester; mobile cateringtjenester; utendørs cateringtjenester; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av ferieovernatting; fremskaffelse av informasjon om midlertidige overnattingstjenester; beverting og tilbringing av mat og drikke; kafeer; kafeteriaer; pensjonatreservering; snack-barer; bartjenester; moteller; servering av is; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner av ferieovernattinger; tilveiebringelse av midlertidig overnatting for gjester; fremskaffelse av informasjonstjenester for reiseovernatting og reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for reisende; reservasjon av hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting i hoteller og pensjonater; restaurant- og cateringtjenester; restauranter med hjemlevering; tilrettelegging av midlertidige overnattinger; restauranter; reservering av midlertidig innkvartering; utleie av telt; servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; midlertidig overnatting og cateringtjenester for gjester; midlertidige overnattingstjenester på ferieleir; vinbartjenester; kafé- og restauranttjenester; mattilberedningstjenester; herbergetjenester; hotell- og restauranttjenester; hotellinformasjonstjenester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning av mat og drikkevarer; tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter; tilveiebringelse av konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i restauranter; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin og mat; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieboliger; utleie av senger; utleie av varemessestender; tilrettelegging og tilveiebringelse av midlertidig overnatting; bar- og cateringtjenester; barog restauranttjenester; drift av campingplasser; pensjonater; hotellreservering; utleie av møterom; matskulpurering; reisebyråtjenester for å utføre restaurantreservasjoner; kafé- og restauranttjenester; cateringtjenester for mat og drikke; hotellcateringtjenester; reservasjonstjenester for hotellrom; utføre hotellreservasjoner for andre; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og barer; tilveiebringelse av hotellovernatting; tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og gjester; utleie av stoler og bord; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting i form av villaer og bungalower; overnattingstjenester på feriested; reservasjon av rom; tilrettelegging av hotellovernatting; bestilling av teltplassovernatting; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; catering; kantiner; utleie av værelser; hoteller; selvbetjeningsrestauranter; ferieleirtjenester [innlosjering]; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; servering av mat og drikke i smultringutsalg; servering av mat og drikke i restauranter og barer; reisebyråtjenester for reservasjon av hotellovernatting; cocktailsalongtjenester; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; hotellovernattingstjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos detaljforhandlere; tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; fremskaffelse av informasjon om midlertidig overnatting via internett; tilveiebringelse av restauranttjenester; tilveiebringelse av midlertidig overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig trailerparkfasiliteter; utleie av møbler for hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter; utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; reservasjon av restauranter; servering av 15

16 registrerte varemerker nr 06/19 mat og drikke for gjester; feriehus; resepsjonstjenester for midlertidig innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]; servering av mat og drikke i internettkafeer; servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og tamed-hjem-service; ta-med-hjem-service for mat og drikke; reisebyråtjenester for reservasjon av midlertidig overnatting; kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle arrangementer for spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i smultringutsalg; fremskaffelse av informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med hoteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RIMFAX SVEIN-ERIK HAMRAN, ÅSBAKKEN 3, 2020 SKEDSMOKORSET, Klasse 9 Radarer. Klasse 42 Geologiske undersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUSSIE KANGAROUGE Altia Sweden AB, Sandhamnsgatan 63 A, STOCKHOLM, Sverige Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Box 3101, STOCKHOLM, Sverige Klasse 32 Alkoholfrie viner fra Australia. Klasse 33 Viner fra Australia; sterkviner fra Australia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Altia Sweden AB, Box 27144, STOCKHOLM, Sverige Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Box 3101, STOCKHOLM, Sverige Klasse 32 Alkoholfrie viner. Klasse 33 Viner; sterkviner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KARI TRAA Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 35 Markedsføring og salg samt informasjon om de forannevnte varer i klasse 32 og 33. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAA Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 16

17 registrerte varemerker nr 06/19 Klasse 35 Markedsføring og salg samt informasjon om de forannevnte varer i klasse 32 og 33. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Great American Insurance Company, Great American Tower 15S, 301 East 4th Street, OH45202 CINCINNATI, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirkomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gokar HALLGRIM HANSEGÅRD, DANEBUVEGEN 3, 2910 AURDAL, Klasse 25 Treningsklær. Klasse 32 Øl; sportsdrikker. Klasse 41 Tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; tilrettelegging og utførelse av seminarer, arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for kulturelle formål; underholdning og idrettsaktiviteter; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; underholdning og kulturaktiviteter; idrettsaktiviteter; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av nettbasert informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; utdannings- og underholdningsaktiviteter i forbindelse med cruise og turer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JM:s Plåt & Mek Aktiebolag, Flocktjärn 22, SKELLEFTEÅ, Sverige ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Maskiner for bearbeiding av tre; sager [maskiner]; båndsager; slipemaskiner; boremaskiner; dreiebenker [maskinverktøy]; fresemaskiner; kantverktøy [maskiner]; sagbruk; skogbruksmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIVILINGENIØR CARL CHRISTIAN STRØMBERG AS, Langøyåsen 29, 1679 KRÅKERØY, Klasse 9 Solceller og -moduler. Klasse 19 Takdekke og fasadeelementer med integrerte solceller. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av solcellepaneler, batterisystemer, energistyringsløsninger og energidistribusjon. Klasse 42 Forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med solceller, lagring og styringsenheter generering av elektrisitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INGERSOLL RAND Ingersoll-Rand Company, 800 E. Beaty Street, NC28036 DAVIDSON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; tekniske tjenester, nemlig rådgivning om 17

18 registrerte varemerker nr 06/19 og design av kompressorer, fjellbor, papirmassemaskineri, veibygging og jordbearbeidende maskineri og hydraulisk skjæremaskineri på bestilling og/eller etter spesifikasjoner fra andre; teknisk rådgivning innen design av kompressorer, fjellbor, papirmassemaskineri, veibygging og jordbearbeidende maskineri og hydraulisk skjæremaskineri; tekniske rådgivningstjenester og teknisk rådgivning innen materialhåndteringsutstyr; kjemisk og metallurgisk analyse av varme- og klimaanlegg; analysere andres krav til oppvarming og luftkondisjonering ved hjelp av en datamaskin; konsulenttjenester innen varme- og klimakrav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINT BAR Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, CA94111 SAN FRANCISCO, USA TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOKKE AS, Postboks 707, 6001 ÅLESUND, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer, bestikk; spisebestikk [kniver, gafler, skjeer]; kniver, gafler og skjeer av plast; skjeer, gafler Klasse 9 og kniver for barn; kniver, gafler og skjeer av silikon. Dataprogramvare; applikasjonsprogramvare for datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, smartklokker, håndholdte og mobile digitale elektroniske enheter, og for andre elektroniske forbrukervarer; nedlastbar applikasjonsprogramvare for datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, smartklokker, håndholdte og mobile digitale elektroniske enheter, og for andre elektroniske forbrukervarer. Klasse 21 Husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere; serveringsbrett; kokekar og gryter, ikke elektriske; bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer; tallerkener; lokk for fat og tallerkener; spisebrikker, ikke av papir eller tekstil; kopper, ikke av edelmetall; kopper for barn; plastkopper; fruktskåler; flasker; sukkertøydåser; brett for husholdningsformål; middagsservise, andre enn kniver, gafler og skjeer; alti-ett spisebrikke av silikon med integrert serveringsskål; trau for bespisning; lokk til kopper; drikkekopper for babyer; drikkekopper for barn; silikonkopper; boller; lokk til boller; suppeboller; lokk til suppeboller. Klasse 28 Spill og leker; babyleker; barneleker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEVI S PRINT BAR Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, CA94111 SAN FRANCISCO, USA TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Silva Green Fuel Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 4 Biobrensel, herunder biodrivstoff. Klasse 40 Raffineritjenester; behandling og prosessering av biomasse; behandling og prosessering av biobaserte råmaterialer; raffinering av bioavfall; raffinering av bærekraftige råmaterialer; fraksjonering av biomasse; produksjon av energi og bioenergi; produksjon av biodrivstoff; produksjon av elektrisk kraft fra fornybare kilder; konsultasjonstjenester relatert til produksjon av energi fra fornybare kilder; behandling av materialer og objekter innen feltet for bioenergi, energiindustri og trebasert industri. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 18

19 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen boqubon. BOQUBON. AS, Arctanders gate 1, 0192 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av fottøy, hodeplagg. Klasse 42 Skodesigntjenester; motedesigntjenester; design av klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/786,366 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DirectView Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, CT06926 STAMFORD, USA PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Programvare for posthåndtering bestående av et grafisk brukergrensesnitt til et innsettingssystem, et produksjonsdashbord for sporing av produktivitet og en datainnsamling/rapporteringsverktøy for å stimulere produktivitets- og effektivitetsforbedringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SØRLANDSCHIPS AS, Postboks 478 Kolbotn, 1411 KOLBOTN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte nøtter; preparerte peanøtter; tørkede kokosnøtter; saltede og sukrede nøtter; rosiner; bearbeidete frø; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; potetchips. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; saltede og sukrede nøtter; sjokoladeovertrukne og glaserte nøtter; sjokolade; chips (kornprodukter); snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på korn, mais, ris, bygg, müsli, rug eller bakverk og konditorvarer; müslibarer, sjokoladebarer og snackbarer. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø; malt; nøtter. Tonje Stigar, Bjørnenga 23, 1364 FORNEBU, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 36 Kapitalinvestering i fast eiendom; investering i fast eiendom og forvaltningstjenester; bestyrelse av fast eiendom; utleie av kontorer [fast eiendom]; utleie av kontorarealer; eiendomsinvesteringstjenester ved kjøp og salg av fast eiendom for andre; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med forretningsbygg; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med boligbygg; forvalting av fast eiendom; forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendoms- og boligforvaltning; utleie av fast eiendom. Klasse 39 Utleie av garasjer; utleie av lagringsanlegg; utleie av lagerplass. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; utleie av møterom; midlertidig innlosjering. 19

20 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORBLOM17 HOLDING AS, Konows gate 5, 0192 OSLO, EFFECTUM AS, Postboks 9312 Åssiden, 3024 DRAMMEN, Klasse 6 Skilt markeringsmateriell, nemlig skilt for merking av rømningsveier med etterlysende fysiske produkter, ikke knyttet til elektrisitet; forannevnte varer knyttet til krav om universell utforming, tilgjengelig for alle; slike fysiske produkter som gir visuell, fysisk (taktil, uthevet), kontrastfarger) informasjon om gulv, vegg, trapper og lignende. Klasse 9 Måle - og registreringsapparater. Klasse 37 Installasjon av de forannevnte varene i klassene 6 og 9; prosjektering knyttet til bygninger. Klasse 45 Rådgivning av lovpålagte tiltak knyttet til bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESSO SYNERGY Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Drivstoffer for motorer, nemlig bensin og diesel; komprimert naturgass; kondensert petroleumsgass; biodiesel; etanol brensel; dieseleksosvæsker. Klasse 35 Detaljhandelstjenester for drivstoff for kjøretøyer; tilveiebringelse av et incentiv-belønningsprogram for kunder gjennom utdeling og behandling av lojalitetspoeng som kan innløses i forbindelse med kjøp av selskapets varer og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAGASCO Hexagon Technology AS, Postboks 836, 6001 ÅLESUND, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; flytende gasser; Klasse 6 drivstoffgasser. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall, nemlig høytrykks- og lavtrykksbeholdere, høytrykks- og lavtrykkssylindere og høytrykks- og lavtrykksbeholdere, og ventiler; malmer; beholdere, sylindere, og tanker av metall; beholdere, sylindere, og tanker av metall av legeringer av metall; beholdere, sylindere, og tanker av metall og legeringer av metall for transport; beholdere, sylindere, og tanker av metall og legeringer av metall for oppbevaring; beholdere, sylindere, og tanker av metall for gasser, væsker, luft eller kjemikalier; beholdere, sylindere, og tanker av legeringer av metall for gasser, væsker, luft eller kjemikalier. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, beholdere, sylindere, tanker, ventiler, høytrykks- og lavtrykksbeholdere, høytrykks- og lavtrykkssylindere og høytrykks- og lavtrykksbeholdere av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; beholdere, sylindere, og tanker av komposittmaterialer; høytrykksog lavtrykksbeholdere av kompositt for gasser, væsker, luft og kjemikalier; høytrykks- og lavtrykkssylindere av kompositt for gasser, væsker, luft og kjemikalier; høytrykks- og lavtrykkskonteinere av kompositt for gass, væsker, luft og kjemikalier; høytrykks- og lavtrykkstanker av kompositt for gass, væsker, luft og kjemikalier; ventiler, ikke av metall [andre enn maskindeler]. Klasse 35 Detalj- og engroshandel relatert til halvfabrikata og ferdige produkter helt eller delvis bestående av kompositt; online detalj og engroshandel relatert til halvfabrikata og ferdige produkter helt eller delvis bestående av kompositt; detalj - og engroshandel av beholdere, sylindere, og tanker av metall som halvfabrikata og ferdige produkter; detalj- og engroshandel av høytrykks- og lavtrykksbeholdere, høytrykks- og lavtrykkssylindere, og høytrykks- og lavtrykkstanker som halvfabrikata og ferdige produkter; detalj -og engroshandel av ventiler, reservedeler til ventiler, tilbehør og beslag til ventiler; detalj- og engroshandel av drivstofftanker for kjøretøyer, drivstofftanker for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, beholdere, sylindere, og tanker for kjøretøyer, beholdere, sylindere, og tanker for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; detalj- og engroshandel av takstativer for kjøretøyer, takstativer for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; detalj- og engroshandel av takstativer for kjøretøyer for oppbevaring av beholdere, sylindere, og tanker, takstativer for kjøretøyer for oppbevaring av beholdere, sylindere, og tanker; detalj- og engroshandel av drivstoffoppbevaringssystemer for kjøretøyer, drivstoffoppbevaringssystemer for 20

21 registrerte varemerker nr 06/19 befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, reservedeler og tilbehør til kjøretøyer, reservedeler og tilbehør tilbefordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 40 Bearbeiding av kompositt, plast, metall, gummi, glassfiber, fiberarmeringsduker, karbonfiberarmeringsduker, hybridfiberarmeringsduker; bearbeiding av materialer for produksjon av høytrykksog lavtrykksbeholdere, høytrykks- og lavtrykkssylindere og høytrykks- og lavtrykkskonteinere for gass, væsker, luft og kjemikalier; produksjon av ventiler og tilbehør til ventiler. gamblingtjenester for underholdningsformål; underholdning. Klasse 42 Dataprogrammering; vedlikehold av databaser; tilveiebringelse av søkemotorer; tilveiebringelse av søkemotorer for internett; IT-tjenester; utvikling av software, -programmering og implementering, ITkonsultasjoner, - rådgiving og -informasjon, design, utvikling og programmering av programvare; hostingtjenester; skytjenester (SaaS) og utleie av software; designtjenester; vitenskaplige og tekniske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GUTS MT SecureTrade Limited, GIG Beach, Triq id- Dragunara, STJ3148 ST. JULIANS, Malta PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvareplattformer; databaser; dataprogrammer for nettverksstyring; interaktive datasystemer; software i form av apper for mobiltelefoner; dataprogrammer (nedlastningsbare programvarer); dataprogrammer; mobil-apper; applikasjonsprogramvare(apper); veddemålsprogramvare. Klasse 28 Enarmede banditter (spillemaskiner); myntstyrte spill; spørrelekspill; selskapsspill; spillkort og kortspill; arkadespill; spillkonsoller; elektroniske spill; håndholdte elektroniske spill; bærbare enheter for videospilling; elektroniske spill, ikke tilpasset for bruk med TVmottakere; spill; leker; videospillapparater; sportsartikler og sportsutstyr. Klasse 35 Konsulenttjenester, rådgivning og assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; distribusjon av annonse- markedsførings- og reklamemateriell; kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, reklametid og medietid; annonsering for andre på internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; forretningsanalyse, - undersøkelse og informasjon; bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; bedrifts-/ foretaksundersøkelser og informasjon; utarbeidelse av markedsrapporter og studier; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via dataterminaler; fremskaffelse av onlineregister med kommersiell informasjon på internett; søkemotoroptimalisering; markedsføring via søkeverktøy; detaljhandelstjenester vedrørende spill. Klasse 38 Tilveiebringe tilgang til innhold, websider og portaler; datakommunikasjon og internettilgang; konsultasjon vedrørende telekommunikasjon; kommunikasjon av data ved hjelp av telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang til nettsystemer for flere brukere som muliggjør tilgang til hasardspill- og veddemålsinformasjon og tjenester via mobile enheter, TV, internett samt andre nettverk, medier eller kommunikasjonskanaler. Klasse 41 Gamblingtjenester; kasino, spill- og gamblingtjenester; kasinoer(gambling); leasing av kasinospill; organisering av databasert bingo; online spilltjenester; tilveiebringelse av kasino- og gamblinglokaler; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MA10 MICROA AS, Oljevegen 4, 4056 TANANGER, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 1 Antioksidanter for bruk ved produksjon av kosmetikk; reagenser for vitenskapelig og medisinsk bruk; aktive kjemiske ingredienser for bruk i produksjon av kreftmedisiner; antioksidanter for bruk i produksjon av farmasøytiske preparater; biologiske preparater, andre enn for medisinsk eller veterinær bruk; mikroalger til bruk ved fremstilling av ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker, ikke-medisinske tannpussemidler, ikkemedisinske salver, kremer og lotioner for kroppspleie, ikke-medisinske såper, ikke-medisinske preparater for pleie av hud, hår og hodebunn, og til fremstilling av Klasse 5 kosmetikk for dyr. Bioteknologiske preparater for medisinske formål; mikroalger til bruk ved fremstilling av farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater, dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, kostholds- og ernæringsforsterkende matprodukter tilpasset medisinske formål, næringsmidler for spedbarn, kosttilskudd for mennesker og dyr, preparater for å lage medisinske drikkevarer, medisinske tilsetninger i dyremat, medisinske hudpleiemidler, medisinske leppekremer, medisinske hudkremer og kremer for kropp, hud, ansikt og hender, fett for medisinsk bruk, medisinske og kirurgiske plastere. Klasse 31 Ubearbeidede alger til ernæring for mennesker eller dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Como Mexico COMO MEXICO AS, Dr. Eyvin Dahls gate 1, 4011 STAVANGER, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 21

22 registrerte varemerker nr 06/19 Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; iskrem. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS, Diakonveien 14-18, 0370 OSLO, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 16 Almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser [kontorrekvisita]; aviser; bøker; bokmerker; dokumentomslag; gjennomslagspapir; håndbøker; innbundne bøker; innpakningspapir; kataloger; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; notatblokker; notisbøker; pennaler; regnetabeller; ringpermer; skolemateriell; skriveredskaper; skrivesaker; tegnebrett; tegnelinjaler; trykksaker; trykte publikasjoner; viskelær. Klasse 41 Akademier [utdanning]; eksaminasjonsvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; instruksjon [opplæring]; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; skoletjenester [utdannelse]; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; undervisning; utgivelse av bøker; utlån av bøker; veiledning; yrkesfaglig opplæring; skolevirksomhet. Klasse 42 Bakteriologisk forskning; biologisk forskning; design av computersystemer; forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; fremskaffelse av søkemoterer for internettet; fysikkforskning; geologisk forskning; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; kjemiforskning; klinisk utprøving; konsulenttjenester innen dataprogramvare; nettskytjenester; programmering for datamaskiner; prosjektstudier [tekniske]; teknisk forskning; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon, rådgivning og konsulentbistand vedrørende karbonavtrykk; vitenskapelig forskning; vitenskapelige laboratorietjenester. OSLO HIKING AS, Aslakveien 12E, 0753 OSLO, Klasse 36 Finansiell sponsing av underholdning, idrett og kulturelle aktiviteter. Klasse 39 Sightseeing [turistbesøk]; organisering av turer; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; tilrettelegging av dagsturer; tilrettelegging av reiser for pakketurer; organisering av reiser og båtturer; tilrettelegging og bestilling av dagsturer; tilrettelegging av transport og dagsturer for funksjonshemmede; tilrettelegging av fly- og sjøreiser for pakketurer; tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; tilrettelegging av ekskursjoner som del av pakketurer. Klasse 41 Ledelse av guidede turer; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen idrett og kultur; tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; organisering av arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett og kultur; reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, forskning og kultur; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer; underholdning og kulturaktiviteter; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; organisering av idretts- og kulturarrangementer; ledelse av guidede klatreturer; idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål. 22

23 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Øystein Sunde ØYSTEIN OLAF SUNDE, Postboks 44, 2101 SKARNES, Klasse 41 Artistopptredener; produksjon og utgivelse av musikk; produksjon av lyd-, musikk- og videoinnspillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEMENTO NETWORK AS, v/bård Skaslien Hammergjerdet 14, 7350 BUVIKA, KENT SVERRE RØNNING, KLETTVEGEN 23 C, 7083 LEINSTRAND, SKASLIEN BÅRD, HAMMERGJERDET 14, 7350 BUVIKA, Klasse 9 Applikasjonsprogramvare; nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; dataprogrammer, nedlastbare; dataprogrammer og programvare; programvare; nedlastbar dataprogramvare; applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; applikasjoner, nedlastbare. Klasse 28 Treningsplattformer; manualer; manualer for vektløfting. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; arrangering og ledelse av konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen idrett og kultur; elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av emner på internett; underholdning og idrettsaktiviteter; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; fysiske treningstjenester; produksjon og distribusjon av lyd-, film- og videoinnspillinger; utgivelse av trykksaker, også i elektronisk form, utenom for reklameformål; utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; tilveiebringe sportsfasiliteter; organisering og ledelse av konferanser; informasjon vedrørende utdannelse; tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med opplæring; produksjon av tv-, mobil-tv- og radioprogrammer; produksjon av tvprogrammer for kringkasting på mobiltelefoner; utgivelse av trykksaker for underholdnings- og undervisningsformål; idrettstrening; treneropplæringstjenester; tilveiebringe online videoer, ikke nedlastbare; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av kongresser; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; databasert opplæring; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; organisering av idretts- og kulturarrangementer; organisering av idrettsarrangementer; organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; utgivelse av trykksaker i elektronisk form; faglig kompetanseopplæring; organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; faglige opplæringstjenester; organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk utdanning via et nettsted; fremskaffelse av nettbasert informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; veiledning; arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; tilveiebringe tvprogrammer, ikke nedlastbare, via video-ondemandtjenester; underholdningsinformasjon; organisering av sportskonkurranser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; trening og trim; idretts- og kulturaktiviteter; organisering av kongresser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; fremskaffelse av informasjon om underholdning og underholdningsarrangementer via nettverk og på internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og underholdningsarrangementer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk trening via et nettsted; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og underholdningsformål; organisering av konkurranser for utdanning eller underholdning; know-how formidling [opplæring]; organisering av utdanningsarrangementer; utgivelse av utdannings- og opplæringsveiledninger; utgivelse av undervisningsmateriale; faglige utdannings- og opplæringstjenester; underholdningsvirksomhet; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; filmfremvisning; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; tilrettelegging av konkurranser via internett; undervisningstjenester tilveiebragt av skoler; distribusjon av film. 23

24 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRENNEVINSGROVA AS, Bakkane 29, 6220 STRAUMGJERDE, Klasse 33 Brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDIC SCREENS AS, Gjerdrums vei 10 D, 0484 OSLO, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; Nedlastbare billedfiler; Nedlastbare filmer; Nedlastbare lydfiler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; Bedriftsopplysninger; Bedriftsundersøkelser; Betal per klikk annonsering; Bistand ved forretningsledelse; Byråer for handelsinformasjon; Datasøk i datafiler, for andre; Faglige konsultasjoner om forretninger; Fjernsynsreklame; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretningsevaluering; Forretningsledelse for frilans tjenesteytere; Fremskaffelse av forretningsinforasjon via en webside; Fremskaffelse av komersiell og forretningskontaktinformasjon; Gallupundersøkelse; Innsamling av informasjon for bruk i databaser; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner i personalspørsmål; Layouttjenster for rekalmeformål; Markedsføring; Markedsstudier; Markedsundersøkelser; Modelltjenester for reklame og salg; On-line annonsering på datanettverk; Oppdatering av reklamedokumentasjon; Organisering av handels- og reklameutstillinger; Organisering av messer for salg og markedsføring; Personnelrekruttering; Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; Prissammenligningstjenester; Produsering av reklamefilmer; Prokura [handel på andres vegne]; Public Relation [PR-virksomhet]; Publisering av reklametekster; Radioreklame og -annonsering; Reklamebyråer; Reklameoppslag; Reklamevirksomhet; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Sammenstilling av statisitkk; Skriving av reklametekster; Søkemotor optimalisering; Sponsorsøktjenester; Telemarkedstjenester; Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; Utleie av reklamemateriell; Utleie av reklameplass; Utsendelse av reklameannonser; Utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; Utsendelse av vareprøver; Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; Websidetrafikk optimalisering; Talentbyrå. Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Utgivelse av bøker; Veiledning; Digital bildebearbeidelse; Elektronisk setting [for trykking]; Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Filmstudioer; Fjernsynsunderholdning; Fotografering; Fotografireportasjer; Fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; Fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; Innspillingsstudioer; Komponeringstjenester; Nyhetreportasjetjenester; Organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; Organisering og ledelse av konferanser; Produksjon av musikk; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Radiounderholdning; Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELIKAT AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Påleggssalater, herunder rekesalat, italiensk salat, kyllingsalat, rødbetsalat, eggesalat, fruktsalat, sildesalat, russisk salat, skalldyrsalat, skagensalat, krabbesalat; potetsalater; tilbehørssalater, herunder waldorfsalat og rødbetsalat; frokostsalater; majonesbaserte salater; grønnsaksalater. Klasse 30 Majonesbaserte salater. 24

25 registrerte varemerker nr 06/19 Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REVOLT CE Trademark LLC, 1710 Broadway, NY10019 NEW YORK, USA PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, Klasse 42 Computer tjenester, nemlig, fremskaffelse av online interaktive computerdatabaser vedrørende områdene film, kinofilmer, fjernsyn, radio, musikk, personligheter, kjendiser, forhåndsvisninger, forfilmer, nyheter og annen informasjon relatert dertil; computertjenester, nemlig, fremskaffelse av interaktive websider, inneholdende teknologi som tillater brukere å konsolidere og drifte sosiale nettverk, kontoer, og koblinger til eksisterende og fremvoksende programmeringsgrensesnitt. Klasse 45 Lisensieringstjenester vedrørende industrielle rettigheter; lisensiering av varemerker; lisensiering av opphavsrettigheter; lisensiering av rettigheter til fjernsynsproduksjoner, filmer, lydproduksjoner og videoproduksjoner; lisensiering av rollefigurer; online sosiale nettverkstjenester; fremskaffelse av informasjon innenfor mote og motetrendbransjen. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 35 Detaljhandel av bager, vesker og sekker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OCEAN 4OCEAN, LLC, 6560 West Rogers, Circle, Units B18/B19/B20/B21, FL33487 BOCA RATON, USA LARSEN & BIRKEHOLM A/S, Banegårdspladsen 1, 1570 KØBENHAVN V, Danmark Klasse 1 Ubearbeidet plast. Klasse 14 Juvelvarer, nemlig armbånd. Klasse 17 Resirkulert plast i form av pellets og blokker for bruk ved videre produksjon. Klasse 21 Vannflasker, solgt tomme. Klasse 25 Klær, nemlig t-shirts. Klasse 35 Promotering av miljøspørsmål og miljøvern; online butikker med salg av smykker. Klasse 37 Opprydding av søppel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RESQUNIT RESQUNIT AS, Jakob Askelands vei 13, 4314 SANDNES, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 9 Markeringsbøyer; signalbøyer. Klasse 28 Teiner [fiskeutstyr]; tilbehør til teiner. CHOSEN AS, Strømme terrasse 19, 4638 KRISTIANSAND S, Klasse 3 Parfyme; parfymer og eau de cologne. Klasse 25 Klær; klær for menn; klær for jenter; klær for barn; arbeidsklær; caps; luer; sko. 25

26 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMARTERE INVEST AS, Støperiveien 20A, 3267 LARVIK, Klasse 12 Båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WISH ContextLogic Inc., One Sansome St., 40th Fl., CA94104 SAN FRANCISCO, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Søkemotor-programvare; dataprogramvare som tilfører innhold og anbefalinger vedrørende innhold, informasjon og personer basert på beskyttede algoritmer og brukerens preferanser og adferd; dataprogramvare som analyserer og rapporterer om adferd, preferanser og kjøpeadferd av registrerte brukere av en internett webside. Klasse 42 Online datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av en interaktiv webside som gir brukere mulighet til å anbefale produkter og tjenester til andre i en sosial nettverksetting; datatjenester, nemlig, oppretting av online fellesskap for registrerte brukere til å engasjere seg i sosial nettverksbygging; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke nedlastbar programvare for å tilveiebringe forbrukerproduktanbefalinger og relaterte data basert på brukerdefinerte preferanser og sporet kjøpsadferd; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare som analyserer og rapporterer om forbrukerpreferanser og kjøpsadferd av registrerte brukere av en internett webside. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULTRAFIL Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, CA90670 SANTA FE SPRINGS, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; låsesmedarbeider, små gjenstander av metall (isenkramvarer); ikke-elektriske kabler og wirer av uedle metaller; sveise- og loddematerialer; forbruksstoffer til lodding og sveising, nemlig stål, fyllemetaller, metalltråder, metallstenger og preparater av metall og flussmiddel for lodding og sveising; loddetråd; sveisetråd; sveisestenger; loddestenger; sveisestenger belagt med flussmiddel; sveisetråd inneholdende flussmiddel; sveisestenger inneholdende flussmiddel; rør og rørledninger av metall. Klasse 7 Maskiner og maskinverktøy for behandling av metallmaterialer og maskiner for produksjon metallprodukter; motorer (unntatt for landkjøretøyer); kraftkilder for skjære-, lodde- og sveiseapparater; maskinkoblinger og overføringskomponenter (unntatt for landkjøretøyer); skjære-, lodde- og sveiseapparater, og deler derav; gassdrevne sveiseapparater; sveisegeneratorer; elektriske sveisemaskiner; elektriske lysbuesveisere; elektrisk lysbuesveiseapparater; motordrevne sveisemaskiner; sveiseelektroder; stavelektroder; elektroder for sveisemaskiner; sveisetrådmatere [deler av elektroniske sveiseapparater]; sveisedyser; jordbruksredskaper andre enn hånddrevne. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOCIETE D'EXPLOITATION DES PROCEDES MARECHAL, 5 avenue de Presles, SAINT- MAURICE, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Apparater, instrumenter og utstyr for styring, fordeling, transformering, akkumulering, frakobling, regulering eller kontroll av elektrisk strøm og signaler; industrielle elektriske stikkontakter, elektriske skjøteledninger og koblingsanordninger/konnektorer for industrielle formål, elektriske kabler; styreenheter, regulatorer, stabilisatorer, batterier; elektriske forbindelseskasser, elektriske koblingsskap, elektriske skap; elektrisk brytervelger; elektriske lysbrytere; brytere, elektriske; låsbare elektriske kontakter; elektromekaniske og elektroniske instrumenter i forbindelse med belysningsapparater; apparater og instrumenter til 26

27 registrerte varemerker nr 06/19 signalering; apparater til akustiske nødsignaler; akustiske brannvarslere; alarmapparater og - instrumenter; apparater for nødlyssignaler; akustiske brannalarmer; alarmapparater og -instrumenter; apparater for nødlyssignaler; lysende brannalarmer/brannvarslere; elementer til belysningsapparater, nemlig trykknapper, nødstoppknapper, lysvelgere, kontrollstasjoner, nødbrytere (deler av belysningsapparater). Klasse 11 Apparater og installasjoner for belysning; enheter for nødlys; nattlys; kontrollamper; lamper og lanterner for belysning; glødelamper; elektriske lamper; lysrørslamper; metalldamplamper og utladningslamper; LED-belysning, ultrafiolett belysning, FT belysning; prosjektører; lommelykter; lampeholdere og stativer for belysningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Heimkänsla Heimstaden AB, Östra Promenaden 7 A, MALMÖ, Sverige Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, MALMÖ, Sverige Klasse 35 Ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved administrasjon av bedrifter; bistand og rådgivning ved ledelse av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONGLES ACHATS LIMITED, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, EBENE, Mauritius ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Neglpleieprodukter; neglebehandlingsprodukter; manikyr- og pedikyrbehandlinger; neglelakk; neglegel; negleforlengere; kunstige negler; gelnegledesignprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tom's Smalahovesylte TOM GJERDE, MOSTUVEGEN 21, 2415 HERADSBYGD, Klasse 29 Lammekjøtt, bearbeidet. DENTALSPAR AS, Postboks 4010, 3005 DRAMMEN, Klasse 35 Markedsføring og salgsfremmende tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARDMORE Beam Suntory UK Limited, 2 Longwalk Road, Stockley Park, UB111BA UXBRIDGE, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker unntatt øl; whisky. 27

28 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Made by Berit NORDSTRAND BERIT SMARTE NYTELSER AS, Postboks 478 Kolbotn, 1411 KOLBOTN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Klasse 5 Såper; parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, deodoranter, hudpleieprodukter; hudkremer, geleer, serumer, lotions, balsamer, masker, fuktighetsbevarende produkter, rensemidler, peelere, leppepomade, makeup foundation, tonere og softenere; fuktighetskremer; hudrenseprodukter; barberingspreparater; tannpussemidler; toalettartikler. Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; medisinske hudpleieprodukter. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede, kokte og frysetørrede frukter og grønnsaker, samt matvarer og snacksprodukter hovedsakelig bestående av dette; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; ferdigretter, herunder supper og grøt; snacks og desserter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, knekkebrød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; sjokolade; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is [frossent vann]; frossen yoghurt og sorbeter; ferdigretter, herunder grøt og supper; snacks; kjølte og frosne deiger; frokostblandinger; bearbeidet korn- og/eller nøttebasert mat til bruk som frokost, snacks eller ingredienser for å lage andre matvarer; korn- og/eller nøttebasert snacks; dressinger. Klasse 31 Rå og ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter og blomster; malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; vann. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIDGARDSBLOT Runa Lunde Strindin, Grusveien 5, 1158 OSLO, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg, herunder fysisk og i form av netthandel, av cder, dvder, analoge og digitale musikkprodukter, nedlastbare lyd- og/eller videoinnspillinger, trykksaker og magasiner, klær, hodeplagg og fottøy; organisering av utstillinger for handels- eller reklameformål. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; arrangering, organisering, avvikling av musikkfestival, herunder booking av artister og steder; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder visning av kunst, film og teater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen La Paz Grill QAISAR RAZAQ, TOPPÅSVEIEN 48 A, 1262 OSLO, Klasse 29 Shish kebab. Klasse 30 Hamburgere [brød]; pizzaer. Klasse 43 Servering av mat og drikke i restauranter og barer; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; take-awaytjenester for fast-food. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLOT Runa Lunde Strindin, Grusveien 5, 1158 OSLO, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg, herunder fysisk og i form av netthandel, av cder, dvder, analoge og digitale musikkprodukter, nedlastbare lyd- og/eller videoinnspillinger, trykksaker og magasiner, klær, hodeplagg og fottøy; organisering av utstillinger for handels- eller reklameformål. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; arrangering, organisering, avvikling av musikkfestival, herunder booking av artister og steder; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder visning av kunst, film og teater. 28

29 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; arrangering, organisering, avvikling av musikkfestival, herunder booking av artister og steder; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder visning av kunst, film og teater. Runa Lunde Strindin, Grusveien 5, 1158 OSLO, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg, herunder fysisk og i form av netthandel, av cder, dvder, analoge og digitale musikkprodukter, nedlastbare lyd- og/eller videoinnspillinger, trykksaker og magasiner, klær, hodeplagg og fottøy; organisering av utstillinger for handels- eller reklameformål. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; arrangering, organisering, avvikling av musikkfestival, herunder booking av artister og steder; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder visning av kunst, film og teater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ØYVIND KRISTIANSEN, BJØRNHAUGEN 29, 7507 STJØRDAL, Klasse 20 Møbeldeler av tre. Brakett for hjelp til knyting av sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Runa Lunde Strindin, Grusveien 5, 1158 OSLO, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg, herunder fysisk og i form av netthandel, av cder, dvder, analoge og digitale musikkprodukter, nedlastbare lyd- og/eller videoinnspillinger, trykksaker og magasiner, klær, hodeplagg og fottøy; organisering av utstillinger for handels- eller reklameformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSTAR TOP-TOY A/S, Delta Park 37, 2665 VALLENSBÆK STRAND, Danmark ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 20 Møbler; speil; billedrammer; senger; madrasser; senger, sengeutstyr, madrasser, puter og pynteputer; hodeputer. Klasse 24 Tekstilstoffer og erstatningsstoffer for tekstiler; dekketøy i tekstil; gardiner i tekstil eller plastikk; sengetøy og tepper; sengetøy til barn; tekstilvarer til bruk som sengetøy; boligtekstiler; innvendig sengebeskyttelse til barnesenger (sengetøy); sengehimmel (sengetøy); gardiner; tekstilhåndklær; pledd; sengetepper; soveposer; dyner. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; barnetøy; bukser til barn; hodeplagg til barn; fottøy til barn; utkledningstøy til barn; yttertøy til barn; badetøy til barn; undertøy; babyklær; babybukser [undertøy]; klær til babyer; topper (klær) til babyer; badekåper; sokker; halstørkler; hansker (klær). 29

30 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DREMEL Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. Central Road, IL60056 MOUNT PROSPECT, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Lasergraveringsmaskiner, datamaskinbasert numerisk styringsmaskiner (CNC) for skjæring, boring og sliping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 88/084,376 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENCHANTED PRINCESS Princess Cruise Lines, Ltd., Town Center Drive, CA91355 SANTA CLARITA, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 39 Cruiseskipstjenester; reise- og turarrangementstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nystekt - det er WAFL Jan H. Øien, N. Dagali 18, 1621 GRESSVIK, Klasse 11 Bakejern; bakeovn; bakeutstyr; pannekakejern; steketakke. Klasse 29 Syltetøy; melkeprodukter; meieriprodukter. Klasse 30 Bakverk; vaffel; pannekaker; sveler; konditorvarer; konfektyrer; spiseis; kaffe; te; sukker; honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROUNDUP FUTURE Monsanto Technology LLC, 800 North Lindbergh Boulevard, MO63167 ST LOUIS, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Preparater for bekjempelse av ugress og skadedyr; herbicider; pesticider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARANTIA Arantia 2010, S.L., Volta do Casto, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spania HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 9 Apparater, instrumenter og kabler til elektrisitet; dykkerutstyr; informasjonsteknologisk og audiovisuelt, multimedialt og fotografisk utstyr; magneter, magnetiserende og avmagnetiserende utstyr; måle-, deteksjons- og monitoreringsinstrumenter, indikatorer og kontroller; navigasjons-, veilednings-, sporings-, målrettings- og kartleggingsutstyr; optiske innretninger, forstørrelses- og korreksjonsinnretninger; innregistrert audiovisuell, multimedial og fotografisk programvare; verne-, sikkerhets-, beskyttelses- og signaleringsutstyr; vitenskapelig og laboratorieutstyr for behandling ved bruk av elektrisitet, vitenskapelig forsknings- og laboratorieutstyr; undervisningsapparater og - simulatorer. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELYOMA Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig gynekologiske preparater samt seksuelle hormoner og deres modulatorer. 30

31 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVERIQUE Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig gynekologiske preparater samt seksuelle hormoner og deres modulatorer. armbåndsklokker, som inneholder programvare og displayskjermer til visning, utsendelse og mottak av tekst, e-post, data og informasjon; digitale elektroniske enheter til at bære på kroppen i form av armbåndsklokker, som inneholder programvare og displayskjermer til visning, utsendelse og mottak av tekst, e-post, data og informasjon; GPS-utstyr i form av armbåndsklokker eller klokker; armbåndsklokker eller klokker med innebygd GPS; deler og tilbehør til alle nevnte varer. Klasse 25 Klær, fottøy og hodebekledning, herunder treningstøy og sportsbekledning. Klasse 27 Yogamatter. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler, herunder baller, yogablokker, stropper til bruk for yoga, gymnastikkballer til bruk for yoga. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Klasse 9 Solbriller; etuier til solbriller; overvåkningsutstyr (ikke til medisinske formål); deteksjonsutstyr; enheter til beregning, overvåkning, opptak eller visningsformål av fysisk aktivitetsnivå og/eller perioder med fysisk inaktivitet og/eller antall gå eller løpeskritt og/eller tilbakelagte distanser under trening og/eller oppnådd treningsnivå sammenlignet med mål for treningsnivå og/ eller kalorier brent og/eller mål for treningsnivå på grunnlag av tidligere trening og/eller kvalitet av hvile og søvnmønster; apparater eller instrumenter til beregnings-, overvåknings-, sporing-, opptak eller visningsformål; enheter, som har innebygde klokkefunksjoner, for beregning, overvåknings-, opptak eller visning av fysisk aktivitetsnivå og/eller perioder med fysisk inaktivitet og/eller antall gå eller løpeskritt og/eller tilbakelagte distanser under trening og/eller oppnådd treningsnivå sammenlignet med mål for treningsnivå og/eller kalorier brent og/eller mål for treningsnivå på grunnlag av tidligere trening og/eller kvalitet av hvile og søvnmønster; apparater eller instrumenter, der har innebygd klokkefunksjoner, for beregning, overvåknings, sporing, opptak eller visningsformål; elektroniske enheter i form av armbånd med en skjerm og/eller software til visning, transmisjon og/eller mottagelse av tekster, e-post, data eller annen informasjon; global posisjoneringssystemer (GPS); programvare og maskinvare til bruk i forbindelse med navigasjon eller GPS; GPS-utstyr med integrert klokker, klokker i form av GPS-enhet; Armbåndsklokker med GPS og/eller innebygd GPS-funksjon; LIMERENCE AS, Caspar Storms vei 17, 0664 OSLO, Klasse 14 Klokker [ur]; klokker, ur og deres deler, utstyr, tilbehør og aksessorier. Klasse 18 Kredittkortetuier og -holdere [lærvarer]. 31

32 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Heimservice Heimstaden AB, Östra Promenaden 7 A, MALMÖ, Sverige Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, MALMÖ, Sverige Klasse 35 Ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved administrasjon av bedrifter; bistand og rådgivning ved ledelse av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , KZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS, Postboks 496, 1327 LYSAKER, ADVOKAT EDVARD BRÆKKE, Lunneveien 25, 1570 DILLING, Klasse 5 Kosttilskudd for mennesker og dyr; bioteknologiske preparater for medisinske formål; farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; fiskeoljer for medisinske formål. Klasse 29 Spiselige oljer og fett; reker [små] [ikke levende]; fisk [ikke levende]. Klasse 31 Dyrefor; fiskemel som dyrefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Monster Energy Company, 1 Monster Way, CA92879 CORONA, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; sirup,konsentrater, pulver og preparater til fremstilling av drikker, inkludert kullsyreholdigedrikker og energidrikker; øl. ROBOTIC INNOVATION AS, Fabrikkveien 14, 4033 STAVANGER, Klasse 7 Industrielle roboter. Klasse 39 Logistikktjenester bestående av lagring, transport og levering av varer; transport av varer; fremskaffelse av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og offentlig transport; transport- og lagertjenester i forbindelse med lagerlogistikk, distribusjonlogistikk og retur-logistikk. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk. 32

33 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, STOCKHOLM, Sverige APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Klasse 9 Juridiske beslutningsstøttesystemer (dataprogram); rettsdatabaser (dataprogram); grensesnitt for juridisk informasjonssøking(dataprogram). Klasse 16 Bøker; tidsskrifter; trykksaker; nyhetsbrev. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av forretningsvirksomhet; databasert registerhåndtering, systematisering av databaser; sammenstilling og innregistrering av informasjon i databaser; markedsstudier og markedsundersøkingstjenester, PR-tjenester, forretningsundersøkelser, rådgivningstjenester for forretningsledelse; forretningsutredninger; organisering av forretningskonkurranser; arrangering av konkurranser for forretningsformål; tilrettelegging av konkurranser for reklame- eller salgsfremmende formål; arrangering av konkurranser for reklameformål; ingen av de forannevnte tjenester relatert til meieriprodukter. Klasse 36 Finansiell sponsing. Klasse 41 Undervisning/utdanning; utdanningsinformasjon, arrangering og avholdelse av seminarer, symposier, konferanser og korrespondansekurs, utdanningstjenester; bokføringsvirksomhet, utgivelse av bøker og skrifter (ikke reklametekster); praktisk utdanning (instruksjon); arrangering av konkurranser for underholdningsformål; arrangering av konkurranser for utdanningsformål; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); produksjon av kursmateriell; tilrettelegging av konkurranser (utdanning eller underholdning). Klasse 45 Juridiske tjenester; juridiske ekspertisetjenester. ECURA AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO, Klasse 35 Utplassering av midlertidig personale; personellrekruttering; personalutplasseringstjenester. Klasse 39 Transporttjenester for funksjonshemmede; tilrettelegging av transport og dagsturer for funksjonshemmede. Klasse 41 Faglige opplæringstjenester; faglig kompetanseopplæring; organisering av opplæringskurs. Klasse 44 Behandlingstjenester for rusmiddelavhengighet; helsetjeneste; hjemmeomsorgstjenester; omsorgtjenester for dagpasienter og innlagte pasienter; psykiske helsetjenester; psykologisk veiledning, rådgivning og terapi; rehabilitering av rusmisbrukere; tilveiebringelse av fasiliteter for psykisk rehabilitering; klinikktjenester innen medisin og helsepleie. 33

34 registrerte varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/809,004 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHAOS & CUDDLES Turtle Wax, Inc., 2250 West Pinehurst Boulevard, Suite 150, IL60101 ADDISON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Flekkfjernere for kjæledyr; luktfjernere for kjæledyr; sjampo for kjæledyr; balsam for kjæledyr; deodorant for kjæledyr; rengjøringsløsninger for rengjøring av boller og fat brukt av kjæledyr, kjæledyrleker, og kjæledyrmatere; pleiepreparater til kjæledyr, nemlig kjæledyrservietter pre-fuktet med et rengjøringsmiddel for å rense dyrefrakk [dyredekke] og pote; kombinasjonsrenser; rengjøringsmiddel og luktfjerner for søppelkasser og kjæledyrkasser, bur og kenneler; teppesjampo; tekstiler-, stoff- og overflaterengjøringsmidler; ikke-medisinske kjæledyrservietter for rensing og deodorisering; kombinasjonsrengjøringsmidler og deodoriseringsmidler for bruk på kjæledyr, nemlig flassfjerner og deodorant. Innendørs- og utendørsavstøtende innsektsspray for hunder og katter; lukt-nøytraliserende preparater for dyrerelatert bruk, nemlig luktfjerningsmidler for påføring på kattavfall; teppedeodoranter og romdeodorantkomposisjoner; forebyggende midler til å smøre på dyrs pels/skinn/hud for å forhindre pelsbitt, hårtygging og hudskraping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen X-POL X-POL AS, Fekjan 13, 1394 NESBRU, Klasse 45 Konsulentbistand i forbindelse med privatetterforsking, etterforsking og utredning av svindel og lovbrudd, granskingstjenester av privatpersoner (bakgrunnssjekk) og sikkerhets- og beskyttelsestjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Soft-Ox SOFTOX SOLUTIONS AS, 5. etasje Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Klasse 5 Medisinske rensemidler for hud og sår; farmasøytiske preparater for sårskader; infeksjonsforebyggende midler; desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler for medisinske formål; biokjemiske preparater for veterinæriske formål; behandlingspreparater for forkjølelsessår; desinfeksjonsmidler; antiseptiske midler; biokjemiske preparater for medisinske eller veterinæriske formål; desinfeksjonsmidler; antimikrobisk håndvask; antivirusmidler; bakteriedrepende midler; bandasjer for hudsår; biokjemiske preparater for medisinske formål; antibakterielle legemidler; antibakterielle substanser for medisinske formål; behandlingspreparater for neglesopp; antibakteriell håndvask; bandasjer for forbindinger; antimikrobiske midler for dermatologisk bruk; brannsårforbindinger; brannsårlindrende medisin; antibakterielle geleer; antibakterielle håndkremer; antibakteriell håndvask; biocider; farmasøytiske preparater for behandling av multippel sklerose; farmasøytiske kremer for huden; farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av skadet hud og vev; farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske preparater for helseomsorg; farmasøytiske preparater for okulær eller intraokulær kirurgi; farmasøytiske preparater for lindring av insektsbitt; desinfeksjonsmidler for dentalutstyr og instrumenter; medisinske hudkremer; medisinske preparater for munn i form av dråper, kapsler, tabletter eller komprimerte tabletter; mikrobicider; gass for medisinsk bruk; farmsøytiske preparater for behandling av solbrenthet; farmasøytiske preparater for behandling av smittsomme sykdommer; farmasøytiske preparater for sårskader; desinfiseringsmidler for bruk på sykehus; farmasøytiske preparater og substanser for bruk innen urologi; farmasøytiske preparater for dyrehudpleie; farmasøytiske preparater for dentale formål; gasbind for medisinske formål; medisinske påføringsgeleer for munnhygiene; medisinske rensemidler for hud og sår; muggdrepende middel; desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; farmasøytiske preparater for å behandle hudsykdommer; farmasøytiske preparater for bruk innen urologi; medisinske våtservietter; desinfiseringsmidler for husholdningsbruk; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av gastrointestinale sykdommer; farmasøytiske preparater for behandling av hjerterytmeforstyrrelser; medisinske pleiemidler; medisinske geleer for munnpleie; desinfiserende såpe; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk; farmasøytiske preparater; krem for hard hud og liktorner; infeksjonsforebyggende midler; kremer mot kløe [antipruritive midler]; farmasøytiske preparater for bruk innen dermatologi; farmasøytiske preparater for menneskelig bruk; farmasøytiske preparater for behandling av astma; klebefrie geleer for bruk med sårdrenasjeapparater; desinfeksjonsmidler for medisinsk utstyr og instrumenter; desinfeksjonsmidler for medisinske formål; medisinske og kirurgiske plastere; medisinske pastiller; medisinske nesespraypreparater; medisinske preparater for hudbehandling; medisinske helsepleiemidler; medisinske preparater; medisinske preparater for behandling av infeksjonssykdommer; farmasøytiske preparater for hudpleie; kjemiske preparater for veterinært bruk; farmasøytiske preparater for å behandle og forebygge hud- og neglesykdommer; desinfeksjonsmidler for medisinske instrumenter; legemidler; kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemisk-farmasøytiske preparater; reseptfrie medisiner; nesespray; universale desinfeksjons- og luktfjerningsmidler; soppdrepende kremer for medisinske formål; våtservietter med desinfiseringsmiddel; øredråper; medisinske hudkremer; medisinske preparater for munn i form av dråper, kapsler, tabletter eller komprimerte tabletter; mikrobicider; munnhulerensemidler for medisinske formål; syrer for farmasøytisk bruk; gass for medisinsk bruk; munnvann for medisinske formål; farmsøytiske preparater for behandling av solbrenthet; nesespray for 34

35 registrerte varemerker nr 06/19 medisinske formål; nesedråper for medisinske formål; farmasøytiske preparater og substanser for bruk innen urologi; gasbind for medisinske formål; medisinske påføringsgeleer for munnhygiene; medisinske rensemidler for hud og sår; muggdrepende middel; medisinske våtservietter; salver for behandling av bleieutslett; sårforbindinger; øyedråper; medisinske pleiemidler; medisinske geleer for munnpleie; sårsvamper; soppdrepende midler; salver for farmasøytisk bruk; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk; rensemidler for medisinsk bruk; krem for hard hud og liktorner; nesedråper/nesespray; soppdrepende medikament; infeksjonsforebyggende midler; kremer mot kløe [antipruritive midler]; klebefrie geleer for bruk med sårdrenasjeapparater; medisinske og kirurgiske plastere; medisinske pastiller; medisinske nesespraypreparater; medisinske preparater for hudbehandling; medisinske helsepleiemidler; medisinske preparater; medisinske preparater for behandling av infeksjonssykdommer; muggdrepende preparater; universale medisinske antibiotiske kremer; øyebadevann, medisinsk; pesticider; kjemiske preparater for veterinært bruk; salver mot kløe [antipruritive midler]; legemidler; kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemisk-farmasøytiske preparater; reseptfrie medisiner; nesespray; universale desinfeksjons- og luktfjerningsmidler; soppdrepende kremer for medisinske formål; våtservietter med desinfiseringsmiddel; øredråper; munnhulerensemidler for medisinske formål; syrer for farmasøytisk bruk; munnvann for medisinske formål; nesespray for medisinske formål; nesedråper for medisinske formål; salver for behandling av bleieutslett; sårforbindinger; øyedråper; sårsvamper; soppdrepende midler; salver for farmasøytisk bruk; rensemidler for medisinsk bruk; nesedråper/nesespray; soppdrepende medikament; muggdrepende preparater; universale medisinske antibiotiske kremer; øyebadevann, medisinsk; pesticider; salver mot kløe [antipruritive midler]. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; sårdrenasjeapparater; veterinærisk utstyr; kirurgisk utstyr; trykkbandasjer; kirurgiske svamper; medisinsk utstyr. Klasse 44 Veterinærtjenester; eldreomsorg; tannhygieniske tjenester; veterinære tjenester; medisinske tjenester; veterinærtjenester; eldreomsorg; tannhygieniske tjenester; veterinære tjenester; medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMPLIANT BY NATURE ADD NOVATECH AS, Postboks 163, 4065 STAVANGER, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av databehandlingsutstyr og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOVI AS, Skytterheia 15, 4790 LILLESAND, Klasse 12 Båter; oppblåsbare båter. Klasse 25 Klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPLEFRYD AS, Kyrkjeveien 6, 4330 ÅLGÅRD, Klasse 32 Eplejuice; fruktdrikker; fruktdrikker og fruktjuice; drikkevarer med fruktsmak; sorbet [drikker]; sirup for tilberedning av drikkevarer; sirup for tilberedning av alkoholfrie drikkevarer; grønnsaksaft [drikker]; alkoholfrie drikker; fruktbaserte drikkevarer; grønnsaksbaserte drikkevarer; frossenfruktbaserte drikkevarer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie fruktekstrakter brukt i tilberedning av drikkevarer; fruktkonsentrater og pureer som brukes for å lage drikkevarer; leskedrikk uten kullsyre; sportsdrikker; frosne fruktdrikker; fruktdrikker, alkoholfrie; druesaftdrikker, alkoholfritt; fruktdrikker og fruktjuicer. Klasse 40 Fruktpressing; konservering av næringsmidler og drikker. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat til trengende personer [veldedige tjenester]; cateringtjenester for mat og drikke; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; servering av mat og drikke; tilberedning av mat og drikkevarer; beverting og tilbringing av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart forbruk; catering av mat og drikke for institusjoner; servering av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; tilberedning 35

36 registrerte varemerker nr 06/19 og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos detaljforhandlere; ta-med-hjemservice for mat og drikke; servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og ta-med-hjem-service. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLAREO Clareo Partners LLC, 20 N Wacker Drive, Suite 2230, IL60606 CHICAGO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Datasoftware; softwareapplikasjoner; applikasjonssoftware; datasoftware for bruk på håndholdte elektroniske enheter (mobile og digitale) og annen forbrukerelektronikk. Klasse 35 Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; forretningskonsultasjonstjenester og forretningsrådgivningstjenester; forretningsprosessmodellering og forretningsprosessrådgivningstjenester; forretningsmodellinnovasjon; forretningsstrategitjenester og forretningsplanleggingstjenester; forretningsanalysetjenester, forretningskonsultasjonstjenester og forretningsrådgivningstjenester; forretningskonsultasjonstjenester innen vekststrategi, forretningsinnovasjon, bedriftsentreprenørskap, nye forretningsområder og risiko-forretningsutvikling; endringsledelsestjenester; detaljhandelstjenester med datasoftware; detaljhandelstjenester med datasoftware for bruk på håndholdte elektroniske enheter (mobile og digitale) og annen forbrukerelektronikk; online detaljhandelstjenester med datasoftware for bruk på datasoftware for bruk på håndholdte elektroniske enheter (mobile og digitale) og annen forbrukerelektronikk; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til disse tjenester. Klasse 42 Designtjenester; design og utvikling av datahardware og software; softwaretjenester (SaaS); plattformtjenester (PaaS); infrastrukturtjenester (IaaS); applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP-tjenester); informasjons- og rådgivningstjenester relatert til disse tjenester. DATATJENESTEN AS, Postboks 291, 1752 HALDEN, Klasse 9 Datamaskiner; mobiltelefoner; dataservere. Klasse 37 Installasjon og reparasjon av datamaskinvare; reparasjon av datamaskiner; reparasjon og vedlikehold av maskinvare for databehandlingsutstyr; reparasjon og vedlikehold av data- og telekommunikasjonsutstyr. Klasse 42 Overvåkning av datasystemer for å oppdage sammenbrudd; teknisk rådgivning i forbindelse med datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; konsulenttjenester innen dataprogramvare; elektroniske tjenester for datalagring og sikkerhetskopiering av data; hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig nettverkstilgang. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JON STEINAR SIVERTSEN, PETRINEBAKKEN 6, 7517 HELL, Klasse 9 DVDer; lyd- og videoinnspillinger; nedlastbare videoog lydfiler; nedlastbare podkaster; nedlastbare videoopptak; nedlastbare filmer; nedlastbare videoopptak med musikk; nedlastbare digitale bøker; nedlastbare elektroniske bøker; cder; høyttalere; solbriller; solbrilleetuier; etuier for laptoper; etuier for solbriller og vernebriller; elektroniske publikasjoner. [nedlastbare]; hodetelefoner; etuier for smarttelefoner; mobiltelefondeksler; mobiltelefonetuier laget av lær 36

37 registrerte varemerker nr 06/19 eller lærimitasjoner; deksler for mobiltelefoner; deksler for smarttelefoner; etuier tilpasset mobiltelefoner; nettladere; holdere for mobiltelefoner; selfiestenger; vesker for laptoper; etuier for telefoner; applikasjoner, nedlastbare; batteriladere for mobiltelefon; etuier for CDer; forhåndsinnspilte videoer; holdere og etuier for CDer og DVDer; elektroniske publikasjoner [nedlastbare] online fra databaser eller Internett; kjeder og snorer for solbriller; usb-minnepinner; øretelefoner. Klasse 18 Kredittkortetuier av lær; kredittkortetuier og -holdere [lærvarer]; skoposer for reise; hatteesker for reise; dressbager for reise laget av lær; reisekofferter av lær; reisekofferter; reisevesker og -bager; reisemapper [lærvarer]; kofferter og reisevesker; store kofferter og reisevesker; små kofferter; lærvesker, -kofferter og - lommebøker; belter (reimer) av lær; ryggsekker; små ryggsekker; lommebøker; visittkort; paraplyer og parasoller; toalettmapper; halsbånd, lenker og klær for dyr; bager; lærvesker og -lommebøker; damevesker; herrevesker; kofferter; kortmapper; kredittkortholdere [lommebøker]; notemapper; reisebager; reisevesker; reisekofferter for dresser, skjorter og kjoler; garderobeposer for klær [for reiseformål]; strandvesker; visittkortholdere; visittkortetuier; toalettvesker solgt tomme; håndvesker; lær og lærimitasjoner; huder og skinn; bagasjemerker; dokumentmapper; dokumentkofferter; bagasjelapper; drikkebelter; drikkesekker; punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler. Klasse 25 Belter [bekledning]; belter laget av stoff [klær]; klær, skotøy, hodeplagg; klær, fottøy, hodeplagg; undertøy; nattøy; boksershorts [undertøy]; kimonoer; kjoler; gensere; jakker; t-skjorter; skjerf; strømpebukser; sovemaske; strandtopper/strandshorts; strandsko; bikinier; treningsklær; hansker [bekledning]; hodebekledning; truser; truser [panties]; vester; hettegensere; topper [undertøy]; topper [klær]; bhtopper; topper; sportsklær; sokker; badetøy for menn; bandanas [halstørkler]; belter [deler av klesplagg]; stroppeløse bh-er; bluser; body [klesplagg]; body [undertøy]; bodystocking; bukser; dameundertøy [klær]; dameundertøy; frakker; hatter; konfeksjonsklær; jerseyklær; joggebukser; kåper; yogatrøyer; yogabukser; morgenkjoler; klær; sko. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; online annonsering; online annonserings- og markedsføringstjenester; markedsføring av produkter; markedsføring; presentasjon av bedrifter på Internett og andre medier; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg. vesker for laptoper; etuier for telefoner; applikasjoner, nedlastbare; batteriladere for mobiltelefon; etuier for CDer; solbrilleetuier; forhåndsinnspilte videoer; holdere og etuier for CDer og DVDer; nedlastbare digitale bøker; elektroniske publikasjoner [nedlastbare] online fra databaser eller Internett; kjeder og snorer for solbriller; usb-minnepinner; øretelefoner; nedlastbare digitale bøker. Klasse 18 Kredittkortetuier av lær; kredittkortetuier og -holdere [lærvarer]; skoposer for reise; hatteesker for reise; dressbager for reise laget av lær; reisekofferter av lær; reisekofferter; reisevesker og -bager; reisemapper [lærvarer]; kofferter og reisevesker; store kofferter og reisevesker; små kofferter; lærvesker, -kofferter og - lommebøker; belter (reimer) av lær; ryggsekker; små ryggsekker; lommebøker; visittkort; paraplyer og parasoller; toalettmapper; halsbånd, lenker og klær for dyr; bager; lærvesker og -lommebøker; damevesker; herrevesker; kofferter; kortmapper; kredittkortholdere [lommebøker]; notemapper; reisebager; reisevesker; reisekofferter for dresser, skjorter og kjoler; garderobeposer for klær [for reiseformål]; strandvesker; visittkortholdere; visittkortetuier; toalettvesker solgt tomme; håndvesker; lær og lærimitasjoner; huder og skinn; bagasjemerker; dokumentmapper; dokumentkofferter; bagasjelapper; bagasjemerker; drikkebelter; drikkesekker; punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler. Klasse 25 Belter [bekledning]; belter laget av stoff [klær]; klær, skotøy, hodeplagg; klær, fottøy, hodeplagg; undertøy; nattøy; boksershorts [undertøy]; kimonoer; kjoler; gensere; jakker; t-skjorter; skjerf; strømpebukser; sovemaske; strandtopper/strandshorts; strandsko; bikinier; treningsklær; hansker [bekledning]; hodebekledning; truser; truser [panties]; vester; hettegensere; topper [undertøy]; topper [klær]; bhtopper; topper; sportsklær; sokker; badetøy for menn; bandanas [halstørkler]; belter [deler av klesplagg]; stroppeløse bh-er; bluser; body [klesplagg]; body [undertøy]; bodystocking; bukser; dameundertøy [klær]; dameundertøy; frakker; hatter; konfeksjonsklær; jerseyklær; joggebukser; kåper; yogatrøyer; yogabukser; morgenkjoler; klær; sko. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; online annonsering; online annonserings- og markedsføringstjenester; markedsføring av produkter; markedsføring; presentasjon av bedrifter på Internett og andre medier; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLAYVICI JON STEINAR SIVERTSEN, PETRINEBAKKEN 6, 7517 HELL, Klasse 9 DVDer; lyd- og videoinnspillinger; nedlastbare videoog lydfiler; nedlastbare podkaster; nedlastbare videoopptak; nedlastbare filmer; nedlastbare videoopptak med musikk; nedlastbare digitale bøker; nedlastbare elektroniske bøker; cder; høyttalere; solbriller; solbrilleetuier; etuier for laptoper; etuier for solbriller og vernebriller; elektroniske publikasjoner. [nedlastbare]; hodetelefoner; etuier for smarttelefoner; mobiltelefondeksler; mobiltelefonetuier laget av lær eller lærimitasjoner; deksler for mobiltelefoner; deksler for smarttelefoner; etuier tilpasset mobiltelefoner; nettladere; holdere for mobiltelefoner; selfiestenger; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Den lille språkfabrikken IMKE SOLVANG, KATTHOLMVEIEN 1, 3090 HOF, Klasse 41 Språkkurs; privatundervisning; oversettelsesvirksomhet. 37

38 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: holac holac Maschinenbau GmbH, Am Rotbuehl 5, NATTHEIM, Tyskland Klasse 6 Stainless steel tanks. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Besluttet gjeldende dato i : Kate Beaconsfield, 225 Grange Road, Vic3078 FAIRFIELD, Australia Lisa Balakas, 225 Grange Road, Vic3078 FAIRFIELD, Australia Klasse 25 Maternity clothes, casual wear, sleepwear, business wear and baby clothes. Besluttet gjeldende dato i :

39 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: SHELBY CARROLL HALL SHELBY TRUST, AN IRREVOCABLE CALIFORNIA TRUST, COMPRISING OF M. NEIL CUMMINGS, AND JOE CONWAY, CO- TRUSTEES BOTH U.S CITIZENS, W. Olympic Blvd., Suite 1050, CA LOS ANGELES, USA Klasse 12 Automobiles, land vehicles and engines for land vehicles. Klasse 25 Clothing, namely hats, jackets, sports coats, t-shirts, dress shirts, golf shirts, jeans, pants, slacks and shoes. Klasse 28 Die-cast metal model cars. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: S/C CARROLL HALL SHELBY TRUST, AN IRREVOCABLE CALIFORNIA TRUST, COMPRISING OF M. NEIL CUMMINGS, AND JOE CONWAY, CO- TRUSTEES BOTH U.S CITIZENS, W. Olympic Blvd., Suite 1050, CA LOS ANGELES, USA Klasse 12 Automobiles, land vehicles and engines for land vehicles. Klasse 25 Clothing, namely caps, hats, jackets, sports coats, t- shirts, dress shirts, golf shirts, jeans, pants, slacks and shoes. Klasse 28 Metal die-cast model cars. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: DVB Project, Ancienne Route 17A, 1218 LE GRAND SACONNEX, Sveits Klasse 9 Apparatus and instruments for scientific use; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; apparatus and instruments for light current engineering, namely for telecommunication, high-frequency and regulation engineering, data processing apparatus (computers). Klasse 35 Administration of an electronic data base; checking and approval of formal documents; business administration, namely supplying codes for users' identity and authorisations and guidelines concerning the use of marks; promotion of technical standards. Klasse 38 Telecommunications, in particular broadcasting of radio and television programmes, radio broadcasting, television broadcasting, rental of apparatus for transmitting information (messages, sounds and images), radio broadcasts, cellular telephone communication, information on telecommunications, cable television broadcasting, computer-assisted transmission of messages, images and sound. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: FULMAPA Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. Besluttet gjeldende dato i :

40 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (521) Bruk/innarbeidelse Ja SELLE ROYAL SR84 S.R.L., Via Vittorio Emanuele, 119, POZZOLEONE (VI), Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 12 Saddles for bicycles, motorcycles and mopeds; bicycles, motorcycles and mopeds; parts of bicycles, motorcycles and mopeds; accessories for bicycles, motorcycles and mopeds. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: CÙ BÒCAN The Tomatin Distillery Company Ltd, IV137YT TOMATIN, INVERNESS-SHIRE, Storbritannia Klasse 33 Scotch whisky; alcoholic beverages, but insofar as whisky and whisky based liqueurs are concerned only Scotch whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. constructions not of metal; building materials, not of metal, including tiles, gravel; flagstones; stack wall and rock stones; ornamental building materials, not of metal, also made of plastic, including ornaments, mouldings, panels, embossed building materials, finishing plates, pieces and panels, wall panels, floorboards and ceiling coffers; rocks for construction; wood for construction purposes; balustrades, columns and pillars, all being building materials not of metal; non-metallic transportable constructions; stones, tiles and ornamental tiles not of metal for construction, also for use in gardens; non-metallic conservatories; rose arches of plastic (buildings not of metal); park buildings. Klasse 20 Furniture, outdoor furniture and garden furniture, including garden seats, garden tables, garden chairs and benches, also made of stone (other than building materials); cushions; pillows, rest cushions and sleep commodities for pets; plastic containers; plastic storage boxes and crates; racks (furniture) for garden tools and garden accessories (not specifically adapted); stands for the storage of boots (furniture); winding spools for flexible hoses, not mechanical and not of metal; stakes for plants or trees; indoor sun-blinds (furniture); flower stands (furniture); containers of kennels; non-metallic storage containers for compost and garden waste. Klasse 21 Glass, porcelain and earthenware, not included in other classes; flowerpots; vases; dishes; pottery for indoor and outdoor; feeding troughs for animals; cages for pets. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CAPI Capi Europe B.V., Asteriastraat 19, 5047RM TILBURG, Nederland OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 19 Greenhouses and other glass houses; garden sheds, pergolas, overhangs, marquises and all being 40

41 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a shield that contains eight figures of face and the wording OTTELLA in block letters below. OTTELLA DI FRANCESCO E MICHELE MONTRESOR SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, Localita' Ottella, 1, Peschiera del Garda, FRAZ. S. BENEDETTO DI LUGANA (VR), Italia Klasse 33 Wines, grappa. Besluttet gjeldende dato i : Klasse 25 Clothing, namely, T-shirts, shirts, jumpers, trousers, skirts, jeans, jackets, underclothes, hats and caps, footwear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BUX D.R.N. S.r.l., Via Bellisario, 23/25, Frazione Scannabue, PALAZZO PIGNANO (CR), Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 28 Games, including gambling games; electronic games. Klasse 41 Education; training; entertainment; organization of competitions; gambling; organizing and arranging conferences, lectures, courses and training; editing of texts (except publicity texts); publishing and publication of books, newspapers and periodicals; providing information (non-commercial, not publicity) on cultural, educational entertainment and sporting events, electronically and not electronically; providing online games through a computer network. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of the word "Giannetto" in small italic letters with the first letter capitalized and a sun device located above the word. Riccardo Sansonne, Via Beccaria, 2, ANDRIA (BT), Italia Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, included in this class, namely, jewellery, chronometric instruments. Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials, namely, bags, suitcases, traveling bags, purses, key cases, wallets; vanity cases sold empty; umbrellas. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ALEX SIMONE Eric Pierre Bernard ROUSSEAU, 11/13, rue Louis Auréglia, MONACO, Monaco TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Toiletries; soaps; perfumery products; perfumes; air fragrances; essential oils, cosmetics; scented wood; incense sticks; cosmetic pencils; cosmetic creams; deodorants [perfumery]; eau de Cologne; lavender water; scented water; toilet water; extracts of flowers [perfumes]; almond oil; lavender oil; oils for cosmetic use; oils for toilet use; oils for perfumes and scents; cleansing milk for toilet purposes; sachets for perfuming linen; cosmetic kits; lotions for cosmetic use; make-up products; beauty masks; potpourris [fragrances]. 41

42 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: SUPERSNAKE CARROLL HALL SHELBY TRUST, AN IRREVOCABLE CALIFORNIA TRUST, COMPRISING OF M. NEIL CUMMINGS, AND JOE CONWAY, CO- TRUSTEES BOTH U.S CITIZENS, W. Olympic Blvd., Suite 1050, CA LOS ANGELES, USA Klasse 7 Alternators for land vehicles; automotive parts, namely, engine and transmission seals; distributors for vehicles; electronic ignitions for vehicles; exhaust pipes for land vehicles; fuel injector parts for land and water vehicle engines; fuel pumps for land vehicles; headers as part of vehicle exhaust system; internal combustion engine parts namely, piston rings; internal combustion engine parts namely, pistons; internal combustion engines land vehicle parts namely, coils; internal combustion engines land vehicle parts, namely, distributor caps; internal combustion engines land vehicle parts, namely, distributor rotors; internal combustion land vehicle engine parts namely, connecting rods; land vehicle parts, namely, spark plug wires; oil pumps for land vehicles; radiators for vehicles; water pumps for land vehicles. Klasse 12 Cars; electric cars; internal combustion engines for land vehicles; land vehicle parts, namely, axles; land vehicle parts, namely, differentials; land vehicle parts, namely, drive belts; land vehicle parts, namely, drive gears; land vehicle parts, namely, fender flares; land vehicle parts, namely, fenders; land vehicle parts, namely, mud guards; land vehicle parts, namely, running boards; land vehicle parts, namely, transmissions; land vehicle parts, namely, wheels; land vehicle parts, namely, windshields; land vehicle suspension parts, namely, coil springs; land vehicle suspension parts, namely, leaf springs; land vehicle suspension parts, namely, torsion/sway bars; land vehicle transmissions and replacement parts thereof; land vehicles; land vehicles and structural parts therefor; lug nuts for vehicle wheels; motor car convertible tops; motor car doors; motor car seats; motor car windows; racing cars; racing motor cars; spoilers for vehicles; tires for land vehicles; vehicle seats. Klasse 28 Model cars; radio controlled model vehicles; radio controlled toy vehicles; toy model cars; toy model kit cars; toy model vehicles and related accessories sold as units; toy vehicles; toy vehicles and accessories therefor; toy vehicles with transforming parts. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 FUSCHL AM SEE, Østerrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Clothing; tee-shirts; blouses; sweaters; anoraks; windresistant jackets; coats; dresses; knitwear (clothing); aprons (clothing); trousers; shorts; skirts; tops; fleece jackets; braces for clothing (suspenders); corselets and corsets (underclothing); belts (clothing); money belts (clothing); sun visors; sports wear; clothing of leather; outerclothing; socks; uniforms; clothing for gymnastics; cyclists' clothing; motorists' clothing; footwear; sandals; slippers; sports boots and shoes; football boots and studs therefor; ski boots; non-slipping devices for footwear; headgear for wear; caps (headwear); hats; headbands (clothing); bandanas (neckerchiefs). Klasse 28 Games and playthings; dolls; plush toys; puppets; toy pistols; play balloons; playing cards; bingo cards; practical jokes (novelties); confetti; appliances for gymnastic; gymnastic and sporting articles not included in other classes; skis; snowboards; ice skates and snowshoes; machines for physical exercises; stationary exercise bicycles; trampolines; targets, electronic and non-electronic; tennis equipment; tennis nets and tennis ball throwing apparatus; angling equipment; artificial fishing baits; fish hooks; special purpose bags for sports equipment; bags especially designed for skis and surfboards; cricket bags; golf bags; tennis bags; ski bindings; edges of skis; sole coverings for skis; snowboard bindings; balls for games; dumb-bells; shotputs; discuses for sports; javelins; rackets; bats for games; cricket bats; golf clubs and hockey sticks; roller skates; in-line roller skates; tables for indoor football; tables for table tennis; billiard tables; decorations for Christmas trees, except illumination articles and confectionery; snow globes; gaming machines for gambling; apparatus for games; video game machines; arcade video game machines; amusement machines automatic and coin-operated; slot machines (gaming machines); video games; computer games; scale model vehicles; radio-controlled toy vehicles; toy vehicles; scooters (toys); fencing weapons; bows for archery; nets for sports; fishing tackle; landing nets for anglers; swimming webs (flippers); swimming belts and water wings; paragliders; hang gliders; skateboards; surfboards; body boards; windsurfing boards; harness for sailboards; masts for sailboards; protective paddings (parts of sports suits). Klasse 32 Non-alcoholic beverages; soft drinks; energy drinks; whey beverages; refreshing drinks; hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); isotonic beverages; beers; malt beers; wheat beers; porter; ale; stout; lager; mineral waters; table waters and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; non-alcoholic vegetable or fruit juice beverages and non-alcoholic fruit extracts; syrups and other preparations for making beverages and syrups for lemonade; pastilles and powders for effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; sherbets (beverages); smoothies. Klasse 41 Education; teaching; tuition; academies (education); 42

43 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 amusements and amusement parks; providing of training, including practical training (demonstration); entertainment; presentation of live performances; radio, music, cinema and television entertainment; circuses; sporting and cultural activities; organization of sports competitions; night clubs and discotheque services; organization of exhibitions for cultural, sporting or educational purposes; rental of videotapes, motion pictures, games equipment and sound recordings; cinema, movie and video film production, other than advertising films; videotaping and microfilming; publication of books, texts (other than publicity texts), electronic books and journals on-line; electronic desktop publishing; providing on-line electronic publications, not downloadable; game services provided on-line from a computer network; providing karaoke services; music composition and production services; layout services, other than for advertising purposes; animal training; health club and fitness services; library services; operating lotteries; language interpreter services; arranging and conducting of seminars, symposiums, congresses, contests and concerts; dubbing; gambling; photography; recording studio services; rental of sports grounds and stadium facilities; subtitling. Klasse 43 Services for providing food and drink; bar services; cafés; cafeterias; canteens; snack bars; restaurants; self-service restaurants; food and drink catering; services for providing food and drink and temporary accommodation; hotels, boarding houses; holiday camps services (lodging), tourist homes and motels; temporary accommodation reservations; boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, glass ware, cooking apparatus and bar equipment. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: SHELBY CARROLL HALL SHELBY TRUST, AN IRREVOCABLE CALIFORNIA TRUST, COMPRISING OF M. NEIL CUMMINGS, AND JOE CONWAY, CO- TRUSTEES BOTH U.S CITIZENS, W. Olympic Blvd., Suite 1050, CA LOS ANGELES, USA Klasse 7 Air filters for automobile engines; automobile engine valve covers; automobile oil pans; automotive parts, namely, turbocharger systems; cooling radiators for motors and engines; fuel injector parts for land and water vehicle engines; headers as part of vehicle exhaust system; heat exchangers being parts of machines; internal combustion engine parts, namely, heads; internal combustion engines land vehicle parts, namely, coils; internal combustion engines land vehicle parts, namely, distributor caps; radiators for motors and engines; radiators for motors and engines; radiators for vehicles; shaft couplings as parts of machines; vehicle engine parts, namely, charge air coolers and their component parts; vehicle engine parts, namely, oil coolers; vehicle engine parts, namely, oil tank plugs and caps; vehicle parts, namely, cam covers; vehicle parts, namely, carburetors; vehicle parts, namely, engine cases; vehicle parts, namely, intake manifolds. Klasse 9 Engine parts, namely, oil dipsticks. Klasse 25 Belts; button down shirts; collared shirts; dress pants; dress shirts; gloves as clothing; golf shirts; jackets; jeans; jerseys; leather belts; long-sleeved shirts; pants; polo shirts; shirts; short-sleeved shirts; socks; t-shirts; t- shirts for children, women, men; tee shirts; ties; women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: TOM ORGANIC PTY LTD, 11 Princes St, Vic3182 ST KILDA, Australia Klasse 5 Pads for use with sanitary napkins; panty liners (sanitary); tampons (sanitary); breast-nursing pads. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: ZETTLER Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits Klasse 9 Fire detection products and systems, namely smoke, heat, flame and gas sensors and detectors, fire alarm sounders, beacons and notification appliances; fire alarm panels, networks and related accessories and interfaces, aforementioned goods only as parts of fire detection and communication systems in the health care and care sector; intercom and voice evacuation systems, and related components, namely, clamps, brackets, switches, mounts and adapter plates, aforementioned goods only as parts of fire detection and communication systems in the health care and care sector; fire-alarm systems; nurse call systems; communications equipment and communication installations only as parts of fire detection and communication systems in the health care and care 43

44 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 sector; communication software and communication hardware only as parts of fire detection and communication systems in the health care and care sector; electronic apparatus, systems, components and accessories for locating, identifying, monitoring and tracking individual people, personnel and articles (aforementioned goods only as parts of tracking systems or nurse call systems); electronic apparatus, systems, components and accessories for preventing staff from being attacked; bathroom and WC alarm systems (for disabled people); cell call systems and components and accessories therefor; electronic apparatus, systems, components and accessories for preventing equipment in the field of imprisonment from being attacked; alarm systems in the field of dementia care; electronic home care monitoring systems. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, ait-deutschland GmbH, Industriestr. 3, KASENDORF, Tyskland RENNENKAMPFF & PARTNER AB, Box 104, JÖNKÖPING, Sverige Klasse 9 Electric devices for controlling and regulating devices for heating, ventilating, air conditioning and refrigerating and of installations containing such devices; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 11 Devices for heating, ventilating, air conditioning, drying and refrigerating apparatus; heating installations; heating boilers; heating installations; heat pumps; heat recovery apparatus; heat accumulators; heat exchangers, not parts of machines; hot water boilers; hot water cylinders; solar energy powered heating installations; cooling apparatus; cooling installations; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 42 Engineering services; development of devices for heating, ventilating, air conditioning and refrigerating and of installations containing such devices; technical consultancy regarding the use and maintenance of devices for heating, ventilating, air conditioning and refrigerating and of installations containing such devices; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, REAR CLOSURE SYSTEMS Compagnie Plastic Omnium, 19, avenue Jules Carteret, LYON, Frankrike PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Apparatus for GPS [global positioning systems], apparatus for global positioning systems [GPS], navigational instruments, satellite navigation systems. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: LAMZEDE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo, 26/A, PARMA (PR), Italia Klasse 5 Pharmaceutical preparations and medical preparations; enzyme replacement therapy preparations; enzyme replacement therapy products, namely infusions, liquids, tablets and powders for human use in the treatment of genetic disorders; medical dressings, coverings and applicators. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, INCIPIO INCIPIO, LLC, 6001 Oak Canyon, CA92618 IRVINE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computer peripherals and parts thereof; batteries and battery chargers; cell phone battery chargers; cell phone battery chargers for use in vehicles; battery chargers for use with telephones; chargers for 44

45 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 batteries; chargers for electric batteries; power cables; power connectors; cables; cell phone auxiliary cables; connection cables; data cables; computer cables; electrical connecting cables; electric cables and wires; electric charging cables; electric wire and cable; electrical connectors; micro usb cables; usb cables; usb cables for cellphones; electrical adapters; wireless adapters for electronics; electrical plugs and connectors; plug-in connectors; computer software for monitoring and controlling electrical adapters, wireless adapters, electrical plugs and connectors and plug-in connectors for use on mobile and cellular phones. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, WITHMOJI IMVU, Inc., 1001 Marshall Street, CA94063 REDWOOD CITY, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Downloadable messaging software for mobile devices; downloadable software for mobile devices for creating still and animated images and using images in social media, messaging, and communications applications. Klasse 35 Online retail store services featuring downloadable graphics. Klasse 42 Providing temporary use of on-line non-downloadable computer software for creating still and animated images and using images in social media, messaging, and communications applications. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LIVE LUCKY Black Clover Enterprises, LLC, S. State St., # 106, UT84020 DRAPER, USA Klasse 25 Hats; shirts; visors. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, JOIN Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, WOLFSBURG, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 12 Vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; motorized land vehicles; motors and engines for land vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; vehicle chassis; vehicle bodies; suspension shock absorbers for vehicles; shock absorbing springs for vehicles; pneumatic tires; tires for vehicle wheels; rims for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; vehicles wheels; hubs for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for repairing inner tubes, spikes for tires, anti-skid chains for vehicles; non-skid devices for vehicle tires; vehicle seats; rearview mirrors; head-rests for vehicle seats; anti-theft alarms for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; cigar lighters for automobiles; motor cars; automobiles; trucks, trailers and semi-trailers for vehicles; omnibuses; motorcycles, mopeds, bicycles; cable transport apparatus and installation; aircraft; boats, ships; locomotives; motorbuses; tractors; cycles, scooters [vehicles]; chairlifts, funiculars; wheelchairs. Klasse 28 Sporting articles and equipment, gymnastic articles; festive decorations and artificial Christmas trees; fairground and playground apparatus; toys, games, playthings and novelties; scale model kits [toys]; plush toys and other plush toy articles; amusement machines, automatic and coin-operated; arcade video game machines; video game machines; scale model vehicles; toy vehicles; scooters (toys); scale model automobiles; toy automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for games; kaleidoscopes; board games; playing cards; playing balls; stationary exercise bicycles; archery implements; appliances for gymnastics; plastic race track; gloves for games; floats for fishing; camouflage screens [sports articles]; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class. Klasse 35 Retail and wholesale services concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services for mail-order business concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services via internet concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services via teleshopping programs concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; bringing together, but not transporting, a variety of motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels for the benefit of others, thereby enabling customers to view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of others about sale and purchase of motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business administration and organizational management of vehicle fleets for others; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); 45

46 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 administrative processing of purchase orders; negotiation of contracts for the benefit of others about sale and purchase of goods; consultancy and assistance in organization and management of retail and business companies; advertising; business management; business administration; office functions; business management consultancy, radio and television advertising, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, collecting and arranging of relevant press articles for business; presentation of goods on communication media, for retail purposes; public relations; auctioneering; sales promotion for others; relocation services for businesses; administrative processing of purchase orders; account auditing; sponsorship search. Klasse 37 Building, construction and demolition; rental of tools, construction machines and equipment for construction and demolition; mining, oil and gas extraction; extermination, disinfection, pest control, other than for agricultural purposes; reconstruction, repair, servicing and dismantling of vehicles; vehicle repair in the course of vehicle breakdown service; customized carrying out of alterations on body, chassis and motor of motor vehicles (tuning), included in this class; varnishing of vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments for vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; retreading of tires; boiler and burner cleaning and repair; repair information; construction information; installation of doors and windows; quarrying services; machinery installation, maintenance and repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and watch repair; repair of security locks; rust proofing; furniture maintenance; leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar alarm installation and repair; advice, consultancy and information for the aforesaid services, included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: KRONABY NORD Anima AB, Västra Varvsgatan 19, MALMÖ, Sverige Klasse 9 Computers, computer peripherals, computer terminals; computer hardware; computers for gaming, microprocessors, memory boards, monitors, displays, keyboards, cables, modems, printers, disk drives, adapters, adapter cards, connectors and drivers; blank computer storage media; IT systems, software and apps for smart connected clocks and watches and consumer electronics products; magnetic data carriers; computer software and firmware, namely, operating system programs, data synchronization programs, and application development tool programs for personal and handheld computers; pre-recorded computer programs for personal information management, database management software, character recognition software, telephony management software, electronic mail and messaging software, paging software, mobile telephone software; database synchronization software, computer programs for accessing, browsing and searching online databases, computer hardware and software for providing integrated telephone communication with computerized global information networks; handheld digital electronic devices and software related thereto; MP3 and other digital format audio players; hand held computers, personal digital assistants, electronic organizers, electronic notepads; mobile digital electronic devices, telephones; handheld and mobile digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data; cordless telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile telephones; facsimile machines, answering machines, cameras, videophones, telephone-based information retrieval software and hardware; electronic handheld units for the wireless receipt, storage and/or transmission of data and messages, and electronic devices that enable the user to keep track of or manage personal information; electronic communication equipment and instruments; telecommunications apparatus and instruments; software for the redirection of messages, Internet e- mail, and/or other data to one or more electronic handheld devices from a data store on or associated with a personal computer or a server; software for the synchronization of data between a remote station or device and a fixed or remote station or device; fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data; chips, discs and tapes bearing or for recording computer programs and software; random access memory cards, read only memory cards; solid state memory apparatus; computer games programs and electronic games programs; computer equipment for use with any of the aforesaid goods; electronic apparatus with multimedia functions for use with any of the aforesaid goods; electronic apparatus with interactive functions for use with any of the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and testing apparatus for all the aforementioned goods; user manuals in electronically readable, machine readable or computer readable form for use with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods; apparatus for data storage; hard drives; miniature hard disk drive storage units; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs; audio tapes (all being sold together with booklets); CD-ROMs; digital versatile discs; mouse pads; batteries; rechargeable batteries; chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; personal stereo speaker apparatus; radio receivers, amplifiers, sound recording and reproducing apparatus, electric phonographs, record players, high fidelity stereo apparatus, tape recorders and reproducing apparatus, loudspeakers, multiple speaker units, microphones; digital audio and video devices; audio cassette recorders and players, video cassette recorders and players, compact disc players, digital versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders and players; digital music and/or video players; radios; video cameras; audio, video, and digital mixers; radio transmitters; car audio apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; bags and cases adapted or shaped to contain cameras and/or video cameras; mobile telephone covers; mobile telephone cases; mobile telephone cases made of leather or imitations of leather; mobile telephone covers made of cloth or textile materials; bags and cases adapted or shaped to contain MP3 players, hand held computers, personal digital assistants, electronic organizers and electronic notepads. Klasse 14 Jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments; clocks; watches; cuff-links; lapel pins; tie pins; key rings (trinkets or fobs); cases for clocks, watches or jewels; cases and containers of precious metal for clocks, watches or jewels; coins; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 35 Advertising; business management; business 46

47 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 administration; office functions; advertising and marketing services; promotion services; market surveys; analysis of advertising response and market research; marketing, retailing of IT systems, software and apps for smart connected clocks and watches and consumer electronics products; retail store services in the field of entertainment featuring movies, musical and audiovisual works, and music related electronic products, provided via the Internet and other electronic and communications networks; retail store services featuring computer, electronic and entertainment products; retail store services provided via communications networks featuring computer, electronic and entertainment products; retail store services provided by communications networks featuring mobile phones, handheld mobile digital electronic devices, music related electronic products and other consumer electronics, computer software, accessories, peripherals, and carrying cases for such devices; product demonstrations provided in-store and via communications networks; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of services in the fields of online education and entertainment, communications, information technology and publishing, allowing third parties to conveniently select the service providers; computerized data retrieval services; computerized data retrieval services for digital text, data, image, audio, and video works; internet services, namely, compiling indexes of information, sites and other resources available on global computer networks for others; searching, browsing and retrieving information, sites, and other resources available on global computer networks and other communication networks for others; providing commercial information via a global computer network according to user preferences; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. Klasse 38 Telecommunications; communication and telecommunication services; telecommunication access services; communications by computer; communication between computers; electronic sending of data and documentation via the Internet or other databases; electronic transmission of data and news; providing access to websites and electronic news services online allowing the download of information and data; providing access to web sites on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; providing wireless telecommunications via electronic communications networks; wireless digital messaging, paging services, and electronic mail services, including services that enable a user to send and/or receive messages through a wireless data network; one-way and two-way paging services; communication by computer, computer intercommunication; telex, telegram and telephone services; broadcasting or transmission of radio and television programmes; rental of communication apparatus; provision of telecommunications access and links to computer databases and the Internet; electronic transmission of streamed and downloadable audio and video files via computer and other communications networks; web casting services; delivery of messages by electronic transmission; provision of connectivity services and access to electronic communications networks, for transmission or reception of audio, video or multimedia content; provision of telecommunications connections to electronic communication networks, for transmission or reception of audio, video or multimedia content; providing access to digital music web sites on the Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; provision of telecommunications connections to the Internet or computer databases; providing user access to the Internet (service providers); electronic mail services; telecommunication of information (including web pages); video broadcasting, broadcasting prerecorded videos featuring music and entertainment, television programs, motion pictures, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programs of all kinds, via a global computer network; streaming of video content via a global computer network; subscription audio broadcasting via a global computer network; audio broadcasting; audio broadcasting of spoken word, music, concerts, and radio programmes, broadcasting prerecorded videos featuring music and entertainment, television programmes, motion pictures, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programmes of all kinds, via computer and other communications networks; streaming of audio content via a global computer network; electronic transmission of audio and video files via communications networks; communication services to enable matching users for the transfer of music, video and audio recordings via communication networks; providing on-line bulletin boards for the transmission of messages among computer users concerning entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural events; rental and hire of communication apparatus and electronic mail-boxes; news agency services for electronic transmission; electronic communications consultancy; facsimile, message collection and transmission services; transmission of data and of information by electronic means, computer, cable, radio, teleprinter, teleletter, electronic mail, telecopier, television, microwave, laser beam, communications satellite or electronic communication means; transmission of data by audiovisual apparatus controlled by data processing apparatus or computers; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid; provision of access time to web-sites featuring multimedia materials; providing access to databases and directories via communications networks for obtaining data in the fields of music, video, film, books, television, games and sports; providing users with access time to electronic communications networks with means of identifying, locating, grouping, distributing, and managing data and links to third-party computer servers, computer processors and computer users. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; computer hardware and software consulting services; rental of computer hardware, software and equipment; multimedia and audio-visual software consulting services; design and development of IT systems, computer software and apps for smart connected clocks and watches and consumer electronics products; computer programming; support and consultation services for developing computer systems, databases and applications; graphic design for the compilation of web pages on the Internet; information relating to design and development of computer hardware provided online from a global computer network or the Internet; creating and maintaining web-sites; hosting the websites of others; providing search engines for obtaining data via communications networks; application service provider (ASP) services featuring software for use in connection with online music subscription service, software that enables users to play and program music and entertainment-related audio, video, text and multimedia content, and software featuring musical sound recordings, entertainment-related audio, video, text and multimedia content; providing temporary use of on-line non-downloadable software to enable users to program audio, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programs; hosting on-line facilities, via a global computer network, to enable users to program the scheduling of audio, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programs as they will be aired; providing search 47

48 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 engines for obtaining data on a global computer network; creating computer network-based indexes of information, websites and resources for others [information technology services]; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid; providing Internet search engines; computer consulting and support services for scanning information into computer discs; computerized data storage services; computerized data storage services for digital text, data, image, audio, and video works; data storage of electronic music. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , RU, WIKOLIA INVESTMENTS LIMITED, Arch.Makariou III & Vyronos, P.Lordos Center, Block B, 1st floor Flat/Office 103, Neapoli, 3105 LIMASSOL, Kypros Klasse 35 Sales promotion for others. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, MB DIFFUSION, 98 allée des Champs Elysées, COURCOURONNES, Frankrike Klasse 9 Data processing apparatus, intercommunication apparatus, software (recorded programs); computers; recorded computer programs; apparatus for recording, transmission, reproduction of sounds or images, equipment for data processing and computers, sound recording disks; compact disks; optical compact disks; optical disks; digital versatile disks (DVDs); downloadable electronic publications; electronic interfaces; e-commerce software to allow users to perform electronic business transactions online on marketplaces via a global communications network; software for databases presenting information on a wide variety of products; downloadable applications. Klasse 16 Printing products (printed matter); photographs; posters; pamphlets; catalogs; printed matter; pictures; printed matter; newspapers; books; manuals [handbooks]; periodicals; publications; prospectuses; magazines (periodicals); magazines; production of paper, cardboard not included in other classes, namely: hand towels of paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, make-up removal tissues of paper, coffee filters of paper, table linen of paper, garbage bags of paper, paperboard, bags, sachets (envelopes, pouches), for packaging, of paper, cardboard tubes, paper for recording apparatus; bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks; paper and stationery items, namely: greeting cards, memorandum boards, writing pads, postcards of paper, ballpoint pens and pencils; stickers for cars; calendars; decorative stickers and transfers. Klasse 35 Advertising, namely the sale and rental of advertising space, in particular on the Internet and other new media, advice in the field of advertising, compilation and systematization of information in data banks, direct marketing operations via , text messages and all other new media; business management; compilation and provision of information, texts, drawings and images, in computer databases; systematization and compilation of data in computer databases; compilation and systemization of information in computer databases on a vehicle market, equipment and job offers via offers and requests for new and used vehicles, used and new equipment and jobs on the Internet; assisted consultancy and research for vehicles, equipment and job offers online, via information compiled in a data bank; commercial administration; office functions; distribution of prospectuses, of samples; newspaper subscription services for others; business consultancy, information or inquiries; accounting; document reproduction; employment agencies; computer file management; online advertising on a computer network; rental of advertising time on all communication media; publication of advertising texts; dissemination of advertisements; classified ads dissemination services; public relations; distribution of advertising matter; dissemination of advertising material; dissemination of samples; updating of advertising material; outdoor advertising; writing of advertising texts; collection of data in a central file; systematization of data in a central file; dissemination of advertisements of others on physical and digital media, offering services and products for sale; commercial services on the Internet, namely: bringing buyers and sellers together on the same interface accessible online; providing information via a database for the evaluation of products and services provided for buyers and sellers online (survey services); on-line advertising services for others, namely: advertising and promotional services to facilitate the sale of products and services by others via a global communication network; organization consultancy and professional business consultancy; statistical information; expert appraisals in the field of business; business appraisal services; production of advertising films and radio advertising; provision of analyses and statistical, quantitative and qualitative information regarding the sale and resale of articles via a global computer network; sales promotion, also for others; price comparison services; third party call centers management. Klasse 38 Telecommunications, in particular services for the 48

49 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 exchange of electronic data, images and sounds; network telecommunications; computer transmission of information and images; provision of access to search engines; integrated voice and data communication; data exchange services by ; providing access to computer databases; rental of access time to data banks; telephone services, namely managing a line of services for users of computers, the Internet and other new media; provision and rental of access time to the Internet; dissemination of news, information and data; information relating to telecommunications; communications by radio or telephone; cellular telephone communication services; electronic bulletin board services (telecommunication services); connection by telecommunications to a global computer network; teleconferencing services; electronic messaging services; providing access to an on-line interactive bulletin board for the transmission of messages between users; provision of access to databases for the evaluation of products and services, provided online for buyers and sellers; on-line distribution (transmission) of statistical, quantitative and qualitative information regarding the sale and resale of articles via a global computer network; dissemination of lists of products in the field of vehicles, equipment and clothing in connection with building and public works; provision of access to a business platform for the sending, sales promotion, sale and resale of articles via a global computer network, as well as for the collection and dissemination of statistical, quantitative and qualitative information regarding the sale and resale of articles via a global computer network; rental of access time to data banks; transmission and dissemination of information, texts, drawings and images via the Internet. Klasse 42 Design and implementation of web pages on the Internet, such as computer-aided operations for a variety of products and services where providers and consumers are brought together by means of computer-aided detection of offers and requests, in particular via the Internet and call centers; creation of Web pages on the Internet for third parties (web hosting); creation of programs for data processing; rental of equipment for data processing and computers; technical design and planning of telecommunication equipment; development, maintenance and servicing of computer programs in particular via the Internet, and computer consultancy, in particular via the Internet; advice relating to computers; creation of computer data banks; development (design), installation, maintenance, updating or rental of software; computer programming; conversion of computer programs and data (other than physical conversion); conversion of documents from a physical medium to an electronic medium; design and development of computers, software and computer systems; computer and software consultancy; creation and maintenance of Web sites for others; hosting of Web sites; provision of search engines for the Internet; duplication of computer programs; hosting of multimedia content for users on the Internet; evaluations and assessments in the fields of science and technology provided by engineers; scientific and technical research; computer system analysis; computer system design; information technology (IT) consultancy; hosting of servers; vehicle roadworthiness testing; graphic arts design services; scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of software, software applications and programming interfaces. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: OSTEOFAB Oxford Performance Materials, Inc., 30 South Satellite Road, CT06074 SOUTH WINDSOR, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 10 Medical, surgical and orthopaedic implants made of artificial materials. Klasse 40 Custom manufacture of medical, surgical and orthopaedic implants made of artificial materials. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, COME GLAM WITH US LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving and setting products; essential oils. Klasse 44 Information and consultancy services in the field of hygiene and beauty care for consumers regarding the choice of cosmetic products, beauty products and make-up products. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

50 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Vitris Gebr. Willach GmbH, Stein 2, RUPPICHTEROTH, Tyskland Klasse 6 Metal hardware; aluminum profiles; exhibition stands of metal; beams of iron or steel; fixing devices of metal; laminated metals; sheets and plates of metal; linings made of sheets and plates of metal; stainless steel in sheet form; choking metallic plates; iron slabs; hinges of metal incorporating a spring; springs (metal hardware); springs largely of metal; metal springs; profile steel (profiles); guide rails of metal; drawer sliders of metal; metal handles; chests of metal; boxes of metal; metal components for doors; metal profiles; metal hinges for doors; metal padlocks; drawer sliders of metal; lock parts of metal; door pulls of metal; metal linings; sheet metal lines; fittings of metal for furniture; furniture catches of metal; metal feet for furniture; furniture casters of metal; modular building units of metal; profiles (metal); shelf supports of metal (other than parts of furniture); strap-hinges of metal; hinges of metal; roller doors of metal; locksmith's products of metal; locks of metal (other than electric locks); metal locksets; lockbolt stumps of metal; lockbolts of metal; finger plates of metal; lock casings of metal; drawer guides of metal; drawer handles of metal; drawer knobs of metal; protective screens of metal; extrusions of metal; door fittings of metal; doors of metal; metal shelf brackets; pre-fabricated structures of metal; glazing beads of metal; mountings of metal for glass; furniture catches of metal. Klasse 7 Pneumatic controls for machines; pneumatic control instruments; hydraulic controls for machines; mechanical control instruments; electronic door openers; electronic door closing systems. Klasse 9 Electronic locks; electric locks with alarms; electronic lock assemblies; remote control apparatus for opening and closing doors; electronic door locks; controllers [regulators]; electronic surveillance apparatus; electric or electronic control modules; electric and electronic components; electronic sensors; electronic control apparatus; electronic controllers; electronic control units; electronic control systems; electronic control systems for machines; software; industrial controls incorporating software; electrical controls; programmable controllers; automatic control apparatus; electric control installations; electrical control circuits; electric control apparatus; industrial process control software; programmable logic controllers. Klasse 20 Furniture and site furnishings; cupboards [furniture]; fittings [non-metallic] for cupboards; furniture shelves; rack bars [furniture]; rack bars for shelves [nonmetallic]; stands (furniture) for storage purposes; fixings, not of metal for shelves; hanging storage racks (furniture); storage drawers (furniture); consoles [furniture); furniture for shops; shop shelvings; counters; consignment shelving [furniture]; storage cupboards [furniture]; metal cabinets [furniture]; furniture of plastic materials; furniture of metal; racks being furniture of metal; furniture made of steel; storage furniture; furniture fittings, not of metal; furniture joints (non-metallic -); furniture cabinets; doors made of plastics for furniture; doors made of metal for furniture; doors made of non-metallic materials for furniture; modular shelving (furniture); racks; racks being furniture of metal; display racks; racks (furniture) made of non-metallic materials; rack elements; shelving frames, not of metal [furniture]; shelf supports of metal [parts of furniture]; shelf dividers of metal [parts of furniture]; sliding doors for furniture; non-metallic tracks for sliding doors; cabinets; cupboards for storing; metal wail units [furniture]; support stands [furniture]; door fittings, not of metal; relocatable storage racks of metal [furniture]; prefabricated shelves [furniture]; box shelves; furniture made principally of glass; doors made of glass for furniture; vitrines; non-electric control apparatus, not of metal for closing doors; mechanisms [non-metallic, non-electric] for locking doors; closers [non-electric, non-metallic] for doors; mechanisms [nonmetallic, non-electric] for opening doors; mechanisms [non-metallic, non-electric] for the sliding of doors; storage racks of metal. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, Bodytimecess Lumielina International Inc., Ginza Yamato Building, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 3 Soaps and detergents; shampoos; dentifrices; cosmetics; cosmetic preparations for skin care; hair care preparations; hair rinses; hair conditioners; nonmedicated hair treatment preparations for cosmetic purposes; non-medicated toiletries; perfume and flavour materials, namely, essential oils for food flavoring, essential oils for beverage flavoring; incense; fragrances; false nails; false eyelashes; breath fresheners. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, Dermosfera S.r.l., Via Commenda, 3/A, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), Italia Klasse 3 Air fragrancing preparations; perfuming sachets; 50

51 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 cotton wool for cosmetic purposes; false nails; tooth cleaning preparations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: wijld Timo Beelow, Goerdelerstr. 11, WUPPERTAL, Tyskland Klasse 24 Textile goods, and substitutes for textile goods. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: FIRE ANGEL Sprue Safety Products Limited, Bridge House, 4 Borough High Street, London Bridge, SE19QR LONDON, Storbritannia Klasse 9 Checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; testing and monitoring apparatus; diagnostic apparatus not for medical purposes; movement detection apparatus; apparatus and instruments for regulating or controlling alarms and alarm systems; fire-extinguishing apparatus; fire extinguishers; fire blankets; gas as testing instruments; alarm testing apparatus; alarms and alarm systems including security, flood, smoke, fire, carbon monoxide, gas and heat alarms and alarm systems; alarms and alarm systems which are capable of communicating with other alarms and devices; remote monitoring and control of alarms and alarm systems; electric cables; diagnostic cables; detectors; sensors; temperature sensors; electrical and electronic apparatus and instruments for detecting fire, heat or smoke or toxic or noxious substances; surveillance equipment; electronic data acquisition systems; electronic control systems; electronic apparatus for testing; electronic apparatus for monitoring; electronic data storage apparatus; electronic training apparatus; electronic , marketing and advertisement templates; parts and fittings for the aforesaid goods. Workapp Pty Ltd, 17 Lumeah Ave, QLD4209 PIMPAMA, Australia Klasse 35 Classified advertising; advertising services provided over the internet; advertising services provided via a data base; business promotion services; compilation of directories for publishing on the internet; information services relating to advertising; information services relating to businesses; online advertising on a computer network; online promotion on a computer network; presentation of goods on communication media, for retail purposes; promotion (advertising) of business; promotion (advertising) of concerts; promotion (advertising) of travel; promotional advertising services; providing business information via a web site; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; recruitment advertising. Klasse 38 Computer aided transmission of messages and images; computer bulletin boards; electronic communication service by means of computer; delivery of messages by audiovisual media; delivery of messages by electronic media; electronic bulletin board services (telecommunications services); electronic message services; electronic transmission (uploading, posting or displaying) of data, information, pictures, images, audio and/or video via online forums; electronic transmission of data; electronic transmission of documents; electronic transmission of images; electronic transmission of information; electronic transmission of messages; electronic transmission of voices; message sending; message storage and transmission (telecommunications). Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

52 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Kewin Lambert, Rue du Câro 32, 1630 BULLE, Sveits Klasse 14 Precious metals and their alloys and products made of these materials or coated therewith, not included for other classes, namely necklaces, bracelets, finger rings, earrings, pendants, brooches, cuff links, tie bars, tie pins, novelty key rings, hat decorations, jewelry boxes and cases, presentation cases, presentation cases for timepieces, jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely watches, chronometers, chronographs, timepieces, alarm clocks. Klasse 18 Purses, wallets, card cases, pouches, handbags, shopping bags, belt bags, wheeled shopping baskets, backpacks, cases for carrying documents, briefcases, suitcases, vanity cases sold empty; trunks and traveling bags; travel cases and key cases made of leather or imitation leather. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Klasse 5 adhesives for cement; detergents for use in manufacture and industry; chemical substances, chemical materials and chemical preparations, and mineral elements, in particular sulphates, hydrates, anhydrides and hardening agents for plaster and cement; salts for industrial purposes, in particular sulphates; putties, and fillers and pastes for use in industry. Dietary supplements and dietetic preparations; dental preparations and articles, in particular plaster and cement for dental purposes; medical and veterinary preparations and articles, in particular cement for surgical purposes and material for surgical plaster casts. Klasse 39 Packaging of goods, in particular filling, labelling and packaging of all the aforesaid goods; rental of objects in connection with the providing of the aforesaid services, included in this class; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, XEALPRO NOVATECH INTERNATIONAL, naamloze vennootschap, Industrielaan 5B, 2250 OLEN, Belgia Klasse 1 Chemicals for use in industry and building; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; tempering and soldering preparations; adhesives for industrial use, including glues for building purposes; silicones; sealants [chemicals] for tiles; water-repellent products, included in this class; rubber preservatives. Klasse 17 Rubber, gum, mica; packing, stopping and insulating materials, joint sealants, polyurethane foams (semifinished goods) and insulating water-proofing products; waterproof packings; stopping materials; sealant compounds for joints and for buildings; adhesive sealants not included in other classes; jointing materials and compounds for masonry and pavement; insulating tapes and bands; liquid rubber. Besluttet gjeldende dato i : Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG, Hüttenweg 1, OSTERODE AM HARZ, Tyskland Klasse 1 Filtering media of chemical and non-chemical substances included in the class; adhesives used in industry, in particular binding agents for plaster and (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, NICH JO AND CO BVBA, Callensstraat 39 A, 2600 ANTWERPEN, Belgia Klasse 25 Clothing; sportswear; jackets, headscarves [clothing]; 52

53 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 turtlenecks [clothing]; ski suits (clothing); weatherproof clothing; casual clothing; jogging suits [clothing]; underwear [clothing]; gloves [clothing]; mittens [clothing]; waterproof clothing; tops [clothing]; jersey [clothing]; oil jackets [clothing]; belts [clothing]; headbands [clothing]; windproof clothing; wool clothing; formalwear; leather clothes; knitwear; linen clothing; foulards [garment]; woven garments; three-piece suits [clothing]; children' s clothing; fabric belts [clothing]; clothing for sports purposes; belts of leather (clothing); shoes; dress shoes; waterproof shoes; shoes for casual wear. Klasse 42 Design of clothes; services of a designer of clothes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MYKKO, naamloze vennootschap, Lossingstraat 146, 2900 SCHOTEN, Belgia Klasse 20 Beds; cradles; bedding (except linen); mattresses; pillows; baskets, not of metal, for pets; pens and sleeping accommodation for pets; beds for household pets; children's furniture; carrycots and pet carriers; travel cots, carrycots; high chairs and child seats; playpens; changing mats, changing cushions and cushions; other items for the care of babies and children and/or decoration of baby's and children's rooms, namely diaper baskets, not of metal, dressing tables, portable bathseats and walkers. Klasse 21 Crockery for household or kitchen (not of precious metals or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); materials for manufacturing brushes; articles for cleaning purposes; steel wool; unprocessed and processed glass (except glass used in building); articles of glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; cages for pets. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; bedspreads, pillowcases, mats, curtains, fabrics, not included in other classes; towels and other textile goods for babies and children, not included in other classes; textile fabrics for use in the manufacture of wall coverings. Klasse 28 Games and playthings, also including plush toys, such as plush dolls, bears and animals; toys for babies and children. Klasse 35 Advertising and sales promotion; dissemination of advertising material; market study, research and analysis; shop window dressing; services in the field of consultancy regarding management and business organization; retail and wholesale of furniture, cutlery, toys, linens, tools, also online. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, LITTLE BISTRO The Kids Food Company Limited, Kiddy-HQ, Amersham Court, 152 Station Road, Amersham, HP65DW BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia Klasse 5 Food for babies; food for infants; dietetic foods adapted for infants. Klasse 29 Jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; desserts namely yoghurt desserts, dairy desserts, fruit desserts, chilled dairy desserts, artificial milk based desserts, desserts made from milk products. Klasse 30 Rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals; confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; fruit sauces. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, ATELIER MARÉE Atelier Marée SA, Gemsberg 4, 4051 BASEL, Sveits Klasse 18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 35 Leather and imitation leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Besluttet gjeldende dato i :

54 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the white letter "A" in a partial white circle overlaid on the left portion of a blue triangle where the bottom right corner of the triangle fades through the colors green, yellow and orange, all next to the blue stylized text "ACCESS TECHNOLOGY VENTURES". Access Industries, Inc., 40 West 57th Street, 28th Floor, NY10019 NEW YORK, USA ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Holding company services, namely, providing business management and business administration services, and consolidating shared services, namely, office functions and human resources for others or third parties that provide products and services in the fields of technology and e-commerce. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: DIGIPIGI Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 ZÜRICH, Sveits ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 36 Banking operations, financial, monetary and real estate affairs and insurance services of all kinds; management of assets; consulting regarding fiscal matters; all the aforesaid services also via telecommunication networks; banking services by means of automatic cash dispensers and ATMs (automated teller machines). Besluttet gjeldende dato i : (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a duck wearing a cap with his one arm outstretched placed in front of a circle and above a banner in which the word DUCK appears. Shurtech Brands, LLC, 1712 Eighth Street Drive, SE, NC28602 HICKORY, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Adhesives for stationery and household purposes; adhesive tapes for stationery and household purposes, and for hobbies and crafts; dispensers for adhesive tape; office, school and art supplies, namely, self-stick labels, poster paper, adhesive plastic film used for mounting images; laminating machines for home and office use; packaging, mailing and shipping materials, and moving and storage supplies, namely, packaging tape, tape dispensers, plastic stretch wrap, packing kits for glassware and dishes comprised of cardboard boxes and dividers and plastic pouches, cardboard mailing and shipping boxes and containers, envelopes, plastic and paper cushioned envelopes for packaging and mailing purposes, plastic cellular wrap with air cushioned pockets for wrapping and packaging, wrapping paper, paper mail pouches, plastic sheets for covering shelves and drawers, painting tape and dispensers for painting tape; plastic moving and storage supplies, namely, storage bags, furniture bags and covers. Klasse 17 Home insulation products, namely adhesive-backed foam tapes, adhesive-backed foam insulation, foam sealant kits for electrical outlets comprised of adhesivebacked foam insulation, rope caulk, adhesive-backed foam sealant for air conditioners, plastic covers for air conditioners and turbines, adhesive-backed sealing tapes, foam pipe covers, foam faucet covers; duct tape; masking tape; adhesive tapes, namely, rug and carpet tape, electrical tape, joint tape, metal repair tape, drywall tape, automotive tape; paint preparation products, namely, plastic sheeting for use as drop cloths; plastic pouches for use in laminating paper; strapping tape. Klasse 26 Adhesive-backed hook and loop material for mounting purposes, mounting putty. Besluttet gjeldende dato i :

55 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, SC Plexi Clean DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA, Taunusstr. 19, MÜNCHEN, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; furbishing preparations; soaps. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Flexin Dr. Loges + Co. GmbH, Schützenstr. 5, WINSEN, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Pharmaceutical preparations (excluding veterinary preparations), namely vegetable antirheumatics available without prescription. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, VIA EQUITY Via Venture Partners A/S, Strandvejen 58, 2900 HELLERUP, Danmark BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 35 Financial marketing, business management assistance and advice, personnel management and business administration, business inquiries, analysis (cost price -), market analysis, bookkeeping, accounting. Klasse 36 Financial investment, investment in venture projects, financing advice; financial and financial forecasting consultancy. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, , EM, OMNIA Koala Marketing Company AB, Fersens Väg 9, MALMÖ, Sverige PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 11 Recreation ovens; cookers; portable cooking oven; fire bars; and parts and fittings for all the aforesaid goods included in this class; all goods solely in relation to cooking. Klasse 16 Stationery and educational supplies; printed matter; books; cookery books; cookery books; newspapers; periodicals; catalogues; and parts and fittings for all the aforesaid goods included in this class. Klasse 21 Tableware, cookware and containers; moulds (household utensils); moulds for heating and cooking food; fire-resistant moulds for heating and cooking food; aluminium moulds [kitchen utensils]; silicone moulds for heating and cooking food; cooking utensils, non-electric; non-electric cooking utensils for heating and cooking food; recreation ovens (non-electric); stove-top ovens (non-electric); confectioners' molds; and parts and fittings for all the aforesaid goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Wihuri Packaging Oy, Wihurinaukio 2, HELSINGFORS, Finland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; retailing and wholesaling in relation to packing and filling machines, tools (parts of machines), bags made of synthetic material and multilayer film, and retailing and 55

56 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 wholesaling in relation to collapsible bottles, namely spouted pouches. Klasse 36 Insurance; financial affairs; arranging the provision of finance; financing of machines; monetary affairs; real estate affairs; credit leasing. Klasse 39 Rental of packing and filling machines. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, APCOA connect APCOA Parking Holdings GmbH, Flughafenstrasse 34, STUTTGART, Tyskland PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Computer programs and software for recognising and identifying vehicles and numberplates; computer programs and software for detecting and identifying mobile communications devices and radio frequency identification tags (RFID); computer programs and software for data transmission between devices over short distance via radio technology; apparatus for the transmission of data; computer programs and software for recognising parking manoeuvres; computer software and software for automated calculations and payment services; computer applications for automated vehicle parking control; devices for automated parking checks and number plate recognition; computer applications (downloadable) and mobile apps for searching for, reserving, use and paying for parking spaces; radio-frequency identification (RFID) tags; labels and cards with integrated RFID chips; readers for radio frequency identification (RFID) and recognition of data codes; card reading equipment; card reading equipment; encoded cards; SIM cards; electronic card readers; software for card readers; encoded cards for use in point of sale transactions; cards bearing electronically recorded data; encoded cards for use in relation to the electronic transfer of funds; smart cards [integrated circuit cards]; smart card readers. Klasse 35 Business management and professional business consultancy relating to the construction and management of parking spaces, in particular multistorey car parks, car parks and other parking installations; administrative management of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities; professional business consultancy, for others, regarding market-development measures, including sales, marketing, advertising campaigns and development and implementation of marketing concepts in relation to the management, by means of rental and leasing, of parking spaces, as well as the design and marketing thereof; data processing for the collection of data for business purposes; collection of data relating to parking manoeuvres about users and vehicles for commercial purposes. Klasse 36 Rental and leasing and management of properties; financial affairs and payment collection in relation to parking charges and fines; electronic payment services, including via the internet and mobile terminals (via SMS and application software or apps); payment by means of radio frequency identification (RFID); automated payment services; money transfer services utilising electronic cards; processing electronic payments made through prepaid cards; bank card, credit card, debit card and electronic payment card services. Klasse 37 Providing of information concerning electrical charging options on the internet, on telecommunications networks and via mobile telephone; reservation and booking of charging places on the internet, on telecommunications networks and via mobile telephone and applications software (apps). Klasse 38 Telecommunications, mobile telephone services, radio communications and providing access to application software (apps) for providing information on the internet for searching for, reserving, use and paying for parking spaces; delivery of messages and data by electronic transmission; data transmission. Klasse 39 Car park services; car parking; car park services; provision of car parks and car parking services; rental of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities; provision of multi-storey car parks and parking facilities; rental, leasing and reservation of parking areas, in particular of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities, on the basis of rental, leasing and business service agreements, in particular providing tailored services for parking customers; rental and leasing of parking spaces; arranging of parking spaces, for others, in particular via the internet; providing of information relating to parking options on the internet, on telecommunications networks and via mobile telephone; reservation and booking of parking spaces on the internet, telecommunications networks and via mobile telephone and applications software (apps); transport and traffic logistics, in particular operation and control of traffic and parking guidance systems for moving and stationary traffic; traffic management services; taxi logistics; shuttle services. Klasse 42 Technical consultancy for the design, development and building design of parking areas, in particular of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities; design and development of computer hardware and software; design and development of computer programs and apparatus for recognition of numberplates and vehicles, for navigation in buildings, for radio frequency identification, for technology for data transmission between devices over short distance via radio technology, for detecting of parking manoeuvres, parking checks and for processing of payment procedures; technical consultancy for design, development and building design of parking facilities with automated parking checks and automated payment services. Klasse 45 Licensing of computer software for the use of internet platforms for online and offline management of parking spaces; licensing of software for the recognition of number plates and vehicles, for navigation in buildings, for radio frequency identification, for technology for data transmission between devices over short distance via radio technology, for detecting of parking manoeuvres, parking checks and for processing of payment procedures; monitoring of parking areas, in particular of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities (security services); monitoring of compliance with parking and usage rules and imposing penalties (legal services and security services). Besluttet gjeldende dato i :

57 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, SMARTNET Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, MILANO, Italia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Chemicals and polymers used in the manufacture of tyres, inner tubes, and rubber containing products and the repair thereof; chemical additives, chemical reagents, chemical intermediates and chemical compounds used in the manufacture of tyres, inner tubes, and rubber containing products and the repair thereof; adhesives used in connection with tyres, inner tubes, and rubber containing products industry and the repair thereof; unprocessed plastics; emulsifying, dispersing, solublising and wetting agents; chemical additives for rubber processing; chemical additives for rubber vulcanising; latex rubber additives; chemical intensifiers for rubber; chemical products for use as plasticizers in rubbers; chemical products for use in the processing of natural rubber; chemical substances for use in the production of synthetic rubber; chemicals for use in the rubber industry; chemicals for use in the treatment of materials made of rubber; compounds for compounding rubber and latex; dehydrating agents for the treatment of rubber materials; fillers for rubber; polyisoprene rubber; preservatives for rubber; rubber adhesives (other than for household or stationery use); rubber antioxidants and antiozonants; rubber based adhesives (other than for household or stationery use); rubber compounds for industrial use. Klasse 12 Tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic, semi pneumatic and/or solid tyres; vehicle wheels; wheel rims; inner tubes and mousse for vehicle tyres. Klasse 17 Rubber; gum; natural rubber; rubber for use in the manufacture of tires; adhesive rubber patches for repairing tires, rubber cement for repairing tires; rubber material for recapping tyres; plastics in extruded form for use in manufacture; packing stopping and insulating materials; flexible pipes not of metal; rubber solutions. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, RUDI GERNREICH Rudi Gernreich GmbH, Goethestr. 78, BERLIN, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for Klasse 9 laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; adhesives for cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries]; bath salts, not for medical purposes; breath freshening sprays; shoemakers' wax; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; dental bleaching gels; eyelashes (adhesives for affixing false - ); eyelashes (false -); adhesives for affixing false hair; fumigation preparations [perfumes]; incense; joss sticks; lacquer-removing preparations; false nails; paint removers; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]; sachets for perfuming linen; scented wood; shampoo; shaving stones [astringents]; tailors' wax; toiletry preparations; transfers (decorative -) for cosmetic purposes; cobblers' wax; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; depilatories; wax (depilatory -); dyes (cosmetic -); hair spray; hair lotion; cosmetic kits; cosmetic pencils; false nails; shaving preparations. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; speaker enclosures; cases especially made for photographic apparatus and instruments; computer operating programs, recorded; recorded computer programs; computer programs [downloadable software]; recorded computer software; containers for contact lenses; spectacle cases; sports glasses; protective helmets for sports; hands free kits for phones; mouse mats; pince-nez chains; spectacle frames; electronic publications, downloadable; jackets [bullet proof]. Klasse 18 Leather and imitation leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; attache cases; backpacks (rucksacks); sport bags; leather shoulder belts; beach bags; briefbags; card cases [notecases]; chain mesh purses; clothing for pets; collars for animals; dog collars; frames for umbrellas or parasols; bags (game -) [hunting accessories]; handbags; suitcase handles; haversacks; horse blankets; music cases; net bags for shopping; purses; satchels; shopping bags; straps for skates; straps for soldiers' equipment; umbrella handles; umbrella rings; vanity cases, not fitted; walking cane handles; walking stick seats; wallets; wheeled shopping bags; moleskin [imitation of leather]. Klasse 20 Furniture, mirrors picture frames; air cushions, not for medical purposes; bamboo; bedding, except linen; chests, not of metal; bolsters; boxes (nesting-) for household pets; busts of wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; wind chimes [decoration]; bottle closures, not of metal; clothes hooks, not of metal; clothes hangers and clothes hooks; covers for clothing [wardrobe]; curtain holders, not of textile material; curtain tie-backs; bead curtains for decoration; cushions; doors for furniture; fans for personal use, non-electric; fireguards; furniture fittings, not of metal; door handles, not of metal; curtain hooks; hooks, not of metal, for clothes rails; inflatable publicity objects; mobiles [decoration]; picture frame moldings; pillows; plaited straw, except matting; statues of wood, wax, plaster or plastic; figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; wax figures; works of art of wood, wax, plaster or plastic; yellow amber; hat stands; nonmetal dog tags. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, in particular suits, evening dresses, tank tops, bandanas, bikinis, bras, bathing trunks, bath robes, bathing suits, blouses for women, dresses for women, belts [clothing], jeans, jackets, gloves (clothing), neck scarves, shirts, 57

58 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 trousers, half boots [bootee], slippers, suspenders, hot pants, hats, caftans, ties, clothing for children, leggings, coats, caps, nightdresses, rain coats, socks, shawls, scarves, veils [clothing], sweater, polo shirts, parkas, pullovers, slipovers, overalls, outdoor clothing, skirts, pyjamas, sport shoes, aprons [clothing], shoes, boots, sandals, clothing for ski, clothing for sports, headbands, tights, knitwear, t-shirts, jersey clothing, shell suits, tunics, uniforms, underwear, waist coats, flip-flops; boot uppers; heelpieces for boots and shoes; components of iron for boots; non-slipping devices for shoes and boots; boots (welts for -); cap peaks; fittings of metal for shoes and boots; frames (hat -) [skeletons]; heels; insoles; pockets for clothing; linings (ready-made -) [parts of clothing]; shirt fronts; shirt yokes; footwear soles; heelpieces for stockings; tips for footwear; footwear uppers; shoes (welts for-); shirt yokes; underwear; stockings; leggings. Besluttet gjeldende dato i : electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; electric washing machines for household purposes; robotic vacuum cleaners. Klasse 11 Air conditioners; air purifiers; air sterilizers; electric ovens; electric laundry dryers; electric refrigerators; light emitting diodes (LED) lamps; microwave ovens. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, PHILISHAVE Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 5656AE EINDHOVEN, Nederland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Electric cleaning devices for shavers, hair trimmers, hair clippers and beard trimmers. Klasse 8 Electric shavers; shavers; battery powered shavers and beard trimmers; razors; hair trimmers, beard trimmers, hair clippers; apparatus for shaving and trimming body hair; nose and ear trimmers; epilators; blades and shaving foils for electric shavers; hair clippers; replacement heads for shavers, hair trimmers, hair clippers and beard trimmers. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , KR, Q-RATOR Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Klasse 7 Dish washers; electric mixers for household purposes; AINMT Holdings AB, Åsögatan 108, STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Transmitters [telecommunication]; telecommunications equipment; electronic data carriers; recording memory discs; blank magnetic data carriers; magnetic data media; optical data media; sim cards; encoded magnetic cards; integrated circuit chips; electronic apparatus for use in telecommunications, telephone exchanges, number displays and pagers; electronic apparatus for the remote control of signals; transmitters of electronic signals; telephone transmitters; electronic telephone directories; magnetic and optical data carriers; apparatus for broadcasting, recording, transmission or reproduction of sound, data or images; data processing equipment; base stations (telecommunications); telecommunications systems; computer software for use in telecommunications; none of the foregoing in the field of financial services; none of the foregoing to be used in or in relation to watches or smart watches. Klasse 38 Provision of access to computer networks and the Internet; transmission and reception [transmission] of database information via the telecommunication network; providing telecommunications connections to the Internet or databases; providing access to telecommunication networks; providing telecommunications connections to a global computer network; telecommunications services for the distribution of data; data transmission services over telecommunications networks; audio communications services; computer aided transmission of messages, information and images; telecommunication services; information about telecommunication; rental of telecommunication equipment; computer-aided transmission of messages and images; transmission of electronic mail; communication by computer terminals; paging services, services providing access to international data networks; transmission and/or sending of database information by telecommunications network; leasing of access time to databases; sound, image and text communication via telecommunications networks, broadband networks, mobile telephone networks and mobile broadband networks and computer networks providing access to databases; communications by cellular phones; computer aided transmission of messages and images; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; transmission of electronic mail; transmission of digital 58

59 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 files; providing user access to global computer networks; voice mail services; wireless broadcasting; none of the foregoing in the field of financial services. Klasse 42 IT programming services; technical project and planning services relating to equipment for telecommunications; computer system analysis; telecommunications technology consultancy; computer services for the analysis of data; maintenance, update and design of computer software for use in telecommunications; computer programming; none of the foregoing in the field of financial services. Besluttet gjeldende dato i : loading and unloading; belt conveyors [machines]; conveyors [machines]; conveyors; machine-operated conveyor belts; transporters [conveyors]; conveyor belts; conveyors for skips; bucket conveyor; crushing machines; conveying and loading cabin; concrete conveyor belt on mixer trucks; concrete mixers; aluminum conveyor belt; telescopic belt; telescopic chutes; rotary chutes; coated auger conveyor; concrete mixers; hydraulic controls for motors and engines; hydraulic controls for machines, motors and engines; anti-segregation barriers for concrete; parts and components of all the aforesaid goods. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, DPAM Actively sustainable DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT, Rue Guimard 18, 1040 BRUSSEL, Belgia Klasse 36 Financial services; financial analysis; financial management; asset management services; financial asset management; investment asset management; property asset management services; fund management; capital fund management; corporate funds management; financial asset evaluation; assetbased financing; securities and assets brokerage; financing services for securing funds; venture capital funding services for companies; mutual fund brokerage; fund investment services; placement of funds; administration of funds and investments; funds transfer services; provision of pricing information about mutual fund; pension investment management; pension fund administration; pension fund management; private banking; consultancy and information relating to the aforesaid services; the aforementioned services also provided through the internet. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: THEAM ROTATHEAM, 2 Chemin des Plis, SAUTRON, Frankrike BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 7 Machine tools; motors and engines (other than for land vehicles); machine couplings and transmission components (other than for land vehicles); automatic handling machines [manipulators]; agricultural machines; lifting apparatus; handling apparatus for (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, WipeAlyser SECURETEC Detektions-Systeme AG, Lilienthalstrasse 7, NEUBIBERG, Tyskland Klasse 1 Chemicals used in science; chemical products for diagnostic use [scientific]; diagnostic chemicals [other than for medical or veterinary use]; diagnostic substances, other than for medical use; diagnostic reagents and preparations, other than for medical or veterinary purposes; diagnostic reagents, other than for medical purposes; diagnostic agents (other than for medical purposes); diagnostic reagents for in-vitro use, other than for medical purposes; diagnostic reagents, other than for medical use for sale in kit form; testing reagents for scientific use; test reagents [other than for medical use]. Klasse 9 Scientific, optical, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments; testing and diagnostic devices, not for medical purposes; testing and diagnostic apparatus, not for medical purposes; apparatus for analysis [other than for medical use]; equipment and apparatus for storing data; equipment, apparatus and instruments for analysing and documenting test results; recorded computer software; software for testing apparatus, other than for medical purposes, data storage devices and apparatus, and for devices, apparatus and instruments for evaluating and documenting test results; mobile software; optical data carriers bearing recorded software. Klasse 10 Apparatus and instruments for medical use; testing devices and testing apparatus for medical diagnosis purposes; medical diagnostic devices and apparatus; medical diagnostic instrumentation; analysers for medical use; analysers for medical use; devices, apparatus and instruments for evaluating and documenting test results for medical purposes. Besluttet gjeldende dato i :

60 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati S.c.a. in breve C.A.V.I.R.O. S.c.a., Via Convertite, 12, FAENZA, Italia Klasse 33 Wine. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, OPTISENSES Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, Sveits Klasse 31 Foodstuffs for animals. Besluttet gjeldende dato i : Birkenstock Sales GmbH, Rheinstrasse 10, VETTELSCHOSS, Tyskland Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; printing ink; food colorants; colorants for beverages; shoe dyes; mordants for leather; ink for leather; protective preparations for metals; thinners for lacquers and paints; undercoating for vehicle chassis; silvering powders, gildings; distempers. Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices; air fragrancing preparations; breath freshening sprays; sachets for perfuming linen; tissues impregnated with cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent for cleaning; perfumed tissues; leather and shoe cleaning and polishing preparations; creams for leather, preservatives for leather [polishes], leather polishes, detergent compositions for cleaning shoes, boot cream, shoe polish, shoe sprays, shoe wax. Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic preparations adapted for medical use; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; air deodorising preparations; first-aid boxes and first-aid cushions, filled; first-aid boxes (filled); foot impression materials and foot impression foams. Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, dvds and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; spectacles [optics]; sunglasses; spectacle frames; spectacle cases; contact lenses; containers for contact lenses; headphones; weighing scales for personal use; fat measuring scales; digital photo frames; electric light dimmers (regulators); downloadable digital publications; electronic agendas; 60

61 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 ergometers; time switches, automatic; bags adapted for laptops; bags for tablet computers and mobile phones; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; massage apparatus; pulse meters; electric foot warmers for medical use; heating blankets and heating cushions for medical purposes; insoles for corrective treatment of conditions of the feet; orthotic inserts for footwear and orthotic inserts for footwear, including orthopaedic inner soles incorporating arch supports; orthopaedic foot and shoe supports; foot bandages [supportive]; orthopaedic foot cushions; arch cushions [orthopaedic]; supports for flat feet; elasticated supports for the ankle; orthotic inserts for footwear; orthopedic soles; orthotic inserts for footwear; orthopaedic footwear and the like for rehabilitation, foot gymnastics and therapy, and for other medical purposes; parts and accessories for all the aforesaid goods, in particular fitting components, wedges, pads, insoles, foam padding, foam pads and moulded shoe soles, including in the form of orthopaedic fully plastic inserts; elastic stockings [for medical purposes]; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal; clay; rock crystal; letter boxes of masonry; building glass; safety glass; paint spraying booths, not of metal; insect screens not of metal; geotextiles; granite; cork (compressed); marble; mosaics for building; schists; bird baths (structures not of metal); wall and ceiling panels of wood, plastic and foam; covering and cladding panels, not of metal; strips, not of metal, included in class 19; wall and façade plasters; flooring of wood or stone; windows and doors; wall and ceiling panelling of wood; parquet flooring; laminates; tiles, non-metallic; wood; porches, not of metal, for building; jalousies, not of metal; non-metallic transportable buildings in the form of summerhouses and gazebos, garden pavilions, greenhouses, conservatories; transportable tool sheds, not of metal; building materials of wood, plastic, clay or glass for use in horticulture and landscaping; works of art and figurines (statuettes) of stone, concrete or marble; swimming pools [structures, not of metal]. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; items of furniture; display boards; bamboo curtains; statues, figures, works of art, and ornaments and decorations, included in this class; containers, as well as lids and holders therefor; dowels not of metal; fans for personal use (non-electric); hooks, not of metal, for clothes rails; non-luminous house numbers, not of metal; towel dispensers, not of metal, fixed; baskets, non-metallic; covers (garment -) [storage]; mattresses; massage tables; bed bases; inflatable publicity objects; air mattresses, not for medical purposes; air cushions, not for medical purposes; tent pegs, not of metal; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; blinds (roller blinds) of textile or plastic. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed covers; table covers; textile furnishings; shower curtains of textile; sanitary flannel; wall hangings of textile; sleeping bags for camping. Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile). Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation; room reservation services; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word FOSBER in white big capital letters, leaning to the right, on a grey background; the background consists of two parallelograms, of different length; the first parallelogram from the left contains the starting letter F of said word and is staggered and partially superimposed on the second parallelogram, which is longer and contains the rest of the word; a pink fuchsia bar in the form of a parallelogram, vertically oriented, appears on the left side of the above-mentioned elements, being parallel to the left side of the first parallelogram and having the same height of this latter. FOSBER S.P.A., Via Provinciale per Camaiore, 27/28, MONSAGRATI PESCAGLIA (LU), Italia Klasse 7 Machinery and machinery lines for processing of cardboard, corrugated cardboard, in sheets and reels; splicers, corrugator groups, double facers, roll stand splicers, roll stands, glue machines, paper cutters, slitter scorers, stackers and manufacturing process controlling devices as parts, fittings and spare parts for machines for the manufacturing of cardboard, corrugated cardboard, in sheets and reels; machinery and machinery lines for processing of cardboard, corrugated cardboard in sheets or reels, also comprising controlling computerized equipment. Klasse 9 Computerized equipment for the control and management machinery, systems and machinery lines for processing cardboard, corrugated cardboard, in sheets and reels. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

62 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the wording "Find me in Paris" in stylized pink writing on a black backgournd Cottonwood Media, 10 rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 9 Headphones; USB flash drives; hard cases for smartphones and tablet computers; bags for laptop computers; compact disks [audio-video]; CDs, DVDs and other digital recording media; video cassettes; downloadable music files; downloadable image files; photographic apparatus and instruments; binoculars; videotapes; game software; spectacles (optics); spectacle cases; smartwatches; animated cartoons. Klasse 11 Lighting apparatus; lamps for lighting; lamp shades; hot water bottles; light garlands for festive decoration; electric lamps. Klasse 16 Printing products (printed matter); stationery; office requisites (except furniture); writing slates; atlases; stickers [stationery]; pads [stationery]; book stops; boxes made of cardboard or paper; paint boxes [articles for use in school]; writing or drawing books; notebooks; cards; catalogs; song books; glue for stationery; cabinets for stationery [office requisites]; letter trays; paper cutters; writing chalk; pencils; writing instruments; document files [stationery]; ink; envelopes [stationery]; hand towels of paper; labels of paper or cardboard; sheets [stationery]; figurines [statuettes] of papier mâché; drawing material; writing material; school supplies; drawing rulers; instructional or teaching material (except apparatus); fliers, tracts; rubber erasers; pictures; photographs; albums; posters; graphic printed matter; graphic prints; newspapers; comic books; books; prospectuses; pamphlets; calendars; paintings (pictures), framed or unframed; patterns for dressmaking; embroidery patterns; tablecloths of paper; writing set [stationery]; paper; writing paper; pouches for documents and passports; paintbrushes; stencil plates; modeling paste; portraits; printed publications; graphic representations; graphic reproductions; magazines [periodicals]; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; table napkins of paper; handkerchiefs of paper; table linen of paper; pens; inking pads; postage stamps; drawing sets; blackboards. Klasse 20 Bag hangers not of metal; boxes of wood or plastic; toy chests; baskets not of metal, trays not of metal; figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic, statuettes of wood, wax, plaster or plastic; mirrors; pillows; cushions; magazine racks; display units for jewelry; picture frames. Klasse 21 Kitchen utensils; tableware; table plates; chopsticks; glass jars [carboys]; boxes for dispensing paper towels; containers for household use; soap boxes; tea caddies; boxes of glass; cookie jars; lunch boxes; bowls; tea infusers; bottles; brushes; perfume burners; decanters; egg cups; trivets [table utensils]; soap dispensers; flasks; drinking flasks for travelers; cake molds; mugs; fitted picnic baskets, including dishes; candle jars [holders]; dishes; pots; salad bowls; services [dishes]; cups; teapots; money boxes; cosmetic utensils; combs; toilet utensils; vases; glasses [receptacles]; porcelain ware; earthenware; statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass. Klasse 24 Fabrics for textile use; table runners of textile materials; bed linen; sheets; bed blankets; sleeping bags; pillow shams; covers for cushions; handkerchiefs of textile; table linen not of paper; bath linen except clothing; washing mitts; household linen; curtains of textile or plastic. Klasse 26 Hair ornaments; hair bands; hair barrettes; hair curlers; false hair; decorative articles for the hair; tresses of hair, plaited hair; hair curling pins; hair pins; hair nets; artificial garlands; appliqués [haberdashery]; sewing boxes; haberdashery, except yarns; lace trimmings; lace; embroidery; ribbons. Klasse 28 Games; toys; bows for archery; table football games; swings; building blocks [toys]; bodyboards; play balls and balloons; snow globes; water wings; marbles for games; soap bubbles [toys]; twirling batons; kites; dolls' rooms; rocking horses; targets; bells for Christmas trees; confetti; novelties for parties; checkerboards; decorations for Christmas trees except illumination articles and confectionery; dice; discuses for sports; flying disks [toys]; machines for physical exercises; chessboards; nets for sports; figurines [toys]; darts; bags especially designed for skis and surfboards; building games; card games; board games; checkers [games]; parlor games; stuffed toys; kaleidoscopes; dolls' beds; sledges [sports articles]; fairground rides; puppets; carnival and theatrical mask; masks [toys]; mobiles [toys]; models [toys]; scale model kits [toys]; teddy bears; plush toy; swimming pools [play articles]; ice skates; roller skates; surfboards, skateboards, paddleboards; dolls; jigsaw puzzles; ninepins; rackets; skis; snowboards; spinning tops; trampolines; toy vehicles; scooters [toys]; apparatus for physical education; robots as toys. Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; entertainment information; academies [education]; performing artists' services; organization of balls; organization of competitions (entertainment); ticket agency services [entertainment); club services [entertainment or education]; music composition service; organization and conducting of concerts; organization of exhibitions and conferences for cultural purposes; television entertainment; television and movie screenplay writing; videotaping; production of films other than advertising films; publication of books; online publication of specialized electronic books and journals; provision of non-downloadable online electronic publications; provision of sporting and leisure facilities; provision of non-downloadable music online; provision of non-downloadable videos online; electronic desktop publishing; production of music; amusement park services; cinema presentations; production of television programs; provision of television programs and films, non-downloadable, via video-on-demand services; production and organization of shows; production of music; amusement arcade services; sports club services [health and fitness training]; presentation of live performances. Besluttet gjeldende dato i :

63 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK Adey Holdings (2008) Limited, UK Head Office, Gloucester Road, GL518NR CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia Klasse 1 Chemical products and preparations; chemicals and chemical preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; radiator flushing chemicals; scale removing preparations; chemical compositions for use in preventing, controlling and removing scale from heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; chemical additives; chemical products and additives for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes to prevent or inhibit corrosion; chemicals and chemical preparations for use in sanitizing, flushing, sediment control, sediment removal, scale control, scale removal, deposit control and deposit removal in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; additives (chemical) for the prevention of sedimentation; additives (chemical) for the prevention of sedimentation in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; scale inhibiting preparations; scale inhibiting preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; chemical inhibitors; chemical inhibitors for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; chemical products and preparations to inhibit, prevent or remove corrosion, sludge or scale; chemical products and preparations to inhibit or prevent the formation of corrosion, sludge or scale in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes. Klasse 2 Corrosion inhibiting preparations; corrosion inhibiting preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; corrosion inhibitors for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; anticorrosion preparations; anti-corrosion preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes. Klasse 3 Cleaning products and preparations; cleaning products and preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; cleaning products and preparations for use in connection with the cleaning, flushing, removal of sediment and de-scaling of heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes. Klasse 5 Fungicidal preparations; preparations for preventing, removing or destroying bacterial or fungal growth; preparations for preventing, removing or destroying algae or micro-organisms; preparations for minimizing bacterial or fungal growth; fungicides; biocides; biocides for use in heating systems, central heating Klasse 9 systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; fungicides for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; biocides for use in underfloor and cooling systems; fungicides for use in underfloor and cooling systems. Apparatus and instruments for monitoring, measuring and checking (supervision); monitoring apparatus and instruments; apparatus and instruments for condition monitoring; apparatus and instruments for monitoring fluid; apparatus and instruments for magnetic filtration; magnetic filters; power flushing filters (magnetic); testing apparatus and instruments; water testing apparatus and instruments; water monitoring apparatus and instruments; apparatus and instruments for testing and monitoring central heating water; apparatus and instruments for testing and monitoring water in central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; apparatus and instruments for monitoring and testing central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; apparatus and instruments for monitoring and testing the efficiency, performance and consumption of central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; apparatus and instruments for monitoring and testing heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; apparatus and instruments for monitoring and testing the efficiency, performance and consumption of heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; checking, monitoring and controlling apparatus for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; checking, monitoring and controlling apparatus for central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; electric control apparatus, systems, devices and installations; programmable control apparatus, systems, devices and installations; remote control apparatus, systems, devices and installations; remote control apparatus, systems, devices and installations for use with heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; temperature and energy control apparatus; thermostats; thermostat control apparatus; thermal sensors for use in thermostats; thermal controls; boiler control apparatus; communications controllers; computer software for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; computer software for the control and monitoring of heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; computer software for monitoring, testing and recording the efficiency, performance and consumption of central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; interactive computer software accessible electronically, via computers or mobile telephones, for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; computer software applications for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; mobile phone applications for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; meters; smart meters; electrical meters; apparatus, equipment and instruments for measuring the efficiency, performance and consumption of heating apparatus, systems, devices and installations; sensors; detectors; parts and fittings for all of the aforesaid goods. Klasse 11 Apparatus and installations for heating and water supply; central heating apparatus and installations; filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; magnetic filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; non-magnetic 63

64 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; power flushing filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; filters being parts of central heating apparatus and installations; magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; non-magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; power flushing filters being parts of central heating apparatus and installations; filters being for use in central heating systems; magnetic filters being for use in central heating systems; non-magnetic filters being for use in central heating systems; power flushing filters being for use in central heating systems; water filtration apparatus and installations; water filtration apparatus and installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; water filtration apparatus and installations for central heating apparatus and installations; water treatment apparatus for water purification and water softening; water treatment apparatus for water purification and water softening for domestic use; water treatment apparatus for water purification and water softening for central heating apparatus and installations; water treatment filters; portable filtration units (other than machines); temperature sensors (thermostatic valves) for heating apparatus; scale reducing apparatus and installations for use in heating, central heating, water storage, water supply and cooling systems; scale inhibitors as part of apparatus for use in heating, central heating, water storage, water supply and cooling systems; scale reducers as part of apparatus for use in heating, central heating, water storage, water supply and cooling systems; water treatment apparatus and installations; parts and fittings for all of the aforesaid goods. Klasse 35 Advertising; marketing and promotional services; public relations; business management; business administration; office functions; arranging, hosting, organizing and conducting of exhibitions, events and shows for commercial, marketing or promotional purposes; business services relating to the provision of sponsorship; business services relating to the provision of sponsorship for sporting activities; loyalty, incentive and bonus program services; operation of loyalty, incentive and bonus programs; loyalty scheme services; consumer loyalty services for commercial, promotional, and/or advertising purposes; operation, management and administration of loyalty programs and rewards programs; operation, management and administration of loyalty programs and rewards programs via data communications and mobile communications networks; loyalty scheme services provided by a digital platform or website; organisation, management, operation and supervision of customer loyalty, incentive and promotional schemes; marketing, advertising and business services relating to customer loyalty programs and incentive programs; provision and dissemination of advertising, marketing and publicity materials; customer club services, for commercial, promotional and/or advertising purposes; supplier club services, for commercial, promotional and/or advertising purposes; installer club services, for commercial, promotional and/or advertising purposes; all of the aforementioned services being on the subject of or relating to heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations, filters and filtration and the installation and design thereof; retail services connected with chemical products and preparations; retail services connected with chemicals and chemical preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with radiator flushing chemicals and scale removing preparations; retail services connected with chemical compositions for use in preventing, controlling and removing scale from heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with chemical additives; retail services connected with chemical products and additives for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes to prevent or inhibit corrosion; retail services connected with chemicals and chemical preparations for use in sanitizing, flushing, sediment control, sediment removal, scale control, scale removal, deposit control and deposit removal in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with additives (chemical) for the prevention of sedimentation; retail services connected with additives (chemical) for the prevention of sedimentation in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with scale inhibiting preparations; retail services connected with scale inhibiting preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with chemical inhibitors; retail services connected with chemical inhibitors for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with chemical products and preparations to inhibit, prevent or remove corrosion, sludge or scale; retail services connected with chemical products and preparations to inhibit or prevent the formation of corrosion, sludge or scale in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with corrosion inhibiting preparations; retail services connected with corrosion inhibiting preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with corrosion inhibitors for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with anti-corrosion preparations; retail services connected with anti-corrosion preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with cleaning products and preparations; retail services connected with cleaning products and preparations for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with cleaning products and preparations for use in connection with the cleaning, flushing, removal of sediment and de-scaling of heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with fungicidal preparations and biocidal preparations; retail services connected with preparations for preventing, removing or destroying bacterial or fungal growth; retail services connected with preparations for preventing, removing or destroying algae or micro-organisms; retail services connected with preparations for minimizing bacterial or fungal growth; retail services connected with fungicides and biocides; retail services connected with biocides for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with fungicides for use in heating systems, central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with biocides for use in underfloor and cooling systems; retail services connected with fungicides for use in underfloor and cooling systems; retail services connected with common metals and their alloys; retail services connected with wrought and semi-wrought common metals; retail services connected with unwrought or semi-wrought iron and steel products; retail services connected with metal building materials and items of metal hardware; retail services connected with valves of metal (other than parts of machines); retail services 64

65 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 connected with valves of metal for controlling the flow of water, liquid, gas or air; retail services connected with metal valves for use in or in connection with apparatus and installations for heating and water supply; retail services connected with metal valves for use in or in connection with central heating apparatus and installations; retail services connected with metal valves for use in or in connection with filters; retail services connected with metal valves for use in or in connection with filters being parts of household or industrial installations; retail services connected with metal valves for use in or in connection with filters (magnetic or non-magnetic); retail services connected with metal valves for use in or in connection with filters (magnetic or non-magnetic) being parts of household or industrial installations; retail services connected with metal valves for use in or in connection with power flushing filters; retail services connected with metal valves for use in or in connection with power flushing filters being parts of household or industrial installations; retail services connected with drain valves; retail services connected with metal valves for draining water, liquid, gas or air; retail services connected with mechanical dosing apparatus and equipment; retail services connected with dosing apparatus and equipment for controlling the flow of water, liquid, gas or air; retail services connected with venting apparatus and equipment; retail services connected with venting apparatus and equipment for controlling the flow of water, liquid, gas or air; retail services connected with control valves (mechanical) and dosing valves; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with apparatus and installations for heating and water supply; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with central heating apparatus and installations; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with filters; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with filters being parts of household or industrial installations; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with filters (magnetic or non-magnetic); retail services connected with dosing valves for use in or in connection with filters (magnetic or non-magnetic) being parts of household or industrial installations; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with power flushing filters; retail services connected with dosing valves for use in or in connection with power flushing filters being parts of household or industrial installations; retail services connected with bleed valves; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with apparatus and installations for heating and water supply; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with central heating apparatus and installations; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with filters; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with filters being parts of household or industrial installations; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with filters (magnetic or non-magnetic); retail services connected with bleed valves for use in or in connection with filters (magnetic or non-magnetic) being parts of household or industrial installations; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with power flushing filters; retail services connected with bleed valves for use in or in connection with power flushing filters being parts of household or industrial installations; retail services connected with agitators, agitators being parts of mechanical appliances, radiator agitators, drill bits, bits for hammer drills, drill bits for rotary power tools, attachments for drills, attachments for SDS (special direct system) drills and attachments for hammer drills; retail services connected with apparatus and instruments for monitoring, measuring and checking (supervision); retail services connected with monitoring apparatus and instruments, apparatus and instruments for condition monitoring, apparatus and instruments for monitoring fluid, magnetic apparatus and instruments, apparatus and instruments for magnetic filtration, magnetic filters, power flushing filters (magnetic) and testing apparatus and instruments; retail services connected with water testing apparatus and instruments, water monitoring apparatus and instruments, apparatus and instruments for testing and monitoring central heating water; retail services connected with apparatus and instruments for testing and monitoring water in central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with apparatus and instruments for monitoring and testing central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with apparatus and instruments for monitoring and testing the efficiency, performance and consumption of central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with apparatus and instruments for monitoring and testing heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with apparatus and instruments for monitoring and testing the efficiency, performance and consumption of heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with checking, monitoring and controlling apparatus for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with checking, monitoring and controlling apparatus for central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with electric control apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with programmable control apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with remote control apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with remote control apparatus, systems, devices and installations for use with heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with temperature and energy control apparatus; retail services connected with thermostats, thermostat control apparatus, thermal sensors for use in thermostats, thermal controls, boiler control apparatus, communications controllers and computer software; retail services connected with computer software for heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with computer software for the control and monitoring of heating, ventilating, air conditioning or water supply apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with computer software for monitoring, testing and recording the efficiency, performance and consumption of central heating systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; retail services connected with interactive computer software accessible electronically, via computers or mobile telephones; retail services connected with computer software applications, mobile phone applications, meters, smart meters and electrical meters; retail services connected with apparatus, equipment and instruments for measuring the efficiency, performance and consumption of heating apparatus, systems, devices and installations; retail services connected with sensors and detectors; retail services connected with apparatus and installations for heating and water supply; retail services connected with central heating apparatus and installations; retail services connected with filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; retail services connected with magnetic filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; retail 65

66 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 services connected with non-magnetic filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; retail services connected with power flushing filters being parts of household or industrial installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; retail services connected with filters being parts of central heating apparatus and installations; retail services connected with magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; retail services connected with non-magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; retail services connected with power flushing filters being parts of central heating apparatus and installations; retail services connected with filters being for use in central heating systems; retail services connected with magnetic filters being for use in central heating systems; retail services connected with nonmagnetic filters being for use in central heating systems; retail services connected with power flushing filters being for use in central heating systems; retail services connected with water filtration apparatus and installations; retail services connected with water filtration apparatus and installations for heating, central heating, water storage, water supply and cooling; retail services connected with water filtration apparatus and installations for central heating apparatus and installations; retail services connected with water treatment apparatus for water purification and water softening; retail services connected with water treatment apparatus for water purification and water softening for domestic use; retail services connected with water treatment apparatus for water purification and water softening for central heating apparatus and installations; retail services connected with water treatment filters; retail services connected with portable filtration units (other than machines); retail services connected with temperature sensors (thermostatic valves) for heating apparatus; retail services connected with scale reducing apparatus and installations; retail services connected with scale reducing apparatus and installations for use in heating, central heating, water storage, water supply and cooling systems; retail services connected with scale inhibitors; retail services connected with scale inhibitors for use in heating, central heating, water storage, water supply and cooling systems; retail services connected with scale reducers; retail services connected with scale reducers for use in heating, central heating, water storage, water supply and cooling systems; retail services connected with water treatment apparatus and installations; retail services connected with parts and fittings for all of the aforementioned goods; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforementioned services. Klasse 37 Installation, maintenance and repair of heating apparatus, installations and systems; installation, maintenance and repair of central heating apparatus, installations and systems; installation, maintenance and repair of water storage apparatus, installations and systems; installation, maintenance and repair of water supply apparatus, installations and systems; installation, maintenance and repair of cooling apparatus, installations and systems; cleaning services; heating and water supply system cleaning and flushing services; central heating system cleaning and flushing services; water storage system cleaning and flushing services; cooling system cleaning and flushing services; information services relating to installation, repair and maintenance of heating apparatus, installations and systems; information services relating to installation, repair and maintenance of central heating apparatus, installations and systems; information services relating to installation, repair and maintenance of water storage apparatus, installations and systems; information services relating to installation, repair and maintenance of water supply apparatus, installations and systems; information services relating to installation, repair and maintenance of cooling apparatus, installations and systems; information services relating to the provision of cleaning services; information services relating to the provision of heating and water supply system cleaning and flushing services; information services relating to the provision of central heating system cleaning and flushing services; information services relating to the provision of water storage system cleaning and flushing services; information services relating to the provision of cooling system cleaning and flushing services; provision of technical support in relation to all of the aforementioned installation, maintenance, repair, cleaning, flushing and information services; providing information in relation to all of the aforementioned services and suppliers or installers thereof from a database or website; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforementioned services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, BRAWL STARS Supercell Oy, Itämerenkatu 11, HELSINGFORS, Finland Klasse 6 Klasse 9 Chains of common metal; statuettes of common metal; non-electric locks of metal; trophies of common metal; nameplates of common metal; metal rings for keys. Computer software and computer game software; downloadable computer software and computer game software; data storage media; game software adapted for use with television receivers; pre-recorded motion picture, television, and animation films; bags, cases and sleeves for storing and carrying telephones, computers, headphones and cameras; covers for mobile phones, portable computers and tablets; headphones; downloadable publications; decorative magnets; memory sticks; straps for cameras; straps for telephones; straps specially adapted for headphones; straps for computer bags; electric power units. Klasse 16 Paper and cardboard; comic books; newspapers, photographs, magazines, books, printed periodicals, newsletters, notebooks, and brochures; computer game instruction manuals; writing paper and envelopes; calendars; bookmarks; notebook and calendar covers; packing paper, wrapping paper and packaging materials; cardboard boxes; party decorations made of paper; pens, erasers; posters, paper banners; figures made of paper; paper bags; sticker albums, stickers; cards, post cards, collectable cards, trading cards; paper signs. Klasse 18 Bags; all purpose sport bags; carry-all bags; leather bags, suitcases and wallets; shoulder bags; textile shopping bags; hand bags; luggage bags; school bags. Klasse 20 Furniture; sculptures made of plastic; mobiles being decorative articles; storage boxes made of wood; decorative wooden objects; baskets, not of metal; trophies of plastic; nameplates, not of metal; figures made of plastics. Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; mugs; bottles and vacuum bottles; statues of china or glass; beverage glassware; candlesticks; candle rings; works of art made of glass; coupes and vases; works of art, of 66

67 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 porcelain, terra-cotta or glass. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat shirts, shirts, blouses, vests; jeans, pants, shorts; underwear, sportswear; socks; coats, jackets, suits; skirts; scarves; gloves, mittens; bathing suits, pajamas, negligee robes, bathrobes; caps and hats. Klasse 26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; barrettes [hairslides], hair pins, and hair ties; hat pins; button badges and pins; trimmings for clothing; shoe ornaments, not of precious metal; brassards; buttons; belt buckles. Klasse 28 Electronic games; hand-held units for playing electronic games; action skill games; action figures as toys; toys, games and playthings; board games; game cards; play sets for action figures; game cards and playing cards; soft dolls; plush toys; stuffed toys, water toys, wooden toys, toys made of plastics; children's multiple activity toys; puzzles; balloons; bags, cases and sleeves for storing and carrying apparatus for games. Klasse 41 Electronic game services provided by means of a global communication network; providing on-line computer games; on-line gaming services; providing on-line computer games, multi-player matching services, and on-line entertainment in the nature of tournaments, cyber or virtual sports leagues and games shows; providing information on-line relating to computer games; provision of games by means of a computer based systems; providing interactive social games in a virtual environment; providing entertainment information relating to computer games via information network; entertainment services; sporting and cultural activities; providing on-line publications; presentation of movies, films, animations, and television programs; entertainment services in the nature of creation, development, and production of movies, films, animations, and television programs; organising events and conferences for entertainment purposes; organising of competitions; providing a web site featuring entertainment information relating to computer games; providing computer games and gaming services through an internet website portal; organising and conducting video and computer game matches and tournaments; organising of electronic sports events. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Mastercraft Bewital Holding GmbH & Co KG, Industriestrasse 10, SÜDLOHN, Tyskland Klasse 5 Dietary supplements for animals; food supplements for veterinary use; mineral food supplements; dietary supplements consisting of vitamins; nutritional supplements for livestock feed; veterinary preparations and substances; nutritional supplements for veterinary use. Klasse 31 Foodstuffs (animal -); foodstuffs (animal-). Klasse 44 Veterinary and agricultural services; hygienic and beauty care for animals. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: THANK GOD IT'S MONDAY WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, NY10011 NEW YORK, USA Klasse 36 Leasing of office space; leasing of real estate; rental of office space. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, MyoActive Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, AALEN, Tyskland Klasse 9 Spectacle lenses and parts thereof. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, GLS 50 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class). Besluttet gjeldende dato i :

68 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, GLE 63 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class). (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, GLE 50 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class). Besluttet gjeldende dato i : Nakaya Fountain Pen Co., Ltd., 5-10, Higashi-Ueno 2- chome, Taito-ku, TOKYO, Japan Klasse 16 Fountain pens; writing instruments; ink for writing instruments; stationery. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Delifrut Albert Darboven Holding GmbH & Co. KG, Pinkertweg 13, HAMBURG, Tyskland Klasse 30 Spices, especially spices mixtures. Besluttet gjeldende dato i :

69 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the letters "GBT" followed by three connected hexagons positioned on the top right corner. Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point Blvd., Suite 300, CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of hematological disorders such as sickle cell disease; pharmaceutical preparations for the treatment of hypoxic and hypoxemic conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of pulmonary disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis and acute lung injury; and pharmaceutical preparations for the treatment of cancers and inflammatory disorders. Klasse 42 Pharmaceutical research and development services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, ScSPORTS ScSPORTS GmbH, Werner-Heisenberg-Str. 27, EMMERICH, Tyskland Klasse 10 Massage apparatus; hand-operated massage apparatus; massage balls. Klasse 18 Luggage and carrying bags; bags; sport bags. Klasse 20 Seat cushions; stands for mats; wheeled stands for mats. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; sportswear; sports shoes; sports headgear [other than helmets]. Klasse 27 Mats; exercise, gymnastic and yoga mats. Klasse 28 Gymnastic and sporting articles, in particular for power sports, fitness training, gymnastics, boxing, winter sports and ball sports; sporting, fitness, gymnastic and physical exercise apparatus, trampolines; parts and accessories for the aforementioned goods as far as included in class 28. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, BILBY R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 GEDVED, Danmark Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, orthopaedic articles; artificial limbs; walking frames, including walking frames for disabled persons; standing aids, mobile standing aids for disabled persons; toilet and bath aids for disabled persons, namely headrests for adapted standing aids, lateral supports for adapted standing aids, vests and belts for adapted standing aids, tiltable standing aids for back or stomach-supported positions (standing) (not included in other classes); shaped chair cushions and shaped seats adapted for medical purposes and fittings therefor (not included in other classes); parts and fittings for medical aids, including shaped chair cushions and seats, braces, straps, fastening straps; furniture and beds, specially made for medical purposes; rehabilitation apparatus and aids specially adapted for disabled persons, namely movement, strength and balance tools, standing bars and standing aids, and parts and fittings therefor (not included in other classes); technical aids specially adapted for disabled persons for washing, bathing and toileting, namely standing aids and parts and fittings therefor (not included in other classes); aids, mobility aids and walking aids for people with walking difficulties, walking frames, rollators and standing aids, tiltable standing aids for back or stomach-supported positions, and parts and fittings therefor (not included in other classes); chairs specially adapted for disabled persons, namely work chairs and lounge chairs, and parts and fittings therefor (not included in other classes); specially designed framework for adapted seats for walking frames, standing aids and chairs with wheels for disabled persons, manually and electrically powered rollators, walking frames, standing aids for invalids and disabled persons, and fittings therefor; invalid walkers. Klasse 12 Vehicles for use on land; manually and electrically powered apparatus for locomotion by land, specially made for invalids and disabled persons, including wheelchairs and pushchairs, and fittings therefor; seats and car seats for vehicles; wheelchairs, including motorised wheelchairs for disabled persons and persons with mobility difficulties, parts for wheelchairs, namely wheelchair frames; seats for wheelchairs, armrests for wheelchairs, tyres for wheelchairs, vehicles for use in rehabilitation, vehicle frames, including vehicle frames for use in rehabilitation; frames for children's pushchairs; head-rests for car seats; bicycle trailers. Besluttet gjeldende dato i :

70 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Kool'n FX Klasse 10 Therapeutic hot and cold therapy packs. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , AU, courses relating to e-bikes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LES MILLS Les Mills International Limited, 22 Centre Street, 1010 AUCKLAND, New Zealand Klasse 28 Gymnastic and sporting articles (not included in other classes); sports equipment; body-building apparatus; body-training apparatus; bar-bells; dumb-bells; exercise weights; stationary exercise bicycles; virtual reality training cycles; fitness machines and apparatus; stretch bands, exercise bands; exercise apparatus (not for medical purposes); exercise platforms. Besluttet gjeldende dato i : THE WICKED CULT PTY LTD, 46 Deshon Street, Woolloongabba, QLD 4102 BRISBANE, Australia Klasse 39 Arrangement of vehicle rental; booking of vehicle rental; rental of vehicles; vehicle hire. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , AD, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ProEX Visionflex Pty Ltd, U1, 8 Prosperity Pde, NSW 2102 WARRIEWOOD, Australia Klasse 10 Medical imaging devices having one or more probes including camera, optical, ultrasound, auditory and endoscopy devices; probes including camera, optical, ultrasound, auditory and endoscopy devices for use with the medical device. Besluttet gjeldende dato i : Robert Bosch GmbH, Department C/IPT Wernerstrasse 51, STUTTGART, Tyskland Klasse 16 Printed matter. Klasse 25 Gym suits. Klasse 41 Organisation of sporting events; arranging of training (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, DrSmile Urban Technology GmbH, Sredzkistrasse 65, BERLIN, Tyskland Klasse 10 Dental braces; teeth aligners; dental prostheses; 70

71 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 dental caps; pins for artificial teeth; dental implants; orthodontic retainers; dental impression trays; dental foundation supports. Klasse 35 Retailing in relation to cosmetics; online retail store services featuring cosmetics and beauty products; advertising; sales promotion for others; mediation of trade business for third parties; business management; business consultancy and advisory services; retail services relating to teeth aligners; online retail services relating to teeth aligners. Klasse 44 Dentistry; dental consultations; dental assistance; dentistry; providing information relating to dentistry; medical counseling; public health counseling; advice relating to dentistry; cosmetic dentistry; beauty consultancy; consultancy services relating to cosmetics; cosmetic facial and body treatment services; providing information about beauty; beauty salon services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a cross-section of a catheter with a semi-circle above it containing three rows of small dots. SurModics, Inc., 9924 West 74th Street Eden, MN PRAIRIE, USA Klasse 10 Medical devices and apparatus, namely, catheters and drug eluting balloon catheters. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , KR, HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL, Sør-Korea Klasse 35 Providing information via the Internet relating to the sale of automobiles; sales agency services for automobiles; sales administration for the sale of automobiles; wholesale services for automobiles; retail services for automobiles; sales agency services for parts and accessories for automobiles; retail and wholesale of parts and accessories for automobiles, and related sales administration; wholesale services for parts and accessories for automobiles; retail services for parts and accessories for automobiles. Klasse 37 Repair of rear sensors for automobiles; repair, maintenance and overhaul of automobiles; repair and maintenance of engines for motor vehicles; repair or maintenance of automobile audio apparatus; automobile cleaning and car washing; tuning of motors and engines for automobiles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, SCHUITEMAKER Beheermaatschappij Schuitemaker B.V., Morsweg 18, 7461 AG RIJSSEN, Nederland Klasse 7 Agricultural, earth-moving, construction, oil and gas extraction and mining equipment; agricultural, gardening and forestry machines and apparatus; construction machines; industrial robots; moving and handling equipment; material production and processing machines; motors, power transmission, parts of machines and system control instruments for machines and engines; manure spreading machines; tractor-towed fertilizer applicators; shovels, mechanical; snow ploughs [machines]; snow removal apparatus [machines]. Klasse 12 Land vehicles and vehicles; trailers for motor land vehicles; tankers [land vehicles]; dump trucks; tractors; semi-tractor trailers and tractor trailers; truck tractors. 71

72 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Eque.M Kinoshita Hiroki, Minamikusatsu Kusatsu-shi, SHIGA, Japan Klasse 9 Spectacles [eyeglasses and goggles]; sunglass; parts and accessories for spectacles; spectacle frames. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, AMPERE SEMICONDUCTOR Ampere Computing LLC, 4555 Great America Parkway, CA95054 SANTA CLARA, USA Klasse 9 Computer systems, namely, silicon based microprocessors, servers, and software for datacenters and cloud computing. Klasse 42 Computer services, namely, design and development of computer systems and software for datacenters and cloud computing. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, EPIROC Epiroc Aktiebolag, Box 4015, NACKA, Sverige Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants. Klasse 6 Rods; rods including building and connecting rods; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; compressed air, gas and fluid Klasse 7 containers of metal; hose couplings; hose clips; casings; spraying booths; pressure containers for liquids; pressure vessels for paint; pressure fluid pipes of metal; dowels; ladders; fastening and anchoring devices; guide pins, valves, springs, pillars, clamps, sleeves and shanks of metal; rock bolts; expansion bolts and bushings and bearing plates for use therewith, being not parts of machines, all the aforesaid goods made of metal; tophammer tubes; drill pipes of metal; adaptors for pipes of metal; metal cylinders for compressed gas or liquids, sold empty. Machines and machine tools, namely pneumatically, hydraulically, internal combustion engines and electrically driven machines and machine tools, namely raiseboring machines, drills, augers, drill hammers, drilling bits and drill tubes (part of machines), drilling machines, drill derricks, pile drivers, demolition machines, air tools, screw and nut drivers, crushers and pulverizers, breakers, hammers, flatters, hammers and axes for machines, grinding machines, impact tools, hot-air pistols, spray guns, blow guns, pulverizing guns, sand spraying devices, polishers and sanders, sandblasting containers as well as sand collecting apparatus; paint circulating apparatus; mounting and assembly machine tools; compressors (machines), air compressors, regulators for compressors, after- coolers and intercoolers for compressors; low pressure and high pressure valves for compressors (not for vehicles); starters; drives and gearings for compressors; mining machines, excavators, rams (machines), elevators, lifts; motors, pneumatically driven motors, hydraulically driven motors, internal combustion engines and electrically driven motors; pressure nets and pressure generators for generating air curtains in waters, air bubble pumps; drifting equipment for rock drilling, air hoist blocks and trolleys for hoist blocks, compressed air dryers and equipment, filters (parts of machines and motors), generators, separators, heat recovery machines, mounting systems, electric saws, engines, chisels for machines, rasps, spades, all parts of machine tools; exhausters; wood and metal drifts, diggers (machines); windings (for electrical motors); winches; lubricators (parts of machines); impellers used separately or as parts of machines; percussion hammers [machines]; feeders, loaders; jacks; windlasses; cylinders for machines; silencers; electrical vacuum cleaners; main slide valves, membrane valves, starter slide valves; valves, including pneumatic, hydraulic, starter and ball valves; pistons; crank shafts; pressure oscillation dampers; injectors, ejectors, diverging sections; nozzles, including expansion, venturi and laval nozzles; adjustable drilling arms, positioning arms and drilling stanchions; feeding devices for drill hammers; pipe cutters; milling cutters (machine tool); nibblers; conveyors; governors (machines); transportable shaft houses; paint cups for paint spraying guns; steam engines and generators; compressed air maintenance units; oil sprayers, condensate separators; crossheads (components for machines); self- regulating distribution and fuel pumps; flushing heads for drill columns; vacuum pumps, pipeline components; drill rigs, including raiseboring rigs, exploration drilling rigs, face drill rigs, oil & gas drill rigs, production drill rigs, rotary blast hole drill rigs, surface and underground drill rigs and well drilling rigs; machines and machine tools for performance of construction jobs and for treatment of construction materials and surface; compactors and compaction equipment; machines and machine tools namely concrete vibrators, concrete trowel machines and concrete screeds; grinding wheels (tools for machines); shank bits and shank drills (part of machines); drilling rods; core drilling machines and machine tools; casings for drilling equipment; pumps, including hydraulic, electric and pneumatic pumps; dewatering pumps; handheld drilling tools equipment and accessories, including pusher legs, integral drillings rods, tapered rods and drill bits; cutters (machines); claw bits and hole openers; reamers being machines or part of 72

73 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Klasse 8 Klasse 9 machines; housings for machines; adaptors for tool bits (part of machines); bushings (part of machines); spray pumps and mobile sprayers; concrete sprayers; rock bolting and cable bolting rigs; rammers; road and asphalt rollers; floor saws; excavator attachments, namely steel cutters, pulverizes, excavator magnets, excavator grapple, crusher bucket, compactors and excavator post hole borer; post hole borers and post pullers; tamping machines; casting machines; machines for dewatering and drainage of concrete; road building and paving machines; combustion engine driven hydraulic power packs (power source machines); milling machines; stands, made wholly or principally of metal, for use with machine tools; steel balls for use as ball bearings; cylinders for machines, motors and engines. Fastening and joining hand tools; cutting, drilling, grinding and surface treatment hand tools; hand tools and implements for stone, concrete, metal, wood and brick works such as nut runners, screw drivers, screw rotors; grinding and polishing tools, coal picks, pickaxes, riveting tools, sheeting hammers, forging hammers, chipping hammers, scaling hammers, striking tools, threading tools, spades, wood and metal drills, augers, rod coupling sleeves, gimlet bits, milling and grinding wheels, cutting wheels and saw blades for hand tools, saws, chisels, rasps, reamers; hand operated spraying and spreading apparatus for liquids, semi-liquids and pulverized solid materials; gravers; milling cutters (hand tools); vices of metal. Computer programs; computer software and systems; computer hardware; touchscreens; instruments and apparatus for control and supervising; downloadable and pre-recorded films for instruction, information and advertising; speed regulators; distributing regulators; ring gauges; monitors; electric control trailers; controllers; data processing equipment; process control software for machine and machine tools; electronic data media; switches; material testing apparatus and instruments; force transducers; electronic sensors; batteries and rechargeable batteries; battery chargers; computer networking and data communication equipment; audio and visual devices and monitors; downloadable podcasts; eyewear, activity tracker, earphones; measuring tape; power banks; USB-cards; safety, security, protection and signaling devices; protective and safety equipment; head protection; application software (apps), including mobile apps, hybrid apps and web apps; all relating to the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; computer programs and software for controlling, monitoring and surveying machines, equipment, apparatus and tools used in mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; telematic systems consisting of remote and telemonitoring apparatus, namely, remote controls for mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles, remote control transmitters for mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles, global positioning system receivers, software and hardware for collecting, recording, tracking, communicating and reporting data pertaining to the location, productivity, operation and maintenance of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles and for recording, analyzing, communicating and reporting mine and construction office management information, including financial and human resource information; downloadable cloud computer software for use in database management and electronic storage of data, information and publications; downloadable electronic publications in the nature of instruction manuals, technical catalogs, spare parts catalogs, components catalogs, service manuals, safety manuals, operator manuals, and system diagrams; data gloves used for touch screens; all relating to the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction. Klasse 11 Filters (parts of industrial installations), air dryers, including adsorption dryers; installation for lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water supply, including coolers and heat exchangers for air, gas and liquids; liquid oxygenators; apparatus for purification of liquids; steam generators; heat exchangers; valves for pipes and hose pipes [parts of heating, water and compressed air or gas installations]; air and gas purifiers; lamps; regulating accessories, controllers, for water and gas pipes; apparatus for oxygen enrichment; absorption dryers, refrigerating dryers; paint heaters; transportable drying chambers; lighting and lighting reflectors; fans; light towers; pressure water tanks. Klasse 12 Mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction vehicles, including loading and transport vehicles and wagons, mine wagons, carriages and vehicles; haul trucks, dumpers, trams; engines (for vehicle); tractors; couplings for vehicles; drilling carriages, carriages for charges on wheels, as crawler and railway vehicle, carriages for compressors as attachable part to the vehicle. Klasse 16 Printed matter; engraving pencils; training and advertising material, including wall maps, pictures, books, magazines and leaflets. Klasse 17 Rubber hoses, plastic hoses, non-metal couplings for use with hoses, valves of rubber; pipe connectors (nonmetal) for pneumatic and hydraulic apparatus; connecting, linking and intermediary pieces, non-metal, for flexible tubes; flexible pipes, tubes, hoses and fittings thereof, including valves, all non-metallic; fittings for pipes (non metallic). Klasse 19 Ventilating ducts (non-metallic) for use in mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; suction carpets and suction plates for drainage. Klasse 35 Business consultation and business analysis services; advertising, marketing and promotional services; providing business information; all provided in relation to the products within the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; online retail ordering featuring spare parts and component parts for products in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; customer support services including return replacements featuring spare parts and component parts for products in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; online retail store services featuring downloadable electronic instruction manuals, technical catalogs, spare parts catalogs, components catalogs, service manuals, safety manuals, operator manuals, and system diagrams in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction; providing business assistance, namely tracking services and reporting business information derived from telematic systems including global positioning technology and remote and telemonitoring apparatus to operators of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles for business purposes; rental of advertising films. Klasse 36 Insurance; financial services including credit services, leasing and financing of machines, machine tools, equipment and vehicles used in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction. Klasse 37 Installation, maintenance, building, repair, service and maintenance service support relating to mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction and machine tools, machinery, vehicles and equipment; rental of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment, machines, machine tools and equipment; rental of compressors; mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction services. Klasse 41 Education, teaching and training; publishing of periodicals, magazines and technical books; rental of teaching films; demonstration services [for instructional 73

74 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 purposes], exhibition activities, namely showing the working of machines, vehicles and equipment by operators; organizing workshops; provisions of education and training via podcast; providing of online publishing of instruction manuals, technical catalogs, spare parts catalogs, components catalogs, service manuals, safety manuals, operator manuals, and system diagrams; providing non-downloadable publications, instruction manuals, technical catalogs, spare parts catalogs, components catalogs, service manuals, safety manuals, operator manuals, and system diagrams via a website; all services provided in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction and products thereof. Klasse 42 Design and development of computer software; consultancy, research, development, design and customization of system solutions; hosting of podcast; technical project planning, design and consultancy related thereto; providing virtual computer system, virtual computer environment and virtual computer platform through cloud computing; providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for use in database management and electronic storage of data; providing temporary use of non-downloadable software via a website; platform as a service (PaaS) featuring computer software platforms for database management and electronic storage of data, information and publications; providing temporary use of non-downloadable software via a website for database management, electronic storage and the collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage and sharing of data and information, including instruction manuals, technical catalogs, spare parts catalogs, components catalogs, service manuals, safety manuals, operator manuals, and system diagrams; all provided in fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction and products thereof; design of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction machinery and equipment; engineering consultations; technical project planning and studies; providing technical advice relating to the design and development of machine tools, vehicles and equipment; technical engineering consultancy; conducting industrial and technical researches and analyses in the field of technical and mechanical constructions; remote monitoring services of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles, namely, collecting, recording, tracking, communicating and reporting data pertaining to the location, productivity, operation and maintenance of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles; remote monitoring, remote control and remote adjustment of operation of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicles through internet, extranet and any other global computer and telecommunication networks; technological consultation in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction equipment and vehicle information services; mineral exploration services. Klasse 45 Licensing; licensing of wireless communication systems; licensing of intellectual property; licensing of computer software; licensing of databases; licensing of technology; all services provided in the fields of mining, rock excavation, mineral exploration, drilling and construction and products thereof. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, VIRBAC, S.A., 1ère Avenue M - L.I.D., CARROS, Frankrike Klasse 3 Non-medicated soaps; essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated lotions; non-medicated dentifrices; non-medicated shampoos, non-medicated hygienic products; all the aforesaid goods intended for animals. Klasse 5 Veterinary products; veterinary preparations; sanitary products for veterinary use; dietetic substances and foods for veterinary use; food supplements for animals; disinfectants for veterinary use; preparations for destroying weeds and vermin. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PARISPARKLES BRAND FASHION INSTITUT - B.F.I., 1347 Avenue du Forez, SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, Frankrike Klasse 3 Soaps; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; depilatories; make-up removing products; lipstick; beauty masks; shaving products; all these goods are of French origin or made in France. Klasse 32 Beers; mineral waters (beverages); fruit-based beverages; fruit juices; syrups for beverages; preparations for making beverages; lemonades; fruit nectars; soda water; non-alcoholic aperitifs. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); wines; wines protected by an appellation of origin; wines protected by a geographical indication. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

75 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: DENTSU INC., 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, TOKYO, Japan Klasse 35 Advertising and publicity services; on-line advertising on a computer network; television advertising; radio advertising; magazine advertising; direct mail advertising; outdoor advertising; agency and intermediary services relating to advertising; information services relating to advertising; advertising consultancy; layout services for advertising purposes; design of publicity material for others; updating of advertising materials; publication of publicity materials; dissemination of advertising matter; planning and production of advertising media; planning and organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes, organization of fashion shows for promotional purposes; planning and organization of sales promotion events and marketing events; distribution of samples; public relations; public relations agencies; shop window dressing; rental or provision of advertising space; intermediary services relating to the rental of advertising space; publicity material rental; marketing; sales promotion for others; sales promotion of goods and services for others, and provision of advice thereon; sponsorship search; economic forecasting; marketing research, studies, analysis and assessment; opinion polling; compilation of statistics; price comparison services; research and analysis of advertising effectiveness, and provision of information relating thereto; marketing research in relation to computer network, such as trends of accesses to websites by Internet users, and providing analysis and information on results of the research; provision of business or commercial information; business management and organization consultancy; business management analysis and consultancy; consultancy and advisory services regarding business strategy; business research and data analysis; administrative processing of purchase orders; providing information concerning commercial sales; arranging of contracts for the purchase and sale of goods, for others; business administration of the licensing of the goods and services of others; business management of entertainers; consultation relating to brand strategy; consultancy on various business planning, product developments and corporate images; collecting, management and analysis of information on customers of companies, and providing information thereon; business management assistance for industrial, commercial or manufacturing companies; compilation of mailing lists; office functions, namely filing, in particular documents or magnetic tape; agency services of office functions; agency services of office functions in relation to purchase orders for goods; computerized file management; news clipping services; data search in computer files for others; input processing, systemization and compilation of information into computer databases; agency services of office functions relating to data processing. Besluttet gjeldende dato i : EKSEPTION LIMITED, Al Jazeera, Al Hamra, RAS AL KHAIMAH, De forente arabiske emiratene Klasse 3 Soaps; cosmetics. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, FUTURO Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich Stutz- Strasse 20, 8902 URDORF, Sveits Klasse 18 Traveling trunks, suitcases, empty tool bags, empty tool satchels. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: afp (571) Beskrivelse av merket: This trademark consists of the word "afp" in standard lettering. SHANGHAI ALL FOR PAWS CO., LTD., No. 2, Floor 8, Building 1, No. 889 of Yishan Road, Xuhui District, SHANGHAI, Kina Klasse 3 Cosmetics for animals; shampoos for pets; deodorants for pets; breath freshening strips; breath freshening sprays; dental bleaching gels; dentifrices; mouthwashes, not for medical purposes. Klasse 18 Leather leads; bits for animals [harness]; collars for animals; clothing for pets; harness for animals; covers for animals; leather leashes; muzzles; blinders 75

76 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 [harness]; harness fittings. Klasse 21 Combs for animals; brushes for cleaning tanks and containers; scrubbing brushes; indoor aquaria. Klasse 31 Beverages for pets; pet food; animal foodstuffs; edible chews for animals; lime for animal forage; algae, unprocessed, for human or animal consumption; sanded paper [litter] for pets; aromatic sand [litter] for pets; litter for animals; straw litter. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, , CN, , CN, endoscopy devices; probes including camera, ultrasound, auditory and endoscopy devices for use with the medical device. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: C.T.plage C. T. A. Co., Ltd., Minami Senba, 2-chome, Chuo-ku, OSAKA, Japan Klasse 25 Sweaters; knitwear [clothing]; clothing. Besluttet gjeldende dato i : Dongxia Datong (Beijing) Management and Consulting Co., Ltd., 1101, 11th Floor, Ideal Plaza, No. 58 North 4th Ring Road West, Haidian District, BEIJING, Kina Klasse 9 Mobile software applications, downloadable; mobile software applications for taxi booking; computer programs [downloadable software]; time recording apparatus; Global Positioning System [GPS] apparatus; Global Positioning System [GPS] receiver; electronic key fobs being remote control apparatus; bicycle helmets; locks, electric; batteries, electric, for vehicles. Klasse 12 Locomotives; motorcycles; bicycles; moped; electric bicycles; electric vehicles; telpher railways; pushchairs; bicycle tyres; non-skid devices for vehicle tires. Klasse 39 Piloting; car transport; vehicle breakdown towing services; car sharing services; bicycle rental services; vehicle rental; providing taxi booking services through mobile software applications; car parking; rental of warehouses; passenger transport; courier services [messages or merchandise]; providing driving directions for travel purposes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, SOFIGATE Sofigate Oy, Tekniikantie 12, ESBO, Finland Klasse 35 Business management consultancy, in particular in the field of IT management tools and IT management framework and best practices in information technology (IT) management; business management consulting. Klasse 41 Consultancy services relating to training. Klasse 42 Technological consultancy, in particular in the field of IT management tools and IT management framework and best practices in information technology (IT) management; IT consultancy services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VISIONFLEX Visionflex Pty Ltd, U1, 8 Prosperity Pde, NSW 2102 WARRIEWOOD, Australia Klasse 10 Medical imaging devices having one or more probes including camera, optical, ultrasound, auditory and 76

77 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Rimgard Sweden AB, Treuddsvägen 18, VAXHOLM, Sverige Klasse 6 Bolts of metal; wheel clamps of metal (other than antitheft for vehicles). Klasse 12 Parts and fittings for vehicles; anti-theft devices for automobiles; anti-theft alarms for vehicles and vessels. Besluttet gjeldende dato i : Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals bro 2, GÖTEBORG, Sverige Klasse 3 Wipes made of paper, cellulose or non-woven synthetic fibres impregnated with cosmetic preparations. Klasse 16 Paper, paper articles, goods made of paper and/or cellulose, namely handkerchiefs, wipes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ipod Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA Klasse 28 Hand-held unit for playing electronic games. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Cutica Revenio Research Oy, Äyritie 22, VANDA, Finland Klasse 9 Hyperspectral cameras; software for hyperspectral cameras; software for handling hyperspectral pictures; software for hyperspectral cameras for medical use; software for handling hyperspectral pictures in the medical field. Klasse 10 Hyperspectral cameras and spectrum analyzers for medical use for examination of changes in dermal 77

78 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 tissue. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, HSQUTILS Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, MANNHEIM, Tyskland Klasse 9 Software for analysis of nucleic acid sequencing data for scientific use. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: O-DETECT Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Carl-Zeiss- Strasse 22, OBERKOCHEN, Tyskland Klasse 9 Coordinate measuring machines and parts thereof. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The word part of the mark consists of the word "FRUGARVA"; the term "FRUGARVA" appears divided in two; "FRU" on the upper part and "GARVA" below; the first "A" of "GARVA" appears inverted; To the left of the term "FRUGARVA" appears a capital letter "A" that is inverted; above this letter "A" appears the graphic of a leaf FRUGARVA, S.A., Ctra. del Palmar, 67 Mazarrón, Km 21, ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), Spania Klasse 31 Raw and unprocessed grains and raw and unprocessed agricultural, horticultural and forestry products; live animals; fresh fruits and vegetables; raw and unprocessed seeds; natural plants and flowers; animal foodstuffs; malt, fresh lemons, grapefruits, fresh oranges, fresh mandarins and pomegranates (fruits). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word "CoolCell" in stylized lettering, the letters "Cool" being thinner and depicted in blue and the word "Cell" being thicker and depicted in blue; underneath there is a line with waves in its first part, being straight as from the first letter "C". BEAUTYGUN, S.L., AYMERICH, 1 SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA, Spania Klasse 3 Soaps; perfumery products; essential oils; cosmetics; hair lotions; body care and cleaning preparations; cosmetic creams; beauty serums; body gels; make-up; deodorants and antiperspirants; toiletries; lotions for cellulite reduction; creams for cellulite reduction; nonmedicinal massage creams. Klasse 10 Medical apparatus and instruments; physical therapy 78

79 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 equipment; massage apparatus; medical and veterinary apparatus and instruments; apparatus for cellulite treatment; medical apparatus for improving skin appearance; esthetic apparatus for dispensing a cosmetic with CO2 which causes pressure and cold for skin improvement; aesthetic massage devices. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, TIGULA LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronic regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes (also organic LEDs and laser diodes); LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils: electrical terminal connectors; contact elements, including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, SPROUT Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT, USA Klasse 42 Medical research services in the field of psoriasis and associated dermatological and immune related disorders; conducting clinical trials for pharmaceutical products in the field of psoriasis and associated dermatological and immune related disorders; providing information about the results of clinical trials for pharmaceutical products; providing medical and scientific research information in the field of clinical trials. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TURNPIKE Teleflex Innovations S.à r.l., 560A, rue de Neudorf, 2220 LUXEMBOURG, Luxembourg Klasse 10 Medical devices, namely, medical and surgical catheters. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Fels StradaCal Fels-Werke GmbH, 12, Geheimrat-Ebert-Strasse, GOSLAR, Tyskland Klasse 1 Binding agents (lime, cement, mixed binding agents) and other additives for soil improving and soil conditioning concerning earthwork; lime hydrates for 79

80 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 asphalt; compound fillers for asphalt; soil additives; soil improving preparations; substances for stabilizing the soil; soil stabilizers for use in road construction; chemical products being additives for cement; chemical substances for use as additives to bitumen; additives (chemical-) for use in binding asphalt; hydrates. Klasse 19 Building materials, not of metal; lime building materials; lime; lime stone; lime stone in granular form; lime stone in powdered form; lime stone chippings; lime stone clinker ballast; lime stone sands; calcareous marl; materials for making and coating road; materials for road constructions; materials for hydraulic engineering constructions. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, AQUABRID Sanyo Chemical Industries, Ltd., 11-1, Ikkyo Nomotocho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, KYOTO, Japan Klasse 5 Hemostatics for medical purposes; pharmaceutical preparations for use as surgical sealants; pharmaceutical preparations for use as sealing agents for surgical purposes; surgical glues; medical adhesives for binding internal tissue; medical adhesives for binding wounds; pharmaceutical preparations for hemostasis management; liniments; pharmaceutical preparations; reagent paper for medical purposes. Klasse 10 Artificial membrane for vascular use; surgical apparatus and instruments for medical use; medical apparatus and instruments. Besluttet gjeldende dato i : (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a shaded circle being a stylized globe with a curved arrow across the center. MoneyGram Payment Systems Inc, 1550 Utica Avenue S, Suite 100, MN55416 MINNEAPOLIS, USA Klasse 36 Financial services, namely, money transfer services, electronic funds transfer services, bill payment services, automated clearing house services, electronic transfer of government monetary benefits, electronic check re-presentment services, conversion of negotiable instruments to electronic payment transactions, processing payments to third parties, direct debit accounting services, electronic credit and debit transactions, official check processing and issuance, electronic debit card and credit card transaction processing; check and draft processing; financial risk management services; processing monetary government benefit payments; processing and disbursement of payments associated with coupons, rebates, and gift certificates for third parties. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, DURAFORCE Wirtgen GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2, WINDHAGEN, Tyskland Klasse 7 Parts for milling machines, recycling machines, soil stabilization machines and mining machines, namely, milling drums, mixing drums, milling and mixing drums, cutting drums, drum housings, chisels, picks, chisel holders, pick holders, holders for chisel holders, holders for pick holders, material ejectors, shovels, cutting wheels, scraper bars and plates for sealing drum housings, scraper bars and plates for smoothening surfaces, protector skids for drum housings, side plates for drum housings, wear protection segments for drum housings and liner plates for drum housings; parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class. Besluttet gjeldende dato i :

81 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, StradaCal Fels-Werke GmbH, 12, Geheimrat-Ebert-Strasse, GOSLAR, Tyskland Klasse 1 Binding agents (lime, cement, mixed binding agents) and other additives for soil improving and soil conditioning concerning earthwork; lime hydrates for asphalt; compound fillers for asphalt; soil additives; soil improving preparations; substances for stabilizing the soil; soil stabilizers for use in road construction; chemical products being additives for cement; chemical substances for use as additives to bitumen; additives (chemical-) for use in binding asphalt; hydrates. Klasse 19 Building materials, not of metal; lime building materials; lime; lime stone; lime stone in granular form; lime stone in powdered form; lime stone chippings; lime stone clinker ballast; lime stone sands; calcareous marl; materials for making and coating road; materials for road constructions; materials for hydraulic engineering constructions. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , IT, transmissions for land vehicles; windscreens; pneumatic tires; doors for vehicles; rims for vehicle wheels; vehicle seats; turbines for land vehicles; antitheft devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; automobile bodies; gear boxes for land vehicles; torque converters for land vehicles; steering wheels for vehicles; air bags [safety devices for automobiles]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, TUXXALIB STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, BAD VILBEL, Tyskland Klasse 5 Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicine; sanitary preparations for medical purposes; dietary supplements and dietetic preparations; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; medical and veterinary preparations and articles; infant formula; diagnostic preparations; plasters, materials for dressings; dressings, medical; teeth filling material; dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides. Klasse 10 Surgical instruments; medical and veterinary apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical instruments for application on animal bodies; applicators for medications; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; diagnostic apparatus for medical purposes; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles. Klasse 44 Medical services; providing of medical information relating to diseases and health problems, including online and on the internet; providing medical information from a interactive web site. Besluttet gjeldende dato i : MORRETTI MARELLA, 1 place du Palais Bour, PARIGI, Frankrike Klasse 12 Cars; structural parts for automobiles; engines for land vehicles; couplings for land vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; head-rests for automobile seats; automobile hoods; automobile chassis; reversing alarms for vehicles; luggage carriers for vehicles; tires for vehicle wheels; vehicle wheels; safety belts for vehicle seats; vehicle bumpers; electric vehicles; clutches for land vehicles; casings for pneumatic tires [tyres]; windshield wipers; brakes for vehicles; (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, SENEDERM SOLUTIONS SGII, Inc., Alter, CA92610 FOOTHILL RANCH, USA Klasse 3 Cosmetics; anti-aging moisturizers used as cosmetics; non-medicated anti-aging serum; non-medicated exfoliating preparations for skin and hair. 81

82 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, VDT Akebia Therapeutics, Inc., 245 First Street, Suite 1100, MA02142 CAMBRIDGE, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of hematological, oncological, immunological, cardiovascular, diabetes mellitus, and ophthalmological conditions and diseases, and pharmaceutical preparations for the treatment of chronic conditions, namely, chronic kidney disease, and all types of anemias; pharmaceutical preparations for veterinary use in the treatment of hematological, oncological, immunological, cardio-vascular, diabetes mellitus, and ophthalmological conditions and diseases, and pharmaceutical preparations for the treatment of chronic conditions, namely, chronic kidney disease, and all types of anemias; drug testing kits comprised of medical diagnostic reagents and assays that test for the presence of a drug; therapeutics test kits comprised of medical diagnostic reagents and assays for determining the effectiveness of a pharmaceutical product. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, PERHAZO Halozyme, Inc., Sorrento Valley Road, CA92121 SAN DIEGO, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for cancer treatment. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SLOW'R Invacare International Sàrl, Route de Cité-Ouest 2, 1196 GLAND, Sveits Klasse 10 Surgical and medical apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials, breathing apparatus; oxygen concentrators, apparatus for administering liquid oxygen for medical purposes, apparatus for aerosol therapy, breathing apparatus for sleep therapy; apparatus for lung ventilation; support apparatus, lifting apparatus, transfer apparatus, hoisting apparatus, lifting straps and frames, all for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; lifting apparatus and bath, bed and toilet transfer apparatus for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; safety jackets, harnesses and belts for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; beds for medical use; water beds, air beds, adjustable backrests for beds; devices as part of beds for lifting and moving persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; corsets for medical use; mattresses for medical use; foam mattresses for medical use; cushions for medical use, cushions for preventing bed sores and positioning cushions for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; walking aids; crutches, walking frames, walker extension apparatus; extension apparatus, applicators for socks, stockings and pantyhose, all for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; shower stretchers for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; rehabilitation, training and game equipment for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; rehabilitation, training and game equipment in the form of elastic seats, chairs and ramps, elastic tunnels and rollers intended for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; parts and components of all the aforesaid goods. Klasse 12 Vehicles for persons with a physical handicap and persons with reduced mobility; wheelchairs; push wheelchairs, manual wheelchairs, wheelchairs for sports, wheelchairs for leisure, electric wheelchairs; electric propulsion units; electric control equipment for manual wheelchairs; electric motors and engines for vehicles; motorized scooters; electric tricycles and electric quadricycles for persons with a physical handicap and persons with reduced mobility; shower carts; parts and components of all these goods included in this class. Klasse 20 Furniture, seats, back rests, cushions; furniture for persons with a physical handicap, persons with reduced mobility and persons with a disability; beds and accessories for beds, beds for home care, beds for institutions, hospital beds; hooks, bed railings, bedding frames, bedside tables, bins, bins for holding medical apparatus; mattresses; foam mattresses, air beds and water beds; bathtub seats, shower seats, shower seats on castors, booster seats for toilets, shower boards for bathtubs; hand rails and bars for toilets, bathrooms, bathtubs and showers; lift-out chairs; work seats for use by persons with a physical handicap and persons with reduced mobility; parts and components of all 82

83 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 these goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, COINTREAU THE ART OF THE MIX Cointreau, Carrefour Molière, SAINT- BARTHELEMY-D'ANJOU, Frankrike Klasse 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers). Klasse 43 Bar services; services for providing food and drink; catering services; hotel services; temporary accommodation. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, TOOLBROTHERS TOOLBROTHERS GmbH, Robert-Bosch-Breite 9, GÖTTINGEN, Tyskland Klasse 7 Power-operated gardening tools and power-operated tools and accessories, in particular lawn mowers, drills, rotary hammers, impact drills, impact wrenches, saws, sheet metal shears, grinders. Klasse 8 Hand-operated gardening tools and hand-operated tools and accessories, in particular screwdrivers, spanners, knives, saws, scissors, abrading instruments [hand instruments]. Klasse 9 Chargers for electric accumulators; radios; protective clothing for protection against accidents or injuries; safety goggles. Klasse 11 Spotlights for lighting on construction sites; hot air blowers. Klasse 35 Retail services via catalogues and via the internet related to tools and gardening tools. Klasse 37 Maintenance of cleaning machines; maintenance of machine tools; rental of cleaning machines; rental of industrial cleaning machines; rental of machines, tools and apparatus for building construction; rental of cleaning machines; maintenance of cleaning machines. Klasse 38 Interactive transmission of video over digital networks; providing online discussion services relating to tools and gardening tools. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: AZENCO GROUPE, Zone Artisanale ou Zone d'activité de Masquère, CAZERES, Frankrike Klasse 6 Verandas of metal; swimming pools (metal structures); metal swimming pool shelters; metal swimming pool covers; metal crutches for lifting swimming pool covers; transportable metal structures for swimming pools and verandas; metal frames for construction of swimming pools and verandas; greenhouse frames of metal; transportable metal greenhouses; non-electric locks of metal; hardware of metal; pipes of metal; scaffolding of metal; grilles of metal; doors of metal, frames and door frames of metal, ironwork for doors, door fittings of metal, door panels of metal; metal windows, metal window frames; shutters of metal; fences of metal; metal structure terrace for swimming pool cover; metal swimming pool covers; all the aforesaid goods being for the construction and installation of swimming pool shelters, terrace shelters, veranda and terrace for covering swimming pools. Klasse 19 Verandas (not of metal); swimming pools (non-metal structures); pool shelters not of metal; swimming pool covers not of metal; non-metallic transportable structures for swimming pools and verandas; nonmetallic frames for the construction of swimming pools and verandas; non-metallic greenhouse frames, nonmetallic transportable greenhouses; building materials, not of metal; shutters not of metal; non-metallic doors, non-metallic door frames, non-metallic windows, nonmetallic window frames, building glass; mobile nonmetallic terrace for swimming pool covers; non-metallic covers for swimming pools; all the aforesaid goods being for the construction and installation of swimming pool shelters, terrace shelters, veranda and terrace for covering swimming pools. Klasse 37 Construction, installation and repair of swimming pool shelters, swimming pool terrace shelters, verandas and swimming pool covers; information on construction, repair, installation of swimming pool shelters, terrace shelters, verandas and terraces for swimming pool covers; advice relating to the repair, installation of swimming pool shelters, terrace shelters, verandas and terraces for covering swimming pools. Besluttet gjeldende dato i :

84 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Compagnie Generale des Etablissements Michelin, 12 cours Sablon, CLERMONT-FERRAND, Frankrike Klasse 1 Glues for industrial use. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Centerdrill GmbH, Valterweg 19, EPPSTEIN, Tyskland Klasse 7 Tools [parts of machines]; machines and/or machine tools for processing metal; metalworking machines; drilling machines; thread drilling machines and thread cutting machines for thread drilling, -cutting and - forming; clamping chucks, especially special collet chucks with aluminium cooling ring, especially for clamping the flow drilling tools; drill chucks; mechanical tools, especially motor driven tools for working, forming and/or deforming metal; all the aforesaid tools/parts of machines and machines especially for the flow-drilling process; drilling bits. Klasse 8 Drills; manual drills, especially thread drills and also thread formers; hand drills made of solid carbide namely drilling tools for flow drilling; electric hand drilling machines. Besluttet gjeldende dato i : Nikon Corporation, , Konan, Minato-ku, TOKYO, Japan Klasse 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations; plasters, materials for dressings; anti-inflammatory ophthalmic preparations; gel for use in ophthalmic operations; ophthalmic muscle relaxants; ophthalmic anti-infective substances for the treatment of infections; eye drops; Klasse 9 vitamins; vitamin eye drops. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; computer software and firmware; computer software and firmware for use in optometry and ophthalmology; computer software and firmware for imaging and 3D imaging; computer software and firmware for image processing and image analysis; computer software and firmware for viewing and storing images; computer software and firmware for retinal imaging; electrical and electronic devices for imaging; electrical and electronic apparatus for image processing and image analysis; electrical and electronic apparatus for viewing and storing images; computer software and firmware for imaging for use in optometry and ophthalmology; retinal imaging software and firmware; diagnostic apparatus for scientific use; diagnostic apparatus for research; diagnostic apparatus for scientific use; diagnostic apparatus for scientific research; electronic apparatus, computer hardware and computer software platforms for use in the medical industry; electronic apparatus, computer hardware and computer software platforms for use in accessing retinal images and patients' medical records; medical software; medical software for 3D imaging; optical coherence tomography apparatus (imaging apparatus); glass ophthalmic lenses; optical devices; parts and fittings for all the aforementioned goods; optical apparatus, instruments, equipment and devices; optical diagnostic apparatus, instruments, equipment and devices; optical inspection apparatus; computer hardware and software. Klasse 10 Ophthalmoscopes; optical diagnostic medical apparatus and instruments; diagnostic ophthalmic apparatus; medical apparatus, instruments, equipment and devices; apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, management and treatment of eye disease; optometry and ophthalmic devices, instruments and devices; apparatus, instruments, equipment and devices for the visualisation and documentation of the retina and for the visualisation of the retina for detection and management of eye disease; medical optical apparatus, instruments, equipment and devices; optical diagnostic apparatus, instruments, equipment and devices; diagnostic ophthalmic apparatus instruments, equipment and devices for the visualisation and documentation of the retina, and for the visualisation of the retina for the detection and management of eye disease; retinal examination equipment; retinal imaging systems; eye examination apparatus; optical inspection apparatus; 84

85 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 laser beam delivery apparatus for medical use; medical apparatus incorporating lasers; surgical apparatus, instruments, equipment and devices; optical appliances for medical purposes, opthalmoscopes; lasers for ophthalmic purposes; medical imaging apparatus; medical imaging apparatus comprising optical coherence tomography and ophthalmoscopes; medical apparatus incorporating lasers for treatment of eye disease; corneal cross-linking devices; photocoagulators; surgical microscopes; ultrasound retinal scanners; visual acuity systems; perimeters; parts and fittings for all the aforementioned goods. Klasse 38 Internet portal services; internet portal services relating to medical systems and platforms; internet portal services relating to medical systems and platforms to access retinal images and patients' medical records; advisory, information and consultancy services relating to all of the aforementioned services. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; design and development of computer hardware, software, firmware; design and development of computer hardware, software, firmware for use in optometry and ophthalmology; design and development of computer hardware, software, firmware for imaging; design and development of apparatus, instruments and devices for optometry and ophthalmology; design and development of apparatus, instruments and devices for imaging; design and development of retinal imaging systems; development of apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, management and treatment of eye disease; design and development of ophthalmoscopes; research and development; scientific research and development; advisory services relating to the design of diagnostic instruments; development of diagnostic apparatus; development of products for screening, managing and treating disease; design and development of medical apparatus incorporating lasers; design and development of medical apparatus incorporating lasers for treatment of eye disease; design and development of medical software, medical platforms and medical Internet portals; information, advisory, assistance and consultancy services in relation to all the aforementioned services. Klasse 44 Medical services; provision of optical medical support services; ophthalmic support services; ophthalmic diagnostic support services; optometry; ophthalmological services; provision of ophthalmic services; rental and leasing of medical and surgical apparatus; rental and leasing of ophthalmoscopes; rental and leasing of optical coherence tomography apparatus; information, advisory and consultancy services in relation to all the aforementioned services; diagnostic testing relating to the human body; optometry; eye care services; vision care services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Bewatec BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH, Orkotten, 65, TELGTE, Tyskland Klasse 9 Telecommunications goods; cathode ray tube (CRT) monitors; displays; projectors; monitors and displays; computers; monitoring apparatus; apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound, images and data; electric apparatus for connecting CRT screens, displays and projectors to data networks; electric receiving and signal output apparatus for digital/analogue conversion; apparatus for transmission of sound, images or data; support systems, namely single-part and multi-part swivel, telescopic, articulated and bending arms with mounting devices or adapter pieces for the aforesaid goods, included in class 9; fittings for all the aforesaid goods; supports of metal for telecommunications and data processing apparatus, input devices, monitors and displays, computers, monitoring apparatus, apparatus for transmitting sound, images or data; computer programs (downloadable software, recorded on data memories); server hardware for data servers; operating software; network monitoring programs; network management programs; remote network maintenance programs; software for controlling and managing logistics and material handling in hospitals and nursing facilities; software for medical information, diagnostics, therapy, service recording and service billing in hospitals and nursing facilities. Klasse 35 Professional business consultancy in the field of patient entertainment, patient information and patent communications systems, data management and ICT security in facilities, including hospitals and nursing facilities; retailing and wholesaling of computer programs, computers, monitors, displays and network components (hardware); online ordering services; data management services; marketing services, in particular online marketing; public relations services. Klasse 36 Financing and lease-purchase of telecommunications facilities, data networks and data processing apparatus connected thereto. Klasse 37 Installation, maintenance and repair of electronic and electric apparatus; installation and maintenance of telecommunications facilities, data networks, data processing terminals and input devices; remote maintenance of hardware. Klasse 38 Telecommunications; data broadcasting services; leasing of telecommunications facilities, data networks and data communications apparatus connected thereto; providing of user access to computer programs and information on data networks, namely intranets and extranets, including the internet; streaming (transmission) of digital audio data and/or images via local networks and via the internet; providing of access to information on demand via local networks and the internet; operation of network-based patient communications systems in facilities, including hospitals and nursing facilities; rental of telecommunication facilities. Klasse 41 Operation of network-based patient entertainment systems in facilities, including hospitals and nursing facilities; on-line gaming (from a computer network); providing of online publications (publication), in particular periodicals, books and other publications in electronic form by means of local networks and via the internet; rental of periodicals, books and other publications, sound recordings, films in electronic form by means of local networks and via the internet; electronic library services for supplying electronic information, including archived information, in the form of electronic texts, audio and/or image information and data, entertainment media, games; providing of online tutorials and online training. Klasse 42 Installation, repair and maintenance of computer programs; technical consultancy in the fields of telecommunications, network and monitoring technology, network management and installation of software; installation and maintenance of software; updating of computer software; computer programming; technological consultancy in relation to assessing, selecting and implementing computer software, firmware, hardware and data processing systems; scientific and technological services and research and design relating thereto; technical hardware and data 85

86 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 analysis and research services; design of computer hardware; rental of data networks and data processing apparatus connected thereto; hosting services and software as a service and rental of software; data warehousing; remote maintenance for network administration and computer programs. Klasse 44 Medical information services provided via networkbased medical patient information systems that display and process treatment-related information, and general health-related information in facilities, including hospitals and nursing facilities. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , NZ, HIMAX Himex Limited (Xiamen), C/- Bowie Yorke, Level 17, 55 Shortland Street, Auckland Central, 1010 AUCKLAND, New Zealand Klasse 9 Safety footwear for protection against accident or injury. Klasse 18 Luggage, suitcases, trunks, travelling bags, satchels, tote bags, duffle bags, overnight bags, gym bags, beach bags, shoe bags, backpacks, garment bags, handbags, purses, coin purses, key cases, briefcases, attache cases, wallets, parasols and umbrellas. Klasse 25 Men's, women's and children's footwear, namely, shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals, slippers, football boots, mountaineering boots and ski boots; men's and women's clothing, namely, coats, jackets, suits, pants, slacks, shorts, sweaters, shirts and vests, suspenders, scarves, t-shirts, shorts, robes, women's dresses, skirts, lingerie, underwear, socks, belts and hats; men's and women's sportswear, namely, sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men's and women's rainwear, namely, coats, jackets, and hats; skiwear, namely, jackets, sweaters, tops, pants, mitts, gloves, scarves, hats; windwear, namely, jackets and windjackets. Besluttet gjeldende dato i : Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Klasse 9 Led for displays; led for mobile phones; led for tablet computers; led for notebook computers; led for monitors; led for televisions; led display modules for televisions; led for outdoor displays; led modules for outdoor displays; led for digital signage; led modules for digital signage; led for cinema screens; led for head mounted displays; led for wearable computers; led for wearable computer peripherals; led for flash lamps for mobile phones; televisions; mobile phones; smartphones; tablet computers; notebook computers; digital signage; power supplies for led; electronic power supplies for led. Klasse 11 LED lights for automobiles; LED headlamps for automobiles; LED interior lamps for automobiles; LED room lamps; LED glove box lamps for automobiles; LED trunk lamps for automobiles; LED license plate lamps for automobiles; LED fog lamps for automobiles; LED daytime running lamps for automobiles; LED position lamps for automobiles; LED rear fog lamps for automobiles; LED lighting assemblies for automobiles; LED lighting assemblies for lamps for automobiles; LED rear combination lamp for automobiles; LED turn signal lamps for automobiles; LED ambient lamps for automobiles; LED side marker lamps for automobiles; LED center high mount stop lamps for automobiles. Besluttet gjeldende dato i :

87 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Kicks Kosmetikkedjan AB, Ringvägen 100, STOCKHOLM, Sverige Klasse 3 Perfumery; perfume; toilet water; cologne; essential oils; potpourris [fragrances]; incense; skincare cosmetics; nail care preparations; lotions for cosmetic purposes; fluid creams [cosmetics]; tissues impregnated with cosmetic lotions; hand lotions; cosmetic masks; cosmetic hand creams; depilatories; wax (depilatory -); shaving preparations; shaving soap; shaving foam; after-shave preparations; sun creams and lotions; self-tanning preparations (cosmetics); toiletry preparations; non-medicated bath oils; bubble bath; dusting powder; cleansing milk for toilet purposes; make-up; make up foundation; make-up removing preparations; lipstick; nail polish; cosmetic rouges; eyelid shadow; eye pencils; eyebrow pencils; hair dye; false nails; eyelashes (false -); temporary tattoos for cosmetic purposes; hair preparations and treatments; face creams for cosmetic use; creamy foundation; rouges; mascara; adhesives for false eyelashes, hair and nails; eyeliner; collagen preparations for cosmetic application; cosmetic body scrubs; abrasives; essential oils; toiletry preparations; perfumery and fragrances; non-medicated cosmetics; creams for tanning the skin; self-tanning preparations [cosmetics]. Klasse 4 Klasse 8 Klasse 9 Candles for lighting; perfumed candles. Razors; manicure implements; pedicure implements; curling tongs; hair cutting and removal implements; tweezers; hygienic and beauty implements for humans and animals; electric hair straighteners; razor cases. Mobile apps; diagnostic apparatus, not for medical purposes. Klasse 16 Paper; facial tissues of paper; printed publications; periodicals; books; paperboard; boxes of cardboard or paper; posters; scrapbooks; cards; books; newspapers; prospectuses; pamphlets; calendars; handkerchiefs of paper; facial tissues of paper; hygienic paper; pencil sharpeners; stamps [seals]. Klasse 18 Leather and imitation leather; casual bags; umbrellas; handbags; purses; toiletry bags; cosmetic purses; net bags for shopping. Klasse 20 Mirrors (silvered glass); packaging containers of plastic. Klasse 21 Applicators for cosmetics; brushes (except paintbrushes); toilet cases; exfoliating mitts; cleaning instruments, hand-operated; cosmetic spatulas; combs; sponges; cosmetic and toilet utensils and bathroom articles. Klasse 24 Make-up removal cloths [textile], other than impregnated with cosmetics; wash cloths; hand towels. Klasse 35 Demonstration of goods; sample distribution; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; publicity and sales promotion services; sales promotion; advertising; loyalty scheme services; loyalty, incentive and bonus program services; retail services in relation to beauty implements for humans; retail services in relation to dietetic preparations; retail services in relation to dietary supplements; retailing in relation to perfumery, essential oils, personal deodorants, ethereal oils, potpourris (fragrances), incense; retailing in relation to nail care preparations, skin care preparations, hair care preparations, depilatory preparations, shaving preparations, self-tanning preparations (cosmetics), toiletries, dentifrices, soaps, bubble bath; online retail services relating to cosmetics; retailing in relation to nail polish; retailing in relation to temporary tattoos for cosmetic purposes; retailing in relation to candles and perfumed candles; retailing in relation to pharmaceutical preparations for skin care, dietary supplements consisting of vitamins and minerals, dietary supplements for humans, retailing in relation to herbal teas for medicinal purposes, edible preparations for cosmetic purposes, syringes filled with pharmaceuticals for cosmetic purposes, fillers for lips, nutritional supplements for cosmetic purposes, nutritional beverages for cosmetic purposes; retailing in relation to razors, manicure implements, pedicure implements, hand implements for hair curling, hair cutting and removal implements, tweezers, hygienic and beauty implements for humans, electric hair straighteners, electric exfoliating apparatus, cases for razors, shaving cases, skin care apparatus and instruments, exfoliating apparatus for skin care; retailing in relation to downloadable electronic publications and documents, applications for digital devices, mobile apps; retailing in relation to jewellery, paste jewellery, precious stones, clocks and watches, jewellery cases (caskets), jewellery, key rings (trinkets or fobs); retailing in relation to paper, paper handkerchiefs, face towels of paper, printed publications, periodicals and books, boxes of cardboard or paper, posters, scrapbooks, cards, books, newspapers, prospectuses, booklets, calendars, handkerchiefs of paper, face towels of paper, pencil sharpeners, seals (stamps); retailing in relation to fitted vanity cases, mirrors, jewellery cases (caskets), cosmetic and toilet utensils, applicators for cosmetics, combs and sponges, brushes (except paintbrushes), hand-operated cleaning instruments, toiletries or fitted vanity cases; retailing in relation to flannel, towels, retailing in relation to beauty shots. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; photography; arranging of competitions for education or entertainment; arranging and conducting of conferences, congresses and symposiums; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; game services provided on-line from a computer network; publication of electronic books and journals on-line; fitness club services. Klasse 44 Human hygiene and beauty care; beauty salons; health spa services; hair salon services; providing information about beauty. Besluttet gjeldende dato i :

88 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, BABISTA Robert Klingel OHG, Sachsenstrasse 23, PFORZHEIM, Tyskland Klasse 3 Cosmetics, not for medical purposes; perfumery. Klasse 14 Jewels, jewellery; time instruments; key rings and key chains as well as charms therefor; jewellery boxes and watch boxes; parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 18 Umbrellas and parasols; luggage, bags, wallets and other carriers; parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 24 Fabrics; textile goods, and substitutes for textile goods. Klasse 25 Headgear; clothing; footwear; parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 35 Retail and wholesale services, also online, relating to headgear, clothing, footwear, fabrics, textile goods, substitutes for textile goods, umbrellas, parasols, luggage, bags, wallets and other carriers, jewels, jewellery, time instruments, key rings and key chains as well as charms therefor, jewellery boxes and watch boxes, cosmetics, perfumery, spectacles and sunglasses. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, loadbee loadbee GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 13, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Tyskland Klasse 35 Advertising; business management; consultancy regarding advertising communication strategies; business consulting; business project management in the field of information technology; presentation of products on the internet and other media for others; provision of business information via websites; consultancy services, especially in the field of analysis and systemisation of data in computer databases as well as design, implementation and usage of information systems and information technologies. Klasse 38 Telecommunication services; provision of an Internetbased collaboration platform for the administration and publication of product data through automated data exchange of this product data between manufactures, dealers and customers for "Software as a Service" [SaaS]; provision of information for automated access via the internet; provision of access to software in networks like the internet, namely "Software as a Service" [SaaS]. Klasse 42 Design and development of computer software; computer programming; computer software consultancy services, especially in relation to the collection, processing, analysation and presentation of data and information and the marketing of products and services; consultancy services in the field of information technology; Software as a Service [SaaS] namely renting computer software in networks like the internet; Software as a Service [SaaS] for an Internet-based collaboration platform for the administration and publication of product data as well as for the automated data exchange of this product data between manufactures, dealers and customers; design of Internet-based collaboration platforms (software) for the administration and publication of product data through automated data exchange of this product data between manufactures, dealers and customers. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, POLAQUEST F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, TOLPOVA F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. Besluttet gjeldende dato i :

89 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, POLIVY F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: HIDEFRA Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits Klasse 10 Medical apparatus and instruments. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, polysius ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, ESSEN, Tyskland ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, Thyssenkrupp Allee 1, ESSEN, Tyskland Klasse 7 Machines and machine parts for the cement, lime, gypsum, ceramic, refractory, metallurgical and chemical industries, for the mining industry and for the power and energy sector, namely excavators, bucket excavators, large bucket excavators, spreaders, conveyor devices, hoisting devices and hoisting units, belt conveyors, refiners and mills, beaters and flattening machines, crushers and crusher systems, fragmentizing machines, grinding machines and systems comprising them, vacuum cleaners, pulverization machines, compacting and vibrating machines, drilling machines, separating machines, separators to separate solids from liquids, classifiers to classify solids, transfer and transport machines. Klasse 9 Control devices [regulators], display devices, logging devices, metering units. Klasse 11 Industrial processing plants for the cement industry, the lime industry, the gypsum industry, the refractory industry, the metallurgical industry, the chemical industry, the mining industry and the power and energy sector, namely ovens, calcinators, preheaters, coolers, separators for air and gas treatment. Klasse 37 Maintenance of equipment and plants for the cement, lime, gypsum, refractory, metallurgical and chemical industries, for mining and energy industry or the energy management. Klasse 41 Training of personnel for the aforementioned plants. Klasse 42 Drawing construction plans for the cement industry, the lime industry, the gypsum industry, the refractory industry, the metallurgical industry, the chemical industry, the mining industry and the power and energy sector, in particular ovens, calcinators, preheaters, coolers, separators for air and gas treatment; carrying out chemical, technical and physical inspections as well as on-site inspections; consultancy in the field of construction drafting, consultancy relating to technical and scientific analysis; testing and inspection services of equipment and plants for the cement, lime, gypsum, refractory, metallurgical and chemical industries, for mining and energy industry or the energy management; creating computer programs to operate the aforementioned plants; engineering services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , KR, , KR, , KR, AIMEI BPU HOLDINGS CO., LTD., 5th floor, 9, Gangnamdaero 140-gil, GANGNAM-GU SEOUL, Sør-Korea Klasse 9 Computer software for information processing, namely, data management, development and analysis; computer software applications, downloadable; computer software, recorded; computer programs [downloadable software]; electronic publications, downloadable; intercommunication apparatus; computer hardware for telecommunications; computer peripheral devices; computer programs for searching remotely for content on computers and computer networks; computers; data processing apparatus; smartphones; cameras [photography]; computer search engine software; computer software for creating searchable databases of information and data; communications software for connecting computer network users; computer software for the collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage and sharing of data and information; downloadable electronic publications in the nature of e-magazine in the field of computer search engine; downloadable electronic publications in the nature of e-magazine in the field of big data analysis; computer software for big data analysis. Klasse 38 Transmission of content via the Internet; streaming of audio and video content over the Internet and wireless networks; providing access to mobile Internet platforms; providing user access to platforms on the Internet; Internet portal services; providing access to 89

90 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 databases; providing user access to a global computer network; providing Internet chatrooms; providing on-line chat rooms for social networking; Internet broadcasting services; providing chat lines utilising the Internet; computer aided transmission of information and images; electronic transmission of data and documents via computer terminals and electronic devices; message sending via a website; network transmission of sounds, images, signals and data; providing electronic telecommunication connections; providing on-line forums for transmission of messages among computer users; providing telecommunication connections to the Internet or databases; virtual chatrooms established via text messaging; providing access to online social network services. Klasse 42 Platform as a Service [PaaS]; computer programming; computer software design; creating and maintaining web sites for others; hosting of web sites; providing search engines for the Internet; server hosting; maintenance of computer software; data conversion of computer programs and data, not physical conversion; designing and creating web sites for others; computer aided graphic design; consultancy in the field of software design; advisory services in the field of product development and quality improvement of software; data conversion of electronic information; database design and development; design of computer databases; designing and developing webpages on the Internet; homepage and webpage design; maintenance of software for Internet access; hosting platforms on the Internet for delivery of multimedia content. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, IMPERIAL Imperial Consulting Sp. z o.o., ul. Kolobrzeska 8E, BIALOGARD, Polen Klasse 9 Battery powered fluorescent emergency lighting units; emergency lighting installations; emergency lighting; battery powered incandescent emergency lighting units; strobe lights [light effects]; strobe lights [decorative]; stroboscopic lamps [light effects]; stroboscopic lamps [decorative]; strobe lights for discos; illuminated push-buttons. Klasse 11 Igniters; sun tanning appliances; lighting and lighting reflectors; vehicle lighting apparatus and lighting reflectors; lamp shades; table lamp (lampshades for -); shades for light sources; hid [high-intensity discharge] architectural lighting fixtures; architectural lighting fixtures; architectural uplights for installation in the ground; flameless light-emitting diode candles; chemiluminescent light sticks; head torches; diffusers being parts of lighting installations; screens for directing light; screens for controlling light; light sources of electro luminescence; electric fairy lights; electric indoor lighting installations; electric discharge lamps; electric incandescent lamps; outdoor electrical lighting fixtures; electric fiber lighting apparatus; electric track lighting units; decorative electric lighting apparatus; electric holiday lights; electric night lights; electrical discharge lighting fixtures; flourescent electric light bulbs; electric light fittings; electrical lighting fixtures for use in hazardous locations; counterweight fittings for pendant lamps; electrical lighting fixtures; filters for use with torches; filters for stage lighting; filters for use with lighting apparatus; filters for use with lamps; color filters for lighting apparatus; indoor fluorescent electrical lighting fittings; indoor fluorescent lighting fixtures; fluorescent lamps with low ultra-violet light output; fluorescent lighting apparatus; halogen architectural lighting fixtures; halogen stage lighting fixtures; halogen luminaires; fiber optic illuminators; installations for street lighting; installations for lighting christmas trees; hid [high-intensity discharge] stage lighting fixtures; incandescent lighting fixtures; lighting installations; fixed underwater lighting installations for swimming pools; led lighting installations; japanese paper lanterns; electric candelabras; sconces [electric light fixtures]; lamp chimneys; lamp chimneys made of glass; fairy lights for festive decoration; rectification columns; chimneys for oil lamps; flange light fittings; xenon arc lamps; lighting fittings in the form of mirror balls; lamp globes; electric chinese lanterns; candle lanterns; desk lamps; reading lights; lights, electric, for christmas trees; lamps for christmas trees; bedside lamps; night lights [other than candles]; map lights for vehicles; book lights; map lights; infrared lamps; aquarium lamps; germicidal lamps; safety lamps; led safety lamps; safety lamps for underground use; lamps for festive decoration; lamps for electrical installations; helmet lights; lamps for tents; aquarium lights; washstand lamps; lamps for outdoor use; electric lamps; electrical lamps for indoor lighting; electrical lamps for outdoor lighting; fluorescent lamps; nail lamps; fluorescent luminaires for architectural lighting; fluorescent luminaires for stage lighting; fluorescent lamp tubes; fluorescent lighting tubes; gas lamps; curling lamps; miners' lamps; halogen lamps; uv halogen metal vapour lamps; inspection lamps; uplighters; laboratory lamps; solar powered lamps; infrared lamps, not for medical purposes; diving lights; oil lamps; lamps; floor lamps; projector lamps; vacuum lamps; mercury lamps; street lamps; table lamps; studio lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; candle lamps; discharge lamps; arc lamps; arc lamps [lighting fixtures]; lamps fitted with extendible supports; high intensity discharge luminaires; flexible lamps; fresnel lanterns; searchlights; led flashlights; rechargeable torches; penlights; electric torches; solar powered torches; flashlights utilising electric rechargeable devices; lanterns; lanterns made of ceramics; lanterns for lighting; light bars; led light machines; miniature light bulbs; mobile light towers; neon lamps for illumination; opaque casings for lights; lamp holders; sockets for electric lights; indoor electrical lighting fixtures; luminaires; lighting fixtures for household use; led lighting fixtures; lighting fixtures for commercial use; wall lights (fittings for -) [other than switches]; fiber optic lighting fixtures; fixtures for incandescent light bulbs; lighting fittings; glass covers being fittings for lamps for sun lamps; emergency lighting; security lighting; photocells (security lighting operated by -); security lighting incorporating a heat activated sensor; security lighting incorporating an infra-red activated sensor; security lighting incorporating a movement activated sensor; roof lights [lamps]; decorative lights; decorative lighting for christmas trees; luminaires for security use; lighting for display purposes; lighting for ponds; lighting being for use with security systems; dome lights for furniture; mood lights; led mood lights; garden lighting; lights for music stands; decorative gas lighting; decorative lighting sets; decorative gas lighting sets; lighting ornaments [fittings]; christmas tree ornaments for illumination [electric lights]; downlights; led landscape lights; light emitting diode (LED) displays; outdoor lighting; wall lights; electric light discharge tubes; illuminant lamps for projectors; luminous discharge lamps; burners for lamps; incandescent burners; lighting panels; strip lights; flaming torches; bases for non-electric lamps; lamp bases; bases adapted for the mounting of lamps; flat panel lighting apparatus; led 90

91 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 underwater lights; lighted disco balls; illuminated pushbuttons; industrial lighting fixtures; portable paper lanterns (chochin); portable paper lanterns; portable lamps [for illumination]; portable hand lamps [for illumination]; portable search lamps; luminous cables for lighting purposes; reflector lamps; reflectors for light control; lamp reflectors; reflectors for light deflection; reflectors for wide area lighting fixtures; klieg lights; search lights; high intensity search lights; spotlights; bicycle reflectors; light diffusers; discharge tubes, electric, for lighting; luminous tubes for lighting; electric hand lamps [other than for photographic use]; handheld spotlights; light projectors; laser light projectors; selfluminous light sources; lampshade holders; pedestal lamps; standing paper lanterns [andon]; hanging ceiling lamps; lamp posts; electric lights for festive decorations; christmas lights [other than candles]; accent lights for indoor use; lights for external installation; lights for gas-discharge lamps; lights for track mounting; roadlights; inspection lights; spot lights for household illumination; ceiling lights; fish-luring lights; plant grow lights; fiber optic lighting installations; luminous house numbers; glow sticks; glass covers for lamps; cord pendants [light fittings]; strings of coloured lights; strings of coloured lights for decorative purposes; strings of lights; lighting tracks [lighting apparatus]; suspension rails [not electrified] for electrical lighting fixtures; lighting transformers; ultraviolet irradiators; light-emitting diodes [led] lighting apparatus; stage lighting apparatus; lighting apparatus and installations; film stage lighting apparatus; lighting apparatus; led luminaires; lighting devices for showcases; combined lighting and ultraviolet apparatus; computer controlled lighting apparatus; organic light emitting diodes (oled) lighting devices; lighting apparatus incorporating optical fibers; led candles; flameless candles; electric candles; batteryoperated electric candles; compact fluorescent light bulbs; chandelier pendants; pendant fluorescent lighting fixtures; freestanding paper lanterns; flashlight pointers; lighting armatures; outdoor lighting fittings; magnesium filaments for lighting; scented electric candles; lamp fixtures; light assemblies; led lighting assemblies for illuminated signs; light sources [other than for photographic or medical use]; louvres for light deflection; louvres for light control; filaments for electric lamps; light bulbs for gas-discharge lamps; flashlight bulbs; incandescent lamps for optical instruments; headlamp bulbs; halogen light bulbs; incandescent lamps and their fittings; incandescent light bulbs; led light bulbs; lamp finials; full spectrum light sources; chandeliers. Klasse 21 Light tubes being parts of insect killing apparatus. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK SAFEDON Safedon Limited, The Technology Centre, Station Road, Framlingham, IP13 9EZ WOODBRIDGE, Storbritannia Klasse 9 Gloves for protection against accidents; protective industrial gloves, to protect against injury; single-use clean room safety gloves for use in clean rooms for laboratory use; disposable plastic gloves for laboratory use; disposable latex gloves for laboratory use; dispensers for protective industrial gloves, clean room safety gloves, plastic gloves for laboratory use and latex gloves for laboratory use. Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; clothing especially for operating rooms; gloves for surgical purposes; gloves for medical purposes; single-use medical inspection gloves; gloves for dental purposes; gloves for veterinary purposes; dispensers for gloves for surgical, medical, dental and veterinary purposes; dispensers for single-use medical inspection gloves. Klasse 21 Gloves for use in catering, cleaning and food preparation; disposable gloves for use in catering, cleaning and food preparation; single-use disposable gloves for use in catering, cleaning and food preparation; domestic gloves, namely, household gloves for general use and for food preparation; singleuse domestic gloves, namely, household gloves for general use and for food preparation; gloves for cleaning, namely, household gloves for general use; single-use gloves for cleaning, namely, household gloves for general use; gloves for the protection of articles handled by the wearer in the nature of gloves for household use; single-use disposable gloves for the protection of articles handled by the wearer in the nature of gloves for household use; gloves for washing the home, namely, household gloves for general use; gloves for washing the home, namely, single-use disposable household gloves for general use; dispensers for household and work gloves for catering, domestic, gardening, polishing or washing purposes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: FRIULSIDER S.P.A., Via Trieste, 1 - Frazione Villanova del Judrio, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), Italia Klasse 1 Chemicals used in industry; chemical resins; adhesives for use in industry; glue for industrial purposes; silicones; chemical sealants for the sealing of surfaces; fireproofing preparations; products for the Klasse 6 waterproofing of surfaces. Plugs; fixings; anchoring elements; screws; hooks; nails; washers; collars; spring anchors; shutter stops; thermo-sanitary fixings; anchoring clamps; clamps; fixings for roofs and coverings; wood fixings; screws, nuts and bolts; cable clamps; caps; u-bolts; bracket fixings for radiators; anchor plates; brackets; all of the aforesaid goods being of metal. Klasse 19 Dowels; fixings; anchoring elements; fixings for roofs and coverings; wood fixings; bituminous coatings for roofing; fixings for insulating materials; clamps; fire resistant collars for pipes; fireproof fittings; brackets being architectural elements; all of the aforesaid goods being non-metallic building materials. 91

92 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Klasse 20 Plugs; fixings; anchoring elements; hooks; rainpipe collars; collars for electricity; fittings; washers; thermosanitary fixings; cable ties; screws; fixings for roofs and coverings; wood fixings; screws, nuts and bolts; caps; bracket fixings for radiators; fixings for insulating materials; nails; anchors being inserts for walls; shutter stops; anchoring clamps; clamps; U-bolts; anchor plates; shelf brackets; all of the aforesaid goods being not of metal. Besluttet gjeldende dato i : coverings, namely panels, tiles, boards, and carpets made of linoleum and vinyl. Klasse 42 Technological services and research and design relating thereto, namely, design and development of floors, flooring materials, floor boards and floor tiles, ceilings, covering for ceilings, covering for walls, panels, building materials and furniture. Klasse 45 Licensing of intellectual and industrial property rights. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA Zybeltis Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 BAGSVAERD, Danmark Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, VÄLINGE Välinge Innovation AB, Prästavägen 513, VIKEN, Sverige Klasse 19 Non-metallic building components, namely, panels, tiles and boards; non-metallic manufactured building elements, namely, panels, tiles and boards; nonmetallic prefabricated building components, namely, panels, tiles and boards; non-metal wainscoting. Klasse 20 Fitted furniture; fitted cupboards; fitted kitchen furniture; non-metallic connecting elements for furniture, namely, clips; plastic locking mechanisms for furniture; furniture parts; composable furniture; fasteners, not of metal for shelves; fasteners, not of metal for furniture; cupboard units being composed primarily of furniture; cupboards; furniture parts, namely, joints for furniture; prefabricated shelves; panels being parts of furniture; furniture panels; sections of paneling for furniture; modular shelving; furniture for shops; indoor furniture; furniture; furniture units for kitchens; integrated furniture; drawers as furniture parts; glass fibre reinforced plastic connecting elements for assembling furniture; furniture parts, namely, flexible plastic locking tongue for assembling furniture. Klasse 27 Floor coverings, namely panels, tiles, boards, and carpets made of linoleum, textile, and vinyl; wall (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, CORADIA STREAM ALSTOM Transport Technologies, 48 rue Albert Dhalenne, SAINT-OUEN, Frankrike Klasse 12 Electric or diesel railway vehicles serving towns, suburbs and regions. Klasse 37 Construction of rolling stock, in particular of electric or diesel railway vehicles serving towns, suburbs and regions; repair of rolling stock, in particular of electric or diesel railway vehicles serving towns, suburbs and regions; renovation of electric or diesel railway equipment serving towns, suburbs and regions; maintenance of rolling stock, electric or diesel railway vehicles serving towns, suburbs and regions; installation of rolling stock, electric or diesel railway vehicles serving towns, suburbs and regions. Klasse 39 Transport of people and/or goods on electric or diesel railway vehicles serving towns, suburbs and regions. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, 62041/2017 CLOUDACE ON CLOUDS GMBH, Seeallee 14, 9410 HEIDEN, Sveits Klasse 25 Footwear, headgear for wear; shirts, neckties; trousers, bathing suits, coats, combinations-trousers (clothing), pelerines, cyclists' clothing, sashes for wear, aprons (clothing), headbands (clothing), tracksuits; anoraks (parkas); ski pants; waist belts [clothing]; fur coats; mufflers [clothing]; gloves (clothing); dressing gowns; footwear for infants, slippers, shoes, sports shoes, esparto shoes or sandals, beach shoes, heels, bath slippers, boot liners, boots, socks and sandals; leather clothing, pockets for clothing. Klasse 28 Games, toys, gymnastic and sporting articles included in this class, surf boards, sailboards, balls for games, inline skates, skis, starting blocks for sports. 92

93 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Klasse 42 Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto, namely regarding gymnastic and sporting articles and sports footwear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, FLORICO LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, GARCHING, Tyskland Klasse 9 Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments; electronic devices and apparatus for operating, regulating and controlling lighting apparatus and lighting installations, in particular outdoor and tunnel lighting installations; control equipment for lighting, refrigerating, heating, air conditioning and ventilating installations and apparatus; apparatus and instruments for controlling and regulating brightness in lighting installations; electric and electronic apparatus and instruments for operating lighting apparatus; electric connecting and contact elements, ready-made special-purpose cables, connectors, terminals, sleeves, switches and circuit breakers, included in this class; electricity transformers; choking coils (impedance), electric ballasts and electric starters for lamps, in particular gas discharge lamps; electronic ballasts for lighting purposes; electronic starters for lamps; electronic starters for lights; light sensors; motion sensor; infrared remote controls; lightemitting diodes, including being organic; laser diodes, in particular high performance laser diodes; optical cables, photocouplers, optical sensors, light-emitting diode modules (namely modules composed of lightemitting diodes, including organic light-emitting diodes, with a lamp function), included in this class, in particular for signalling purposes; electric and electronic apparatus for operating light-emitting diodes and electroluminescent films; computer programs, both recorded and downloadable; optical cables; cut glass (prisms); prism sheets of plastic; prism rods of plastic; prism rods of glass; prism panels of plastic; prism panels of glass; prism panels and prism sheets; ignition devices for lighting apparatus, namely electric igniters used in connection with ballasts to start electric lamps. Klasse 11 Lighting apparatus (including lighting apparatus based on light-emitting diodes (LEDs) or organic LEDs), including lights and lamps, and parts therefor (included in this class); reflectors forming part of lighting apparatus; light distribution apparatus and parts therefor; all the aforesaid goods included in this class; mirror reflector systems, mainly consisting of lighting apparatus and/or equipment and reflectors; reflectors and reflective screens being parts of lighting installations; the aforesaid goods for setting up/using natural light systems and in the form of parts for lighting apparatus; light-emitting diode lamp modules, included in this class, in particular for lighting purposes; lighting apparatus and lighting installations composed thereof and parts therefor, including based on LEDs; apparatus for ventilating; air conditioning installations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, TIBERA LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronic regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes (also organic LEDs and laser diodes); LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils: electrical terminal connectors; contact elements, including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i :

94 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA PLEAT H & M Hennes & Mauritz AB, STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; prepared soups; prepared salads; milk shakes. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauce (condiments); spices; ice; sandwiches; pies; pasties; chocolate; cakes; tarts; biscuits (cookies); candy; pralines; muesli bars; chocolate bars; muesli; pasta; ready-made dishes containing pasta, relishes (condiments); chutneys [condiments]. Klasse 31 Raw and unprocessed agricultural, horticultural and forestry products; live animals; fresh fruits and vegetables, herbs (fresh); natural plants and flowers; foodstuffs and beverages for animals; malt; unprocessed seeds and seed grains; bulbs; seedlings and seeds for planting; nuts being fresh. Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; soft drinks; juices; smoothies. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); wine. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; clerical services; retailing relating to preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, prepared soups, prepared salads, milkshakes; retailing relating to coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, flour and preparations made from cereals, bread, pastries and confectionery, edible ices, sugar, honey, treacle, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, sandwiches, pies, baked goods, chocolate, biscuits, cakes, tarts, candy, pralines, muesli bars, chocolate bars, muesli, pasta, prepared pasta dishes, relish (condiment), chutneys; retailing relating to fresh fruits and vegetables and fresh herbs, natural plants and flowers, foodstuffs and beverages for animals, bulbs, seedlings and seeds for planting, fresh nuts; retailing relating to beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, soft drinks, juices, smoothies; retail services in relation to alcoholic beverages (except beer), wine. Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation; cafés; restaurants; catering for the provision of food and beverages. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , PL, Z DEEMEED Tomasz Jasinski DEEMEED, ul. Nowobielawska 38/2, BIELAWA, Polen Klasse 6 Aluminum plates stiffening the bottom of the motorcycle bags; safety and anti-burglary accessories for motorcycles in the form of steel cables with cipher and alarm padlocks. Klasse 12 Bags for motorcycles; panniers adapted for motorcycles; bags for motorcycle helmets; rain covers for motorcycle bags; covers for motorcycle helmets; luggage nets for vehicles; luggage carriers for motorcycles; accessories for motorcycle bags, including assembly parts, assembly kits. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQB 200 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQC 420 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12); electric vehicles. 94

95 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, neabella Neabella GmbH, Meiereiweg 5a, MEDDEWADE, Tyskland Klasse 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, in particular nail care preparations, nail gel, nail gel and UV gel, coloured gel for nails, nail varnish, nail base coats, nail-varnish removers, adhesives for artificial nails, nail powder, cuticle oil, nail hardener, nail ridge remove, nail scouring preparations, nail cleansers, polishing, emery and grinding preparations for cosmetic purposes; nail polish removing preparations; false nails and other preparations for application to nails, namely nail tattoos, glitter flakes, nail art stickers, nail foils, nail strips, spray paints for decorating nails, the aforesaid goods included in class 3; cotton wool, pads and swabs for cosmetics purposes and for body and beauty care. Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated) for nail care and nail treatment; cutlery; fingernail polishers (electric and non-electric); nail trimmers (electric or non-electric); nail files (electric or non-electric); nail nippers, nail scissors, nail extractors, nail filing blocks; nippers; pedicure sets; manicure set. Klasse 11 Electric health and beauty care apparatus (included in class 11), namely ultraviolet lamps for hardening fingernails; lighting apparatus, in particular electric lamps, lights and light tubes for ultraviolet apparatus for hardening fingernails; parts for the aforesaid goods; apparatus and equipment for drying or curing nail gel (or nail polish). Klasse 14 Nail decorations, included in class 14, nail jewellery and nail ornaments, included in class 14, in particular rhinestones and pearls; synthetic stones [jewellery]. Klasse 16 Rub down transfers; adhesive transfers; transfers (decalcomanias); stickers [stationery]; printed symbols; appliques in the form of decals; printed colour charts; posters; nail stencils; printed matter, including books, pamphlets and periodicals and printed information material; photographs; posters; postcards; calendars; prospectuses; office requisites (except furniture); labels of paper or cardboard; stickers (stationery); flags of paper; notebooks; visiting cards; blocks (paper goods); ball pens; bags of paper for packaging; bags of plastic for packaging; fiberboard boxes; wrapping materials made of paper; plastic materials for packaging, included in class 16. Klasse 21 Household utensils and containers, namely for cosmetic purposes, included in class 21 (not of precious metal or coated therewith), in particular boxes of glass, small boxes, flasks, dispensers, powder containers, stencil holders, pad holders, liquid dispensers and containers for nail treatment products and accessories; articles for cleaning purposes, handoperated; brushes for cosmetic purposes. Klasse 35 Sales promotion for others; rental of advertising space on the internet; advertising, in particular on the internet, for goods and services in the field of beauty care; retailing, wholesaling, mail order retailing, including online mail order retailing, in the field of perfumery, cosmetics, electric and mechanical cosmetic apparatus, cosmetic containers and brushes, lighting apparatus, in particular electric lamps and light tubes for UV apparatus. Klasse 44 Manicuring; pedicuring; cosmetic treatment services. Besluttet gjeldende dato i :

96 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, TIGULI LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronic regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes (also organic LEDs and laser diodes); LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils: electrical terminal connectors; contact elements, including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, CAPTERA Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, MANNHEIM, Tyskland Klasse 9 Scientific, genomic, measuring and data processing apparatus, devices and instruments; apparatus, devices and instruments for identifying, sequencing, analyzing, measuring and/or recording DNA or other molecules (for non-medical purposes); laboratory devices for use in research and science; laboratory instruments, namely, devices for analysis of nucleic acids and for DNA sequencing; nucleic acid sequencers; imaging devices and analyzers; genotyping and gene expression microarrays, associated mapping files and associated kits for analyzing nucleic acids for scientific, pharmaceutical and medical research purposes; software for scientific, pharmaceutical and medical research purposes; computer systems and software for collecting, storing, analyzing and reporting biological information, and for sample tracking and managing projects, laboratory workflow and data, for use in the fields of scientific, diagnostic and clinical research and for clinical diagnostic purposes; software for use in analyzing, managing and visualizing DNA sequencing data. Klasse 10 Medical apparatus, devices and instruments; diagnostic and testing apparatus, devices and instruments for medical purposes; apparatus, devices and instruments for identifying, sequencing, analyzing, measuring and/or recording DNA or other molecules for medical purposes; diagnostic and analytical apparatus for medical purposes; medical equipment, namely, devices for analyzing nucleic acids and for DNA sequencing for the purpose of rendering medical treatment and diagnosis. Klasse 42 Scientific research and consultancy services related thereto; scientific research and consultancy services related thereto in the fields of genome sequence analysis and reporting; medical research services; providing DNA screening for scientific research purposes; providing diagnostic services for others in the fields of science and research related thereto; consulting services in the field of cloud computing in the fields of life science; technical support services, namely, infrastructure management services for monitoring, administration and management of cloud computing IT and application systems in the fields of life science; computer services, namely cloud hosting provider services for storing, analyzing and sharing data in the fields of life science; providing online nondownloadable software for the custom design and ordering of assays and reagents; design and development of laboratory instruments and computer systems for use in science and clinical research; consultancy, information and advisory services in the field of analysis of biomolecules. Klasse 44 Medical services for analysis of genetics; genetic testing for medical purposes; nucleic acid based testing for medical purposes; medical services in the field of nucleic acid analysis; medical services in the field of genetic screening. Besluttet gjeldende dato i :

97 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, PIXLEY Stitch Fix, Inc., One Montgomery Street, Suite 1500, CA94104 SAN FRANCISCO, USA Klasse 25 Clothing, namely, shirts, tops, tank tops, sweaters, cardigans, pants, shorts, bottoms, jackets, coats, vests, dresses, skirts, blouses. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EXCALIBUR Maxxus Group GmbH & Co. KG, Zeppelinstrasse 2, WEITERSTADT, Tyskland Klasse 9 Protective helmets for sports. Klasse 25 Clothing; headgear; footwear; sportswear; sport suits for martial arts; kimonos; sports shoes. Klasse 28 Gymnastic and sporting articles; gloves for boxing and mixed martial arts; protective pads for sportsmen; protective pads [sports articles]; shin guards [sports articles]; elbow guards [sports articles]; knee guards [sports articles]; punching bags. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, DOVIT T-COMALUX S.A. (Société Anonyme), Rue Peternelchen 1, 2370 HOWALD, Luxembourg Klasse 9 Optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; calculating machines, data processing equipment, computers; software; fire extinguishers; electric accumulators; electronic agendas; electrical adapters; ammeters; antennas; televisions; data processing apparatus; intercommunication apparatus; electric apparatus for commutation; electric regulating apparatus; electric measuring apparatus; electric monitoring apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; distance measuring apparatus; air analysis apparatus; gas analysis apparatus; testing apparatus not for medical use; apparatus for charging electric accumulators; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; time recording apparatus; sound recording apparatus; telephones; downloadable computer software applications; distribution boxes [electricity]; luminous beacons; branch boxes [electricity]; junction boxes [electricity]; cabinets for loudspeakers; interactive touch-screen terminals; terminals [electricity]; push buttons for bells; fiber-optic cables; coaxial cables; electric cables; covers for electric outlets; video cameras; electric ducts; encoded magnetic cards; magnetic identity cards; virtual reality helmets; photovoltaic cells; juke boxes for computers; printed circuits; integrated circuits; computer keyboards; USB flash drives; flashing lights [light signals]; electric collectors; switches; counters; electric conductors; electricity conduits; electric converters; flow meters; densimeters; densitometers; detectors; infrared detectors; smoke detectors; breakers (circuit breakers); transmitters of electronic signals; transmitters [telecommunication]; optical fibers [light conducting filaments]; downloadable image files; identification threads for electric wires; electric wires; telephone wires; fuses; identification sheaths for electric wires; sheaths for electric cables; loudspeakers; electric loss indicators; pressure indicators; quantity indicators; temperature indicators; speed indicators; electric installations for the remote control of industrial operations; electric installations for theft prevention; alarms (instruments); boiler control instruments; audio interfaces; interfaces [for computers]; switches; inverters [electricity]; optical readers; joysticks for use with computers other than for video games; software [recorded programs]; calculating machines; wind socks for indicating wind direction; computer hardware; materials for electricity mains [wires, cables]; measuring devices; microphones; microprocessors; monitors [computer hardware]; modems; monitors [computer programs]; computers; portable computers; smartphones; solar panels for electricity production; electronic key rings as remote controls; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; processors [central processing units]; recorded computer programs; computer programs [downloadable software]; downloadable electronic publications; chips [integrated circuits]; distribution consoles [electricity]; electric couplings; connections for electric lines; voltage surge protectors; electric relays; telephone answering machines; magnetic data media; optical data media; electronic access-control systems for interlocked doors; electronic interactive whiteboards; electronic display panels; control panels [electricity]; switchboards; distribution boards [electricity]; electronic tablets; mobile telephones; cordless telephones; transmitters [telecommunication]; telephone transmitters; video telephones; security alarms; personal security alarms; luminous beacons for safety or warning; control panels for security alarms; keypads for security alarms; alarm and security systems for the protection of property and persons; remote controls; remote controllers for computers; electric igniting apparatus for igniting at a distance; remote control apparatus for air conditioning installations; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electronic apparatus for remote control of signals; downloadable software for remote monitoring and analysis; remote control apparatus for air conditioning installations; computer hardware and 97

98 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 software for providing secure remote access to computer and communication networks; computer programs for connecting remotely to computers or computer networks; facial recognition software; software for biometric systems for the identification and authentication of people; software for tablet computers; software for the remote control of security apparatus; software for the remote control of electrical lighting apparatus; software for the remote control of office equipment and machines; software for the remote control of telephone and radiotelephone handsets; software for mobile telephones; alarm signal receivers; emergency signal transmitters; remote alarms other than anti-theft alarms for vehicles; warning alarms other than for vehicles; security alarms [other than for vehicles]; baby monitors; electric alarms; gas alarm systems; warning apparatus other than for vehicles; anti-theft alarms other than for vehicles; security warning apparatus; Security surveillance apparatus; warning signaling apparatus other than for vehicles; anti-theft warning apparatus; alarms for the detection of water leaks; electric current sensors; security alarms other than for vehicles; alarms for gas leaks; security cameras; alarm signal transmitters; remote controls for opening and closing doors; electrical apparatus for access control; remote controls for points of entry; automatic access control apparatus; electric access control apparatus; apparatus for verifying data on magnetically encoded cards; encoded key cards; magnetic encoded key cards; electronic key cards; radio-controlled devices for closing doors; safety locks [electric]; automatic access control installations; computerized time clocks with fingerprint recognition; biometric scanners; biometric fingerprint readers; magnetic or encoded access control cards; digital door locks; fingerprint reading locks for doors; locks, electronic; biometric access control systems; biometric voice recognition systems; automated access control apparatus; electronic locking systems; electronic access control system for buildings; electronic apparatus for entry control; automatic access control devices; electric safety monitoring apparatus; security apparatus for processing audio signals; signaling apparatus and instruments; electronic surveillance apparatus; security check apparatus; audio and video devices for monitoring babies; electronic baby monitoring devices; video devices for monitoring babies; encoded cards with security features for identification purposes; electronic security systems for home network; video surveillance systems; electronic control devices [ecg] for lamps and light-emitting diode [LED] lighting fixtures; electric control apparatus; programmable control apparatus; thermostat control apparatus; variable speed regulators; automatic control apparatus; heat regulating apparatus; electric processcontrol apparatus; apparatus for controlling temperature [thermostats]; monitoring control apparatus [electric]; time control apparatus; infrared remote controls; remote control apparatus for lighting; electric remote control apparatus; electronic process control apparatus; temperature control apparatus for machines [thermostats]; thermal regulators for machines; lighting control apparatus; valve actuators [electric controls]; electric drives; controls for automatic irrigation spray systems; heating controls; thermal controls [thermostats]; digital controllers for controlling processes; thermostat controllers; electronic controllers; energy control devices; digital electronic controllers; cooker control devices; sensor controls; electrical regulators; electrical control devices for energy management; electronic speed regulators; central heating programmers; energy regulators; stage lighting controls; level control apparatus [electric apparatus]; electronic controllers; receivers for remote controls; electric, electronic or remote control stations; software for industrial operation control; electronic instruments for synchronization control; temperature control instruments; remote controls; remote controls for electronic products; remote controls for projectors; thermostats; room thermostats; programmable timers; remote control transmitters; electronic control devices; programmable controllers; electronic controls for automatic valves; remote controls for automatic valves; voltage testers; power testers; diagnosis apparatus for electric installations; water level detectors; interfaces for detectors; sensors for touch screens; on/off sensors; humidity sensors; microwave intrusion detectors; ultrasonic sensors; ultrasonic intrusion detectors; level sensors; motion sensors; electronic sensors; magnetic sensors; sensors intended for controlling factories; remote monitoring apparatus; visual inspection apparatus; apparatus for controlling liquid levels; electronic systems for temperature control, not for medical purposes; pressure monitor modules; temperature control systems for household purposes; heart-beat recording devices; electronic monitoring instruments not for medical use; temperature recording apparatus; apparatus for time codes; data recording apparatus; electronic temperature recorders not for medical use; graphic recorders; electric ammeters; apparatus for measuring electric current; digital multimeters; power meters; thermometers for household use; apparatus for controlling temperature; temperature sensors; apparatus and instruments for time recording; electronic timing apparatus; anemometers; apparatus for recording time and date; wind measurement apparatus; digital measuring apparatus; measuring and control devices for airconditioning technology; water level indicators; digital reading gauges; liquid level indicators by remote reading; fuel gages; humidex index gauges; level indicators; rain gauges; electronic rain gauges; azimuth instruments; totalizers [counters]; timers for automatic apparatus; electric current analyzers; diagnostic apparatus not for medical use; apparatus and instruments for checking [control]; apparatus for measuring, monitoring and analyzing electricity consumption; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic and mechanical devices or systems; wireless controllers for remote monitoring and controlling of the operating and condition of security systems; electricity indicators; digital indicators; mechanical or luminous signs; meteorological instruments; transducers; weather information apparatus; biometric identification apparatus; apparatus for the reproduction of data; apparatus for the reproduction of films; image reproduction apparatus; interface cards for computers; data bus interface units; central processing units for processing information, data, sounds or images; computer apparatus for reading meters remotely; communications computers; computers for use in data management; thin-client computers; docking stations for laptops; central computers; network accessing server hardware; microcomputers; minicomputers; notebook computers; netbooks [computers]; hand-held computers; portable personal computers; personal computers; database server centers; communication servers [computer hardware]; computer servers; network servers; cloud servers; intranet servers; computer systems; interactive computer systems; work stations [computers]; thin client (computer terminal); computer touch screens; computer programming units; audio processing apparatus; data conversion apparatus; computer data storage apparatus; apparatus for language translation; apparatus for realtime data processing; voice operated coders; devices for voice recognition; data processing equipment; electronic apparatus for data processing; servers for home automation; electronic control systems; data processing systems; electronic control devices for machines; data processing terminals; data terminals; data output terminals; data input terminals; electronic programming units; data exchange devices; computer peripheral devices; peripheral devices for the reproduction of data; data communication and computer networking equipment; wireless communication apparatus; communication apparatus; 98

99 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 network communication devices; portable communication systems; telecommunication apparatus; digital telecommunication apparatus; programmable telecommunication apparatus; call recording apparatus; communication transmission apparatus; signal transmission apparatus; telecommunication standards; signal converters; listening devices for monitoring babies; wireless communication devices for voice, data or image transmission; apparatus for wireless radio transmission; telecommunications equipment; communication hubs; electronic communication installations; interactive software for computers for the exchange of information; signal transmitters; digital transmitters; wireless transmitters and receivers; transmitters for the transmission of electronic signals; radio transmitters; wireless transmitters; communication interface units; video transmitters; audio transmitters; loudspeakers for home use; amplifiers; integrated audio amplifiers; loudspeakers [audio equipment]; speakers with integrated amplifier; audio apparatus; high-fidelity audio apparatus; electronic audio apparatus; apparatus for sound amplification; audio switching apparatus; apparatus and instruments for reading recordings; highfidelity apparatus; audio devices for multiple rooms; switches for loudspeakers; MP3 players; digital audio players; audio receivers; sound amplifying receivers; loudspeaker enclosures; subwoofers; loudspeaker units; interactive video apparatus; v intercoms. Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; regulating and safety accessories for water apparatus; control and safety accessories for gas apparatus; control and safety accessories for gas pipes; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; safety accessories for water or gas apparatus and pipes; heat accumulators; steam accumulators; stills; light bulbs; hot air apparatus; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; light-emitting diode [LED] lighting apparatus; air conditioning apparatus; deodorizing apparatus not for personal use; water intake apparatus; ionization apparatus for the treatment of air or water; electric heating apparatus; lighting apparatus and installations; cooking apparatus and installations; refrigerating apparatus and installations; cooling apparatus and installations; drying apparatus and installations; ventilation [air-conditioning] apparatus and installations; water softening apparatus and installations; sanitary apparatus and installations; airpurifying apparatus and machines; water purifying apparatus and machines; bath fittings; bathtubs; radiator caps; solar thermal collectors [heating]; pipes [parts of sanitary installations]; heating elements; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; light diffusers; air cooling devices; sockets for electric lamps; ventilation hoods; bath installations; hot water heating installations; air conditioning installations; water conduits installations; water distribution installations; air filtering installations; steam generating installations; cooling installations and machines; water supply installations; water purification installations; water cooling installations; street lamps; lamps for lighting; electric lamps; lanterns for lighting; luminous house numbers; stoves [heating apparatus]; mixer taps for water pipes; fans [parts of air-conditioning installations]; fans [air-conditioning]; security lights with motion detection; security lights; electric ovens; cooking apparatus; electric coffee machines; electric kettles; multi-cookers; electric refrigerators; electric wine cellars; electric laundry dryers; spa baths; automatic watering installations. Klasse 38 Telecommunication services; telecommunications; electronic communication services; telecommunication access services; telecommunications services for providing access to databases; information, assistance and advice services relating to telecommunications and to telecommunication services; advice services relating to communication equipment and to telecommunication equipment; provision of access to computer databases and computer databases on the Internet; broadcasting and transmission by satellite and by cable; communication by telephone, mobile telephone, computer and computer terminal; data communication by means of telecommunications; communication services by electronic means, cable, satellite; exchange communication of data in electronic form; communication services via global computer network or the Internet, analog and digital computer terminals, global telecommunication networks; digital or satellite transmission, or via optical fiber networks; communication services, reception and transmission of data, in particular by electronic means, , telecommunications; computer-aided transmission of messages, data, images, sounds, voices and information; computer communication and access to the Internet; services for the secure transmission of data, sound or images; data communications accessible via identification and access code; digital communication services; transmission and distribution of audiovisual images or data via a global computer network or the Internet; electronic messaging; collection and transmission of messages; electronic data transmission and telecommunication; rental of installations, apparatus and instruments for communications and telecommunications; rental of message storage apparatus; interactive services for communications and telecommunications; live transmissions optionally displayed on an Internet home page [webcams]; provision and rental of access to communication networks and electronic databases; provision of access to platforms and portals on the Internet; provision of access to websites on the Internet or any other communication network; providing telecommunication infrastructures; rental of telecommunication equipment enabling connection to networks; telecommunication routing and junction services; Transfer of information and data by means of online services and the Internet; transmission of data, audio, video files and multimedia, including downloadable files and streamed files over a global computer network or the Internet; transmission of database information via telecommunication networks; transmission of information via electronic communication networks; wireless communication services; wireless transfer of data via the Internet and via digital mobile telephony; telecommunication via platforms and portals on the Internet; communications by fiber-optic networks or electric networks; electronic exchange of data stored in databases accessible via telecommunication networks; communication between data banks; interactive communication services via computers. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto, in particular in the field of electricity, electronics, lighting, heating, ventilation, airconditioning, security and home automation; industrial analysis and research services; advice (technical) in the field of engineering; technical support services, namely, research and design services relating to electric, electronic, lighting, heating, ventilating, air conditioning, security and home automation installations; information relating to controlling energy and electricity consumption and savings in connection with the consumption of energy and electricity; control and supervision of electric, electronic, heating, ventilating, air-conditioning, lighting, security installations and home automation systems; architectural consultancy; interior design; calibration and sizing; advice services relating to software in particular in the field of electricity, electronics, lighting, heating, ventilation, air-conditioning, security and home automation; computer system design; information technology consultancy services; design and development of software, in particular for the management and control of electric, electronic, lighting, heating, ventilating, air conditioning, security and home automation installations and equipment; installation, maintenance and updating of software in particular for 99

100 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 the management and control of electric, electronic, lighting, heating, ventilating, air conditioning, security and home automation installations and equipment; rental of software in particular for the management and control of electric, electronic, lighting, heating, ventilating, air conditioning, security and home automation installations and equipment; construction drafting; advice related to energy saving; conversion of computer programs and data; electronic data storage; energy auditing; engineering services; monitoring of computer systems by remote access; development of multimedia interactive software, and hosting of multimedia and interactive applications; SaaS in particular in the field of electricity, electronics, lighting, heating, ventilation, air-conditioning, security and home automation; technical project study; technical research; technological consultancy services; technical expertise [engineering work]; scientific or technological research and analysis and diagnosis in connection with the setting-up and installation of electric, electronic, lighting, heating, ventilating, home, security and home automation apparatus and installations; (services provided by engineers); research, design and development of new products; testing of new products; quality control; testing of materials; services provided by consultants in the field of security software; design of lighting systems; communication system design; design of information systems; design of electronic systems; design of computer specifications; design of telecommunication devices and apparatus; development and design of digital image and sound carriers; custom design and engineering of telephony systems, cable television systems and fiber optics; design and testing of new products; computer database design and development; design and development of new technologies for others; design and development of new products; product design and development; design and development of multimedia products; design and development of networks; design of data processing systems; design concerning the development of computer systems for data processing; technical design services relating to heating installations; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; conversion of data or documents from physical to electronic media; design of interior decor. Klasse 45 Legal services; security services for the physical protection of material goods and individuals; computer software licensing [legal services]; baby sitting; pet sitting; rental of fire alarms; rental of fire extinguishers; opening of security locks; services provided by consultants relating to physical security; security guard services; fire-fighting services; monitoring of burglar alarms; security services for the protection of property and individuals; providing information relating to personal body guarding services; security agent services for the protection of property and individuals; providing information, advice and consultancy services relating to security services for the protection of property and individuals; rental of safety equipment; security guarding services for installations; security services for buildings; security inspection services for others; investigation and surveillance services relating to physical security of people and the security of material goods; guarding of installations for security purposes; security control around buildings using access systems; monitoring of burglar and security alarms. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , SK, AZOTER AZOTER Trading s. r. o., Dúbravská 2, BRATISLAVA - MESTSKÁ CAST KARLOVA VES, Slovakia Klasse 1 Fertilizers; phosphates (fertilizers); salts (fertilizers); fertilizers of animal origin; compost activators; nonorganic fertilizers; chemical fertilizers; natural fertilizers; organic fertilizers; lawn fertilizers; biological fertilizers; compositions of fertilizers; liquid manure substitutes; manure for herbs and pastures; soil fertilizers; fertilizing preparations; mixtures of chemical products and natural materials as fertilizers for use in agriculture; mixtures of chemical products and natural materials as fertilizers for use in horticulture; bacterial preparations for use in agriculture; bacteriological preparations for use in agriculture; bacterial preparations for use in horticulture; bacterial preparations for use in forestry; bacteriological preparations for use in horticulture; bacteriological preparations for use in forestry; bacteriological preparations other than for medical or veterinary use; chemical preparations for soil treatment; chemical additives for fungicides; chemical additives to insecticides; chemical products for soil enrichment; chemical products for use in agriculture, horticulture and forestry; guano; loam; agricultural chemicals except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; humus; plant growth stimulating substances; reproductive material (culture environment); soil improving preparations; manure; compost; soil conditioning preparations; preparations for feeding plants; nutritive substances for plants; mineral preparations for use as nutritional additives for plants; nutritive substances (fertilizers) in liquid form for use in agriculture; landscaping (humus) for lawns; prepared soils (preparations for); soil fertilizers; compositions of fertilizers; nutritive substances for plants; artificial fertilizers; lime for use in agriculture; nutritive substances for plants; unprocessed resins; unprocessed synthetic resins; chemical additives for preventing sedimentation; enzyme preparations for decomposing waste; chemical preparations for oil dispersion; degreasing substances for use in manufacturing processes; chemical products for use in industry, science, photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan; adhesives for use in industry. Klasse 5 Biocides; fungicides; herbicides; insecticides; poisons; vermin destroying products; insect repellent incense; acaricides for industrial use; algicides for agricultural use; vermin destroying products; pesticides for agricultural use; mildewcides; anti-moss products; products for destroying herbs; synthetic biocides; preparations for repelling vermin; preparations for repelling animals; natural biocides; products against rodents. Klasse 35 Retail or wholesale services for chemical products used in agriculture, horticulture and forestry, manure, bacterial preparations for agriculture, horticulture and forestry, preparations for feeding plants, soil improving preparations, chemical products for the decomposition of oil sediments, biocides, fungicides, herbicides, insecticides and preparations for destroying vermin; administration of consumer loyalty programs; 100

101 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 distribution of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); demonstration of goods; word processing; data search in computer files for others; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); professional business consultancy; computerized file management services; administrative processing of purchase orders; company audits (commercial analyses); invoicing; compilation of statistics; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); advertising by mail order; outsourcing services (business assistance); compilation of information into computer databases; systematization of information in computer databases; updating and maintenance of data in computer databases; commercial information via websites; sales promotion for others; price comparison services; marketing; advertising; publication of advertising texts; rental of advertising time on all communication media; television advertising; radio advertising; layout services for advertising purposes; market studies; sales promotion for others; presentation of goods on all communication media, for retail sale; online advertising on a computer network; web site traffic optimization; search engine optimization for sales promotion purposes; postpaid per click advertising services; dissemination of advertisements; updating of advertising material; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising; rental of advertising space; rental of advertising material; import-export agency services; provision of advice and information concerning the aforesaid services by means of communication media, electronic messaging, SMS messages, computer networks and the Internet or by word of mouth. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, VIGIANS BALISCO, 1/3 rue Chappe Zone Industrielle des Garennes, LES MUREAUX, Frankrike Klasse 35 Commercial business management; business management and organization consultancy; industrial enterprise management assistance; compilation of information into computer databases; planning services relating to industrial maintenance [business management assistance]; commercial project management services; business research and appraisal services; all the aforesaid services being in connection with the fields of fire safety, safety equipment for nuclear, reprocessing, chemical, petrochemical, research or public works installations and in the field of industrial automation and robotics. Klasse 37 Construction, installation and maintenance (maintenance and repair) of systems (apparatus, machines and extinguishers) for fire security and firefighting; construction, installation and maintenance of installations, equipment and facilities with sealing and resistance properties to fire, air, water, gas, smoke, flood, blasting, radiations, radioactivity, weapons, bullets, biological organisms, burglary or pressure, or sealing properties to water or air, sound insulating or security, and being particularly intended for nuclear, reprocessing, chemical, petrochemical, research or public works installations; construction management such as construction work supervision; maintenance services for maintenance and repair, in particular for nuclear, reprocessing, chemical, petrochemical, research or public works installations; industrial maintenance, namely, construction, assembly, installation, commissioning, maintenance and repair of industrial installations and equipment; construction, repair, installation and maintenance of industrial equipment, robotic installations and industrial automation; information concerning all the aforesaid services. Klasse 41 Training; organization of seminars; learning; organization and conducting of training workshops; all the aforesaid services connected to the fields of security for the protection of property and individuals, construction work, maintenance as repair and maintenance work, equipment for nuclear, reprocessing, chemical, petrochemical, research or public works installations as well as design, operation and maintenance of robotic industrial installations, industrial automation and with general industrial automation. Klasse 42 Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; technical project studies relating to fire security system and firefighting; research and development of new products for others; industrial analysis and research services; surveying [engineering work]; engineering; advice and expertise relating to industrial maintenance [engineering work]; writing of technical documents [engineering work] in the field of industrial maintenance; design and development of software; conducting of technical project studies; services provided by consultants relating to data security; information technology consultancy services; design and development of plans (construction), engineering and industrial research and analysis services, all these services in particular in the field of fire safety systems, robotic installations, equipment intended for nuclear, reprocessing, chemical, petrochemical, research or public works installations; services provided by technical consultants in the field of mechanical engineering; technical project planning in the field of machine construction; testing of materials; technical planning of automation and robotics technologies; research relating to technical process automation; research relating to industrial process automation. Klasse 45 Security services for physical protection of material goods and individuals (excluding the transport thereof); security services, namely, monitoring, control and detection of access to goods and persons; security services, namely, monitoring and detection of dangerous events and accidents such as those caused by fire, gas, pollution; security consultancy; safety inspection of factories; legal services; mediation; video surveillance (video surveillance services (security)); video surveillance (electronic surveillance services for security purposes). Besluttet gjeldende dato i :

102 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: AZENCO AZENCO GROUPE, Zone Artisanale ou Zone d'activité de Masquère, CAZERES, Frankrike Klasse 6 Verandas of metal; swimming pools (metal structures); metal swimming pool shelters; metal swimming pool covers; metal crutches for lifting swimming pool covers; transportable metal structures for swimming pools and verandas; metal frames for construction of swimming pools and verandas; greenhouse frames of metal; transportable metal greenhouses; non-electric locks of metal; hardware of metal; pipes of metal; scaffolding of metal; grilles of metal; doors of metal, frames and door frames of metal, ironwork for doors, door fittings of metal, door panels of metal; metal windows, metal window frames; shutters of metal; fences of metal; metal structure terrace for swimming pool cover; metal swimming pool covers; all the aforesaid goods for the construction and installation of swimming pool shelters, terrace shelters, verandas and terraces for swimming pool covers. Klasse 19 Verandas (not of metal); swimming pools (non-metal structures); non-metallic swimming pool shelters; nonmetallic swimming pool covers; non-metallic transportable structures for swimming pools and verandas; non-metallic frames for the construction of swimming pools and verandas; non-metallic greenhouse frames, non-metallic transportable greenhouses; building materials, not of metal; shutters not of metal; non-metallic doors, non-metallic door frames, non-metallic windows, non-metallic window frames, building glass; mobile non-metallic terrace for swimming pool covers; non-metallic covers for swimming pools; all the aforesaid goods being for the construction and installation of swimming pool shelters, terrace shelters, verandas and terraces for covering swimming pools. Klasse 37 Construction, installation and repair of swimming pool shelters, swimming pool terrace shelters, verandas and swimming pool covers; information on construction, repair, installation of swimming pool shelters, terrace shelters, verandas and terraces for swimming pool covers; advice relating to the repair, installation of swimming pool shelters, terrace shelters, verandas and terraces for swimming pool covers. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, MATOOMA MATOOMA, Le Liner, 2630 AVENUE GEORGES FRÊCHE PÉROLS, Frankrike Klasse 9 Software (recorded programs); chip cards; adapters for smart cards; electronic chip cards; smart cards. Klasse 38 Communications via computer terminals; electronic exchange of data stored in databases accessible via telecommunication networks; provision of access to databases; provision of access to telecommunication infrastructures for third-party users; provision of access to platforms and portals on the Internet; providing information in the field of wireless communication; mobile radio-communication; electronic data exchange services; information transmission services via digital networks; automatic transmission of digital data via telecommunications channels; transmission of computerized data; provision of access to a computerbased system of machine to machine communication. Klasse 42 Research and development of new computer products for third parties; computer programming; computer system analysis; consultancy and advice regarding information technology; computer system design; consultancy relating to computers; digitization of documents; software as a service (SaaS); information technology (IT) consultancy; hosting of servers; auditing regarding information technology and IT resources; cloud computing; administration of user rights in computer networks; configuration of computer networks using software; development and implementation of algorithms; computer database design and development; research and development in the field of communication between machines and interoperability; development (design), installation, maintenance, updating or rental of software. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, PERLETTES Läderach (Schweiz) AG, Bleiche 14, 8755 ENNENDA, Sveits Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; confectionery, chocolate, chocolate confectionery; chocolate-based products; chocolate candy; chocolate tablets; chocolate sauces; chocolate coatings and desserts; chocolatecoated fruit; chocolate-based beverages; sugars, natural sweeteners, soft coatings, beekeeping products; ice, ice creams, frozen yogurts and sherbets; pastry and confectionery products; edible ice cubes; honey, brown sugar syrup; spices; ice for refreshment; chocolate truffles; chocolate extracts; chocolate mousses; airy chocolate; chocolate powder; chocolate flavorings; chocolate creams; milk chocolates; filled chocolates; chocolate in alcohol; chocolate pralines; chocolate in the form of pralines; coffee mixtures; coffee essences; coffee flavorings; coffee-based fillings. Klasse 35 Advertising; company management; commercial management services; administrative services; retail sale of cocoa, cocoa extracts for food and beverages, chocolate drinks, chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate bars, chocolate products, chocolate sauces, confectionery, marzipan, marzipan substitutes, chocolates, also filled with liquids, in particular wines and spirits, pastry and confectionery, ice, powder for ices, candy, also filled with liquids, jams, cakes and biscuits; online retail sale in connection with cocoa, cocoa extracts for food and beverages, chocolate beverages, chocolate, chocolate 102

103 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 pastes and chocolate coatings, chocolate bars, chocolate products, chocolate sauces, chocolate mousses, confectionery, marzipan, marzipan substitutes, chocolates, also filled with liquids, in particular wines and spirits, pastry and confectionery, ices, ice cream, candy, also filled with liquids, jams, cakes and biscuits; wholesale services in connection with chocolate; organization of exhibitions for advertising purposes, organization of exhibitions for commercial purposes; business advice relating to franchising. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , SE, 2017/06775 WRAPINI Polarbrödsgruppen Aktiebolag, c/o Polarbröd AB, ÄLVSBYN, Sverige Klasse 30 Bread; filled bread. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ZER ZEYTINCILIK TARIM URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Incili Pinar Mah. Gazimuhtarpasa Bulvari, Doktorlar Sitesi C Blok Kat: 3 D: 306, SEHITKAMIL GAZIANTEP, Tyrkia Klasse 30 Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Markus Riese und Heiko Müller GbR, Feldstrasse 16, WEITERSTADT, Tyskland Klasse 12 Bicycles, in particular electric bicycles; structural parts for bicycles. Klasse 35 Wholesale and retail services in relation to bicycles. Klasse 37 Repair and maintenance of bicycles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, ALITIS SBM Developpement, Les 4 M, 111 chemin du Petit Bois, ECULLY, Frankrike Klasse 5 Products for destroying vermin; insecticides; fungicides; herbicides; weed killers. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, PULMOVANCE Insmed Incorporated, 10 Finderne Ave., Building 10, NJ BRIDGEWATER, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of lung infections and pulmonary diseases. Klasse 10 Medical devices, namely, nebulizers. Klasse 44 Providing medical and health information via a global computer network. 103

104 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Forschungsinstitut Hohenstein, Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH und Co. KG, Schloss Hohenstein, BÖNNIGHEIM, Tyskland Klasse 9 Leather clothing for protection against accident or injury; leather cases for mobile phones; leather cases for smartphones; leather cases for tablet computers. Klasse 16 Leather book covers; leather pencil cases; leather covered diaries; leather appointment book covers; leather bookmarks. Klasse 18 Leather; furs (skins); animal skins; trimmings of leather for furniture; luggage, leather bags, wallets and suitcases; leather handbags and leather shopping bags; trunks [luggage], travelling bags; key bags; rucksacks; pocket wallets; reusable shopping bags; leather pouches with ties; boxes made of leather; leather boxes; girths of leather; straps of leather; whips, harnesses and saddlery. Klasse 20 Leather furniture; leather picture frames. Klasse 25 Clothing, headgear; footwear; all of the aforesaid goods at least partially made of leather. Klasse 41 Training and further training, providing training courses, particularly training and further training in the field of environmental protection, environmental management, pollutant loads, working conditions, social responsibility and sustainability, in the field of the leather industry; arranging, organizing and conducting seminars, training workshops, symposiums, congresses and conferences in the field of environmental protection, environmental management, pollutant loads, working conditions, social responsibility and sustainability, in the field of the leather industry; training courses relating to leather processing; consulting services relating to training courses in the field of the leather industry; conception and preparation of course material for distribution at professional seminars for the leather industry; publication of printed matter, books, manuals, periodicals and pamphlets, publishing by electronic media, in the field of the leather industry. Klasse 42 Scientific and technological services in the field of the leather industry, particularly environmental impact studies, tests relating to health compatibility and tests in connection with pollutant loading, as well as measuring other chemical substances all relating to leathers, leather products, paints for leather, products for treating leather and cleaning products for leather; analyzing working conditions in the leather industry; testing, analysis and evaluation of undertakings of the leather industry and testing, analysis and evaluation of leathers, leather products, paints for leather, products for treating leather and cleaning products for leather, concerning the environmental impact, pollutant load, microbiology, health compatibility, environmental protection, social responsibility, working conditions, safety at work and sustainability, including testing, evaluation and assessment or leather manufacturing processes, leather cleaning processes and leather treatment processes; scientific research services relating to the environmental impact, pollutant load, microbiology, health compatibility, environmental protection, social responsibility, working conditions, safety at work and sustainability, in terms of the leather industry; technological analyses, material testing and quality control of products, as well as audits for their certification; analysis and evaluation of the services of others for the purpose of certification of companies in the leather industry, as well as of leathers, leather products, cleaning products for leathers and products for the treatment of leather materials, paints for leather, as well as connected services, including provision of control punches and inspection certificates relating to the environmental compatibility, pollutant load, microbiology, health compatibility, environmental protection, social responsibility, working conditions, safety at work and sustainability in the field of the leather industry; development of manufacturing processes for the leather industry; services of technological consultants concerning energy management, quality management, environmental management and concerning the environmental compatibility, pollutant load, microbiology, health compatibility, environmental protection, social responsibility, working conditions, safety at work and sustainability in the field of the leather industry; design of protective clothing, clothing for work use and functional clothing. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , SE, 2017/03892 Net Insight Intellectual Property AB, c/o Net Insight AB, Västberga Allé 9, HÄGERSTEN, Sverige Klasse 9 Data and telecommunication network equipment, including switches, access devices, bridges, routers, gateways, multiplexors, add-drop multiplexors, digital cross-connects, fiber optic terminals, hubs, firewalls, repeaters, route servers, computer interface (PCI) adapter circuit boards, network interface circuit boards, network management stations; microprocessors, including application specific integrated circuits (ASICs); software moduls for use in the equipment listed above, including network management software; software; application software for social networking services via Internet; computer hardware; computer software and hardware for use in network management; computer networking and data communications equipment; software for interactive television; software for communications by fiberoptic networks; devices for streaming media content over local wireless networks; computer software platforms for the delivery of over- the-top (OTT) content; computer software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, for the 104

105 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 integration of text, audio, graphics, still images and moving pictures; computer software for playing multimedia files; application software for mobile phones, cloud computing services, wireless devices and social networking services via Internet for the delivery and integration of over-the-top (OTT) content and media streaming; computer software and hardware for use in network management of streaming media content; software for ensuring secure delivery of overthe-top (OTT) content; software for inserting content into streaming over-the-top (OTT) content; software for interactive television; software for communications of over-the-top (OTT) broadcasting by fiber optic networks; devices for streaming media content over local wireless networks; information technology and audiovisual equipment; computer software for facility management and for use in scheduling of rooms, equipment and personnel; computer software for scheduling of personnel, labour, rooms, equipment, project, billing, logistic and reporting; computer software for managing personnel work rules and labour regulations and legislation thereto for personnel; computer software for managing accounting, invoices and client statements; computer software for managing client contracts for special event pricing and clientspecific deals; software in the form of applications (apps) for mobile phones, cloud computing services, wireless devices and social networking services via Internet; computer software for tracking shipping addresses, establishing shipping services and process shipping parcels; computer software for tracking performance problems such as transmission breakdowns, equipment failures and personnel issues; computer software for tracking assets, managing sources and locations, monitoring and updating metadata and creating of custom media labels; computer software for equipment inventory and inventory processes; computer software for management of stock; computer software for data network, networking equipment and data communications; computer software for managing work production and workflow; computer software for project management; computer software for management of antennas and satellites and management of technical information received from antennas and satellites; computer software for online booking portals; information technology equipment. Klasse 37 Installation, maintenance and reparation of networking equipment for use in data communication networks and telecommunication networks; installation, maintenance and reparation of computer hardware; installation, maintenance and reparation of computer hardware for use in handling computer networks and streaming media; installation, maintenance and reparation of interactive television; installation, maintenance and reparation of equipment for information technology and audiovisual products; information, consultancy and advisory services, related to all the above mentioned services. Klasse 38 Telecommunications; telecommunication network services; digital communications services in relation to video, audio and television streaming services; communication services, namely, transmission of voice, audio, visual images and data by telecommunications networks, wireless communication networks, the Internet, information services networks and data networks; communication services, namely, providing electronic transmission of information stored in a database via interactively communicating computer systems; operation of local area networks; transmission of voice, audio, visual images and data by telecommunications networks, wireless communication networks, the Internet, information services networks and data networks; delivery services of over-the-top (OTT) content; communication services, namely, providing electronic transmission of information stored in a database via interactively communicating computer systems; operation of local area networks for streaming media content and other over-the-top (ott) television broadcasting services; information, consultancy and advisory services relating to all of the aforesaid services. Klasse 41 Education; education relating to computer hardware; education relating to data and telecommunication network equipment; education relating to software and computer software platforms; education relating to software and applications for use in networking equipment, data network and data communications via Internet; education relating to software for interactive television and for products in respect of over-the-top (OTT) content; education relating to software for communications by fiber optic networks and devices for streaming media content over local wireless networks; education relating to application software for mobile phones, social networking services, cloud computing services and wireless devices via Internet for the delivery and integration of over-the-top (OTT) content and media streaming; education relating to computer software and hardware for use in network management of streaming media content; education relating to equipment for information technology and audiovisual products. Klasse 42 Information technology (IT) consultancy; computer technology support services, namely help desk services; computer software technical support services; providing on-line support services for computer program users; design and development of computer hardware and computer software; design, deployment and management of wireless networks for others; monitoring of network systems; hosting the digital audio and video content of others for the purpose of enabling hotel, inn, and other lodging establishment guests to download the content on a pay per view basis; design and development of computer hardware and software in the field of over-the-top (OTT) broadcasting and streaming media; computer software technical support services for over-the-top (OTT) broadcasting and streaming media; computer technology support services, namely help desk services; providing on-line support services for computer program users over-thetop (OTT) broadcasting and streaming media; design, deployment and management of wireless networks for others; technical support services, namely monitoring of network systems; hosting the digital audio and video content of others for the purpose of enabling hotel, inn, and other lodging establishment guests to download the content on a pay per view and an Internet pay-perview basis; software installation and maintenance; installation, maintenance and reparation of computer software; installation, maintenance and reparation of computer software modules for use in networking equipment, computer networks, computer software and computer software in the form of apps for social networking services via the Internet; installation, maintenance and reparation of computer software for interactive television; installation, maintenance and reparation of computer software for communication via fiber optic networks and devices for streaming media content over local wireless networks; installation, maintenance and reparation of computer software platforms; installation, maintenance and reparation of application software for mobile phones, on-line social networking services, cloud based computer services and wireless devices for delivering and integration of over-the-top (OTT) content and media streaming via the Internet; installation, maintenance and reparation of computer software for use in handling computer networks and streaming media; installation, maintenance and reparation of computer software for products in respect of over-the-top (OTT) content; providing information, consultancy and advisory services relating to all of the aforesaid service. Besluttet gjeldende dato i :

106 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, SLC 50 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, GLS 73 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, SLC 40 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, S 73 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: NCM Leon Cycle GmbH, Eckenerstr. 3, HANNOVER, Tyskland Klasse 12 Vehicle covers [shaped]; trailers [vehicles]; trailer hitches for vehicles; transmission chains for land vehicles; side cars; saddle covers for bicycles; covers for vehicle steering wheels; saddle covers for motorcycles; brake segments for vehicles; brake linings for vehicles; brake discs for vehicles; anti-theft devices for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; electric bicycles; electric vehicles; mobility scooters; motors, electric, for land vehicles; bicycle brakes; bicycles; rims for bicycle wheels; chains for bicycles, cycles; bicycle bells; baskets adapted for bicycles; bicycle handlebars; bicycle cranks; bicycle motors; hubs for bicycle wheels; bicycle pedals; pumps for bicycle tyres; bicycle wheels; bicycle frames; bicycle tyres; bicycle saddles; inner tubes for bicycles, cycles; spokes for bicycle wheels; direction indicators for bicycles; wheeled vehicles; bicycle kickstands; vehicle wheel spokes; rims for vehicle wheels; repair outfits for inner tubes; panniers adapted for bicycles; panniers adapted for motorcycles; luggage carriers for vehicles; air pumps [vehicle accessories]; mopeds; engines for land vehicles; motorcycles; motorcycle chains; motorized scooters; hubs for vehicle wheels; bands for wheel hubs; axles for vehicles; pneumatic tires [tyres]; tyres for vehicle wheels; rearview mirrors; saddlebags adapted for bicycles; tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; mudguards; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; side view mirrors for vehicles; cycle mudguards; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; dress guards for bicycles; spoke clips for wheels; vehicle shock absorbers; shock absorbing springs for vehicles; gears for bicycles; hydraulic circuits for vehicles; casings for pneumatic tires [tyres]. Besluttet gjeldende dato i :

107 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , LI, BANK FRICK Bank Frick & Co. Aktiengesellschaft, Landstrasse 14, 9496 BALZERS, Liechtenstein Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, LIGHT-IN-WHITE Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumery products, make-up products, cosmetic products. Besluttet gjeldende dato i : not made of metal [paints]; organic coatings [paints]; anti-corrosive preparations for the coating of surfaces; preparations for the use as impregnating surface coatings of constructions, in particular pipelines; preparations for protective coating [paints]; protective coatings for metals [paints]; preservatives against rust in the form of coatings; sealing preparations for pipes (paint); primer materials; barrier primers; waterrepellent coatings [chemical, other than paints] for corrosion protection. Klasse 17 Plastic and elastic sealing compounds and seals, in particular for pipelines, pipes, valves, curved sections, all types of structured surfaces, buildings and components of buildings; natural and synthetic rubbers, including halogenated and non-halogenated butyl rubbers, and substitutes therefor, in particular poly isobutylenes, and mixtures of the aforesaid materials with each other; single- or multi-layer corrosioninhibiting bands, in particular with at least one layer made of butyl rubber and/or poly isobutylene, also in combination with at least one layer made of polyolefins, in particular polypropylene and/or polyethylene, the latter also in the form of overstretch prevention layers for sealing purposes, also on the basis of or by using non-woven materials and/or glass fibre materials; sealing materials in the form of pastes; sealing compounds; sealing mastics; sealing pastes; sealing cords; sealing profiles; sealing tapes; sealing sheets; sealing discs; sealing foils; sealing bands; sealing binders; sealing coatings; sealing strips; self-adhesive bands for all types of components, in particular for buildings, installations, pipelines, pipes, flexible tubes, valves, curved sections and all types of structured surfaces, in particular made of metal; waterproof seals; waterproof insulations, water proof sealants; insulating coatings for industrial pipes and pipelines; insulated pipe fittings, not made of metal; chemical sealants; sealants in the form of paints. Klasse 19 Protective mats and protective bands for buildings and infrastructures, including road construction and pipelines; mortar; repair mortar. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, DENSOLEN DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstrasse 24, LEVERKUSEN, Tyskland Klasse 1 Adhesives used in industry, in particular for coating and sealing, including primers for the use in infrastructures, in particular for pipelines; coating compounds [chemicals], except paints; synthetic resins in the form of solvents for the use as coating materials. Klasse 2 Inhibitors for preventing corrosion; preservatives against rust and corrosion, in particular also in the form of bands, binders, pastes and mastics, including primers and adhesive primers; preservatives against corrosion, in particular in the form of anti-corrosive bands, in particular for pipelines, pipes, valves, curved sections, all types of structured surfaces, and buildings and components of buildings; primer coatings; inhibitors for preventing corrosion in the form of a coating; corrosion-resistant coatings; coating materials, 107

108 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , UA, m (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, (571) Beskrivelse av merket: Trade and service mark, for which application is filed, is a combined mark, which consists of a combination of words PREMIORRI, Vimero, SUV and figurative element; the word PREMIORRI is dominant in the designation; it derives from the English "premier" - "the first"; word ending "orri" is used for consonance of the word; the word «Vimero» is written in Latin letters and has no semantic meaning; the words are written in Latin script in a stylized font; figurative element is in the form of a track, which consists of inclined rectangles that resemble stylized trace of tire tread; in general, the PREMIORRI Vimero-SUV sign has no meaning or meaning in the industry in which the goods are manufactured, nor is it a special term for the applicant; the sign is not a geographical indication and does not matter in a foreign language. LIMITED LIABILITY COMPANY "PREMIORI", vul. Levanevskogo 91, m. Bila Tserkva, KYIVSKA OBLAST, Ukraina Klasse 12 Automobile tires; casings for pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; vehicle wheels; pneumatic tires; tires for vehicle wheels. Besluttet gjeldende dato i : GOLD&GREEN FOODS OY, Hämeentie 157, HELSINGFORS, Finland Klasse 5 Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; proteins and protein supplements for human consumption. Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; processed fruits; processed vegetables; processed nuts; processed roots; processed beets; processed seeds; processed lentils; processed beans; processed peas; processed legumes; processed pulses; jellies, jams, compotes; plant milk, soya milk, rice milk and products thereof; cereal and nut milk; milk products; edible oils and fats; vegetable stocks; tinned nuts, seeds, beans and legumes; soups, preparations for making soups; prepared meals consisting primarily of vegetables; prepared meals consisting primarily of fruits; prepared meals consisting primarily of legumes; prepared meals consisting primarily of meat substitutes; prepared meals consisting primarily of meat; prepared meals consisting primarily of fish; prepared meals consisting primarily of poultry; prepared meals consisting primarily of game; prepared meals consisting primarily of eggs; fruit and dairy desserts; desserts made of vegan yoghurt, vegan cream and/or vegan quark; nibbles and snacks, consisting mainly of fruits or vegetables; dairy-based, meat-based, fish-based and vegetable-based spreads; albumen for food; snack foods based on vegetables; meat substitutes; vegetable-based meat substitutes; vegetable based nutritional bars. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee, tea and cocoa based beverages; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; processed grains; food preparations based on grains; food products consisting primarily of grains; grist; carbohydrate preparations for food; oatmeal; processed oats; oatbased food; oats for human consumption; breakfast cereals, porridge and grits; bread; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); confectionery; chocolate; ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; sugar, honey, treacle; natural sweeteners; yeast, baking-powder; salts, spices and flavourings; mustard; vinegar, sauces (condiments); dried and fresh pastas, noodles and dumplings; prepared meals and snack foods consisting principally of grain and cereal; prepared meals consisting primarily of corn; prepared meals consisting primarily of pasta; prepared meals consisting primarily 108

109 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 of rice; fajitas; hamburgers; pastries consisting of vegetables, meat or fish; spring rolls; lasagne; pizza; risotto; filled bread rolls; corn, roasted; cereal-based snack food; high-protein cereal bars; cereal based nutritional bars. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQB 250 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : Ksenia Security Srl., Strada Provinciale Valtesino Nr, 44, RIPATRANSONE - AP, Italia Klasse 9 Information technology and audio-visual devices; computers and computer hardware; software; magnets, magnetizers and demagnetizers; video surveillance systems; theft prevention apparatus, other than for vehicles; smoke detectors; apparatus, instruments and cables for electricity; safety, security, protection and signalling devices; optical devices, enhancers and correctors; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; alarm sensors; alarm systems; burglar alarms; security alarms; security alarm systems [other than for vehicles]. Klasse 42 Scientific design; technological design; software design and development; design and development of computer hardware; testing, authentication and quality control. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 200 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 360 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 350 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i :

110 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 320 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 260 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 300 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQA 250 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQB 260 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts therefor, included in this class; electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQC 400 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12); electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i :

111 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EQS 560 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12); electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, LELEA LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronic regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes (also organic LEDs and laser diodes); LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils: electrical terminal connectors; contact elements, including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Leobeo GmbH, Mevissenstrasse 16/03, KÖLN, Tyskland Klasse 12 Strollers; baby carriages; children's safety seats for automobiles; carts; covers for baby strollers; canopies for baby strollers. Klasse 18 Sling bags for carrying infants. Klasse 20 Mattresses; pillows; high chairs for babies; non-metal hooks for wall hangings; infant walkers; wall-mounted baby changing platforms; playpens for babies; baby changing mats; cribs for babies. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, SUNGETHER Meetic, 6 rue Auber, PARIS, Frankrike Klasse 9 Software (recorded programs); downloadable computer software applications. Klasse 39 Travel agencies; travel organization; organization of cruises; booking of seats for travel; transport reservations; travel reservations; transport organization in the framework of tourist circuits; escorting of travelers. Klasse 41 Entertainment; entertainment information; radio entertainment; television entertainment; publication of books; leisure services; editing of radio and television programs; booking of seats for shows; editing of books and magazines; discotheque services; sporting and cultural activities; organization and conducting of 111

112 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 concerts; organization of competitions [education or entertainment]; organization of beauty contests; organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization and conducting of training workshops; party planning [entertainment]; production of radio and television programs; organization and conducting of conferences. Klasse 45 Marriage agencies; dating services; dating services on the Internet and mobile telephone networks; online social networking services; escorting in society [chaperoning]; carrying out personality and physical attraction tests and creation of personality and physical attraction profiles for third parties. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , SE, 2018/00512 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Polarbrödsgruppen Aktiebolag, c/o Polarbröd AB, ÄLVSBYN, Sverige Klasse 30 Bread; filled bread. Besluttet gjeldende dato i : LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, No. 1 Yuanquan Road, Shangrao Economic & Technological Development Zone, JIANGXI PROVINCE, Kina Klasse 12 Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Välinge Innovation AB, Prästavägen 513, VIKEN, Sverige Klasse 19 Non-metallic building components, namely, panels, tiles and boards; non-metallic manufactured building elements, namely, panels, tiles and boards; nonmetallic prefabricated building components, namely, panels, tiles and boards; non-metal wainscoting. Klasse 20 Fitted furniture; fitted cupboards; fitted kitchen furniture; non-metallic connecting elements for furniture, namely, clips; plastic locking mechanisms for furniture; furniture parts; composable furniture; fasteners, not of metal for shelves; fasteners, not of metal for furniture; cupboard units being composed primarily of furniture; cupboards; furniture parts, namely, joints for furniture; prefabricated shelves; panels being parts of furniture; furniture panels; sections of paneling for furniture; modular shelving; 112

113 internasjonale varemerkeregistreringer nr 06/19 furniture for shops; indoor furniture; furniture; furniture units for kitchens; integrated furniture; drawers as furniture parts; glass fibre reinforced plastic connecting elements for assembling furniture; furniture parts, namely, flexible plastic locking tongue for assembling furniture. Klasse 27 Floor coverings, namely panels, tiles, boards, and carpets made of linoleum, textile, and vinyl; wall coverings, namely panels, tiles, boards, and carpets made of linoleum and vinyl. Klasse 42 Technological services and research and design relating thereto, namely, design and development of floors, flooring materials, floor boards and floor tiles, ceilings, covering for ceilings, covering for walls, panels, building materials and furniture. Klasse 45 Licensing of intellectual and industrial property rights. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, Cottonwood Media, 10 rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetics; lipstick; mascara; deodorants [perfumery]; eaux de toilette; perfumes; essential oils; cleansing milk for toilet purposes; make-up; sunscreen preparations; beauty masks; cosmetic kits; soaps; shampoos; hair lotions; make-up removing products; dentifrices; makeup products. Klasse 14 Jewelry; jewelry; rings [jewelry]; earrings; bracelets [jewelry]; jewelry charms; brooches [jewelry]; chains [jewelry]; necklaces [jewelry]; pins [jewelry]; medals; jewelry boxes; timepieces; watches; watch bands; pearls [jewelry]; key rings; alarm clocks. Klasse 18 Leather; imitations of leather, imitation leather; shoulder belts [straps] of leather; boxes and cases of leather or leather board; purses, coin purses; wallets; umbrellas and parasols; beach umbrellas; traveling trunks; key cases; furs [animal skins]; trunks [luggage]; suitcases; suitcases [carrying cases]; moleskin [imitation leather]; bags; rucksacks; wheeled shopping bags; shopping bags; handbag; beach bags; travel bag; sports bag; bags [envelopes, pouches] of leather for packaging, small bags [envelopes, pouches] of leather for packaging; school satchels, satchels, school bags; briefcases [leather goods], document cases; travel sets [leatherware]. Klasse 25 Clothing; underwear; footwear; berets; shirts; teddies [underwear]; caps (bonnets); caps; bathing caps; boots; swimsuits; hats; headgear for wear; tights; suits; panties; sashes for wear; scarves; gloves (clothing); vests; gaiters; leggings [leg warmers]; skirts; petticoats; leotards; layettes [clothing]; leggings [trousers]; sports jerseys; bathing suits; coats; mittens; trousers; shorts; slippers; socks; bath robes; parkas; ponchos; pajamas; dresses; sandals; tee-shirt; heels; dance costumes; dancing shoes; ballet flats [dance slippers]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, SNOWGETHER Meetic, 6 rue Auber, PARIS, Frankrike Klasse 9 Software (recorded programs); downloadable computer software applications. Klasse 39 Travel agency; travel organization; organization of cruises; booking of seats for travel; transport reservations; travel reservations; transport organization in the framework of tourist circuits; escorting of travelers. Klasse 41 Entertainment; entertainment information; radio entertainment; television entertainment; publication of books; leisure services; editing of radio and television programs; booking of seats for shows; editing of books and magazines; discotheque services; sporting and cultural activities; organization and conducting of concerts; organization of competitions [education or entertainment]; organization of beauty contests; organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization and conducting of training workshops; party planning [entertainment]; production of radio and television programs; organization and conducting of conferences. Klasse 45 Marriage agencies; dating services; dating services on the Internet and mobile telephone networks; online social networking services; escorting in society [chaperoning]; carrying out personality and physical attraction tests and creation of personality and physical attraction profiles on behalf of third parties (dating). Besluttet gjeldende dato i :

114 nye ansvarsmerker nr 06/19 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AWB ALVHILD BJØRKE, BJØRKEVEGEN 111, 5709 VOSS, 114

115 innsigelser nr 06/19 Innsigelser Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven 26, samt innsigelser i internasjonale varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i jf. varemerkeloven 71 og 26. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 3 Almond soap; soap; shaving soap; hair lotions; cleansing milk for toilet purposes; shampoos; soap for foot perspiration; deodorant soap; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; bath salts, not for medical purposes; dry shampoo; shampoo; ointments for cosmetic use; conditioning balsam; hair conditioner; facial cleansing milk; bath lotion; cosmetic bath salts; non-medicated hand lotions; lacquer-removing preparations; creams for leather; leather preserving polishes; almond oil; badian essence; bergamot oil; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; ethereal essences; essential oils; extracts of flowers [perfumes]; flower bases for perfumes; fumigation preparations [perfumes]; gaultheria oil; geraniol; heliotropine; jasmine oil; lavender oil; oils for perfumes and scents; rose oil; mint essence [essential oil]; mint for perfumery; musk [perfumery]; perfumery; terpenes [essential oils]; aromatics [essential oils]; cosmetic oils; perfumes for industrial purposes; scented soaps; oils for perfumes and scents; amber [perfume]; cosmetic preparations for baths; lipsticks; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks; skin whitening creams; nail polish; make-up preparations; hair dyes; hair waving preparations; false eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes; eau de Cologne; cosmetic kits; cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic creams; make-up removing preparations; lavender water; scented water; depilatory preparations; depilatory wax; make-up; petroleum jelly for cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; toiletries; eyebrow cosmetics; neutralizers for permanent waving; perfumes; false nails; nail care preparations; cosmetic preparations for skin care; pomades for cosmetic purposes; make-up powder; shaving preparations; eyebrow pencils; cosmetic dyes; antiperspirants [toiletries]; almond milk for cosmetic purposes; sunscreen preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; beard dyes; cosmetic preparations for slimming purposes; deodorants for human beings; decorative transfers for cosmetic purposes; astringents for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; after-shave lotions; hair spray; mascara; anti-wrinkle cream; eye shadow; hair colourants; hair tonic; hair dyeing preparations; dentifrices; preparations for cleaning dentures; breath freshening sprays; dental bleaching gels; scented wood; incense; sachets for perfuming linen; potpourris [fragrances]; cosmetics for animals; air fragrance Klasse 9 preparations. Optical lenses; optical goods; eyeglass chains; eyeglass cases; spectacle glasses; eyeglass frames; pince-nez; eyeglasses; sunglasses. Klasse 14 Precious metals, unwrought or semiwrought; alloys of precious metal; boxes of precious metal; jewelry cases [caskets]; bracelets [jewellery]; charms [jewellery]; trinkets [jewellery]; brooches [jewellery]; chains [jewellery]; necklaces [jewellery]; tie clips; diamonds; jewellery; ornamental pins; semi-precious stones; precious stones; statues of precious metal; paste jewellery [costume jewellery]; rings [jewellery]; earrings; cuff links; figurines [statuettes] of precious metal; tie pins; key rings [trinkets or fobs]; clocks; wristwatches; watch bands; watch chains; chronographs [watches]; chronometers; clock cases; watches; watch glasses; movements for clocks and watches; alarm clocks; watch cases; stopwatches. Klasse 18 Woman's bags, woman's handbags, woman's purses, all for formal wear. Klasse 25 Overalls; shoulder wraps; camisoles; underclothing; dressing gowns; sweaters; shirts; short-sleeve shirts; clothing; furs [clothing]; tights; combinations [clothing]; corselets; suits; ready-made clothing; trousers; outerclothing; knitwear [clothing]; corsets [underclothing]; waistcoats; coats; jerseys [clothing]; skirts; sports jerseys; singlets; cuffs; pelisses; beach clothes; pyjamas; dresses; underpants; brassieres; overcoats; jackets [clothing]; bath-robes; parkas; petticoats; slips [undergarments]; clothing of imitations of leather; clothing of leather; tee-shirts; leggings [leg warmers]; wind jackets; down jackets; children's clothing; babies' pants [clothing]; layettes [clothing]; clothing for gymnastics; waterproof clothing; raincoats; dance clothing; footwear; bath slippers; boots; halfboots; gaiters; slippers; sandals; shoes; heels; berets; caps [headwear]; hats; headgear for wear; ear muffs [clothing]; headbands [clothing]; stockings; hosiery; socks; garters; leggings; ankle socks; gloves [clothing]; shawls; neckties; scarves; fur stoles; bandanas [neckerchiefs]; ascots; bow tie; belts [clothing]; girdles; leather belts [clothing]; chasubles; sashes for wear; wimples; maniples; shower caps; sleep masks; wedding dresses. Klasse 35 Electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business assistance relating to franchising; business advice relating to franchising; provision of business information relating to franchising; retail sale and wholesale services featuring almond soap, soap, shaving soap, hair lotions, cleansing milk for toilet purposes, shampoos, soap for foot perspiration, deodorant soap, cakes of toilet soap, antiperspirant soap, bath salts, not for medical purposes, dry shampoo, shampoo, ointments for cosmetic use, conditioning balsam, hair conditioner, facial cleansing milk, bath lotion, cosmetic bath salts, non-medicated hand lotions, lacquer-removing preparations, creams for leather, leather preserving polishes, almond oil, badian essence, bergamot oil, essential oils of cedarwood, essential oils of lemon, ethereal essences, essential oils, extracts of flowers [perfumes], flower bases for perfumes, fumigation preparations [perfumes], gaultheria oil, geraniol, heliotropine, jasmine oil, lavender oil, oils for perfumes and scents, rose oil, mint essence [essential oil], mint for perfumery, musk [perfumery], perfumery, terpenes [essential oils], aromatics [essential oils], cosmetic oils, perfumes for industrial purposes, scented soaps, oils for perfumes and scents, amber [perfume], cosmetic preparations for baths, lipsticks, cotton sticks for cosmetic purposes, beauty masks, skin whitening creams, nail polish, make-up preparations, hair dyes, hair waving preparations, false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, eau de Cologne, cosmetic kits, cosmetics, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic pencils, cosmetic creams, make-up removing preparations, lavender water, scented water, depilatory 115

116 innsigelser nr 06/19 preparations, depilatory wax, make-up, petroleum jelly for cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, toiletries, eyebrow cosmetics, neutralizes for permanent waving, perfumes, false nails, nail care preparations, cosmetic preparations for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up powder, shaving preparations, eyebrow pencils, cosmetic dyes, antiperspirants [toiletries], almond milk for cosmetic purposes, sunscreen preparations, sun-tanning preparations [cosmetics], beard dyes, cosmetic preparations for slimming purposes, deodorants for human beings, decorative transfers for cosmetic purposes, astringents for cosmetic purposes, bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions, after-shave lotions, hair spray, mascara, anti-wrinkle cream, eye shadow, hair colurants, hair tonic, hair dyeing preparations, dentifrices, preparations for cleaning dentures, breath freshening sprays, dental bleaching gels, scented wood, incense, sachets for perfuming linen, potpourris [fragrances], cosmetics for animals, air fragrance preparations, optical lenses, optical goods, eyeglass chains, eyeglass cases, spectacle glasses, eyeglass frames, pince-nez, eyeglasses, sunglasses, precious metals, unwrought or semiwroueht, alloys of precious metal, boxes of precious metal, jewelry cases [caskets], bracelets [jewellery], charms [jewellery], trinkets [jewellery], brooches [jewellery], chains [jewellery], necklaces [jewellery], tie clips, diamonds, jewellery, ornamental pins, semi-precious stones, precious stones, statues of precious metal, paste jewellery [costume jewellery], rings [jewellery], earrings, cuff links, figurines [statuettes] of precious metal, tie pins, key rings [trinkets or fobs], clocks, wristwatches, watch bands, watch chains, chronographs [watches], chronometers, clock cases, watches, watch glasses, movements for clocks and watches, alarm clocks, watch cases, stopwatches, woman's bags, woman's handbags, woman's purses, all for formal wear, overalls, shoulder wraps, camisoles, underclothing, dressing gowns, sweaters, shirts, short-sleeve shirts, clothing, furs [clothing], tights, combinations [clothing], corselets, suits, ready-made clothing, trousers, outcrclothing, knitwear [clothing], corsets [underclothing], waistcoats, coats, jerseys [clothing], skirts, sports jerseys, singlets, cuffs, pelisses, beach clothes, pyjamas, dresses, underpants, brassieres, overcoats, jackets [clothing], bath-robes, parkas, petticoats, slips [undergarments], clothing of imitations of leather, clothing of leather, tee-shirts, leggings [leg warmers], wind jackets, down jackets, children's clothing, babies' pants [clothing], layettes [clothing], clothing for gymnastics, waterproof clothing, raincoats, dance clothing, footwear, bath slippers, boots, halfboots, gaiters, slippers, sandals, shoes, heels, berets, caps [headwear], hats, headgear for wear, ear muffs [clothing], headbands [clothing], stockings, hosiery, socks, garters, leggings, ankle socks, gloves [clothing], shawls, neckties, scarves, fur stoles, bandanas [neckerchiefs], ascots, bow tic, belts [clothing], girdles, leather belts [clothing], chasubles, sashes for wear, wimples, maniples, shower caps, sleep masks, wedding dresses. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket ISOMACOR (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for behandling av kardiovaskulær sykdom. Macure Pharma ApS, Hejrevej 39, 2400 KØBENHAVN NV, Danmark (750) Innehavers fullmektig: PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Innsiger: BASF AS, Lilleakerveien 2C, 0283 OSLO, Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Innsigelse inndag: CA' DA MOSTO SPA, Via Venezia 146, SCORZE' (VE), Italia Innsiger: Seven SpA, Via Fornacino, 96, LEINÌ (TO), Italia Innsigers fullmektig: PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Innsigelse inndag:

117 avgjørelser etter innsigelser nr 06/19 Avgjørelser etter innsigelser Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven 29. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket Svill (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. SVILL EIENDOM AS, Postboks 5666 Sluppen, 7484 TRONDHEIM Innsiger: Savills plc, 33 Margaret Street, W1G0JD, LONDON, GB Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO, NO Avgjørelse: Registreringen er opprettholdt mot innsigelsen. Avgjørelsen ble endelig (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. SVILL EIENDOM AS, Postboks 5666 Sluppen, 7484 TRONDHEIM Innsiger: Savills plc, 33 Margaret Street, W1G0JD, LONDON, GB Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO, NO Avgjørelse: Registreringen er opprettholdt mot innsigelsen. Avgjørelsen ble endelig

118 avgjørelser fra Klagenemnda nr 06/19 Avgjørelse fra Klagenemnda (210) Søknadsnr.: (540) Gjengivelse av merket DELIKAT 29 Påleggssalater, herunder rekesalat, italiensk salat, kyllingsalat, rødbetsalat, eggesalat, fruktsalat, sildesalat, russisk salat, skalldyrsalat, skagensalat, krabbesalat; potetsalater; tilbehørssalater, herunder waldorfsalat og rødbetsalat; frokostsalater; majonesbaserte salater; grønnsaksalater. 30 Majonesbaserte salater. (731) Søker: AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506, OSLO, NO (750) Fullmektig: PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352, OSLO, NO Søknad inngitt: Patentstyrets avgjørelse av søknaden ( ): Det søkte merket nektes registrert. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1 Klagen tas delvis til følge. 2 Søknadsnummer , ordmerket DELIKAT registreres for følgende varer: Klasse 29: Påleggssalater, herunder rekesalat, italiensk salat, kyllingsalat, rødbetsalat, eggesalat, fruktsalat,sildesalat, russisk salat, skalldyrsalat, skagensalat, krabbesalat; potetsalater; tilbehørssalater, herunder waldorfsalat og rødbetsalat; frokostsalater; majonesbaserte salater; grønnsaksalater. Klasse 30: Majonesbaserte salater. 118

119 merkeendringer nr 06/19 Merkeendringer I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven 34, samt andre endringer i bibliografi som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Reg (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av det nye merket: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ketchup; dressinger. (450) Kunngj. reg. dato:

120 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 06/19 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: GRAND FERMAGE Eurial, Longève, DISSAY, Frankrike (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 29 Meat, fish; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, milk, butter and dairy products; edible oils and fats; salad dressings. commercial intermediary services for spare parts for automobiles; commercial intermediary services in the framework of bringing prospective private investors in contact with entrepreneurs looking for financing; wholesale of spare parts for automobiles; online wholesale of spare parts for automobiles; organization of opinion polling; organization of market surveys; organization, operation and supervision of customer loyalty schemes, all the afore mentioned excluding bicycle related products and services. Klasse 37 Garage services for automobile maintenance and repair; repair information; rebuilding of worn or partially destroyed engines; service stations (filling with fuel and maintenance); wheel balancing services; washing and cleaning of vehicles; retreading of tires, all the afore mentioned excluding bicycle related products and services. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: evostone Guido Van Camp, Halle - Dorp 16, 2970 HALLE - ZOERSEL, Belgia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 19 Building materials, not of metal; floors, not of metal; paving stones, tiles, blocks of stone, wall stones and/or other floor and wall coverings in stone or natural stone (building materials); paving, not of metal (building materials), including paving consisting of a combination of blocks of stone and accompanying supports (building materials); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal. Klasse 37 Building construction; repair; paving work; construction, repair and maintenance of floors and streets; advice and information about all the aforementioned services (except building advices). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL Nexus Automotive International SA, Chemin du Château-Bloch 11, 1219 LE LIGNON, Sveits PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 35 Negotiation of business contracts for third parties; (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: L33T GAMING Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, 2750 BALLERUP, Danmark (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 6 Klasse 9 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery; small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus; lighting dimmers. Klasse 11 Lamp stands; lighting; display lighting; lighting lamps; lighting fittings; lighting elements; lighting panels; decorative lighting; lighting installations; lighting units; electric track lighting units; fittings for ornamental lighting apparatus. Klasse 16 Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; desk mats; notebook covers; typewriters; office requisites; office requisites, except furniture. Klasse 18 Backpacks; backpacks [rucksacks]; bags; wallets. Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); chair mats [under-chair floor protector]; non-slip underlays. Klasse 28 Decorations for Christmas trees. 120

121 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: TASO Darco (Europe) GmbH, Gewerbegebiet 18, RAISTING, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 10 Medical, surgical, dental and veterinary apparatus and instruments and parts for these goods; remedial gymnastics and physiotherapy apparatus; orthopaedic articles and implants, in particular orthopaedic shoes, insoles, shoe inserts of cork, rubber, metal and textile materials, ball discs, foot supports and ankle supports, arch supports, heel supports, heel cushions, flat foot (pes valgus and pes planus) inserts, foot correction aids, ankle supports for orthopaedic purposes; orthopaedic foot beds; soft insoles for orthopaedic purposes; shoe insoles for orthopedic use; orthotic inserts for footwear; toe inserts for orthopaedic footwear; moulds for orthopaedic purposes; articles of orthopaedic hosiery; orthopaedic toe separators for the feet; bandages for orthopaedic purposes; orthopaedic bandages; knee bandages, orthopaedic; orthopaedic foot cushions; orthopaedic supports for feet; orthopaedic instruments; orthopaedic implants; orthopaedic hip prostheses; orthopaedic toe supports for the feet; orthopaedic toe regulators for the feet; orthopaedic splints; walking frames; walking aids for medical purposes; rubber stockings, compression and support stockings, anti-thrombosis stockings, compresses; bandages; toe correction socks for medical purposes; all of the aforesaid goods being other than water beds and water bags for medical purposes. begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 06/19 121

122 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker nr 06/19 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: LOTTO NORSK TIPPING AS, Postboks 4414, 2325 HAMAR, LEOGRIFF AS, Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER, Klasse 9 Utstyr for kontantløse betalingstransaksjoner, spesielt alle typer databærere som magnetiske, optiske, elektroniske, mekaniske eller kort med chip; apparater for lesing, lagring og behandling av data for de nevnte databærere; datamaskiner, dataprogrammer inkludert tilknyttede enheter for kontantløse betalingstransaksjoner. Klasse 16 Spillkuponger, spillkvitteringer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier og andre pengespill; gjennomføring av lotterier eller andre pengespill ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett; organisering av kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: MEDLY Q.S.F AS, Fjellbruvegen 33, 6429 MOLDE, Klasse 43 Restaurant, bar og cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: TRAVIS TRAVIS AS, Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 122

123 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver slettelser nr 06/19 Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.:

124 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven 53 og varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, NY10007 NEW YORK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: TEKLER AXELSEN, Damsgårdsveien 75, H 0602, 5058 BERGEN, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: SULO Umwelttechnik GmbH, Bünder Strasse 85, HERFORD, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Scott Technologies, Inc., 4320 Goldmine Road, NC28110 MONROE, USA Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, BOX 180, STOCKHOLM, Sverige (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Scott Technologies, Inc., 4320 Goldmine Road, NC28110 MONROE, USA Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, BOX 180, STOCKHOLM, Sverige (210) Søknadsnr.: (730) Søker: GOLDEN OMEGA S.A., Av. Apoquindo 5550, LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA, Chile OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, NY10007 NEW YORK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baker Hughes, a GE company, LLC, P.O.Box 4740, TX HOUSTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

125 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: VERTIV S.R.L, Via Leonardo Da Vinci 16-18, Zona Industrale, PIOVE DI SACCO (PADOVA), Italia ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV, Pascallaan 80, 8218NJ LELYSTAD, Nederland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO,

126 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ADVANTEST CORPORATION, 1-6-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV, Pascallaan 80, 8218NJ LELYSTAD, Nederland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Superga Trademark S.A., Avenue De La Gare, 1610 LUXEMBOURG, Luxembourg ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

127 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Holle baby food AG, Lörracherstrasse 50, 4125 RIEHEN, Sveits ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

128 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO,

129 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Oddwin C. Skaiaa, Kastellgata 11, 4514 MANDAL, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV, Pascallaan 80, 8218NJ LELYSTAD, Nederland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stäubli International AG, Poststrasse 5, 8808 PFAEFFIKON, Sveits TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Akastor AS, Postboks 124, 1325 LYSAKER, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO,

130 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, NY10007 NEW YORK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: United Biscuits France SAS, Avenue Lotz-Cosse, NANTES, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, OBERDERDINGEN, Tyskland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV, Pascallaan 80, 8218NJ LELYSTAD, Nederland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 VIBORG, Danmark Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 VIBORG, Danmark Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SANORAL AS, Unnelandsvegen 258, 5268 HAUKELAND, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baker Hughes, a GE company, LLC, P.O.Box 4740, TX HOUSTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

131 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: KEE Safety Ltd, Unit 2A, Cradley Business Park, Overend Road, B647DW CRADLEY HEATH, WEST MIDLANDS, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Holle baby food AG, Lörracherstrasse 50, 4125 RIEHEN, Sveits ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV, Pascallaan 80, 8218NJ LELYSTAD, Nederland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SBD Enterprises, LLC, 600 Office Center Drive, PA19034 FORT WASHINGTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

132 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NÜ A/S, Neptunvej 18, 8960 RANDERS SØ, Danmark ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Troll Teko Holding AS, Øvre Sund 1, 3018 DRAMMEN, ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SORRISNIVA AS, Sorrisniva 20, 9518 ALTA, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Heidi Anita Brathagen, Knapstadveien 6 E, 1823 KNAPSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

133 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: STANGE ENERGI AS, Storgata 43, 2335 STANGE, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ice AS, Nydalsveien 18 B, 0484 OSLO, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Poolia AB, Box 207, STOCKHOLM, Sverige ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Poolia AB, Box 207, STOCKHOLM, Sverige ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: AGN AS, Holtvegen 23, 9012 TROMSØ, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SCHIBSTED FRANCE, Rue du Faubourg Saint Martin, PARIS, Frankrike BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ice AS, Nydalsveien 18 B, 0484 OSLO, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

134 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: AGN AS, Holtvegen 23, 9012 TROMSØ, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Marine Harvest Holding AS, Sandviksbodene 77 A, 5035 BERGEN, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Scott Technologies, Inc., 4320 Goldmine Road, NC28110 MONROE, USA Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, BOX 180, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Qatar Airways Group (Q.C.S.C), P.O.Box 22550, DOHA, Qatar ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

135 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Marine Harvest Holding AS, Sandviksbodene 77 A, 5035 BERGEN, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Actona Company A/S, Smedegaardvej 6, Tvis, 7500 HOLSTEBRO, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Poolia AB, Box 207, STOCKHOLM, Sverige ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ramudden AB, Strömsbrovägen 26, GÄVLE, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

136 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: HENCHMAN & GOON AS, Nøstegaten 30, 5006 BERGEN, YNGVILL HOPEN, GRAVDALSRINDEN 6, 5165 LAKSEVÅG, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kim von Arx, Thomas Heftyes gate 47, 0267 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ZDC FOOTWEAR AS, Solbråveien 23, 1383 ASKER, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORSK TOPPFOTBALL, Postboks 3916 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORSK TOPPFOTBALL, Postboks 3916 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lerøy Seafood AS, Thormøhlens gate 51B, 5006 BERGEN, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ZDC FOOTWEAR AS, Solbråveien 23, 1383 ASKER, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Xperium AS, Karl Johans gate 8, 0160 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hacaemis Holding AS, c/o May Martinsen, Herregårdsveien 12B, 1168 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Xperium AS, Karl Johans gate 8, 0160 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO,

137 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SULO Umwelttechnik GmbH, Bünder Strasse 85, HERFORD, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Marine Harvest Holding AS, Sandviksbodene 77 A, 5035 BERGEN, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

138 lisenser nr 06/19 Lisenser Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven 32 og de alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen, rule 20bis. (210) Søknadsr: (111) Reg.nr. / int.reg.nr: Lisensgiver/ rettighets- BBI, 3 Rue Boudet, Innehaver: Lisenshaver: Varer / tjenester som omfattes: 25 Shoes and footwear. Kategori: Eksklusiv Lisens inngått: Melding innkommet patentstyret: BORDEAUX, Frankrike (FR) HIRICA, Route de Terreblanque, ZI de Casablanca, SAINT- VINCENT-DE-TYROSSE, Frankrike (FR) 138

139 endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 Endringer i fullmaktsforhold Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: (730) Søker: DCC Energy Limited, Leopardstown Road, Foxrock, DUBLIN 18, Irland Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Interacoustics A/S, Audiometer Allé 1, 5500 MIDDELFART, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Functional Supply A/S, Egegårdsvej 61, 2610 RØDOVRE, Danmark Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Functional Supply A/S, Egegårdsvej 61, 2610 RØDOVRE, Danmark Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Scott Technologies, Inc., 4320 Goldmine Road, NC28110 MONROE, USA Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, BOX 180, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Saft America Inc, 711 Gil Harbin Industrial Boulevard, Valdosta, GA 31601, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baker Hughes, a GE company, LLC, P.O.Box 4740, TX HOUSTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, KA88HJ AYR, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Toport Mith Group, SLU, Paseo Vista Alegre 3, TORREVIEJA, ALICANTE, Spania HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES,

140 endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, MALMÖ, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Lenbrook Industries Ltd, 633 Granite Court, ONL1W3K1 PICKERING, Canada BRANN AB, Box 3690, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: PUMA SE, PUMA Way 1, HERZOGENAURACH, Tyskland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Holle baby food AG, Lörracherstrasse 50, 4125 RIEHEN, Sveits ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Akzo Nobel Chemicals B.V., Velperweg 76, 6824BM ARNHEM, Nederland APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hirose Electric Co, Ltd, Tokyo, Japan ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, MALMÖ, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sephora, 65, avenue Edouard Vaillant, BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrike TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: PUMA SE, PUMA Way 1, HERZOGENAURACH, Tyskland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stäubli International AG, Poststrasse 5, 8808 PFAEFFIKON, Sveits TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Grupo Massimo Dutti, SA, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, ARTEIXO (A CORUNA), Spania BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Industria de Diseño Textil, S.A.(Inditex S.A.), Avenida de la Diputación, "Edificio Inditex", ARTEIXO, A CORUÑA, Spania BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

141 endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Recticel SA, Avenue des Olympiades 2, 1140 BRUSSEL, Belgia ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sally Beauty International Inc, 3001 Colorado Blvd., TX76210 DENTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 6824BM ARNHEM, Nederland APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SANORAL AS, Unnelandsvegen 258, 5268 HAUKELAND, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baker Hughes, a GE company, LLC, P.O.Box 4740, TX HOUSTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Holle baby food AG, Lörracherstrasse 50, 4125 RIEHEN, Sveits ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hexal AG, Industriestrasse 25, HOLZKIRCHEN, Tyskland APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 VIBORG, Danmark Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Engineering Systems AS, Andøyfaret 7, 4623 KRISTIANSAND S, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 VIBORG, Danmark Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige

142 endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Massindo (Hong Kong) Ltd, Flat 2, 15th Floor, Vanta Industrial Centre, Tai Lin Pai Road, KWAI CHUNG, HONG KONG, Kina OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Oticon Medical A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV, Danmark AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Phonic Ear A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV, Danmark AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV, Danmark AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV, Danmark AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Oticon Medical A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Karmoie AS, Meltzers gate 3, 0257 OSLO, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

143 endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Karmoie AS, Meltzers gate 3, 0257 OSLO, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Karmoie AS, Meltzers gate 3, 0257 OSLO, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Salvador Benjumea Bravo de Laguna, Nebbestølen 79, 5144 BERGEN, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Animalia AS, Postboks 396 Økern, 0513 OSLO, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Scott Technologies, Inc., 4320 Goldmine Road, NC28110 MONROE, USA Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, BOX 180, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Animalia AS, Postboks 396 Økern, 0513 OSLO, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Itello AB, Regeringsgatan 28, STOCKHOLM, Sverige PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Överbygg Newco AB, Box 270, SUNDSVALL, Sverige

144 endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Itello AB, Regeringsgatan 28, STOCKHOLM, Sverige PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV, Danmark AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 KØBENHAVN K, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Salvador Benjumea Bravo de Laguna, Fosswinckelsgate, 32 A, 5008 BERGEN, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Itello AB, Regeringsgatan 28, STOCKHOLM, Sverige PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Animalia AS, Postboks 396 Økern, 0513 OSLO, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Animalia AS, Postboks 396 Økern, 0513 OSLO, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Actona Company A/S, Smedegaardvej 6, Tvis, 7500 HOLSTEBRO, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ramudden AB, Strömsbrovägen 26, GÄVLE, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORSK TOPPFOTBALL, Postboks 3916 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORSK TOPPFOTBALL, Postboks 3916 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: HURRA AS, Ole Bulls vei 4, 4023 STAVANGER, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES,

145 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ZDC FOOTWEAR AS, Solbråveien 23, 1383 ASKER, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, endringer i fullmaktsforhold nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ZDC FOOTWEAR AS, Solbråveien 23, 1383 ASKER, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Diagnostic Group LLC, 7625 Golden Triangle Drive, MN55344 EDEN PRAIRIE, USA Oticon A/S, att.:thomas Nording, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Cumberland Packing CORP, Brooklyn, NY, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SULO Umwelttechnik GmbH, Bünder Strasse 85, HERFORD, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

146 overprøving varemerker nr 06/19 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 13/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 28/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket Klasse 3 Kosmetikk, parfymevarer, såper, eteriske oljer, hårvann Klasse 18 Varer laget av lær eller av lærimitasjoner (ikke opptatt i andre klasser), nemlig håndvesker og kasser, esker, etuier og futteraler ikke tilpasset produkter de er påtenkt å inneholde, samt små artikler av lær, nemlig pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger (lærvarer); kofferter og reisevesker Klasse 25 Fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg, klær, pelser (klær), klær av lær; sportstøy, badeklær samt klær til daglig bruk; belter (klær) Wind Sportswear GmbH, Allerbeeksring 53-55, D Jostaburg, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Kravstiller: DKH Retail Limited, Unit 60 The Runnings, GL519NW CHELTENHAM, Storbritannia Kravstillers fullmektig: PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. MAGGMIX AS, Nyheim, 8159 STØTT, Kravstiller: Rogaland Kaffehus AS, Halvorstraen 56, 4077 HUNDVÅG, Kravstillers fullmektig: HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 146

147 overprøving varemerker nr 06/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 21/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket Klasse 12 Bicycles; frames for bicycles, cycles; bicycle rims; bicycle handle bars; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; cycle mudguards; cycle hubs; cranks for cycles; brakes for bicycles, cycles; cycle saddles. Tianjin Golden Wheel X-Development Bicycle Co Ltd, Nancaicun Town, Wuqing District, TIANJIN, Kina Kravstiller: FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, MI48326 AUBURN HILLS, USA Kravstillers fullmektig: ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 05/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 34/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket EUROECHO Klasse 38 Telecommunications information; providing access to a global computer network; providing telecommunications connections to a global computer network; press or news agencies; electronic messaging services. Klasse 41 Education; providing of training; information on entertainment or education; publication of books; arranging of competitions (education or entertainment); arranging and conducting of colloquiums, conferences or congresses; arranging of exhibitions for cultural or educational purposes; publication of electronic books and journals on-line. Klasse 42 Design and development of computer hardware and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software; conversion of computer data and programs (other than physical conversion); conversion of documents from a physical to an electronic medium. European Society of Cardiology / Société Européenne de Cardiologie, 2035 route des Colles, Les Templiers, CS 80179, Biot, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, Frankrike Kravstiller: European Society of Cardiology / Société Européenne de Cardiologie, 2035 route des Colles, Les Templiers, CS 80179, Biot, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, Frankrike Kravstillers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe; pulverkaffe; foredlet kaffe; kaffeekstrakter; blandinger av kaffe, fløteerstatning, melk og sukker; kaffeerstatninger. LE HOANG DIEP THAO, 31 Tu Xuong, Ward 7, District 3, HO CHI MINH CITY, Vietnam ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Kravstiller: Cong Ty Co Phan Dau Tu Trung Nguyen, Bui Thi Xuan, Phuong Ben Thanh, Quan 1, THANH PHO HO CHI MINH, Vietnam Kravstillers fullmektig: APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, 147

Søk. Finn varemerker, patenter og design i Norge. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert

Søk. Finn varemerker, patenter og design i Norge. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert Søk Finn varemerker, patenter og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.10.12 18:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus APPLE CARD Under behandling 2019.07.15 Under

Detaljer

nr 50/ NO årgang 107 ISSN

nr 50/ NO årgang 107 ISSN . nr 50/17-2017.12.11 NO årgang 107 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :39:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :39:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.22 12:39:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus WORKPLACE BY FACEBOOK I kraft 2018.03.21

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO Oslo, 2017.08.25 Deres ref.: 537301 CVJ/IVI Saksnr.: 201703208 Merke: GENERATION Søker: New Millennium Ventures 123, LLC Svarfrist: 2017.11.25 1 Uttalelse

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.07.13 17:55:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus DANICA BALANSE I kraft 2007.02.08 Registrert

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 36/ NO årgang 107 ISSN

nr 36/ NO årgang 107 ISSN . nr 36/17-2017.09.04 NO årgang 107 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2018 innsigelse, administrativ overføring 28.

Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2018 innsigelse, administrativ overføring 28. Oslo, 2018.08.15 Vår ref.: OP2017/00355 Registreringsnr.: 292841 Saksnr.: 201700717 Varemerke: HIGHASAKITE Innehaver: Ingrid Helene Håvik Innehavers fullmektig: TANDBERG INNOVATION AS Innsiger: HIGHASAKITE

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00019 22. mars 2017 Klager: Representert ved: Donghal LLC Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/ NO årgang 109 ISSN

nr 15/ NO årgang 109 ISSN . nr 15/19-2019.04.08 NO årgang 109 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ november Apple Inc. Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Apple Inc. Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00108 6. november 2017 Klager: Representert ved: Apple Inc. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk nr 5-2004.03.01 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/ NO årgang 108 ISSN

nr 50/ NO årgang 108 ISSN . nr 50/18-2018.12.10 NO årgang 108 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/ NO årgang 7 ISSN

nr 13/ NO årgang 7 ISSN . nr 13/09-2009.06.15 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/ NO årgang 109 ISSN

nr 10/ NO årgang 109 ISSN . nr 10/19-2019.03.04 NO årgang 109 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/ NO årgang 107 ISSN

nr 40/ NO årgang 107 ISSN . nr 40/17-2017.10.02 NO årgang 107 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/ NO årgang 106 ISSN

nr 36/ NO årgang 106 ISSN . nr 36/16-2016.09.05 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/ NO årgang 108 ISSN

nr 06/ NO årgang 108 ISSN . nr 06/18-2018.02.05 NO årgang 108 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/13-2013.02.25 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 09/13-2013.02.25 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 09/13-2013.02.25 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 administrativ overprøving Oslo, 7. desember 2016 Vår ref.: OP2016/00250 Registreringsnr.: 235098 Søknadsnr.: 200602224 Varemerke: SKAGEN Innehaver: SKAGEN AS Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS Kravstiller: Skagen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

VELKOMMEN INN I DITT NYE TV-UNIVERS. Foto: Jens Haugen / ANTI

VELKOMMEN INN I DITT NYE TV-UNIVERS. Foto: Jens Haugen / ANTI VELKOMMEN INN I DITT NYE TV-UNIVERS Foto: Jens Haugen / ANTI I esken / In the box 1 Huawei Q22 tv-dekoder / Huawei Q22 STB 2 3 4 HDMI 2.0-kabel / HDMI 2.0 cable Nettverkskabel / Ethernet cable Strømforsyning

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7831 Søknadsnr. 2005 01873 Søker: IGN Entertaiment Inc., Brisbane, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. april 2010

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

nr 01/14-2013.12.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 01/14-2013.12.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 01/14-2013.12.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL Innhold Koble dekoderen til Internett 4 Canal Digital GO 5 Koble til den trådløse adapteren 6 Alternativ oppkobling med WPS 7 Feilsøking 8 Tilbakestille

Detaljer