Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl. 1830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl. 1830"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl Til stede under opprop: Lubna Boby Jaffery (A) Øystein Hassel (A) Shady Abusaada (A) Per E Stiegler (A) Natacha Vallebona Rivera (A) Jana Midelfart Hoff (H) Anette Strand (H) Anine Frølich (H) Trond Agnar Eide Ulstein - vara Silje Hjemdal (FrP) Mikkel Grüner (SV) Marita Moltu (KrF) Randi Elisabeth Amundsen (MDG) Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) 14 representanter til stede under opprop Torstein Dahle (R) møtte kl Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdeling for helse og sosial: Fra byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Asle Steiestøl Wingsternes (H) - reise Byråd Rebekka Ljosland Kommunaldirektør Nina Mevold Byråd Erlend Andreas Horn Kommunaldirektør Magne Ervik Mikkel Grüner (SV) Rådgiver Ragnar Zakariassen Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 127

2 Dagsorden: Kl Orientering fra byrådene til budsjettet Godkjenning av protokoll fra Komite for helse og sosials møte Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 93-16: Protokollen ble godkjent: Saker til gjennomsyn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 94-16: Sakene er knyttet til som vedlegg til saken. Følgende dokumenter sendt ut i forkant av møtet: Skriftlig svar på muntlig spørsmål nr. 46 fra Silje Hjemdal (FrP) i KHSO vedr. om det er foretatt helsefaglige vurderinger ifm flytting av elever fra Tveiterås skole til lokaler på Ulriken skole. Skriftlig svar på muntlig spørsmål nr. 48 fra Silje Hjemdal (FrP) i KHSO vedr hvordan fastlegehjemler fordeles. Brev til byråd Ljosland sept 2016 Innspill fra NFU til KPA Bergen Protokoll kommunalt råd for funksjonshemmede Orienteringsskriv - Høringsuttalelse Revidert strålevernforskrift og endringer i strålevernloven Orienteringsskriv - Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv Oversikt over større saker som byrådet forventer å fremme 2. halvår 2016 Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avsluttet tilsyn med Bergen kommune, Barnevernstjenesten i Arna Følgende representanter tok ordet: Silje Hjemdal (FrP) og Torstein Dahle (R) Skriftlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 95-16: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Jana Midelfart Hoff (H) stilte spørsmål vedr overtagelse av hjemmetjenester fra Orange Helse. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 128

3 21. Randi Elisabeth Amundsen (MDG) stilte spørsmål vedr helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 22. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr lokale til den frivillige gruppen Hjelperne. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 23. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr hvordan barnefamilier som lever av sosialhjelp ivaretas av kommunen. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 24. Jana Midelfart Hoff (H) stilte spørsmål vedr sykefravær i hjemmetjenesten. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet Muntlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 96-16: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Anette Strand (H) stilte spørsmål vedr oppfølging og manglende stimulering ved Midtbygda sykehjem. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 62. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr aktivitetskort for barn fra familier med dårlig økonomi. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 63. Randi Elisabeth Amundsen (MDG) stilte spørsmål vedr bemanning sykehjem på natt. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 64. Anine Frølich (H) stilte spørsmål ved sprøyterom og utfordringer i nærmiljøet. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 129

4 65. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr prosjekt musikkterapeuter som står i fare for å bli nedlagt Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn og målsettingene som ligger i planen. 2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostander vil bli iverksatt når det foreligger finansiering enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler ifm årlige budsjetter. 3. Det etableres et system for oppfølging av planen, med et årlig møte der de ulike byrådsavdelingene og etatene som har deltatt i å utarbeide planen møtes og rapporterer om status for arbeidet. 4. Bystyret ber byrådet intensivere satsingen på å finne boliger til personer med alvorlig psykiske lidelser, som er godkjent for et botilbud med tilrettelagte tjenester men i dag mangler bolig. 5. Bystyret ber byrådet utrede muligheten for å opprette treningsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser, gjerne i dialog med Betanien DPS. 6. Bystyret ber byrådet utvikle bedre tjenester i samråd med fastleger og hjemmetjeneste, for å forebygge ensomhet og sosial isolasjon hos eldre og målrettet avdekke eldre som kan være selvmordstruet. 7. Undervisning til nyankomne flyktninger skal også berøre seksuell helse, seksuell identitet og traumer knyttet til seksualisert vold. 8. Bystyret orienteres om den videre oppfølgingen av planen med løypemeldinger to ganger i perioden. 9. Bystyret ber byrådet utarbeide et eget avsnitt i Plan for psykisk helse som gjelder psykisk helse for mennesker med demens både i og utenfor institusjon.» 10. Bystyret ber byrådet utrede muligheten for et forskningsprosjekt i regi av Bergen kommune om angst og depresjonslidelser hos demente i alle faser av demenssykdommen.» Merknad Bergen kommune er opptatt av at frivilligheten er en viktig bidragsyter i innsatsen for å gi mennesker med psykiske utfordringer en samtalepartner og veiledning slik at de kan søke profesjonell hjelp, herunder vil vi trekke frem det viktige arbeidet som blant annet b Røde Kors og Kirkens SOS gjør gjennom deres tjenester på telefon og nett. 130

5 Komiteen innstiller også til følgende endringer i planen for psykisk helse: 1. Kulepunkt 2 under «Målsettinger» på side 16 «Gjennomføre kompetansehevende tiltak for alle fastleger og annet helsepersonell som har kontakt med personer med søvnvansker.» erstattes med: "Samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer og tilby kompetansehevende tiltak for helsepersonell for å øke kunnskapen om søvnsykdommer."» 2. Stryke kulepunkt 3 under «Målsettinger» på side Kulepunkt 1 under «Målsettinger» på side 22: «Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal arbeide ut i fra et recoveryorientert fundament» erstattes med: "Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal bygge på brukerens egne ressurser" 4. Punkt 12.6, side 47 Seksuelle minoriteter, endres i 4. linje formuleringen "... er vanlige problemer i denne gruppen." til "...er mer utbredt i denne gruppen enn i gjennomsnittsbefolkningen". 5. Tillegg til kapittel 3.3.3: «Viktige organ for brukermedvirkning på systemnivå er de lovpålagte organene Eldrerådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede.» Følgende representanter tok ordet: Lubna Boby Jaffery (A), Jana Midelfart Hoff (H), Silje Hjemdal (FrP), Mikkel Grüner (SV), Marita Moltu (KrF), Randi Elisabeth Amundsen (MDG), Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) og Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i komiteen Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (1) til kapittel 3.4 i plan for psykisk helse: «Stryke kulepunkt 1 under «Målsettinger» på side 13.» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (2) til kapittel i plan for psykisk helse: «Kulepunkt 2 under «Målsettinger» på side 16 «Gjennomføre kompetansehevende tiltak for alle fastleger og annet helsepersonell som har kontakt med personer med søvnvansker.» erstattes med: "Samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer og tilby kompetansehevende tiltak for helsepersonell for å øke kunnskapen om søvnsykdommer."» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (3) til kapittel i plan for psykisk helse: «Stryke kulepunkt 3 under «Målsettinger» på side 16.» 131

6 Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (4) til kapittel 5.1 i plan for psykisk helse: «Kulepunkt 1 under «Målsettinger» på side 22: «Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal arbeide ut i fra et recoveryorientert fundament» Erstattes med: "Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal bygge på brukerens egne ressurser"» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende tilleggsforslag til kapittel i plan for psykisk helse: «Viktige organ for brukermedvirkning på systemnivå er de lovpålagte organene Eldrerådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende alternative forslag til kapittel 12.6 i plan for psykisk helse: Punkt 12.6, side 47 Seksuelle minoriteter, endres i 4. linje formuleringen "... er vanlige problemer i denne gruppen." til "...er mer utbredt i denne gruppen enn i gjennomsnittsbefolkningen". Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til innstillingen (1): «Bystyret ber byrådet intensivere satsingen på å finne boliger til personer med alvorlig psykiske lidelser, som er godkjent for et botilbud med tilrettelagte tjenester men i dag mangler bolig.» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til innstillingen (2): «Bystyret ber byrådet utrede muligheten for å opprette treningsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser, gjerne i dialog med Betanien DPS.» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til innstillingen (3): «Bystyret ber byrådet utvikle bedre tjenester i samråd med fastleger og hjemmetjeneste, for å forebygge ensomhet og sosial isolasjon hos eldre og målrettet avdekke eldre som kan være selvmordstruet.» Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende tilleggsforslag til innstillingen i 4 punkt: 1. Undervisning til nyankomne flyktninger skal også berøre seksuell helse, seksuell identitet og traumer knyttet til seksualisert vold. 2. Kommunens bidrag til å støtte grupper av unge som er berørt av alvorlige ulykker og hendelser skal skje i samarbeid med alle relevante tros- og livssynssamfunn.. 132

7 3. Ved oppfølging av planen konkretiseres det hvordan kommunen arbeider med psykisk helse for irregulære migranter. 4. Bystyret orienteres om den videre oppfølgingen av planen med løypemeldinger to ganger i perioden. Randi Elisabeth Amundsen (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende tilleggsforslag til innstillingen i 2 punkt: 1. «Bystyret ber byrådet utarbeide et eget avsnitt i Plan for psykisk helse som gjelder psykisk helse for mennesker med demens både i og utenfor institusjon.» 2. Bystyret ber byrådet utrede muligheten for et forskningsprosjekt i regi av Bergen kommune om angst og depresjonslidelser hos demente i alle faser av demenssykdommen.» Merknader fremsatt i komiteen Lubna Boby Jaffery (A) fremsatte på vegne av A, KrF og V følgende merknad: «Bergen kommune er opptatt av at frivilligheten er en viktig bidragsyter i innsatsen for å gi mennesker med psykiske utfordringer en samtalepartner og veiledning slik at de kan søke profesjonell hjelp, herunder vil vi trekke frem det viktige arbeidet som blant annet b Røde Kors og Kirkens SOS gjør gjennom deres tjenester på telefon og nett.» Silje Hjemdal (FrP) fremsatte på vegne av FrP følgende merknad: «I bystyresak 217 fikk FrP flertall for følgende, «Bystyret ber byrådet legge frem egen sak for bystyret om spesielt tilrettelagte omsorgs- og sykehjemsplasser innen rus og psykiatri.» Komiteen understreker viktigheten av at dette arbeidet iverksettes straks, og at dette ses i tett sammenheng med plan for psykisk helse. Byrådet oppfordres med dette til å gi en status for dette arbeidet innen saken skal behandles i bystyret.» Votering: Alternativt forslag (1) til kapittel 3.4 fra H, fremsatt av Jana Midelfart Hoff (H) fikk 6 stemmer (H+FrP+MDG). Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel 3.4 ble tiltrådt med 9 stemmer (A+SV+KrF+V+R). Alternativt forslag (2) til kapittel fra H, fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt enstemmig. Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel fikk 0 stemmer. Alternativt forslag (3) til kapittel fra H, fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel fikk 7 stemmer (A+KrF+V). Alternativt forslag (4) til kapittel 5.1 fra H, fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). 133

8 Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel 5.1 fikk 7 stemmer (A+KrF+V). Alternativt forslag til kapittel 12.6 fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R) ble tiltrådt enstemmig. Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel 12.6 fikk 0 stemmer. Tilleggsforslag til kapittel fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R) ble tiltrådt enstemmig. Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Tilleggsforslag 1 og 3 fra H fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Tilleggsforslag 2 fra H fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt enstemmig. Tilleggsforslag punkt 1 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Tilleggsforslag punkt 2 og 3 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk 7 stemmer (H+SV+MDG+R). Tilleggsforslag punkt 4 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) ble tiltrådt enstemmig. Tilleggsforslag punkt 1 og 2 fra MDG, fremsatt av Randi Elisabeth Amundsen (MDG) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Merknad fra A, KrF og V, fremsatt av Lubna Boby Jaffery (A) ble tiltrådt med 14 stemmer (A+H+SV+KrF+MDG+V+R) Merknad fra FrP, fremsatt av Silje Hjemdal (FrP) fikk 7 stemmer (H+FrP+MDG+R) Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn og målsettingene som ligger i planen. 2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostander vil bli iverksatt når det foreligger finansiering enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler ifm årlige budsjetter. 3. Det etableres et system for oppfølging av planen, med et årlig møte der de ulike byrådsavdelingene og etatene som har deltatt i å utarbeide planen møtes og rapporterer om status for arbeidet Kommunale utleieboliger - Kriterier for tildeling Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret vedtar nye tildelingskriterier for kommunale utleieboliger, slik de fremgår av saksutredningen. 134

9 Merknad Bystyret forutsetter at byrådet følger opp arbeidet med differensiering av boligmassen, og at hensynet til barns trygghet ligger til grunn ved tildeling av kommunal utleiebolig til husstander med barn. Følgende representanter tok ordet: Øystein Hassel (A), Anine Frølich (H), Randi Elisabeth Amundsen (MDG) og Torstein Dahle (R). Merknader fremsatt i komiteen Øystein Hassel (A) fremsatte på vegne av A, KrF og V følgende merknad: «Bystyret forutsetter at byrådet følger opp arbeidet med differensiering av boligmassen, og at hensynet til barns trygghet ligger til grunn ved tildeling av kommunal utleiebolig til husstander med barn.» Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Merknad fra A, KrF og V, fremsatt av Øystein Hassel (A) ble tiltrådt enstemmig. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Med unntak av merknaden er byrådets og komiteens innstilling likelydende Høringsuttalelse Forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen kommune støtter ikke forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen slik det fremgår av høringsnotatet. 2. Bergen kommune ønsker at Arbeids- og sosialdepartementet utreder saken på nytt og kommer med et nytt forslag på endringer i trygderegelverket som ikke medfører økt andel av fattige barnefamilier og flere som blir avhengige av økonomisk sosialhjelp. Følgende representanter tok ordet: Natasha Vallebona Rivera (A), Anine Frølich (H), Silje Hjemdal (FrP), Randi Elisabeth Amundsen (MDG) og Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i komiteen Anine Frølich (H) fremsatte på vegne av H og FrP følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1: 135

10 «Bergen kommune støtter forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen slik det fremgår av høringsnotatet.» Votering: Alternativt forslag til innstillingens punkt 1 fra H og FrP, fremsatt av Anine Frølich (H) fikk 5 stemmer (H+FrP). Innstillingen ble tiltrådt med 10 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli. Gjennomføringsvedtak Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret. Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Til gjennomføring av prosjektet Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli (H0360 og H0361) bevilges 823,4 millioner. 2. Budsjettavsetning fremgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettpost Budsjett Tidl bevilget Denne sak t.o.m BUD BUD ) BUD BUD BUD Omperiodisert BUD ) BUD SUM BUD I forbindelse med 1. tertialrapport 2016 ble det vedtatt at 10 mill. av opprinnelig vedtatt budsjett for 2016 på 30 mill. skulle overføres til senere periode(r) grunnet oppdatert fremdriftsplan. Ny periodisering innarbeides ved rullering av budsjett og økonomiplan. 136

11 Kjøp av 15 utleieboliger. Gjennomføringsvedtak Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Silje Hjemdal (FrP). Byrådet innstiller til Komite for finans å fatte følgende vedtak: 1. Det gjennomføres kjøp av 15 utleieboliger med en total investeringsramme på kr ,- 2. Investeringen dekkes over tjenesteområde Boligtiltak, budsjettpost 108 Ordinære utleieboliger i vedtatt budsjett Etat for boligforvaltning gjennomfører kjøpene Møteplan 2017 for Komite for helse og sosial Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for helse og sosial vedtar følgende møteplan for 2017: 11. januar, 8. februar, 7. mars, 5. april, 10. mai, 7. juni, 30. august, 4. oktober, 8. november, 6. desember. Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i komiteen: Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende alternative forslag: «8.mars endres til 7.mars.» Votering: Forslaget med Torstein Dahles endring ble vedtatt enstemmig. Forslag til vedtak: Komite for helse og sosial vedtar følgende møteplan for 2017: 11. januar, 8. februar, 8. mars, 5. april, 10. mai, 7. juni, 30. august, 4. oktober, 8. november, 6. desember. 137

12 Eventuelt Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Randi Elisabeth Amundsen (MDG): Foreslår å invitere representant fra et av livsgledesykehjemmene i Trondheim kommune for å orientere om ordningen. Marita Moltu (KrF): Barnevernseminar som var planlagt i oktober flyttes til månedsskiftet januar/februar fordi aktuelle foredragsholdere ikke hadde anledning til å møte i høst. Silje Hjemdal (FrP): Mandag 10. oktober er verdensdag for psykisk helse. Oppfordrer om at komiteen sender en hilsen til arrangørene. Jana Midelfart Hoff (H): Foreslår at medlemmer i komiteen hospiterer på tjenestesteder som komiteen har ansvar for, for eksempel være med en hel vakt på et sykehjem. To og to medlemmer sammen. Mikkel Grüner (SV): Orienterte om budsjettprosessen. Forslag og merknader fremmes i møtet 2. november, behandles i møtet 30. november. Dvs at partiene allerede nå må starte sitt arbeid med budsjettet. Mikkel Grüner (SV): Vedrørende arbeidet med tilsyn og kontroll: Komiteen kan innen utløpet av oktober komme med innspill til Kontrollutvalget om områder man vil anbefale for forvaltningsrevisjon. Ba om at komiteens arbeidsgruppe for tilsyn og kontroll (AU supplert med AP og FrP) fikk myndighet til å sende over forslag på vegne av komiteen. Komiteen sluttet seg til dette. Mikkel Grüner (SV) Leder Ragnar Zakariassen Rådgiver 138