Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl. 1830

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl. 1830"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl Til stede under opprop: Lubna Boby Jaffery (A) Øystein Hassel (A) Shady Abusaada (A) Per E Stiegler (A) Natacha Vallebona Rivera (A) Jana Midelfart Hoff (H) Anette Strand (H) Anine Frølich (H) Trond Agnar Eide Ulstein - vara Silje Hjemdal (FrP) Mikkel Grüner (SV) Marita Moltu (KrF) Randi Elisabeth Amundsen (MDG) Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) 14 representanter til stede under opprop Torstein Dahle (R) møtte kl Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdeling for helse og sosial: Fra byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Asle Steiestøl Wingsternes (H) - reise Byråd Rebekka Ljosland Kommunaldirektør Nina Mevold Byråd Erlend Andreas Horn Kommunaldirektør Magne Ervik Mikkel Grüner (SV) Rådgiver Ragnar Zakariassen Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 127

2 Dagsorden: Kl Orientering fra byrådene til budsjettet Godkjenning av protokoll fra Komite for helse og sosials møte Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 93-16: Protokollen ble godkjent: Saker til gjennomsyn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 94-16: Sakene er knyttet til som vedlegg til saken. Følgende dokumenter sendt ut i forkant av møtet: Skriftlig svar på muntlig spørsmål nr. 46 fra Silje Hjemdal (FrP) i KHSO vedr. om det er foretatt helsefaglige vurderinger ifm flytting av elever fra Tveiterås skole til lokaler på Ulriken skole. Skriftlig svar på muntlig spørsmål nr. 48 fra Silje Hjemdal (FrP) i KHSO vedr hvordan fastlegehjemler fordeles. Brev til byråd Ljosland sept 2016 Innspill fra NFU til KPA Bergen Protokoll kommunalt råd for funksjonshemmede Orienteringsskriv - Høringsuttalelse Revidert strålevernforskrift og endringer i strålevernloven Orienteringsskriv - Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv Oversikt over større saker som byrådet forventer å fremme 2. halvår 2016 Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avsluttet tilsyn med Bergen kommune, Barnevernstjenesten i Arna Følgende representanter tok ordet: Silje Hjemdal (FrP) og Torstein Dahle (R) Skriftlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 95-16: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Jana Midelfart Hoff (H) stilte spørsmål vedr overtagelse av hjemmetjenester fra Orange Helse. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 128

3 21. Randi Elisabeth Amundsen (MDG) stilte spørsmål vedr helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 22. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr lokale til den frivillige gruppen Hjelperne. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 23. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr hvordan barnefamilier som lever av sosialhjelp ivaretas av kommunen. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 24. Jana Midelfart Hoff (H) stilte spørsmål vedr sykefravær i hjemmetjenesten. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet Muntlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 96-16: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Anette Strand (H) stilte spørsmål vedr oppfølging og manglende stimulering ved Midtbygda sykehjem. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 62. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr aktivitetskort for barn fra familier med dårlig økonomi. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 63. Randi Elisabeth Amundsen (MDG) stilte spørsmål vedr bemanning sykehjem på natt. Byråd Rebekka Ljosland besvarte spørsmålet. 64. Anine Frølich (H) stilte spørsmål ved sprøyterom og utfordringer i nærmiljøet. Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet. 129

4 65. Silje Hjemdal (FrP) stilte spørsmål vedr prosjekt musikkterapeuter som står i fare for å bli nedlagt Byråd Erlend Andreas Horn besvarte spørsmålet Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn og målsettingene som ligger i planen. 2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostander vil bli iverksatt når det foreligger finansiering enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler ifm årlige budsjetter. 3. Det etableres et system for oppfølging av planen, med et årlig møte der de ulike byrådsavdelingene og etatene som har deltatt i å utarbeide planen møtes og rapporterer om status for arbeidet. 4. Bystyret ber byrådet intensivere satsingen på å finne boliger til personer med alvorlig psykiske lidelser, som er godkjent for et botilbud med tilrettelagte tjenester men i dag mangler bolig. 5. Bystyret ber byrådet utrede muligheten for å opprette treningsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser, gjerne i dialog med Betanien DPS. 6. Bystyret ber byrådet utvikle bedre tjenester i samråd med fastleger og hjemmetjeneste, for å forebygge ensomhet og sosial isolasjon hos eldre og målrettet avdekke eldre som kan være selvmordstruet. 7. Undervisning til nyankomne flyktninger skal også berøre seksuell helse, seksuell identitet og traumer knyttet til seksualisert vold. 8. Bystyret orienteres om den videre oppfølgingen av planen med løypemeldinger to ganger i perioden. 9. Bystyret ber byrådet utarbeide et eget avsnitt i Plan for psykisk helse som gjelder psykisk helse for mennesker med demens både i og utenfor institusjon.» 10. Bystyret ber byrådet utrede muligheten for et forskningsprosjekt i regi av Bergen kommune om angst og depresjonslidelser hos demente i alle faser av demenssykdommen.» Merknad Bergen kommune er opptatt av at frivilligheten er en viktig bidragsyter i innsatsen for å gi mennesker med psykiske utfordringer en samtalepartner og veiledning slik at de kan søke profesjonell hjelp, herunder vil vi trekke frem det viktige arbeidet som blant annet b Røde Kors og Kirkens SOS gjør gjennom deres tjenester på telefon og nett. 130

5 Komiteen innstiller også til følgende endringer i planen for psykisk helse: 1. Kulepunkt 2 under «Målsettinger» på side 16 «Gjennomføre kompetansehevende tiltak for alle fastleger og annet helsepersonell som har kontakt med personer med søvnvansker.» erstattes med: "Samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer og tilby kompetansehevende tiltak for helsepersonell for å øke kunnskapen om søvnsykdommer."» 2. Stryke kulepunkt 3 under «Målsettinger» på side Kulepunkt 1 under «Målsettinger» på side 22: «Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal arbeide ut i fra et recoveryorientert fundament» erstattes med: "Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal bygge på brukerens egne ressurser" 4. Punkt 12.6, side 47 Seksuelle minoriteter, endres i 4. linje formuleringen "... er vanlige problemer i denne gruppen." til "...er mer utbredt i denne gruppen enn i gjennomsnittsbefolkningen". 5. Tillegg til kapittel 3.3.3: «Viktige organ for brukermedvirkning på systemnivå er de lovpålagte organene Eldrerådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede.» Følgende representanter tok ordet: Lubna Boby Jaffery (A), Jana Midelfart Hoff (H), Silje Hjemdal (FrP), Mikkel Grüner (SV), Marita Moltu (KrF), Randi Elisabeth Amundsen (MDG), Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) og Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i komiteen Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (1) til kapittel 3.4 i plan for psykisk helse: «Stryke kulepunkt 1 under «Målsettinger» på side 13.» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (2) til kapittel i plan for psykisk helse: «Kulepunkt 2 under «Målsettinger» på side 16 «Gjennomføre kompetansehevende tiltak for alle fastleger og annet helsepersonell som har kontakt med personer med søvnvansker.» erstattes med: "Samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer og tilby kompetansehevende tiltak for helsepersonell for å øke kunnskapen om søvnsykdommer."» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (3) til kapittel i plan for psykisk helse: «Stryke kulepunkt 3 under «Målsettinger» på side 16.» 131

6 Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag (4) til kapittel 5.1 i plan for psykisk helse: «Kulepunkt 1 under «Målsettinger» på side 22: «Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal arbeide ut i fra et recoveryorientert fundament» Erstattes med: "Alle psykiske helsetjenester i Bergen kommune skal bygge på brukerens egne ressurser"» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende tilleggsforslag til kapittel i plan for psykisk helse: «Viktige organ for brukermedvirkning på systemnivå er de lovpålagte organene Eldrerådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende alternative forslag til kapittel 12.6 i plan for psykisk helse: Punkt 12.6, side 47 Seksuelle minoriteter, endres i 4. linje formuleringen "... er vanlige problemer i denne gruppen." til "...er mer utbredt i denne gruppen enn i gjennomsnittsbefolkningen". Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til innstillingen (1): «Bystyret ber byrådet intensivere satsingen på å finne boliger til personer med alvorlig psykiske lidelser, som er godkjent for et botilbud med tilrettelagte tjenester men i dag mangler bolig.» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til innstillingen (2): «Bystyret ber byrådet utrede muligheten for å opprette treningsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser, gjerne i dialog med Betanien DPS.» Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til innstillingen (3): «Bystyret ber byrådet utvikle bedre tjenester i samråd med fastleger og hjemmetjeneste, for å forebygge ensomhet og sosial isolasjon hos eldre og målrettet avdekke eldre som kan være selvmordstruet.» Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende tilleggsforslag til innstillingen i 4 punkt: 1. Undervisning til nyankomne flyktninger skal også berøre seksuell helse, seksuell identitet og traumer knyttet til seksualisert vold. 2. Kommunens bidrag til å støtte grupper av unge som er berørt av alvorlige ulykker og hendelser skal skje i samarbeid med alle relevante tros- og livssynssamfunn.. 132

7 3. Ved oppfølging av planen konkretiseres det hvordan kommunen arbeider med psykisk helse for irregulære migranter. 4. Bystyret orienteres om den videre oppfølgingen av planen med løypemeldinger to ganger i perioden. Randi Elisabeth Amundsen (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende tilleggsforslag til innstillingen i 2 punkt: 1. «Bystyret ber byrådet utarbeide et eget avsnitt i Plan for psykisk helse som gjelder psykisk helse for mennesker med demens både i og utenfor institusjon.» 2. Bystyret ber byrådet utrede muligheten for et forskningsprosjekt i regi av Bergen kommune om angst og depresjonslidelser hos demente i alle faser av demenssykdommen.» Merknader fremsatt i komiteen Lubna Boby Jaffery (A) fremsatte på vegne av A, KrF og V følgende merknad: «Bergen kommune er opptatt av at frivilligheten er en viktig bidragsyter i innsatsen for å gi mennesker med psykiske utfordringer en samtalepartner og veiledning slik at de kan søke profesjonell hjelp, herunder vil vi trekke frem det viktige arbeidet som blant annet b Røde Kors og Kirkens SOS gjør gjennom deres tjenester på telefon og nett.» Silje Hjemdal (FrP) fremsatte på vegne av FrP følgende merknad: «I bystyresak 217 fikk FrP flertall for følgende, «Bystyret ber byrådet legge frem egen sak for bystyret om spesielt tilrettelagte omsorgs- og sykehjemsplasser innen rus og psykiatri.» Komiteen understreker viktigheten av at dette arbeidet iverksettes straks, og at dette ses i tett sammenheng med plan for psykisk helse. Byrådet oppfordres med dette til å gi en status for dette arbeidet innen saken skal behandles i bystyret.» Votering: Alternativt forslag (1) til kapittel 3.4 fra H, fremsatt av Jana Midelfart Hoff (H) fikk 6 stemmer (H+FrP+MDG). Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel 3.4 ble tiltrådt med 9 stemmer (A+SV+KrF+V+R). Alternativt forslag (2) til kapittel fra H, fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt enstemmig. Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel fikk 0 stemmer. Alternativt forslag (3) til kapittel fra H, fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel fikk 7 stemmer (A+KrF+V). Alternativt forslag (4) til kapittel 5.1 fra H, fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). 133

8 Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel 5.1 fikk 7 stemmer (A+KrF+V). Alternativt forslag til kapittel 12.6 fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R) ble tiltrådt enstemmig. Plan for psykisk helses ordlyd i kapittel 12.6 fikk 0 stemmer. Tilleggsforslag til kapittel fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R) ble tiltrådt enstemmig. Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Tilleggsforslag 1 og 3 fra H fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Tilleggsforslag 2 fra H fremsatt Jana Midelfart Hoff (H) ble tiltrådt enstemmig. Tilleggsforslag punkt 1 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Tilleggsforslag punkt 2 og 3 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk 7 stemmer (H+SV+MDG+R). Tilleggsforslag punkt 4 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) ble tiltrådt enstemmig. Tilleggsforslag punkt 1 og 2 fra MDG, fremsatt av Randi Elisabeth Amundsen (MDG) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+R). Merknad fra A, KrF og V, fremsatt av Lubna Boby Jaffery (A) ble tiltrådt med 14 stemmer (A+H+SV+KrF+MDG+V+R) Merknad fra FrP, fremsatt av Silje Hjemdal (FrP) fikk 7 stemmer (H+FrP+MDG+R) Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn og målsettingene som ligger i planen. 2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostander vil bli iverksatt når det foreligger finansiering enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler ifm årlige budsjetter. 3. Det etableres et system for oppfølging av planen, med et årlig møte der de ulike byrådsavdelingene og etatene som har deltatt i å utarbeide planen møtes og rapporterer om status for arbeidet Kommunale utleieboliger - Kriterier for tildeling Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret vedtar nye tildelingskriterier for kommunale utleieboliger, slik de fremgår av saksutredningen. 134

9 Merknad Bystyret forutsetter at byrådet følger opp arbeidet med differensiering av boligmassen, og at hensynet til barns trygghet ligger til grunn ved tildeling av kommunal utleiebolig til husstander med barn. Følgende representanter tok ordet: Øystein Hassel (A), Anine Frølich (H), Randi Elisabeth Amundsen (MDG) og Torstein Dahle (R). Merknader fremsatt i komiteen Øystein Hassel (A) fremsatte på vegne av A, KrF og V følgende merknad: «Bystyret forutsetter at byrådet følger opp arbeidet med differensiering av boligmassen, og at hensynet til barns trygghet ligger til grunn ved tildeling av kommunal utleiebolig til husstander med barn.» Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Merknad fra A, KrF og V, fremsatt av Øystein Hassel (A) ble tiltrådt enstemmig. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Med unntak av merknaden er byrådets og komiteens innstilling likelydende Høringsuttalelse Forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen kommune støtter ikke forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen slik det fremgår av høringsnotatet. 2. Bergen kommune ønsker at Arbeids- og sosialdepartementet utreder saken på nytt og kommer med et nytt forslag på endringer i trygderegelverket som ikke medfører økt andel av fattige barnefamilier og flere som blir avhengige av økonomisk sosialhjelp. Følgende representanter tok ordet: Natasha Vallebona Rivera (A), Anine Frølich (H), Silje Hjemdal (FrP), Randi Elisabeth Amundsen (MDG) og Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i komiteen Anine Frølich (H) fremsatte på vegne av H og FrP følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1: 135

10 «Bergen kommune støtter forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen slik det fremgår av høringsnotatet.» Votering: Alternativt forslag til innstillingens punkt 1 fra H og FrP, fremsatt av Anine Frølich (H) fikk 5 stemmer (H+FrP). Innstillingen ble tiltrådt med 10 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli. Gjennomføringsvedtak Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret. Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Til gjennomføring av prosjektet Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli (H0360 og H0361) bevilges 823,4 millioner. 2. Budsjettavsetning fremgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettpost Budsjett Tidl bevilget Denne sak t.o.m BUD BUD ) BUD BUD BUD Omperiodisert BUD ) BUD SUM BUD I forbindelse med 1. tertialrapport 2016 ble det vedtatt at 10 mill. av opprinnelig vedtatt budsjett for 2016 på 30 mill. skulle overføres til senere periode(r) grunnet oppdatert fremdriftsplan. Ny periodisering innarbeides ved rullering av budsjett og økonomiplan. 136

11 Kjøp av 15 utleieboliger. Gjennomføringsvedtak Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Silje Hjemdal (FrP). Byrådet innstiller til Komite for finans å fatte følgende vedtak: 1. Det gjennomføres kjøp av 15 utleieboliger med en total investeringsramme på kr ,- 2. Investeringen dekkes over tjenesteområde Boligtiltak, budsjettpost 108 Ordinære utleieboliger i vedtatt budsjett Etat for boligforvaltning gjennomfører kjøpene Møteplan 2017 for Komite for helse og sosial Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for helse og sosial vedtar følgende møteplan for 2017: 11. januar, 8. februar, 7. mars, 5. april, 10. mai, 7. juni, 30. august, 4. oktober, 8. november, 6. desember. Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i komiteen: Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende alternative forslag: «8.mars endres til 7.mars.» Votering: Forslaget med Torstein Dahles endring ble vedtatt enstemmig. Forslag til vedtak: Komite for helse og sosial vedtar følgende møteplan for 2017: 11. januar, 8. februar, 8. mars, 5. april, 10. mai, 7. juni, 30. august, 4. oktober, 8. november, 6. desember. 137

12 Eventuelt Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Randi Elisabeth Amundsen (MDG): Foreslår å invitere representant fra et av livsgledesykehjemmene i Trondheim kommune for å orientere om ordningen. Marita Moltu (KrF): Barnevernseminar som var planlagt i oktober flyttes til månedsskiftet januar/februar fordi aktuelle foredragsholdere ikke hadde anledning til å møte i høst. Silje Hjemdal (FrP): Mandag 10. oktober er verdensdag for psykisk helse. Oppfordrer om at komiteen sender en hilsen til arrangørene. Jana Midelfart Hoff (H): Foreslår at medlemmer i komiteen hospiterer på tjenestesteder som komiteen har ansvar for, for eksempel være med en hel vakt på et sykehjem. To og to medlemmer sammen. Mikkel Grüner (SV): Orienterte om budsjettprosessen. Forslag og merknader fremmes i møtet 2. november, behandles i møtet 30. november. Dvs at partiene allerede nå må starte sitt arbeid med budsjettet. Mikkel Grüner (SV): Vedrørende arbeidet med tilsyn og kontroll: Komiteen kan innen utløpet av oktober komme med innspill til Kontrollutvalget om områder man vil anbefale for forvaltningsrevisjon. Ba om at komiteens arbeidsgruppe for tilsyn og kontroll (AU supplert med AP og FrP) fikk myndighet til å sende over forslag på vegne av komiteen. Komiteen sluttet seg til dette. Mikkel Grüner (SV) Leder Ragnar Zakariassen Rådgiver 138

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1330 til kl. 2045. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2040.

Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2040. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl.2040. Til stede under opprop:

Detaljer

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 2026 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 301116

Detaljer

Den 03. mai 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl til kl

Den 03. mai 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 03. mai 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl. 1600 til kl. 2140. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 05. april 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl.1600 til kl

Den 05. april 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl.1600 til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 05. april 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl.1600 til kl. 1950. Til stede under opprop:

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 021116 sak 113-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Handlingsplan

Detaljer

Den 07. juni 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen, 1. etg. Fra kl til kl

Den 07. juni 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen, 1. etg. Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 07. juni 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen, 1. etg. Fra kl. 1600 til kl. 2028. Til stede under

Detaljer

Arbeiderpartiet: Øystein Hassel permisjon Roger Valhammer - syk. Kristelig Folkeparti: Marita Moltu uoppsettelig arbeid

Arbeiderpartiet: Øystein Hassel permisjon Roger Valhammer - syk. Kristelig Folkeparti: Marita Moltu uoppsettelig arbeid BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 07. mars 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 14. etg. fra kl.1600 til kl.1920. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 02. mars 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl Høyre: Anette Strand reise

Den 02. mars 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl Høyre: Anette Strand reise BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 02. mars 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl. 1945. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 10. mai 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl til kl

Den 10. mai 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 10. mai 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl. 1600 til kl. 2101. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 24. august 2015 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 24. august 2015 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 24. august 2015 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 16.00 til kl. 16.48. Til stede under opprop: Charlotte

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161116 sak 294-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Handlingsplan mot fattigdom

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 17.02.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1634 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Victor Danielsen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 30082016 EVGU ESARK-0221-201532260-17 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 08. september

Detaljer

Arbeiderpartiet: Per E Stiegler reise. Høyre: Anine Frølich - syk. Kristelig Folkeparti: Marita Moltu reise

Arbeiderpartiet: Per E Stiegler reise. Høyre: Anine Frølich - syk. Kristelig Folkeparti: Marita Moltu reise BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 03. februar 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1700 til kl. 2010. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Den 4. juni 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 4. juni 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 4. juni 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 12.00 og ble hevet kl. 17.20.

Detaljer

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl. 17.48.

Detaljer

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 2026 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 141216 sak 319-16

Detaljer

Den 31. august 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2130.

Den 31. august 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2130. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 31. august 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl.2130. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Merknad Bystyret ber byrådet undersøke om det er mulig at panteringen kan produseres ved våre vekstbedrifter.

Merknad Bystyret ber byrådet undersøke om det er mulig at panteringen kan produseres ved våre vekstbedrifter. Interpellasjoner til bystyret 210916 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210916 sak 203-16 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 24: 1. Det skal gjøres brukerundersøkelser innenfor alle sentrale

Detaljer

Høyre: Madeleine Elise Tennebekk (H) Janne Halvorsen (H) Arbeiderpartiet: Stig Morten Frøiland

Høyre: Madeleine Elise Tennebekk (H) Janne Halvorsen (H) Arbeiderpartiet: Stig Morten Frøiland BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 3. februar 2014 holdt Komite for oppvekst seminar og møte i Bergen rådhus Møterom 224. Seminar fra kl. 1400-1730. Møte fra kl. 1745 til

Detaljer

Den 04. mars 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl

Den 04. mars 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 04. mars 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl. 16.00 18.00 Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat.

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat. Interpellasjoner til bystyret 250117 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 4-17 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 1: Bystyret ber byrådet fortsette det systematiske arbeidet

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer

Margareth Eilifsen (A) - reise Hilde Maria Boberg Andresen (SV) reise. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Førstekonsulent Evelyn Gullaksen

Margareth Eilifsen (A) - reise Hilde Maria Boberg Andresen (SV) reise. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Førstekonsulent Evelyn Gullaksen BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 4. april 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl. 16.00 til kl.

Detaljer

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Hans Edvard Seim (H)

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.18.

Detaljer

3. Bystyret vedtar å disponere årets regnskapsmessige mindreforbruk som følger jf. punkt 2 i saksutredningen:

3. Bystyret vedtar å disponere årets regnskapsmessige mindreforbruk som følger jf. punkt 2 i saksutredningen: Bergen kommunes Årsregnskap 2016 og Årsmelding 2016 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210617 sak 167-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Bergen kommunes årsregnskap og lånefondsregnskap

Detaljer

Den 22. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 22. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 22. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.17. Til stede under

Detaljer

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl. 16.00 til kl. 18.15. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl. 16.00 og ble

Detaljer

Den 31. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 31. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 31. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.33. Til stede under

Detaljer

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for miljø og byutvikling Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 14.00 til kl. 15.05. Til stede

Detaljer

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17.

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.08 og

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede: Fra byrådet:

Detaljer

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold 2017-2021 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220317 sak 76-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar «Regnbuebyen Bergen Plan for

Detaljer

Den 1. september 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 1. september 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 1. september 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 18.13. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 02. desember 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 02. desember 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 02. desember 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl. 1835. Til stede under opprop:

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 01032016 EVGU ESARK-0221-201532260-10 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars

Detaljer

Den 02. november 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 02. november 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 02. november 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl. 1947. Til stede under opprop:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 06.10.16 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, møterom 224 Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune

Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 310816 sak 82-16 og avga følgende innstilling:

Detaljer

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /16 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 200916 EVGU ESARK-0221-201533292-5 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. september 2016 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 020216 EVGU ESARK-0221-201532260-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 04. februar

Detaljer

Den 13. mai 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl

Den 13. mai 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 13. mai 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 22.03. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.12.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 1600-1728 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H)

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 07.01.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1924 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Victor Danielsen

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer

Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 18.50. Til stede under opprop: Peter Christian

Detaljer

Den 14. februar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 14. februar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 14. februar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 12.00 og ble hevet kl. 12.30. Til stede under

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 116-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061114 sak 265-14 og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Den 20. desember 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 20. desember 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 20. desember 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor

Detaljer

Tillegg til retningslinjenes punkt 8.2: Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel.

Tillegg til retningslinjenes punkt 8.2: Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel. Forslag til nye retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden 2016-2020, samt forskrift om salgs-, skjenke-og åpningstider i Bergen kommune Bergen

Detaljer

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 29. september 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 29. september 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 29. september 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra

Detaljer

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 18. mai 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) - nestleder

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 090517 sak 41-17 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 02.04.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00 17.36 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 274-14 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 274-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 4 1 Bergen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. november 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 162-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial

Detaljer

Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46.

Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46.

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 26. august 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom i 14. etg fra kl til kl

Den 26. august 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom i 14. etg fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 26. august 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom i 14. etg fra kl. 1600 til kl. 1805. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Den 21. mars 2017 holdt Valgstyret møte i 14. etg. fra kl til kl

Den 21. mars 2017 holdt Valgstyret møte i 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 21. mars 2017 holdt Valgstyret møte i 14. etg. fra kl. 09.30 til kl. 09.36. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Fra Bystyrets

Detaljer

Den 17. desember 2013 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. desember 2013 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 17. desember 2013 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder

Detaljer

Den 19. oktober 2016 holdt Bergen bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl til kl

Den 19. oktober 2016 holdt Bergen bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Bergen bystyre Den 19. oktober 2016 holdt Bergen bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 1600 til kl. 2200. Til stede under opprop: Det Norske Arbeiderparti: Marte

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.09.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00-17.20 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 10. november 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 10. november 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 10. november 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 11. mars 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder Per

Detaljer

Den 22. september 2015 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 22. september 2015 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 22. september 2015 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder

Detaljer

Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune

Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210916 sak 217-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen

Detaljer

Den 16. desember 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 16. desember 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 16. desember 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer