Hvordan få eierskap til klimaarbeidet i hele kommunen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få eierskap til klimaarbeidet i hele kommunen?"

Transkript

1 Hvordan få eierskap til klimaarbeidet i hele kommunen? Parallellsesjon BEST Kristin Ulsrud Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune

2 Organisering av klimaarbeidet

3 Styringssystem og budsjettprosess år 1 Budsjettvedtak i bystyret Budsje<nstruksjoner Byrådets budsjettkonferanse 1 Byrådets budsjettforslag Virksomhetenes budsjettforslag Byrådets budsjettkonferanse 3 Byrådets budsjettkonferanse 2

4 Utslippssektor Utslippskilde Nr. Tiltak og virkemidler Ansvarlig avdeling og virksomheter (rapporteringsansvar for felles tiltak i parentes) Effekt* (tonn CO2- ekv.) Klimabudsjett 2019 Oppvarming Kommunale bygg 1 Utfasing av oljefyring - Statlig forbud fra 1. jan Alle () 500 Energiforsyning Veitrafikk Private og næringsbygg Fjernvarme, unntatt avfallsforbrenning Lette og tunge kjøretøy 2 Utfasing av oljefyring - Statlig forbud fra 1. Jan Informasjon om statlig tilskuddsordning (ENOVA) 3 Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) - Målsetting Fortum Oslo Varme AS 4 Trafikantbetalingssystem i bompengeringen, med tilhørende forutsettende tiltak: - Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler - Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler. - Videreføring av nasjonale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler. - Øke kapasitet i kollektivtrafikken for å dekke befolkningsvekst og redusert bilbruk. - «Kraftfulle fremkommelighetstiltak». 5 Statlig omsetningskrav om 20 % biodrivstoff i 2020 Stat NOE / Stat Ruter Stat Avfall og avløp Veitrafikk Utslippskilde Nr. Tiltak og virkemidler Ansvar Utslippssektor Avfallsdeponigass Energiforsyning Avfallsforbrenning Lette kjøretøy 16 Uttak av deponigass - Grønmo - Rommen - Stubberud (utredning) 17 Økt utsortering av plast i husholdningsavfall - Avfallsstrategien 18 Tiltakspakke klimavennlige jobbreiser - Støtteordning for tiltak ved kommunale virksomheter - Dialog med arbeidstakernes organisasjoner - Tilskuddsordning for tiltak i private bedrifter - Næring for klima Veitrafikk Lette kjøretøy 19 Tiltakspakke klimavennlig varetransport Varetransport - Laste-/losselommer - Samlastsenter - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddordning REN EGE EBY REN EGE -, FIN FIN, FIN UKE Lette kjøretøy 6 Bedre tilrettelegging for syklende - Sykkelprosjektet - Tilskuddsordning 7 Nytt løyvereglement for drosje. Nullutslipp innen Ladeinfrastruktur - Tilskuddsordning 8 Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens lette kjøretøyspark 9 Tiltakspakke klimavennlig varetransport Nyttetransport - Dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare-/nyttebiler - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddsordning Nasjonal tilskuddsordning: bytte av varebil fra fossil til elektrisk Alle (UKE) FIN UKE Stat Tunge kjøretøy 10 Fossilfri kollektivtrafikk innen Veitrafikk Lette kjøretøy 20 Parkeringstiltak (bl.a. beboerparkering) - Beboerparkering implementeres innen I underkant av 200 parkeringsplasser innenfor ring 3 forutsettes fjernet i 2019 i forbindelse med sykkeltiltak, kraftfulle framkommelighetstiltak, andre kollektivprosjekter og bilfritt byliv - Veitrafikk Tunge kjøretøy 21 Tiltakspakke klimavennlig tungtransport - Pilotprosjekt massetransport - Kravstilling ved anskaffelser - Pilot for utslippsfri transporttrase Vurdere, og evt. gjennomføre, styrking av eksisterende tiltak for å øke klimaeffekt, herunder: - Muligheter for reduserte takster i bomringen for utslippsfrie eller lavutslipps vare- og nyttekjøretøy - Muligheter for utvidet utrulling av beboerparkering i bydelene. - Muligheter for å oppnå større utslippskutt innen avfallshåndtering. - Muligheter for ytterligere opptrapping av innsatsen for å bruke innkjøpsmakt til å stille klimakrav, inspirert av satsningen på seriøst arbeidsliv., FIN UKE

5 Styringssystem og budsjettprosess år 2 Rapport 3 - årsberetning Tildelingsbrev Rapport 1-1. kvartal Rapport 2 2. tertial

6 Hva er viktig for å sikre eierskap? Klima legges inn som føring i alle relevant førende/styrende dokumenter Tydelige indikatorer og måltall Tid til å følge opp rapporteringen i etterkant Alle ledd må ansvarliggjøres, men særlig viktig med forankring hos øverste ledelse

7 Takk for oppmerksomheten! Her finner dere mer informasjon: Oslo kommunes klimabudsjett for 2019: administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2019-og-okonomiplan /?del=2-8 De faglige vurderingene som ligger til grunn for effektvurderingene er tilgjengelige i rapporten «Faggrunnlag for Oslos klimabudsjett 2019», tilgjengelig på