Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars"

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE... 26

2 2 KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Drammen Sykehus har etter mars et negativt resultat på 13,2 MNOK. ISF-, gjestepasient- og øvrige driftsinntekter er noe under plan. Nytt system for fordeling av ISF inntekter gir noe usikkerhet i resultatet, da man mangler referansepunkter fra tidligere år. Klinikken estimeres at avviket på ISF inntekter vil bedre seg mot avslutningen av 1 tertial som følge av periodiseringseffekter. Forøvrig er det budsjettert med noe forsknings- og øremerkede inntekter, som foreløpig ikke er regnskapsført. Fakturering av utskrivingsklare pasienter mot kommunene, er pr mars 1,2 MNOK bak budsjett. Varekostnader viser negativt budsjettavvik. Dette skyldes noe høyt medikamentforbruk, og høyere kostnader til implantater og annet medisinsk forbruksmateriell enn budsjettert. Det er også noe avvik på instrumenter, men dette skyldes periodiseringseffekter. ansvaret for biologiske legemidler er overført fra Vestre Viken sentralt til de somatiske sykehusene, og dette er det knyttet risiko til. Et nytt IT-verktøy for legemiddelrapportering som skal innføres i 2012, vil gi forbedret oversikt over medikamentforbruket. Gjestepasientkostnader skyldes fristbruddpasienter som har fått behandling ved andre sykehus. Avdelingene jobber med å unngå dette fremover. Lønnskostnadene inklusive innleie ligger pr mars 0,5 MNOK bedre enn budsjett. Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner ligger over plan. Overtid og ekstrahjelp er pr mars 0,2 MNOK bak plan, og innleiebudsjettet har et betydelig negativt avvik pr mars. Variabel lønn har et særskilt fokus i den videre oppfølgingen ved Drammen Sykehus. Negativt budsjettavvik for andre driftskostnader skyldes i hovedsak engangseffekter som forventes å utjevnes. et for mindre medisinsk teknisk utstyr er lavere enn forbruk 2011, så dette er det knyttet risiko til.

3 3 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Inntekter Aktivitetsmålet for 2012 er høyt budsjettert, spesielt for poliklinikk Økt DRG indeks, bidrar til å motvirke noe av risikoen Utskrivningsklare pasienter Legemidler og Biologisk legemidler Variable lønn og innleie Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) for 2012 er basert på antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i Døgnprisen er et tydelig incitament til kommunene om å ta imot utskrivingsklare pasienter Legemiddel kostnad pr mars er 1,5 mill høyere en for tilsvarende periode 2011 Drammen Sykehus må dekke kostnader til biologiske legemidler for alle pasienter med bostedsadresse i vårt opptaksområde. Reduksjon av senger i 2011 med tilhørende faste årsverk, kan medføre økt variabel lønn pga høyt belegg Drammen Sykehus har et dokumentert etterslep innen investeringer i Medisinsk Teknisk Utstyr(MTU). Dette kan medføre driftsstopp som følge av brekkasje. I tillegg er budsjettet for mindre MTU noe lavere enn forbruket i Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,8 3,7 herav bosatt egen region ,8 3,7 herav bosatt andre regioner ,6 2,0 herav selvbetalende/konvensjon ,3 3,7 Aktiviteten pr mars er i antall opphold 7 % bak plan, men 6 % høyere enn for tilsvarende periode i Veksten er størst innen poliklinikk. Dette skyldes i stor grad fagfeltene med igangsatt OUS overtakelse, men også medisin og ortopedi har vekst. DRG poengene for Drammen Sykehus er ved utgangen av mars 3% bak budsjett, og dette er i hovedsak knyttet til døgnopphold. Foreløpig ligger DRG indekser noe under plan, men det forventes en forbedring av resultatet frem mot avslutning av 1 tertial som følge av periodiseringseffekter.

4 4 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,9 % 5,6 % 6,8 % 7,3 % 6,6 % 6,7 % Plan 5,8 % 5,8 % 5,5 % 6,0 % 5,8 % 0,9 % 6,7 % Sykefravær totalt* ,8 % 8,6 % 0,0 % 0,0 % 8,2 % 8,2 % Plan 7,1 % 7,3 % 6,6 % 6,7 % 7,2 % 1,0 % 6,8 % Andel deltidsansatte ,1 % 48,7 % 47,0 % 47,4 % 48,9 % 48,0 % Plan 39,8 % 39,5 % 39,6 % 39,6 % 39,6 % 9,2 % 40,0 % Antall brutto månedsverk har hatt en gradvis positiv trend fra 1490 i november 2011, til 1474 i gjennomsnitt pr måned hittil i Drammen Sykehus forventer en netto vekst på ca 20 gjennomsnitt bruttomånedsverk i 2012, som følge av overtagelse av OUS pasienter. Det er i tillegg lagt inn forutsetning om ca 40 årsverk driftseffektivisering i budsjettet. Dette gjennom mer restriktiv bruk av variable årsverk, og helårseffekter av tiltak igangsatt i Øvrige personalrelaterte styringsindikatorer har en gjennomsnittelig jevn trend. Omstilling Drammen sykehus reduserte sengekapasiteten og etablerte en observasjonspost for medisinske pasienter høsten Samdrift mellom gynekologisk og kirurgisk sengepost ble implementert fra januar Tiltakene forventes å ha helårseffekt i Akutt bløtdelskirurgi skal avvikles på Kongsberg i løpet av 2012, og det jobbes med å konkretisere dette tiltaket, som vil medføre økt aktivitet på Drammen Sykehus. Overføring av oppgaver fra OUS til VVHF fortsetter i 2012, både som helårseffekter av fagområder igangsatt i 2011 og med nye fagområder (nyfødt intensiv og øye).

5 5 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for mars viser et underskudd på 7 MNOK, som for årets tre første måneder gir et underskudd på 12,3 MNOK. De samlede inntektene er 4,7 MNOK under budsjett, mens de samlede kostnadene er over budsjett med 7,6 MNOK. ISF-inntektene og øvrige inntekter er under budsjett, mens gjestepasientinntekter er over budsjett. et på ISF-inntektene skyldes i første rekke færre fødsler enn antatt og noe lavere aktivitet innen kirurgi. et på øvrige driftsinntekter skyldes lavere inntekter i forhold til plan for utskrivningsklare pasienter (UKP). Bærum sykehus har fakturert Asker og Bærum kommune for 4,1 MNOK hittil i år for UKP. Dette er 4,0 MNOK under plan, hvilket betyr at kommunen overtar pasientene raskere enn forutsatt. Varekostnader er 3,3 MNOK høyere enn budsjettert. Hoveddelen av merkostnader er knyttet til bedrete behandlingsmuligheter for gitte sykdommer, og er generell for alle sykehus som driver med slik behandling. Lønnskostnadene ligger 2,8 MNOK over budsjett. Det påpekes at dette inkluderer en avsetning på 2,0 MNOK til fremtidig risiko for uforutsette lønnsutgifter. Merkostnadene på lønn har sammenheng med ikke fullt realiserte tiltak for årsverksreduksjoner. De planlagte årsverksreduksjoner forutsatte ombygning av to kirurgiske sengeposter, etablering av en OBS-post og medisinsk korttidspost. Tidsplanen er betydelig forskjøvet i forhold til når tiltakene er budsjettert med effekt. Bemanningssituasjonen på Bærum følges nøye opp videre.

6 6 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare pasienter 1197 døgn á kroner 4000,-. Dette er 841 døgn lavere enn budsjett og 1518 Bærum sykehus har hittil i år fakturert kommunene Asker og Bærum for døgn lavere enn samme periode i fjor. Det antas derfor at kommunene vil forsøke å redusere antall utskrivningsklare pasienter så langt som praktisk mulig. Dette er estimert til en økonomisk risiko på 23 MNOK i Tiltaksoppstart Tiltakene i sengeprosjektet er avhengig av ombygninger. Ombygningene antas nå ikke å være ferdige før til sommeren. For å redusere den økonomiske risikoen, ble det redusert med 4 senger på Kirurgisk avdeling fra 1. januar Reduksjon i antall fødsler Medikamentkostnader Aktivitet Bærum sykehus har hatt 394 fødsler så langt i år. Meldte fødsler frem mot sommeren underbygger et estimat på ca. 135 fødsler per måned i 2012, mot budsjettert 155. I 2011 var tilsvarende tall 170 fødsler i snitt per måned. Det er satt i gang informasjonsarbeid mot fastleger, privatpraktiserende gynekologer, jordmødre, helsestasjoner og befolkningen med målsetning at flest mulig av befolkningen i Asker og Bærum velger Bærum sykehus. Den økonomiske utfordringen knyttet opp mot bortfall av fødsler er beregnet til 4,4 MNOK. Merkostnader hittil i år på 2,5 MNOK på medikamenter, inklusive kreftkurer og biologiske legemidler (TNF-hemmere). Hoveddelen av merkostnadene er knyttet til den medisinske utviklingen med bedrete behandlingsmuligheter for gitte sykdommer, og er generell for alle sykehus som driver med slik behandling. For 2012 er utfordringen beregnet til 9,2 MNOK. Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,2 3,8 herav bosatt egen region ,2 3,8 herav bosatt andre regioner ,9 2,8 herav selvbetalende/konvensjon ,8 2,0 Antall opphold hittil i år er 881 (3,3 prosent) foran plan og 324 (1,1 prosent) høyere enn tilsvarende periode i Antall DRG-poeng er 86 bak plan og 96 høyere enn samme periode i fjor. Det er 468 opphold som er kodet i DRG 470. Det er noe usikkerhet heftet med

7 7 antall DRG-poeng, da 470 kodene er innberegnet i antall DRG-poeng. Vi vil først få et kvalitetssikret bilde av antall DRG-poeng etter stenging av første tertial. Antall liggedager for utskrivningsklare pasienter viser så langt i 2012 en klar reduksjon. Det er stor usikkerhet knyttet opp til kommunenes håndtering av disse pasientene ut gjennom året, men begge kommunene har signalisert at de i løpet av våren vil kunne ta i mot en ennå større andel av disse pasientene. Utviklingen vil derfor følges nøye og behovet for tiltak for å kompensere for dette inntektstapet vurderes kontinuerlig. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,7 % 8,9 % 9,7 % 10,4 % 10,2 % 10,2 % Plan 10,5 % 10,8 % 9,6 % 9,6 % 10,1 % 0,0 % 11,4 % Sykefravær totalt* ,8 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 8,1 % 8,1 % Plan 6,0 % 5,9 % 5,6 % 5,8 % 5,9 % 2,1 % 5,7 % Andel deltidsansatte ,6 % 46,5 % 46,4 % 45,8 % 46,5 % 46,3 % Plan 36,8 % 36,2 % 36,0 % 35,9 % 36,5 % 10,0 % 36,0 % Klinikken skal redusere ca 72 brutto månedsverk fra 2011 til Det er en nedgang på 11 årsverk fra januar til april. Sykehuset har 22 mindre årsverk enn i april Omstilling Omstillingstiltakene i budsjett ved Bærum sykehus er knyttet til bl.a. sengeprosjektet med samling av 2 kirurgiske poster, etablering av en OBS-post og medisinsk korttidspost, i tillegg til øvrige tiltak ved flere avdelinger. Tidsplanen er betydelig forskjøvet i forhold til når tiltakene er budsjettert med effekt. Ombygningsarbeidene forventes derfor ikke ferdigstilt før frem mot vår/sommer Dette gir utfordringer med å ta ut effektene fra de planlagte tiltak før selve etableringen av poststrukturen kan realiseres, men for å imøtegå den økonomiske risikoen ble det tatt ned 4 senger på Kirurgisk avdeling allerede fra 1. januar Det er gjort en omorganisering av avdelingsstrukturen som legger grunnlag for reduksjon i årsverk i forhold til tidligere organisering. Det er etablert oppfølgingsstruktur av den driftsmessige og økonomiske utviklingen inn mot avdelinger og seksjoner, samt pilotprosjekt med gjennomgående styring i forhold til måltavler.

8 8 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars % 2012 Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tj % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat Økonomi Resultat hittil i år Pr mars er det et resultatmessig underskudd i forhold til budsjett på 2,6 MNOK. Dette skyldes dels lavere inntekter på 0,4 MNOK, samt merforbruk på kostnader med 2,2 MNOK. På inntektssiden er ISF-inntekter 1,0 MNOK høyere enn budsjett. Dette skyldes høyere produksjon på poliklinikk og dagkirurgi enn plan. Det negative avviket på inntekter for øvrig skyldes svikt i gjestepasientinntekter fra andre regioner med nesten 1,0 MNOK. Noe av avviket kan skyldes en mild vinter, som igjen har ført til mindre skader i fjellet. Normalt har Ringerike en økt tilgang på slike pasienter i vinterhalvåret. Øvrige driftsinntekter viser et negativt avvik på 0,4 MNOK, som skyldes at prosjekt Raskere tilbake startet opp noe senere enn planlagt. Dette etterslepet skal hentes inn igjen i løpet av året. På kostnadssiden er det positivt avvik på lønnskostnader på 0,4 MNOK, og på andre driftskostnader på 0,2 MNOK, men et merforbruk på varekostnader på 2,9 MNOK. Det positive avviket på lønn skyldes høyere syke-/og fødselspengerefusjoner enn budsjettert. Fast lønn er i balanse, mens det er merforbruk på variabel lønn. Merforbruket på varekostnader skyldes medikamenter, andre medisinske forbruksvarer og innleie fra byrå. På medikamenter skyldes merforbruket en stadig dyrere og mer avansert kreftbehandling. Andre medisinske forbruksvarer øker som følge av økt aktivitet i pasientbehandlingen generelt, men spesielt på ortopedi. Innleie har økt som følge av stort overbelegg på sengeposter, og en krevende bemanningssituasjon på intensivavdelingen. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Høykostmedisin En kostnadskrevende og avansert kreftbehandling, samt en tendens mot økende og medikamenter antall pasienter som får type behandling, gjør at det er en betydelig risiko for merforbruk på slike medikamenter. Et annet moment som slår inn her, er at vi i

9 9 økende grad får overført pasienter tidligere i pasientforløpet fra OUS (Radiumhospitalet), og også fra Drammen sykehus. Estimert økonomisk risiko på medikamenter er 2,3 MNOK, ut fra snittforbruk pr mars. Innleie og variabel lønn ISF-inntekter døgn Sommerferieavvikling Gjestepasientinntekter Utskrivningsklare pasienter Høykostmedisin (dyre biologiske legemidler/tnf-hemmere) viser foreløpig ingen stor risiko for merforbruk, så her er estimat lik budsjett. En krevende situasjon med høyt, og vedvarende, overbelegg på sengepostene, samt et noe høyere sykefravær enn forventet både på pleiesiden og i legegruppen, har medført økt innleie og bruk av vikarer og overtid. Estimert økonomisk risiko på innleie er 0,5 MNOK. På variabel lønn er estimatet satt 7 MNOK over budsjett, ut fra det vi ser som risiko pr mars. Det er ikke mulig å ha et så høyt belegg på sengeposter over tid uten å leie inn ekstra personell. Foruten sengepostene, så har intensivavdelingen hatt høyt belegg med mange ressurskrevende pasienter, samt stor aktivitet innenfor ortopedi. Det er stort fokus på å få til en styrt og kontrollert ferieavvikling, hvor aktiviteten både på elektiv behandling og poliklinisk virksomhet skal planlegges og koordineres på tvers av hele sykehuset. Like viktig er det å få produksjonen i gang igjen rett over sommeren, samtidig som ferievikarene skal ut av systemet så raskt som mulig. Det ligger en stor økonomisk risiko her, dersom planlegging og gjennomføring av ferien ikke holder mål. Vi har forutsatt at budsjettet holder i sommermånedene, og har dermed ikke lagt inn risikoen i estimatet. Et høyere sykefravær enn antatt i legegruppen har medført at vi har lavere produksjon enn plan på døgn og dagopphold hittil i år. Vi har ikke meldt dette i årsestimatet, men tar det med som et risikoområde. Det er for tidlig å si om det vil være mulig å innhente dette etterslepet utover året. I tillegg er det noe lav aktivitet på gyn-pasienter, og færre fødsler enn plan hittil i år. Hittil i år har vi et negativt avvik på nesten 1 MNOK på gjestepasienter fra andre regioner. Dette er inntekter vi i svært liten grad kan påvirke, men vi har ikke tatt det med i årsestimatet nå. Det er likevel et område vi anser som risikobelagt. Hittil i år har vi et negativt avvik på 0,2 MNOK i forhold til budsjett på utskrivningsklare pasienter. Dette er så langt ingen stor risiko, og derfor ikke en del av årsestimatet. Men, det er høyst usikkert hvordan dette vil utvikle seg fremover, da det avhenger helt av kommunens evne til å overta disse pasientene idet de er utskrivningsklare.

10 10 Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,8 3,4 herav bosatt egen region ,8 3,5 herav bosatt andre regioner ,7 1,5 herav selvbetalende/konvensjon ,4 1,9 Antall opphold er noe lavere enn plan, mens antall DRG-poeng totalt er bedre enn plan. Både dagkirurgi og poliklinikk viser produksjon bedre enn budsjett, mens døgnbehandling og dagopphold ligger under plan. Det er fokus på å sikre nødvendig produksjon fremover for å bedre inntektsnivået. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,8 % 8,3 % 8,9 % 9,7 % 8,9 % 8,9 % Plan 8,5 % 9,4 % 7,8 % 9,7 % 8,8 % 0,1 % 10,1 % Sykefravær totalt* ,7 % 8,8 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 8,8 % Plan 6,6 % 6,5 % 5,9 % 5,2 % 6,6 % 2,2 % 6,5 % Andel deltidsansatte ,4 % 57,0 % 56,5 % 57,3 % 56,7 % 56,8 % Plan 39,4 % 38,4 % 40,2 % 39,1 % 38,9 % 17,8 % 40,0 % Bruttomånedsverk har økt med 3 fra mars til april. Faste årsverk er redusert med 1, og variable årsverk som har økt med 4. Pr april er det 9 årsverk mindre enn budsjettert, og 21 årsverk lavere enn gjennomsnittlig årsverk i Dette skyldes effekten av sengeprosjektet i 2011.

11 11 Andel variable månedsverk pr april er 8,9 %, som er lavere enn snitt i samme periode 2011 men noe høyere enn plan. Sykefraværet er på 8,8 %, og er noe høyere enn både plan for året og faktisk sykefravær i 2010 og Andel deltidsansatte pr april er 56,7 %, som er 17,8 % over plan for året, og 1,4 % over samme periode Omstilling Ringerike sykehus gjennomførte et omfattende sengeprosjekt høsten 2011 med omlegging av døgnsenger til pasienthotell og enhet for sammedagsinnleggelse. Tiltaket ble satt i gang november 2011, med effekt fra januar RS har over lengre perioder hatt overbelegg og korridorpasienter på sengeposter, men dette har ytterligere forverret seg etter sengeprosjektet. Denne situasjonen omtalte vi også i forrige styresak. I mars er antall korridorpasienter redusert fra 346 til 260, men mars-tallet utgjør likevel nesten 50 % av alle korridorpasienter i Vestre Viken. Det jobbes med å utrede alternative løsninger for å endre situasjonen. Et av tiltakene vil være styrking av akuttmottaket, og endre det mer i retning av å bli et diagnostisk senter, slik at pasientens diagnose avklares og videre pasientforløp avgjøres raskt. Dette vil kunne medføre at pasienter returneres til hjem eller annet forløp, i stedet for sykehusinnleggelse. RS vil ha økt fokus på arbeid med å forbedre pasientforløp i klinikken. Som et ledd i dette arbeidet er det overført 70 % stilling fra føde/gyn til onkologisk poliklinikk, for å samle onkologisk poliklinikkdrift og palliasjon på ett sted. Dette er et kvalitetsforbedringsgrep. Det samarbeides tett med kommunene i Hallingdal om å få på plass ø-hjelps senger ved Hallingdal Sjukestugu. Videre er det tatt initiativ til, og startet en arbeidsgruppe sammen med de nærliggende kommunene til sykehuset, for å se på mulighetene for opprettelse av ø-hjelps senger i sykehuset.

12 12 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet pr mars viser et negativt avvik på 5 MNOK. Det er et negativt avvik på 3 % på inntekter og et negativt avvik på 5 % på kostnader. Hittil i år er det et negativt avvik på driftsinntekter på 1,6 MNOK. ISF-inntektene viser et negativt avvik på 0,8 MNOK hittil i år. Det er et negativt avvik på gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter. et på øvrige driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere inntekter i forhold til plan for utskrivingsklare pasienter. Det er merforbruk på varekostnader hittil i år. Dette skyldes høyere medikamentforbruk enn budsjett og merforbruk av andre medisinske forbruksvarer. Høyere lønnskostnader enn budsjett skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp. I tillegg er det merforbruk på innleid arbeidskraft. Dette følges nøye opp videre. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare Antallet utskrivingsklare pasienter er betydelig redusert fra Det er et pasienter inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter på ca. 3 MNOK for 2012 som det er knyttet risiko til. Inntekter Det er risiko knyttet til ISF-inntekter og gjestepasientinntekter ift forutsetningene i budsjettet. Inntekter knyttet Det er ikke gjort endringer i inntektsbudsjettet for Klinikk Kongsberg sykehus i til bløtdelskirurgi Tiltaksoppnåelse bløtdelskirurgi Tiltaksoppnåelse forbindelse med dette tiltaket. Dette utgjør en betydelig risiko. Oppstart tiltak bløtdelskirurgi er planlagt 1.juni. Forutsetningen i budsjettet er 1.april. Det vil dermed ikke oppnås full måloppnåelse av tiltak som er lagt inn i budsjett. Det er i budsjettet lagt inn forutsetning om reduksjoner uten konkrete tiltak. Det

13 13 er knyttet risiko til dette. Jmf. Omstilling. Overtid og innleie et for overtid og innleie er betydelig redusert i budsjettet. Totalt er budsjettet redusert med 9,2 MNOK fra forbruk i Pr mars er det et negativt avvik på 3 MNOK på disse postene. Dette utgjør en betydelig risiko. Varekostnader Det er risiko knyttet til varekostnader. Forbruket pr mars viser et merforbruk på 1 MNOK. Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,7 3,1 herav bosatt egen region ,7 3,1 herav bosatt andre regioner ,8 1,5 herav selvbetalende/konvensjon ,3 3,4 Det er en økning i aktiviteten fra 2011 til 2012 på døgnbehandling, dagopphold, dagkirurgi og poliklinikk. Det er et negativt avvik på 83 DRG poeng fra plan. Dette skyldes lavere antall opphold enn plan på døgn og dagopphold og lavere DRG-indeks på noen områder. Det er høyere aktivitet på dagkirurgi og poliklinikk enn plan. Liggetiden er redusert fra i fjor. Kommunene har i samarbeid med sykehuset forberedt seg godt på samhandlingsreformen. Utskrivingsklare pasienter er betydelig redusert fra 2011.

14 14 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 8,0 % 9,3 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % Plan 8,3 % 8,5 % 8,9 % 10,1 % 8,9 % -0,1 % 9,7 % Sykefravær totalt* ,5 % 8,1 % 0,0 % 0,0 % 7,8 % 7,8 % Plan 6,5 % 6,2 % 5,6 % 5,0 % 6,3 % 1,5 % 6,1 % Andel deltidsansatte ,0 % 53,8 % 53,6 % 53,5 % 52,9 % 53,2 % Plan 44,8 % 43,3 % 43,9 % 43,0 % 44,0 % 8,9 % 44,0 % Klinikken skal redusere ca.23 brutto månedsverk fra 2011 til Jmf. Omstilling og Tiltaksoppfølging. Overforbruket av brutto månedsverk gjenspeiles i det økonomiske resultatet med et negativt avvik på lønnskostnader. Sykefraværet er litt økt i februar. Det er fokus på sykefraværsarbeid i klinikken. Omstilling Klinikk Kongsberg sykehus skal gjennomføre betydelige endringer i løpet av året. Klinikken har etablert ny sengestruktur som ble iverksatt 9. januar. I tillegg skal akutt bløtdelskirurgi overføres til Drammen. Det legges vekt på grundige prosesser med bred involvering for å få gode løsninger. Det har vært nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har planlagt gjennomføringen av dette vedtaket. Vedtaket planlegges gjennomført 1. juni. Det er forventet effekt av dette tiltaket i 2012 på ca. 2,3 MNOK.

15 15 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet pr. mars viser et underskudd på 1,9 MNOK en forverring på 1,6 MNOK fra februar. Utenlandspasienter er fakturert med 0,9 MNOK pr. mars og ISF inntekter Raskere tilbake er inntektsført med 0,6 MNOK. Totale lønnskostnader ligger 0,6 MNOK høyere enn budsjett. Lønnsoverskridelsen ligger på fastlønn med 0,4 MNOK og overtid med 0,7 MNOK, mens arbeidsgiveravgift ligger 0,3 MNOK lavere enn budsjett. Overskridelsen på lønn ligger på Ambulansetjenesten. Andre driftskostnader ligger 1,3 MNOK høyere enn budsjett. Hovedårsaken til avviket er innsparingstiltak på totalt 2,1 som er lagt inn i budsjettet. Kostnadene for pasientreiser er bokført ihht budsjett. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Bruk av overtid Pasientreiser MTU/Investering Overforbruk på fastlønn og overtid for ambulansedistriktene kan forklares med bruk av dagbiler og overtid i forbindelse med disse. Bemanning av Helseekspressen rute 3 betyr en økning i årsverk. Tiltak må settes i verk for å innfri budsjettforutsetningene. Tid til å arbeide med rekvisisjonspraksis for å redusere kostnader er viktig. Dette kan bety behov for flere årsverk. Det er viktig at planen for bytte av ambulanser opprettholdes fremover. Det er viktig for å redusere driftskostnadene. (MTU Utstyr i ambulansene).

16 16 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,3 % 21,9 % 22,7 % 21,4 % 22,3 % 22,3 % Plan 19,8 % 22,7 % 19,9 % 19,6 % 20,5 % 1,9 % 22,6 % Sykefravær totalt* ,2 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % Plan 7,7 % 7,7 % 7,5 % 7,6 % 7,7 % -0,1 % 7,6 % Andel deltidsansatte ,5 % 8,9 % 10,6 % 10,7 % 9,7 % 10,2 % Plan 5,0 % 4,8 % 4,8 % 4,5 % 4,9 % 4,7 % 4,5 % Antall utbetalte bruttomånedsverk viser nedgang fra mars til april. Gjennomsnittlig utbetalte bruttomånedsverk ligger på 301 mot budsjettert 298. Gjennomsnittlig utbetalte årsverk i 2011 for januar til april lå på 298. Årsverksutviklingen må følges nøye fremover. Sykefraværet for februar ligger på 7,1 % som er en nedgang fra januar. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år ligger på 7,7 %, som er 0,7 % høyere enn budsjett. Aktivitet Ambulansetjenesten (kun ambulansene)

17 Antall ambulanseoppdrag samlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall KM ambulanser samlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall oppdrag i ambulansetjenesten i januar-mars i år i forhold til 2011 økte med 703 oppdrag en økning på 7,2 %. Akuttoppdrag økte med 8,2 %, hasteoppdrag økte med 10 % og vanlige oppdrag økte med 3,7 % i januar-mars sammenlignet med samme periode i fjor. Antall kjørte km hittil i år i forhold til samme periode i fjor viste en økning på 0,5 % og en økning på 0,3 % i forhold til samme periode i AMK aktivitet Antall telefonhenvendelser til Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall telefonhenvendelser Antall telefonhenvendelser

18 18 Aktivitet PHT Pasientreiser Antall rekvisisjoner Pasientreiser Aktivitet PHT Luftambulansen Ål

19 19 Omstilling Fokus må settes på utvikling av årsverk fra måned til måned og overtidsbruk. Spesielt innenfor ambulansetjenesten Fokus må settes på arbeidet med rekvisisjonspraksis for å redusere kostnader innenfor pasienttransport. Tiltak for å løse samlet budsjettutfordring for klinikken arbeides det aktivt med.

20 20 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Det er et regnskapsmessig merforbruk på 2,7 MNOK pr mars. Det er en forverring på 5,2 MNOK fra forrige måned. Det har vært en del innkjøringsproblemer med nytt elektronisk innkrevingssystem for polikliniske inntekter. Det har medført forsinkelser i inntektene, og det forventes et visst etterslep som pr i dag er vanskelig å anslå. Antall brutto årsverk har en svak økning i mars og en ennå større økning i april, samtidig som refusjon av syke- og fødselspenger ligger lavere enn på samme tid i fjor. Dette gjenspeiles i lønnskostnadene som nå samlet sett ligger over budsjett. Foreløpig er det noenlunde balanse i gjestepasientregnskapet, men det er en del skjevheter innad i oppgjøret. Det er et merforbruk knyttet til gjestepasienter innen rusområdet. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Polikliniske Etter tre måneders drift kjenner man fremdeles ikke klinikkens faktiske inntekter inntekter pga en del innkjøringsproblemer i overgang til nytt elektronisk innkrevingssystem. Vanskelig å angi estimat. Gjestepasient inntekter og kostnader Hovedstadsprosessen Det er risiko knyttet til gjestepasientinntekter- og kostnader som varierer mye fra måned til måned. Foreløpig ingen tegn på overforbruk samlet sett (overforbruk på rus, men mindreforbruk på voksenpsykiatri). Underfinansiering ca. 4 MNOK (helårsbasis). Ressursovertakelsen er planlagt til Slik det ser ut nå er flere av ansettelsene forsinket. Dette betyr at man i perioder må hente inn ekstrahjelp. Det er likevel grunn til å tro at den økonomiske risikoen er noe redusert ift tidligere antatt.

21 21 Aktivitet pr mars 2012 Jan Feb Mars Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) ,6 % 755-0,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) ,5 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) ,5 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) ,7 % ,5 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) ,1 % 25 12,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) ,7 % ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) ,5 % ,0 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) ,9 % 145 2,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) ,4 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,5 % ,3 % Kommentarer Det er negative avvik på døgnbehandling. Det er lagt opp til en viss vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Reduksjon i døgnaktiviteten er en ønsket utvikling. Samlet sett er det en økning på 6,9 % for antall polikliniske konsultasjoner pr mars 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til budsjett ligger man 1,7 % bak målet. Bak totaltallene ligger det et negativt avvik innen voksenpsykiatri og positive avvik innen BUP og TSB. Aktivitetsutviklingen følges nøye opp, og det jobbes for å levere aktivitet som budsjettert på alle de tre fagområdene.

22 22 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 8,9 % 9,2 % 11,0 % 9,9 % 9,9 % Plan 10,1 % 10,5 % 9,8 % 9,8 % 10,0 % -0,1 % 10,9 % Sykefravær totalt* ,2 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 8,6 % 8,6 % Plan 8,5 % 8,5 % 7,4 % 7,5 % 8,5 % 0,1 % 7,9 % Andel deltidsansatte ,9 % 30,9 % 30,7 % 30,7 % 30,9 % 30,8 % Plan 25,8 % 25,9 % 26,1 % 25,9 % 25,8 % 5,1 % 26,0 % Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett for årets tre første måneder. I april øker brutto månedsverk med 38 og ligger nå like under budsjett. Omstilling Klinikk for psykisk helse har en omstillingsutfordring som er fordelt internt på følgende måte: Psykiatrisk avdeling Blakstad - 8 MNOK: Det er beregnet at helårseffekter av tiltak gjennomført i 2011 vil være tilstrekkelig til å imøtegå dette kravet. Avdeling for rus og avhengighet - 5 MNOK: Ca 1,1 MNOK er tenkt spart inn ved reduserte gjestepasientkostnader. Det er høy risiko for at dette tiltaket ikke nås, da gjestepasientutgiftene hittil i år har begynt å øke. Det andre tiltaket som opprinnelig var planlagt ved avdelingen var å omgjøre driften ved Åsterud fra døgn- til dagdrift, med en økonomisk effekt på 3,4 MNOK. Tiltaket er ikke gjennomført og det jobbes med å utarbeide alternative tiltak.

23 23 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger 1-1 Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år De to første månedene i 2012 var polikliniske inntekter kun estimert pga arbeidet med å innføre ny refusjonsordning (BKM). Polikliniske inntekter er nå reelle for alle avdelinger unntatt bildediagnostikk, som ikke har innført ny refusjonsordning enda. Inntekter fra egenandeler på bildediagnostikk er reelle. Dette har forbedret regnskapet til klinikken betraktelig fra forrige mnd. For avdeling for bildediagnostikk er inntektene de polikliniske inntektene avsatt med underskudd på ca 1 mill kr. Dette er ut fra aktivitetsstatistikken. Varekostnader viser ett stort underskudd akkumulert pr mars. Avdelingene kjøper inn i store kvantum, og kostnadene vil variere fra mnd til mnd. De avdelingene som går underskudd på varekostnader er de med økt aktivitet og høyere inntekter enn budsjettert. Lønnskostnadene er pr mars viser ett underskudd på ca 200. Herunder underskudd på overtid og overskudd på refusjoner. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Personell mangler Personell mangler og utfordring knyttet til rekruttering vil gi økte innleiekostnader. Tap av nøkkelpersonell pga høyt arbeidspress og urasjonelt MTU. Spesielt utfordring på bildediagnostikk hvor radiologimangel på Kongsberg har ført til høye vikarutgifter og reduserte inntekter både på Kongsberg og i Drammen. MTU Inntekter Manglende investeringsmidler knyttet til MTU. Klinikken er i stor grad avhengig av MTU midler for å få til en effektiv drift. Eventuelle driftsforstyrrelser kan gi lavere produksjon og lengre ventetider. Risiko for tap av inntekter spesielt på bildediagnostikk. Dette knyttet til omlegging av systemer og lavere aktivitet enn planlagt.

24 24 Aktivitet Bildediagnostikk har hatt nedgang i aktiviteten, spesielt i Drammen. Brystdiagnostisk senter (BDS ) har hatt en betydelig økning i aktiviteten. Patologisk avdeling har hatt økning i aktiviteten fra samme periode i fjor, men nedgang fra plantallene i år. Avdeling for immunologi og transfusjon har også hatt en aktivitetsvekst hittil i år sammenlignet med i fjor. Mikrobiologi og medisinsk biokjemi har hatt stor økning i aktiviteten både fra samme periode i fjor og fra plantall i år. På medisinsk biokjemi har intern poliklinikk hatt en vesentlig økning, og noe mindre økning på ekstern poliklinikk.

25 25 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,7 % 4,4 % 6,1 % 5,7 % 5,2 % 5,2 % Plan 3,3 % 3,3 % 3,7 % 3,9 % 3,6 % 1,6 % 4,8 % Sykefravær totalt* ,2 % 8,8 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 8,5 % Plan 6,3 % 6,5 % 5,4 % 5,5 % 6,4 % 2,1 % 6,0 % Andel deltidsansatte ,0 % 25,0 % 23,8 % 24,4 % 25,0 % 24,6 % Plan 24,5 % 24,5 % 24,3 % 23,8 % 24,5 % 0,5 % 23,4 % Bruttoårsverk har forbedret seg fra mars til april. KMD har mer refusjoner enn budsjettert, og bruttoårsverk bør derfor sees opp mot resultatet samlet på lønn. Utfordring på periodisering av brutto årsverk på Bildediagnostikk og Patologi, knyttet til OUS helårsvirkning. 3,1 årsverk er eksternt finansiert, men er ikke budsjettert. Dette gjelder 2,4 knyttet til CRC prosjektet på patologi, og 0,5 knyttet til Noklus konsulent på medisinsk biokjemi. Sykefraværet har gått litt opp fra samme periode i fjor og fra desember til januar. Det er imidlertid store variasjoner mellom avdelingene i klinikken. Andel deltidsansatte er stabilt på litt over 27 % i KMD. Klinikken samlet har ikke hatt noe turnover hittil i Omstilling Det jobbes bra med tiltakene som er innarbeidet i budsjettet. Flere av tiltakene ligger imidlertid litt etter tidsplanen.

26 26 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet mars 2012 Resultat pr mars 2012 Basisramme Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Klinikk for Intern Service har et positivt resultat hittil i år på 4,4 MNOK. Inntektene er litt under plan etter 1. Kvartal. Foreløpig er ikke alle leiekontraktene indeksregulert for 2012, og det forventes at inntekter vil være i henhold til plan framover. Varekostnader viser et negativt resultat på 0,7 MNOK, som skyldes innkjøpskostnader innenfor matforsyning og forbruk av medisinske gasser innenfor eiendomsdrift. Det forventes samme utvikling framover. Lønnskostnadene viser et positivt resultat hittil i år på 1,1 MNOK. Lønnsbudsjettet er satt opp med utgangspunkt i resultat fra 2011 og er redusert med tiltak for Klinikken har benyttet færre årsverk enn budsjettert hittil i 2012, blant annet ved å være restriktive med å ta innvikarer. For noen områder, spesielt innenfor renhold er det også vanskelig å få tak i vikarer. Det vil imidlertid framover påløpe lønnsmidler for nye oppgaver blant annet som følge av drift av nye arealer (Bærum), oppstart av Nyfødt intensiv, ØNH, Øye og hotellpost i Drammen (Hovedstadsprosessen). Videre er det ansatt personell ved avdeling for medisinsk teknisk utstyr. Disse vil være på plass etter 1. kvartal. Andre driftskostnader har et positivt resultat hittil i år på 4,2 MNOK, og relateres til betydelig lavere energikostnader enn forventet når budsjettet ble lagt. Energikostnadene har pr 1. kvartal et positivt resultat målt mot budsjett på 7,5 MNOK. Det er viktig å merke seg at vi er tidlig på året, og at en varm sommer eller en kald høst/vinter i 2012 vil skape utfordringer innen energiforbruket. Det er etter 1. Kvartal merforbruk på kostnader knyttet til avfall, utstyr og vedlikehold bygg.

27 27 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett 2012 er gruppert i følgende hovedkategorier: Energikostnader Dette er kostnader som er avhengig av at vi holder oss innenfor et normalår når det gjelder vær og temperatur. Foreløpig gjør en varm vinter at vi har kostnader under plan for dette området. Brekkasjer Bygg MTU E-helse Tiltak: Talegjenkjenning ved RS Vestre Viken HF har en eldre bygningsmasse og mye utstyr, som gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg var det et krevende år ift investeringer i 2011 og et lavt investeringsbudsjett i 2012 som medfører et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Etter innføring av tiltak knyttet til vedlikehold vil risikoen for brekkasjer øke tilsvarende. Telling av antall pc-er pågår ennå og det er en risiko for at Vestre Viken HF må betale for flere pc- er enn forutsatt i budsjettet. Det er lagt inn som forutsetning i budsjettet at det innføres talegjenkjenning ved RS. Foreløpige analyser viser at det er risiko for at dette ikke blir gjennomført etter planen i år. Økonomiske konsekvens vurderes til ca 0,8 MNOK Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Hittil Endring Året Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 11,3 % 11,6 % 10,9 % 11,2 % 11,2 % Plan 8,7 % 9,2 % 9,0 % 9,5 % 9,1 % 2,1 % 10,0 % Sykefravær totalt* ,7 % 11,7 % 0,0 % 0,0 % 11,2 % 11,2 % Plan 10,7 % 10,7 % 10,1 % 9,0 % 10,7 % 0,5 % 9,3 % Andel deltidsansatte ,2 % 27,9 % 26,9 % 27,1 % 27,6 % 27,3 % Plan 19,8 % 19,7 % 19,8 % 19,8 % 19,8 % 7,8 % 20,0 % Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett i månedene hittil i år. Det er også en nedgang fra 2011 etter korreksjon for drift av barnehagene som ble solgt i fjor. Det forventes en relativ økning i brutto månedsverk når årsverk knyttet til hovedstadsprosessen blir ansatt.

28 28 Sykefravær i 2012 er lavere enn 2011 og 2010, men høyere enn budsjett. Sykefraværet har økt de siste månedene og det vil være ekstra fokus på dette framover for å søke å finne tiltak som kan snu trenden. Omstilling Redusert styringsfart fra 2011 til 2012 o Basert på vedtak i styremøte i mai 2011 ble det iverksatt et arbeid for å reduseres styringsfart fra 2011 til 2012, blant annet gjennom endrede turnusplaner. Arbeidet har resultert i en samlet reduksjon i antall årsverk i 2012 på 10 årsverk Generell innsparing lønn o Utover arbeidet med redusert styringsfart er det gjennomført flere mindre tiltak som for 2012 gir en årsverksreduksjon på 5,5 årsverk Nye tiltak for å løse samlet budsjettutfordring for klinikken o Det er utarbeidet nye konkrete tiltak som samlet skal gi økonomisk effekt i 2012 på 4,0 MNOK Klinikken har også en utøkning av årsverk som følge av nye områder for hovedstadsprosessen og helårseffekt av nye oppgaver fra 2011.

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012

Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012 Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012 Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 9 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011 Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011 Innhold KIRURGISK KLINIKK... 2 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN... 6 MEDISINSK KLINIKK... 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS... 13 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK...

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet september 2012

Klinikkrapportering pr avsluttet september 2012 Klinikkrapportering pr avsluttet september Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 10 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 15 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet november 2012

Klinikkrapportering pr avsluttet november 2012 Klinikkrapportering pr avsluttet november Innhold DRAMMEN SYKEHUS... 2 BÆRUM SYKEHUS... 5 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS... 12 PREHOSPITALE TJENESTER... 15 PSYKISK HELSE OG RUS... 20 MEDISINSK

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011 Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Denne periode Hittil i år Periode 28.02.2011 Regnskap Regnskap Årsbudsjett Inntekter 97,0-0,8

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Møtedato:21.11.2018 Arkivnr.: 200/18 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 14.11.18 Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 01.09.10 Sak nr: 50/ Sakstype: Beslutningssak RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JULI Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Styret forelegges hvert møte resultatutviklingen

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011 Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Års- Regnskap Regnskap budsjett estimat Inntekter 101,8

Detaljer