Til andelseierne i Valhall Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Valhall Borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Valhall Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Valhall Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Valhall Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Valhall Borettslag avholdes onsdag 25 mai 2016 kl. 18:00 (presis) i Storstua mellom VH Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2015 A) Årsberetning og regnskap for 2015 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av husordensregler Innkommet forslag er tatt inn som eget vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til Furuset vaktmestersentral for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år Oslo, Styret i Valhall Borettslag Shahid Dar/S/ Antoni Paprotny/S/ Trine Monica Frilseth/S/ Irene Olsen/S/ Juwachim Reginold/S/

3 3 Valhall Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2015 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Shahid Dar Vestre Haugen 64 Nestleder Antoni Paprotny Vestre Haugen 60 Styremedlem Trine Monica Frilseth Vestre Haugen 62 Styremedlem Irene Olsen Vestre Haugen 38 Styremedlem Juwachim Reginold Vestre Haugen 34 Varamedlem Kyrre Aalerud Vestre Haugen 78 Varamedlem Veronika Solbrekke Vestre Haugen 58 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Shahid Dar Vestre Haugen 64 Varadelegert Antoni Paprotny Vestre Haugen 60 Valgkomiteen Ramzi Gamal Vestre Haugen 52 Oddvar Kristiansen Vestre Haugen 58 Sumathy Selvakumar Vestre Haugen 2 Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Valhall Borettslag Borettslaget består av 322 andelsleiligheter. Valhall Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Vestre Haugen Vei 2-46 og Vestre Haugen Vei Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Valhall Borettslag har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 4 Valhall Borettslag STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt: 23 styremøter hvor samtlige styremedlemmer har vært innkalt Styret har behandlet 126 saker. Kontraktsmøter med hovedentreprenør S-bygg vedrørende rehabilitering 27 byggemøter med prosjektgruppe (S-bygg, Øivind Moen AS, Byggekomiteen) HMS befaringer i borettslaget samt kontroll av brannsentraler Styrets leder og nestleder har deltatt i styremøter på Furuset Vaktmestersentral. Informasjonsskriv har blitt hengt opp på oppslagstavler i oppgangene Representanter fra styret har vært til stede på styrerommet annen hver tirsdag fra kl , styremøtene var avholdt fra kl.1900 til ca 2100 Det var avholdt 2 beboermøter (16 sep. og 16 mars, og 1 generalforsamling) Regelmessig kontroll og flere reperasjoner av veibom Utleie og etterkontroll av storstua 1 ganger Komprimatorbiler og kontainere for tømming av balkonger/hager 3 ganger hovdservice på brannsentraler i begge garasjer Bomiljøavtale med securitas med daglig kontroll og overvåkningssytem Velferdstiltak og andre sosiale tiltak Rusken 29 april Flaggheising og felles frokost 17 mai Sommerfest 13 juni Julegrantenning 29 nov Juleverksted 12 des.

5 5 Valhall Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Inntekter Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av bompenger samt lokaleleie. Kostnader Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. KOSTNADSDIAGRAM Energi 13,8 % Forsikring 6,4 % Div. honorarer Personalutg./ 3,6 % styrehonorar 3,5 % Ordinær drift og vedl.hold 7,4 % Kabel-TV 7,1 % Avkrivninger 3,0 % Komm.avg 20,1 % Finanskostn 15,0 % Andre driftskostnader 7,6 % Kostnader sameiet 12,5 %

6 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR Valhall Borettslag Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter rehabilitering, garasjen, inngangspartier. Det er beregnet ca. kr til ordinært vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2016 har økt til kr Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Valhall Borettslag.

7 7 Valhall Borettslag Lån Valhall Borettslag har 2 lån i OBOS. Det ene lånet løper med flytende rente med månedlige terminer. Det andre lånet er et delutbetalingslån inntil rehabiliteringen er ferdig og blir konvertert til et ordinært nedbetalingslån. Det betales kun renter på lånet inntil lånet blir konvertert. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,90 % p.a Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonorar økes med ca. 2% Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2016 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. SAMEIET FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Furuset Vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr satt inn bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Valhall Borettslag Shahid Dar/S/ Antoni Paprotny/S/ Trine Monica Frilseth/S/ Irene Olsen/S/ Juwachim Reginold/S/

8 8 Valhall Borettslag

9 9 Valhall Borettslag

10 . 10 Valhall Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Salg leilighet Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag langs. lån Tilleggsinnb. borettsinnskudd Utlån langsiktig fordring Reduksjon langsiktig fordring Andel egenkapital i sameiet B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Valhall Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

12 12 Valhall Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Bygninger Tomt Andel egenkapital i fellesanlegg Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Innestående i andre banker 0 70 Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital 322 * Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD: Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, Styret i Valhall Borettslag Shahid Dar/S/ Juwachim Reginold/S/ Irene Olsen/S/ Trine Monica Frilseth/S/ Antoni Paprotny/S/

13 13 Valhall Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Fram til benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Diverse Ekstra kjellerbod Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bompenger Lokale-/lagerleie SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpte feriepenger -711 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr I tillegg har styret fått dekket styremiddag for kr 2 730, jf. note 11.

14 14 Valhall Borettslag NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Lekeplassinspektøren AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Arkitekthonorar Byggetekn.kons.honorar Prosjektledelse Andre konsulenthonorar Kopieringsutgifter Bygningsgebyr Hovedentreprenør S-bygg AS Refusjoner Akkumulert prosjektkostnad Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

15 15 Valhall Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -247 Telefon, annet Porto Gaver -575 Bankgebyrer Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS-banken lån OBOS-banken lån OBOS-banken lån Renter på leverandørgjeld -178 Andre rentekostnader -219 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.104/bnr.78, 79, 80 og 82. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Avfallsbrønner Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

16 16 Valhall Borettslag NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Gransdalen 29 AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Gransdalen 29 AS SUM AKSJER OG ANDELER NOTE: 17 LANGSIKTIGE FORDRINGER Gransdalen 29 AS SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for tillitsvalgte Kemnerkontoret avregning kommunale avgifter Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 19 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret. NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken lån 1, delutbetalingslån med ramme Lånet er et annuitetslån med flytende rente, avdragsfritt til november Rentesatsen pr var 2,15 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Økning i år Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0 OBOS-banken lån 2 Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,15%. Løpetiden er 13 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken lån 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,15 %. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

17 17 Valhall Borettslag AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Merk at estimatet baserer seg på lånesaldo ved årsskiftet og ikke total låneramme! Estimatet forutsetter videre at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Type leilighet OBOS-banken lån 1 Første avdrag er 30/ Potensiell endring i felleskostnader fra 01/ roms roms roms roms 800 NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Økt Økt Økt Økt Økt Økt SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -100 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -100 NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -711 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -711

18 ... NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 18 Valhall Borettslag Borettsinnskudd Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT NOTE: 25 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Furuset vaktmestersentral har endret regnskapsprinsipp fra null-regnskap til egenkapital. Selskapet eier 13,48 % av Furuset vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Furuset vms og garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Furuset vms og utgjør kr Selskapets andel i Furuset vms vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultatet i Furuset vms er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

19 Endring av husordensregler (Simpel flertall) 19 Valhall Borettslag Vi ønsker å fremme et forslag om å endre følgende husordensregel: 1.6. Det er kun tillat å bruke elektrisk grill ute på balkonger eller i hager. Kullgrill er kun tillat på felles grillplass i borettslaget, ingen steder. Forslag til ny setning: 1.6. Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill ute på balkonger eller i hager, men grillingen må ikke være til sjenanse for naboer. Kullgrill er kun tillat på felles grillplass i borettslaget, ingen andre steder. Etter gjenomgang av husordensreglene til flere av borettslagene i nærområdet, ser vi at det er tillat med gassgrill flere steder. Etter gjennomgang av husordensreglene til flere av borettslagene i nærområdet, ser vi at det er tillat med gassgrill flere steder. Blant annet er det tillatt i Øvre Haugen, Bjørnheim, Slåttevangen og Stjerneblokkveien. Vi ønsker derfor å fremme forslaget om tillate gassgrill, med et forbehold om at dette ikke er til sjenanse for naboer, for generalforsamlingen. MVH Irene og Andreas, Vestre Haugen Styrets innstilling: Styret i Valhall med en stemning vedtak støtter ikke forslaget, vedtak 1.6 var besluttet i 2015 på Generalforsamling. Brannfare Fare for HMS svikt Brann historie spesielt i Valhall, vi har opplevd mange brann i borettslaget Borettslaget har felles grillsted for alle

20 Orientering om borettslagets drift. 20 Valhall Borettslag

21 21 Valhall Borettslag Styret Styret har kontor i Mellombygget, Vestre Haugen med kontortid annenhver tirsdag mellom kl og kl Styrerommet har telefon Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Vaktmester Sameiet Fururset Vaktmestersentral ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse i Gransdalen 29 og er åpent hverdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon , eller e-post, Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vektertjeneste. Om beboerne har behov for assistanse av vekteren ved for eksempel husbråk og lignende mellom og bør man ringe Securitas på tlf PARKERING Borettslaget har gjesteparkeringsplasser og garasjer. Garasjene er tilknyttet leilighetene. Borettslaget har avtale med Smart Security tlf om håndheving av borettslagets parkeringsbestemmelser. Ulovlig parkering inne på borettslagets område medfører bøtelegging. Gjester kan parkere i inntil 2 døgn på anviste parkeringsplasser. Dette gjelder ikke beboere og vil kunne bli bøtelagt. NØKLER/SKILT Nøkler/skilt må bestilles hos Furuset vaktmestersentral etter å ha innhentet rekvisisjon fra styret. VASKERI Fellesvaskeriet er i mellombygget mellom Vestre Haugen Påfylling av kort fås kjøpt i styrerommet, mellombygget, Vestre Haugen 16-24, annenhver tirsdag mellom kl og Alt tøy som ikke er fjernet etter kl vil bli fjernet. RENHOLD Trapper og fellesområder vaskes av firma Hurtig vask ukentlig.

22 22 Valhall Borettslag Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til Styreleder på telefon Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon

23 23 Valhall Borettslag Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Brettslag har også bredbånd fra Homenett (fibernett) Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Get eller besøke deres nettside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Energiregnskap Borettslaget får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Rehab / Større vedlikehold 2002/2003 Innglassing av balkonger på de hvite blokkene samt maling av blokk /2003 Gavlvegger på rekkehusene har fått nye plater. 2004/2005 Vestre Haugen ble malt Samt opprettet jordfeilbrytere i Vestre Haugen Vestre Haugen 2-36 ble det montert resterende jordfeilbrytere, samt at det ble skiftet ut fasadeplater. i Vestre Haugen 2-8 og Det ble samtidig etterisolert og tak over inngangsdører ble byttet ut, dette arbeid vil fortsette Vindusfeltene på de hvite blokkene ble skiftet ut med stålkasetter pga. av råte. 2007/2009 I Vestre *Haugen ble fasadeplater skiftet ut. Det ble Samtidig etterisolert og tak over inngangsdører ble byttet ut. I Vetre Haugen ble to av gavleveggen byttet ut og hele blokka ble malt. Det ble laget en ny storstue etter at den gamle storstua/styrerom ble ombygd til to leiligheter.disse to leiligheter er solgt. Nytt vaskeri i mellombygget I veien ned til garasjen ved Vestre Haugen 10 har det blitt lagt ny asfalt med varmekabler. Det har litt satt opp 3 bommer, hvorav 2 betalingsbommer i borettslaget. Garasjen har blitt oppgradert med nytt overvåkningssystem Begge garasjene har fått nytt brannsikringssystem.

24 24 Valhall Borettslag 2010 Tak over rekkehus Vestre Haugen fornyet og oppgradert etter brann skader Vaskeri er oppgradert med nye vaskemaskiner og data system kortleser, 2 boenheter kan vaske samtidig i vaskeri. Grønt området var oppgradert med nye planter. Styret har byttet forsikringselsskap pga høy priser er gått over til Nemi forsikring, gevinst for borettslaget er ca nok. Etter godkjenning fra Generalforsamling i hybel leilighet er solgt borettslag har fått inntekt på NOK Nytt kontrakt med Get (levering av tv og bredbånd) beboerne får nye digital Dekoder HDMI inkl. nye HD kanaler, senere borettslag får en eget intern informasjonskanal da styret kan informere enda bedre til beboerne. Begge garasjeporter er byttet ut og sikkerhetsmessig frekuens er endret, Styret har kjøpt nye fjernkontroll som fungerer bedre og er billig. I løpet av 2010 var 2 fuktskader var ordnet, begge var avslått fra forrige forsikringselsskapet. Styret hatt en del dugnadsarbeid for å spare utgifter Utskifting av fasade plater Vestre Haugen 28-36, mot lekeplassen med tak over terrassene i 1 og 2 etg. Det gamle vaskeriet ved Vestre hagen 62 er, ved dugnad, omgjort til fellesrom. Etter generalforsamling har styret engasjert OBOS Prosjekt for prosjektering av nytt avfallssystem. Styret har hatt en del dugnadsarbeide for å spare utgifter. Her har flere beboere bidratt vesentlig. Dette gjelder blant annet oppussing av dolestua, oppussing av hybel for salg, oppgangene og en rekke arbeide på grøntarealene. Boss skadedyr har vært engasjert for å få bukt med gnagere. 1 stk. hybel leilighet er solgt, dette var godkjent fra generalforsamling. Etter generalforsamlings vedtak styret har engasjert OBOS-prosjket for å prosjektere nye søppel system. Styret har byttet forsikringsselskap fra Nemi til Berckley forsikring pga veldig høy premie økning Etter generalforsamling har styret engasjert OBOS Prosjekt for prosjektering av nytt avfallssystemog nye avfallssytemet er i gang, det er satt 5 stasjoner. 1 stk. hybel leilighet er solgt, dette var godkjent fra generalforsamling. Alle 3 lekeplassene er oppgradert med nye utstyr. Området bak Vestre Haugen er også oppgradert. Nye og bedre belysning ved gjeste parkering. 2 stk nye vei bom en ved VH.64 pga tungt trafikk over garasjen og andre bom ved lekeplassen pga sikkerhet for barn. Hovedlekeplassen er oppdatert med nye utstyr og nytt gummi gulv, lekeplassen ved oppgang 78 og 26 er også oppdatert. Prosjektering av vedlikeholdsarbeid er i gang, dette var godkjent fra generalforsamling 2011

25 25 Valhall Borettslag 2013 I 2013 ble hele overvåkningssystemet i garasjene byttet ut til nytt moderne system Den store garasjen (under VH ) er oppgradert med ny brannsentral, ny belysning, ny garasjeport og nye IP-kameraer. Garasjen er også ferdig malt på nytt fra VH med nye takplater og isolasjon fra VH Helt ny varmeovn er montert nærmere garasjeporten. I den lille garasjen (under VH.10-26) er ny avtrekksvifte ferdig montert under VH.16 Storstua er pusset opp med nye veggplater, fliser på kjøkken og nytt skap, HMS: styret har engasjert en inspektør for å kontrollere lekeplassene. Nødbelysning er byttet ut både i garasjen og kjellergangene. Brannsentraler og brannporter i garasjene har hatt årlig service. Ventilasjonsanlegget var renset fra VH.58 til VH Etter generalforsamlingsvedtak totalt rehabilitering av borettslaget var godkjent budsjett på 150 mil.byggeperiode ca 2 år, med husleie økning inntil 41%, bygge arbeidet startet sep.2014 fra blokk 204 Skiftet ut defekte lamper i vindeltrapp ned til bomberom VH Utskifting av gammel avtrekksvifter begge garasjene Ny byggeforsikring pga høy premie etter brann i store garasjen Vasking av avfallbrønner alle 5 stasjoner 2015 Fasadekledning bestående av cembritplater og paneler skifttet, ytterveggen tilleggsisoleres utvendig. Inngangspartier, tablåer, adgangskontroll med nøkkelbrikke, ringeklokker og porttelefonsystemet skiftet. Alle vinduer og dører skiftet, dette gjelder også inngangspartier, balkonger. Uteboder på balkonger og terrasser blitt bygd. Gulv, vegger og tak (himling) på balkongen blir rehabilitert og malt. Balkongsbrystninger inklusiv blomsterkasser av betong blitt skiftet ut med glassrekkverk. Markiser til alle leiligheter i blokker og rekkehus på bakkeplan. Innglassing av alle balkonger i blokker over bakkeplan. Nye terrasser til alle leiligheter på bakkeplan Omtekking av samtlige tak i alle 13 blokker Rehabilitering av uteområder fase 1er ferdig (Vestre Haugen 2-36) Alle varmtvannsberedere er skiftet i hele borettslaget samt sirkulasjonsrør i rekkehus. Dreningsarbeid blokk Oppgradering av TV avtale med Get Oppgradering av Internett avtale med Home nett, og felles tek. utstyr i borettslaget. Montering av utvendig kamera for å sikre felles området i borettslaget Det har vært brannskade i oppgang 56, det er skiftett nye postkasser, lamper og hele trapperom er ferdig malt.

26 26 Valhall Borettslag FURUSET VAKTMESTERSENTRAL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Energi Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

27 27 Valhall Borettslag FURUSET VAKTMESTERSENTRAL BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer (depositumskto) SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Beholdninger Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Driftskonto OBOS-banken II Skattetrekk OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken II SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, STYRET I FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Terje Andersen /S/ Marit Johannessen /S/ Per Mathisen /S/ Stein Erik Mo /S/ Willie Eriksen /S/