Referat fra styremøte i VNK 21. oktober 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i VNK 21. oktober 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-12:00"

Transkript

1 Referat fra styremøte i VNK 21. oktober 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-12:00 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Inger Torun Klosbøle, Toril Grønbrekk, Magne Kampen, Bente Kristin Anti, Leif Solemsli, Dag Arne Henriksen (adm. rep.), Håkon Rydland (adm. rep.), Jørand Ødegård Lunde (adm rep.), Marit Blomlie (adm. rep.). Tilstede under sak: S-49/15 Merete Hovi, S-50/15 Guri Grønolen, S-52/15 og S-53/15 Aslag Hamre. Meldt forfall: Politisk representant fra OFK er ikke valgt ennå. Følgende orienteringer ble holdt: O-13/15: O-14/15: Kort statusorientering prosessveileder næringsstrategi v/marit Blomlie Kort orientering oppstart prosjekt: Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme v/marit Blomlie Fra OFKs orienteringshjørne: Tilskuddsordningen for utviklingsmidler på kunst- og kulturfeltet, frist 1. november. Søknader til kulturenheten hos OFK. Høringskonferanse om Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland under det offentlige ettersynet. Denne blir: Fredag på Lillehammer. Trolig kl og utover. Detaljer er ikke klare. Høringsfristen på planen blir like over nyttår. Prosjekt WEB-TV; OFK har godkjent søknaden om endring i prosjektet. Følgende ordinære saker ble behandlet: S-47/15: Protokoll S-48/15: Referatsaker S-49/15: Tema-presentasjon: Reiseliv v/visit Valdres S-50/15: Tema-presentasjon: Landbruk - lokalmat S-51/15: Avtale mellom Valdreskommunene om VNK og Regionstyret S-52/15: Handlingsprogram 2016 S-53/15: Søknad fra Valdres Næringshage AS om ettergjeving av ansvarleg likviditetslån pålydande S-54/15: Eventuelt

2 O-13/15 Presentasjon prosessveileder næringsstrategi MIMIR AS har takket ja til oppdraget. Kort orientering i møtet v/marit Blomlie. Orienteringen kan leses her. Orienteringen ble tatt til etterretning. O-14/15 Kort orientering oppstart prosjekt hytter VNK har fått 2,35 millioner til videre arbeid med verdiskaping innenfor hytte- og Fritidsboligsegmentet i samarbeid med VNH. Kort orientering om status per dags dato kan leses her. Kommentar fra OFK: Det er OFK som følger opp alle søknader som har fått bevilget midler. OFK starter nå en rundreise til alle som har fått bevilget midler, for å drøfte søknader og hva som skal gjennomføres, jmfr. at flere har fått redusert tilsagn i forhold til opprinnelig søknad. Informasjon og presentasjon ble tatt til orientering. S-47/15: Protokoll Styret godkjenner protokollen fra styremøtet S-48/15: Referatsaker Følgende saker ble referert: Samarbeidet med Valdresmusea og VNK om restaureringstiltak fungerer etter intensjonen. Kultur jobber med oppfølging av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB. Bedriftsnettverket for Kongevegen over Filefjell har fått kr ,- til hovedprosjekt - 1. år! Kongeveien over Filefjell fikk utdelt Vakre Vegers pris 11. september. Samarbeidstiltak vedr folkehelse med Valdreskommunene ref «Grepa- Frisk» prosjektet o BRA MAT kurs o Mestring og slitasjekurs

3 o LÆRING fra disse ovennevnte kursene Styret tar referatsakene til orientering. Som forslaget S-49/15: Tema-presentasjon: Reiseliv v/visit Valdres, Merethe Hovi. Styret tar presentasjonen til orientering. Innspill til presentasjonen til Visit Valdres i møtet: Spørsmål om hvor mange som hadde søkt daglig leder stillingen i Visit Valdres; De har fått 17 søkere, intervju begynner snart. Styret takket Visit Valdres ved Merete Hovi for en god presentasjon. Presentasjonen kan leses her. S-50/15: Tema-presentasjon: Landbruk - lokalmat Styret tar presentasjonen til orientering. Innspill til presentasjonen om lokalmat i møtet: Skiferplassen er en attraksjon bør fylles opp med salgsboder for lokalmat Samarbeid er nøkkel til suksess vi må stimulere samarbeid. Lokalmat bør være en selvfølge i lokale reiselivsbedrifter. Visit Valdres har nå en gylden mulighet til å stimulere sine medlemmer til å ha lokalmat på matbordene. Styret takket lokalmat-prosjektet ved Guri Grønolen for en god presentasjon. Presentasjonen kan leses her. Videre refererte konstituert daglig leder oppsummering vedrørende forvaltning av bygdeutviklingsmidlar, 2015 overgangsordning med Innovasjon Norge: Nyåret prega av mange telefonar med frustrasjonar, dels svært tidkrevjande o Lite eller ingen ting planlagt med omsyn til overgangsordning på tross av greie avklaringar frå departementet allereie i november året før. Avtale med Innovasjon Norge, omkring overgangsordning, signert 20.mai 2015 o Gjeldande for perioden 1.januar og fram til alle saker er konvertert

4 o Arbeidet sluttført pr. 3.juli 2015 o Utført 160,5 timar som er fakturert Innovasjon Norge. o Fakturert honorar kr ,-. Overført rest ramme til Innovasjon Norge pr. 1januar 2015, midlar frå 2014 o Tilskot til bedriftsretta tiltak kr ,- o Lånegrunnlag rentestøtte kr ,- Overført rest ramme til Fylkesmannen i Oppland pr. 1. januar 2015, midlar frå 2014 o Tilskot utgreiing og tilrettelegging kr ,- Innovasjon Norge er fornøgde med utføring av oppdraget. Vårt inntrykk er at situasjonen med overgang av lokal forvaltning har «gått seg til». Vi får ikkje lengre frustrerte telefonar frå enkelt kundar. Alt tyder på at Innovasjon Norge, i oppløpet, har greidd å praktisere overgangen på ein for alle partar, smidig måte, til beste for felles kundar i Valdres. Fagernes 12.oktober 2015, Aslag Hamre S-51/15: Avtale mellom Valdreskommunene om VNK og Regionstyret Som styret bestemmer. Behandling i møtet: Det er vist til Valdres Næringsforum (VNF) i avtaleteksten. Dette er nå Visit Valdres og må rettes opp i teksten. Nord-Aurdal kommune gjorde et annerledes vedtak enn de fleste andre kommunene i det de endret ordlyden 9 til fastsettes til 4,5 millioner eller meir. Dette fordi de mener at dersom man mener noe med å ha en utviklingsaktør må det følge midler med. Samtidig ser de dette i sammenheng med sak S-53/15. Alle kommuner går tøffere økonomiske tider i møte, derfor har fire kommuner gjort det vedtaket som foreligger. Styret gir daglig leder fullmakt til å ta stilling til siste kommunestyrevedtak i saken når det kommer inn i begynnelsen av november. Styret godkjenner avtalen og ber daglig leder sende den til kommunestyrene for endelig godkjenning.

5 S-52/15: Handlingsprogram Styret slutter seg til det framlagte utkast til handlingsprogram for Valdres Naturog Kulturpark for Handlingsprogrammet for 2016 sendes ut til høring i kommunene med høringsfrist 20. november Kommentarer fra konstituert daglig leder i møtet: Budsjettet er i balanse og satt opp med de forutsetninger som foreligger per. medio oktober Den observante leser vil oppdage at budsjettet følger noenlunde samme oppsett som tidligere år. Det betyr at poster i budsjettet i noen tilfeller ikke direkte referer til benevninger i handlingsprogrammets omstrukturerte oppsett. Årsaken til dette er at ny kontoplan med nye nummer ble innført fra 1. januar 2015 da føring av VNKs regnskap ble overført til Nord-Aurdal kommune. Endring av kontoplan fra år til år er tidkrevende og vanskeliggjør sammenligning. Videre er det slik at i og med at charteret skal revideres neste år, er det en potensiell mulighet for at både innretning og dermed også kontoplan må endres allerede om et år. Derfor har VNK valgt å følge samme kontoplan i regnskapet i 2016 som i Dette har ingen stor praktisk betydning da arbeidsområder i stor grad er de samme som tidligere, men bare strukturert på en litt annen og forhåpentligvis mer tydelig - måte. S-53/15: Søknad om ettergjeving av ansvarleg likviditetslån pålydande kr Med utgangspunkt i den samla vurderinga ovanfor, har konstituert dagleg leiar fylgjande: Styret avslår søknaden om å ettergje likviditetslån pålydande kr ,-, og ber om at Valdres Næringshage AS innrettar verksemda si på slik måte at det blir mogleg å innbetale lånet fullt ut etter avtalen pr Frå handsaminga i møtet: Magne Kampen kom med nytt forslag til vedtak: «Styret imøtekjem VNH sin søknad og ettergjev lånet på » Dette er både ein «vanskeleg» og ein «lett» sak pengane er tapte, men kven skal bera tapet? Sjansane for at «rekninga» kjem attende til kommunane på ein eller annan måte, er stor. Må sjåast i samanheng med kommunane sine tenestekjøp hjå VNH via partnerskapsavtala mellom VNK og VNH. Bæreevna til VNK blir sterkt redusert om VNK ettergjev lånet. Valdresrådet bør meine noko om dette.

6 Om VNH er viktig for lokalt næringsliv, bør òg dei «oppgradere sine samfunnsaksjar» i VNH. OFK er ikkje mot konsolidering med Visit Valdres, men hellar til at denne saka bør drøftast meir grundig. Det kan vera fleire alternativ til løysing av saka. Denne saka er «for stor» for styret i VNK, eventuelle tilleggsbevilgingar er ikkje sak for styret i VNK. Kommunene er minoritetsaksjonærar i VNH, kva meiner store aksjonærar som t.d. SIVA om dette både ettergjeving av lån og samanslåing med Visit Valdres? Denne saka er avvik frå partnerskapsavtala og må opp i Valdresrådet. Saka må utsetjast og handsamast i neste styremøte 2. desember og dernest vidare til Valdresrådet 16. desember. Dette gjev òg VNH tid til å koma med innspel til om det finns andre løysingar enn ettergjeving av lån og samanslåing med Visit Valdres. Magne Kampen trekte forslaget sitt til vedtak. Saka er utsett til neste styremøte 2. desember. S-54/15: Eventuelt Ingen saker under eventuelt.