MØTEINNKALLING. I møtet; Lensmann Tom Giertsen, Tjenesteavtale mellom kommunen og politiet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. I møtet; Lensmann Tom Giertsen, Tjenesteavtale mellom kommunen og politiet."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I møtet; Lensmann Tom Giertsen, Tjenesteavtale mellom kommunen og politiet. Presentasjon; Informasjon om Helgeland Regionråd, daglig leder Stig Sørra SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/18 18/698 SAMARBEIDSAVTALE DØNNA KOMMUNE OG NORDLAND POLITIDISTRIKT 55/18 18/652 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - DAG LASSE SARASSEN 56/18 18/700 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV HILDE ANDREASSEN 57/18 18/91 OPPGRADERING KULTURSAL 58/18 18/673 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 59/18 17/959 DETALJREGULERING KLEIVAN NÆRINGSOMRÅDE, DEL AV GNR 13/4 - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER 60/18 17/368 DETALJREGULERING DEL AV GNR 29/2 - MEÅSEN BOLIGFELT PÅ SOLFJELLSJØEN - SLUTTBEHANDLING

2 61/18 18/481 TV-AKSJONEN NRK KIRKENS BYMISJON 62/18 18/520 EKSTERN BARNEHAGEVURDERING - DØNNA BARNEHAGE 63/18 18/172 DØNNA BRANNVESEN - BEREDSKAPSPLAN OG INVESTERINGER Dønna, John-Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: : 00 : : 00 : 00 Utvalg: KST Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 17/ DK//TOJO /18 Kommunesektorens organisasjon TILSAGN OM OU-MIDLER - DØNNA KOMMUNE 17/ DK//TOJO X /18 Gunn Heidi Pettersen INFORMASJON OM NY NAMSMANNSTRUKTUR I NORDLAND POLITIDISTRIKT 17/ DK//TOJO /18 Mona Nilssen SIGNERT MØTEREFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE INTERKOMMUNAL ARKIV NORDLAND 17/ DK//TOJO /18 Nordland Fylkeskommune OPPDRAGSBREV - KOMMUNALE NÆRINGSFOND OG GRÜNDERFOND / DK//TOJO C /18 Siri Meland BREV VEDR. VANNSCOOTER 17/ DK//TOJO /18 Leirfjord kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - ØKONOMISAMARBEID HALD

4 17/ DK/STAB/PABL /18 Postmottak HOD ORIENTERING OM IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I BESTEMMELSENE OM OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARN 17/ DK//TOJO S /18 OVERSENDELSE AV OMRÅDE- OG ANLEGGSKONSESJONER I FORBINDELSE MED KONSERNDANNELSE I HELGELAND KRAFT AS. NVES REFERANSE: / DK//TOJO X /18 Olsen, Anne Stemland BEREDSKAPSTRAPPA - STATUS PÅ KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT 17/ DK/STAB/PABL U63 & /18 Helsedirektoratet REGISTRERING I BEVILLINGSREGISTERET - EN LOVPÅLAGT OPPGAVE 17/ DK/STAB/PABL /18 Postmottak HOD HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I EGENANDELSREGISTERFORSKRIFTEN 17/ DK//TOJO /18 Nordland fylkeskommune INVITASJON TIL BYROMSEMINAR 2018 PÅ FAUSKE 17. OG 18. OKTOBER 18/ DK/STAB/MEAN A /18 Saksnr 72/18 fra møte i Formannskap SAKSPROTOKOLL - SPRÅKKOMMUNER 18/ DK//TOJO /18 Saksnr 71/18 fra møte i Formannskap SAKSPROTOKOLL - DRIFTSORIENTERING JULI 2018

5 18/ DK//TOJO NAVN ********** E Ofl 13, fvl /18 Saksnr 1/18 fra møte i Klagenemnd SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SFO-TILBUD ********** 18/ DK/TEK/KJKI GNR 31/ /18 Saksnr 75/18 fra møte i Formannskap SAKSPROTOKOLL - 31/97 - KLAGE PÅ OPPRETTING AV EIENDOM 17/ DK/STAB/MEAN /18 Saksnr 6/18 fra møte i Arbeidsmiljøutvalg SAKSPROTOKOLL - BRUK AV OVERTID FØRSTE HALVÅR / DK/STAB/MEAN 461 & /18 Saksnr 7/18 fra møte i Arbeidsmiljøutvalg SAKSPROTOKOLL - SYKEFRAVÆR 1.TERTIAL / DK/STAB/PABL /18 Saksnr 6/18 fra møte i Eldreråd SAKSPROTOKOLL - PLANLEGGING AV FELLES ELDRERÅDSMØTE HØSTEN / DK/STAB/PABL /18 Saksnr 7/18 fra møte i Eldreråd SAKSPROTOKOLL - GJENNOMGANG AV ELDRERÅDETS BUDSJETT OG REGNSKAP

6 Sak 54/18 SAMARBEIDSAVTALE DØNNA KOMMUNE OG NORDLAND POLITIDISTRIKT Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: X31 Arkivsaksnr.: 18/698 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommunestyre tar mal for «Samarbeidsavtale mellom Dønna kommune og Nordland politidistrikt» til orientering. 2. Kommunestyret gir ordfører og rådmann mandat til å ferdigstille arbeidet med avtalen, og ordføreren fullmakt til å signere denne. 3. Signert avtale legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning. Bakgrunn: Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Samarbeidsavtalen skal hva kommunen kan bidra med i samarbeidet og hvilket tjenestetilbud innbyggerne kan forvente av politidistriktet og lokalt politi. Politikontakt/politiråd skal implementeres i løpet av Lensmann Tom Giertsen møter i kommunestyrets møte og informerer om avtalen. Saksutredning: Malen for samarbeidsavtalen inneholder punkter om politikontaktens hovedoppgaver, politirådets funksjon og beskrivelse av tjenestetilbudet. Videre en beskrivelse av forventninger og organisering av samarbeidet mellom kommunen og politidistriktet. I denne delen av avtalen defineres også kommunens egne behov. Det er denne delen som omfattes av punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak ferdigstille arbeidet med avtalen. Vurdering: Politiet har frist til for å være ferdig med avtalen Dette er bakgrunnen for at saksbehandler foreslår at ordfører og rådmann får fullmakt til å ferdigstille arbeidet med avtalen og at ordfører får fullmakt til å signere denne. De elementene som kommunestyret ønsker å ha inn i avtalen må signaliseres under den politiske behandlingen av saken. Her vil også lensmannen være tilstede, slik at det er mulighet for å få avklart hva som er realistisk og viktig å få inn i dokumentet. Ferdigstilt og signert avtale kommer tilbake til kommunestyret til endelig godkjenning. Nødvendigheten av signeringen før endelig godkjenning er av hensyn til politiets tidsfrist Vedlegg: Mal, Samarbeidsavtale mellom Dønna kommune og Nordland politidistrikt. Side 6 av 32

7 Sak 55/18 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - DAG LASSE SARASSEN Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 033 &16 Arkivsaksnr.: 18/652 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Dag Lasse Sarassen fratrer sine verv i Dønna kommune for resten av valgperioden på grunn av flytting fra kommunen. Bakgrunn: Dag Lasse Sarassen har søkt om fritak fra politiske verv med bakgrunn i flytting fra kommunen. Vurdering: Kommunelovens 15.1 har følgende ordlyd: «Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.» Dag Lasse Sarassen taper valgbarheten når han melder utflytting fra kommunen, slik at dette trenger ikke kommunestyret gjøre noen skjønnsmessige vurderinger av. Dette gjelder verv som kommunestyrerepresentant og varamedlem i valgnemnda. Vedlegg: Ingen Side 7 av 32

8 Sak 56/18 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV HILDE ANDREASSEN Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 033 &16 Arkivsaksnr.: 18/700 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Bakgrunn: Hilde Andreassen er valgt inn som kommunestyrerepresentant for perioden for Arbeiderpartiet. I tillegg er hun i samme periode valgt som: Fast medlem i formannskapet (for AP/SP/KP) Første varamedlem til administrasjonsutvalget (for AP/SP/KP) Varamedlem i valgnemnda for AP Hilde Andreassen søker om fritak fra alle politiske verv på grunn av helsemessige årsaker. Vurdering: Kommunestyret kan etter søknad frita, enten for et kortere tidsrom, eller resten av perioden den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. (Kommuneloven 15.2) Dersom kommunestyret innvilger fritak skal varamedlemmene fra vedkommende gruppe tre inn i hennes sted i den rekkefølge de er valgt. Dette innebærer at Steffen Jørgensen Mathisen blir fast møtende medlem i kommunestyret for resten av perioden. For vervene i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgnemnda skal det velges nye medlemmer fra den gruppe som den uttredende tilhørte, selv om det finnes varamedlemmer. Den kjønnsmessige balansen i utvalget må ivaretas ved nyvalg. 2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om Side 8 av 32

9 Sak 56/18 det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. (Kommuneloven 16.2 og 16.3) Vedlegg: Ingen Side 9 av 32

10 Sak 57/18 OPPGRADERING KULTURSAL Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 18/91 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/18 Formannskap /18 Formannskap /18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bygge ny scenerigg i Gamle Gymsalen ved Dønna barne- og ungdomsskole. Oppgraderingen finansieres ved: 1) Fondsmidler, satt av til kulturformål (DKS), på kr ,- 2) Bruk av kr fra disposisjonsfondet. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 74/18 Behandling: Ordfører John-Erik S. Johansen fremmet følgende forslag: Saken utsettes til formannskapets møte i august. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte i august. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 76/18 Behandling: KP v/karsten Vang fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til budsjettprosessen. Forslaget fikk 1 stemme, 5 stemte i mot. Høyre v/trine Sivertsen Hjordahl fremmet følgende endringsforslag til punkt nr 2: Finansiering på kr skal lånefinansieres. Det ble først votert over rådmannens innstilling til punkt 1. Rådmannens innstilling til punkt 1 ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. Det ble deretter votert over de to alternativene til punkt 2. Rådmannens innstilling til punkt 2 fikk 2 stemmer, og forslaget fra Høyre v/trine Sivertsen Hjortdahl fikk 3 stemmer. 1 stemte i mot. Side 10 av 32

11 Sak 57/18 Vedtak: Kommunestyret vedtar å bygge ny scenerigg i Gamle Gymsalen ved Dønna barne- og ungdomsskole. Oppgraderingen finansieres ved: 1) Fondsmidler, satt av til kulturformål (DKS), på kr ,- 2) Finansiering på kr skal lånefinansieres. Bakgrunn: I forbindelse med utbygging og restaurering av Dønna barne- og ungdomsskole ble Gamle Gymsal definert som kulturbygg, og skulle pusses opp i som en del av byggetrinn 3. Dette ble lagt inn i økonomiplanen, for senere å bli tatt ut igjen. Det er behov for å oppgradere Gamle Gymsal - slik at den fortsatt kan brukes til kino, forestillinger og andre arrangement. Scenen er nå nedrigget, da den var i meget dårlig stand og utgjorde en sikkerhetsrisiko. Gymsalen ble tatt i bruk i Scenen, som da var utformet etter minstekravene til riksteateret, har ikke vært oppgradert på 53 år. Dønna kommune har vært i kontakt med fylket og fått klarert at vi kan bruke de «gamle» DKSmidlene, som er satt av på fond, til å ruste opp Gamle Gymsal til kulturelle formål. I tillegg har vi en avsatt pott i forbindelse med en tidligere tildeling til kulturskolen. Dette utgjør tilsammen kr ,-. Det ble i den forbindelse utnevnt en arbeidsgruppe bestående av en representant fra Dønna horn, en representant fra skolen og leder av Frivilligsentral. I første runde så ønsket en å få kartlagt behovene/ønskene for oppgradering av kultursalen. Saksutredning: Det er gjennomført tre arbeidsmøter for å få kartlagt situasjonen og muligheten for oppgradering. Referat fra arbeidsmøte : Tilstede: Ros Mari Emilsen (Frivillighetskoordinator), Eva Narten Høberg (Dønna horn), Jannicke Kvitvær (DKS-kontakt DBU) og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen I møtet kom det inn følgende innspill til nødvendige oppgraderinger: Gode stoler til publikum og utøvere (150 stoler) Piano et robust elpiano m/høyttaler Gardiner og tekstiler på vegg Enkelt lydanlegg fast anlegg Enkel lyssrigg fast og enkel å bruke Kafebord til servering (20 stk) Flere og trygge strømuttak i salen. Nok kontakter og amper til å ha vanlig aktivitet på kjøkkenet (oppvaskmaskin, kaffetraktere m.m.). Kraftig nok strømuttak ute i gymsalen til å kjøre kino. Nytt lerret Side 11 av 32

12 Sak 57/18 Justere/ordne motoren til lerret Fastmontert prosjektor Låsbart skap med pc Oppussing kjøkken nye skap/benker Strøm kjøkken Ny komfyr - oppvaskmaskin Nytt oppheng gardiner Blending og nye gardiner Permanent blending av vinduer på scenen kan disse bare males svarte? Oppgradere og sjekke ut sceneriggen. Kjøpe nye scenetepper Varmepunpe? Rommet oppleves som kaldt. Fjerne resten av det fastmonterte gymutstyret balansebom m.m. I tillegg kom det inn følgende innspill i forhold til bruken av rommet: Viktig at den gamle gymsalen oppgraderes til en kultursal som en enkel å bruke og hvor en slipper å bruke mye tid på opprigging fast lyd og lys anlegg. Oppgradering av nøkkelsystemet. Det bør være en høyere gradering på nøklene. Salen skal kun brukes til kulturformål. All gymaktivitet flyttes til Dønnahallen. Lagerrommet må ryddes og alt av gymutstyr fjernes. Det må utarbeides regler for renhold og bruk av kultursalen. Arbeidsgruppen ønsker å prioritere scenen i første omgang. Dette da den er moden for utskiftning og også kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, slik den fremstår i dag. Det ble også diskutert muligheten for ekstern finansiering av noen av tiltakene. Leder i Dønna Frivilligsentral sender inn en søknad til Sparebank 1 om støtte til innkjøp av stoler og bord. Stein Ivar Mortensen vil også bli brukt i det videre arbeidet med å finne gode løsninger med utgangspunkt i de innmeldte behovene for oppgradering. Den gamle gymsalen har fått et løft i høst da ribbeveggen ble fjernet og salen er malt opp i lyse farger. Dørene er nå malt opp, noe som også bidrar til at salen fremstår mer innbydende. I etterkant av møtet kaller kommunalsjef 2 inn til møte med teknisk sjef og utleieansvarlig ved Dønna barne- og ungdomsskole. Dette for å diskutere innspillene som er kommet. OPPGRADERING KULTURSAL - MØTE MED UTLEIEANSVARLIG OG TEKNISK ETAT Tilstede: Asle Hanssen (Utleieansvarlig DBU) og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen Oppgradering av nøkkelsystem bør gjennomføres. Dette kan gjøres ved utskifting av sylinder i utgangsdør scene (nødutgangen). De andre inngangene har nå kort. Gymsalen er nå utleid til Dønna horn, seniordansen, kor (nyoppstartet), kino og en treningsgruppe. Den brukes også en del til barnebursdager og en del arrangementer (juleball, Side 12 av 32

13 Sak 57/18 konserter, barnefestival, dansekurs m.m.). Skolen bruker også salen til eksamensavvikling. Det er derfor lagt inn trådløst nett. Når rommet oppgraders til kulturformål vil det ikke lenger være aktuelt å leie ut til gymaktiviteter. Det er liten ressurs satt av til renhold av gymsalen. Det må lages instruks og regler for bruk av salen. Dette slik at en sikrer at salen fremstår ryddig og ren for alle brukerne. Det er viktig at teknisk gjør følgende vurderinger: Hvilke mulighet har en for oppgradering av det elektriske anlegget? Kan en justere/ordne motoren til lerret? Er det mulig å justere opp varmen? Kan en fjerne det som gjenstår av utrangert gymutstyr? Både fastmontert og løst utstyr. Har en mulighet til å fortsette oppgraderingen av salen ved blant annet å skifte belegg på scenen og eventuelt male scenen og vindu svart? Hvilke muligheter har en til å få blending? Kan en melde inn oppussing av kjøkkenet i budsjettprosess 2018? Kommunalsjef 2 tar kontakt med Stein Ivar Mortensen for å få inn kompetanse på lyd, lys og scene. Det kan her også være aktuelt å bruke Håkon Flatøy som konsulent. Det kalles inn til et nytt møte i løpet av våren når en har fått inn prisoverslag. I dette møtet kaller en inn arbeidsgruppen, utleieansvarlig og teknisk. OPPGRADERING KULTURSAL - INNSPILL ARBEIDSMØTE Tilstede: Stein Ivar Mortensen (Kulturskolen), Dagfinn Andreassen (teknisk) og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen I møtet ble det tatt en gjennomgang av referat fra tidligere møter og e-poster angående oppgradering kultursalen. Teknisk har sendt mail til utleieansvarlig og bedt om tilbakemelding på hva som skal fjernes/ryddes fra lager. Når tilbakemelding er mottatt vil dette bli utført. Mye av innspillene som er kommet går på bygningsmessige forhold. Teknisk lager et oppsett over kostnader slik at en kan få det meldt inn som tiltak i budsjettprosessen høsten Følgende tas med: Oppgradering elektrisk anlegg (grovt stipulert til kr ,-) Varmepumpe (ca ,-) Oppussing kjøkken (ca ,-) Belegg kultursal Eventuelt andre ting som avdekkes i prosessen Innspill: Viktig at belegget ikke er så hardt. Dette i forhold til akustikk. Oppgradering av låssylinder inngang scene kan gjennomføres. En må sjekke graderingen på de andre inngangene også. Side 13 av 32

14 Sak 57/18 Innspill: Viktig at rigger er lettvint å bruke. Prosjektor kan monteres på riggen sammen med lys. Det kalles inn til et nytt møte i arbeidsgruppen når en har fått inn prisoverslag. I rådmannens lederteam under sak 49/18 ble det gjort følgende vedtak: Opprusting av Gamle Gymsal midler fra Den kulturelle skolesekken Ubrukte midler fra tidligere bevilgninger fra Den kulturelle skolesekken er klarert for å kunne investeres i sceneutstyr. Det er satt i gang en prosess for å avklare hva som er behovet. Vedtak: Det brukes inntil kr til ekstern bistand for å utvikle skisser og kostnadsoverslag for sceneløsning. Dette for å få et best mulig grunnlag for enkeltsaken som skal til politisk behandling for tiltak iverksettes. Etter bistand fra Stein Ivar Mortensen ble det tatt kontakt med Lucjan Andrzej Golas, teknisk leder ved Lofoten kulturhus. Han har laget en skisse over scenen og en oversikt over hva som er forventede kostnader på de ulike delene av riggen (se mer detaljert i vedlegg). Bærekonstruksjon: ,- Stipulert sveising og montering: ,- Trekk og rør: ,- Stipulert montering: ,- Scenetekstiler: ,- Stipulert montering: 6 500,- Lyskastere, kabling og styring: ,- Stipulert montering og igangsetting: 3 600,- Prosjektorfeste, HDMI signalst.med panel på scenen: 5 300,- Stipulert montering: 3 600,- Akustikktepper med skinner i salen: ,- Stipulert montering: 4 800,- Gulvutbedring med dobbelt lag furufiner: ,- Stipulert montering: ,- Enkelt fremføringsutstyr/øvingsutstyr lyd: ,- Sum: ,- Budsjett utbedring scenerigg Dønna: Konsulentbistand ,- Kostnader i forbindelse med utbedring scenerigg ,- Uforutsette utgifter ,- Sum: ,- Side 14 av 32

15 Sak 57/18 Vi har avsatt på fond kr ,- til formålet. Det vil si at en mangler kr ,- for å få fullfinansiert oppgraderingen. Vurdering: Resultatet av arbeidsmøtene som har vært avholdt viser et stort behov for oppgradering av det som er Dønna kommune sin kultursal. Den brukes regelmessig til mindre og større oppsetninger i regi av rikskonserten, Den kulturelle skolesekken, skolen, Dønnahorn, bygdekinoen og andre lokale foreninger. Det er viktig å ha en kultursal som er rigget for den type bruk og som kan brukes både til øvinger og fremføringer. Dønnahallen er kun et alternativ på de større oppsetningene, da det blant annet er arbeidskrevende å rigge den til forestillinger. I den skisserte oppgraderingen fra konsulenten har en bygd en innvendig stålrigg slik at en er sikker på bæreevnen. Det er også foreslått en løsning på lyd og lys som har høy brukervennlighet, noe som gjør at alle brukerne kan betjene anlegget uten noen omfattende teknisk kunnskap. Det er også tatt hensyn til at anlegget ikke skal kreve omfattende og kostbare årlige tilsyn. Brukere av kultursalen vil spare midler, som nå brukes til innleie av lyd og lys ved arrangementer. Kartleggingen viser at det er en del oppgradering som må til, men arbeidsgruppen er enig om at det som bør prioriteres i første omgang er scenen. Det er stor vilje til å bidra med å få inn midler til videre oppgradering. Brukere av kultursalen ønsker å bidra med å skaffe sponsormidler. Det er også kommet innspill om at en kan arrangere kulturarrangement hvor midlene går uavkortet til videre oppgradering. Sparebank 1 har etter innsendt søknad fra frivilligsentralen bevilget et tilskudd på kr ,- til innkjøp av nye bord og stoler. Dønna kommune bruker lite midler på kultur. Ved å bevilge kr ,- gir en kulturlivet i Dønna et stort løft, som igjen kan føre til videre engasjement og oppgradering av kultursalen. Ved et positivt vedtak vil en kanskje greie å få gjort den nødvendige oppgraderingen av scene til gjennomføringen av årets juleball i slutten av desember. Vedlegg: Budsjetterte kostnader i forbindelse med utbedring av scenerigg Dønna Side 15 av 32

16 Sak 58/18 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/673 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/18 Formannskap /18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende endring av Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Dønna kommune: (Nytt avsnitt) REGNING PÅ REISEUTGIFTER OG MØTEGODTGJØRING Regninger på reiseutgifter og møtegodtgjørelse skal leveres elektronisk i kommunens lønns- og personalsystem. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 77/18 Behandling: Dønna SV v/yngve Skei fremmet følgende tilleggsforslag: Det klargjøres også for at folkevalgte får egen kommunal E-postadresse fra og med neste valgperiode. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Dønna SV v/yngve Skei ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende endring av Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Dønna kommune: (Nytt avsnitt) REGNING PÅ REISEUTGIFTER OG MØTEGODTGJØRINGRegninger på reiseutgifter og møtegodtgjørelse skal leveres elektronisk i kommunens lønns- og personalsystem. Det klargjøres også for at folkevalgte får egen kommunal E-postadresse fra og med neste valgperiode. Side 16 av 32

17 Sak 58/18 Bakgrunn: Kommunen arbeider med å bruke digitalisering for å forenkle administrative rutiner. Særlig gjelder dette ved at man tar i bruk løsninger som allerede tilbys gjennom systemene som kommunen allerede bruker (og betaler for). Vurdering: I det offentlige tilbys stadig flere digitale løsninger. Digitale løsninger skal være førstevalget i kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Staten samler alle sine pålegg i Digitaliseringsrundskrivet, som blir oppdatert jevnlig. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester. HALD-kommunene har i en tid benyttet elektroniske reiseregninger for ansatte. Den enkelte logger seg på kommunens personalsystem og legger inn sitt krav der. Leverandøren tilbyr også en mobil-app som håndterer vedlegg. Man tar et bilde av fergebilletten, som kan legges ved reiseregningen når den legges inn på nett. Nå er tiden inne for at systemet tas i bruk også når det gjelder reiseregninger fra politikere. Det er også lagt inn satser for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste, som kan registreres samtidig. Det er et ønske at møtegodtgjørelsen skal utbetales automatisk fra 2019, men det gjenstår å gjennomgå noen rutiner. Dette er også en oppfølging av digitaliseringsrundskrivet. Det bør være unødvendig å sende regning på beløp man har rett på, og som kan utbetales automatisk. Det er noen forhold som gjør det litt vanskeligere å få inn dette, på grunn av at listene ikke fanger opp dobbel godtgjørelse til leder for utvalg o.l. Det foreslås at det tas forankres i reglementet for politisk godtgjøring at reiseregning skal leveres på nett. Gevinsten ved digitalisering av tjenesten faller bort dersom det skal være valgfritt. Det foreslås derfor å ta inn følgende avsnitt i reglementet: REGNING PÅ REISEUTGIFTER OG MØTEGODTGJØRING Regninger på reiseutgifter og møtegodtgjørelse skal leveres elektronisk i kommunens lønns- og personalsystem. I tillegg er det lagt inn oppdatert sats for Grunnbeløp (G) i reglementet. Dersom det fra politisk side er ønske om andre endringer av reglementet, eller justering av satsene, kan det gjøres under denne behandlingen. Vedlegg: Reglement for godtgjøring til folkevalgte med forslag til endringer Side 17 av 32

18 Sak 59/18 DETALJREGULERING KLEIVAN NÆRINGSOMRÅDE, DEL AV GNR 13/4 - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/959 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/18 Formannskap /18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Formannskapet - som det faste utvalg for plansaker, sender forslag til reguleringsplan for Kleivan Næringsområde med tilhørende bestemmelser tilbake til tiltakshaver, og det foretas følgende endringer: - Det utarbeides en støyfaglig utredning med støysonekart som viser utbredelsen av gul og rød støysone i henhold til veilederens tab. 3. (Veileder T.1442/2016). - Støyfaglig tilleggsutredning sendes ut på begrenset høring til berørte parter. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at før utfylling i sjø finner sted skal det avklares med FMNO om dette krever tillatelse etter forurensningsloven. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal legges ut lense rundt fylling ved utfylling i sjø. - Det tas med i reguleringsbestemmelsene at det skal gjøres en geoteknisk undersøkelse av berørt og nærliggende strand og sjøområde før det iverksettes tiltak/utfylling i sjø. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 78/18 Behandling: Dønna SV v/ Yngve Skei la fram følgende forslag: Første og andre strekpunkt strykes i rådmannens forslag. En støyfaglig utredning med støysonekart utføres før driftsfasen startes opp. Med driftsfasen menes når knuseverket settes i drift. Etter dette la rådmannen fram en revidert innstilling som inkluderer forslaget fra Dønna SV v/yngve Skei: 1) Kommunestyret godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven fremmet forslag til reguleringsplan m/ planbestemmelser for Kleivan næringsområde, del av gnr/bnr 13/4 med følgende endringer: - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at før utfylling i sjø finner sted skal det avklares med FMNO om dette krever tillatelse etter forurensningsloven. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal legges ut lense rundt fylling ved utfylling i sjø. - Det tas med i reguleringsbestemmelsene at det skal gjøres en geoteknisk undersøkelse av berørt og nærliggende strand og sjøområde før det iverksettes tiltak/utfylling i sjø. Side 18 av 32

19 Sak 59/18 2. Konklusjon og tiltaksdel vedrørende øvrige mulige risiko- og sårbarhetsforhold for planområdet er å anse som godkjent. 3. For sluttbehandling og eventuell klage legges til grunn plan- og bygningslovens 15-2 og En støyfaglig utredning med støysonekart utføres før driftsfasen startes opp. Med driftsfasen menes når knuseverket settes i drift. Rådmannens opprinnelige innstilling ble satt opp mot revidert innstilling. Den reviderte innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Kommunestyret godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven fremmet forslag til reguleringsplan m/ planbestemmelser for Kleivan næringsområde, del av gnr/bnr 13/4 med følgende endringer: - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at før utfylling i sjø finner sted skal det avklares med FMNO om dette krever tillatelse etter forurensningsloven. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal legges ut lense rundt fylling ved utfylling i sjø. - Det tas med i reguleringsbestemmelsene at det skal gjøres en geoteknisk undersøkelse av berørt og nærliggende strand og sjøområde før det iverksettes tiltak/utfylling i sjø. 2. Konklusjon og tiltaksdel vedrørende øvrige mulige risiko- og sårbarhetsforhold for planområdet er å anse som godkjent. 3. For sluttbehandling og eventuell klage legges til grunn plan- og bygningslovens 15-2 og En støyfaglig utredning med støysonekart utføres før driftsfasen startes opp. Med driftsfasen menes når knuseverket settes i drift. Bakgrunn: Formannskapet har i sak 39/18 vedtatt utlegging av forslag til privat detaljreguleringsplan for Kleivan næringsområde på Glein del av gnr. 13/4. Saksutredning: Etter fristens utløp er det innkommet følgende uttalelser: Dønna ungdomsråd: Ungdomsrådet har ingen innvendinger i saken. Statens vegvesen - Region Nord, Bodø: Statens vegvesen har ingen innspill eller kommentarer til planforslaget. Sametinget, Karasjok: Side 19 av 32

20 Sak 59/18 Sametinget kan ikke se at beliggenhet eller øvrige kjente forhold vil være til hinder for eller komme i konflikt med automatiske fredete samiske kulturminner. Sametinget har ingen merknader til planforslaget. Fylkesmannen i Nordland (FMNO), Miljøvernavdelinga: Planfaglige mangler: Det foreligger ikke en støyfaglig utredning med støysonekart som viser utbredelsen av gul og rød støysone i henhold til veilederens tab. 3. (Veileder T.1442/2016). Det bør gjøres en støyfaglig tilleggsutredning som sendes ut på en begrenset høring til de berørte parter. Miljøfaglige forhold: Før utfylling i sjø finner sted skal det avklares med FMNO om dette krever tillatelse etter forurensningsloven. Ved utfylling av sprengte masser i sjø vil det også komme med plast som er brukt i forbindelse med sprengningsarbeidet. Det må tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal legges ut lense rundt fylling som fanger opp plast som etter hvert flyter opp fra steinmassene. Reindriftsfaglige forhold: Konsekvenser for reindriftas flyttlei og evt. avbøtende tiltak er ikke tatt med utredningen. FMNO kom med innspill om dette tema til planprogram, og det har også vært befaring med reindrifta på planområdet der denne er kunnskapsleverandør for bruk av flyttlei og plantesammensetning/utnytting av beitene. Avbøtende tiltak, som vegetasjonsskjerm og muligheten for stans i virksomheten ved reinflytting i området burde ha vært vurdert i utredningen. Utfra planområdets størrelse og beliggenhet, og etter en samlet vurdering, mener FMNO at planforslaget vil gi moderate negative konsekvenser for reindriftsinteressene. NVE Region Midt-Norge, Trondheim: Før det iverksettes tiltak/utfylling i sjø skal det gjøres en geoteknisk vurdering. Nordland Fylkeskommune (NFK), Plan- og miljø: Forholdet til regionale interesser: Planforslaget vil innebære til dels store inngrep i landskapet. NFK ba i uttalelse til planprogrammet at landskapskartleggingen skulle legges til grunn for planarbeidet. Landskapstypen i området (kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk) er å regne som sjelden i regional sammenheng. NFK mener det er positivt at selve masseuttaket, samt område for kai/utfylling begrenses av vegetasjonsskjerm og naturområde. Dette vil sammen med de topografiske forholdene bidra til Side 20 av 32

21 Sak 59/18 at landskapsinngrepet i liten grad vil være synlig fra veien og evt. omkringliggende boligområder. Kulturminefaglig uttalelse: Etter befaring i planområdet våren 2017 og ved sjekk mot gjeldende arkiver finner en at planforslaget med foreslått arealdisponering ikke kommer i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. NFK minner om lovens generelle aktsomhets- og meldeplikt hvis det under arbeid i marken oppdages spor eller gjenstander av kulturminneverdig opprinnelse. Vurdering: Saksbehandlers kommentar: Det foreligger merknader som kan få konsekvenser for planens gyldighet. Dette gjelder forholdet til støy, og kommentarer (fra fylkesmannen) om manglende støyfaglige utredninger. Det er fullt mulig å vedta regulerinsplanen slik den foreligger, uten støyfaglige vurderinger.. Utfordringene vil kunne komme i etterkant, slik fylkesmannen kommenterer i forhold til eventuelle klager på vedtatt plan. «I den grad kommunen ønsker at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved gyldigheten til planen, f.ek.s ved en klage, bør det nøye vurderes å stille krav om en tilleggsutredning i form av en støyfaglig utredning, og at planen etter dette sendes på ny høring til berørte parter.» (Fra Fylkesmannens høringsuttalelse.) Spørsmålet om støyfaglige utredninger kan også komme opp igjen når det skal gis tillatelse til å iverksette tiltaket. Saksbehandler vil derfor tilrå at forslag til reguleringsplan for Kleivan Næringsområde med tilhørende bestemmelser sendes tilbake til tiltakshaver, og det foretas følgende endringer: - Det utarbeides en støyfaglig utredning med støysonekart som viser utbredelsen av gul og rød støysone i henhold til veilederens tab. 3. (Veileder T.1442/2016). - Støyfaglig tilleggsutredning sendes ut på begrenset høring til berørte parter. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at før utfylling i sjø finner sted skal det avklares med FMNO om dette krever tillatelse etter forurensningsloven. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal legges ut lense rundt fylling ved utfylling i sjø. - Det tas med i reguleringsbestemmelsene at det skal gjøres en geoteknisk undersøkelse av berørt og nærliggende strand og sjøområde før det iverksettes tiltak/utfylling i sjø. Saksvedlegg: Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Saksmappevedlegg: Varsel om oppstart av planarbeid Adresseliste for utsending til off. høring Innkomne høringsuttalelser Side 21 av 32

22 Sak 59/18 DETALJREGULERING DEL AV GNR 29/2 - MEÅSEN BOLIGFELT PÅ SOLFJELLSJØEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/368 Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/18 Formannskap /18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner; med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12; fremlagte forslag til reguleringsplan m/planbestemmelser for Meåsen boligfelt, del av gnr. 33 bnr. 3 Breistrand med følgende endring: Frisikringssone for myke trafikanter på fv. 809 tegnes inn på plankartet som en frisikringssone. Eksisterende gang- og sykkelvei forlenges frem til det nye krysningspunktet. Det tas inn i planbestemmelsenes 6 rekkefølgebestemmelser i forhold til at leke- og uteoppholdsplasser skal være opparbeidet før det gis brukstillatelser for boliger. Kvaliteten på leke- og uteoppholdsplasser skal være i tråd med bestemmelsene i kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. Konklusjon og tiltaksdel vedrørende øvrige mulige risiko- og sårbarhetsforhold for planområdet er å anse som godkjent. 3. For sluttbehandling og eventuell. klage legges til grunn plan- og bygningslovens 15-2 og Behandling/vedtak i Formannskap den sak 79/18 Behandling: Yngve Skei ba om å få sin habilitet vurdert da han er i svogerskap med søker. Yngve Skei ble enstemmig kjent inhabil i saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner; med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12; fremlagte forslag til reguleringsplan m/planbestemmelser for Meåsen boligfelt, del av gnr. 29 bnr. 2 med følgende endring: Frisikringssone for myke trafikanter på fv. 809 tegnes inn på plankartet som en frisikringssone. Eksisterende gang- og sykkelvei forlenges frem til det nye krysningspunktet. Side 22 av 32

23 Sak 59/18 Det tas inn i planbestemmelsenes 6 rekkefølgebestemmelser i forhold til at leke- og uteoppholdsplasser skal være opparbeidet før det gis brukstillatelser for boliger. Kvaliteten på leke- og uteoppholdsplasser skal være i tråd med bestemmelsene i kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. Konklusjon og tiltaksdel vedrørende øvrige mulige risiko- og sårbarhetsforhold for planområdet er å anse som godkjent. 3. For sluttbehandling og eventuell. klage legges til grunn plan- og bygningslovens 15-2 og Bakgrunn: Formannskapet gjorde i sak 45/18 i møte følgende vedtak: 1. Søknad om å fremme privat forslag til detaljregulering av Meåsen Boligfelt, del av gnr. 29/2 på Solfjellsjøen i Dønna kommune godkjennes. I henhold til plan- og bygningslovens 12-3, og vedtar formannskapet - som det faste utvalg for plansaker, å legge ut forslag til detaljreguleringsplan m/planbestemmelser inkl. planbeskrivelse og reguleringskart til offentlig ettersyn. 2. Utlegging av planforslaget skal annonsers i en avis og gjøres tilgjengelig elektronisk gjennom utlegging på kommunens hjemmeside Tilgrensende naboer og interessehavere skal tilskrives og gis muligheten til å komme med innspill innenfor de gitte frister. Frist for innsendelse av merknader settes til 1. juni Annonsekostnader, kartkopier og reguleringsgebyr/behandlingsgebyr betales av tiltakshaver ihht. vedtatt gebyrregulativ 2017, enkel plan. Gebyret skal være betalt før reguleringsplanen vedtas/stadfestes av Dønna kommunestyre. På grunn av sen utlegging til høring, er høringsfristen senere forlenget til Saksutredning: Etter at høringsfristen er utgått er det kommet følgende innspill: Statens vegvesen, Region Nord brev datert Statens vegvesen gir følgende innspill: - Det er viktig at krysningspunktet for myke trafikanter på fv. 809 blir en frisikringssone. Dette må tegnes inn på plankartet. Ingenting må hindre sikten for myke trafikanter når de krysser fylkesvegen, - Eksisterende gang- og sykkelvei må forlenges slik at den treffer det nye krysningspunktet, Side 23 av 32

24 Sak 59/18 Kommentar: Frisikringssone for myke trafikanter på fv. 809 tegnes inn på plankartet som en frisikringssone. Eksisterende gang- og sykkelvei forlenges frem til det nye krysningspunktet. Begge tiltakene er viktige element i arbeidet med trafikksikring. NVE, Region Nord, brev datert : Ingen merknader. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert : Ingen merknader. Fylkesmannen i Nordland, brev datert : Fylkesmannen kommenterer feil i overskriften, men har oppfattet henvendelsen som at planen er på høring. Kommenterer også kvaliteten på kartet som fulgte dokumentene. Fylkesmannen ser ikke at deres tidligere innspill er vurdert, og at saksfremlegget til formannskapet ikke inneholder noen vurderinger - ut over at planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Solfjellsjøen. Fylkesmannen finner grunn til å stille spørsmål ved om det i saken er oppnådd tilstrekkelig medvirkning både når det gjelder offentlige myndigheter og allmenheten. I høringsuttalelsen vises til fylkesmannens innspill ved oppstart om forventning til at kommunedelplanens krav til minimumsstørrelse på areal eget for lek og uteoppholdsplasser. Her er det også stilt krav til opparbeiding, avstand, størrelse og standard på/til lekeplasser. Fylkesmannen finner ikke bestemmelser, knyttet til lekeplasser og uteoppholdsplasser i planforslaget, og forutsetter at dette er vurdert i forhold til utbyggingen. Videre foreslår det rekkefølgebestemmelser i planen, for å sikre at lekeplasser og uteoppholdsplasser blir opparbeidet. Fylkesmannen er særlig opptatt av de minste barna, og deres mulighet for lek innenfor boligområdet BK 1. Som tiltak foreslås det at det gis reguleringsbestemmelser som sikrer opparbeiding av noe leke- og oppholdsareal her. I forhold til landskapet setter fylkesmannen, som i sitt innspill til planprosessen, fokus på det vil bli store siluettvirkninger av utbyggingen. Kommentar: - Tidligere innspill er vurdert, og delvis tatt inn i planforslaget. Slik det er gjort med øvrige innspill, og i tråd med etablert praksis. Det er grunneiers konsulent som har gjennomført denne prosessen. - Solfjellsjøen og omegn lokalutvalg tok tidlig, på eget initiativ, tak i saken og ga sin positive tilslutning. Det har vært muntlig kontakt mellom saksbehandler og leder av lokalutvalget i saksforberedelsene, og lokalutvalget har ingen negativ opplevelse i Side 24 av 32

25 Sak 59/18 forhold til denne konkrete planprosessen. Det har også kommet innspill fra en lokal grunneier, og kommunikasjon med berørte parter har skjedd etter den adresselisten som brukes i slike saker. - I forhold til lekeplasser og uteoppholdsplasser, så er det naturlig at kommunedelplanens bestemmelser også gjelder for reguleringsplanen. Fylkesmannens innspill er en nyttig presisering. - Boligene i planområdet blir plassert på en nedsprengt flate. Dette reduserer siluettvirkningen. Området ligger også på en ås, i forhold til annen bebyggelse på Solfjellsjøen. Eventuelle siluettvirkninger vil kun være synlige fra sjøen. Sametinget, brev datert : Ingen merknader eller kommentarer. Nordland fylkeskommune, brev datert Kommenterer, som Fylkesmannen, kvaliteten på kartet og feilen i overskriften. I tillegg tar de opp at det er utfordrende å finne opplysninger på kommunens hjemmeside, noe som kan være uheldig for allmennhetens muligheter for innsyn. Fylkeskommunen ber kommunen om å følge opp dette i senere saker. Rekkefølgebestemmelser, i forhold til lekeplasser og uteoppholdsareal, savner fylkeskommunen og gir en merknad på dette. Kommunen bes om å vurdere rekkefølgebestemmelsene ( 6 i planbestemmelsene), for å sikre at leke- og uteoppholdsplasser er opparbeidet før det gis brukstillatelse til boligene. Kommentar: - Rekkefølgebestemmelser, i forhold til leke- og uteoppholdsplasser, tas inn i planbestemmelsene. - Kommunen tar til etterretning kommentarene om kvalitet på kart og kommunens hjemmeside. Jorid Schjeldrup, brev datert Ber om at kommunen kontakter henne umiddelbart hvis man skal koble seg til vannledningen som går over hennes eiendom. Videre at gangveien mellom hennes eiendom og Sigvald Olsen sin eiendom blir opparbeidet, slik at det ikke blir etablert en snarvei over hennes eiendom. Kommentar: - Ved utbygging av vann til planområdet følges vanlige prosedyrer, som inkluderer dialog med berørte grunneiere. - Forholdet til en eventuell gangvei tas med videre i prosessen. Vurdering: Rekkefølgebestemmelser, i forhold til lekeplasser og uteoppholdsplasser, tas inn i planen. Kvaliteten på disse skal være i tråd med hva som er bestemt i kommunedelplanen for Solfjellsjøen. Vegvesenets innspill om frisikringssone og forlengelse av sykkel- og gangvei tas inn i planen. Side 25 av 32

26 Sak 59/18 Øvrige innspill vil følge saken videre, og skal tas hensyn til ved realisering av planen. Dette gjelder spesielt forholdet til berørte grunneier utover utbygger. Feilen i overskriften ser ikke ut til å ha konsekvenser for høringsrunden, ei heller kvaliteten på kartet. For fremtidige planprosesser innføres en bedre kvalitetssikring av slike forhold. Kommunens hjemmeside må utvikles videre, slik at den gir allmenheten best mulig anledning til å sette seg inn i fremtidige planprosesser. Vedlegg: Søknad om utlegging av reguleringsplanforslag til høring Meåsen Boligfelt gnr. 29 bnr. 2. Forslag til reguleringsbestemmelser. Høringsinnspill. Side 26 av 32

27 Sak 59/18 TV-AKSJONEN NRK KIRKENS BYMISJON Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 18/481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/18 Formannskap /18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Formannskapet i Dønna kommune vedtar å opprette en kommunekomité for årets TV-aksjon. Komitéen består av formannskapets medlemmer - med ordfører som leder. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 80/18 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet i Dønna kommune vedtar å opprette en kommunekomité for årets TV-aksjon. Komitéen består av formannskapets medlemmer - med ordfører som leder. Bakgrunn: Hvert år arrangeres det en innsamlingsaksjon gjennom NRK og i den forbindelse er kommunene involvert i å administrere innsamlingsarbeidet. I 2018 skal pengene fra TVaksjonen gå til Kirkens Bymisjon. Aksjonsdag er søndag Saksutredning: Fylkesaksjonsleder for Nordland har i henvendelse, , til Dønna kommunebrev v/ordfører - bedt om at det utnevnes en kommunekomité. Det anmodes om at dette blir gjort innen 11. juni. Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. Fylkesordfører Sonja Alice Steen. er leder for fylkesaksjonskomitéen, som er en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. De senere år har ordfører vært leder og formannskapets medlemmer har utgjort resten av kommunekomitéen for TV-aksjonen. Vurdering: Rådmannen foreslår at tidligere praksis videreføres. Planlegging og gjennomføringen av aksjonen har i meget liten grad støtt på utfordringer. Det fremmes derfor forslag om at formannskapets medlemmer skal utgjøre kommunekomitéen for årets TV-aksjon, med ordfører som leder av komitéen. Side 27 av 32

28 Sak 59/18 Det bør søkes hjelp i kommunens administrasjon, først og fremst fra Frivilligsentralen, for å rekruttere og organisere bøssebærerne. Erfaring viser at det er dette som vanligvis er den mest krevende delen av dugnaden. Side 28 av 32

29 Sak 59/18 EKSTERN BARNEHAGEVURDERING - DØNNA BARNEHAGE Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/520 Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/18 Formannskap /18 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna barnehage gjennomfører ekstern barnehagevurdering våren Behandling/vedtak i Formannskap den sak 73/18 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak: Kommunestyret vedtar at Dønna barnehage gjennomfører ekstern barnehagevurdering våren Bakgrunn: Studiesenter RKK Ytre Helgeland har sendt inn en søknad om midler til ekstern vurdering for barnehagene på Ytre Helgeland (Herøy, Dønna, Alstahaug, Træna, Lurøy, Leirfjord og Nesna). På grunn av kort søknadsfrist ble det avklart at søknaden skulle sendes inn, og avklaring på hvilke kommuner som skulle delta kunne komme i etterkant. Det ble søkt om en pilot i to kommuner, for så å bruke erfaringen til å videreføre prosessen i flere kommuner. Dønna kommune har signalisert at vi var aktuelle med en barnehage og at det kunne være aktuelt å samarbeide med Herøy kommune. Både i forhold til felles gjennomføring av LP-prosjektet og allerede etablert samarbeid. Søknaden på kr ,- er nå innvilget. Det vil bli gitt opplæring med bistand fra nasjonale vurderer over to dager. RRK vil bli invitert inn i et nettverk for regionkoordinatorer for ekstern vurdering i skole og barnehage. Saksutredning: I møtet med styrer i Dønna barnehage ble det avklart at Dønna barnehage ønsker å delta i prosjektet. Som en forberedelse til den eksterne barnehagevurderingen må det gjennomføres en ståstedsanalyse i barnehagen ved oppstart nytt barnehageår. Styrer velger ut hvem som skal delta i Side 29 av 32

30 Sak 59/18 vurderingsgruppen og delta på opplæringen i regi av U-dir. Selve gjennomføringen av den eksterne vurderingen vil da bli i løpet av våren Vurdering: Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjon over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det kan også bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten kan personalet lære av sin egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. I tilstandsrapporten for 2017 er det bestemt at de kommunale barnehagene i Dønna skal årlig gjennomføre en barnehagevurdering ved hjelp av et verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet som kalles en «Ståstedsanalyse». Dette er et refleksjons - og prosessverktøy som skal hjelpe barnehagene med å drøfte og vurdere kvaliteten på egen praksis som et grunnlag for et felles forbedringsarbeid. Ekstern barnehagevurdering er en metode for å hjelpe barnehagen med å vurdere og videreutvikle kvaliteten på tilbudet til barna i barnehagen. Metoden bidrar med et eksternt blikk fra to «likemenn» og tar et utgangspunkt i ståstedsanalysen for barnehagen. Barnehagen velger område for vurderingen og lager et fremtidsbilde. Ekstern veileder innhenter og strukturerer informasjon, analyserer og gjør vurderinger og gir informasjonen tilbake til barnehagen. Etter dette blir det barnehageeier og styrer som overtar ansvaret for å gjennomføre et utviklingsarbeid for å heve kvaliteten til barnehagen. I ekstern vurdering skal barna, foreldrene og heile personalgruppa involveres. Verktøyet skal bidra til refleksjon og drøfting av mål, innhold og oppgaver og på kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagevurderingen blir gjennomført av «likemenn». Likemenn vil si en som har utdanning og erfaring med arbeid i barnehagen. Den eksterne vurderinga kan gjennomføres av for eksempel barnehagelærere, styrer eller pedagogiske ledere. I mindre kommuner med få barnehager kan en samarbeide med andre kommuner på tvers av kommunegrenser, slik at en får et eksternt blikk på barnehagens praksis. I forbindelse med deltakelse i prosjektet vil vurderingsgruppen få en to-dagers opplæring fra veiledere fra U-dir. Evaluering viser at barnehagene opplever at ekstern barnehagevurdering kan være en god måte å vurdere kvaliteten i barnehagen på og at den i stor grad medvirker til videre utvikling. Deltakelse i prosjektet vil bli drøftet med fagorganisasjonene og drøftingsprotokollen vil bli vedlagt saken. Side 30 av 32

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 18/91

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 18/91 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 18/91 OPPGRADERING KULTURSAL Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bygge ny scenerigg i Gamle Gymsalen ved Dønna barne- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Behandlede saker: 54/18-63/18 Mari Brox Mikalsen ble valgt som settevaraordfører for møtet

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Behandlede saker: 54/18-63/18 Mari Brox Mikalsen ble valgt som settevaraordfører for møtet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2018 Tid: 09:00-12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Odd Einar Lorentzen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Oppmøte ved Fallosen, Glein Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Oppmøte ved Fallosen, Glein Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Oppmøte ved Fallosen, Glein Møtedato: 04.07.2018 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 28.08.2018 Tid: 08:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen (permisjon fra kl 13.10, deltok

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.11.2016 Tid: 09:00 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 77/18 18/673 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 77/18 18/673 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 28.08.2018 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2014 Tid: kl. 09.30 10:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: DBU Møtedato: 17.04.2018 Tid: 08:30 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen og Yngve Skei Forfall: Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.03.2016 Tid: 09:00 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 12.06.2018 Tid: 08:30 12:05 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox Mikalsen, Nils Jenssen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): John-Erik S. Johansen, Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Dønnamann Møtedato: 07.12.2018 Tid: 10:00 11:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Marita Johansen (deltok ikke under sak 24

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 04.04.2017 Tid: 09:00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Snekkervika skole (utemøte) Møtedato: 04.07.2017 Tid: 09:00 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Yngve Skei, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 07.12.2018 Tid: 11:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2019 Tid: 09:30 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Steffen Jørgensen Mathisen, Ken Roger Edvardsen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /18 Grong kommunestyre /18

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /18 Grong kommunestyre /18 Grong kommune Arkiv: GNR Gnr/bnr 23/282 Arkivsaksnr.: 17/1734 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 22.06.2018 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 21.06.2018 84/18 Grong

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 22.03.2019 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Berit Opland, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 BEHANDLING AV KLAGE - REGULERINGSPLAN SKUDNESET MARITIME NÆRINGSPARK Ordførers innstilling: Dønna kommune tar ikke klagen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Dønnamann Møtedato: 06.02.2018 Tid: 08:30 10:05 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Jens Carlsen, Marita T. Johansen, Asle Hanssen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni

Møteinnkalling. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen Dato: 02.03.2018 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2. Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2017006 Arkivsaksnr: 2017/424-16 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/17 21.09.2017 Kommunestyret 89/17 25.09.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 08.05.2018 Tid: 08:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen (deltok ikke under sak 54), Nils Jenssen, Mari Brox

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 24.09.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:50 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Trollskogen, Løkta Møtedato: 05.07.2016 Tid: 15:15 16:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2017 Tid: 09:30 13:40 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Vedtak om områdereguleringsplan Leinesodden Helgeland Maritime Servicebase Saksbehandler: Øyvind Toft Arkivsak: 17/89-19 Arkivkode: RNR 2015-01 Klageadgang: Ja

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2013/2868 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17573/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 86/18 Teknisk utvalg 04.12.2018

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/17 17/369 BARNS RETT TIL SAMTYKKE TIL Å DELTA I FORSKNING 7/17 17/368 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID MEÅSEN BOLIGFELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/17 17/369 BARNS RETT TIL SAMTYKKE TIL Å DELTA I FORSKNING 7/17 17/368 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID MEÅSEN BOLIGFELT DØNNA KOMMUNE Utvalg: UNGDOMSRÅD Møtested: Kommunehuset : 06.02.2017 Tid: 14:45 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.02.2016 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent.

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Saksprotokoll - Bystyret 01.09.2016 Behandling: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Vedtak: Arendal Bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven 12-12 forslag til detaljregulering for

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

ARHO/2016/ /233/1. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/

ARHO/2016/ /233/1. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 23 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/1551-22/233/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/43 09.05.2017 Endring av reguleringsplanen for Vognill

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/79 DETALJREGULERING FOR IBARNESET BOLIGOMRÅDE Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/13 Formannskap 27.08.2013 15/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.05.2018 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.05.2017 Tid: 09:00 13.25 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem, plannr

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201319 Saksmappe: 2017/117-37 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 29.08.2017 Saksframlegg Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem, plannr 201319 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/383 Saksbehandler:STL Dato:18.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 33/17 Kommunestyret 15.06.2017 2. gangsbehandling-

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS - del av GB 1/1 - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS - del av GB 1/1 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: 611 Saksmappe: 2017/1932-12093/2018 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 12.03.2018 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS - del av GB

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 01.10.2013 Tid: kl. 08.30 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 27.01.2017 2015/910-1110/2017 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Plan og forvaltning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2017009 Arkivsaksnr: 2017/1861-8 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/18 15.02.2018 Planid 2017009 - Reguleringplan

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Godkjent med muntlig orientering om fremdrift på nytt sykehjem Behandlede saker: Sak 22/19 35/19

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Godkjent med muntlig orientering om fremdrift på nytt sykehjem Behandlede saker: Sak 22/19 35/19 Nesna kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2019 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Davidsen, Finn Rindahl,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON - VESENTLIG TERRENGINGREP

SØKNAD OM DISPENSASJON - VESENTLIG TERRENGINGREP DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønna Voksenopplæring Møtedato: 13.03.2018 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/37/232 - Reguleringsplan Måkevegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingrid Okkenhaug Bævre ingrid.okkenhaug.bavre@innherred-samkommune.no 74048500 Arkivref: 2008/5381 - /1721/37/232

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering av Solheim boligfelt, Tverlandet planid

Sluttbehandling - Detaljregulering av Solheim boligfelt, Tverlandet planid Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2018 76563/2018 2017/17835 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/47 Komite for plan, næring og miljø 10.10.2018 18/164 Bystyret 25.10.2018 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/606

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/606 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/606 TILSKUDD INTERKOMMUNALE SAMARBEID 2017 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bevilge følgende beløp til interkommunale

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer