INFORMASJONSBROSJYRE 2018 / 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSBROSJYRE 2018 / 2019"

Transkript

1 INFORMASJONSBROSJYRE 2018 / 2019 Velkmmen til Nrdskgen barnehage Enhetsleder/Styrer: Marianne Dahl Bakka STYRERASSISTENT: Grete Lie Friis : BARNEHAGENS BESØKS ADRESSE: Nrdskgen barnehage Nrdskgen 15 BARNEHAGENS POSTADRESSE: Nrdskgen barnehage Pstbks HORTEN E-pst: SMS: Barnehagen sender ut SMS til freldrene med infrmasjn. Nytt system tas i bruk høsten 2018 mer inf kmmer Dere kan sende SMS hele døgnet. Send gjerne med engang dere vet at barnet er sykt. Dere kan gså sende sms direkte til avdelingen. TELEFON Slsikkene : Filene : Blåveiser : Hvitveiser : NORDSKOGEN har 4 avdelinger sm i 2018/2019 er rganisert på følgende måte: Hvitveiser: Barn født i 2017 Blåveiser : Barn født i 2016 g 2017 Filer : Barn født i 2015 g 2016 Slsikker : Barn født i 2013 g 2014 ; 2013 barna kalles gså sklestarter PERSONALE / BEMANNING : PEDAGOGISKE LEDERE: Aase Gjessing Kringstad Cathrine H. Kaarby Elin Larsgård Hilde Mnen Hilde Lindsverk (vikariat til ) Kristin Jakbsen Marianne Heimstad Renata Kinga Sbczak (permisjn til ) MAIL: Planer g infrmasjnsskriv fra styrer g pedaggene sendes på mail Mailadressene må hldes ppdater Brukerundersøkelsen sendes på mail Infrmasjn fra barnehageadministrasjnen sendes på mail. FAGARBEIDERE: Azira Dzinic Cat Landr Mna Haugland Nina Olsen Olga Vilgtskaya ASSISTENTER: Birthe Thresen Marianne Kjelven Braaten Marte Aanerud Olga Zimmer FACEBOOK / internett: Barnehagen har en facebkside drevet av freldrene. Barnehage har en hjemmeside via Hrten kmmune 1 Versjn per

2 Freldresamarbeid Freldre skal ppleve å få støtte i g ha innflytelse i frhld til eget barn, g gjennm medvirkning i freldreråd, FAU g SU.(se frklaring under) Samtidig må barnehagen balansere hensynet til enkeltfreldres ønsker med hensynet til fellesskapet. Barnehagen g hjemmet har et felles ansvar fr barnets trivsel g utvikling, g det er viktig at samarbeidet bygger på gjensidig åpenhet g tillit. Vi har et felles ansvar fr å ta pp ting med hverandre underveis. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres msrgs g ppdragerppgaver g på den måten skape et gdt grunnlag fr barnas utvikling, livslang læring g aktive deltakelse i et demkratisk samfunn (Barnehagelven 2) Daglig kntakt: Ved henting / levering utveksles relevant infrmasjn mellm ansatte g freldrene. Alle avdelingene har freldretavler der infrmasjn henges pp. Freldrene bes m å følge pp denne tavlen daglig. Brukerundersøkelser: Vi bruker freldreundersøkelsen fra Udir sm sendes digitalt. Et svar per barn. Freldresamtaler: Det vil bli tilbudt t freldresamtaler i løpet av året. I tillegg kan både freldre g persnal be m samtaler ved behv. Helsesøster g styrer deltar ved behv Freldreråd Består av freldre / fresatte til alle barn i barnehagen. Det skal fremme fellesinteressen til freldrene, g bidra til at samarbeidet mellm freldrene g persnalet skaper et gdt barnehagemiljø. Freldrerådet velger representanter sm representerer freldrene i Samarbeidsutvalget (SU), samt representanter til barnehagens arbeidsutvalg (FAU). SU: Samarbeidsutvalget Består av 2 representanter fra freldregruppa, 2 representanter fra de ansatte g styrer/enhetsleder. Utvalget skal behandle saker sm er viktig fr barnehagens innhld, virksmhet g samarbeidet med freldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen fr den pedaggiske virksmheten. FAU: freldrenes arbeidsutvalg/ barnehagens arbeidsutvalg. Består av minst en fresatt fra hver avdeling FAU skal først g fremst ivareta samarbeidet mellm barnehagen g hjemmene. FAU arrangerer ssiale sammenkmster fr barn, freldre g ansatte i løpet av året. 2

3 Taushetsplikt, pplysningsplikt g plitiattest: Taushetsplikt: Ansatte sm jbber i barnehage er bundet av taushetsplikten gjennm frvaltningslven 13. Den mfatter pplysninger man får i frbindelse med arbeidet, angående persnlige frhld. Opplysningsplikt: Du har pplysningsplikt til barneverntjenesten når du har grunn til å tr at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt fr andre frmer fr alvrlig msrgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvrlige atferdsvansker. Dette følger av barnevernlven 6-4 g barnehagelven 22 Plikten til å gi pplysninger gjelder gså ved pålegg fra barneverntjenesten eller fylkesnemnda. Opplysningsplikten etter barnevernlven går fran taushetsplikten Plitiattest: De sm skal jbbe i barnehagen må levere plitiattest før de tiltrer stillingen Etiske retningslinjer Bilder/vide/nett: Freldrene må gdkjenne at barnehagen kan benytte bilder g vide av barnet. Man kan ikke ta bilde av andre barn i barnehagen uten deres freldres samtykke. Alle freldre fyller hvert år ut et arkivkrt med samtykke skjema. Praktisk infrmasjn Dagsrytme: 06.45: Barnehagen åpner Barna har mulighet til å spise medbrakt frkst i barnehagen /11.30 Lek g gruppeaktiviteter ute/inne 11/11.30 Lunsj: servering av brødmat eller varm mat Lek g gruppeaktiviteter ute/inne mat; mellmmåltid, servering av frukt g knekkebrød Barnehagen stenger Levering g henting: Den sm henter/ leverer må gi beskjed til en ansatt. Vi ønsker å møte dere fr å utveksle infrmasjn, men det er ikke alltid mulig å gå fra det man hlder på med. Km da gjerne brt til ss der vi er. Vi snakker ikke ver hdet på barna m saker sm ikke er fr små ører. Be m at vi tar det i et annet rm, ellers er det mulig å ta en telefn til ss. Beskjeder utenm det vanlige ønsker vi at dere tar med pedaggisk leder. Det er pedaggisk leder sm er hvedansvarlig fr samarbeidet med dere freldre. Dersm andre enn freldrene skal hente må barnehagen ha beskjed. 3

4 Matservering: Barnehagen serverer lunsj g 2-mat Barnehagen er en 5 - m dagen barnehage, sm satser på å servere mer frukt g grønt, g mindre sukker Barna har med seg egen frkst m de ønsker spise det i barnehagen. Frkst spises fra Det serveres melk g vann til maten Dersm ditt barn har allergier eller annen grunn til at det ikke skal ha nen typer mat er det viktig at barnehagen får beskjed; bruk arkiv krtet. Sykdm g fravær:( - fr et friskere flk - flkehelseinstituttet) Syke barn er hjemme Barnehagen vil ha beskjed dersm dere blir hjemme pga sykdm eller bare tar en fri dag. Det er avgjørende fr ss fr å planlegge dagen: skal vi vente på dere? Trenger vi sette inn vikar? Vi vil ha beskjed så tidlig sm mulig. Senest kl 8.30 Dere kan sende sms se hvrdan på eget punkt SMS til mbilskle/mbil kan sendes hele døgnet. Da ligger det klart når vi kmmer på jbb Klær g utstyr Alt av klær g utstyr SKAL navnes. Barnet må alltid ha med klær til å være ute i allslags vær. 1-2 skift er lurt å ha på plassen Barn sm sver må ha med egen vgn, utstyrt til å sve ute i. Regntrekk g myggnetting er viktig. Freldrene må vaske sengetøy g hlde vgnene ved like. Ta en sjekk innimellm; luft i dekkene g lignende Barn sm bruker bleier må ha med det g evt. kremer barnet bruker. Det er trangt i garderbene, vått tøy må hjem fr å tørke. Vi ppfrdrer dere til å ha med gjenbrukspser (fra KIWI/MENY eller andre typer) sm vi kan legge det våte / møkkete tøyet i, så reduserer vi bruken av plastpser. Bursdagsfeiring Når barnet har bursdag er det litt ekstra servering: barnet kan velge hvilke frukter, bær de ønsker å ha på fruktfatet Det lages krne, henges ut flagg g ballnger på plassen. Vi har bursdagssamling der barnet får være i fkus g velge aktiviteter. Freldrekasse / Reisekasse (rutiner) På freldremøte i løpet av høsten tar vi pp m det er stemning fr å samle inn litt ekstra så barna kan kmme seg på tur med buss til; byen, bibliteket g lignende. Det er FAU sm står ansvarlig fr kassen, men det er barnehagen sm fikser det praktiske rundt en slik kasse. FAU har en pstkasse i hver garderbe der man kan levere penger til turkassa annymt. Internt K-team: Minst 2 ganger i året går styrer, styrerassistenten g pedaggene på avdeling gjennm alle barna på avdelingen fr å avdekke behv fr hjelp, støtte, utvidet freldresamarbeid l. 4

5 Utvidet K-team: Dersm barnehagen i intern k-team ppdager eller tenker at en familie / et barn trenger ne mer, løfter man saken til Utvidet K-team. Fresatte gir sitt samtykke til at saken kan løftes, eller den løftes annymt. Fresatte kan delta dersm det er hensiktsmessig. I utvidet kteam deltar; styrer, styrerassistenten, pedaggene på avdeling, helsesøster, barnevernet, PPT Samarbeid med andre instanser Vi innhenter alltid samtykke før vi kntakter andre instanser vedrørende enkelt barn. Helsestasjn: Helsestasjn har ansvar fr å drive generelt frebyggende g helsefremmende arbeid fr å trygge barns ppvekstsvilkår i kmmunen. Helsestasjn samarbeider fte med barnehagene mkring barn med spesielle behv. Helsestasjnen er sentral i frhld til å kartlegge barns språkutvikling. Helsestasjnen deltar i utvidet KO-team Samarbeid med sklen: Barna i Nrdskgen barnehage tilhører ulike sklekretser. Det siste året i barnehagen kaller vi barna: sklestartere. De har ulike aktiviteter tilpasset deres alder g mdning. Hrten kmmune har vedtatt en egen plan: samarbeid g sammenheng, barnehage, hjem g skle. Nrdskgen vil arbeide etter prinsipper nedfelt i fenne planen. Familiehuset: Et lett tilgjengelig g samrdnet tilbud til barn, unge g deres familier sm pplever å ha behv fr støtte g hjelp. Lkaler i 2. etasje ved barnebibliteket. Telefn: Videregående skle g Universitetet i Sørøst-Nrge Barnehagen har i perider elever/studenter utplassert fra ungdmssklen, videregående eller universitetet i ulike praksiser. PPT: Den pedaggisk - psyklgiske tjenesten: Denne tjenesten er en av de faglige instansene sm kan gi sakkyndig vurdering g hjelp i frbindelse med barn med spesielle behv g barn med funksjnshemninger. Barnevernstjenesten: Gjennm sin daglige kntakt med barn er de ansatte i barnehagen i en sentral psisjn i frhld til å kunne bservere g mtta infrmasjn m barns msrgs g livssituasjn. Alle ansatte i barnehagen er i barnehagelvens 22 pålagt pplysningsplikt verfr barnevernet når det er grunn til å tr at barn er utsatt fr msrgssvikt. Barnevernstjenesten kan hjelpe familier sm strever i lengre eller krtere perider. Ta gjerne kntakt med ss i barnehagen fr infrmasjn m hjelpetiltak eller annen støtte. Barnevernet deltar i utvidet KO-team Bibliteket Barnehagen er på turer med barn i små g stre grupper til bibliteket. Barnehagen bestiller bkpakker innenfr temaer vi jbber med, g på ulike språk. Bibliteket tilbyr Eventyrstunder sm barnehagen kan benytte. Kirken g andre trssamfunn: Vi samarbeider med kirken g andre trssamfunn der det er naturlig. Det er aktiv påmelding fr deltakelse på slike arrangementer. NAV/ føniks l: Barnehagen har i løpet av året vksne utplassert i praksisplass fr arbeidserfaring/ arbeidstrening eller språktrening l 5