Ny vegreferansemodell i NVDB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny vegreferansemodell i NVDB"

Transkript

1 Ny vegreferansemodell i NVDB SOSI Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg 2.0 Teknologidagene 2018 Hovel Heggen Statens vegvesen Geomatikk Region Øst

2 Regionreformen/kommunereform Fra 19 til 11 fylker Fra 428 til 365 kommuner

3 Dagens vegreferansemodell Dagens vegreferanse og oppbygning Har blitt til etter hvert som behov har meldt seg. Henger sammen med administrative grenser ved at fylkes- og kommunenummer er egenskap. Vegstatus blander sammen fase i livet og type veg. Flere egenskaper er overflødige og noen blandes også sammen med andre objekttyper. Dekker ikke et utvidet vegnett for gående og syklende. Vegstatus Anleggsveg = A Eksisterende ferjestrekning = S Eksisterende veg = V Gang- og sykkelveg = G GangSykkelvegAnlegg= T MidlertidigStatusBilveg = T MidlertidigStatusGangSykkelveg = U MidlertidigVeg = W PlanlagtFerjestrekning = E PlanlagtGangSykkelveg = Q planlagtveg = P Rømmningstunnel = X Serviceveg = M

4 Ny vegreferansemodell Hva gjør vi med referansesystemet? Lager et nytt vegreferansesystem som er uavhengig av administrative grenser. Gir oss unik vegreferanse for ERF-veger på landsbasis. Unike vegnummer på ERF-veger uavhengig av grenser. For KPS-veger må man vite hvilken kommune man jobber i eller spør etter. Rydder opp i kompleksiteten. Blander ikke sammen type veg og fase i livet som i dag. Tar bort overflødige egenskaper. Legger til rette for et utvidet vegnett for gående og syklende. I tillegg vil vegnettet heretter håndteres gjennom de nye API-ene til NVDB. NVDB Studio blir historisk. Alle som leser eller skriver data til NVDB må bruke de nye API-ene.

5 Basisnettverket Kjernen i referansesystemet Basisnettverket i NVDB er bygd opp av nettelementene lenkesekvenser og noder. Lenker beskriver hvilke deler av lenkesekvensen som er gyldig ved ulike tidspunkt. I vegsammenheng benytter vi begrepene veglenkesekvenser og veglenker. N2 LS4 LS3 LS1 N6 N8 N9 N7 N10 LS5 N4 L7 L6 L4 L3 L8 L9 L10 Lenkesekvens Startnode Sluttnode Lenker LS1 N1 N2 L1, L2, L3, L4 N5 LS2 L2 L5 LS2 N3 N4 L5 LS3 N5 N6 L6, L7 N3 LS4 N7 N8 L8, L9 LS5 N9 N10 L10 L1 Lenkesekvenser har unike ID-er. Lenker har et løpenummer innenfor lenkesekvensen. Nummerering av lenkene i tabellen henviser til lenkenummer i figuren for å tydeliggjøre hvilke lenker lenkesekvensen er bygd opp av. N1 Nn LSn Node Lenkesekvens Nn Ln Node Lenke

6 Lineærereferanser Vegsperring med lineæreferanse: Veglenkesekvens posisjon 0, ,35 0,1 0,5 1 Veglenkesekvens veglenke 1 veglenke 2 veglenke 3

7 Basisnettverket Endringer i modellen Type veg Går bort fra bruk av temakoder i NVDB og benytter i stedet TypeVeg fullt ut. Utvider vegnett for gående og syklende og innfører flere typer veg. Nivåkoding Innfører egen klasse for detaljnivå. Godkjent lengde I stedet for metrering på objektnivå, vil veglenkenes godkjente lengde benyttes til å generere metrering. Type veg Kanalisert veg Enkel bilveg Rampe Rundkjøring Bilferje Passasjerferje Gang- og sykkelveg Sykkelveg Gangveg Gågate Fortau Trapp Gangfelt Gatetun

8 Ny vegreferansemodell type veg TypeVeg og detaljnivå Eksempel på TypeVeg og nivådeling av vegnettet fra Sosi Vegnett 5.0

9 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Nye objekttyper i NVDB Vegsystem Vegkategori Fase Vegnummer Strekning Strekning Delstrekning Arm (J/N) Adskilte løp (J/N) Adskilte løp nummer Trafikantgruppe Sekvens Hovedløp kjøreveg og gs-veg Armer Envegmed/mot ID Kryssystem Kryssdel Del Trafikantgruppe Planskilte kryss Rundkjøringer ID Sideanlegg Sideanleggsdel Del Trafikantgruppe Plasser Lommer Beredskapsveg Serviceveg De nye objekttypene vil bare bli brukt der det er nødvendig, og vil derfor ikke være heldekkende for vegnettet i NVDB. Brukere trenger ikke å ha et aktivt forhold til alle objekttypene, men får en sammenstilling gjennom API-et.

10 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Vegsystem o Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen. o Inkluderer hovedløp, rampekryss, rundkjøringer, gang- og sykkelveger, armer, sideanlegg. Vegsystem Vegkategori Fase Vegnummer Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Privat veg Skogsbilveg

11 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Vegsystem definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 915 Vegsystem Definerer hvilke deler av vegnettet som Vegkategori forvaltningsmessig hører sammen. Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger. Europaveg E SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR) Riksveg R SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå. Fylkesveg F Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå. Kommunal veg K Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen. Vegnummer Fase Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen. Angir vegens fase i livet. Privat veg P Private veger. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen. Skogsveg S Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS. Planlagt P Planlagt veg, vedtatt trasé. Under bygging A Veg under bygging Eksisterende V Veg som er del av operativt vegnett Fiktiv F Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter som ikke kan stedfestes på andre lenker.

12 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Strekning objekttype og egenskap o Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning. Tar utgangspunkt i dagens hovedparseller. o En strekning består av alle vegtyper som forvaltningsmessig sett hører til den aktuelle vegen innenfor strekningen. o Nummereres fra vegens start til slutt. o Er «bestandig», uavhengig av endringer i vegnettet. o Erstatter flere av dagens parseller. Alle de røde veglenkene kan håndteres innenfor en strekning

13 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Delstrekning - egenskap o Inndeling av strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gangog sykkelveger. o Nummeret er unikt innenfor strekningen. o Sammen med strekning, erstatter delstrekninger deler av dagens parseller. o Den enkelte delstrekning får sammenhengende metrering. D1 D1 D10 D1

14 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Strekning definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 916 Strekning Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning Strekning Delstrekning Arm Adskilte løp Adskilte løp nummer Trafikantgruppe Sekvens Nummer for den enkelte strekning i et vegsystem Inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen. Angir om delstrekningen skal Ja J betraktes som en arm til et hovedløp Nei N Angir at delstrekningen har så fysisk Med Med Medstrekning for adskilte løp adskilte løp eller kjørebaner at disse der kjøreretning er med referansemessig må håndteres hver metreringsretning. for seg. Nei N Delstrekningen har ikke fysisk adskilte løp med egne referanser. Mot Mot Motstrekning for adskilte løp der kjøreretning er mot metreringsretning. Unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2. Angir hvilken trafikantgruppe vegen Gående og G som delstrekningen representerer syklende skal benyttes av Kjørende K Deler inn strekningen i sekvenser i stigende rekkefølge. Nummerering av sekvensene er slik at ved sortering kommer armer, gang- og sykkelveger, adskilte løp etc. på riktig plass topologisk. Nummeret er unikt innenfor strekningen.

15 L:400 L:300 L:400 L:200 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Godkjent lengde en egenskap til veglenkene o De nye objekttypene har ikke et forhold til meterverdiene. o Hver lenke i basisnettet har sin godkjente lengde. o Godkjent lengde danner grunnlag for metrering. o Metrering presenteres som en del av den nye vegreferansen for brukeren. L:500 L:400 L:100

16 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Kryssystem og kryssdeler o Kryssystem består av en rekke kryssdeler, og angir med det hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig hører sammen. o Kryssystem dekker rundkjøringer og rampekryss. o Kryssystemet er stedfestet på hovedløpet til vegen, ev. en arm. o Vegobjekt 37 Vegkryss holder på vanlige kryssegenskaper Kryssystem 1 7 ID Kryssdel Del Trafikantgruppe 1, 2.. Kryssystem Kryssdel Nummer for den enkelte kryssdel

17 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Kryssystem og kryssdeler definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 917 Kryssystem Angir hvilke deler av et ID kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen 918 Kryssdel De enkelte delene et Del kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring. Unik ID for kryssystemet Nummer for den enkelte del av kryssystemet Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe vegen som delstrekningen representerer skal benyttes av Gående og syklende Kjørende G K Egenskapen ID for Kryssystem er et nummer uten noen form for logikk. Vil etter hvert vurdere om denne egenskapen er nødvendig.

18 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Sideanlegg og sideanleggsdel o Sideanlegg trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett, fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig. Dette kan være rasteplasser, holdeplasser, beredskapsveger eller serviceveger. o Sideanlegg er stedfestet på hovedløpet til vegen, ev. en arm. o Et sideanlegg består av en eller flere sideanleggsdeler, og disse kan gjelde forskjellige trafikantgrupper. 2 1 ID Sideanlegg Sideanleggsdel Del Trafikantgruppe 1, 2.. Sideanlegg Sideanleggsdel Nummer for den enkelte sideanleggsdel

19 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Sideanlegg og sideanleggsdeler definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 919 Sideanlegg Sideanlegg som trenger egne referanselenker ID forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig 920 Sideanleggsdel De enkelte delene et Del sideanlegg består av Unik ID for sideanlegget Nummer for den enkelte del av sideanlegget Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe vegen som delstrekningen representerer skal benyttes av. Gående og syklende Kjørende G K Egenskapen ID for sideanlegget er et nummer uten noen form for logikk. Vil etter hvert vurdere om denne egenskapen er nødvendig.

20 Ny vegreferansemodell oppslagsnøkkel Tilrettelegging av vegreferanse som oppslagsnøkkel For å kunne søke eller lage rapporter ut fra ny vegreferanse, trengs det en sammensatt måte å sette opp søket på. Ny vegreferansemodell er mer kompleks enn den gamle, men oppslagsnøkkelen blir ikke så ulik den vi har i dag: Oppslag ut fra dagens vegreferanse: (Fylkesnr/kommunenr) Vegategori Vegstatus Vegnummer Hovedparsell Meter Eksempel: 0500 Ev6 hp14 m382 Oppslag ut fra ny modell: Kategori (Fase) Vegnummer Strekning Delstrekning Meter: Eksempel: Ev6 S42 D1 m382 I praksis betyr dette at fylkesnummer og kommunenummer ikke er nødvendig, og at dagens Hovedparsell erstattes av Strekning og Delstrekning.

21 Ny vegreferansemodell oppslagsnøkkel Eksempler Pek på objekt i Vegkart: Pek på objekt i rundkjøring i Vegkart: Kan bli presentert slik: EV6 S29 D1 m838 Kan bli presentert slik: EV6 S29 D1 m783 - Kryssdel 1 m13 Oktober 2018

22 Nye vegnummer Endring av vegnummer Det er generert forslag til nye vegnummer for alle veger som i dag er sekundære eller øvrige fylkesveger, og forslaget vil bli vurdert lokalt. Alle nye vegnummer må «godkjennes» fra sentralt hold i og med at de nå er unike på landsbasis. Det er laget en kartløsning som viser forslaget til nye nummer. Endring av vegnummer må være gjennomført innen 1. august 2019.

23 Prosjekt: NVDB Referansesystem Implementasjon

24 NVDB Produkter og tjenester fra NVDB i dag FKB Vegnett Utveksling av vegnettsendringer med kommunene Vbase (vegnettsgeometri) Legges ut ukentlig på Norge Digitalt Elveg Kvalitetskontrollert datasett med vegnett og fagdata kombinert med adresser fra Matrikkelen for ruteplan Legges ut 10 ganger i året og brukes bl.a. av nødetatene Ruteplantjeneste (Vegvesen Trafikk) Oppdateres samtidig med Elveg Produktene vil moderniseres som en følge av regionreformen

25 Ny standard og produktspesifikasjon Ny vegreferansemodell medfører også at spesifikasjonen for SOSI Vegnett må endres. Sosi Vegnett 5.0 SOSI Vegnett 4.0 FKB-Vegnett 4.03 SOSI Vegnett 4.5 FKB-Vegnett 4.5 SOSI Vegnett 4.6 FKB-Vegnett 4.6 SOSI Vegnett 5.0 Elveg 2.0

26 Ny standard og produktspesifikasjon Produkter i dag Elveg Vbase Elveg 2.0 FKB Vegnett 4.03

27 Veglenke sosi vegnett 5.0 class Veglenke med datatyper og kodelister «featuretype» Veglenke::Veglenke + detaljnivå: Vegdetaljnivå [0..1] + feltoversikt: CharacterString [0..1] + konnekteringslenke: Boolean [0..1] + senterlinje: Kurve + typeveg: TypeVeg + veglenkeadresse: Veglenkeadresse [0..1] + vegsystemreferanse: Vegsystemreferanse Lenke class Veglenke med datatyper og kodelister class Veglenke med datatyper og kodelister class Veglenke med datatyper og kodelister + kjørebane + kjørefelt + vegtrase «codelist» Veglenke::Vegdetaljnivå + bilferje + enkelbilveg + fortau + gangfelt + gangogsykkelveg + gangveg + gatetun + gågate + kanalisertveg + passasjerferje + rampe + rundkjøring + sykkelveg + trapp «codelist» Veglenke::TypeVeg «datatype» Veglenke::Veglenkeadresse + adressekode: Integer + adressenavn: CharacterString + sideveg: CharacterString [0..1]

28 Vegsystemreferanse Sosi vegnett 5.0 class Veglenke med datatyper og kodelister «datatype» Veglenke::Vegsystemreferanse + kryssystem: Kryssystem [0..1] + sideanlegg: Sideanlegg [0..1] + vegstrekning: Vegstrekning [0..1] + vegsystem: Vegsystem + vegsystemreferansefradato: Date [0..1] Vegsystem Angir hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen. Vegstrekning deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning. Sideanlegg Denne gjelder sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig. Kryssystem Et kryssystem angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen.

29 Vegsystemreferanse Elveg 2.0 class Veglenke med datatyper og kodelister «datatype» Veglenke::Vegsystem + fase: Vegfase + vegkategori: Vegkategori + vegnummer: Integer class Veglenke med datatyper og kodelister class Veglenke med datatyper og kodelister + eksisterendeveg = V + planlagtveg = P + vegunderbygging = A «codelist» Veglenke::Vegfase + europaveg = E + fylkesveg = F + kommunalveg = K + privatveg = P + riksveg = R + skogsveg = S «codelist» Veglenke::Vegkategori

30 Elveg 2.0 I utgangspunktet vil Elveg 2.0 få følgende objekttyper i tillegg til Veglenke: Fra Elveg 1.0: -Fartsgrense -Innkjøring forbudt -Høydebegrensning -Vegsperring -Svingerestriksjon -Jernbanekryssing -Trafikkreguleringer -Funksjonell vegklasse Tillegg fra FKB Vegnett 4.6: -Værutsatt veg -Landbruksvegklasse -Gågateregulering Tillegg fra NVDB: -Motorveg -Beredskapsveg -Serviceveg Objekttyper som utgår: -Ferjeleie -Transportlenke -Kommunedele

31 Vegsperring class NVDB-objekter med k... «codelist» NVDB:: TypeVegsperring + betalingssperring + bussluse + fjernstyrtsperring + låstsperring + trafikkavviser + ulåstsperring Type Låst sperring Ulåst sperring Fjernstyrt sperring Trafikkavviser Bussluse Betalingssperre Beskrivelse Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l. Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer. Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy) Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling

32 Vegsperring Dagens Type Beskrivelse Antall i NVDB Ny type Låst bom Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon Låst sperring Rørgelender Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk 386 Trafikkavviser Steinblokk Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk 503 Trafikkavviser New Jersey New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk 177 Trafikkavviser Betongkjegle Bussluse Trafikkavviser Bilsperre Bom med automatisk åpner Kjegle(r),/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy) Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen). Har ingen beskrivelse i dag, så her kan det være registrert litt forskjellig. Noen av disse kan nok være ulåst sperring. 277 Trafikkavviser 102 Bussluse 117 Trafikkavviser 1519 Trafikkavviser Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy 99 Fjernstyrt sperring

33 Høring om SOSI-standard Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg Høringsfrist: 30. November 2018