Ny vegreferansemodell i NVDB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny vegreferansemodell i NVDB"

Transkript

1 Ny vegreferansemodell i NVDB SOSI Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg 2.0 Teknologidagene 2018 Hovel Heggen Statens vegvesen Geomatikk Region Øst

2 Regionreformen/kommunereform Fra 19 til 11 fylker Fra 428 til 365 kommuner

3 Dagens vegreferansemodell Dagens vegreferanse og oppbygning Har blitt til etter hvert som behov har meldt seg. Henger sammen med administrative grenser ved at fylkes- og kommunenummer er egenskap. Vegstatus blander sammen fase i livet og type veg. Flere egenskaper er overflødige og noen blandes også sammen med andre objekttyper. Dekker ikke et utvidet vegnett for gående og syklende. Vegstatus Anleggsveg = A Eksisterende ferjestrekning = S Eksisterende veg = V Gang- og sykkelveg = G GangSykkelvegAnlegg= T MidlertidigStatusBilveg = T MidlertidigStatusGangSykkelveg = U MidlertidigVeg = W PlanlagtFerjestrekning = E PlanlagtGangSykkelveg = Q planlagtveg = P Rømmningstunnel = X Serviceveg = M

4 Ny vegreferansemodell Hva gjør vi med referansesystemet? Lager et nytt vegreferansesystem som er uavhengig av administrative grenser. Gir oss unik vegreferanse for ERF-veger på landsbasis. Unike vegnummer på ERF-veger uavhengig av grenser. For KPS-veger må man vite hvilken kommune man jobber i eller spør etter. Rydder opp i kompleksiteten. Blander ikke sammen type veg og fase i livet som i dag. Tar bort overflødige egenskaper. Legger til rette for et utvidet vegnett for gående og syklende. I tillegg vil vegnettet heretter håndteres gjennom de nye API-ene til NVDB. NVDB Studio blir historisk. Alle som leser eller skriver data til NVDB må bruke de nye API-ene.

5 Basisnettverket Kjernen i referansesystemet Basisnettverket i NVDB er bygd opp av nettelementene lenkesekvenser og noder. Lenker beskriver hvilke deler av lenkesekvensen som er gyldig ved ulike tidspunkt. I vegsammenheng benytter vi begrepene veglenkesekvenser og veglenker. N2 LS4 LS3 LS1 N6 N8 N9 N7 N10 LS5 N4 L7 L6 L4 L3 L8 L9 L10 Lenkesekvens Startnode Sluttnode Lenker LS1 N1 N2 L1, L2, L3, L4 N5 LS2 L2 L5 LS2 N3 N4 L5 LS3 N5 N6 L6, L7 N3 LS4 N7 N8 L8, L9 LS5 N9 N10 L10 L1 Lenkesekvenser har unike ID-er. Lenker har et løpenummer innenfor lenkesekvensen. Nummerering av lenkene i tabellen henviser til lenkenummer i figuren for å tydeliggjøre hvilke lenker lenkesekvensen er bygd opp av. N1 Nn LSn Node Lenkesekvens Nn Ln Node Lenke

6 Lineærereferanser Vegsperring med lineæreferanse: Veglenkesekvens posisjon 0, ,35 0,1 0,5 1 Veglenkesekvens veglenke 1 veglenke 2 veglenke 3

7 Basisnettverket Endringer i modellen Type veg Går bort fra bruk av temakoder i NVDB og benytter i stedet TypeVeg fullt ut. Utvider vegnett for gående og syklende og innfører flere typer veg. Nivåkoding Innfører egen klasse for detaljnivå. Godkjent lengde I stedet for metrering på objektnivå, vil veglenkenes godkjente lengde benyttes til å generere metrering. Type veg Kanalisert veg Enkel bilveg Rampe Rundkjøring Bilferje Passasjerferje Gang- og sykkelveg Sykkelveg Gangveg Gågate Fortau Trapp Gangfelt Gatetun

8 Ny vegreferansemodell type veg TypeVeg og detaljnivå Eksempel på TypeVeg og nivådeling av vegnettet fra Sosi Vegnett 5.0

9 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Nye objekttyper i NVDB Vegsystem Vegkategori Fase Vegnummer Strekning Strekning Delstrekning Arm (J/N) Adskilte løp (J/N) Adskilte løp nummer Trafikantgruppe Sekvens Hovedløp kjøreveg og gs-veg Armer Envegmed/mot ID Kryssystem Kryssdel Del Trafikantgruppe Planskilte kryss Rundkjøringer ID Sideanlegg Sideanleggsdel Del Trafikantgruppe Plasser Lommer Beredskapsveg Serviceveg De nye objekttypene vil bare bli brukt der det er nødvendig, og vil derfor ikke være heldekkende for vegnettet i NVDB. Brukere trenger ikke å ha et aktivt forhold til alle objekttypene, men får en sammenstilling gjennom API-et.

10 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Vegsystem o Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen. o Inkluderer hovedløp, rampekryss, rundkjøringer, gang- og sykkelveger, armer, sideanlegg. Vegsystem Vegkategori Fase Vegnummer Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Privat veg Skogsbilveg

11 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Vegsystem definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 915 Vegsystem Definerer hvilke deler av vegnettet som Vegkategori forvaltningsmessig hører sammen. Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger. Europaveg E SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR) Riksveg R SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå. Fylkesveg F Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå. Kommunal veg K Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen. Vegnummer Fase Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen. Angir vegens fase i livet. Privat veg P Private veger. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen. Skogsveg S Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS. Planlagt P Planlagt veg, vedtatt trasé. Under bygging A Veg under bygging Eksisterende V Veg som er del av operativt vegnett Fiktiv F Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter som ikke kan stedfestes på andre lenker.

12 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Strekning objekttype og egenskap o Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning. Tar utgangspunkt i dagens hovedparseller. o En strekning består av alle vegtyper som forvaltningsmessig sett hører til den aktuelle vegen innenfor strekningen. o Nummereres fra vegens start til slutt. o Er «bestandig», uavhengig av endringer i vegnettet. o Erstatter flere av dagens parseller. Alle de røde veglenkene kan håndteres innenfor en strekning

13 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Delstrekning - egenskap o Inndeling av strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gangog sykkelveger. o Nummeret er unikt innenfor strekningen. o Sammen med strekning, erstatter delstrekninger deler av dagens parseller. o Den enkelte delstrekning får sammenhengende metrering. D1 D1 D10 D1

14 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Strekning definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 916 Strekning Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning Strekning Delstrekning Arm Adskilte løp Adskilte løp nummer Trafikantgruppe Sekvens Nummer for den enkelte strekning i et vegsystem Inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen. Angir om delstrekningen skal Ja J betraktes som en arm til et hovedløp Nei N Angir at delstrekningen har så fysisk Med Med Medstrekning for adskilte løp adskilte løp eller kjørebaner at disse der kjøreretning er med referansemessig må håndteres hver metreringsretning. for seg. Nei N Delstrekningen har ikke fysisk adskilte løp med egne referanser. Mot Mot Motstrekning for adskilte løp der kjøreretning er mot metreringsretning. Unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2. Angir hvilken trafikantgruppe vegen Gående og G som delstrekningen representerer syklende skal benyttes av Kjørende K Deler inn strekningen i sekvenser i stigende rekkefølge. Nummerering av sekvensene er slik at ved sortering kommer armer, gang- og sykkelveger, adskilte løp etc. på riktig plass topologisk. Nummeret er unikt innenfor strekningen.

15 L:400 L:300 L:400 L:200 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Godkjent lengde en egenskap til veglenkene o De nye objekttypene har ikke et forhold til meterverdiene. o Hver lenke i basisnettet har sin godkjente lengde. o Godkjent lengde danner grunnlag for metrering. o Metrering presenteres som en del av den nye vegreferansen for brukeren. L:500 L:400 L:100

16 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Kryssystem og kryssdeler o Kryssystem består av en rekke kryssdeler, og angir med det hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig hører sammen. o Kryssystem dekker rundkjøringer og rampekryss. o Kryssystemet er stedfestet på hovedløpet til vegen, ev. en arm. o Vegobjekt 37 Vegkryss holder på vanlige kryssegenskaper Kryssystem 1 7 ID Kryssdel Del Trafikantgruppe 1, 2.. Kryssystem Kryssdel Nummer for den enkelte kryssdel

17 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Kryssystem og kryssdeler definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 917 Kryssystem Angir hvilke deler av et ID kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen 918 Kryssdel De enkelte delene et Del kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring. Unik ID for kryssystemet Nummer for den enkelte del av kryssystemet Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe vegen som delstrekningen representerer skal benyttes av Gående og syklende Kjørende G K Egenskapen ID for Kryssystem er et nummer uten noen form for logikk. Vil etter hvert vurdere om denne egenskapen er nødvendig.

18 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Sideanlegg og sideanleggsdel o Sideanlegg trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett, fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig. Dette kan være rasteplasser, holdeplasser, beredskapsveger eller serviceveger. o Sideanlegg er stedfestet på hovedløpet til vegen, ev. en arm. o Et sideanlegg består av en eller flere sideanleggsdeler, og disse kan gjelde forskjellige trafikantgrupper. 2 1 ID Sideanlegg Sideanleggsdel Del Trafikantgruppe 1, 2.. Sideanlegg Sideanleggsdel Nummer for den enkelte sideanleggsdel

19 Ny vegreferansemodell nye objekttyper Sideanlegg og sideanleggsdeler definert i datakatalogen Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse 919 Sideanlegg Sideanlegg som trenger egne referanselenker ID forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig 920 Sideanleggsdel De enkelte delene et Del sideanlegg består av Unik ID for sideanlegget Nummer for den enkelte del av sideanlegget Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe vegen som delstrekningen representerer skal benyttes av. Gående og syklende Kjørende G K Egenskapen ID for sideanlegget er et nummer uten noen form for logikk. Vil etter hvert vurdere om denne egenskapen er nødvendig.

20 Ny vegreferansemodell oppslagsnøkkel Tilrettelegging av vegreferanse som oppslagsnøkkel For å kunne søke eller lage rapporter ut fra ny vegreferanse, trengs det en sammensatt måte å sette opp søket på. Ny vegreferansemodell er mer kompleks enn den gamle, men oppslagsnøkkelen blir ikke så ulik den vi har i dag: Oppslag ut fra dagens vegreferanse: (Fylkesnr/kommunenr) Vegategori Vegstatus Vegnummer Hovedparsell Meter Eksempel: 0500 Ev6 hp14 m382 Oppslag ut fra ny modell: Kategori (Fase) Vegnummer Strekning Delstrekning Meter: Eksempel: Ev6 S42 D1 m382 I praksis betyr dette at fylkesnummer og kommunenummer ikke er nødvendig, og at dagens Hovedparsell erstattes av Strekning og Delstrekning.

21 Ny vegreferansemodell oppslagsnøkkel Eksempler Pek på objekt i Vegkart: Pek på objekt i rundkjøring i Vegkart: Kan bli presentert slik: EV6 S29 D1 m838 Kan bli presentert slik: EV6 S29 D1 m783 - Kryssdel 1 m13 Oktober 2018

22 Nye vegnummer Endring av vegnummer Det er generert forslag til nye vegnummer for alle veger som i dag er sekundære eller øvrige fylkesveger, og forslaget vil bli vurdert lokalt. Alle nye vegnummer må «godkjennes» fra sentralt hold i og med at de nå er unike på landsbasis. Det er laget en kartløsning som viser forslaget til nye nummer. Endring av vegnummer må være gjennomført innen 1. august 2019.

23 Prosjekt: NVDB Referansesystem Implementasjon

24 NVDB Produkter og tjenester fra NVDB i dag FKB Vegnett Utveksling av vegnettsendringer med kommunene Vbase (vegnettsgeometri) Legges ut ukentlig på Norge Digitalt Elveg Kvalitetskontrollert datasett med vegnett og fagdata kombinert med adresser fra Matrikkelen for ruteplan Legges ut 10 ganger i året og brukes bl.a. av nødetatene Ruteplantjeneste (Vegvesen Trafikk) Oppdateres samtidig med Elveg Produktene vil moderniseres som en følge av regionreformen

25 Ny standard og produktspesifikasjon Ny vegreferansemodell medfører også at spesifikasjonen for SOSI Vegnett må endres. Sosi Vegnett 5.0 SOSI Vegnett 4.0 FKB-Vegnett 4.03 SOSI Vegnett 4.5 FKB-Vegnett 4.5 SOSI Vegnett 4.6 FKB-Vegnett 4.6 SOSI Vegnett 5.0 Elveg 2.0

26 Ny standard og produktspesifikasjon Produkter i dag Elveg Vbase Elveg 2.0 FKB Vegnett 4.03

27 Veglenke sosi vegnett 5.0 class Veglenke med datatyper og kodelister «featuretype» Veglenke::Veglenke + detaljnivå: Vegdetaljnivå [0..1] + feltoversikt: CharacterString [0..1] + konnekteringslenke: Boolean [0..1] + senterlinje: Kurve + typeveg: TypeVeg + veglenkeadresse: Veglenkeadresse [0..1] + vegsystemreferanse: Vegsystemreferanse Lenke class Veglenke med datatyper og kodelister class Veglenke med datatyper og kodelister class Veglenke med datatyper og kodelister + kjørebane + kjørefelt + vegtrase «codelist» Veglenke::Vegdetaljnivå + bilferje + enkelbilveg + fortau + gangfelt + gangogsykkelveg + gangveg + gatetun + gågate + kanalisertveg + passasjerferje + rampe + rundkjøring + sykkelveg + trapp «codelist» Veglenke::TypeVeg «datatype» Veglenke::Veglenkeadresse + adressekode: Integer + adressenavn: CharacterString + sideveg: CharacterString [0..1]

28 Vegsystemreferanse Sosi vegnett 5.0 class Veglenke med datatyper og kodelister «datatype» Veglenke::Vegsystemreferanse + kryssystem: Kryssystem [0..1] + sideanlegg: Sideanlegg [0..1] + vegstrekning: Vegstrekning [0..1] + vegsystem: Vegsystem + vegsystemreferansefradato: Date [0..1] Vegsystem Angir hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen. Vegstrekning deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning. Sideanlegg Denne gjelder sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig. Kryssystem Et kryssystem angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen.

29 Vegsystemreferanse Elveg 2.0 class Veglenke med datatyper og kodelister «datatype» Veglenke::Vegsystem + fase: Vegfase + vegkategori: Vegkategori + vegnummer: Integer class Veglenke med datatyper og kodelister class Veglenke med datatyper og kodelister + eksisterendeveg = V + planlagtveg = P + vegunderbygging = A «codelist» Veglenke::Vegfase + europaveg = E + fylkesveg = F + kommunalveg = K + privatveg = P + riksveg = R + skogsveg = S «codelist» Veglenke::Vegkategori

30 Elveg 2.0 I utgangspunktet vil Elveg 2.0 få følgende objekttyper i tillegg til Veglenke: Fra Elveg 1.0: -Fartsgrense -Innkjøring forbudt -Høydebegrensning -Vegsperring -Svingerestriksjon -Jernbanekryssing -Trafikkreguleringer -Funksjonell vegklasse Tillegg fra FKB Vegnett 4.6: -Værutsatt veg -Landbruksvegklasse -Gågateregulering Tillegg fra NVDB: -Motorveg -Beredskapsveg -Serviceveg Objekttyper som utgår: -Ferjeleie -Transportlenke -Kommunedele

31 Vegsperring class NVDB-objekter med k... «codelist» NVDB:: TypeVegsperring + betalingssperring + bussluse + fjernstyrtsperring + låstsperring + trafikkavviser + ulåstsperring Type Låst sperring Ulåst sperring Fjernstyrt sperring Trafikkavviser Bussluse Betalingssperre Beskrivelse Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l. Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer. Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy) Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling

32 Vegsperring Dagens Type Beskrivelse Antall i NVDB Ny type Låst bom Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon Låst sperring Rørgelender Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk 386 Trafikkavviser Steinblokk Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk 503 Trafikkavviser New Jersey New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk 177 Trafikkavviser Betongkjegle Bussluse Trafikkavviser Bilsperre Bom med automatisk åpner Kjegle(r),/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy) Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen). Har ingen beskrivelse i dag, så her kan det være registrert litt forskjellig. Noen av disse kan nok være ulåst sperring. 277 Trafikkavviser 102 Bussluse 117 Trafikkavviser 1519 Trafikkavviser Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy 99 Fjernstyrt sperring

33 Høring om SOSI-standard Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg Høringsfrist: 30. November 2018

Ny vegreferansemodell i NVDB

Ny vegreferansemodell i NVDB Ny vegreferansemodell i NVDB En følge av regionreformens påvirkning på vegreferansesystemet Informasjon til høring av standard for SOSI Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon for Elveg 2.0 Nye objekttyper

Detaljer

Ny vegreferansemodell i NVDB en følge av regionreformen. Tore Abelvik

Ny vegreferansemodell i NVDB en følge av regionreformen. Tore Abelvik Ny vegreferansemodell i NVDB en følge av regionreformen Tore Abelvik Agenda 1. Vegnett i Kartverket 2. Ny vegreferansemodell 3. Endring i SOSI- standard og produktspesifikasjoner 4. Vegnett i Sentral FKB.

Detaljer

Vegnett i NVDB. Tore Abelvik

Vegnett i NVDB. Tore Abelvik Vegnett i NVDB Tore Abelvik Vegnett i NVDB (pr 1.april 2019) 8 400 km Europaveg 4 900 km Riksveg 49 300 km Fylkesveg 44 100 km Kommunalveg 100 300 km Privatveg 49 700 km Skogsbilveg 256 700 km Landdivisjon

Detaljer

Vegnett i Norge. Grensekartseminaret i Kongsvinger september Ingrid Murvold Alhaug Geomatikkseksjonen Statens vegvesen Region øst

Vegnett i Norge. Grensekartseminaret i Kongsvinger september Ingrid Murvold Alhaug Geomatikkseksjonen Statens vegvesen Region øst Vegnett i Norge Grensekartseminaret i Kongsvinger 18.-19. september 2018 Ingrid Murvold Alhaug Geomatikkseksjonen Statens vegvesen Region øst Nasjonal vegdatabank Hva er NVDB? NVDB er en database med informasjon

Detaljer

SOSI generell objektkatalog Vegnett

SOSI generell objektkatalog Vegnett Standarder geografisk informasjon SOSI generell objektkatalog Vegnett Versjon 5.0 oktober 2018 Høringsdokument SOSI standard Generell objektkatalog 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon 3

Detaljer

SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog - 1 - Fagområde: Vegnett, versjon 4.5. Fagområde: Vegnett

SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog - 1 - Fagområde: Vegnett, versjon 4.5. Fagområde: Vegnett SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog - 1 - Fagområde: Vegnett SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon 4 2 Historikk og status 5 2.1 Kortfattet

Detaljer

Vegnettverk NVDB hva er det?

Vegnettverk NVDB hva er det? Vegnettverk NVDB hva er det? Fagdag Vegtema - november 2016 Linda Therese Støeng Statens vegvesen Region øst NVDB hva er det? Målbilde Oppbygning og innhold Vegnettet i NVDB og produkter Kommunal bruk

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Elveg 2.0. Produktspesifikasjon: Elveg 2.0

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Elveg 2.0. Produktspesifikasjon: Elveg 2.0 SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Elveg 2.0 Høringsversjon Oktober 2018 SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3

Detaljer

FKB-Vegnett Ajourføring og dataflyt. Ragnhild J.Tunheim og Tore Abelvik

FKB-Vegnett Ajourføring og dataflyt. Ragnhild J.Tunheim og Tore Abelvik FKB-Vegnett Ajourføring og dataflyt Ragnhild J.Tunheim og Tore Abelvik FKB-Vegnett Innhold Dataflyt: NVDB Sentral FKB Sammenheng mellom datasett Ajourføring: Hva skal inn i FKB-vegnett? -Objekttyper og

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.06-750 Sist endret: 2016-06-21 Definisjon: Kommentar: Alle Stengningslenke (ID=888) Delstrekning av en veg mellom to eller flere

Detaljer

SOSI standardisert produktspesifikasjon Produktnavn: Elveg 2.0. Produktspesifikasjon: Elveg 2.0

SOSI standardisert produktspesifikasjon Produktnavn: Elveg 2.0. Produktspesifikasjon: Elveg 2.0 SOSI standardisert produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Elveg 2.0 SOSI standardisert produktspesifikasjon 1 SOSI standardisert produktspesifikasjon 2 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6

Detaljer

Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB,

Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB, Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB, 16.09.2013 Helge Skoglund-Johnsen og Henning Sørlie, Statens vegvesen, region Øst Geodataseksjonen Vegnettet i NVDB Versjon 1.0 27. mai 2011 Vegnettet

Detaljer

Trender som påvirker NVDB

Trender som påvirker NVDB Trender som påvirker NVDB Teknologidagene 2018 Per Andersen, Statens vegvesen Trender/ hovedretning Ny teknologi bidrar til å gjøre trafikken mer effektiv og sikrere. Dette medfører nye krav til veinettet.

Detaljer

Elveg. Vegnett og vegfagdata fra Nasjonal Vegdatabank. SOSI-versjon 4.0. Elveg 1. Vegnett og vegfagdata fra Nasjonal Vegdatabank.

Elveg. Vegnett og vegfagdata fra Nasjonal Vegdatabank. SOSI-versjon 4.0. Elveg 1. Vegnett og vegfagdata fra Nasjonal Vegdatabank. Elveg SOSI-versjon 4.0 Elveg 1 0. Innhold 0. INNHOLD... 2 0.1 ENDRINGSLOGG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. XXXXELVEG.SOS - VEGNETTET... 5 2.1 OBJEKTTYPER PÅ VEGNIVÅ... 6 2.1.1 Vegsenterlinje... 6 2.1.2 Kjørebane...

Detaljer

Funksjonell vegklasse (ID=821)

Funksjonell vegklasse (ID=821) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1. Datakatalog versjon: 2.5-743 Sist endret: 216-3-7 Definisjon: Kommentar: Alle Funksjonell vegklasse (ID=821) En klassifisering basert på hvor viktig

Detaljer

Nasjonal Vegdatabank (NVDB)

Nasjonal Vegdatabank (NVDB) Nasjonal Vegdatabank (NVDB) Hva er det? Hva brukes den til? Helge Dahl og Frode Edvardsen Statens Vegvesen Region sør - Geodata Fagdag samferdsel Hva er NVDB? Nasjonal VegDataBank er en database med informasjon

Detaljer

Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere?

Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere? Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere? Harald Wethal Statens vegvesen Region øst Innhold Datagrunnlaget i NVDB Vegnett Fagdata Planlegging Prosjektering Datakvaliteten i NVDB Verktøy og tjenester

Detaljer

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4. Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.5 ---------------- Del 1 (kapittel 1-4) ligger i eget dokument

Detaljer

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Innhold Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5... 1 1 Innledning... 1 1.1 Fotogrammetrisk ajourhold... 1 1.1.1 Objekttypen Veglenke... 1 1.1.2 Egenskapen Typeveg... 4 1.2 Krav

Detaljer

SOSI generell objektkatalog Vegnett

SOSI generell objektkatalog Vegnett SOSI standard Del 2-1 - SOSI Vegnett 4.6 Standarder geografisk informasjon SOSI generell objektkatalog Vegnett Versjon 4.6 - juni 2016 Statens kartverk juni 2016 SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog

Detaljer

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april F1 - NVDB Vegnett Eivind Stalheim & Idar Kirkhorn, Vianova Systems TEMA Norges fysiske vegnettverk Vegnettverket i NVDB - Hva det brukes til - Ajourholdet Vegnettseditorens oppgave «Intelligent prosjektering»

Detaljer

16 FKB Vegnett 4.0. SOSI-standard - versjon 4.01 11.08.09 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 26. Innhold

16 FKB Vegnett 4.0. SOSI-standard - versjon 4.01 11.08.09 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 26. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 26 16 FKB Vegnett 4.0 Innhold 16.1 Innledning...2 16.1.1 Historikk...2 16.1.2 Formål og omfang...2 16.1.3 Referanser...2 16.1.4 Ansvarlig for produktspesifikasjonen...2

Detaljer

FKB-Vegnett Henrich B. Biørn, Kartverket November 2016

FKB-Vegnett Henrich B. Biørn, Kartverket November 2016 FKB-Vegnett Henrich B. Biørn, Kartverket November 2016 FKB-Vegnett Dagsorden 1. Innledning: FKB Vegnett 2. Ajourføring og dataflyt 3. Objekttyper og egenskaper 4. Adressering (og ruteberegning) 5. Hvordan

Detaljer

Viktigheten av å ha oversikt over det kommunale vegnettet

Viktigheten av å ha oversikt over det kommunale vegnettet Viktigheten av å ha oversikt over det kommunale vegnettet Knut Kandahl Aanerud Turao AS Oslo, 21.-22.01 2019 Problemstillinger/temaer Hva inneholder Begrepet offentlig veg jf. veglova 1 Hva inneholder

Detaljer

Kommentarer til håndbok 273, Nasjonalt vegreferansesystem, første høringsrunde 2008 inkludert endringer ihht Forvaltningsreformen.

Kommentarer til håndbok 273, Nasjonalt vegreferansesystem, første høringsrunde 2008 inkludert endringer ihht Forvaltningsreformen. Kommentarer til håndbok 273, Nasjonalt vegreferansesystem, første høringsrunde 2008 inkludert endringer ihht Forvaltningsreformen. Generelle skrivefeil som er rettet er ikke satt inn i tabellen. Nr Kapittel

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog - 1 - Fagområde: Vegnett 4.1. Fagområde: Vegnett. Versjon 4.1

SOSI standard generell objektkatalog - 1 - Fagområde: Vegnett 4.1. Fagområde: Vegnett. Versjon 4.1 SOSI standard generell objektkatalog - 1 - Fagområde: Vegnett Versjon 4.1 Vedtatt av SOSI Ag7a 12.april 2011 Ferdig-redigert 6.juni 2011 Statens kartverk juni 2011 SOSI standard generell objektkatalog

Detaljer

SOSI standard Del SOSI Vegnett 4.6. Fagområde Vegnett. Versjon 4.6. Versjonsdato 15/3 2016

SOSI standard Del SOSI Vegnett 4.6. Fagområde Vegnett. Versjon 4.6. Versjonsdato 15/3 2016 - 1 - Fagområde Vegnett Versjon 4.6 Versjonsdato 15/3 2016 Statens kartverk mars 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon 4 2 Historikk og status 5 2.1 Kortfattet endringslogg 5 3 Omfang

Detaljer

Vegnett : hva er det?

Vegnett : hva er det? http://kartverket.no/kart/geodatasamarbeid/ Forvaltning-drift-og-vedlikehold/ Vegnett : hva er det? Vegnett (= FKB-Vegnett) er et produkt fra Nasjonal Veg Data Bank, NVDB. NVDB inneholder sammenhengende

Detaljer

Vegnett Sverre Steinnes og Trude Lien

Vegnett Sverre Steinnes og Trude Lien Vegnett 4.03 Sverre Steinnes og Trude Lien Ny produktspesifikasjon per. 1.mars 2016 Nytt i FKB-Vegnett 4.03 Versjon 4.03 2016-03-01. Endringer siden versjon 4.02 2012-12-01: 1. Funksjonell vegklasse innføres

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-TraktorvegSti 4.6

Produktspesifikasjon FKB-TraktorvegSti 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-TraktorvegSti 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Nasjonalt vegreferansesystem

Nasjonalt vegreferansesystem Vegdirektoratet 208 Nasjonalt vegreferansesystem VEILEDNING Håndbok V830 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Fagdata i NVDB. Hva og Hvordan

Fagdata i NVDB. Hva og Hvordan Fagdata i NVDB Hva og Hvordan Nasjonal vegdatabank Hva er NVDB? Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes

Detaljer

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.226 Ferjeleie (ID=64) Datakatalog versjon: 2.13-816 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.840 Vegkryss (ID=37) Datakatalog versjon: 2.15-832 Sist endret: 2018-05-31 Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet

Detaljer

Sist endret: Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).

Sist endret: Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1). Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Vegkryss (ID=37) Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for

Detaljer

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Alle Ferjeleie (ID=64) Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT I standard Del 3 - versjon 3.2 1 Produkt : N250 VEGNETT tatens kartverk I standard Del 3 - versjon 3.2 2 Produkt : N250 VEGNETT - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av N250 VEGNETT

Detaljer

Nasjonal vegdatabank Hva kan en kommune få ut av NVDB?

Nasjonal vegdatabank Hva kan en kommune få ut av NVDB? Nasjonal vegdatabank Foto: Per Ritzler / Statens vegvesen Kleivodden, Andøya Espen Sveen Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal vegdatabank Hva er NVDB? Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon

Detaljer

FKB-Vegnett. Ajourhold og leveranser. Kvinnedagen 2017 Arne Sonflå

FKB-Vegnett. Ajourhold og leveranser.  Kvinnedagen 2017 Arne Sonflå FKB-Vegnett Ajourhold og leveranser Kvinnedagen 2017 Arne Sonflå www.kartverket.no Agenda Samferdselsseksjonen NVDB Ajourhold Leveranser og noen viktige brukere av leveransene Landdivisjon direktør Erik

Detaljer

Omkjøringsrute (ID=886)

Omkjøringsrute (ID=886) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Omkjøringsrute (ID=886) Sist endret: 2016-02-01 Definisjon: Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller

Detaljer

Sist endret: Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).

Sist endret: Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1). Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Vegkryss (ID=37) Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Vegnett Side 1 av 10

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Vegnett Side 1 av 10 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Vegnett Side 1 av 10 FKB Vegnett INNHOLDSFORTEGNELSE FKB VEGNETT... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Veglenke... 3 3

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-12-21 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Revideres Nasjonalt vegreferansesystem

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Revideres Nasjonalt vegreferansesystem Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Revideres 2016 Nasjonalt vegreferansesystem veiledning Håndbok V830 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

19 FKB TraktorvegSti. Versjon 4.5-2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - TraktorvegSti Side 1 av 22. Innhold

19 FKB TraktorvegSti. Versjon 4.5-2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - TraktorvegSti Side 1 av 22. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - TraktorvegSti Side 1 av 22 19 FKB TraktorvegSti Innhold 19.1 Innledning... 2 19.1.1 Historikk... 2 19.1.2 Formål og omfang... 2 19.1.3 Referanser... 3 19.1.4 Ansvarlig

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3170Fortau (ID=48) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Vegnett Side 1 av 17

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Vegnett Side 1 av 17 Fotogrammetrisk_FKB-Vegnett Side 1 av 17 FKB Vegnett INNHOLDSFORTEGNELSE FKB VEGNETT... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Veglenke... 3 3 BESKRIVELSE AV EGENSKAPER

Detaljer

Vegnettsforvaltning og vegen videre

Vegnettsforvaltning og vegen videre Vegnettsforvaltning og vegen videre Henrich B. Biørn, Kartverket Tromsø 5.5.2015 81.000 km statlige veger 38.000 km kommunale veger 78.000 km private veger 48.000 km skogsbilveger 245.000 km totalt Vei

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

60 Bru. 444 Feil, logg

60 Bru. 444 Feil, logg 6904 ET 5483 "Materialtype": Ny TV "Tre" (19120) 609 Armeringsnett 6905 Ny ET "Plassering" (11321) med tillatte verdier. Erstatter eksisterende ET 8751, dvs ET 8751 kan benyttes til å beskrive detaljer.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Sist endret: 2015-06-19 Definisjon: Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.

Detaljer

Norge Digitalt og vegnett

Norge Digitalt og vegnett Norge Digitalt og vegnett NVF Informasjonssystemer 11.juni 2009 Ellen Strandenæs Systemseksjonen Disposisjon Norge Digitalt fra Olav Østensen Vegnett fra Linda Støeng Standardisering Leveranser Norge digitalt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.636 Taktile indikatorer (ID=859) Datakatalog versjon: 2.15-832 Sist endret: 2018-11-14 Definisjon: Kommentar: Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Tre datasett for samferdsel

Tre datasett for samferdsel Tre datasett for samferdsel FKB-Vegnett FKB-TraktorvegSti FKB-Veg RUTER Anita Høie Kartverket Hamar 21 ansatte; 11 sentralt ansatte 10 Kartkontoret Hamar I Hedmark og Oppland er det 48 kommuner, som alle

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5420 Skredoverbygg (ID=66) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-20 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger. Produktspesifikasjon Datagruppe: Alle Vegobjekttype:.130 Bomstasjon (ID=45) Datakatalog versjon: 2.13-816 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for

Detaljer

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Tunnelport (ID=854) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Port som kan avstenge et tunnelløp. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 1.98-678 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

16 FKB Vegnett Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 31

16 FKB Vegnett Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 31 Versjon 4.03-07-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 31 16 FKB Vegnett 4.03 Innhold 16.1 Innledning... 2 16.1.1 Historikk... 2 16.1.2 Formål og omfang... 4 16.1.3 Referanser...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-07 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

Vbase Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Vbase Side 1 av 23

Vbase Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Vbase Side 1 av 23 Versjon 4.03-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Vbase Side 1 av 23 Vbase 4.03 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Historikk... 2 1.2 Formål og omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Ansvarlig for produktspesifikasjonen...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkulykker 20150101. Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker 20150101

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkulykker 20150101. Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker 20150101 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker 20150101 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Driftskontrakter

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Driftskontrakter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Kommentar: Alle Vegbredde (ID=583) Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3071Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Driftskontrakter

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Driftskontrakter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Kommentar: Alle Vegbredde (ID=583) Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3070 Trafikkøy (ID=49) Datakatalog versjon: 2.06-750 Sist endret: 2016-06-22 Definisjon: Kommentar: Område som er begrenset av kjørefelt på alle

Detaljer

Veileder for kommunal ajourføring av: FKB-Vegnett 4.03 FKB-TraktorvegSti 4.5 FKB-Veg 4.5

Veileder for kommunal ajourføring av: FKB-Vegnett 4.03 FKB-TraktorvegSti 4.5 FKB-Veg 4.5 Versjon 01.03.2016 Veileder for kommunal ajourføring av: FKB-Vegnett 4.03 FKB-TraktorvegSti 4.5 FKB-Veg 4.5 Innholdsfortegnelse Revisjonslogg... 2 1. Tre FKB-datasett for samferdsel felles kapittel...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-14 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-01 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trafikkulykke (ID=570) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trafikkulykke (ID=570) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2013-10-30 Definisjon: Kommentar: Alle Trafikkulykke (ID=570) Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang

Detaljer

SOSI Del 1: SOSI Lineære referanser 4.5

SOSI Del 1: SOSI Lineære referanser 4.5 SOSI standard Del 1-0 - SOSI Lineære referanser versjon 4.5 SOSI Del 1: SOSI Lineære referanser 4.5 Vedtatt på SOSI Ag1-møte 29.mars 2012 (Høringsutkast pr april 2012) SOSI standard Del 1-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder på nett. -drift-og-vedlikehold/fkbvegtema/

Veileder på nett.  -drift-og-vedlikehold/fkbvegtema/ Veileder på nett http://kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning -drift-og-vedlikehold/fkbvegtema/ Minimumskrav ved kommunal ajourføring. 1. Veileder for kommunal ajourføring - overbygning til de tre produktspesifikasjonene

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3720 Sykkelparkering (ID=451) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-10 Definisjon: Angir område tilrettelagt for sykkelparkering. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.702 Trafikklomme (ID=47) Datakatalog versjon: 2.13-816 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5200 Rasteplass (ID=39) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-10-16 Definisjon: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3130 Utgår_Repos/venteareal (ID=767) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-10 Definisjon: Kommentar: Område/avsats som er bygd spesielt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3070 Trafikkøy (ID=49) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Kommentar: Område som er begrenset av kjørefelt på alle

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.547 Tunnelløp uten trafikk (ID=447) Datakatalog versjon: 2.9-775 Sist endret: 216-11-1 Definisjon: Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3800 Bomstasjon (ID=45) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-03-22 Definisjon: Kommentar: Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling

Detaljer