PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kom m unes Energiverksstiftelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kom m unes Energiverksstiftelse"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kom m unes Energiverksstiftelse Dat o: 4. februar 2019 St ed: Vestre Strandgate 27, Krist iansand Behandlede saker: 1-8/ 19 Møtets varighet: 11: 00 14: 30 Møteleder: Kj ersti Løken Stavrum Referent: I ngebj ørg Borgem yr Til st ede: Kj ersti Løken Stavrum Torbj ørn Urfj ell Jørgen Kristiansen Mette Gundersen Sissel Leire Krist in Wallevik Forfall: Cecilie Nissen Mette Gundersen ( 1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast m øtende vararepresentanter. Til stede fra adm inistrasj onen: Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen og I ngebjørg Borgem yr. Enstem m ige vedtak m arkeres ikke i protokollen. Adm inistrasj onens forslag t il vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i sam svar m ed forslaget. Styreleder m eldte en sak under eventuelt. Sakslist e: 1 / 1 9 Godkjenning av prot okoll fra st yrem øte 1 0. desem ber ) Styret godkj enner protokoll fra styrem øt ene 10. desem ber 2018 m ed følgende endring: - Saksnum m er 60/ 18 tas ut av protokollen fra 10. desem ber ) Protokoll fra e-poststyrem øtet 14. desem ber 2018 frem legges styret for godkj enning i neste styrem øte. Adm inistrasjonens forslag til vedtak: Styret godkj enner protokoll fra styrem øte 10. desem ber Side 1 av 4

2 2 / 1 9 Referatsaker 2.1/ 19 Diverse orienteringer fra adm inistrasj onen 2.2/ 19 Status prosj ektinvesteringer 2.3/ 19 Prosj ektidéer Styret tar de frem lagt e opplysningene t il inform asj on. 3 / 1 9 Status kapit alforvalt ning Statusrapport kapitalforvaltning pr tas t il etterretning. 4 / 1 9 N ye Krist iansand. Geografisk virkeom råde for Cult iva Det tilføyes følgende fotnote i Cult ivas vedt ekter: Styret i Cult iva vedtok følgende om Cult ivas virkeom råde den 4. februar 2019: «Krist iansand Kom m unes Energiverkst iftelse» Cult ivas vedtekters virkeom råde tolkes som kom m unen som Kristiansand t il enhver t id er en del av.» 5 / 1 9 Justering av vedtektene. Korrekturfeil Styret i Cult iva ber adm inist rasj onen korrigere vedtektene i tråd m ed stiftelsest ilsynets anvisning. 6 / 1 9 Vit ensent er Sørlandet, et ablering i Krist iansand år 3 av 3 1) Cult iva ønsker å videreføre sam arbeidsprosj ekt m ed Vitensenteret Sørlandet for realisering av Vitensenteret Krist iansand, og bevilger innt il kr ,- som bidrag t il drift i 2019 ( siste år). 2) Adm inistrasj onen får fullm akt t il å videreføre sam arbeidsavtalen. Side 2 av 4

3 7 / 1 9 Handlingsprogram ) I 2019 vil det være svært begrenset m ed m idler t il nye prosj ekter. Styret vil fort løpende vurdere den økonom iske situasj onen, og om det er forsvarlig å sette i gang nye prosj ekter innenfor de valgte tem atiske satsingsom rådene. 2) Styret vedtar frem lagte forslag t il adm inistrativt budsj ett for Rekrutteringskostnader til ny daglig leder kom m er i t illegg t il det frem lagte forslaget. 3) I gangsatte, flerårige prosj ekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprosj ektet «Sem inarer/ kom petanseutvikling» videreføres innenfor 4) Styret ber adm inistrasj onen prioritere arbeid m ed program planer for følgende tem at iske satsinger: a. En by for alle b. Barn og byrom c. Barnas hus d. Produksj onsm idler/ gaveforsterkningsordning 5) Styret vedtar endeling Handlingsprogram for når ny daglig leder er ansatt og på plass i st illingen. Adm inistrasjonens alternative forslag til vedtak: 1) Styret vedtar frem lagte forslag til adm inistrativt budsj ett for ) I gangsatte, flerårige prosj ekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprosjektet «Sem inarer/ kom petanseutvikling» videreføres innenfor 3) Styret ber adm inistrasj onen prioritere arbeid m ed program planer for følgende tem atiske satsinger: a. En by for alle b. Barn og byrom c. Barnas hus d. Produksj onsm idler/ gaveforsterkningsordning Program planene skal frem legges styret for godkj enning. 4) I 2019 vil det være svært begrenset m ed m idler til nye prosj ekter. Styret vil fortløpende vurdere om det er forsvarlig å sette i gang nye prosj ekter innenfor de valgte tem atiske satsingsom rådene. Side 3 av 4

4 Adm inistrasjonens opprinnelige forslag til vedtak: 8 / 1 9 Eventuelt 1) Styret vedtar handlingsprogram som retningsgivende for sine prioriteringer. 2) Styret vedtar frem lagte forslag til adm inistrativt budsj ett for ) I gangsatte, flerårige prosj ekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprosjektet «Sem inarer/ kom petanseutvikling» videreføres innenfor 4) Styret ber adm inistrasj onen: a) utarbeide program planer for de tem atiske satsingene som beskrevet i Handlingsprogram m et. Program planene skal godkj ennes av styret. b) utrede m ulige nye satsinger som beskrevet i Handlingsprogram m et. En eventuell oppstart av satsingene vil være betinget av resultatet av utredningen, og at Cultiva har tilgj engelige m idler til prosj ektinvesteringer. c) frem m e egne saker for bevilgning til Senter for lek og Utviklingsfond Sørnorsk Film senter som beskrevet i Handlingsprogram m et. 5) Det settes av inntil 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeidet m ed utredninger og program planer i Møteplan Den planlagte strategisam lingen begrenses til 8. og 9. april, og legges til Oslo. Oppdatert m øteplan for første halvdel 2019 er: Styresam ling/ studietur m andag. 8 t il t irsdag 9. april Styrem øte m andag 6. m ai kl. 11: 00-14: 30 Styrem øte m andag 17. j uni kl. 11: 00-14: 00 Rådsm øte m andag 17. j uni kl. 14: 00-15: 00 Prosess for ansettelse av ny daglig leder Prosess m ed ansettelse av ny daglig leder starter um iddelbart. I ngen flere saker forelå t il behandling, og m øtet ble hevet kl. 13: 15 Protokollen signeres elektronisk. Side 4 av 4

5 Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. "Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." Sissel Leire Serienummer: IP: xxx.xxx :52:56Z Cecilie Marie Nissen 2. varamedlem (sett) Serienummer: IP: xxx.xxx :03:25Z Kjersti M Løken Stavrum Styreleder Serienummer: IP: xxx.xxx :45:41Z Jørgen Haugland Kristiansen Serienummer: IP: xxx.xxx :53:57Z Torbjørn Urfjell Serienummer: IP: xxx.xxx :50:11Z Mette Gundersen 1. varamedlem Serienummer: IP: xxx.xxx :24:50Z Kristin Wallevik Serienummer: IP: xxx.xxx :16:30Z Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig). Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e- signature service Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret. Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator -