Vurdering i naturfag NOVEMBER Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Berit Haug NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering i naturfag NOVEMBER Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Berit Haug NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO"

Transkript

1 Vurdering i naturfag NOVEMBER 2018 Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Berit Haug NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO

2 Innhald MODUL 1 ARTIKKEL: ELEVAR PÅ VEG MOT FORSTÅING KORLEIS KAN DET SJÅ UT?... 3 EKSEMPEL PÅ LÆRINGSSTRATEGIAR... 7 ANTA-UNDRE-UTFORSKE... 7 KOPLE-UTVIDE-UTFORDRE... 8 OVERSKRIFTER... 9 FØR TENKTE EG, NÅ TENKER EG MODUL 2 GRUBLETEIKNING EKSEMPEL FRÅ KLASSEROMMET A-KLASSEN B-KLASSEN MODUL 3 EKSEMPEL PÅ SKJEMA FOR LOGG EKSEMPEL PÅ SPØRSMÅL TIL PRESENTASJON ALLE MODULAR IT S ALL ABOUT PLANLEGGING

3 MODUL 1 Synleggjer forståinga til elevane Elevar på veg mot forståing korleis kan det sjå ut? Merethe Frøyland, Anette Braathen og Kristine B. Kostøl Eit par forskarar frå Naturfagsenteret er på besøk i ein tredjeklasse. Klassa hadde eit år tidlegare gjennomgått eit undervisningsopplegg om bergartar som ligg på naturfag.no 1. Nå var forskarane interesserte i å vite kva elevane kunne om bergartar eitt år etter. Elevane blei delte opp i små grupper, éin i kvar gruppe hadde hovudkamera, og framfor dei låg ei samling med fem bergartsprøver dekka til. Oppgåva til elevane var å sortere steinane og deretter forklare korleis dei hadde sortert. Det hadde ikkje gått eit halvt minutt etter at dekket var fjerna frå steinsamlinga, før første gruppe ropte ut at dei var ferdige med å sortere. På hovudkamerafilmen kan forskarane observere at elevane observerer mønster på steinprøvene, samanliknar mønsteret og finn ut kva som er likt og ulikt og brukar observasjonane til å forklare kva hovudgruppe bergartar dei plasserer steinprøva i. Det viser seg at dei fleste elevane i klassa sorterer bergartane slik ein geolog ville gjort, og forskarane kjenner igjen måten elevane sorterer på frå undervisningsopplegget på naturfag.no. Forskarane kan konkludere med at kunnskapen elevane har fått gjennom opplegget kan dei bruke i ein ny situasjon med ukjente bergartsprøver. Elevane i dette eksempelet demonstrerer djupnelæring. Men korleis kom dei dit? Kva skal til for at den nye kunnskapen blir såpass robust at elevane seinare kan ta han i bruk i ein ny situasjon? Vi skal ta utgangspunkt i arbeidet til Ron Ritchhart og kollegaene hans 2, som starta med å spørje seg sjølv «Når eg observerer at elevane gjer eit framsteg i forståinga si, får ei aha-oppleving, kva har dei da gjort for å komme dit?» Etter fleire klasseromstudium verda over, enda dei opp med åtte ulike prosessar som var dei som dominerte: Observere og beskrive det som er der Bygge forklaringar og tolkingar Resonnere basert på bevis (evidens) Gjere koplingar Vurdere ulike synspunkt og perspektiv Fange essensen og formulere konklusjonar Undre seg og stille spørsmål Avdekke kompleksitet og gå i djupna Dei åtte prosessane er skildringar av kva elevar seier, diskuterer, gjer og har merksemda mot. For Ron og hans kollegaer er det viktig å presisere at desse prosessane er ei synleggjering av tenkinga til elevane, og dei kallar dei derfor for thinking moves. Vi har omsett dette til tankeprosessar. For å observere tankeprosessar er det viktig at læraren lyttar til kva elevane seier, vurderer dialogane og studerer kva elevane gjer. Tankeprosessane er uavhengige av fagleg kontekst og nivå, og dei kan 1 Prikker, striper og lag på lag, 2 Ritchhart, R., Church, M. og Morrison, K. (2011). Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners. San Francisco: Jossey-Bass 3

4 derfor bli brukt som eit refleksjonsverktøy for lærarar på alle trinn og i alle fag. La oss ta ein nærare titt på tankeprosessane og korleis du som lærar kan kjenne igjen og fremme dei i eige klasserom. Beskriving av tankeprosessane I beskrivinga av kvar tankeprosess har vi starta med å beskrive kva lærarar observerer at elevane seier eller gjer. Deretter kjem ei kort beskriving av kvifor denne tankeprosessen er bra for læringa til eleven og eksempel på ulike situasjonar der denne tankeprosessen blir fremma. Til slutt har vi forsøkt å kople eksempel frå casen som viser korleis elevane demonstrerte akkurat denne tankeprosessen. Vi håpar at desse beskrivingane kan vere eit verktøy for lærarar til å vurdere undervisninga si: Kva skjer i mitt klasserom? Engasjerer eg elevane mine i tankeprosessar? Klarar eg å variere dei? Legg eg til rette for djupnelæring? Observere nøye og beskrive det som er der Læraren kan observere at elevane studerer noko og deretter høyre at dei beskriv det med eigne ord. Elevane analyserer det dei ser, vurderer kva dei meiner er vesentleg og beskriv dette til dei andre. Når elevane deler beskrivingane sine, kan det ofte oppstå diskusjonar som følge av at dei har lagt merke til forskjellige ting. Det er viktig at læraren rettleiar og hjelper elevane til å skilje vesentlege observasjonar frå uvesentlege. På denne måten kan elevane lære å observere som ein fagperson. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevane klassifiserer eller sorterer objekt eller fenomen. Elevane i eksempelet vårt lærte at dei tre hovudgruppene bergartar kan sorterast ved hjelp av mønstra prikkar, striper og lag på lag. Dei mønstra er så vesentlege observasjonar at elevane klarar å observere og sortere som geologar. Bygge forklaringar og tolkingar Læraren kan observere at elevane set saman og arbeider vidare med ulik informasjon, for eksempel observasjonar, faktakunnskap og tidlegare erfaringar, til ei forklaring eller tolking. Når elevane må forklare for kvarandre, bidreg det til at elevane sjølve blir klar over kva dei har forstått og kva dei framleis kanskje synest er litt vanskeleg. Dersom elevane blir utfordra til å bli einige, må dei lytte til ulike forklaringar, diskutere seg fram til kva for ein som er mest sannsynleg og argumentere for denne. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevane må forklare kva som skjer etter eit forsøk eller ein demonstrasjon. I undervisningsopplegget i eksempelet vårt lærte elevane korleis dei kunne bruke mønsteret på stein til å forklare korleis stein er blitt til. Resonnere basert på bevis (evidens) Læraren kan høyre at elevane brukar observasjonar, data eller liknande som grunngiving for påstandane sine. Elevane siterer ikkje berre ein påstand, men finn eigne data som underbygger det dei seier. Igjen vil det gi ekstra gevinst dersom elevane må dele påstandane og grunngivingane sine med kvarandre og eventuelt bli einige. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevar blir bedne om å underbygge påstandar dei brukar i ein diskusjon, eller når dei basert på ei undersøking set fram fleire påstandar og blir bedne om å identifisere data som underbygger påstandane. Elevane i eksempelet vårt måtte bruke mønster på stein for å forklare kvifor dei hadde plassert steinen i ein av dei tre hovudgruppene bergartar. 4

5 Gjere koplingar Læraren kan observere at elevane gjer koplingar når dei samanliknar, tenker metaforisk eller set ting opp mot kvarandre og ser ny informasjon i samanheng med eksisterande kunnskap. Slike prosessar bidreg til at elevane må gjere mange koplingar mellom det dei kan frå før og den nye kunnskapen. Dette er heilt avgjerande for at eleven skal hugse, forstå og kunne bruke kunnskapen i nye situasjonar. Jo fleire koplingar, jo meir robust og varig blir kunnskapen. Når elevar blir bedne om å trekke fram det som er likt og ulikt, blir utfordra til å sjå samanhengen mellom det dei kan frå før og den nye kunnskapen, når dei må bruke kunnskap dei har lært inne i klasserommet utanfor klasserommet, når dei må sjå samanhengen mellom ulike fag i tverrgåande emne, da fremmar vi denne tankeprosessen hos elevane. I eksempelet vårt måtte elevane studere stein og finne kva som var likt og ulikt mellom dei, og dei måtte bruke det dei hadde lært i klasserommet til å samle stein i nærmiljøet til skolen. Vurdere ulike synspunkt og perspektiv Læraren kan observere at elevane klarar å sjå problemstillingar frå ulike sider og vurdere desse opp mot kvarandre. Elevane opplever gjerne at det ikkje alltid er like enkelt å komme fram til eit synspunkt eller ei løysing og at mange tema er komplekse. Å la elevane dele meiningane sine med kvarandre kan ofte føre til ein samansett diskusjon der fleire synspunkt og perspektiv kjem fram. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevar skal gjennomføre eit rollespel i form av ein debatt der partane har forskjellige meiningar. Men denne tankeprosessen treng ikkje alltid å ta utgangspunkt i eit komplekst tema. Nokre gongar held det å vise eit bilde og be elevane om å beskrive kva dei ser dette kan også fremme mange perspektiv og synspunkt hos elevane. I eksempelet vårt blei ikkje denne tankeprosessen fremma noko særleg. Fange essensen og formulere eigne konklusjonar Læraren kan observere at elevane klarar å trekke ut hovudpoenget i det dei har jobba med. Elevane ser det store bildet i staden for å henge seg opp i detaljane. Det er viktig for læringsprosessen til eleven å øve seg på å ta eit overblikk og ikkje henge seg opp i detaljane, men sjå hovudlinjene, mønsteret eller samanhengane. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevar blir bedne om å formulere ei setning som summerer opp hovudpoenget etter å ha utarbeidd ein lang rapport og gjort greie for eit komplekst tema. Da elevane i eksempelet vårt ble bedne av forskarane om å sortere bergartssamlinga, måtte dei bruke alt dei hadde lært og bli einige om korleis bergartane skulle sorterast. Undre seg og stille spørsmål Læraren kan observere at elevane verkeleg undrar seg over noko dei har sett, høyrt eller lest og at dei stiller relevante spørsmål. Elevane er nysgjerrige, engasjerte og har eit genuint ønske om å vite meir. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevane blir overraska over noko og blir bedne om å beskrive kva som skjedde eller kva dei såg. Det kan vere eit kjemiforsøk der det smell og fargene endrar seg eller når vi ser eit rart dyr i vasskanten. Gjennom heile undervisningsopplegget i eksempelet vårt undra elevane seg og stilte mange spørsmål om stein som læraren brukte som drivkraft vidare i opplegget. 5

6 Avdekke kompleksitet og gå i djupna Læraren kan observere at elevane utforskar alle moglege sider ved eit tema, forsøker å sjå samanhengar og gi forklaringar. Elevane aksepterer ikkje det første eller lettaste svaret, men er engasjerte og har eit oppriktig ønske om å forstå. Denne tankeprosessen blir blant anna fremma når elevar får høve til å fordjupe seg i eit tema og jobbe med det over tid. Elevane i eksempelet vårt bad læraren om å fortsette med stein etter at dei var ferdige med undervisningsopplegget og det gjorde dei. Ein lærar som klarar å fremme tankeprosessar hos elevane sine gjennom undervisninga, bidreg til at elevane får høve til å sette ord på forståinga si, diskutere med dei andre, kanskje få innspel og justere eiga forståing. Elevane får høve til å gå i djupna og oppdage fleire perspektiv og erfare kompleksitet i temaet. Kanskje må dei argumentere for standpunktet sitt og samanlikne det med det dei meinte før. For å kunne legge merke til at elevane gjer desse tankeprosessane er det viktig at du er aktivt til stades gjennom å lytte til det elevane seier, vurderer dialogane som føregår og studerer kva elevane gjer. Dette kan krevje litt øving, men er nødvendig for at undervisninga skal legge til rette for djupnelæring. Vidare får du konkrete eksempel på korleis du på ein enkel måte kan stimulere og synleggjere tankeprosessane i praksis. 6

7 Eksempel på læringsstrategiar 3 Anta-undre-utforske Denne læringsstrategien fokuserer spesielt på tankeprosessane gjere koplingar og undre seg og stille spørsmål, og gir elevane høve til å aktivere forkunnskapar, vere nysgjerrige og planlegge eigne utforskingar. Stega i strategien Sei til elevane: Tenk gjennom det som akkurat blei presentert. 1. Kva antar du at du veit om dette? 2. Kva for nokre spørsmål har du, eller kva undrar du deg over? 3. Kva får dette deg til å ville utforske? Strategien minner om dei kjente VØL-stega «Kva Veit du?», «Kva Ønsker du å lære» og «Kva har du Lært?», men «anta-undre-utforske» er meir orientert mot læringsprosessen framfor faktakunnskap. Denne vesle språklege justeringa har stor innverknad på tenkinga til elevane. Dersom du f.eks. spør elevane om kva dei veit, kan usikre elevar melde seg ut. Spør du heller om kva elevane antar, opnar du for at elevane kan delta i samtalen sjølv om dei ikkje er sikre på at det dei seier er heilt riktig. Når kan strategien bli brukt? Denne strategien fungerer godt i oppstartsfasen av undervisninga og kan ta utgangspunkt i omtrent alt du tenker er relevant for elevane dine og som du ønsker at dei skal utvikle ei djupare forståing for. Dette kan vere store, komplekse samanhengar, ein matematisk formel eller ei sak frå dagens avis. Klassa kan gjerne bruke stega undervegs for å identifisere nye spørsmål og planlegge vidare utforsking. I tillegg kan du bruke det første steget (Kva antar du at du vet om dette?) som eit refleksjonsverktøy i slutten av ein undervisningsperiode for å vise elevane korleis forståinga deira har utvikla seg. Å reflektere over det siste steget i strategien (Kva får dette deg til å ville utforske?) vil bevisstgjere elevane på at læring er ein pågåande prosess, og at det alltid er meir å forstå, sjølv etter ein har jobba med noko over tid. Korleis kan strategien bli brukt? Start med å gi elevane litt tid til å tenke over temaet som blir introdusert. Deretter kan de ha ei idémyldring for å få fram tankar rundt dei tre stega i strategien. Pass på at elevane får nok tid til å tenke mellom kvart steg før dei deler tankane sine med resten av gruppa eller klassa. Dersom strategien blir gjennomført som ein heilklassesamtale, får alle elevane innblikk i tankar hos kvarandre. Dersom strategien blir gjennomført i mindre grupper, kan du etter kvart steg få kvar gruppe til å dele det dei har snakka om. Elevane kan deretter jobbe i par eller små grupper for å planlegge utforskinga av spørsmåla dei synest er mest interessante. Ein annan variant av strategien er å be elevane skrive svara sine på lappar som de deretter plasserer på ei felles liste. Inkluder alle 3 Modifisert etter beskrivinga av strategiane i Making Thinking Visible (Ritchhart, R., Church, M. & Morrison, K. (2011). Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners. San Francisco: Jossey-Bass) og Project Zero s Visible Thinking nettside ( 7

8 svara på lista, også misoppfatningar, slik at de kan gå tilbake og vurdere lista etter at klassa har jobba med temaet. Vurdering Å lytte til eller lese responsar til elevane frå det første steget i strategien gir deg innsikt i den nåverande forståinga til elevane og moglege misoppfatningar. Dette kan du bruke til å tilpasse den kommande undervisninga. Steg to gir deg eit innblikk i kva elevane er interesserte i å utforske nærare. Legg merke til om elevane er nysgjerrige og om dei er i stand til å formulere utforskande spørsmål, eller om dei er meir fokuserte på å samle fakta. Steg tre gir deg moglegheit til å sjå evnene elevane har til å planlegge eigne utforskingar. Ved å gjenta strategien fleire gongar i løpet av undervisningsperioden, kan du få god oversikt over kva nivå elevane er på og få kartlagt utvikling og framgang. Kople-utvide-utfordre Denne læringsstrategien fokuserer spesielt på tankeprosessane gjere koplingar og avdekke kompleksitet og gå i djupna. Strategien hjelper elevane til å kople ny informasjon til eksisterande kunnskap, samtidig som dei blir merksame på spørsmål, uklarheiter og vanskar undervegs. Stega i strategien Sei til elevane: Tenk over det du nettopp leste, såg eller høyrte, og spør deg sjølv: 1. Korleis er informasjonen du har fått presentert kopla til det du visste frå før? 2. Kva informasjon fekk du som utvida tenkinga di i nye retningar? 3. Kva er fortsatt utfordrande? Kva lurer du på nå? Når kan strategien bli brukt? Det naturlege tidspunktet for å bruke denne strategien er etter at elevane har blitt presenterte for noko nytt. Det kan vere etter å ha lese ein tekst, sett ein film, eller det kan vere i slutten av ein time eller periode. Strategien kan bli brukt i alle faglege kontekstar så lenge det nye innhaldet kan bli kopla til elevane sine tidlegare kunnskapar eller erfaringar. Korleis kan strategien bli brukt? Det kan ta litt tid for elevane å bli kjende med ordlyden i strategien. For å hjelpe elevane til å forstå dei ulike omgrepa bør du gi elevane eksempel på sentrale koplingar, informasjon som kan utvide tenkinga og utfordringar det er meiningsfullt å gå vidare med. Etter at elevane har svara på spørsmåla individuelt, kan du be dei om å dele tankane sine i par eller små grupper. For å gjere heile klassen si tenking synleg kan det vere nyttig å avslutte arbeidet med å få elevane til å skrive ned nokre av tankane sine på lappar som blir hengde opp på ei felles liste delt inn i Koplingar, Utvidingar og Utfordringar. Etter at klassa har jobba meir med temaet, kan de gå tilbake å vurdere og oppdatere lista og på denne måten synleggjere utviklinga i forståinga til elevane. Vurdering Både koplingane og utvidingane elevane deler kan gi deg informasjon om forståinga til elevane. Klarar elevane å sjå koplingar mellom det nye og det dei har jobba med tidlegare? Ser elevane korleis det dei jobbar med er kopla til eller har relevans for meir overordna tema, andre fag eller til livet utanfor skolen? 8

9 Overskrifter Denne strategien fokuserer spesielt på tankeprosessane fange essensen og formulere konklusjonar og vurdere ulike synspunkt og perspektiv, og brukar overskrifter (av typen vi finn i aviser) som reiskap for å summere opp og trekke ut det sentrale i ei hending, eit konsept, eit tema eller liknande. Stega i strategien Spør elevane: 1. Dersom du skulle lage ei overskrift som fekk fram det du tenker er det aller viktigaste å vite om dette, kva ville den overskrifta vore? Dersom du stiller dette spørsmålet i forkant av undervisninga, kan du seinare følge opp med spørsmåla under for å sjå korleis tankane til elevane endrar seg over tid: 2. Korleis har overskrifta di forandra seg etter det vi har jobba med? Korleis er ho annleis frå overskrifta du kom fram til tidlegare? Når kan strategien bli brukt? Denne strategien fungerer best på slutten av ein aktivitet eller ein time der elevane har fått ny informasjon eller høyrt nye meiningar. Korleis kan strategien bli brukt? Denne strategien kan du effektivt kombinere med tenk-par-del (individuelt-gruppe-plenum). For eksempel kan du på slutten av timen spørje klassa: «Tenk på alt vi har snakka om i dag. Dersom du skulle skrive ei overskrift som fikk fram det aller viktigaste aspektet, kva ville den overskrifta vore?» Deretter kan du seie: «Del overskrifta di med naboen.» Du kan så samle klassa igjen ved å spørje «Kven fekk høyre ei overskrift frå nokon andre som dei synest var spesielt god til å få fram essensen i det vi har jobba med?» Overskriftene til elevane kan de skrive opp på ei felles liste som kan bli vurdert og oppdatert etter kvart som klassa lærer meir om temaet. Oppfølgingsspørsmålet «Korleis har overskrifta di forandra seg, eller korleis er ho annleis frå den du kom fram til tidlegare?» kan bli brukt for å hjelpe elevane til å reflektere over endringar i eiga tenking. Vurdering Du kan få mykje informasjon om forståingsnivået til elevane gjennom overskriftene dei presenterer. Viser overskrifta at eleven har sett eller lagt merke til noko du ikkje var klar over at eleven hadde fått med seg? Har eleven laga ei overskrift som er verdt merksemda til heile klassen? Klarar overskrifta å fange essensen, eller fokuserer ho på noko som ikkje er sentralt? Dersom elevane lagar fengande overskrifter, men i mindre grad lykkast med å synleggjere kva dei meiner er sentrale aspekt ved temaet, kan du be elevane utdjupe resonnementet bak overskrifta dei har valt. 9

10 Før tenkte eg, nå tenker eg Denne læringsstrategien fokuserer spesielt på tankeprosessane resonnere basert på bevis og avdekke kompleksitet og gå i djupna. Strategien hjelper elevane til å reflektere over eiga forståing og korleis og kvifor denne har endra seg. Elevane blir bevisste på at forståing ikkje er noko som blir oppnådd berre ved å ta imot ny informasjon, men at det ofte er eit resultat av endring i eiga tenking. Stega i strategien Sei til elevane: Tenk over det du forstår nå, og fullfør kvar av desse setningstartarane: 1. Før tenkte eg 2. Nå tenker eg... Når kan strategien bli brukt? Denne strategien kan du bruke i alle situasjonar der du trur at elevane sine tankar, meiningar eller overtydingar har endra seg som følge av undervisninga. Gode tidspunkt for å gjennomføre denne strategien er etter at elevane har lese ny informasjon, sett ein film, lytta til ein foredragshaldar, opplevd noko nytt, hatt ein diskusjon eller i avslutninga av eit tema. Korleis kan strategien bli brukt? Fortel elevane at føremålet med denne strategien er å hjelpe dei til å reflektere over eiga tenking rundt det dei har jobba med og å sjå korleis denne tenkinga har utvikla seg. For eksempel kan du seie «Da vi begynte å jobbe med dette, hadde alle saman nokre tankar om det og kva det handla om. Med nokre få setningar vil eg at de skal skrive kva de tenkte før. Tenk deg om i eitt minutt og fullfør denne setninga: Før tenkte eg». Når elevane har skrive ferdig, kan du seie «Nå vil eg at de skal tenke på korleis tankane dykkar har endra seg som følge av det vi har lese, gjort og diskutert. Igjen, med nokre få setningar, skriv ned kva de tenker nå. Start med: Nå tenker eg...». Avslutt med å få elevane til å dele og forklare endringa i eiga tenking. Til å begynne med er det fint å gjere dette som ein heilklasseaktivitet, slik at du kan gå inn i tenkinga til elevane og oppfordre dei til å forklare. Når elevane blir vande til å forklare eiga tenking, kan elevane dele med kvarandre i små grupper eller par før dei deler med heile klassa. Vurdering Ver førebudd på at innhaldet i responsane til elevane kan variere mykje sidan strategien opnar for dette. Legg merke til kva elevane trekker fram som vesentlege endringar i tenkinga om temaet. Dette kan avdekke misoppfatningar du ikkje var klar over. Å sjå etter mønstre i responsane kan hjelpe deg til å få oversikt over læringa som har funne stad innan ulike område av temaet. Nemner dei bestemte konsept der tenkinga deira har endra seg, eller reflekterer dei over nye ferdigheiter dei har tileigna seg? Trekker dei fram endringar i forståinga av nøkkelomgrep du forventa at dei ville nemne etter undervisninga, eller viser det seg at dei oppfattar andre element enn dei du hadde forventa som sentrale? 10

11 MODUL 2 Følg opp responsane til elevane Grubleteikning 11

12 Eksempel frå klasserommet 4 A-klassen Lærar Emma (L): Hugsar de kva eigenskapar var? Kva kunne eigenskapar vere? Mai: Korleis det luktar. L: Ja, vi tar det først (skrive «luktar» på flip-over). Mona: Smakar. L: Smakar (skrive på flip-over). Dina: Høyrest ut. L: Mm, høyrast ut, vi skriv det og? (skriv på flip-over) Kristian: Kjennest. L: Kjennest, ja (skriv på flip over). De hugsar jo mykje, eg er imponert. Mm, nå skal vi sjå. Kva var materiale? Kva betydde det? Hugsar du, Jon? Jon: Som gummi? L: Ja, gummi kan vere eit materiale. Men kva er eit materiale? Ida. Ida: Det er kva ting er laga av. L: Ja, kva ting er laga av. Hugsar de nokre materiale? Dina? Dina: Metall. L: Ja (skriv metall). Tea? Tea: Jern. Oppramsing av ulike materiale fortsett på same måte til læraren avsluttar repetisjonen. 4 Haug, B. (2016). Begrepsforståelse og vurdering underveis i en utforskning. I M. Ødegaard, B. Haug, S. M. Mork og G. O. Sørvik (Red.). På forskerføtter i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget. 12

13 B-klassen Lærar Ellinor (L): Eigenskapar. Kva er eigenskapar. Veit du det, Sam? Sam: Det du kan sjå, lukte, smake, kjenne eller høyre på noko. L: Ja, kjenn på pulten deira. Kan du si noko om eigenskapane til pulten? Elise? Elise: Han kjennest glatt ut. L: Han kjennest glatt ut, ja. Nå, ordet materiale. I naturfag er materiale og stoff det som ting er laga av. Sprettballar for eksempel. Kva er sprettballar laga av? Siri: Gummi. L: Ja, gummi er eit materiale. Når du skal designe eller lage noko, kvifor er det viktig å tenke på materialet du skal bruke da? (ingen respons) L: Ok, la oss seie at de skulle designe ein stol (dreg ut ein stol), kva må de tenke på da? Lea: Ehh Korleis du skal lage han? L: Kva slags materiale ville de bruke? Lea: Tre. L: Ja, du kunne bruke tre. Kvifor er det smart å bruke tre? Sara: Det er beina, dei bør vere av tre, fordi det er hardt. Martin: Metall eller plastikk. L: Metall, plastikk. Mm. Kvifor? Martin: Fordi denne stolen her (reiser seg opp og peikar på stolen sin) har metallbein, fordi dei kan ikkje knekke, og det eg sit på er plastikk. Så dette er ein plastikkstol. Diskusjonen fortset i fleire minutt der elevane foreslår forskjellige materiale og forklarar kvifor, eller kvifor ikkje, dei kan bli brukte til å lage ulike delar av stolen. 13

14 MODUL 3 Frå prosess til produkt Eksempel på skjema for logg Kva gjorde du? Kva lærte du? Kva gjorde du? Kva lærte du? 14

15 Eksempel på skjema for logg Dato: Gruppemedlem: 1. Problemstilling Vi skal prøve å finne ut av: 2. Metode Vi skal finne ut av dette ved å gjere: 3. Dagens gjeremål Namn: Har gjort følgande: Namn: Har gjort følgande: Namn: Har gjort følgande: 4. Planen vidare Neste gong skal vi: 5. Rettleiing Vi treng hjelp til: Vi fekk til: LITT ALT Innsatsen til gruppa har vore: LITT GOD VELDIG GOD 15

16 Dato: Gruppemedlem: 1. Dagens gjeremål Namn: Har gjort følgande: Namn: Har gjort følgande: Namn: Har gjort følgande: 2. Planen vidare Neste gong skal vi: 3. Rettleiing Vi treng hjelp til: Vi fekk til: LITT ALT Innsatsen til gruppa har vore: LITT GOD VELDIG GOD 16

17 Eksempel på spørsmål til presentasjon Om temaet/problemstillinga: Kven er dette temaet/arbeidet viktig for? Kva antok du? Dersom du skulle gjort dette arbeidet på nytt, er det noko du ville gjort annleis? Om framgangsmåten: Korleis innhenta du informasjon? Kvifor trengte du denne informasjonen? Korleis brukte du informasjonen? Om dataa og forklaringane: Endra oppfatningane dine seg undervegs? Kvifor? Korleis vil du forklare? Kva er beviset ditt for at? Kvifor trur du? Andre spørsmål: Kan du forklare meir om? Kva meinte du med? Kva har du lært om? Kva for nokre nye spørsmål har du nå? 17

18 It s all about planlegging 5 Kva er målet med undervisninga? Korleis skal elevane lære dette? Korleis ser det ut når elevane er på veg mot målet? Korleis ser det ut når dei har nådd målet? På kva måtar skal elevane få vist deg kva dei kan undervegs og til slutt? Mål Nøyaktig kva slags kunnskap og ferdigheiter vil du elevane skal ha, og korleis vil du dei skal lære det? Bevis Kva vil du godta som bevis for at ein elev har dei ønska kunnskapane og ferdigheitene? Korleis vil du tolke og følge opp bevisa? Aktivitet Kva slags aktivitet(ar) skal elevane utføre for å synleggjere kva dei forstår? Kva ser du etter og kva alternativ finst? 5 Pellegrino, J. W., Wilson, M., Koenig, J. og Beatty, A. (Red.) (2014). Developing assessments for the next generation science standards. Washington, DC: National Academies Press. 18

Modulhefte: Undervegsvurdering i praksis

Modulhefte: Undervegsvurdering i praksis Modulhefte: Undervegsvurdering i praksis NOVEMBER 2018 Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Berit Haug NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO Innhald ELEVAR PÅ VEG MOT FORSTÅING KORLEIS KAN DET SJÅ UT?...

Detaljer

Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter. Berit Haug og Marianne Ødegaard Naturfagkonferansen, Oslo

Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter. Berit Haug og Marianne Ødegaard Naturfagkonferansen, Oslo Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter Berit Haug og Marianne Ødegaard Naturfagkonferansen, Oslo 18.10.2014 Systemer i kroppen Aktivere forkunnskaper Hva forbinder dere med begrepene

Detaljer

Hvordan designe utforskende aktiviteter? Merethe Frøyland Naturfagsenteret

Hvordan designe utforskende aktiviteter? Merethe Frøyland Naturfagsenteret Hvordan designe utforskende aktiviteter? Merethe Frøyland Naturfagsenteret Undervisningsmodellen: Mange erfaringer i mange rom En måte å organisere undervisningen (TfU) En måte å anvende læringsarena (energibedrift)

Detaljer

Fra boller og refleksvest til læring - hvordan lykkes med undervisning utenfor klasserommet? Anette Braathen og Kristine B. Kostøl

Fra boller og refleksvest til læring - hvordan lykkes med undervisning utenfor klasserommet? Anette Braathen og Kristine B. Kostøl Fra boller og refleksvest til læring - hvordan lykkes med undervisning utenfor klasserommet? Anette Braathen og Kristine B. Kostøl Kjært barn, mange navn Andre læringsarenaer, feltarbeid, uteundervisning,

Detaljer

Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum?

Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum? Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum? Erfaringer og funn fra studier ved 8 vitensentre i Norge. Ida Marie Bøe, VilVite Bergen Vitensenter Introduksjon Vitensentrene i Norge Utvite, forskningsprosjekt

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Utvidet klasserom beriker læringen. Merethe Frøyland Naturfagsenteret

Utvidet klasserom beriker læringen. Merethe Frøyland Naturfagsenteret Utvidet klasserom beriker læringen Merethe Frøyland Naturfagsenteret Mitt oppdrag i dag Hvordan bruk av «det utvidede klasserommet» kan bidra til å: - øke læringsutbyttet skape dybdeforståelse - gi fysiske

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Djupnelæring 19. SEPTEMBER. Liv Oddrun Voll UNIVERSITETET I OSLO

Djupnelæring 19. SEPTEMBER. Liv Oddrun Voll UNIVERSITETET I OSLO Djupnelæring 19. SEPTEMBER Liv Oddrun Voll UNIVERSITETET I OSLO Innhald DJUPNELÆRING... 3 EIN LÆRANDE HJERNE... 3 KONSEKVENSAR FOR UNDERVISNING... 5 KUNNSKAPAR MÅ ORGANISERAST... 5 FERDIGHEITER MÅ AUTOMATISERAST

Detaljer

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Rettleiar Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Til elevar og lærarar Føremålet med rettleiaren er å medverke til at elevane og læraren saman kan vurdere og forbetre opplæringa i fag.

Detaljer

Hvordan samarbeide om å lage gode undervisningsforløp? - Handlingsrom - En undervisningsmodell - Aktiviteter som utvikler forståelse

Hvordan samarbeide om å lage gode undervisningsforløp? - Handlingsrom - En undervisningsmodell - Aktiviteter som utvikler forståelse Hvordan samarbeide om å lage gode undervisningsforløp? - Handlingsrom - En undervisningsmodell - Aktiviteter som utvikler forståelse Handlingsrom og rammer Læreplan: Formål for naturfag Beskrivelse av

Detaljer

TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN

TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN KOPI TIL HEIMEN TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN Zippys venner er eit skuleprogram kor barna øver på å fungera godt saman og å forstå eigne kjensler. Dei får øve på korleis dei

Detaljer

Kvifor? Matematikksamtalen Munnlege arbeidsmetodar Munnleg kompetanse i matematikk?

Kvifor? Matematikksamtalen Munnlege arbeidsmetodar Munnleg kompetanse i matematikk? Kvifor? Matematikksamtalen Munnlege arbeidsmetodar Munnleg kompetanse i matematikk? Læreplan i matematikk fellesfag - formål Matematisk kompetanse inneber å bruke problemløysing og modellering til å analysere

Detaljer

Naturfagkonferansen Naturfag i fagfornyelsen

Naturfagkonferansen Naturfag i fagfornyelsen Naturfagkonferansen 2018 Naturfag i fagfornyelsen Hvem er dere? Hvem var her i fjor? Barnehage Barneskole (1-7) Ungdomsskole (8-10) Videregående skole Lærerutdanning Studenter Andre Praktisk info Spørsmål

Detaljer

Å observere saman med barn

Å observere saman med barn Å observere saman med barn APRIL 2019 Omskrive versjon av originalteksten Å se sammen med barn av Anne Lea (2001) Det er verdifullt å ha evnen til å undre seg, og denne evnen kan både sløves og utvikles.

Detaljer

Plan for etablering og gjennomføring av Lektor2-opplegg

Plan for etablering og gjennomføring av Lektor2-opplegg Lektor2-ordningen Mål: å øke elevenes interesse for realfag og øke deres kunnskap innen realfag Gjennom å anskueliggjøre bruken av kunnskap ved å involvere eksterne fagpersoner direkte i undervisningen

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Modulhefte PROGRESJON I BARNEHAGEN

Modulhefte PROGRESJON I BARNEHAGEN Modulhefte PROGRESJON I BARNEHAGEN Leseoppdrag Mens du les skal du skrive ned eller gule ut formuleringar om progresjon som du synest er annleis/overraskande i forhold korleis du tidlegare har oppfatta

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.04.2017 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Utforskende arbeidsmåter Fra gjøring til læring. Naturfagkonferansen 18. oktober 2018 Berit S. Haug og Sonja M. Mork, Naturfagsenteret

Utforskende arbeidsmåter Fra gjøring til læring. Naturfagkonferansen 18. oktober 2018 Berit S. Haug og Sonja M. Mork, Naturfagsenteret Utforskende arbeidsmåter Fra gjøring til læring Naturfagkonferansen 18. oktober 2018 Berit S. Haug og Sonja M. Mork, Naturfagsenteret «Elevene de gjør og de gjør og de forstår ingenting» Rosalind Driver,

Detaljer

Å løyse kvadratiske likningar

Å løyse kvadratiske likningar Å løyse kvadratiske likningar Me vil no sjå på korleis me kan løyse kvadratiske likningar, og me tek utgangspunkt i ei geometrisk tolking der det kvadrerte leddet i likninga blir tolka geometrisk som eit

Detaljer

Djupnelæring 15. JANUAR Liv Oddrun Voll NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO

Djupnelæring 15. JANUAR Liv Oddrun Voll NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO Djupnelæring 15. JANUAR 2018 Liv Oddrun Voll NATURFAGSENTERET, UNIVERSITETET I OSLO Innhald DJUPNELÆRING... 3 KOMPONENTAR I DJUPNELÆRING... 4 KUNNSKAPAR... 4 FERDIGHEITER... 4 OPPFATNINGAR... 5 UNDERVISE

Detaljer

Hvordan samarbeide om å lage gode undervisningsforløp? - Handlingsrom - En undervisningsmodell - Aktiviteter som utvikler forståelse

Hvordan samarbeide om å lage gode undervisningsforløp? - Handlingsrom - En undervisningsmodell - Aktiviteter som utvikler forståelse Hvordan samarbeide om å lage gode undervisningsforløp? - Handlingsrom - En undervisningsmodell - Aktiviteter som utvikler forståelse Handlingsrom og rammer Læreplan: Formål for naturfag Beskrivelse

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017

ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017 ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017 Kva er det som gjer at lærarane ikkje er like strenge? 7.klasse ved Solund barne- og ungdomskule Dei fleste elevar tenker vel på at den og den læraren er streng, og den læraren

Detaljer

Flere læringsarena. Av Merethe Frøyland Naturfagsenteret

Flere læringsarena. Av Merethe Frøyland Naturfagsenteret Flere læringsarena Av Merethe Frøyland Naturfagsenteret Undervisnings- modellen: En måte å utvidet klasserommet på (energibedrift, feltarbeid, vitensenter/museum) En måte å organisere undervisningen (TfU)

Detaljer

Å skrive brev. Læringsmål med kjenneteikn på måloppnåing. Læringsmål: Å skrive kort og brev. Du er i gang Du er på god veg Du har kome langt

Å skrive brev. Læringsmål med kjenneteikn på måloppnåing. Læringsmål: Å skrive kort og brev. Du er i gang Du er på god veg Du har kome langt Å skrive brev Oppgåve 10 og I mål-oppgåve i kapittel 1 «Send ei helsing» Å skrive kort og brev Skrive stad, tid, opningshelsing og underskrift Skrive ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning Eg greier

Detaljer

Barnerettane i SKULEN

Barnerettane i SKULEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i SKULEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

INTERAKTIVITET. Merethe Frøyland Naturfagsenteret

INTERAKTIVITET. Merethe Frøyland Naturfagsenteret INTERAKTIVITET Merethe Frøyland Naturfagsenteret Missforståelse «Learning by doing» - å gjøre er det samme som å forstå Dewey sa egentlig - "learn to know by doing and to do by knowing Det er ikke bare

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI)

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI) Rettleiar til bekymringssamtale / undringssamtale - til medarbeidarar som arbeider med barn Samtale med foreldre om bekymring for eit barn Nedanfor finn du fleire forslag til korleis personalet i ein barnehage

Detaljer

Mange erfaringer i mange rom en undervisningsmodell Av Merethe Frøyland

Mange erfaringer i mange rom en undervisningsmodell Av Merethe Frøyland Mange erfaringer i mange rom en undervisningsmodell Av Merethe Frøyland Undervisningsmodellen Mange erfaringer i mange rom ble presentert for deltakerne i Energiskolene på første samling. Målet var at

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Verdiblink kan brukast i grupper av tilsette i kommunane på ulike nivå i organisasjonen.

Verdiblink kan brukast i grupper av tilsette i kommunane på ulike nivå i organisasjonen. Verdiblink 1. Målsetting Målet med verdiblink er å bevisstgjere medarbeidarar på kva verdiar som styrer arbeidskvardagen og kva verdiar dei sjølve meiner bør få større gjennomslag. Verdiblink handlar om

Detaljer

Andre læringsarenaer MODULHEFTE. Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Merethe Frøyland UNIVERSITETET I OSLO

Andre læringsarenaer MODULHEFTE. Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Merethe Frøyland UNIVERSITETET I OSLO , Andre læringsarenaer MODULHEFTE Kristine B. Kostøl, Anette Braathen og Merethe Frøyland UNIVERSITETET I OSLO Innholdsfortegnelse HVORFOR UTEUNDERVISNING?... 3 KRITERIER FOR OPPDRAG... 8 JAKTA PÅ GODE

Detaljer

Å utforske nynorsk gjennom skjønnlitteratur

Å utforske nynorsk gjennom skjønnlitteratur Å utforske nynorsk gjennom skjønnlitteratur Dette opplegget, som handlar om å kunne jobbe med nynorsk i eit komparativt perspektiv og finne reglar for korleis nynorsk er bygd opp, er blitt til i samarbeid

Detaljer

Energikonferanse for Lektor2-skoler. Radisson Blu, Gardermoen 24. januar 2019

Energikonferanse for Lektor2-skoler. Radisson Blu, Gardermoen 24. januar 2019 Energikonferanse for Lektor2-skoler Radisson Blu, Gardermoen 24. januar 2019 Energikonferanse for Lektor2-skoler 2019 Lektor2 modellen Dybdelæring og progresjon Tverrgående tema: Demokratisk deltakelse

Detaljer

Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget.

Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget. Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget. Anne Randi Fagerlid Festøy Stipendiat ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet Forskningsspørsmål Kva funksjon

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.

Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering. Å laga forbindelser mellom teksten og eleven sjølv Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering. ARTIKKEL SIST ENDRET: 10.09.2015 Innanfor

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Veiledning til læreplanen i samfunnsfag 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Oppdraget vårt Veiledningen skulle lages over fire kapitler Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Fagets egenart Skulle

Detaljer

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Læringsmål frå LK06: Gjennom arbeidet med heftet kjem du til å arbeide med følgjande læringsmål: Norsk: * delta i diskusjoner med begrunnede

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spele stein, saks, papir med den eller mot den.

Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spele stein, saks, papir med den eller mot den. PXT: Stein, saks, papir Skrevet av: Bjørn Hamre Oversatt av: Stein Olav Romslo Kurs: Microbit Introduksjon Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spele stein, saks, papir med den eller

Detaljer

Frå dikt til teikneserie

Frå dikt til teikneserie Frå dikt til teikneserie Av Helga Slettebak, Marit Moen og Arne Skadal, Halbrend skule Prosjektet «Frå dikt til teikneserie» vart gjennomført på 6. trinn. Kombinasjonen av dei to sjangrane synest vi er

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Tema: Lesing i fag i teori og praksis.

Tema: Lesing i fag i teori og praksis. Tema: Lesing i fag i teori og praksis. Sentral ide: Lesestrategiar kan lærast på ein god måte gjennom praksis. Tid: 60 min. Lesestoff: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole s. 8 Sentrale områder

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN FOR 1R BOKMÅL Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN FOR 1R BOKMÅL Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i MATEMATIKK, MX30SKR-C 0 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN FOR R 03.06.09. BOKMÅL Sensur faller innen 4.06.09. Resultatet blir

Detaljer

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman.

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman. Introduksjon av økta Bilda: er dei vener, kva er bra og korleis er det forskjellar? Fakta-ark med tilbakemeldingar Gruppe: Kan alkohol styrkja og svekkja venskap? Gruppe: Kva gjer me for at det skal halda

Detaljer

KLART MATEMATIKKDIDAKTIKK BIDRAR TIL GODT LÆRINGSMILJØ! Av Astrid Erdal og Beate Schrader Bordal

KLART MATEMATIKKDIDAKTIKK BIDRAR TIL GODT LÆRINGSMILJØ! Av Astrid Erdal og Beate Schrader Bordal KLART MATEMATIKKDIDAKTIKK BIDRAR TIL GODT LÆRINGSMILJØ! Av Astrid Erdal og Beate Schrader Bordal Hentet fra: Bergkastet, Duesund og Westvig (2017) LÆRINGSMILJØ Et inkluderende læringsmiljø består av mange

Detaljer

BLI KJENT MED ALUMINIUM

BLI KJENT MED ALUMINIUM 1 av 7 sider Oppgåve BLI KJENT MED ALUMINIUM 5. 7. trinn 90 min. SENTRALE OMGREP: Metall, aluminium, kjeldesortering ANBEFALT FØREHANDSKJENNSKAP: Ingen AKSJON ALUMINIUM: Bli kjent med aluminium og få meir

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

«Mestringsforventningar»

«Mestringsforventningar» Presentasjon av korleis lærararar og leiar på Førde barneskule har opplevd gjennomføringa av forskingsprosjektet: «Mestringsforventningar» Therese Helland- rektor Førde barneskule Mestringsforventningar

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Flere læringsarena. Av Merethe Frøyland Naturfagsenteret

Flere læringsarena. Av Merethe Frøyland Naturfagsenteret Flere læringsarena Av Merethe Frøyland Naturfagsenteret Undervisnings- modellen: En måte å utvidet klasserommet på (energibedrift, feltarbeid, vitensenter/museum) En måte å organisere undervisningen (TfU)

Detaljer

Mange erfaringer i mange rom. Merethe Frøyland

Mange erfaringer i mange rom. Merethe Frøyland Mange erfaringer i mange rom Merethe Frøyland Undervisnings- modellen: En måte å utvidet klasserommet på (energibedrift, feltarbeid, vitensenter/museum) En måte å organisere undervisningen (TfU) En måte

Detaljer

Fagfornyelsen - andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene

Fagfornyelsen - andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene Fagfornyelsen - andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene Uttalelse - Utdanningsforbundet Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av

Detaljer

BLI KJENT MED ALUMINIUM

BLI KJENT MED ALUMINIUM 1 av 7 sider Oppgåve BLI KJENT MED ALUMINIUM 3. 4. trinn 90 min. SENTRALE OMGREP: Metall, aluminium, kjeldesortering ANBEFALT FØREHANDSKUNNSKAP: Ingen. AKSJON ALUMINIUM: Bli kjent med aluminium og få meir

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

De Bonos tenkehattar. Slik arbeider de i Luster Tipset er laget av Ragnhild Sviggum. Til bruk i samtalegruppene og i klassemøtene

De Bonos tenkehattar. Slik arbeider de i Luster Tipset er laget av Ragnhild Sviggum. Til bruk i samtalegruppene og i klassemøtene De Bonos tenkehattar Slik arbeider de i Luster Tipset er laget av Ragnhild Sviggum Til bruk i samtalegruppene og i klassemøtene De Bonos tenkehattar Ein metode for å belyse alle sider av ei sak Ei øving

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Lærarsvar A 1. Kva meiner du var den viktigaste årsaka (årsakene) til at vi gjorde dette?

Lærarsvar A 1. Kva meiner du var den viktigaste årsaka (årsakene) til at vi gjorde dette? I skuleåret 2015/16 gjekk vi frå å ha både nynorsk- og bokmålsundervisning kvart semester til å berre bruke ei målform kvart semester og berre vurdere elevane i den eine målforma det semesteret. I samband

Detaljer

MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E

MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E Skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E 20 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 7. juni 2010. Sensur faller innen 28.juni. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk Munnleg kommunikasjon presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og formålsteneleg bruk av digitale verktøy og medium vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Skjema for eigenvurdering

Skjema for eigenvurdering Skjema for eigenvurdering arbeidet med språk og språkmiljø i barnehagen I denne delen skal du vurdere påstandar om noverande praksis i barnehagen opp mot slik du meiner det bør vere. Du skal altså ikkje

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord. Reflektera over eiga læring. Tekstsamling Språkboka s. 8-25

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord. Reflektera over eiga læring. Tekstsamling Språkboka s. 8-25 ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 34 Forord Motivera for arbeid med Språkboka s. 5-7 faget Verta kjend Inn i teksten s.

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

LESING OG SKRIVING I YF

LESING OG SKRIVING I YF LESING OG SKRIVING I YF Ressurser i Språkløyper.no Lesesenteret og Skrivesenteret Støle, Berge, Magerøy-Grande & Angvik GOD LESEOPPLÆRING Økt 1 Kva er lesing? Kva kjenneteiknar ein god lesar? Kva kjenneteiknar

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2017 Framandspråk Elevar og privatistar Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga

Detaljer

Elevars koplingar under feltarbeid i geofag

Elevars koplingar under feltarbeid i geofag UNIVERSITETET I BERGEN Elevars koplingar under feltarbeid i geofag - Ei undersøking av korleis elevar koplar mellom ulike kunnskapar under feltarbeid i geofag Hellseminaret 2017 Espen Tangnes Presentasjonsens

Detaljer

Vitskaplege arbeidsmetodar. Olaug Vetti Kvam Skolelaboratoriet i realfag Universitetet i Bergen

Vitskaplege arbeidsmetodar. Olaug Vetti Kvam Skolelaboratoriet i realfag Universitetet i Bergen Vitskaplege arbeidsmetodar Olaug Vetti Kvam Skolelaboratoriet i realfag Universitetet i Bergen Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 10. årstrinn planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

MEDVERKNAD FOR BARN. Nokre funn frå ein kvalitativ studie

MEDVERKNAD FOR BARN. Nokre funn frå ein kvalitativ studie MEDVERKNAD FOR BARN Nokre funn frå ein kvalitativ studie DISPOSISJON Litt om studien Nokre grøfter Nokre funn kva synes de om ulike løysingar? STUDIEN Styring, organisering og leiing i barnehagesektoren

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Hva er god naturfagundervisning? Historien om to lærere. Geoprogrammets lærerløft. De forskningsbaserte rådene våre. Hvordan dokumenterte vi?

Hva er god naturfagundervisning? Historien om to lærere. Geoprogrammets lærerløft. De forskningsbaserte rådene våre. Hvordan dokumenterte vi? Hva er god naturfagundervisning? Merethe Frøyland Naturfagsenteret Historien om to lærere Lang undervisningserfaring Trygg i lærerrollen Veldig godt likt av sine elever Faglig sterk og engasjert Deltok

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016 Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til utvikling av og er ein del av fagkompetansen.

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Fire overordnede mål:

Fire overordnede mål: 2016 Fire overordnede mål: Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå. Barnehagelæreres

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst)

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) 2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) Velkomen til Studiebarometeret! Takk for at du vil seie di meining om studieprogrammet ditt. Di meining kan vere med å forbetre det. I tillegg hjelper du komande

Detaljer

Rusarbeid i ein kulturell kontekst

Rusarbeid i ein kulturell kontekst Rusarbeid i ein kulturell kontekst FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE 31. Okt. - 1. nov. 2018 Hotel Alexandra, Loen Lillian Bruland Selseng HVL, Campus Sogndal Min bakgrunn Sosionom og familieterapeut Prøvd

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer