medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT GSU GJØVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK"

Transkript

1 medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/ /305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg Møtedato/ 4. juni kl sted: Gjøvik sykehus, møterom lille kantine 4. etasje Deltakere: virksomhetsleder Gitte Korvann, enhetsleder Aud Bakken, kommunelege Jens A. Mørch, praksiskonsulent Karin Frydenberg, fra Brukerutvalget Iver Hofsmarken, div.dir Rolf Kulstad, ass.div.dir Kari Mette Vika, Einar Halveg for avdelingssjef indremedisin Øystein Stubhaug, rådgiver ØNH/gyn-føde Bjørg Harby, Maren Aartun for avd. sjef DPS Ragnhild G. Wangen, rådgiver Gunvor Øfsti, fravær kommunalsjef Frode Holst, kommunalsjef Jorun Ødegård Bjerke, Ragnhild G. Wangen, avd. sjef kirurgi Inger Opheim, omsorgssjef Kjartan Tosterud, ass. avd.sjef avd. fysikalsk medisin og rehabilitering Ian Gustad, Ansvar Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra møte 19. mars Referat fra møtet ble sendt på høring, og godkjent referat sendt ut. Referat tas til orientering Elektronisk samarbeid v/ prosjektmedarbeider i Meldingsløftet i SI Jan Lorentzen presentasjon vedlegges referatet - Tror at når det tekniske er på plass for de ulike EPJ-systemene i kommunenes pleie -og omsorg vil det kunne fungere for de andre kommunene. - Kommunene i Valdres er i startfase med å prøve ut meldinger mellom kommunale enheter. - Det brukes for mye tid dokumentasjon med dagens system med telefon og faks. - Viktig at de elektroniske kommunikasjonsmeldingene blir faglig og ikke bare styrt av pengene - Det er grunn til bekymring for at det ikke finnes elektroniske medikamentkurver verken på sykehuset eller i pleie- og omsorgssystemene. Elektronisk samarbeid tas opp igjen på senere møter. Vedlagt også veileder for innføring av pleie og omsorgsmeldinger, laget av nasjonal pilot BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesveien 26 Postboks 104 E-post: 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal

2 12-12 Divisjon psykisk helsevern/dps Gjøvik status v/ rådgiver DPS Gjøvik Maren Aartun Mye er sagt i media om DPS Gjøvik. Divisjon psykisk helsevern skal spare 158 millioner over 4 år, DPS Gjøvik skal ta 16 millioner i inneværende år, har fått 8 millioner i omstillingsmidler i en overgangsfase. Disse brukes hovedsakelig på lønn. Nedskjæringene er planlagt slik: - Ytterligere nedtak i Valdres. 4,7 millioner dvs ca 9 stillinger. Da blir det igjen 10 senger ved enheten i Aurdal. - Poliklinikken på Toten og på Gjøvik slås sammen, som innebærer et nedtak på 9 stillinger ved poliklinisk virksomhet for DPS et samlet. - Sengene i nybygget på Gjøvik blir ikke tatt i bruk. Dette er gamle senger i nytt bygg, dreier seg i realiteten om reduksjon fra tidligere Har vært et eget prosjekt i Valdres, rapporten er ikke klar. Sammenslåing av poliklinikk Toten og Gjøvik har vært drøftet tidligere for å styrke fagligheten, men ble aktualisert av innsparingskravene. Den ambulante tjenesten skal styrkes. Enhet for selvmordsforebygging samlokaliseres derfor med ambulant team på DPS Gjøvik. Prosjekt psykisk helsevern som omfatter hele divisjonen skal også ta stilling til hvor ø- hjelpstilbudene skal være. Det er nasjonale føringer for at DPS skal være døra inn i psykisk helsevern, og at ressursfordeling mellom DPS og sentralsykehus skal være Prosjekt psykisk helsevern leverer prosjektrapport til styret i september. Prosjektets mandat baserer seg på gamle rammer, de rammene er endret plutselig. 15. og 16. november skal DPS arrangere en landsdekkende konferanse der målet bl.a. er å belyse nasjonale føringer på ambulant akutt krisearbeid, brukerperspektivet og samhandling. Ca 50 % av de som er innlagt har et rusproblem i tillegg. Nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med rus og psykiatri ( ROP - lidelser) kom i vår. - høres rart ut at man definerer prosentfordeling av ressursene til DPS og sentralsykehus før det er definert hvilke oppgaver de ulike nivå skal ha - ingen har definert metningspunkt for nedtak - hvordan skal fastlegene endre henvisingspraksis når DPS-et ikke kan ta imot så mange pasienter? - Kommunene er veldig bekymret for nedskjæringene. Kommunene har ikke fått penger til dette, lurer på hvor det ender. - Kommunenes krav om å rapportere på bruk av psykiatrimidler er nå over. Det betyr at det lokalt i hver kommune ikke er en selvfølge at psykisk helsevern beholder de bevilgninger som har vært de siste årene. 2

3 - Utfordring for DPS at kommunene er veldig ulike på hvilke pasienter de har tilbud til selv, og hva de trenger av spesialisthelsetjenesten. NAV lokalt har også ulikt tilbud og ulik kompetanse. - Utfordringene og nedskjæringene i psykisk helsevern vil også kunne ha innvirkning på de somatiske tjenestene. - Kommunene er veldig ulike både når det gjelder antall innbyggere med rusproblemer og psykisk sykdom. Vet egenlig lite om hvordan hyppigheten av psykiske lidelser fordeler seg mellom regioner og kommuner. - Hva med konsekvensutredning for disse store nedtakene? Finnes det? Svar: alle slike saker skal dokumenteres med en risikovurdering, dette skal inn i styresakene. - Denne konsekvensutredningen bør legges fram for GSU for å kunne overholde plikten i samarbeidsavtalene om å orientere hverandre om endringer i driften. - Valdreskommunene har vært med inn i prosjektet i Valdres, men opplever at muligheten til innflytelse har vært veldig liten. Det meste av rammene er lagt før det kommer til prosjektet. GSU er bekymret for de følgene denne innsparingen vil få. GSU ønsker at slike store innsparinger i en divisjon i SI både skal legges fram med konsekvensutreding for eks. GSU og andre instanser før det besluttes SI`hjørne - Generell status v/representanter ulike avdelinger/divisjoner Divisjon Gjøvik: Poliklinikk for ortopedi har startet på Hadeland All protesekirurgi er stanset inntil ventilasjonen i operasjonssalene er utbedret. Henvisninger til kirurgi skal gå som normalt og videresendes fra divisjon Gjøvik. Indremedisin ser foreløpig ingen endring i innleggelsesrater etter oppstart samhandlingsreformen. Mange vil fortsatt trenge utredning og diagnostisering i spesialisthelsetjenesten. Strategisk fokus: presentasjon med endelig referat Økonomisk langtidsplan( ØLP): presentasjon med endelig referat Helse Sør-Øst bruker en inntektsmodell til fordeling av pengene, kriteriene i modellen er oppdatert og det fører til store endringer internt i HSØ og medfører kutt i SI`s inntekter. Strategisk fokus: - har kommet en del innspill på at ikke alle alternativer er utredet godt nok med både fordeler og ulemper. Dette skal inn i neste fase i planleggingen. ØLP: - Tynset og Kongsvinger er i spesielle situasjoner ettersom det er i grenseområder mot andre helseforetak 3

4 - er en avveining hva som må gjøres av nye ting samtidig som er skal spare penger. Noen nye funksjoner kommer fordi Helse Sør-Øst ber SI om å ta over fagfelt - viktig å gjøre basisoppgavene på en god måte før en kan ta på seg nye ting Status for samhandling i min region Gran: Kommunen ansetter geriater i 60 % fra 1.september. Denne stillingen kommer i tillegg til de legeressursene som allerede finnes i sykehjem. Ansetter også fysio/ergoterapeut, spesialsykepleier og IT-konsulent for å møte utfordringene. Gjør om en kortidsavdeling til styrket avdeling. Har styrket demensutredningen i kommunen. Har utfordringer knyttet til rus og psykiatri. 14.juni skal kommunestyret behandle rapporten fra samarbeidsprosjekt, usikkert om det vil bli vedtak om ny felles enhet. Plan om en ny fastlege i kommunen. Valdres: Alle kommunestyrer har vedtatt bygging av nytt helsehus. Beregnet byggestart i 2013 og ferdig mars Felles legevakt i Valdres kveld/natt og helg. Telemedisinprosjekt i gang, innebærer videokonferanseutstyr i alle kommuner. Kompetanseprosjekt i gang, bygge kompetanse i intermediæravdelingen og kommunene. Gjøvik- og Land og Toten: Jobber mye med samarbeidsprosjektene. Ett av dem er ett forebyggingsprosjekt. Fylkeskommunen utarbeider et hjelpemiddel som kommunene kan bruke for å bryte ned tallene for å bruke de i forebyggingsplanlegging. s. Ø-hjelpstilbud i Gjøvikregionen: Karin Frydenberg er medisinsk konsulent for utvikling av ø- hjelpstilbudet i regionen. Veileder fra Helsedirektoratet blir viktig i planleggingen. SI Gjøvik er med i styringsgruppe for prosjektet. Tenker å komme så langt med utredningen at en kan søke på midler fra helsedirektoratet i Praksiskonsulent: SI er med i nasjonal pasientsikkerhetskampanje, der er ett av satsingsområdene at pasientene har oppdaterte medikamentlister til enhver tid. Praksiskonsulenter på Gjøvik og Elverum er med og registrerer hvor mange pasienter som har med egen medikamentliste ved innleggelse. Tellingen er ikke avsluttet, men det tyder på at flere har egne lister med seg og det er også en økning i antallet som har oppdaterte medisinlister i henvisning. Praksiskonsulenten har sammen med en gruppe fra SI og kommunene i Gjøvikregionen søkt midler til samhandlingstiltak for bedre pasientforløp og trygg palliativbehandling i eller nærmere hjemmet. Hvordan jobbe med folkehelsetilbudet? Tema til neste møte, Jens har ansvar. JAM 4

5 15-12 Nytt fra administrativt samarbeidsutvalg v/ Gunvor Øfsti - Overordnet samarbeidsutvalg skal i sitt første møte 7. juni behandle opplegg for evaluering av samarbeidsavtaler, rutiner og utvalg. Det foreslås at det enkelte GSU blir høringspart. - Årets samhandlingskonferanse i regi av ASU blir 20. september på Quality Gjøvik - Helse Sør-Øst har fordelt noen av samhandlingsmidlene til det enkelt foretak ved ASU. Søknader skal behandles i ASU 13. juni, og skal være SI`s penger inn i prosjektene Møteplan høsten 2012 Mandager i partallsuker 17. september oppfølging eventueltsak fra møtet 19. mars: Behandlingslinjen TIPS - tidlig intervensjon ved psykoser: Det er ikke meldt inn navn på aktuelle deltagere i utarbeidelse av denne behandlingslinjen. Har noen aktuelle kandidater? Gjøvik kommune har meldt inn to aktuelle kandidater, hvis det er flere bes disse meldt raskt til Gunvor Andre aktuelle kandidater meldes Gunvor senest fredag Alle GSU trenger ny leder i løpet av høsten. Frode Holst har varslet at han vil ha avløsning som leder, og GSU bes om å ha ny kandidat klar medio september. GSU må velge ny leder på møtet i september. Har god erfaring for at leder er en av de kommunale representantene. De kommunale representantene i GSU bes finne en lederkandidat til møtet 17. september Alle kommu nale Neste møte 17. september på Gran rådhus Kopi til: avtaleansvarlige i kommunene, postmottak i kommunene 5