Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde"

Transkript

1 Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Tirsdag 9. mai 2017, kl Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa Sak 2 Vannområdekoordinator for Haugalandet vannområde, Sven-Kato Ege, orienterer om vannarbeidet på Haugalandet og hvordan landbrukssektoren er en del av regional plan for vannforvaltning Sak 3 Orientering fra Fylkesmannens landbruksavdeling omkring landbruk og vannarbeidet Sak 4 Landbrukssektorens tanker rundt arbeidet Sak 5 Felles overvåking av innsjøer og elver i Ryfylke og Haugalandet vannområder 2017 Sak 6 Sekretariatet orienterer Sak 7 Møteplan for arbeidsgruppe og vannområdeutvalg i Haugalandet vannområde (2017) Eventuelt 1

2 Vedlegg: Vedlegg Henvisninger Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Prioriterte vannforekomster på Haugalandet etter arbeidsgruppemøte (tabell 1) Vannforekomster som inngår i prosjektet «felles overvåking av innsjøer og elver i Ryfylke og Haugalandet vannområder 2017» (tabell 2) Referat fra møte 2. februar i Haugalandet vannområdes arbeidsgruppe: rat-fra-arbeidsgruppemote-i-hvo pdf Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland : dokumenter/planfase /vedtatte-plandokumenter/regionalt-tiltaksprogram-forvannregion-rogaland---vedtatt-i-fylkestingene-des-2015.pdf Referat fra møte 23. mars i Haugalandet vannområdeutvalg: dokumenter/vannomrader/haugaland-vannomrade/moteaktivitet/motereferat-forvannomradeutvalget-i-hvo pdf Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa Forslag til vedtak, sak 1: Arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde godkjenner referatet fra møtet i arbeidsgruppa (se henvisning). 2

3 Sak 2 Vannområdekoordinator for Haugalandet vannområde, Sven-Kato Ege, orienterer om vannarbeidet på Haugalandet og hvordan vann- og avløpssektoren er en del av regional plan for vannforvaltning Sven-Kato Ege har tiltrådt i den nyopprettede stillingen som vannområdekoordinator for Haugalandet på % basis over en tidsperiode på fire år. Vannområdekoordinatoren har kontorplass i Haugesund, og Haugesund kommune er arbeidsgiver. Stillingen er et spleiselag mellom kommunene innen vannområdet, fylkeskommunen og Miljødirektoratet. I den regionale planens tiltaksprogram fremkommer det at enkelte vannforekomster er prioriterte. Prioriteringene for tiltaksfasen ( ) er i regional plan knyttet til både bestemte områder, sektoroppfølging og forebyggende virkemidler. Prioritering av geografiske områder skal bidra til at alle sektorer i samme tidsfase iverksetter for samme nedbørfelt (vannforekomster). Prioritering av tiltaksområder skal bidra til å få gjennomført tiltak på de påvirkningene som er registrert som de vesentligste å ta tak i først. Prioritering av virkemidler skal bidra til at miljøtilstanden ikke forverres og det etableres mer kunnskap om vannmiljøet. I flere av vannforekomstene er det konkrete eller uavklarte problemstillinger knyttet til landbrukspåvirkninger. I regional plan er landbruk listet opp som ett av sju tiltaksområder for å bedre vannmiljøet. Det er ønskelig å skape en dialog med landbrukssektoren, som har kompetanse innen fagfeltet. De prioriterte vassdragene og fjordene (se tabell 1 i vedlegg) må følges opp av kommunene, men det finnes også andre vannforekomster som skal følges opp. Disse er listet opp fra side 114 i tiltaksprogrammet (se henvisning). Sak 3 Orientering fra Fylkesmannens landbruksavdeling omkring landbruk og vannarbeidet Nono Dimby fra Fylkesmannens landbruksavdeling vil holde en presentasjon knyttet til landbruk og vannarbeid. Man vil gå inn på hvilke krav lovverket stiller til landbruket, og hvilke virkemidler landbruket har i arbeidet med renere vann i landbrukspåvirkede områder. 3

4 Sak 4 Landbrukssektorens tanker rundt vannarbeidet Hvilke tanker og erfaringer har landbruket rundt vannarbeidet så langt. Hver kommunerepresentant får fem minutter hver til disposisjon. Det ønskes avslutningsvis en kort diskusjon blant møtedeltakerne. Sak 5 Felles overvåking av innsjøer og elver i Ryfylke og Haugalandet vannområder Det ble bestemt at Ryfylke og Haugalandet vannområder skulle gå sammen om å gjennomføre en felles overvåking for en del utvalgte innsjøer og elver. Konsulentselskapet COWI har fått oppdraget med å gjennomføre overvåkingen av vannforekomster i Ryfylke og Haugalandet vannområder. Fredag 7. april hadde undertegnede, Jarle Lunde fra Ryfylke vannområde og COWI oppstartsmøte for arbeidet med overvåkingen. Avtalen ble signert torsdag 27. april. Størsteparten av finansieringen står Fylkesmannens miljøvernavdeling for, men også kommunene med vannforekomster bidrar økonomisk og/eller med egeninnsats. Grunnlaget for valget av forekomster å overvåke, bygger på de allerede prioriterte vannforekomstene kommunene spilte inn på arbeidsgruppemøtet Unntaket er Sakkestadbekken. Haugesund kommune ønsker å undersøke den økologiske tilstanden i bekken før/under og etter bekkeåpningen av deler av bekken. Slik vil man kunne se en økologisk utvikling over tid som kan gi nyttig informasjon, og ha en overføringsverdi ved lignende restaureringsprosjekter. De andre vannforekomstene ønskes undersøkt på bakgrunn av komplekse utfordringer, spesielt med hensyn til VA og landbruk. Det er viktig å påpeke at denne overvåkingen i utgangspunktet kun vil gi oss en miljøtilstand, og ikke være en full kildekartlegging av hver enkelt vannforekomst. Man vil allikevel prøve å få kartlagt området i forkant slik at stasjonene i størst mulig grad skal kunne fange opp områdets og vannforekomstens utfordringer. Innsjøovervåkingen vil pågå i tidsrommet mai-oktober, med én månedlig prøvetaking, mens elveovervåkingen primært vil foregå i september (se tabell 2 i vedlegg). Vannområdekoordinator vil bistå konsulent i felt under prøvetaking i innsjø. En rapport vil være i hende innen utgangen av Man ønsker å få konsulentene til å fremlegge rapporten for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget på nyåret Man legger også opp til at konsulenten arrangerer en liten befaring for vannområdeutvalg (arbeidsgruppa) i september, hvor man viser standard metodikk ved elveundersøkelser. 4

5 Sak 6 Sekretariatet orienterer Første vannområdeutvalgsmøte gjennomført: - Torsdag 23. mars ble første vannområdeutvalgsmøte gjennomført. I møtet introduserte vannregionmyndigheten representantene for vannarbeidet. I tillegg informerte sekretariatet om arbeidsgruppas valg av prioriterte vassdrag, og viste en oversikt over disse. Det ble også valgt leder og nestleder på møtet. Leder for Haugalandet vannområdeutvalg ble Gudrun Caspersen fra Haugesund kommune, mens nestleder for vannområdeutvalget ble Endre Stople fra Vindafjord kommune. Begge ble enstemmig valgt. Det ble bestemt og ikke ha en vararepresentant til de to ovennevnte vervene (se henvisning). Befaring langs nordre del av Vatsvatnet og Landavatnet i Vindafjord kommune - Onsdag 29. mars var undertegnede, Harald Velde (leder i aksjon Vatsvassdrag), Hildbjørg Fludal (VA-ingeniør) og Harald Olav Stuhaug (landbruksrådgiver) på befaring. Målet for befaringen var å få en oversikt over utfordringer, både med tanke på VA og landbruk. Man noterte seg ulike avløpsrør/drensrør som bør følges opp, og husstander hvor avløpssystemet ikke så ut til å fungere optimalt. Man ønsket også å se i hvilken grad kantvegetasjon var tilstedeværende langs vassdraget. Enkelte grunneiere var med på befaringen, slik at man fikk en dialog om hvilke muligheter og utfordringer de så for seg. Resultatet var at man fikk en fin fagutveksling mellom deltakerne om hvor man nå må sette i gang tiltak for å kunne nå målene, og at man nå har en visuell tilnærming til de lokale problemområdene når man jobber med disse på kontoret. Oppstartsmøte for vann- og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde - Ved arbeidsgruppemøtet 2.februar var det interesse for å danne en VA-gruppe, hvor vannområdekoordinator sitter med sekretariatsansvaret. Det er allikevel et behov for å konkretisere dette arbeidet (utforme et mandat for gruppa) i et oppstartsmøte sammen med VA-representantene og de faste medlemmene i arbeidsgruppa. Vil det være mulig å få i stand et slikt møte før sommerferieavviklingen, og hva bør det inneholde? Det ønskes en diskusjon. Prosjekter i Haugalandet vannområde som har fått tilskudd til vannmiljøtiltak fra Rogaland fylkeskommune - Åpning og omlegging av Sakkestadbekken (Haugesund) (kr ,-) - Informasjonskampanje for å hindre spredning av gjedde på Haugalandet (Tysvær, Karmøy og Haugesund) (kr ,-) Overføringer av midler fra fylkeskommunen til vannområdene - Av vannregionutvalgsmøte torsdag 30. mars ble det bestemt at man ønsker å overføre statlige midler til vannmiljøtiltak fra fylkeskommunen til vannområdene i Rogaland. Det ble besluttet at hver av de fire vannområdene får kr til tiltak og kunnskapsinnhenting. Bakgrunnen for overføringene knytter seg til økte overføringer fra Miljødirektoratet og at koordinatorene ble ansatt senere enn planlagt i Fellesmøte tirsdag 6. juni med HOJFF, TJFF, Vindafjord JFL, aktuelle kommuner og Fylkesmannen angående sjøørreten i Skjoldafjord-systemet - De lokale jeger- og fiskeforeningene har tatt initiativ til et prosjekt for å kartlegge statusen til sjøørreten i Skjoldafjord-systemet. Målsettingen er å få en oversikt over artens helse (lusepåvirkning), registrere og forbedre gyteforhold og på sikt gjenåpne stengte vassdrag. 5

6 Sak 7 Møteplan for Haugalandet vannområde (2017) Dato, tid Utvalg/gruppe/seminar ol. Haugalandet vannområdeutvalg Arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vert/sted Tysvær kommune/ Tysvær kommunehus Haugesund kommune/ Servicesenteret Tema/saker - Befaring langs Sakkestadbekken? Haugalandet vannområdeutvalg Haugesund kommune/ Servicesenteret Arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tysvær kommune/ Tysvær kommunehus Desember Haugalandet vannområde Tysvær kommune/tysvær kommunehus - Befaring langs Sakkestadbekken/COWI viser sin metodikk for elveundersøkelser Eventuelt 6

7 Vedlegg Tabell 1. Prioriterte vannforekomster for Haugalandet i perioden Vannforekomstene merket med fet skrift kom med etter arbeidsgruppemøtet Vassdrag Kommune Behov for handling Årsak til prioritering Vatsvassdraget og Vindafjord Konkrete tiltak for å bedre økologisk Stor grad av forurensning Åmselva tilstand Biologisk mangfold Vikedalsvassdraget Vindafjord Konkrete tiltak for å bedre økologisk tilstand Sportsfiske Kan være forurensning Viktig laksevassdrag Sportsfiske Kvaladalsvassdraget Haugesund Vurdere behov for tiltak Fremmede arter Avrenning fra tettsted/by Vatsfjorden og Yrkesfjorden Vindafjord Behov for mer kunnskap om forurensningskilder Skjoldafjorden og Grindefjorden Tysvær/ Vindafjord Stor grad av forurensning Skjoldafjorden - ytre Tysvær Førlandsfjorden Tysvær indre Kan være forurensning Kan være forurensning Karmsundet Haugesund/ Karmøy Stor grad av forurensning Human helse Storavatnet (på Nes) Tysvær Avrenning fra landbruk Avløp fra spredt bebyggelse Storavatnet Tysvær Fremmede arter (gjedde) (Kårstø) Årvikelva Tysvær Rødlistet art (elvemusling) Avrenning fra fulldyrket mark Viksefjorden Haugesund/ Sveio Avrenning fra landbruk Avløp fra spredt bebyggelse Vandringshindre Aksnesvassdraget Haugesund/ Karmøy iverksette konkrete tiltak Avrenning fra landbruk Avløp fra spredt bebyggelse Vandringshindre Heiavatnet Karmøy Avrenning fra fulldyrket mark Fremmede arter (gjedde) Holmavatnet Karmøy Vurdere behov for tiltak Fremmede arter (gjedde) Hilleslandsvatnet Karmøy Fremmede arter (gjedde?) Avrenning fra fulldyrket mark Avrenning fra grus- og sandtak 7

8 Tabell 2. Vannforekomster som er en del av prosjektet «overvåking av innsjøer og elver i Ryfylke og Haugalandet vannområder 2017». Vassdrag Kommune Antall stasjoner Kommentar Sakkestadbekken Haugesund/Karmøy 3 Ønskes undersøkt for å se utviklingen av økologisk tilstand før/under og etter bekkeåpning (ny oppfølgende undersøkelse i 2019?). Prøvetaking i september Tilløpselver/bekker til Vindafjord 5 Én stasjon per elv/bekk. Prøvetaking i september. Vatsvassdraget Storavatnet Tysvær 1 Én månedlig prøvetaking (mai-oktober). Erlandsvatnet Tysvær 1 Én månedlig prøvetaking (mai-oktober). Tilløpsbekker til Storavatnet og Tysvær 4 Én tilløpsbekk til Erlandsvatnet og tre tilløpsbekker til Storavatnet undersøkes. Erlandsvatnet Årvikelva Tysvær 2 Prøvetaking i september. Hilleslandsvatnet Karmøy 1 Én månedlig prøvetaking (mai-oktober). Hilleslandbekken Karmøy 1 Én stasjon ved utløpet til sjøen. Prøvetaking i september. 8

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Tid: Torsdag 2. februar 2017, kl. 10.15-13.15 Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: 10.15-13.15 Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Orientering om den nye vannkoordinatorstillingen og vannarbeidet

Detaljer

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg Møte: 6. juni 2017, Aksdal rådhus Til stede: Haugesund kommune Gudrun Caspersen X Vindafjord kommune Endre Stople X Karmøy kommune

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 9. mai 2017, Tysvær kommunehus Til stede: Haugesund kommune Ingrid Ebne X Tysvær kommune Marlin Øvregård Løvås X Karmøy

Detaljer

Dagsorden til møte i Haugalandet vannområdeutvalg

Dagsorden til møte i Haugalandet vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Dagsorden til møte i Haugalandet vannområdeutvalg Tid: 6. juni, kl. 10.15-13.15 Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen Sak 2 Godkjenning av referat

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 29.11.2016, Tysvær kommunehus Til stede: Karmøy kommune Peder Christiansen X Haugesund kommune Ingrid Ebne X Tysvær

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland Tid: Torsdag 31. januar 2018, kl. 9.30-11.30 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa Sak 2 Informasjonsrunde

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Torsdag 7. september 2017, kl. 10.15-13.15 Sted: Aksdal rådhus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 2. februar 2017, Tysvær kommunehus Til stede: Haugesund kommune Ingrid Ebne Vindafjord kommune Harald Olav Stuhaug

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: Tirsdag 20. juni, Aksdal rådhus Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Torsdag 31. mai 2018, kl. 10.15-14.15 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Haugaland vannområde

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Tid: Torsdag 31. januar 2019, kl. 12.00-14.30 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 7. september 2017, Tysvær rådhus Til stede: Haugesund kommune Ingrid Ebne X Bokn kommune Anne Elisabet Askeland X

Detaljer

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Tid: Torsdag 14. juni 2018, kl. 9.00-12.00 Sted: sliste: 1 Godkjenning av møteinnkallingen 2 Godkjenning av referat fra forrige møte

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Møte: 1. november 2017, Til stede: Vindafjord kommune Harald Olav Stuhaug X Tysvær kommune Marlin Øvregård Løvås X Karmøy kommune Peder Christiansen

Detaljer

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Tid: Torsdag 21. februar 2019, kl. 8.30-12.00 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i vann og avløpsgruppa Sak

Detaljer

Referat fra fellesmøte i Haugaland vannområdeutvalg

Referat fra fellesmøte i Haugaland vannområdeutvalg Vannområde Haugaland Referat fra fellesmøte i utvalg Møte: 31. januar 2019, Til stede: Haugesund kommune Gudrun Caspersen Vindafjord kommune Endre Stople Meldt forfall Vindafjord kommune Olav Magne Skigelstrand

Detaljer

Vannarbeidet og sjøørret

Vannarbeidet og sjøørret Vannarbeidet og sjøørret Ø Vannforskriften Ø Karmøy i vannforskriftsarbeidet Ø Sjøørretprosjektet i Skjoldafjorden Ø Sjøørretprosjektet for hele Rogaland Presentasjon av vannområdekoordinator for Haugalandet,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Referat fra møte i arbeidsgruppa i Møte: 31. januar 2019, Til stede: Tysvær kommune Marlin Øvregård Løvås Haugesund kommune Ingrid Ebne Meldt forfall Haugesund kommune Svanhild Lygre

Detaljer

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Tirsdag 20. juni 2017, kl. 9.30-13.00 Sted: Aksdal Rådhus Saksliste: Sak 1 Representantenes tanker rundt VA-gruppen

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: Fredag 22. september, Tysvær rådhus Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Bokn kommune Kjell Arne Valentinsen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Møte: 24. januar 2017, Til stede: Tysvær kommune Marlin Øvregård Løvås X Haugesund kommune Ingrid Ebne Meldt forfall Haugesund kommune Svanhild Lygre Andersen

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Møte: Torsdag 21. januar, Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Karmøy kommune Jon Martin Jakobsen X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen

Detaljer

UTTALE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

UTTALE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING TYSVÆR KOMMUNE Særutskrift Dato: 29.04.2019 Saksnr.: 2018/541 Løpenr.: 14542/2019 Arkiv: M10 Saksbehandler: Marlin Øvregård Løvås UTTALE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-9 31020/16 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Tid:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HAUGALANDET VANNOMRÅDE

ÅRSRAPPORT FOR HAUGALANDET VANNOMRÅDE Vannområde Haugalandet ÅRSRAPPORT FOR HAUGALANDET VANNOMRÅDE 2016-2017 Godkjent av Haugaland vannområdeutvalg 14.06.2018 1 Innhold Om vannområdet... 3 Geografi... 3 Formål... 3 Organisering av Haugalandet

Detaljer

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg Vannområde Referat fra møte i utvalg Møte: 5. desember 2017, Til stede: Haugesund kommune Gudrun Caspersen X Vindafjord kommune Endre Stople X Bokn kommune Sigmund Alvestad X Karmøy kommune Endre Bø Blindheim

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: onsdag 7. september 2016 kl. 10.00-15.00 Klepp Rådhus, Kleppe Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-13 33770/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 7.11.2017

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg

Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg Tid: 14 desember kl. 11.3 0-14.30 Sted: Hå gamle prestegård Til stede: Vannområde - utvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Ikke møtt Mattingsdal Rogaland

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde Møte: 31. mai 2018, Til stede: Tysvær kommune Marlin Øvregård Løvås X Tysvær kommune Bente Helen Bergstøl X Norvalls Haugesund

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HAUGALANDET VANNOMRÅDE

ÅRSRAPPORT FOR HAUGALANDET VANNOMRÅDE Vannområde Haugaland ÅRSRAPPORT FOR HAUGALANDET VANNOMRÅDE 2018 kjent av Haugaland vannområdeutvalg 31.1.2019 1 Innhold Om vannområdet... 3 Geografi... 3 Formål... 3 Organisering av Haugalandet vannområde...

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugalandet Møte: Mandag 13. november, Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen X Bokn kommune Kjell

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde Vannområde Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Møte: Onsdag 28. februar, Til stede: Vindafjord kommune Hildbjørg Fludal X Vindafjord kommune Knut Førland X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen X

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 1.februar 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Sola Kommune, Rådhusvegen 21, 4050 Sola Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Ragna

Detaljer

Dagsorden til møte i Haugalandet vannområdeutvalg

Dagsorden til møte i Haugalandet vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Dagsorden til møte i Haugalandet vannområdeutvalg Tid: Tirsdag 5. desember 2017, kl. 9.00-13.15 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen Sak 2 Godkjenning av referat

Detaljer

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Presentasjon Seminar om tiltak for å bedre vannmiljøet, 4. mai 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Klima og miljødepartementets

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 14.mars 2018 kl. 10.00-13.00 Sted: Klepp Rådhus Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen Meldt forfall Klepp kommune Svein Oftedal x Hå kommune

Detaljer

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Presentasjon til dialogsmøte for landbruksforvaltninga 22. november 2016 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Tid: 8. mars kl. 11.30-14.30 Sted: Sola Rådhus Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Ikke møtt Mattingsdal Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugaland vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugaland vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugaland vannområde Møte: Torsdag 13. september, Tysvær rådhus Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Ryfylke vannområdeutvalg, 12. juni 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-9 12715/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 10.5.2017

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Referat infomøte Prosjekt Skjoldafjorden

Referat infomøte Prosjekt Skjoldafjorden Referat infomøte Prosjekt Skjoldafjorden Tysvær Rådhus 06.06.17 kl. 17.00 Deltakere: Marlin Øvregård Løvås - Miljøvernrådgiver Tysvær Kommune Gitte Halvorsen - Seniorrådgiver Skog/Vilt Vindafjord Kommune

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Haugalandet vannområdeutvalg, 23. mars 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Regionalplan Vannforvaltning Jæren vannområde 20. mars 2014

Regionalplan Vannforvaltning Jæren vannområde 20. mars 2014 Regionalplan Vannforvaltning Jæren vannområde 20. mars 2014 Vegard Næss, prosjektleder, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn for utarbeidelse Formell del - planbeskrivelse som inkluderer: Organisering Tilrettelegging

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Til stede: Organisasjon: Navn: Deltakelse: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-7 1924/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA 1.2.2017 - JÆREN VANNOMRÅDE Tid:

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugaland vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugaland vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i vann og avløpsgruppen i Haugaland vannområde Møte: Onsdag 2. mai, Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen Meldt forfall Vindafjord

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, rådgiver og vannområdekoordinator Foto: Tanja Øverland Hvordan ser organiseringen ut hos dere? Hvordan

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jf. adresseliste 11.01.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Karen Beate Grimstad Saksnr. 15/22523-6 Direkte innvalg: 51 51 68 77 Løpenr. 1696/16 Arkivnr. 033 &17 MØTEREFERAT

Detaljer

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Fredag 22. september 2017, kl. 10.00-12.30 Sted: Tysvær rådhus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 30. APRIL 2018

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 30. APRIL 2018 Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-19 11521/18 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 30. APRIL

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Høringsforslag: Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Versjon: - VRU sin tilslutning av 24. juni 2015 1 Om høringen Forslag til Handlingsprogram

Detaljer

Skjema for høringsinnspill

Skjema for høringsinnspill Sammen for vannet Høringsdokument 1: Planprogram for regional vannforvaltingsplan 2022-2027 Rogaland vannregion Skjema for høringsinnspill Du kan bruke dette skjemaet til å gi innspill til planprogrammet.

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2018-2021

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Vannsamling Haugesund 9. juni 2011 Elin Valand, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Fremdriftsplan Gjelder kun Figgjo Konsekvensutredning??

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING - REGIONAL PLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA RINGSAKER KOMMUNE HØRING - REGIONAL PLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA Sluttbehandles i: ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 12/5429 14/38843 K2 - M10, K3 Ole Roger Strandbakke -

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Sammen for vannet. Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord

Sammen for vannet. Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord Sammen for vannet Oppdatering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord Foto: Vegard Næss Innhold

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 10. mai 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Gjesdal Kommune, Storahuset på Ålgård, Rettedalen 1 Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune

Detaljer

Vannområdeutvalgets Administrative gruppe

Vannområdeutvalgets Administrative gruppe Vannområdeutvalgets Administrative gruppe Prosessen i Sør- og Midt-Troms Viktor Lavik Dyrøy 24.05.2019 Vannområdekoordinator Lenvik er vertskommune for stillingen Vannområdekoordinator jobber for alle

Detaljer

Hvorfor det er behov for en tiltaksplan kan altså oppsummeres slik:

Hvorfor det er behov for en tiltaksplan kan altså oppsummeres slik: NOTAT TILTAKSPLAN FOR FIGGJOVASSDRAGET Hensikt med notatet Notatet er laget med bakgrunn i møtet med Figgjo-kommunene den 15. juni 2017, der koordinator fikk i oppdrag å utrede ulike løsninger for arbeidet

Detaljer

Det var enighet om følgende prinsipper for felles overvåkingsprogram framover:

Det var enighet om følgende prinsipper for felles overvåkingsprogram framover: Arbeidsgruppemøte 1.nov.2017 SAK 3 FELLES OVERVÅKING 2018 Jæren vannområde skal overvåke 7 innsjøer og 6 elver (13 målepunkt) i 2018 i hht. langsiktig plan. Innsjøene skal overvåkes månedlig i perioden

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016 2021 Høringsutkast Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Forslag til Handlingsprogram for vannregion Glomma 2016

Detaljer

FORDELING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR VANNMILJØTILTAK I 2019, FØRSTE SØKNADSRUNDE

FORDELING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR VANNMILJØTILTAK I 2019, FØRSTE SØKNADSRUNDE Side 1 av 7 Saksframlegg Arkivreferanse: 2019/20762 Saksbehandler: Tara Botnen Holm Avdeling: REGIONALPLAN FORDELING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR VANNMILJØTILTAK I 2019, FØRSTE SØKNADSRUNDE Sakens

Detaljer

Sammen for vannet. Hovedutfordringer i Haugaland vannområde. Foto: Sven-Kato Ege

Sammen for vannet. Hovedutfordringer i Haugaland vannområde. Foto: Sven-Kato Ege Sammen for vannet Hovedutfordringer i Haugaland vannområde Foto: Sven-Kato Ege Innhold 1. Innledning... 3 2. Vannområdet vårt... 4 3. Miljøtilstanden i vannområdet hvordan står det til med vannet vårt?...

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-13 13638/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI Tid:9.juni

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms

Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms Status på arbeidet 2018 Viktor Lavik 16.11.2018 Hva har skjedd siden møtet i Salangen? Stortinget avslo departementenes forslag om å endre vannforskriften Fylkesmannen

Detaljer

Regional vannforvaltning Kunnskapsgrunnlag

Regional vannforvaltning Kunnskapsgrunnlag Regional vannforvaltning Kunnskapsgrunnlag Presentasjon for vannområdeutvalget i Sør-Troms 24. mai 2019 Per Olav Aslaksen 27. mai 2019 Kunnskapsgrunnlag Vann-Nett Vannmiljø Overvåking Tiltak 2 Fylkesmannens

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Referat frå møte i arbeidsgruppa, Ryfylke vassområde

Referat frå møte i arbeidsgruppa, Ryfylke vassområde Referat frå møte i arbeidsgruppa, Ryfylke vassområde Tid: 06.01.17 kl. 10.00-13.00 Sted: Hjelmeland rådhus, kommunestyresal Til stades: Hjelmeland kommune Torborg Kleppa X Rennesøy kommune Geir Helge Rygg

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021. www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning

Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning -Hva forventes av kommunene Morten Eken Rådgiver Buskerud fylkeskommune/vannregionkoordinator Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2019/1938-2 Saksbehandler: Hege Christine Holsæter Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.06.2019 Kommunestyret 18.06.2019 Etablering av vannområdekoordinator

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Styringsgruppe for Frivillige tiltak i landbruket 07.02.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/1843-2 Direkte innvalg: Løpenr. 9435/14 Arkivnr. V00

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 04.11.16, Scandic Lerkendal Hotell Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestingene

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Høringsutkast Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Forslag

Detaljer

Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland

Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland Presentasjon til: Seminar om ny gjødselvareforskrift gjødsel som ressurs og utfordring, 14. november 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland

Detaljer