Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner"

Transkript

1 Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling til styringsgruppen fra undergruppen for personaladministrasjon (inkludert basale administrasjonsfunksjoner) FASE juni 2005

2 2 Innhold Bakgrunn...3 Innledning...3 Gruppens sammensetning...4 Gruppens arbeidsform og målsetting...4 Utfordringer Kostnadseffektiv administrasjon Personalfeltet underbemannet Variasjon i instituttenes størrelse Ny organisasjonsmodell ved MN Administrative prosjekter i sentral regi...5 Hvordan styrke personaladministrasjon uten å øke den totale ressursbruken...5 Arbeidsdeling mellom fakultet og institutt må vurderes saksfelt for saksfelt...5 Fakultetssekretariatet kan fungere som kompetansesenter/servicesenter...6 Internasjonalt faglig samarbeid...6 Samarbeid på tvers av instituttene kan formaliseres...6 Opprettelse av felles informasjonssenter for studiesaker...7 Husvise fellesekspedisjoner...7 Kompetanseheving...8 Internt utviklingsarbeid...8 Administrative karriereveier...9 Administrative prosjekter i sentral regi...9 Konklusjon...9 Appendiks: Oppfølgingsplan til rutinebeskrivelsene med forslag til forbedringer, forenklinger og presisering av ansvar

3 3 Bakgrunn Som ledd i det administrative utviklingsarbeidet tilpasset ny ledelsesmodell ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vedtok fakultetsstyret i møte 15. september 2004 (sak 85) å sette ned en Styringsgruppe som skal gjennomgå og utvikle de samlede administrative funksjoner ved fakultetet. Styringsgruppens mandat var bl.a. å definere en ønsket standard for god administrasjon ved fakultet som er tilpasset fakultetets organisasjonsmodell. I mandatet fremkom det også at arbeidet skulle organiseres i undergrupper innenfor områdene studie, personal (inkludert basale administrasjonsfunksjoner), økonomi og forskningsadministrasjon. På denne bakgrunn oppnevnte styringsgruppen i sitt møte 5. oktober 2004 fire undergrupper som fikk frist til 25. januar 2005 med å levere sine innstillinger. Den første delrapporten (fase 1) fra undergruppen for personaladministrasjon (inkludert basale administrasjonsfunksjoner) av 25. januar 2005, som bl.a. inneholder en omfattende kartlegging av dagens arbeidsoppgaver med tilhørende rutinebeskrivelser, kan hentes her 1 Tematisk oversikt over saksområder innen feltet personaladministrasjon og basale administrasjonsfunksjoner kan hentes her2 Innledning Under Styringsgruppens behandling av undergruppenes rapporter, ble det besluttet at kartleggingsfasen skulle utvides for å innhente ytterligere detaljinformasjon. På denne bakgrunn ble det i perioden april 2005 foretatt en omfattende kartlegging av status for de administrative tjenestene i form av besøk på fakultetets administrative enheter, intervju med alle ledere, fellesmøte mellom instituttlederne og styringsgruppen, samt at alle administrativt tilsatte ved fakultetet deltok i en webbasert spørreundersøkelse. All innhentet informasjon ble innarbeidet i en rapport, kartlegging del 2, av 4. mai Rapporten, med vedlegg, ble oversendt undergruppene (nå redusert til 3 grupper), som fikk følgende mandat i fase 2: Gruppene skal gjennomgå materialet med hovedfokus på eget saksfelt, og komme med konkrete forslag for å sikre en optimal organisering og kvalitet på tjenestene som skal ytes. Forslagene kan være endrings-, presiserings- eller forbedringsforslag innenfor en eller flere av de skisserte modeller for mulig organisering. Forslagene kan også inneholde konkrete, frittstående kvalitetshevingsforslag, og kan inneholde alternative organiseringsmodeller. Ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring bør følge alle forslag. Frist for innlevering av de samlede forslag er 25. mai Fristen ble senere forlenget til 17. juni

4 4 Gruppens sammensetning Kontorsjef Astrid Breivik, fakultetssekretariatet, leder Konsulent Nina Berg-Johannessen, Kjemisk institutt Kontorsjef Heidi A. Espedal, Institutt for geovitenskap Førstekonsulent Elin Kvåle Frigaard, fakultetssekretariatet, observatør Kontorsjef Andrea Grimnes, Molekylærbiologisk institutt Kontorsjef Signe Knappskog, Institutt for informatikk (ny i fase 2) Seniorkonsulent Kari Elisabeth Lønøy, Personal- og økonomiavdelingen Kontorsjef Marie Skorpa Nilsen, Matematisk institutt Seniorkonsulent Tove-Lise Størksen, fakultetssekretariatet Førstekonsulent Hilde Lindtner, fakultetssekretariatet, sekretær Gruppens arbeidsform og målsetting Hovedmålsetningen for det administrative utviklingsarbeidet ved MN er å definere en ønsket standard for god administrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, tilpasset fakultetets organisasjonsmodell. Gruppen har hatt 5 møter inkludert ett fellesmøte med undergruppe for studieadministrasjon. Et viktig mål i gruppens arbeid har vært å tilstrebe en administrasjon med høyt servicenivå, rask og kvalitetssikret saksbehandling, tilgjengelighet, samt en ryddig arbeids- og ansvarsfordeling. Videre har gruppen hatt som mål å vurdere om noen av de skisserte modellene som framgår i Kartleggingsrapporten del 2, eller andre modeller, kan bidra til en bedre organisering og kvalitet på tjenester innen personaladministrasjon og basale administrasjonsfunksjoner. Rapporten består av: rapporten hvor de ulike modellene blir vurdert oppfølgingsplan til rutinebeskrivelsene med forslag til forbedringer og forenklinger Utfordringer 1. Kostnadseffektiv administrasjon Gruppens arbeid er i utgangspunktet definert gjennom rammene i mandatet. I tillegg er det i vurderingene tatt hensyn til at fakultetets forskningsstrategi (vedtatt i fakultetsstyret ) bl.a. legger til grunn at: Fakultetet vil arbeide for at administrative støttefunksjoner på institutt-, fakultets- og institusjonsnivå utvikles og samkjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Konsekvensen av dette er at en må basere seg på intern effektivisering og/eller styrking gjennom omfordeling av frigitte ressurser fra andre områder dersom et arbeidsområde skal styrkes. 2. Personalfeltet underbemannet Kartleggingsrapporten avdekker at personaladministrasjonen oppleves som underprioritert i ressurssammenheng. Det er kun to institutter som har egne personalkonsulenter. I tillegg har ett institutt en stilling definert som personal- og arkivkonsulent. Fakultetet samlet har 7 medarbeidere som oppgir personaladministrasjon som sitt hovedarbeidsområde.

5 5 3. Variasjon i instituttenes størrelse Den store variasjonen i instituttenes størrelse er en stor utfordring. Det største instituttet, Institutt for biologi, har nærmere 200 ansatte. Instituttet har en administrasjon med flere ansatte innen hvert saksfelt. Det minste instituttet, Geofysisk institutt, har (ca. 40 ansatte) og en administrasjon som kun består av kontorsjef, studiekonsulent og konsulent. 4. Ny organisasjonsmodell ved MN De nye instituttlederstillingene skal først og fremst ha et overordnet faglig og strategisk siktemål. Dette betinger at kontorsjefen har ansvar og overoppsyn med instituttets daglige administrasjon. Ved noen av de mindre instituttene opplever kontorsjefen at mengden av egen saksbehandling gjør det vanskelig å få tilstrekkelig tid til veiledning av medarbeiderne og oppfølging av saker. En velfungerende instituttadministrasjon er en vesentlig forutsetning for at instituttlederen skal kunne konsentrere seg om instituttets overordnete faglige og fagpolitiske ledelse. 5. Administrative prosjekter i sentral regi Sentraladministrasjonen arbeider med iverksetting/planlegging av følgende administrative systemer som vil påvirke det daglige administrative arbeidet: Elektronisk søknadshåndtering Elektronisk saksbehandlingssystem Nytt lønns- og personalsystem I tillegg vil endringer i gjeldende lovverk (universitets- og høgskoleloven, embets- og tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven) få konsekvenser for interne regler og saksbehandlingsprosedyrer. Hvordan styrke personaladministrasjon uten å øke den totale ressursbruken? Arbeidsdeling mellom fakultet og institutt må vurderes saksfelt for saksfelt Det er en målsetning for gruppen å tone ned nivåtenkningen mellom institutt og sekretariat. Ved gjennomgang av rutinebeskrivelsene har det derfor vært et mål å få en best mulig arbeidsdeling basert på utnyttelse av den samlede administrative staben ved fakultetet uavhengig av om den administrativt tilhører institutt eller sekretariat. Fakultetet samlet har for små ressurser til at all saksbehandling kan utføres på instituttnivå. En arbeidsdeling, slik den er skissert i oppfølgingsplanen til rutinebeskrivelsene, legger opp til at fakultetet inngår som et naturlig ledd i saksbehandlingen. En fornuftig arbeidsdeling mellom institutt og fakultetssekretariatet gir en større grad av spesialisering samtidig med at en kombinerer spesialkunnskap med lokal innsikt. Gruppen vil understreke at en arbeidsdeling mellom institutt og fakultetssekretariatet må baseres på vurderinger av kompetanse, effektivitet og service, men at selve myndighetsfordelingen mellom institutt og fakultet ikke vil være berørt av hvor den enkelte arbeidsoppgave utføres. Tiltaket er utført. Se oppfølgingsplanen til rutinebeskrivelsene med forslag til forbedringer, forenklinger og presisering av ansvar (appendiks)

6 6 Fakultetssekretariatet kan fungere som kompetansesenter/servicesenter innen fagfelt som ikke er tilstrekkelig dekket ved instituttene Instituttene har i flere sammenhenger gitt tilbakemeldinger om positive erfaringer med fakultetssekretariatets spesialkompetanse. På denne bakgrunn gikk gruppens instituttrepresentanter inn for at sekretariatets rolle som kompetansesenter/serviceenhet innen personalsaker skulle opprettholdes og samarbeidet med instituttene styrkes. Samtidig som sekretariatet har et nært samarbeid med PØA, har de den nødvendige nærhet til, og oversikt over instituttenes utfordringer. For å øke kompetansen ved instituttene, anbefaler gruppen at fakultetets personalforum kommer inn i fastere former med hyppigere møter, og at det således etableres nettverk mellom fakultetets personalmedarbeidere. Her må også PØAs kompetanse utnyttes. En samlokalisering av fakultetssekretariatet og ANV er også et sentralt tiltak. Tiltak: Beholde fakultetssekretariatet som kompetansesenter/servicesenter innen personal. Ansvarlig: Fakultetsdirektøren Tiltak: MNs personalforum må inn i fastere former med hyppigere møter. Forumet vil fungere som et kompetansehevingstiltak der også PØAs kompetanse må utnyttes. Ansvarlig: Personal- og stabsseksjonen v/fakultetssekretariatet Tiltak: Samlokalisering av fakultetssekretariatet og ANV Ansvarlig: Fakultetsdirektøren Internasjonalt faglig samarbeid Universitetet i Bergen er profilert som et internasjonalt forskningsmiljø som i stor grad både samarbeider med utenlandske institusjoner og som rekrutterer internasjonalt. En slik internasjonal åpenhet og faglig ambisjon medfører at det må legges til rette for å kunne møte utenlandske besøkende og forskere på en profesjonell og effektiv måte. Også egne medarbeidere som skal oppholde seg utenlands har behov for administrativ støtte. Gruppen har vurdert om slikt administrativt arbeid kan organiseres i en egen enhet. Blir informasjon oversatt til engelsk og gjort tilgjengelig på nett, vil dette være et viktig service-tiltak og en effektivisering i forhold til at alle spørsmål blir besvart som enkeltsaker. Tiltak: Legge til rette for å møte utenlandske forskere på en profesjonell og effektiv måte. Ansvarlig: Fakultetsdirektøren vil rette en henvendelse til sentraladministrasjonen (PØA). Tiltak: All nødvendig informasjon må oversettes til engelsk og gjøres tilgjengelig på nett. Ansvarlig: Fakultetsdirektøren vil rette en henvendelse til sentraladministrasjonen (PØA). Samarbeid på tvers av instituttene kan formaliseres, for å redusere sårbarhet og gi rom for oppbygging av nødvendig spesialkompetanse Gruppen har vurdert fordeler og ulemper med et formalisert samarbeid der for eksempel 2 3 institutter med geografisk nærhet samarbeider.

7 7 Med en slik modell kan man oppnå økt grad av spesialkompetanse innen det enkelte saksfelt ved at flere medarbeidere samarbeider. Enhetene er mindre sårbare ved fravær i ferier, sykdom, permisjon etc. Et slikt samarbeid vil imidlertid bli vanskelig siden ressursene til personaladministrasjon er små. Dette vil ramme de minste instituttene som kun blir kjøpere av tjenester og derved får økte kostnader. For UiB, og fakultetet sett under ett, vil et slikt samarbeid ikke føre til økt bruk av administrative ressurser. For den enkelte enhet vil imidlertid kjøp og salg av tjenester være ressurskrevende å administrere. Den nye organisasjonsmodellen ved MN med tildeling av rammebevilgninger vanskeliggjør en slik modell. Modellen rammer de små instituttene spesielt, da de har liten administrasjon og begrensete ressurser. De små instituttene vil komme i avhengighetsforhold til større institutter og bli enda mer sårbare. En samfinansiering av en stilling fysisk delt mellom to eller flere institutter kan være en modell for samarbeid på tvers av institutter som bidrar til felles kompetanseheving. Ut fra en helhetsvurdering er gruppen i tvil om et slikt samarbeid vil fungere som en god løsning på sårbarhetsproblemet. Tiltak: Vurdere om samfinansiering av en stilling fysisk delt mellom to eller flere institutter vil redusere sårbarhet og gi økt kompetanse. Ansvarlig: Fakultetsdirektør/institutt i samarbeid. Opprettelse av felles informasjonssenter for studiesaker Gruppen har hatt møte med undergruppe for studieadministrasjon. Målet var å få innsikt i om opprettelsen av et felles informasjonssenter for studiesaker ville frigjøre ressurser i den enkelte instituttekspedisjon. Mange instituttekspedisjoner bruker i dag svært mye tid på studierelaterte oppgaver, for eksempel henvendelser fra bachelorstudenter, inn- og utlevering av oppgaver for større emner m.m. Blir en del av dette arbeidet flyttet til et felles informasjonssenter for studiesaker, vil ressurser i instituttekspedisjonene bli frigjort siden arbeidsoppgaver reduseres eller flyttes til informasjonssenteret. I tillegg vil det mest sannsynlig frigjøre noe tid blant instituttenes studieadministrative personale. For øvrig vises det til studiegruppens rapport. Tiltak: Opprette et felles informasjonssenter for studiesaker Ansvarlig: Fakultetsdirektør Tiltak: Ta i bruk frigjorte ressurser til å styrke instituttadministrasjonene og fakultetssekretariatet, fortrinnsvis innen personalfeltet. Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef/fakultetsdirektør Husvise fellesekspedisjoner Gruppen går inn for en fellesekspedisjon i Realfagbygget. En slik ekspedisjon vil kunne ivareta flere av instituttekspedisjonenes oppgaver. Ekspedisjonstjenesten må samlokaliseres med informasjonssenteret for studiesaker og dermed være et komplett servicesenter. Dette er

8 8 i tråd med målsetningen i forskningsstrategien om samkjøring av administrative tjenester, og i samsvar med uttrykte målsetninger om kvalitet og service på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Dette fører til at frigitte ressurser kan allokeres til andre områder. En tilsvarende husvis ekspedisjonstjeneste bør vurderes på HIB når nytt bygg er på plass. Erfaringene som gjøres i Realfagbygget vil være nyttige når behovet på HIB skal vurderes. Tiltak: Etablere felles ekspedisjonstjeneste med informasjonssenteret for studiesaker som et komplett servicesenter i Realfagbygget. Ansvarlig: Fakultetsdirektør Tiltak: Vurdere om en tilsvarende ekspedisjonstjeneste skal etableres på HIB når et nytt bygg er på plass. Ansvarlig: Fakultetsdirektør Kompetanseheving Det må satses på økt kunnskap om universitetet og fakultetet generelt i tillegg til systematisk kompetanseheving tilpasset det enkelte saksfelt. Godt samarbeid og informasjonsutveksling er viktige kompetansehevingstiltak. MNs personalforum må benyttes systematisk sammen med opplæring av nytilsatte personalmedarbeidere. Opplæring i aktuelle lover og regler er svært viktige redskap i alt personalarbeid og fremheves spesielt. En effektivisering av de administrative tjenestene fører til bedre ressursutnyttelse. Noen av de personalressursene som blir frigitt vil, etter nødvendig opplæring/-kompetanseheving, kunne dreies mot andre oppgaver. Tiltak: Øke kunnskapsnivået om universitetet og fakultetet generelt i tillegg til systematisk kompetanseheving tilpasset det enkelte saksfelt. Ansvarlig: PØA/fakultetsledelse/ instituttledelse/den enkelte arbeidstaker. Tiltak: Benytte MNs personalforum systematisk. Ansvarlig: Personal- og stabsseksjonen v/fakultetssekretariatet/instituttene v/kontorsjefene Tiltak: Alle personalmedarbeidere må få nødvendig opplæring i aktuelle lover og regler inkludert HMS. Ansvarlig: PØA, Personal- og stabsseksjonen v/fakultetssekretariatet, kontorsjefene v/instituttene, den enkelte personalmedarbeider. Tiltak: Legge til rette for spesielle opplæringstiltak for tilsatte som får tilbud om endrete arbeidsoppgaver. Ansvarlig: Fakultetsdirektør, instituttledelse, PØA Internt utviklingsarbeid Fakultetsdirektør, kontorsjef og instituttleder har ansvar lokalt. Tiltak: Kontinuerlig fokus på internt utviklingsarbeid. Ansvarlig: Kontorsjef/instituttleder/fakultetsdirektør.

9 9 Fakultetssekretariatet i samarbeid med PØA har ansvar for at det utarbeides kompetansehevingsprogram som legger forholdene til rette for å drive lokalt utviklingsarbeid. Begrunnelsen for dette er at internt utviklingsarbeid må ha utvikling og iverksetting av felles politikk som mål. Tiltak: Kontinuerlig fokus på internt utviklingsarbeid for fakultetet samlet. Ansvarlig: Fakultetsdirektør Administrative karriereveier Gruppen ser dette som et personalpolitisk tiltak som må tas opp i annen sammenheng og har derfor, på grunn av tidspress, ikke prioritert å bruke tid på dette. Administrative prosjekter i sentral regi Gjennomføringsplan Elektronisk søknadshåndtering UiB innfører nå elektronisk søknadshåndtering (JobbAdmin). Dette blir arbeidsbesparende ved søknadsbehandling/tilsettingsprosedyrer. Elektronisk saksbehandlingssystem Systemet i sin helhet forventes innført april 2008 og vil gripe tungt inn i all post- og arkivbehandling, og vil være arbeidsbesparende i all saksbehandling. Nytt lønns- og personalsystem Dagens lønns- og personalsystem SLP4 har begrensninger i utnyttelsesgrad og egner seg ikke for desentralisering. De allerede utarbeidete rutinebeskrivelsene gir et godt grunnlag for mer effektiv behandling av personalsaker. Det er effektiviseringsgevinster å hente når nytt lønnsog personalsystem blir innført. Tiltak: Opplæring i bruk av de nye administrative systemene Ansvarlig: PØA, fakultetsdirektør. Endringer i gjeldende lovverk Alle UiBs interne retningslinjer skal gjennomgås høsten 2005 for å tilpasses nytt lovverk (universitets- og høgskoleloven, ny embets- og tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven). Målet er å få en mer effektiv saksbehandling tilpasset det nye lovverket. Tiltak: Opplæring i konsekvenser av lovendringene Ansvarlig: PØA, Personal- og stabsseksjonen Konklusjon Arbeidet som er utført i gruppen, særlig kartleggingsdelen, viser at de samlede administrative ressurser som disponeres er relativt betydelige, selv om mange administrative enheter opplever ressursmangel, særlig innen personalfeltet, i forhold til krav og forventninger.

10 10 For å imøtekomme kravet om økonomisk effektiv drift, samtidig med at oppgavene utføres på en sikker og god måte, mener gruppen at en i større grad enn hittil må se de forskjellige delene av administrasjonen under ett og satse på å løse kapasitets- og kompetanseutfordringene gjennom fellestjenester ved fakultet. Med fellestjenester i denne sammenheng menes en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt og fakultetssekretariatet basert på kompetanse, effektivitet og service. Gruppen vil understreke at fellestjenester er en praktisk arbeidsmåte, og at en slik organisering ikke endrer myndighetsforholdene mellom institutt og fakultet. En mer effektiv saksbehandling, sammen med innføringen av nye administrative systemer, vil føre til ytterligere standardisering, rasjonalisering og en bedre utnyttelse av ressursene. Det må foretas en gjennomgang av rutiner, arbeidsoppgaver, informasjonsflyt og fordeling av personalressurser når virkningen av effektiviseringstiltakene blir synliggjort. Det må derfor settes i gang en inkluderende prosess som kan gi positive holdninger i organisasjonen. For å få et vellykket resultat er man avhengig av oppfølging fra ledelsen på alle nivåer. C:\Documents and Settings\nzlkk.UIB\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKED0\Rapport_personalgruppen_fase_2_med_innholdsfortegnelse.doc

Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner

Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling

Detaljer

Status og videre planer

Status og videre planer Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Status og videre planer Solstrandsamlingen 21.- 22.april 2005 1 Utviklingsarbeidets målsetning: å legge til rette for en

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell

Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling til styringsgruppen fra undergruppen for personaladministrasjon (inkludert basale administrasjonsfunksjoner) 25.

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal legge til

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Allmøte for ALLE ADMINISTRATIVT ANSATTE ved fakultetet 13.10.04 Hva skjer??? Overordnet mål for omstillingen

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005 Rapport Kartlegging del 2 Vedlegg 2 Lederundersøkelsen -lokale forhold Gjennomført i april 2005 Kartlegging del 2 - Vedlegg 2, side 1 av 18 Innhold Hovedmålsettingen med undersøkelsen... 4 Gjennomføring

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosessen videre

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosessen videre Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prosessen videre Vedtatt av Styringsgruppen i møter 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal

Detaljer

Referat fra møte 5. oktober 2004 i. Styringsgruppen

Referat fra møte 5. oktober 2004 i. Styringsgruppen Referat fra møte 5. oktober 2004 i Styringsgruppen for gjennomgang og utvikling av de samlede administrative funksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Styringsgruppen består 1 av følgende

Detaljer

Studieadministrasjon

Studieadministrasjon Studieadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling til Styringsgruppen Fase 2 fra Undergruppe

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Andre ALLMØTE for ALLE ADMINISTRATIVT ANSATTE ved MN-fakultetet 04.04.05 Hva har skjedd? Hva skjer nå?

Detaljer

Administrativt utviklingsprosjekt

Administrativt utviklingsprosjekt U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Arbeidsgruppen for personal og driftsstøtte Statusrapport 17.desember 2014

Detaljer

MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015

MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte Referat fra møte 7.november 2014 Tilstede: Andrea Grimnes, Anne Lien, Astrid Breivik, Bjørn Arild Pettersen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bergen, 29. september 2004 Saknr. 04/8855/MN KBR/KBA Til: Kontorsjef Kjell Trengereid, Institutt for fysikk og teknologi Kontorsjef Andrea

Detaljer

PROGRAM FOR SEMINARET PÅ BJØRNEFJORDEN FEBRUAR 2005

PROGRAM FOR SEMINARET PÅ BJØRNEFJORDEN FEBRUAR 2005 Bergen, 2. februar 2005 Saknr: MN/KBA-KBR Til Administrative ledere ved institutter og fakultetssekretariatet Styringsgruppen for det administrative utviklingsarbeidet PROGRAM FOR SEMINARET PÅ BJØRNEFJORDEN

Detaljer

Studieadministrasjon

Studieadministrasjon Studieadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling til Styringsgruppen fra Undergruppe for studieadministrasjon

Detaljer

Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen

Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen Gruppens medlemmer Studiesjef Elisabeth Müller Lysebo, leder, fakultetssekretariatet Seniorkonsulent

Detaljer

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO)

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Universitetsstyret v/rektor Universitetsdirektør Fakultetsstyret v/dekanus Fakultetsdirektør

Detaljer

Arbeidsgruppe for ph.d.-administrasjon. Oppstartsmøte, 6. oktober 2011

Arbeidsgruppe for ph.d.-administrasjon. Oppstartsmøte, 6. oktober 2011 Arbeidsgruppe for ph.d.-administrasjon Oppstartsmøte, 6. oktober 2011 Dagsorden Gjennomgang av mandat / arbeidsoppgaver Diskusjon og avgrensninger Noen antakelser Hvem kan bestemme hva? Fremdriftsplan

Detaljer

Rapport Kartlegging del 2

Rapport Kartlegging del 2 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Rapport Kartlegging del 2 Gjennomgang og utvikling av de samlede administrative

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Undergruppe for økonomiog forskingsadministrasjon

Undergruppe for økonomiog forskingsadministrasjon Undergruppe for økonomiog forskingsadministrasjon Undergruppens sammensetning og arbeidsform Medlemmer: Heidi A. Espedal, Institutt for geovitenskap (IFG) Margunn Jensen Soltvedt, Unifob, Avdeling for

Detaljer

Administrativt utviklingsprosjekt

Administrativt utviklingsprosjekt U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Arbeidsgruppen for personal og driftsstøtte Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 33/ 2013 18.06.2013 Dato: 10.06.2013 Arkivsaksnr: 2012/897-LAE Oppfølging av evalueringen av de

Detaljer

Notat: Etablering av et informasjonssenter ved MN-fakultetet

Notat: Etablering av et informasjonssenter ved MN-fakultetet Notat: Etablering av et informasjonssenter ved MN-fakultetet Av de syv fakulteter ved UiB har fem etablert et informasjonssenter for studentene med det formålet å samle informasjons- og hos noen også veiledningstjenester

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014 RAMMER FOR ARBEID MED ADMINISTRATIV KVALITETSUTVIKLING FORSLAG

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Nasjonal vs lokal informasjon - NFR arbeidsgruppens erfaringer og arbeid

Nasjonal vs lokal informasjon - NFR arbeidsgruppens erfaringer og arbeid 1 Nasjonal vs lokal informasjon - NFR arbeidsgruppens erfaringer og arbeid EURAXESS 28. januar 2009, Oslo Kathrine Vangen Prosjektleder/rådgiver NTNU 2 Dagens situasjon NIFU Step anslår at 10-15% av forskerne

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

fakultetsadministrasjonen ved HF

fakultetsadministrasjonen ved HF Forslag Omorganisering til oppfølging av av den fakultetsadministrasjonen ved HF administrativ bemanningsplan ved HF Presentasjon av rapport fra prosjektgruppe. Allmøte 30.04.14 Agenda 1) Bakgrunn 2) Prosjektgruppens

Detaljer

Forskningsadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilknyttede Unifob-avdelinger

Forskningsadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilknyttede Unifob-avdelinger Forskningsadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilknyttede Unifob-avdelinger Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 25.januar 2005 1 Forskningsadministrasjon

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere?

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere? Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Innledning hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008 Ledelses

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid - individuell

Administrativt utviklingsarbeid - individuell Page 1 of 15 Administrativt utviklingsarbeid - individuell kartlegging 2005 Velkommen Kristin Bakken! Lagrede personopplysninger Navn Kristin Bakken Fødselsår 1964 Avdeling Stillingstype Det mat.-nat.fak.sekr.

Detaljer

Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2014-2015 Sammendrag av rapport fra Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning Seniorkonsulent Oddfrid K. Førland (BIO) (leder)

Detaljer

Økonomiadministrasjon

Økonomiadministrasjon Administrativt utviklingsarbeid ved MN-fakultetet Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid Tilpasning til ny ledelses- og styringsmodell Rapport

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen -

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Dovre: Sissel Rykhus,(rådm.ktr.) (leder for arbeidsgruppa), Kristin Myren Randen, (DUS), Bård Haugstulen,IT Lesja: Liv Engen (fellestj.),

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Økonomiforum 8. mars 2017

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Økonomiforum 8. mars 2017 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Økonomiomstillingen Temamøte Økonomiforum 8. mars 2017 Innhold i diskusjonsnotatet Tema A: Fordeling av stillingstyper beskrivelse av ansvar og innhold i de

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015

Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015 Administrativt utviklingsprosjekt Julemøtet 17.desember 2014

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Forbedringsprosessen - 3-foreldrepenger/-permisjon, eph. 2013/1779, oppsummering

Forbedringsprosessen - 3-foreldrepenger/-permisjon, eph. 2013/1779, oppsummering Forbedringsprosessen - 3-foreldrepenger/-permisjon, eph. 2013/1779, oppsummering Mer tid til å gjøre de riktige tingene Innhold Bakgrunn (mandat/mål)... 2 Metode/Fokusgruppen... 2 Prosessen... 3 Fakta

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen UNIVERSITETET I BERGEN Oppfølging av den administrative bemanningsplanen Allmøte 20. november 2013 Fakultetsdirektør Trine Moe Assisterende fakultetsdirektør Kim Ove Hommen Dagsorden Bakgrunn Prosjektgruppens

Detaljer

Referat fra statusmøte 3 den 26. mai kl 13:00-15:30 i undergruppe for økonomi og forskningssadministrasjon, fase 2.

Referat fra statusmøte 3 den 26. mai kl 13:00-15:30 i undergruppe for økonomi og forskningssadministrasjon, fase 2. Referat fra statusmøte 3 den 26. mai kl 13:00-15:30 i undergruppe for økonomi og forskningssadministrasjon, fase 2. Til stede: Bjørn Åge Tømmerås, Heidi Espedal, Aase Methlie, Kjell Trengereid, Margunn

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Adm-ledergruppen 6. mars 2017

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Adm-ledergruppen 6. mars 2017 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Økonomiomstillingen Temamøte Adm-ledergruppen 6. mars 2017 Innhold i diskusjonsnotatet Tema A: Fordeling av stillingstyper beskrivelse av ansvar og innhold i

Detaljer

ADM Lasse Lønnum. Universitetsdirektør

ADM Lasse Lønnum. Universitetsdirektør ADM2020 16.11.2015 Lasse Lønnum Universitetsdirektør Bakgrunn for arbeidet UiT har vokst uten at adm har vært gjennom en kritisk gjennomgang på mange år Fusjoner med utvidelse av antall campus og integrering

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 58/13 09.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/12284-TRM Oppfølging av administrativ

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt

MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Referat fra møte 2.desember 2014 Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte Tilstede: Andrea Grimnes, Astrid Breivik, Bjørn Arild Pettersen, Linda

Detaljer

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 08/13139 Møte: 1. april 2009

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 08/13139 Møte: 1. april 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 08/13139 Møte: 1. april 2009 HMS-ÅRSRAPPORT 2008 Innledning: Det vises til brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Fakultetsdirektør Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Instituttledelsen Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Fakultetsdirektør Kontinuerlig

Fakultetsdirektør Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Instituttledelsen Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Fakultetsdirektør Kontinuerlig TILTAKSLISTE Satsningsområde 1: INFORMASJON ANSVARLIG FRIST STATUS (oppdateres av ansvarlig med signatur/dato) 1.1 Fakultetet skal påse at relevante dokumenter og prosedyrer eller henvisninger til disse,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Universitetenes Personallederkonferanse 2013. Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU

Universitetenes Personallederkonferanse 2013. Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU 1 Universitetenes Personallederkonferanse 2013 Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU 2 Kontorsjefen altmuligmenn og kvinner Generalisten Kjedelig og traust eller

Detaljer

NTNU O-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.03.2009 KS/TSI Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.03.2009 KS/TSI Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.03.2009 KS/TSI Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Faglig ledelse N O T A T Bakgrunn Temaet styring og ledelse ved fakultet og institutt

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008 EVALUERING AV LEDELSES- OG STYRINGSMODELLEN VED FAKULTETET OPPNEVNING

Detaljer

Ledelses- og styringsmodellen ved MN. Innspill fra administrasjonssjefene

Ledelses- og styringsmodellen ved MN. Innspill fra administrasjonssjefene Ledelses- og styringsmodellen ved MN Innspill fra administrasjonssjefene Ulike erfaringsgrunnlag 8 institutter Administrasjonssjefene: 4 med kontorsjeferfaring fra både gammel og ny ordning, kun en med

Detaljer

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet. Ny kunnskap for bedre helse. ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan. 1 Dette møtet handler om Framtidens fakultet-prosjektet

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON Følgende har vært medlemmer i arbeidsgruppen: Førsteamanuensis Andrew Kristiansen, Forskerforbundet Prodekan Tove Leming, AFL Prodekan Marie-Theres Federhofer,

Detaljer

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26. Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.januar 2005 1 Undergruppen for økonomi er sammensatt slik: Kristine Breivik,

Detaljer

Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB

Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB Innleder: Harald ÅgeSæthre FAP UiB Harald Åge Sæthre leder av FAP-gruppen ved Universitetet i Bergen Sitter i det nasjonale styret for FAP Vararepresentant

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse?

Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse? Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse? Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Scenario for et styrket fakultet -

Scenario for et styrket fakultet - Scenario 2030 - for et styrket fakultet - Allmøte 22. mars 2017 Dekan Helge K. Dahle Illustrasjon: Kittelsen Vi har store ambisjoner Men har vi muskler til å innfri? Arbeidsgruppens kartlegging viser at

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT

Detaljer

Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport fra Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte Administrasjonssjef Andrea Grimnes (MBI) (leder) Seksjonssjef

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR

Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Hvorfor IHR? Mål 4 i Strategi 2020: UiO skal forvalte sine samlede ressurser

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell

Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Forslag til Handlingsplan & Tiltaksliste for utvikling av de samlede administrative

Detaljer

6/2009. Interimsstyret. Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: /309 JFO001/011.

6/2009. Interimsstyret. Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: /309 JFO001/011. 6/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17.03.2009 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 ORGANISASJONSPLAN FOR ADMINISTRASJONEN Bakgrunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER

Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER Dørskilt/navnetavle ajourholding Bestille navneskilt eventuelt lage navneskilt Oppdatere navneskilt på dør Oppdatere navneskilt på posthyller

Detaljer

Allmøte 4. oktober 2016 dekan Helge K. Dahle

Allmøte 4. oktober 2016 dekan Helge K. Dahle SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Allmøte 4. oktober 2016 dekan Helge K. Dahle Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FAKULTETETS PROFILOMRÅDER TEMATISK ORIENTERING

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR)

Internt handlingsrom (IHR) Internt handlingsrom (IHR) Presentasjon på USITs allmøte 23. juni 2011 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Hva vil vi med IHR? Et viktig mål på sikt er å skape en kultur for kontinuerlig forbedring

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5 0 NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Dato Referanse 14.04.2016 1 av 5 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: Dekan Signatur: Utredning av administrativ organisering Rektor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Årsverksutvikling ved HF behov for prioriteringer

Årsverksutvikling ved HF behov for prioriteringer Årsverksutvikling ved HF behov for prioriteringer Fra faglige prioriteringer til administrative prioriteringer Det humanistiske fakultet er i dag presset ressursmessig. Det gjør det nødvendig å prioritere

Detaljer