ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATEA ASA ÅrSrApporT 2012"

Transkript

1 ATEA ASA Årsrapport

2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er Europas nest største leverandør. Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap 31 Konsernnoter 36 Regnskap Atea ASA 77 Noter Atea ASA 82 Revisors beretning 92 Eierstyring og selskapsledelse 93 Produkter Atea leverer produkter, løsninger og tjenester fra ledende teknologileverandører. Ateas styrke Selskapets styrke ligger i et bredt produktspekter kombinert med service og konsulenttjenester basert på mennesker med lang erfaring og nøkkelkompetanse. Merverdi Atea sikrer merverdi for kundene ved å levere riktige produkter, tjenester og komplette løsninger basert på erfaring og kompetanse. Lokal tilstedeværelse Atea har ansatte fordelt på 82 kontorer i syv land og omsatte for NOK 20,9 milliarder i. 2 / 97

3 3 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Nøkkeltall konsern Driftsinntekter , , , , ,3 Bruttomargin 3 525, , , , ,1 23,9 24,6 23,4 24,0 24,4 547,5 550,3 675,3 871,1 822,1 Bruttomargin (%) EBITDA * EBITDAmargin (%) * EBIT 3,7 3,8 3,9 4,3 3,9 401,4 334,1 474,4 651,3 557,6 5,06 Resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,59 4,16 5,29 5,96 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,58 4,15 5,23 5,90 5,02 Utbytte pr. aksje (NOK) 0,00 1,00 1,25 2,00 5,00 678,0 214,1 337,3 283,2 49,3 563,6 749,1 586, ,4 812, , , , , ,6 34,5 39,3 34,8 37,9 39, Netto rentebærende posisjon Kontantstrøm fra driften Likviditetsreserve Egenkapitalandel (%) Antall ansatte Driftsinntekter Driftsinntekter pr. land EBITDA * 2008 (nok millioner) 2008 (nok millioner) : ,8 Norge: 2009: ,6 Sverige: 31,7 % 2010: ,2 Danmark: 27,4 % : ,8 Finland: : ,3 Baltikum: 3,1 % : 547,5 30,4 % 2009: 550,3 2010: 675,3 : 871,1 7,7 % : 822, * Før aksjebaserte opsjons og oppkjøpskostnader. Driftsinntekter,Konsern Konsern Driftsinntekter, Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekterpr.pr.land land Driftsinntekter NYDriftsinntekter Driftsinntekterpr.pr.land land Driftsinntekter pr. land NY Hardware Hardware Software Software NO SE SE DK FIFI BA BA NO DK Tjenester Tjenester NY Driftsinntekter pr. land Hardware NO SESoftware DK FI Tjenester BA EBITDA,Konsern Konsern EBITDA, EBITDA, Konsern 11 12

4 4 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Together Towards The Top var det første året med "Tog ether Towards The Top" den nye strategien for Ateas utvik ling frem mot 2015, som ble presentert på kapitalmarkedsda gen vår i november. I begynnelsen av året fokuserte vi på å operasjonalisere tiltakene i strategien, mens vi i andre halvår har arbeidet med å sette tiltakene i verk. Hovedmålene for denne perioden er at Atea i 2015 skal ha en markedsandel på mer enn 20 prosent og en EBITDAmargin på seks prosent. Dette tilsvarer finansielle mål om NOK 30 milliarder i omsetning og en EBITDA på NOK 1,8 milliarder. Veien til målene har vi bygget fra bunnen opp: hver t land har fast satt egne ambisjoner og planer, utformet konkrete aktiviteter, samt planlagt hvordan disse skal gjennom føres og hvem som har ansvar for at det skjer. Arbeidet omfatter alt fra tiltak for å øke inntektene fra tjenesteavtaler, til skarpere fokus på salg til små og mellomstore virksomh eter, samt aktiviteter for å styrke marginer, effektivisere arbe idsprosesser og redusere kostnadene. Vår felles strategiske platt form "Tog ether Towards The Top" gjennomsyrer nå hele organisasjon en, i alle land og innen for alle fagområder. Jeg er fornøyd og stolt over måten ledelsen og alle våre ansatte har gått løs på oppgaven med å iverksette planen og de operasjonelle tiltakene som følger av den. Ut av arbeidet kommer en topptrent, prod uktiv og engasjert organi sasjon, som i fremtiden vil høste fruk tene av det arbeidet og de interne grepene vi har gjor t i. Som dere vil lese i denne årsrappor ten, har vi for eksempel allerede hatt en omsetningsvekst på 16 prosent fra tjenesteavtaler i. I tråd med planer og ambisjoner vil vi fortsette å vokse og styrke både dette innsatsområdet og de øvrig e initiativene våre. "Together Towards The Top"planen innebærer blant annet at vi skal samarbeide mer og bedre på tvers av landegrensene. Det er derfor svært gledelig at vi i løpet av har fått to av våre mest erfarne ledere, norske Stein ar Sønsteby og danske Peter Trans, til å ta på seg oppgaven med å optimere og utnytte best practices på tvers av land ene innenfor henholdsvis salg og produkter, samt tjenester og løsninger. Samtidig har vi styrket organisasjonen med nye ledere i Norge, Sverige og Danmark. Til slutt vil jeg beny tte anledningen til å takke hver eneste en av mine kolleger for dere s innsats og engasjement gjennom året som gikk. Ved å lage og drifte produktive og effektive ITløsninger som sikre r at kundene våre forblir konkurransedyktige, er Atea "The Place to Be" både for ansatte og kunder. Etter en periode der pilene i Atea s markeder pekte oppover, var veksten i moderat og lavere enn hva vi antok ved inngangen til året. Den svake veks ten i markedet medførte at vi, særlig i hardwaremarkedet, oppl evde sterkere konkurranse i. Det resulterte i lavere marginer, og vi nådde derfor ikke våre egne ambisiøse mål for omsetning og inntjening. Men vi har tatt effektive og fremtidsrettede grep inter nt og står nå i det store og hele sterkere og bedre rustet enn noensinne. I var både antallet oppkjøp og størrelsen på oppkjøpene lavere enn vanlig, som følge av at Atea s ledelse i store deler av året var involvert i en prosess for å selge selskapet. Inn i 2013 forventer vi å være mer aggressive, men fortsatt disipliner te innenfor oppkjøp, og aktiv t ta i bruk vår sterke balanse for å komplettere virksomheten. Med forventningene om en forts att lav økonomisk vekst og dermed et svak t marked for ITinfrastruktur vil fokus i 2013 være på å høste fruk tene av det betydelige arbeidet som er gjor t i, og på å optim ere arbeidsprosesser ytterligere, slik at vi kan levere resu ltater som lever opp til vårt potensial og de forventningene leve randørene, kundene og aksjonærene har til oss. Oslo, 20. mars 2013 Claus Hougesen Konsernsjef

5 5 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Ateas produkter og tjenester Ateas virksomhet kan deles i tre separate produkt og tjenestetilbud; hardware, programvare og tjenester. Selskapets styrke er i stor grad tuftet på Ateas brede produktspekter innenfor hardware og programvare. Produktspekteret kompletteres av service og konsulenttjenester basert på mennesker med nøkkelkompetanse innenfor disse produktene. Til sammen skiller dette Atea fra sine nærmeste konkurrenter, som til sammenligning ofte er spesialisert innenfor spesielle nisjer. Selskapets hardware, programvare og tjenestetilbud kan deles i fire områder (Ateas Blue Box): Klienter: PCer, nettbrett og smarttelefoner Datasentre: Server og datalagring Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon og gode nettverk Samhandling: Videoog webkonferanser, IPtelefoni, mobilitet og chat Det brede produkt og tjenestespekteret kompletteres med Ateas størrelse. Til sammen gjør dette Atea til en interessant og viktig partner for mange av verdens sterkeste teknologiprodusenter. Ateas rolle som systemintegrator sikrer selskapets kunder merverdi. Basert på lang erfaring og kompetanse, sørger Atea for at kundene velger riktige produkter i mangfoldet av teknologiprodusenter, som alle oppfyller kundens behov. Den største verdien ligger likevel i Ateas evne til å kombinere produkter og tjenester i komplette løsninger som får ulike teknologier til å spille på lag. Jo mer komplekse løsninger, desto mer verdi og jo sterkere står Atea overfor konkurrentene. og leverandører. Selskapet arbeider derfor målbevisst med å legge til rette for at kunder, teknologileverandører og selskapets egne konsulenter skal møtes til samtale om morgendagens teknologi og nye løsningsmuligheter. For å understreke ledelsens fokus på selskapets produkt og tjenestetilbud på tvers av landegrensene, har selskapets konsernledelse blitt styrket. Tidligere leder i Norge, Steinar Sønsteby, har fått ansvar for selskapets salg og produkttilbud, mens Peter Trans, som tidligere var leder i Danmark, har fått ansvaret for selskapets tjeneste og løsningstilbud. Endringene i konsernledelsen er et initiativ for å bedre samhandling mellom landene; for å sikre læring og for bedre å utnytte nøkkelressurser på tvers av landegrensene. Atea er seg bevisst at nøkkelen til suksess ligger i robuste og varige relasjoner til kunder Steinar Sønsteby Peter Trans

6 6 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Hardware Hardwareområdet er Ateas største virksomhetsområde. Om lag 58 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av omsatte denne delen av Ateas virksomhet for NOK 12,1 milliarder kroner, en nedgang på 0,8 prosent (0,9 prosent økning i konstant valuta) fra. Programvare Hardwareinntekter 2010 (nok millioner) Som Europas nest største aktør innen ITinfrastruktur, har Atea langt større innkjøpskraft enn sine konkurrenter. I tillegg har Atea et nært samarbeid med de fleste av verdens Driftsinntekter, ledende leverandører av hardwareteknologi. Produkter og tjenester Ateas største leverandører omfatter kjente navn som HP, Lenovo, IBM, EMC og Cisco. Av totale innkjøp av hardware i konsernet går 32 prosent gjennom Atea Logistics, Ateas senter for logistikk, resirkulering og konfigurering i Växjö i Sverige. Senteret åpner for at Atea kan forhandle stadig forbedrede sentraliserte innkjøpsvilkår fra viktige leverandører. Dette sikrer at Atea kan tilby sine kunder konkurransedyktige priser og vinne kontrakter med forholdsvis høyere marginer. I følge tall fra IDC steg hardwaremarkedet med 4,5 prosent i. Det skjer for tiden et skifte i klientmarkedet der salget av stasjonære PCer går ned, bærbare PCer stagnerer, og smarttelefoner og nettbrett stiger. Markedsdata støtter dette, da markedet for mobile enheter har vokst med 36,8 prosent i Norden i : : : Driftsinntekter, Driftsinntekter, Produkter tjenester Et krevende PC ogogservermarked, markeder Hardware som historisk har vært Ateas største, har bidratt til økt prispress. Selskapet har som et resultat av markedssituasjonen valgt å inngå avtaler med lavere marginer enn tidligere. Hensikten med denne strategien har vært å posisjonere selskapet for å kunne vokse i andre markedssegmenter. Økt salg av både hardware og programvare er kraftige drivere for økt salg av tjenester og løsninger. Fremover vil maskinvareområdet fortsatt være påvirket av et stagnerende marked for PCer og servere, samtidig som andre områder som smarttelefoner, nettbrett og nettverk vokser. Atea ønsker å styrke seg i markedet for smarttelefoner og nettbrett og har utarbeidet en tiltaksplan for å oppnå selskapets ambisjoner. Viktige ledd i tiltaksplanen er satsingen på consumerization, samt strategiske oppkjøp, som kjøpet av Itale i februar Itale er en norsk leverandør av mobile kommunikasjonsløsninger Programvarevirksomheten markedsfører og selger programvare og programvareløsninger omsatte Atea for NOK 4,4 milliarder I virksomhetsområdet. Det represente5 000 i dette økning på 13,0 prosent (14,7 prosent rer en valuta) sammenlignet med. i konstant Programvareområdet står for 21 prosent av totalomsetningen til Atea Programvareinntekter 2010 (nok millioner) : : : I henhold til IDC var veksten i programvare markedet på 4,3 prosent i, sammenlignet med Ateas vekst på 13,0 prosent, som er tre Driftsinntekter, Driftsinntekter, Hardware ganger større enn veksten i markedet. lisenser til kundene, samt å kunne oppgradere Driftsinntekter, Driftsinntekter,Software Software Tjenester eksisterende lisenser. Som Nordens største programvareforhandler og den ledende Software Asset Management Selskapets størrelse og markedsposisjon (SAM) rådgiver har Atea over 150 sertifiserte sikrer Atea et godt samarbeid med verdens medarbeidere på dette området alene. Atea har ledende leverandører av programvare. Ateas største samarbeidspartnere innenfor programvare levert SAMprosjekter og tjenester til mer enn 250 selskaper og investerer mye i både ressurser omfatter globalt ledende leverandører som og teknologi for å kunne levere skreddersydde Microsoft, VMware, Symantec og Citrix. løsninger for alle behov. Mot slutten av lanserte Atea og Microsoft Ateas programvarekonsepter er i stand til å Atea Client Design, et konsept for å kunne rulle ut opp til en million enheter med Windows 8. Ut avdekke kundenes totale programvarebehov. fra den tidligere suksessen med Atea 7 Design, Muligheten for samarbeid med de øvrige av Ateas virksomhetsområder og på tvers av landeforventer Microsoft og Atea at dette initiativet vil grensene gjør selskapet unikt i forhold til renskape ytterligere vekst innenfor programvaredyrkede leverandører av programvare. Dette gir området. Atea et bedre grunnlag for å kunne tilby riktige 0 10 Driftsinntekte Tjenester

7 7 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Tjenester Konsulent og tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå sine strategiske mål. Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor serviceavtaler av serviceavtaler. Når systemet er fullt imple mentert forventes det produktivitetsforbedringer på om lag 20 prosent på backofficeressurser, og inntil 5 prosent på konsulenter. I tillegg forventer Atea betydelige besparelser i driftskostnader på Service Managementsystemet. Systemet forventes å være fullt implementert tidlig i Tjenesteinntekter 2010 (nok millioner) Virksomhetsområdet leverer tjenester knyttet til følgende fagområder: datasenter, nettverk, sam1 000 handling, AV, prosjektledelse, kabling, installa sjons og utrullingsprosjekter, klienthåntering og drift, teknisk service, hostingtjenester, servicedesk, konfigureringstjenester og både leveranser, Driftsinntekter, av applikasjoner. drift og forvaltning Software Ved utløpet av omfattet konsulent og tjenesteområdet mer enn svært kompetente konsulenter og teknikere, medarbeidere som innehar mer enn ulike sertifiseringer. I utgjorde forretningsområdet 21 prosent av Ateas totale omsetning og bidro i løpet av året med inntekter på NOK 4,4 milliarder, som utgjør en vekst på 7,3 prosent (9,0 prosent i konstant valuta) fra. Ifølge IDC vokste det nordiske konsulent og tjenestemarkedet med 1,7 prosent i. Dette innebærer at Atea fortsetter å vinne markedsandeler. Topplinjeveksten kommer som et resultat av at selskapet har gjennomført flere markeds : : : Driftsinntekter, rettede tiltak for å øke tjenesteinntektene, og Tjenester særlig i forhold til avtaler som er basert på en fast månedlig pris. I løpet av økte selskapet disse avtaleinntektene med 15,9 prosent (17,6 prosent i konstant valuta) som er godt over det strategiske vekstmålet. Atea opplever en særskilt økning i etterspørselen etter "IT as a Service". Dette er produkter og tjenester som pakkes og selges som en komplett løsning til en fast pris pr. måned, avhengig av antall brukere. I startet Atea arbeidet med å utvikle et felles Service Management System for konsulentog tjenesteområdet på tvers av landegrensene. Systemet vil forbedre interne arbeidsprosesser og bedrer muligheten til å lære av hverandre på tvers av land. Resultatet er at hele Atea konsernet vil ha en felles plattform for håndtering Satsingen på konsernets fellestjenester har vært en viktig del av strategien for forretningsområdet. Fordelene er mange, både for konsernet og kundene, og både på et overordnet og lokalt nivå. Det bidrar også til å sikre tilbudet av markedsledende tjenester og løsninger basert på en effektiv og god leveransemodell til kunder i ett eller flere land. Ateas nearshoresenter i Riga (Atea Global Services) er én av flere fellestjenester Atea satser på. I løpet av de siste årene har senteret bygget opp stor kapasitet innenfor IT og infrastrukturtjenester som blant annet omfatter programvarepakking og servicedesk. Ateas strategi er at senteret skal skaleres betydelig opp i årene som kommer. Tjenesteutsetting (outsourcing) av interne ITfunksjoner til eksterne partnere utgjør fortsatt en sterk trend i tjenestemarkedet. Spesielt omfatter dette tjenesteutsetting av håndtering av PC er. Trenden forsterkes ytterligere av en stadig økende kompleksitet, med flere og nye typer enheter, ulike operativsystemer og programmer, samt økende krav til både tilgang og tilgjengelighet. Fremover øker viktigheten av tjenester og sikker het knyttet til smarttelefoner og nettbrett. Slike produkter tilbyr brukerne en stor økning i mobilitet og muligheten til å ta arbeidsplassen med seg. Med tilgang til virksomheters forretningskritiske ITsystemer, innebærer utviklingen en vesentlig risiko for tap av data og forretningshemmeligheter. Tjenester knyttet til sikkerhet og oppdatering av mobile enheter blir derfor stadig viktigere for Ateas kunder og underbygger antakelsen om økende etterspørsel etter tjenester i tiden som kommer.

8 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Binder sammen vekst på flere områder Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Med 82 kontorer i Norden og Baltikum og ansatte som kjenner sine lokalmarkeder, er Atea godt rustet til å bistå kundene med å løse deres lokale behov. Ateas virksomhet er delt i fem geografiske segmenter; Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. 8 / 97

9 9 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Atea i Norge Driftsinntekter (NOK millioner) (+9,4 %) EBITDA (NOK millioner) 275 (+6,8 %) Ansatte Kontorer (+116) 23 Hardware: (+2) Tjenester: Norge: Driftsinntekter pr. kategori Ateas norske virksomhet leverte et godt år i og bekreftet sin ledende posisjon i Norge. Ved utløpet av kunne Atea 35 milliarder. i Norge rapportere en omsetning på NOK 6, Dette innebærer at selskapet hadde en omsetningsvekst på 9,4 prosent. I løpet av økte Ateas norske virksomhet hardwareinntektene med 8,6 prosent, mens programvareinntektene steg med 13,4 prosent. I tråd med Ateas økte satsning på konsulent og tjeneste området, økte inntektene med 8,9 prosent i. Sammen lignet med en generell markedsvekst på 1,9 prosent (IDC), styrket selskapet sin stilling og fortsatte å vinne markedsandeler innenfor både produkter og tjenester. Totalt stod Atea i Norge for 30,4 prosent av konsernets totalomsetning i, en økning fra 28,7 prosent i (61 %) Programvare: 957 (15 %) (24 %) Sverige: Driftsinntekter pr. kategori Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Hardware Hardware Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Atea hadde ansatte i Norge pr. 31. desember. Det er 116 flere enn året før. Av disse kom 34 fra virksomheter som Atea kjøpte i. I oktober overtok Dag Fodstad som leder for den norske virksomheten. Fodstad kom fra stillingen som direktør for Marked, Partner og Forretningsutvikling og har mer enn 25 års erfaring fra ITbransjen. Atea gjennomførte to oppkjøp i Norge i : Total Storage Solutions Norge AS og IT Partners virksomheter i Alta og Hammerfest. Kjøpet av Total Storage Solutions Norge AS, som spesialiserer seg på datalagrings og backupløsninger, tilførte Atea 17 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt NOK 70 millioner. Gjennom kjøpet av IT Partner Finnmark AS og IT Partner Hammerfest AS, som er ledende på ITinfrastruktur i Finnmark, Den norske virksomheten bidro med en EBITDA på NOK 275 styrket Atea sin tilstedeværelse i NordNorge. Det er særlig viktig millioner kroner, sammenlignet med NOK 258 millioner kroner da det fremover er forventet store investeringer i ITinfrastruktur i i. Det betyr at EBITDAmarginen på 4,3 prosent er marginalt regionen, som følge av oljevirksomhet i Barentshavet. Kjøpet tillavere enn 4,4 prosent i, hovedsakelig på grunn av investeringer førte Atea 17 medarbeidere og en årlig omsetning på cirka NOK 50 i fremtidig vekst ved å øke antall ansatte. millioner. Det norske bidraget til Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på NOK 8 milliarder og EBITDA på NOK 500 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Norge å vokse med 3,0 prosent i 2013 og 2,9 prosent i gjennomsnitt fra Atea i Norge har som strategi å skape en større relativ vekst innen tjenester enn produkter. Flere tiltak ble implementert i løpet av, og i året som kommer vil Atea i Norge intensivere dette arbeidet. Dag Fodstad Administrerende direktør

10 10 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Atea i Sverige Driftsinntekter (SEK millioner) (+2,4 %) EBITDA (SEK millioner) 234 (22,6 %) Ansatte Kontorer (+20) Norge: Driftsinntekter pr. kategori Ateas omsetning i Sverige endte på SEK 7,73 milliarder kroner i. Til tross for at var et utfordrende år, økte Atea omsetningen i Sverige med 2,4 prosent. Et krevende marked innvirket negativt på hardwaresalget, særlig i andre halvår, og spesielt i det private bedrifts markedet. Inntektene fra hardwaresalget i endte ned 4,2 prosent sammenlignet med. Programvaresalget viste styrke og økte med hele 15,2 prosent i. I tillegg økte tjenestesalget med 6,6 prosent. Tall fra IDC viser en total vekst på 3,3 prosent i det svenske markedet i. Atea i Sverige sto for 31,7 prosent av konsernets totalomsetning i, mot 32,2 prosent i. Atea i Sverige leverte en EBITDA på SEK 234 millioner i, ned fra SEK 302 millioner i. Nedgangen er en konsekvens av de forverrede markedsforholdene og tilhørende prispress i det svenske markedet. 28 Hardware: (54 %) Programvare: (25 %) ( ) Tjenester: Sverige: Driftsinntekter pr. kategori (21 %) Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Finland: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester For å møte det utfordrende markedet ble det i andre halvår av iverksatt kostnadsreduserende tiltak. Kostnadsbasen er nå trimmet og antall ansatte i slutten av januar 2013 var mot ved utgangen av juni. Ateas organisasjon i Sverige ble styrket med CarlJohan Hultenheim som ny leder, fra 1. januar. Hultenheim har vært ansatt i Atea siden 2003 og kom fra stillingen som markeds og salgsdirektør. Den svenske virksomheten vil fortsatt ha fokus på kostnadskontroll og vil igangsette ytterligere kostnadsreduserende tiltak, samt følge opp på de tiltakene som ble initiert i. Atea i Sverige vil parallelt fokusere på tiltak for å øke tjenesteinntektene. Gjennom er det gjort investeringer i et nytt driftsenter i Umeå som forventes å generere tjenesteinntekter fra Den svenske andelen av Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på SEK 11 milliarder og en EBITDA på SEK 600 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Sverige å vokse med 1,8 prosent i 2013 og 3,0 prosent i gjennomsnitt fra CarlJohan Hultenheim Administrerende direktør

11 11 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Atea i Danmark Driftsinntekter (DKK millioner) (+3,5 %) EBITDA (DKK millioner) 281 (+3,1 %) Ansatte Norge: Driftsinntekter pr. kategori Kontorer (+68) Sverige: Driftsinntekter pr. kategori 7 Hardware: (61 %) Programvare: 978 (17 %) (+1) Tjenester: Danmark: Driftsinntekter pr. kategori (22 %) Finland: Driftsinntekter pr. kategori Baltikum: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Atea opplevde et krevende marked i Danmark i, men omsetning og EBITDA økte likevel marginalt fra. I hadde Atea i Danmark en omsetning på DKK 5,71 milliarder, opp fra DKK 5,51 milliarder i. Dette innebærer at veksten i omsetning var på 3,5 prosent, mens tall fra IDC viser at det danske markedet vokste med 5,4 prosent i. Inntekten fra hardwaresalget endte marginalt opp fra. Imidlertid viser omsetningen av programvare god vekst på 11,0 prosent. Tjenesteinntektene hadde en solid vekst på 6,1 prosent for tjenester totalt, hvorav inntekter fra serviceavtalene økte med hele 23,5 prosent i. Atea i Danmark sto for 27,4 prosent av konsernets totale omsetning i, ned fra 28,5 prosent i. Atea i Danmark kunne vise til en EBITDA i på DKK 281 millioner, opp fra DKK 273 millioner i. Dette tilsvarer en vekst på 3,1 prosent sammenlignet med fjoråret. Atea i Danmark opprettholdt en margin på 4,9 prosent i. Ved årsslutt hadde antall ansatte i Atea i Danmark økt med 68 fra utgangen av året før, dermed er det totale antall ansatte Det danske bidraget til å nå Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på DKK 7,5 milliarder og EBITDA på DKK 500 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Danmark å vokse med 0,3 prosent i 2013 og 2,0 prosent pr. år i gjennomsnitt fra Tidlig i ble Lars Johansson utnevnt som ny leder for Atea i Danmark. Johansson har mer enn 20 års erfaring fra ITsektoren, og har tidligere hatt lederroller blant annet i flere selskaper som i dag er en del av Atea. I mars kjøpte Atea i Danmark ITnettverksselskapet Nworks A/S. Selskapet tilførte Atea 33 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt NOK 64 millioner. Lars Johansson Administrerende direktør

12 12 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Atea i Finland Driftsinntekter (EUR millioner) 215 orge: iftsinntekter pr. kategori (2,4 %) EBITDA (EUR millioner) 3 (48,6 %) Sverige: Driftsinntekter pr. kategori Ansatte 339 Kontorer (+5) Danmark: Driftsinntekter pr. kategori 12 Hardware: ( ) 99 (46 %) Programvare: 94 (44 %) Tjenester: 22 (10 %) Finland: Driftsinntekter pr. kategori Baltikum: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Totale driftsinntekter for Atea i Finland endte på EUR 215 millioner i. Dette innebærer en nedgang i omsetningen på 2,4 prosent i mens tall fra IDC viser at markedet vokste med 3,2 prosent. Nedgangen i skyldes primært et fall i hardwareinntektene på 19,7 prosent. Fallet reflekterer et svakt marked både i offentlig og privat sektor. I samme periode økte inntektene fra programvaresalg med 21,4 prosent, mens inntekten fra salg av tjenester økte med 12,7 prosent. Atea i Finland sto for 7,7 prosent av Ateas totale omsetning i, mot 8,5 prosent i. Atea i Finland kunne ved årets slutt rapportere en EBITDA på EUR 3,2 millioner i sammenlignet med, hvor selskapet kunne vise til en EBITDA på EUR 6,1 millioner. Nedgangen i EBITDA skyldes lavere omsetning kombinert med lavere produktmarginer. Atea hadde 339 ansatte i Finland pr. 31. desember. Det er 5 flere enn året før. Det finske bidraget til Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på EUR 400 millioner og EBITDA på EUR 22 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Finland å vokse med 2,2 prosent i 2013 og 2,8 prosent i gjennomsnitt fra Juha Sihvonen Administrerende direktør

13 13 / 97 Nøkkeltall Leder Produkter og tjenester: Hardware Programvare Tjenester Markeder: Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Atea i Baltikum Driftsinntekter (EUR millioner) 87 Sverige: Driftsinntekter pr. kategori (+55,6 %) EBITDA (EUR millioner) 5 (+97,6 %) Ansatte 587 Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Kontorer (+141) Finland: Driftsinntekter pr. kategori 12 Hardware: Programvare: (+2) Tjenester: Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Inntekter fra salg av hardware økte med 54,4 prosent i, mens programvareinntektene steg med 45,2 prosent i samme periode. Tjenesteinntektene steg med hele 66,7 prosent i sammenlignet med. I løpet av kunne Atea i Baltikum rapportere nær en dobling i EBITDA fra EUR 2,6 millioner til EUR 5,1 millioner. EBITDAmarginen endte dermed på 5,8 prosent sammenlignet med 4,6 prosent i. 9 (10 %) 13 (15 %) Baltikum: Driftsinntekter pr. kategori Hardware ble et svært godt år for Ateas virksomhet i Baltikum. Selskapet økte sin omsetning fra EUR 56 millioner i til EUR 87 millioner kroner i. Økningen på 55,6 prosent er dels et resultat av organisk vekst, men også et resultat av strategisk viktige oppkjøp gjennomført i løpet av året. 65 (75 %) Antall ansatte i Atea i Baltikum økte med 141 fra året før, hvorav 100 kommer fra kjøpte virksomheter. Ved utgangen av året hadde Atea i Baltikum 587 ansatte. Atea gjennomførte fire oppkjøp i de baltiske landene i og har gjennom kjøpene langt på vei lykkes i en konsolidering av det baltiske markedet. Kjøpene er ventet å tilføre virksomheten en årlig omsetning på EUR 22 millioner. Atea i Baltikum kjøpte i mars Biznio masinu kompanija UAB (BMK), samt Kauno BMK UAB i juli. Dette er det ledende ITinfrastrukturselskapet i Litauen innenfor AV og print/kopiområdet. Kjøpene vil utvide Ateas produkt og tjenesteportefølje i Baltikum, og spesielt i Litauen. Kjøpene tilfører Atea en årlig omsetning på rundt EUR 12 millioner. Selskapene har totalt 61 medarbeidere og hovedkontor i Vilnius. I mai ble det inngått avtale om å kjøpe ITinfrastrukturvirksomheten til Net Group, NG Infra OU, i Estland. Kjøpet er ventet å tilføre en årlig omsetning på nærmere EUR 9 millioner, noe som vil firedoble Ateas omsetning i Estland. I tillegg medfører kjøpet at Atea overtar 30 medarbeidere. I desember kjøpte Atea i Baltikum KSC UAB. Kjøpet vil styrke aktivitetene i Litauen (Kaunasregionen) innenfor ITinfrastruktur. Selskapet har 9 medarbeidere og en årlig omsetning på nærmere EUR 2 millioner. Den baltiske andelen av Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på EUR 180 millioner og en EBITDA på EUR 11 millioner. Arunas Bartusevicius Administrerende direktør