Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF"

Transkript

1 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Innledning Metode og datagrunnlag Intervjuer Dokumentanalyse Testing av anskaffelser Revisjonskriterier Regelverket Grunnprinsippene i lov om offentlige anskaffelser Data, funn Organisering av innkjøpsfunksjonen Organisatorisk plassering Innkjøpsforum Eksterne konsulenter Samhandling i anskaffelsesprosjekter Innkjøp i helseregionen Mål og styringsdokumenter IT løsninger i innkjøpsarbeidet Oppfølging av avtaler Avtaleoppfølging Lojalitet til avtaler Etikk, misligheter Regeletterleving og kompetanse om regelverket Test av utvalgte anskaffelser Annet vedrørende internkontrollen Oppsummering og anbefalinger

3 1. Sammendrag Formålet med dette revisjonsprosjektet har vært å undersøke om internkontrollen i Helse Nord RHF gir tilstrekkelig sikkerhet for at anskaffelse av varer og tjenester skjer i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Det er benyttet intervjuer, dokumentanalyse og testing av anskaffelser, og internrevisjonen i Helse Nord RHF har i samarbeid med Deloitte AS kommet frem til konklusjoner som kan sammenfattes slik: Internrevisjonen ser det som positivt at det i løpet av de siste årene er gjort en innsats for å øke kompetansen knyttet til anskaffelsesområdet. Innkjøpsfunksjonen er under utvikling, og det arbeides med å tilpasse rutiner og rollefordeling i innkjøpsarbeidet. Det er viktig at dette arbeidet følges opp. Det har forekommet flere avvik fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det dreier seg særlig om mangelfull dokumentasjon for anskaffelsesprosesser og dermed manglende etterprøvbarhet. Avvikene knytter seg dels til avtaler inngått i tiden rundt etableringen av Helse Nord RHF og dels til senere anskaffelser. Helse Nord RHF har også et forbedringspotensial når det gjelder å avklare hvem som skal delta i anskaffelsesarbeidet, og å sikre en god rolle og ansvarsfordeling mellom disse. Det samme gjelder mht. å etablere en del sentrale rutiner og retningslinjer, og å sørge for at disse holdes oppdatert og er kjent blant de ansatte. 2. Innledning Internrevisjonen i Helse Nord RHF har i samarbeid med Deloitte AS og i samsvar med styrevedtatt revisjonsplan for , gjennomført et revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen er utført ved Helse Nord RHF, som denne rapporten gjelder, og ved tre andre foretak/enheter i helseregionen. Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om foretakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at anskaffelse av varer og tjenester skjer i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser (lov og forskrift). Problemstillinger i prosjektet: I hvilken grad blir anskaffelser gjennomført i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser? Har foretakene etablert hensiktsmessig internkontroll som er tilpasset aktivitet og risiko på dette feltet? Blir interne reglement, rutiner og /eller prosedyrer som gjelder for foretakene og som har relevans for offentlige anskaffelser, etterlevd? Etterleves det regionale helseforetakets etiske retningslinjer og er det etablert rutiner som reduserer risikoen for rolleblanding og uetisk atferd? I hvilken grad har de ansatte holdninger som samsvarer med regelverk og interne retningslinjer? I hvilken grad følges organisering, fullmaktsstruktur og beslutningsmyndighet innen anskaffelsesområdet? Hvordan dokumenteres anskaffelser, og hvordan oppbevares dokumentasjonen? I hvilken grad benyttes rammeavtaler som forutsatt? (Herunder avtalelojalitet.) 3

4 3. Metode og datagrunnlag 3.1 Intervjuer I desember 2008 ble det gjennomført intervjuer med personer som er tilknyttet anskaffelsesprosessene i Helse Nord RHF. Intervjuene er basert på en semistrukturert intervjuguide tilpasset undersøkelsens problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få oversikt over og innsikt i RHF ets internkontroll, samt kunnskap om organisasjonens regel og rutineetterlevelse. Alle intervjuer har blitt verifisert av intervjuobjektene i etterkant. Følgende ansatte ble intervjuet: Direktør for forretningsutvikling Prosjektleder, Prosjekt Innkjøp IT leder Foretaksadvokat Rådgiver 3.2 Dokumentanalyse Det er gjennomført en dokumentanalyse av styrende dokumenter som omhandler innkjøp i Helse Nord RHF. 3.3 Testing av anskaffelser Internrevisjonen har tatt ut en regnskapsoversikt som viser kostnadsførte beløp i 2008 fordelt på leverandører. Fra denne listen ble det gjort et utvalg på 12 anskaffelser fra ulike leverandører. Utvalget ble gjort på bakgrunn av en vurdering av anskaffelsestype og fakturabeløp, sett i forhold til kravene i regelverket. Helse Nord RHF ble bedt om å oversende underliggende dokumentasjon for anskaffelsene. For åtte av disse ble det bedt om dokumentasjon knyttet til hele prosessen (bl.a. protokoll, konkurransegrunnlag, tilbud, innstilling, kontrakt og korrespondanse som relaterer seg til anskaffelsen). For de resterende fire anskaffelsene ble Helse Nord RHF bedt om å sende anskaffelsesprotokoll og innstilling. Internrevisjonen mottok dokumentasjon og en forklaring knyttet til de enkelte anskaffelsene. Dette ble vurdert opp mot kravene i regelverket. Resultatene fra analysene er sammenfattet og gjengitt i tabellform i pkt Revisjonskriterier 4.1 Regelverket Regelverket om offentlige anskaffelser består av ulike rettskildefaktorer som må tolkes og vektes for å etablere rettsregelen som gjelder for de respektive problemstillinger som er berørt i rapporten. Dette gjelder lov, forarbeider, forskrift, formålsbetraktninger, teori, domspraksis, EØS regelverk og KOFA avgjørelser. Den aktuelle regel fremgår ikke alltid direkte av lov eller forskrift og må derfor tolkes. Kildene som er benyttet for å beskrive relevante kriterier er utledet fra ovennevnte rettskildefaktorer, herunder kommentarutgaver til lov om offentlige anskaffelser av Dragstein og Lindalen (Universitetsforlaget) og Amdal og Roll Mathiesen (Kommuneforlaget). 4

5 I tillegg til grunnprinsippene som fremgår nedenfor blir det utledet revisjonskriterier til aktuelle juridiske problemstillinger under gjennomgangen av de respektive anskaffelser i vurderingsdelen. 4.2 Grunnprinsippene i lov om offentlige anskaffelser Revisjonskriteriene som det regionale helseforetakets gjennomføring av offentlige anskaffelser er vurdert i forhold til, er rettsregler som gjaldt i det tidsrommet hvert enkelt kjøp ble gjennomført. Lov om offentlige anskaffelser 1 og forskrift om offentlige anskaffelser 2 får anvendelse på varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge og anleggskontrakter. Regelverket gjelder bl.a. for statlige myndigheter samt offentligrettslige organ og sammenslutninger som er opprettet av en eller flere av disse. I lov om offentlige anskaffelser 1 går det frem at: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte 3. I begrepet forretningsmessighet ligger det at oppdragsgiver til enhver tid skal vurdere hvordan han kan oppnå en mest mulig fordelaktig anskaffelse. Videre inneholder begrepet en standard om at man ikke skal kunne ta utenforliggende hensyn i prosessen. Kravet til forretningsmessighet gjelder gjennom hele anskaffelsesprosessen, fra beslutningen om å starte en anskaffelsesprosedyre til tildeling av kontrakt 4. Sentralt er kravene til konkurranse og likebehandling. Formålsbestemmelsen angir overordnede prinsipper som ligger til grunn for utformingen av detaljreglene i forskriftene. Bestemmelsen må ses i sammenheng med de grunnleggende prinsippene i lovens 5: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke diskriminerende kriterier. Disse grunnleggende prinsippene er viktige å etterleve for å sikre at alle potensielle leverandører har samme mulighet til å oppnå kontrakter med det offentlige, samtidig som de skal bidra til at det offentlige foretar effektive kjøp og anvender offentlige midler på en økonomisk fornuftig måte nr nr Siste punktum er endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Endringen innebærer at formålsbestemmelsen uttrykkelig fremhever at loven skal sikre at det offentlige opptrer med høy integritet i anskaffelsesprosedyrer 4 NOU 1997: 21 kap. 21 Til 1 5

6 5. Data, funn 5.1 Organisering av innkjøpsfunksjonen Organisatorisk plassering Som et resultat av en gjennomgang av stab og støttefunksjon i Helse Nord RHF ble Prosjekt Innkjøp i Helse Nord startet opp i 2004, med to ansatte med kontorsted Tromsø. Med prosjektet ble det strategiske samordningsansvaret for innkjøpsfunksjonen delegert fra RHF og HF til prosjektenheten. I en oppsummering av erfaringene med prosjektet (styresak ) skriver administrerende direktør at det har i alt overveiende gitt positive resultater. Det pekes likevel på forbedringspotensial når det gjelder å videreutvikle systemer, prosedyrer og kvalitet i innkjøpsarbeidet. Dette gjelder bl.a. rutiner for samhandling mellom HF ene og RHF et. Prosjekt Innkjøp arbeidet hovedsakelig med anskaffelser og avtaler i regional regi, samt gjennom samarbeidet med HINAS og de øvrige RHF ene. Prosjektet ble avsluttet i slutten av 2008 og funksjonen videreført som en del av den ordinære driften i RHF. Innkjøpsfunksjonen er organisatorisk plassert i Eieravdelingen, i gruppen Eiendom og innkjøp. Også juridisk gruppe er organisert i eieravdelingen, og anskaffelser i regi av RHF et gjennomføres i stor utstrekning i samarbeid mellom disse. RHF ets behov knyttet til drift av administrasjonen dekkes i stor grad av fellesavtaler inngått gjennom nasjonalt samarbeid. Tidligere prosjektleder for Prosjekt Innkjøp representerer Helse Nord i NNI 5. NNI er styringsgruppe i alle HINAS prosjekter Innkjøpsforum Innkjøpsforum er sammensatt av innkjøpsansvarlige i Helse Nord. Forumets rolle er å bidra til samordning, drøfting og kompetanseheving når det gjelder innkjøp og oppfølging av innkjøpsavtaler. Internrevisjonen har blitt fortalt at innkjøpsforum ble styrket som følge av Prosjekt Innkjøp, og at prosjektet gjorde det mulig å frigi tid til å tenke mer samlet omkring anskaffelser Eksterne konsulenter For å gjennomføre større anskaffelser blir det i noen grad benyttet eksterne konsulenter, særlig gjelder dette IKT anskaffelser. Helse Nord har en rammeavtale for konsulenthjelp, og prosessen gjennomføres da av en av disse. Ekstern juridisk bistand benyttes i liten grad som støtte for prosessene ved de regionale anskaffelsene, bortsett fra i spesifikke og mer kompliserte anskaffelser Samhandling i anskaffelsesprosjekter Organiseringen kan være en utfordring i anskaffelsesprosessene, og det påpekes at det har vært uklare ansvarsforhold innen området, bl.a. mht ansvarsfordeling og hvem som har overordnet ansvar for å styre prosessen. Det samme gjelder forankring og eierskap til de ulike prosjektene. Internrevisjonen har konstatert at det er ulike oppfatninger om i hvilken grad det finnes en ansvarsog fullmaktsstruktur for anskaffelsesvirksomheten i Helse Nord RHF som tydeliggjør hvilken myndighet som følger med ansvarsområdet og hvem som har ansvar for hva. Enkelte mener dette ikke er godt nok utarbeidet, og at dette er et problem som også omfatter prosjektdeltakelsen i nasjonale anskaffelsesprosjekter og oppfølging av avtaler. Det påpekes imidlertid også at dette er noe 5 Nasjonalt nettverk for innkjøp 6 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 6

7 det har blitt tatt tak i den siste tiden, og det er igangsatt et arbeid med utarbeidelse av prosedyrebeskrivelser for innkjøp i RHF et. Andre har gitt uttrykk for at man er enige om at det er de riktige personene som er involvert i anskaffelser, men at det bør bli en klarere fordeling av roller og ansvar mellom de ulike enhetene/avdelingene. Det fremkommer videre synspunkt om at Helse Nord RHF har et forbedringspotensial i å standardisere organisering og gjennomføring av anskaffelsesprosesser og oppfølgning av avtaler, så langt som hensiktsmessig tilpasset nasjonale retningslinjer og standarder. Videre påpekes det at nasjonale samhandlingsrutiner bør følges opp regionalt og lokalt slik at samspillet mellom nivåene kan følges opp effektivt, uten forsinkelser. De som deltar i anskaffelsesprosesser representerer ofte flere ulike fagfelt og sitter geografisk spredt. Dette kan gjøre samhandlingen i anskaffelsesprosjektene mer krevende. Det er bl.a. et spørsmål om hvor i prosessene man bør innhente spisskompetanse i anskaffelsesarbeidet. Enkelte mener at det ikke er tilstrekkelig forståelse i deler av organisasjonen for når innkjøpsfaglig eller juridisk kompetanse bør trekkes inn, og at det derfor er viktig å videreutvikle tverrfaglig samhandling i innkjøpene. Man har også opplevd kommunikasjonsproblemer mellom de ulike avdelingene som er involvert i prosessene. Det har bl.a. kommet frem eksempler på at innkjøpsenheten ikke har blitt informert om viktige møter med leverandører. Tidligere prosjektleder for Prosjekt Innkjøp mener at det er viktig å utvikle og vedlikeholde innkjøpsfunksjonen som en mest mulig effektiv, strategisk og operativ bidragsyter til Helse Nords økonomiske resultat. Han påpeker bl.a. at innkjøpsfunksjonen i større grad bør involveres i hele prosessen fra planlegging til avslutning av prosjekter. Dette vil også gi innkjøpsfunksjonen bedre kontroll over egen arbeidssituasjon Innkjøp i helseregionen Det påpekes at det er en utfordring å skaffe til veie tilstrekkelige ressurser innen innkjøpsfunksjonen i helseregionen. Internrevisjonen er kjent med at det er startet et prosjekt som skal foreslå organisatoriske tilpasninger for beste ivaretakelse av innkjøp i Helse Nord som helhet. Flere av de forhold som er tatt opp her i rapporten antas å bli vurdert i prosjektet. Observasjoner og vurderinger organisering av innkjøpsfunksjonen Prosjekt innkjøp har, sammen med den generelle kompetansehevingen knyttet til anskaffelsesområdet i organisasjonen, gjort Helse Nord RHF i bedre stand til å gjennomføre anskaffelsesprosesser. Det er utfordringer knyttet til samhandling og fordeling av ansvar og fullmakter i anskaffelsesarbeidet. Det er viktig at roller og ansvar blir klart definert, slik at anskaffelsesarbeidet blir gjennomført mest mulig effektivt uten at den enkelte kommer i tvil om egen rolle og ansvar i prosjektet. 5.2 Mål og styringsdokumenter Overordnet styringsdokument strategi for Helse Nord er fra Samme år behandlet styret en sak om innkjøpspolicy (sak ) som bl.a. inneholdt følgende Visjon for innkjøp: Som visjon for innkjøp i Helse Nord vil vi at vareforsyning skal bli en integrert del av en helhetlig prosess knyttet til pasientforløpet. Helheten skal kontrolleres gjennom et IT basert system for styring 7

8 av innkjøp og logistikk. Målet er å utvikle en effektiv forsyningstjeneste som er integrert i behandlingskjeden, hvor avstand i tid er kort fra leverandør til bruker og kostnadene er lave. Videre er det vist til Økonomihåndbokens kap. 6 som inneholder retningslinjer for anskaffelse av varer og tjenester i Helse Nord RHF. Viktige forhold som organisering, ansvarsfordeling, kompetansekrav og internkontroll knyttet til anskaffelsesområdet blir ikke beskrevet nærmere, verken i policy eller økonomihåndbok. I intervjuer påpeker flere at rutinene ikke i tilstrekkelig grad har synliggjort ansvars og rollefordeling i anskaffelsesprosessene. Det er vist til at RHF et er i gang med å utarbeide ny prosedyrebeskrivelse for anskaffelsesprosjekter. Internrevisjonen kjenner til at slike beskrivelser, med flytdiagram, nå er utarbeidet både for Gjennomføring av regional anskaffelse og for Forvaltning av regionale avtaler. Etter det vi har fått opplyst, gjenstår det å fatte endelig vedtak om å ta prosedyrene i bruk. Det er også opplyst at prosedyrene er rene arbeidsflytbeskrivelser som ikke omhandler alle elementer som f.eks. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) anbefaler at en anskaffelsesstrategi bør inneholde. Det er etablert nasjonale rutiner i forbindelse med samarbeid gjennom NNI og HINAS, som omfatter samhandling mellom HINAS, RHF og HF. Observasjoner og vurderinger mål og styringsdokumenter Helse Nord er i gang med å utarbeide nye styringsdokumenter. Det er viktig at disse kommer på plass så raskt som mulig, og at de angir en klar ansvars og rollefordeling i organisasjonen. 5.3 IT løsninger i innkjøpsarbeidet Helseforetakene i Helse Nord bruker ClockWork (CLW) som innkjøpssystem, unntatt Helse Nord RHF (herunder Helse Nord IKT) og Sykehusapotek Nord HF. Sykehusapoteket har egen ordning med de andre sykehusapotekene, mens det er lagt opp til at CLW tas i bruk i HN RHF og HN IKT i Systemet er integrert med fakturahåndtering (BasWare) og regnskapssystem (Agresso). Det ble i utgangspunktet benyttet som lagersystem, men kan nå brukes både for lager og skaffevarer utenfor lager. I CLW er også anskaffelsesmodulen fra Mercell integrert. I modulen skal det etter hvert inngå kontraktshåndtering. Internrevisjonen har fått opplyst at det er en utfordring å ta innkjøpssystemet fullt ut i bruk i hele regionen slik at en oppnår ønskede effektiviseringsgevinster. Videre forklares det at anskaffelsesmodulen er under evaluering og at et nytt anbud på denne vil bli vurdert i stedet for videre bruk av Mercell. RHF et bruker i dag Doculive som arkiveringssystem, og alle relevante saksdokumenter i en anskaffelsesprosess skal lagres her. Dette systemet vil bli byttet ut med ephorte, som er vedtatt som nytt felles arkiveringssystem for Helse Nord. I tillegg til arkiveringssystemet lagres dokumentasjon for anskaffelser lokalt på PC ene til de som er involvert i anskaffelsene. Det fremkommer at ansatte ved RHF et i Bodø som har vært involvert i flere anskaffelser, ikke har benyttet systemene, og at det er tidligere Prosjekt Innkjøp som sørger for at all dokumentasjon legges inn der. Tidligere prosjektleder bekrefter at de har full oversikt over alle dokumentene i anskaffelsene de arbeider med. 8

9 Observasjoner og vurderinger IT løsninger i innkjøpsarbeidet Helse Nord RHF har hatt fokus på IT systemer for å understøtte innkjøpsarbeidet. Det er viktig å etablere arkiveringsrutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon er gjenfinnbar og tilgjengelig. 5.4 Oppfølging av avtaler Avtaleoppfølging Internrevisjonen har blitt informert om at alle avtaler som tidligere Prosjekt Innkjøp og innkjøpsavdelingene i HF ene har vært med på å gjennomføre, har vært bra fulgt opp. Det presiseres likevel at innkjøpsgruppen kun har ansvaret for oppfølgningen av et lite antall avtaler, helseforetakene følger i stor grad selv opp egne kontrakter. HINAS avtalene blir fulgt opp gjennom NNI og HINAS, i samarbeid med HF ene. Helse Nord RHF er i ferd med å lage et system for å følge opp kontraktene overfor private helseleverandører. Dette er i forbindelse med at ansvaret for slike kontrakter overtas av Enhet for oppfølging og rapportering. For å sikre at leveransene fra private institusjoner er i samsvar med kontraktene legges det opp til tertialrapporter med rapporteringsopplegg og årlige møter. Når det gjelder IT anskaffelser forvaltes kontraktene formelt av systemeier. I oppfølgingen av kontraktene har RHF et en kontroll før det siste beløpet utbetales. Slik oppfølging er gjerne avtalt i kontraktene, der det er satt tidsfrist for å undertegne på om en aksepterer leveransen Lojalitet til avtaler Det er en utfordring å sikre at reiseavtalene overholdes. Utover dette har ikke internrevisjonen blitt gjort kjent med spesifikke områder som er preget av manglende lojalitet til eksisterende avtaler i Helse Nord RHF. Når løsningene i innkjøpssystemet tas i bruk vil man enklere kunne følge opp lojaliteten i bruken av avtaler, selv om man fremdeles vil kunne ha utfordringer knyttet til lojaliteten til reiseavtalene. Observasjoner og vurderinger oppfølging av avtaler Internrevisjonen har ikke avdekket problemer knyttet til oppfølging av avtaler i Helse Nord RHF, og registrer at et system for å følge opp kontrakter overfor private helseleverandører er under utarbeidelse. RHF et bør vurdere å etablere rutiner for å avdekke omfanget av eventuell illojalitet til eksisterende avtaler. 5.5 Etikk, misligheter Felles etiske retningslinjer for Helse Nord, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, ligger tilgjengelig på intranettet. Etter det som er opplyst til internrevisjonen, har Helse Nord RHF ingen særskilte strategier for å følge opp og avdekke eventuelle misligheter knyttet til anskaffelser. Det finnes utkast til varslingsrutiner ved mistanke om kritikkverdige forhold (jf. krav i arbeidsmiljølovens 3 6), men disse er ikke vedtatt. Det er også ulike oppfatninger om i hvilken grad leverandører sjekkes for tidligere misligheter. 9

10 Internrevisjonen har fått informasjon om enkeltstående eksempler på uheldige forhold knyttet til leverandørkontakt. Disse har blitt varslet og er håndtert av ledelsen i RHF et. Observasjoner og vurderinger etikk, misligheter Gjennomgangen viser at det har blitt satt fokus på misligheter, bl.a. ved at forhold knyttet til leverandørkontakt har blitt varslet og håndtert i organisasjonen. Helse Nord RHF har likevel ikke fastsatt strategier for å avdekke misligheter i organisasjonen, og det foreligger ikke konkrete varslingsrutiner. Det er viktig at konkrete varslingsrutiner blir utarbeidet og gjort kjent i organisasjonen. 5.6 Regeletterleving og kompetanse om regelverket Internrevisjonen har ikke fått kjennskap til bevisste brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Det er imidlertid ulik oppfatning om hvor mye kunnskap ansatte i organisasjonen har når det gjelder regelverket, selv om det er enighet om at de mest sentrale aktørene har god oversikt over dette. Helse Nord holdt et todagers kurs i anskaffelsesregelverket høsten Ca. femti personer som driver med innkjøp i foretaksgruppen møtte på kurset, flere av disse arbeidet i Helse Nord RHF. Det gis i intervju uttrykk for at sakene som har gått til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) knyttet til pasienttransport, og i særlig grad drosjeanbud, har vært til dels problematiske å håndtere. Sakene har også satt fokus på fortolkningen av regelverket og nødvendigheten av å etablere rutiner for å sikre en lærende organisasjon Test av utvalgte anskaffelser Som nevnt i pkt 3.3 foran har internrevisjonen gjort et utvalg av innkjøp fra tolv leverandører i 2008, for å se om disse har blitt konkurranseeksponert og dokumentert i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Utvalget er ikke gjort tilfeldig, men ut fra en konkret vurdering av risiko for manglende regeletterlevelse. For tre av disse anskaffelsene har vi ikke mottatt noen dokumentasjon. Ifølge opplysningene vi har fått, er dette avtaler som ble inngått allerede før RHF et formelt var etablert og før de som nå forvalter avtalene var begynt her. I dokumentasjonen for innkjøp fra de resterende ni leverandørene har internrevisjonen notert følgende mangler: konkurransegrunnlag mangler for ett av innkjøpene anskaffelsesprotokoll mangler for fire av innkjøpene evaluering mangler for to av innkjøpene innstilling mangler for to av innkjøpene Nedenfor følger en gjennomgang av de tolv utvalgte innkjøpene. Gjennomgangen viser at utfordringene særlig er knyttet til etterprøvbarhet og dokumentasjon av anskaffelsesprosessene. 10

11 Test av utvalgte anskaffelser Anskaffelse Verdi Avvik Merknad Anskaffelse 1 Leverandør innenfor IT varer og tjenester Anskaffelse 2 Leverandør innenfor IT varer og tjenester Anskaffelse 3 Kjøp knyttet til arbeidsplansystem * Manglende etterprøvbarhet. Manglende konkurranseeksponering * Manglende etterprøvbarhet. Manglende konkurranseeksponering ' Manglende likebehandling av leverandører. Ingen dokumentasjon mottatt. Oppgis å gjelde avtaler inngått før RHF et var etablert Ingen dokumentasjon mottatt. Oppgis å gjelde avtaler inngått før RHF et var etablert. Det er ikke mottatt kontrakt som regulerer denne anskaffelsen. En leverandør fikk være med videre i konkurransen til tross for at anbudsprotokollen viser at tilbudet ble levert etter tilbudsfristen som var oppgitt i utlysning på Norsk Lysningsblad. (Gjelder ikke leverandøren som senere ble valgt.) Anskaffelse 4 Anskaffelse av laboratoriesystem for mikrobiologi Anskaffelse 5 Rammeavtale laboratorietjenester Anskaffelse 6 Kjøp knyttet til Opptrenings og rehabiliteringstjenester Det fremgår av mottatt evalueringsmatrise at tapende leverandør har scoret en god del bedre enn valgt leverandør på funksjonelle krav. Dette er ikke reflektert i innstillingen i anskaffelsesprotokollen ' Kjøp utenfor avtale. Avtalen med leverandøren er definert til å gjelde fra til , med opsjon på prolongering for ett år. Helse Nord RHF har prolongert avtalen i åtte måneder, til Ubetalingsoversikten viser at det er foretatt kjøp fra leverandøren i Det er ikke fremlagt noen avtale som regulerer disse kjøpene Manglende etterprøvbarhet. Det er fremlagt kjøpeprotokoll, som ikke tilfredsstiller krav til anskaffelsesprotokoll. Internrevisjonen har etterspurt, men ikke mottatt, tilbudsevaluering og innstilling. Anskaffelsesprotokollen viser at Helse Nord RHF besluttet å inngå avtale med fem leverandører. I brev fra Helse Nord RHF datert , Bekreftelse på inngåelse av avtale fra 1. mars 2007, viser adresselisten at brevet også er sendt til en leverandør som ble avvist pga for sent levert tilbud. Internrevisjonen har ikke mottatt ytterligere forklaring på hvorfor det blir sendt slikt brev til en avvist leverandør, og hvorvidt det faktisk er inngått avtale med denne leverandøren. 11

12 Anskaffelse 7 Kjøp av kontorutstyr 460 Manglende etterprøvbarhet. Manglende konkurranseeksponering. Ingen dokumentasjon mottatt. Oppgis å gjelde avtaler inngått før RHF et var etablert. Anskaffelse 8 Kjøp av laboratorietjenester innenfor tannhelse Mangelfull dokumentasjon. Anskaffelsen er knyttet til en tjeneste som kun én leverandør kan tilby, og det er inngått direkte avtale med denne. Avtalen internrevisjonen har mottatt er ikke signert. Videre foreligger det ikke anskaffelsesprotokoll fra anskaffelsen. Anskaffelse 9 Kjøp av spesialisthelsetjenester fra private sykehus Anskaffelse 10 Kjøp knyttet til ortopedi * Inkonsistent protokollføring ' Anskaffelsesprotokollen viser at en av leverandørene ikke ble kvalifisert til å delta i konkurransen som følge av manglende skatteattester. I åpningsprotokollen var attestene krysset av som mottatt. Anskaffelse 11 Innkjøp av rengjøringstjenester Anskaffelse 12 Anskaffelse av programvarelisenser 240 * Manglende etterprøvbarhet. Mulig manglende konkurranseeksponering. 450 ** Manglende etterprøvbarhet kjøpet ikke beskrevet i anskaffelsesprotokoll. Internevisjonen har kun mottatt et tilbud fra leverandøren. Ytterligere dokumentasjon på anskaffelsen er ikke oversendt. Helse Nord RHF opplyser at innkjøpet ble gjennomført for å oppfylle krav om elektronisk oversendelse av meldinger til Folkehelseinstituttet. Om kjøpet skrives blant annet følgende: Utvikling av nødvendig funksjonalitet i journalsystemene krever tilgang til kildekode og kan derfor kun utføres av en leverandør. Prosessen skulle imidlertid også vært dokumentert i en innkjøpsprotokoll. *Tall hentet fra reskontro, og gjelder kun kjøp i 2008 på aktuell kontoart. ** Årlig driftskostnad knyttet til leveransen som helhet. 12

13 Observasjoner og vurderinger regeletterlevelse og kompetanse om regelverket Gjennomgangen av utvalgte anskaffelser viser flere brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avvikene er særlig knyttet til manglende dokumentasjon/etterprøvbarhet og konkurranseeksponering av innkjøp. Manglende dokumentasjon gjelder dels avtaler fra tiden rundt etableringen av foretaket, dels senere anskaffelser. Det er viktig at Helse Nord RHF sørger for at kjøp blir konkurranseeksponert, at anskaffelsene blir tilstrekkelig dokumentert, og at denne dokumentasjonen arkiveres på en måte som gjør anskaffelsene etterprøvbare. RHF et har et forbedringspotensial når det gjelder protokollføring. Kompetanse om regelverket er en klar forutsetning for å kunne etterleve lover og regler. Det er viktig at ansatte som deltar i anskaffelsesarbeid kjenner til hvilke krav som gjelder for gjennomføring av anskaffelsene, og at rutinene for anskaffelser gir tilstrekkelig rettledning for å kunne gjennomføre kjøp i tråd med regelverket. 5.7 Annet vedrørende internkontrollen Det har fremkommet at internkontrollen knyttet til anskaffelser ikke er systematisk tilpasset aktivitet og risiko, grunnet prioriteringer og ressursmangel. Det har ikke vært gjennomført formelle ROSanalyser 7 for anskaffelsene, men i noen tilfeller er det eksplisitt skrevet risikovurderinger knyttet til for eksempel lovverket i forbindelse med anskaffelser. Ikke alle anskaffelser gjennomføres av innkjøpsfunksjonen. RHF ets jurist er involvert i mange spørsmål som gjelder innkjøp, men det eksisterer ikke skriftlige rutiner for juridisk kvalitetssikring. Juristens rolle i anskaffelsesprosessene vil i enkelte sammenhenger være begrenset av både arbeidsmengde og hensynet til rollen som prosessfullmektig. Internrevisjonen har fått opplyst at det jobbes med løsninger for å skaffe full oversikt over løpende avtaler og pågående anskaffelsesprosjekter i Helse Nord. En slik løsning vil også omfatte statusrapportering. Det blir påpekt at anskaffelser hvor ekstern bistand er benyttet, er bedre dokumentert enn anskaffelser gjennomført internt. Det er særlig behov for mer omfattende dokumentasjon av vurderinger i anskaffelsesprosesser, for eksempel når det gjelder vurdering av kvalifikasjons og tildelingskrav. Det er ikke alltid umiddelbart tydelig hvem som har gjort vurderingene, og hvilke elementer som inngår i disse. Observasjoner og vurderinger annet vedrørende internkontrollen RHF et bør vurdere om det er behov for å systematisere arbeidet med internkontrollen, bl.a. knyttet til risikovurderinger og rutinebeskrivelser. Helse Nord RHF har et forbedringspotensial knyttet til å sikre at anskaffelser og anskaffelsesprosesser blir tilfredsstillende dokumentert. 7 Risiko og sårbarhetsanalyser 13

14 6. Oppsummering og anbefalinger Helse Nord RHF har i løpet av de siste årene gjort en innsats for å øke kompetansen knyttet til anskaffelsesområdet. Innkjøpsfunksjonen er under utvikling, det arbeides med å tilpasse rutiner og rollefordeling i innkjøpsarbeidet. Internrevisjonen ser dette som meget positivt. Når det gjelder organiseringen av innkjøpsarbeidet, merker internrevisjonen seg at det til tider kan oppstå utfordringer knyttet til samhandling mellom ulike aktører. Dette vil kunne føre til at RHF et mister kontroll og oversikt over prosessene, og det kan få følger for bl.a. etterleving av anskaffelsesregelverk samt gjennomføring av effektive og gode anskaffelsesprosesser. En tydelig anskaffelsesstrategi som bl.a. etablerer en klar rolle og ansvarsfordeling er viktig for å sikre måloppnåelse i anskaffelsesarbeidet. Internrevisjonen mener det er alvorlig at det gjennom testing av anskaffelser er avdekket atskillige avvik fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Et gjennomgående problem i de gjennomgåtte anskaffelsene er mangelfull dokumentasjon. Etterprøvbarhet er et sentralt krav for offentlige anskaffelser, og manglende dokumentasjon vil kunne få negative følger for internkontrollen og øke risikoen for regelbrudd og uetisk opptreden. Internrevisjonen vil anbefale følgende tiltak for å møte utfordringene i Helse Nord RHF: Sikre en god og avklart rolle og ansvarsfordeling mellom de som er involvert i anskaffelsesarbeidet i RHF et. Sørge for at rutiner og retningslinjer er oppdatert og kjent blant de ansatte. Utarbeide rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon arkiveres og registreres på en måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene og mulighet for å følge opp avtalene. Sikre at de ansatte kjenner til de etiske retningslinjer. Utforme rutiner for varsling. Gjennomgå de avvik som har kommet fram gjennom denne internrevisjonen og sørge for at det snarest iverksettes tiltak for å rette opp feil og mangler. 14

Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen oppsummering

Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen oppsummering Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: 134 2010/9 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 14.6.2010 Styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord IKT

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord IKT Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport 02/09 13.10.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, Bodø,

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, Bodø, Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 23-2013/4 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Internrevisjonsrapport 14/09 - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 14/09 - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF Økonomi Styresak 43/10 Internrevisjonsrapport 14/09 - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tom Arne Arnesen Saksnr.: 2008/824 Dato: 09.09.2010

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport 13/09 21.05.10 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, Dato:

Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, Dato: Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 19.8.2011 Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen,

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Internrevisjonsrapport OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 19.september 2007 INTERNREVISJONEN Rapport nr. 2007-08 Revisjonsperiode: Mai - september 2007 Virksomhet: Oppdragsgiver: Revisor:

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Internrevisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF

Internrevisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF Internrevisjon Regelverket om offentlige anskaffelser Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF Innholdsfortegnelse 1. Innledning - formål og problemstillinger...1 2. Avgrensning...1 3. Metode...1 3.1 Revisjonsdesign...1

Detaljer

Internrevisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Sør RHF Sørlandet sykehus HF

Internrevisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Sør RHF Sørlandet sykehus HF Internrevisjon Regelverket om offentlige anskaffelser Helse Sør RHF Sørlandet sykehus HF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning - formål og problemstillinger...3 2. Avgrensning...3 3. Metode...3 3.1 Revisjonsdesign...3

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler:

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Prosjektplan/engasjementsbrev September 2013 Innhold 1. Formål

Detaljer

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015)

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015) Innst. 199 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:4 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 024-2011 REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Forslag til vedtak: 1. Rapport fra gjennomført revisjon

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud Hvordan unngå å bli avvist fra anbudskonkurranser? Oslo 27.september 2013 Cathrine M. Fuhre Innkjøpssjef Sykehuspartner Foretaksgruppen Ikke-medisinske støttetjenester

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 024-2014 RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret godkjenner rammeverket for

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE Del I: Overordnede politiske føringer, miljø og samfunnsansvar Ajour pr 14.11.2012 Innhold 1. Virkeområde og formål... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Mål for fylkeskommunens

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Denne oversikten gjelder kun saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt bygningsmessig vedlikehold ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Møtedato: 1. juni 2017 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2017/72-6 Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Bodø, 1. februar 2017 Styresak 005-2017 Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Helse Nord IKT

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 01/08 16.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer