Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services"

Transkript

1 Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services

2 Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige å ta med seg. Denne håndbken vil gi deg svar på en del spørsmål m hvrdan du går frem sm ekstern medarbeider fr Kelly Services. Dersm du, etter å ha lest gjennm dette heftet, frtsatt sitter igjen med nen spørsmål, ta kntakt med din knsulent sm vil gi deg svar på det du lurer på. Vi ønsker deg lykke til med dine ppdrag fr Kelly Services, g håper vi vil få et hyggelig samarbeid i tiden fremver! 2 Turid Mmyr Adm. direktør

3 Kjekt å vite Kelly Services er din arbeidsgiver Når du er i ppdrag er det Kelly sm er din frmelle arbeidsgiver. Vær ppmerksm på følgende: 3 Si alltid i fra til Kelly mgående hvis du ikke kan stille på jbb sm avtalt, uansett årsak. Vi kntakter kunden. Lønn/betingelser skal ikke diskuteres med ppdragsgiver. Ta pp eventuelle prblemer med Kelly. Si i fra hvis kunden pålegger deg stre mengder med vertidsarbeid. Taushetsplikt Hs våre ppdragsgivere g hs Kelly er du pålagt taushetsplikt angående frretnings g driftsfrhld. Nen av våre kunder vil frlange at det undertegnes egen taushetserklæring. Du er vår ambassadør Sm vår medarbeider er du vårt ansikt utad, g vi gir deg vår fulle tillit sm medarbeider fr Kelly. Din innsats bidrar til at vi får ppdrag sm du kan trives med. Fr rdens skyld nevner vi nen enkle regler: Kle deg med tanke på miljøet (spør gjerne din knsulent hvis du er usikker). Overhld den avtalte arbeidstiden. Vær så fleksibel sm mulig. Vær vennlig g mgjengelig verfr verrdnede g kllegaer. Følg kundens instrukser. Knsulenter Sm medarbeider hs Kelly har du ved hvert ppdrag en knsulent sm er din støttespiller. Knsulenten vil frmelt sett være din nærmeste verrdnede, g det er han/hun du skal snakke med hvis det er ne du ønsker å ta pp. Du vil i tilknytning til hvert nytt ppdrag blir infrmert m hvem sm vil være din knsulent i ppdraget.

4 Hld ss underrettet Et gdt samarbeid frutsetter en tsidig kmmunikasjn mellm deg g din knsulent i Kelly. Ikke nøl med å ringe dersm: Din tilgjengelighet endres i frhld til nye ppdrag. Oppdragets varighet endres. Du har prblemer med å fylle ut timelisten din. Kunden ønsker deg tilbake ved en senere anledning, eller du blir tilbudt fast jbb. Arbeidet ikke stemmer verens med det du ble frespeilet. Arbeidsmrådet virker farlig å jbbe i. Dine persnlige data fr eksempel navn, adresse, kntnummer, skattekrt, skattekmmune g lignende endres. Du ønsker å anbefale venner eller bekjente sm ekstern medarbeider eller knsulent fr Kelly. 4 Oppfølging Kelly har valgt å satse på persnlig ppfølging av eksterne medarbeidere, knsulenter g kunder. Dette betyr at du med jevne mellmrm vil få anledning til å bli kjent med flere av våre knsulenter. Evaluering Kelly vil be ppdragsgiver m å gi en evaluering av det arbeidet du har utført fr dem. I tillegg ønsker vi din evaluering av ppdraget. Opplæring Fr å sikre at våre medarbeidere innehar tilstrekkelig kmpetanse g de rette egenskapene, benytter Kelly seg av mfattende g gdt kvalitetssikrede test g pplæringsverktøy.

5 Arbeidstid g lønn Arbeidstid Arbeider du mer enn rdinær arbeidstid (37,5 timer pr. uke eller 9 timers dag) etter avtale med ppdragsgiver, har du krav på vertidstillegg dersm annet ikke er bestemt. Følgende satser gjelder dersm ikke annet følger av spesielle avtaler g tariffer: 5 50 % tillegg etter 9 timers dag, samt lørdager frem til kl. 13:00, dersm lørdagsarbeid ikke er nrmalt hs ppdragsgiver. 100 % tillegg etter kl. 21:00 på hverdager, på lørdager etter kl.13:00, samt søndager/helligdager, dersm dette ikke er nrmal arbeidstid hs ppdragsgiver. Kelly følger fr øvrig nrmalt de regler sm gjelder hs ppdragsgiver. Kelly Services er medlem av NHO g følger NHOs avtaleverk. Overtid sm nevnt ver må ikke frveksles med vertid i lvens frstand. Arbeidsmiljølven gir vertid ut ver 40 timer per uke. Lønn Timeregistrering I Kelly Services har vi elektrnisk timeregistrering via web fr alle ansatte knsulenter. Det betyr at du må lgge deg inn med brukernavn g passrd fr å registrere timer. Det er ikke mulig å levere timelister manuelt. Du vil selvfølgelig få en innføring i bruken av systemet, g det ligger en egen brukerstøtte inne på selve nettsiden hvr du registrerer timer. Du kan gså laste ned brukerveiledningen i pdffrmat fra våre nettsider. T faste lønnsperider I Kelly Services har vi t faste lønnsperider hver måned: med utbetaling 30. i hver måned med utbetaling 15. i hver måned Fr deg sm knsulent betyr dette at timene må være registrert senest ved midnatt siste dag i gjeldende lønnsperide fr at utbetaling skal kunne skje til avtalt tid. Ved frsinket registrering vil lønn fr de uregistrerte timene først bli utbetalt påfølgende peride. Ved fullført ppdrag utbetales tilgdehavende lønn ved første lønnsutbetaling.

6 Skattekrt Skattekrt (riginal) g pst /bankkntnummer må være levert din knsulent innen innleveringsfristen før utbetaling av lønn kan fretas. Feriepenger Feriepenger pptjent i fjråret vil bli utbetalt ved lønnsutbetaling i juni hvert år. Unntak fra denne regel gjelder kun ved ferie før juni eller dersm ditt arbeidsfrhld med Kelly avsluttes. Utbetaling av feriepenger pptjent samme år blir utbetalt påfølgende år dersm ikke annet er avtalt. 6 Det trekkes skatt i henhld til det skattekrtet sm er innlevert. Fravær Kelly lønner ved sykefravær i henhld til gjeldende lver g frskrifter. Du må mgående melde fra til din knsulent første fraværsdag. Meldingen må gis muntlig per telefn. SMS g e pst aksepteres ikke. Dette gjelder både ved bruk av egenmelding g sykemelding. Vi ringer ppdragsgiver med beskjed m fraværet. Sykepenger utbetales kun fra g med dagen Kelly er gjrt kjent med fraværet (ref. Flketrygdlvens 8 18). Regler fr fravær på grunn av sykdm Egenmelding (ref Flketrygdlven 8 23, Egenmelding) Du må ha vært ute i ppdrag sammenhengende i minimum 2 måneder før du har rett til sykepenger på grunnlag av egenmelding. Ved gjenansettelse innen t uker regnes tidligere arbeidsfrhld med. Dersm et arbeidsfrhld blir avbrutt i mer enn t uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i t måneder. Når du har gitt ss beskjed m fraværet vil knsulenten din sende deg et egenmeldingsskjema. I tillegg til å fylle ut dette, må du føre pp på timelisten det sykefraværet sm tilsvarer nrmal arbeidstid. Egenmelding kan benyttes inntil 4 ganger pr. rullerende 12 måneder g gjelder fr inntil 3 dager pr. gang, regnet fra første fraværsdag. Blir du syk på fredag, regnes lørdag g søndag med g du må ha sykemelding fra lege dersm du frtsatt er syk på mandag. Egenmelding kan nyttes fr pptil tre kalenderdager m gangen. Fravær fra en arbeidsøkt sm strekker seg ver et døgnskille, skal regnes sm en egenmeldingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

7 Varer arbeidsuførheten utver de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersm arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger brt fr egenmeldingsperiden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært frhindret fra å søke lege g det er gdtgjrt at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenpptatt arbeidet. Dersm en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle brt. (ref Egenerklæring) 7 Sykemelding (ref Flketrygdlven 8 18, Sykepenger fra arbeidsgiveren) Fr å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hs arbeidsgiveren i minst fire uker (pptjeningstid). Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i pptjeningstiden. Dersm arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hs den samme arbeidsgiveren innen t uker, regnes det tidligere arbeidsfrhldet med når pptjeningstiden skal beregnes. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst fra g med den dag arbeidstakeren har gitt melding m arbeidsuførheten til arbeidsgiveren, såfremt det har vært mulig fr arbeidstakeren å gi slik melding. Plikten til å gi melding gjelder gså når det freligger legeerklæring. Retten til sykepenger faller brt dersm arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av legeerklæring ( 8 7), g legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare fr dager sm det skulle ha vært utbetalt lønn fr. Arbeidstakerens rett til sykepenger fra arbeidsgiveren faller brt når arbeidsfrhldet pphører, dersm tidspunktet fr pphøret var fastsatt før arbeidsuførheten ppstd. Regler fr fravær på grunn av barns sykdm Du må ha vært ute i ppdrag sammenhengende i 4 uker fr å ha rett til permisjn med lønn i frbindelse med barns sykdm. Utdrag fra Arbeidsmiljølvens paragraf 12 9: 1) Arbeidstaker sm har msrg fr barn har rett til permisjn: a) fr nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen ppfølging i frbindelse med sykdm, eller

8 c) hvis den sm har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjn etter denne paragraf på grunn av ett annet barn Permisjnsretten er begrenset til 10 dager pr. kalenderår pr. arbeidstaker. Dersm arbeidstakeren har mer enn 2 barn øker permisjnsretten til 15 dager. Retten gjelder frem til barnet fyller 12 år. Arbeidstakeren sm er alene med msrgen fr barn, har rett til permisjn inntil 20 dager pr. kalenderår, 30 dager ved mer enn 2 barn. Det samme gjelder dersm det er t m msrgen, men en av partene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet pga. egen funksjnshemming, innleggelser på helseinstitusjn sm langtidspasient eller tilsvarende frhld. Lønn ved ssialt fravær 8 Vi er klar ver at mange spesielt dersm du er i et lengre ppdrag har prblemer med å kunne gå til lege, tannlege g lignende på fritiden. Dersm det ikke er mulig, eller det er vanskelig å få utført disse besøkene utenm arbeidstiden, vil Kelly dekke din lønn ved slikt fravær, frutsatt at du har arbeidet fr ss i sammenhengende 12 måneder eller mer. Ordningen gjelder lege g tannlegebesøk inntil én dag pr. år. Vi vil uansett be deg vise smidighet i frhldet til ppdragsgiver, slik at et fravær ikke ppleves sm en større belastning enn nødvendig. Siden ssialt fravær dekkes av Kelly, g ikke ppdragsgiver, må du trekke dette ut fra kundens timeantall,g føre antall timer g fraværsårsak i feltet fr merknader. NB! Husk å gi beskjed til din knsulent i frkant av slikt fravær.

9 Helligdager g høytidsdager Helligdager/bevegelige helligdager Kelly betaler sine ansatte fr bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, Skjærtrsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag g 2. juledag) sm måtte falle inn i et ppdrag, g sm nrmalt ville være arbeidsdager. Julaften g nyttårsaften er nrmale arbeidsdager g du får betalt fr antall arbeidede timer. 9 Dersm bedriften nrmalt hlder stengt hele eller deler av dagen, er dette å anse sm ppdragsgivers arbeidstid, g det vil derfr ikke utbetales lønn. Følgende kriterier må være innfridd fr å få helligdagsbetaling: Du må ha arbeidet fr Kelly minst 750 timer de siste 12 måneder før den aktuelle helligdagen Du må være i sammenhengende ppdrag fr Kelly i en peride på minst 30 dager, samt være i ppdrag siste arbeidsdag før, g første arbeidsdag etter helligdagen. Fravær pga. sykdm eller frhåndsavtalt ferie i løpet av 30 dagers periden nevnt ver, fratar deg ikke retten til betaling fr helligdager. Nærmere presiseringer av reglene er gitt i arbeidsavtalen. Offentlige høytidsdager Kelly betaler full lønn fr 1. mai g 17. mai når disse ikke faller på en lørdag, søndag eller annen helgedag/fridag. Frutsetningen er at du har et 30 dages sammenhengende ppdrag, samt skal være i ppdrag siste arbeidsdag før g første arbeidsdag etter den ffentlige høytidsdagen.

10 Frsikringer g gder Reisefrsikring Kelly har tegnet reisefrsikring fr ansatte sm reiser i firmaets tjeneste. Yrkesskadefrsikring Kelly har frsikret alle sine ansatte mt yrkesskader g yrkessykdmmer gjennm NHO Service. 10 OTP Obligatrisk tjenestepensjn Kelly har inngått avtale m OTP gjennm NHO tjenestepensjn. Dette gir deg sm vikar en pptjening på 2 % av lønn i henhld til avtalens regler. Kelly-krtet Sm medarbeider i Kelly får du tildelt et rabatt g frdelskrt. Les mer m dine rabatter g frdeler på

11 Hvem er vi g hva står vi fr? Kelly Services Kelly rekrutterer kvalifiserte medarbeidere til ffentlige instanser, private bedrifter g rganisasjner. Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer fra støttefunksjner til tppledelse, g finner medarbeidere til vikariater, prsjekter, krtere g lengre engasjementer g permanente stillinger. 11 Spesialister rekrutterer spesialister Kelly Financial Resurces (KFR) er et eget knsept med fkus på stillinger innen regnskap, øknmi g finans. KFR sin spesialitet er å gi fremragende fagflk attraktive karrieremuligheter. Alle medarbeiderne i KFR har høyere øknmisk utdannelse g har arbeidserfaring fra enten regnskap, øknmi eller finans. Kelly Scientific Resurces (KSR) er en spesialistavdeling sm er glbalt ledende innen rekruttering til naturvitenskapelig basert virksmhet. KSR fkuserer på stillinger innen FU, prduksjn, QA/QC, regulatry g kliniske studier samt salg g markedsføring av prduktene. Alle i KSR har høyere utdannelse g relevant naturvitenskapelig arbeidserfaring. Kelly IT Resurces (KITR) er et eget frretningsmråde med hvedfkus på utleie g rekruttering av knsulenter med lettere eller tyngre kmpetanse g/eller erfaring innen IT herunder brukerstøtte, drift, systemutvikling, prgrammering, rådgivning g prsjektledelse, fr å nevne nen. Alle i KITR har høyere utdannelse innen IT samt arbeidserfaring fra et eller flere mråder innen fagfeltet. Kelly Search & Selectin er et knsept sm fkuserer på fastrekruttering, executive search g headhunting. Kelly Search & Selectin rekrutterer til faste stillinger på alle nivåer innen de fleste fagmråder. Kelly Search & Selectin har spesialiserte g sertifiserte rådgivere sm gjennm analyser, dybdeintervjuer g ulike testverktøy finner den riktige kandidaten til stillingen. Kelly har i tillegg lang erfaring innen utsurcing av funksjner g bistand ved mstilling. Dette frretningsmrådet er rganisert under vår Outsurcing and Cnsulting Grup (OCG). Kvalitetsstyring Kelly Services Nrge AS er NS EN ISO 9001 sertifisert. Det betyr at alle våre systemer g prsedyrer er gjennmarbeidet g kvalitetssikret. I tillegg til egne interne kvalitetsrevisjner sm sikrer at våre avdelinger følger kvalitetssystemene fretar Veritas årlige revisjner. Dette er med på å sikre vår leveringssikkerhet g presisjn.

12 Sertifiseringen mfatter alle våre vikartjenester g fastrekrutteringer, g gjelder fr samtlige kntrer i Nrge. Dette er den mest mfattende ISO 9001 sertifiseringen av ne bemanningsbyrå i Nrge. HMS Helsen g sikkerheten til våre medarbeidere er av største viktighet g er selve kjernen i våre verdier. Kelly Services har etablert en helse g sikkerhetsplicy fr å redusere skader, begrense kstnader g øke lønnsmheten hs våre ppdragsgivere. 12 I samsvar med alle gjeldende lver g regler, vil Kelly Services ppretthlde et praktivt prgram fr sikkerhetsbevissthet fr å takle yrkesskader g sykdmmer. Alle Kelly Services ansatte frventes gså umiddelbart å rapprtere til ledelsen m farlige frhld sm berører selskapets anlegg g/eller arbeidssteder hs kunden. Kelly Services vil aldri med viten g vilje gjøre frretninger med kunder sm ikke frplikter seg til å verne m helsen g sikkerheten til våre medarbeidere. Miljøplitikk Kelly er pptatt av miljøet g frsøker å være en fregangsbedrift innen miljøbesparende tiltak. Dette innebærer blant annet resirkulering, bruk av svanemerkede prdukter g minimalt utslipp av miljøgasser. Vi har frmalisert vårt arbeid i en egen miljøplicy g er samtidig dedikert til Kellys glbale Recgnize prgram sm fkuserer på å drive en bærekraftig g miljøvennlig virksmhet. Kelly ppfrdrer alle våre medarbeidere, kunder g leverandører til å tenke miljøvennlig. Rusmiddelplitikk Fr å sikre at både Kelly g våre ppdragsgivere ivaretar sikkerhet, kvalitet g faglig standard på våre ppdragsgiveres prdukter g tjenester, utøver Kelly en nulltleranse ved bruk av rusmidler i arbeidstiden. Med rusmidler mener vi alkhl g narktiske stffer. Vi frventer at du sm medarbeider viser respekt fr dette kravet g at du tar kntakt dersm du mistenker bruk av rusmidler blant andre medarbeidere sm er tilknyttet Kelly.

13 Tips g råd Fersk i arbeidslivet? Sm relativt fersk i arbeidslivet har man liten erfaring med hvrdan man skal frhlde seg på en ny arbeidsplass, likevel er det ganske enkle g greie «kjøreregler» sm gjelder. Det sm er aller viktigst er selvfølgelig at man er pliktppfyllende g gjør jbben man er tildelt på best mulig måte. 13 I tillegg er det en del andre ting man skal ta hensyn til, blant annet: Man skal unngå å bruke arbeidstiden til private gjøremål. Er det ne sm kun kan utføres på dagtid, avtaler man dette med kntaktpersnen i bedriften. Private samtaler er kun fr høyst nødvendige beskjeder, g det skal ta minimalt med tid. Mbiltelefn bør være avslått slik at man heller sjekker innkmne samtaler i lunsjpausen. Pauser sm fr eksempel røykepauser kan føre til irritasjn, g det er derfr viktig at man har spurt m dette er greit på frhånd. Har man i ppgave å utføre banktjenester eller andre ærend fr arbeidsgiver, skal ikke denne tiden benyttes til å freta private innkjøp etc. før man går tilbake til jbb. Det er alltid viktig å ha en åpen dialg med dem du jbber sammen med, g at du tar hensyn til hvilke nrmer g regler sm gjelder i bedriften. Slike faktrer er nesten like viktige sm hvrdan du utfører jbben din, når du skal få anbefalinger videre. De sm får gde tilbakemeldinger får muligheter videre i arbeidslivet. Mange eksterne medarbeidere fra Kelly blir tilbudt fast ansettelse eller får en ny jbb av ss. Dette er eksterne medarbeidere sm er attraktive nettpp frdi de blir anbefalt fra ppdragsgiver. Derfr: Vis psitiv serviceinnstilling. Prøv alltid å hjelpe så gdt du kan. Hld tider/vær punktlig!! Lunsj, pauser etc. Tyggegummi g lignende skal ikke nytes i arbeidstiden hvis man jbber med kunder. Privat bruk av PC skal alltid frhåndsgdkjennes. Gå ikke fra PC'en/arbeidsstasjnen pålgget, slik at uvedkmmende kan få tilgang. Gi ikke ditt passrd til andre. Kelly Services kan bli ansvarlig fr våre ansattes ufrsiktige bruk av bruker ID g passrd. Ikke anta at du er annym. All trafikk på Internett vervåkes g lgges internt. Ikke skap prblemer på mailsystemet ved å sende e pst med stre vedlegg. Nedlasting av prgramvare til privat frmål er frbudt.

14 Filnavn: _persnalhaandbk.dcx Katalg: C:\Dcuments and Settings\rlanst\My Dcuments Mal: C:\Dcuments and Settings\rlanst\Applicatin Data\Micrsft\Maler\Nrmal.dtm Tittel: Emne: Frfatter: rlanst Nøkkelrd: Merknader: Opprettelsesdat: :27:00 Versjnsnummer: 45 Sist lagret: :36:00 Sist lagret av: rlanst Samlet redigeringstid: minutter Sist skrevet ut: :36:00 Ved siste fullstendige utskrift Antall sider: 13 Antall rd: (ca.) Antall tegn: (ca.)