Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services"

Transkript

1 Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services

2 Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige å ta med seg. Denne håndbken vil gi deg svar på en del spørsmål m hvrdan du går frem sm ekstern medarbeider fr Kelly Services. Dersm du, etter å ha lest gjennm dette heftet, frtsatt sitter igjen med nen spørsmål, ta kntakt med din knsulent sm vil gi deg svar på det du lurer på. Vi ønsker deg lykke til med dine ppdrag fr Kelly Services, g håper vi vil få et hyggelig samarbeid i tiden fremver! 2 Turid Mmyr Adm. direktør

3 Kjekt å vite Kelly Services er din arbeidsgiver Når du er i ppdrag er det Kelly sm er din frmelle arbeidsgiver. Vær ppmerksm på følgende: 3 Si alltid i fra til Kelly mgående hvis du ikke kan stille på jbb sm avtalt, uansett årsak. Vi kntakter kunden. Lønn/betingelser skal ikke diskuteres med ppdragsgiver. Ta pp eventuelle prblemer med Kelly. Si i fra hvis kunden pålegger deg stre mengder med vertidsarbeid. Taushetsplikt Hs våre ppdragsgivere g hs Kelly er du pålagt taushetsplikt angående frretnings g driftsfrhld. Nen av våre kunder vil frlange at det undertegnes egen taushetserklæring. Du er vår ambassadør Sm vår medarbeider er du vårt ansikt utad, g vi gir deg vår fulle tillit sm medarbeider fr Kelly. Din innsats bidrar til at vi får ppdrag sm du kan trives med. Fr rdens skyld nevner vi nen enkle regler: Kle deg med tanke på miljøet (spør gjerne din knsulent hvis du er usikker). Overhld den avtalte arbeidstiden. Vær så fleksibel sm mulig. Vær vennlig g mgjengelig verfr verrdnede g kllegaer. Følg kundens instrukser. Knsulenter Sm medarbeider hs Kelly har du ved hvert ppdrag en knsulent sm er din støttespiller. Knsulenten vil frmelt sett være din nærmeste verrdnede, g det er han/hun du skal snakke med hvis det er ne du ønsker å ta pp. Du vil i tilknytning til hvert nytt ppdrag blir infrmert m hvem sm vil være din knsulent i ppdraget.

4 Hld ss underrettet Et gdt samarbeid frutsetter en tsidig kmmunikasjn mellm deg g din knsulent i Kelly. Ikke nøl med å ringe dersm: Din tilgjengelighet endres i frhld til nye ppdrag. Oppdragets varighet endres. Du har prblemer med å fylle ut timelisten din. Kunden ønsker deg tilbake ved en senere anledning, eller du blir tilbudt fast jbb. Arbeidet ikke stemmer verens med det du ble frespeilet. Arbeidsmrådet virker farlig å jbbe i. Dine persnlige data fr eksempel navn, adresse, kntnummer, skattekrt, skattekmmune g lignende endres. Du ønsker å anbefale venner eller bekjente sm ekstern medarbeider eller knsulent fr Kelly. 4 Oppfølging Kelly har valgt å satse på persnlig ppfølging av eksterne medarbeidere, knsulenter g kunder. Dette betyr at du med jevne mellmrm vil få anledning til å bli kjent med flere av våre knsulenter. Evaluering Kelly vil be ppdragsgiver m å gi en evaluering av det arbeidet du har utført fr dem. I tillegg ønsker vi din evaluering av ppdraget. Opplæring Fr å sikre at våre medarbeidere innehar tilstrekkelig kmpetanse g de rette egenskapene, benytter Kelly seg av mfattende g gdt kvalitetssikrede test g pplæringsverktøy.

5 Arbeidstid g lønn Arbeidstid Arbeider du mer enn rdinær arbeidstid (37,5 timer pr. uke eller 9 timers dag) etter avtale med ppdragsgiver, har du krav på vertidstillegg dersm annet ikke er bestemt. Følgende satser gjelder dersm ikke annet følger av spesielle avtaler g tariffer: 5 50 % tillegg etter 9 timers dag, samt lørdager frem til kl. 13:00, dersm lørdagsarbeid ikke er nrmalt hs ppdragsgiver. 100 % tillegg etter kl. 21:00 på hverdager, på lørdager etter kl.13:00, samt søndager/helligdager, dersm dette ikke er nrmal arbeidstid hs ppdragsgiver. Kelly følger fr øvrig nrmalt de regler sm gjelder hs ppdragsgiver. Kelly Services er medlem av NHO g følger NHOs avtaleverk. Overtid sm nevnt ver må ikke frveksles med vertid i lvens frstand. Arbeidsmiljølven gir vertid ut ver 40 timer per uke. Lønn Timeregistrering I Kelly Services har vi elektrnisk timeregistrering via web fr alle ansatte knsulenter. Det betyr at du må lgge deg inn med brukernavn g passrd fr å registrere timer. Det er ikke mulig å levere timelister manuelt. Du vil selvfølgelig få en innføring i bruken av systemet, g det ligger en egen brukerstøtte inne på selve nettsiden hvr du registrerer timer. Du kan gså laste ned brukerveiledningen i pdffrmat fra våre nettsider. T faste lønnsperider I Kelly Services har vi t faste lønnsperider hver måned: med utbetaling 30. i hver måned med utbetaling 15. i hver måned Fr deg sm knsulent betyr dette at timene må være registrert senest ved midnatt siste dag i gjeldende lønnsperide fr at utbetaling skal kunne skje til avtalt tid. Ved frsinket registrering vil lønn fr de uregistrerte timene først bli utbetalt påfølgende peride. Ved fullført ppdrag utbetales tilgdehavende lønn ved første lønnsutbetaling.

6 Skattekrt Skattekrt (riginal) g pst /bankkntnummer må være levert din knsulent innen innleveringsfristen før utbetaling av lønn kan fretas. Feriepenger Feriepenger pptjent i fjråret vil bli utbetalt ved lønnsutbetaling i juni hvert år. Unntak fra denne regel gjelder kun ved ferie før juni eller dersm ditt arbeidsfrhld med Kelly avsluttes. Utbetaling av feriepenger pptjent samme år blir utbetalt påfølgende år dersm ikke annet er avtalt. 6 Det trekkes skatt i henhld til det skattekrtet sm er innlevert. Fravær Kelly lønner ved sykefravær i henhld til gjeldende lver g frskrifter. Du må mgående melde fra til din knsulent første fraværsdag. Meldingen må gis muntlig per telefn. SMS g e pst aksepteres ikke. Dette gjelder både ved bruk av egenmelding g sykemelding. Vi ringer ppdragsgiver med beskjed m fraværet. Sykepenger utbetales kun fra g med dagen Kelly er gjrt kjent med fraværet (ref. Flketrygdlvens 8 18). Regler fr fravær på grunn av sykdm Egenmelding (ref Flketrygdlven 8 23, Egenmelding) Du må ha vært ute i ppdrag sammenhengende i minimum 2 måneder før du har rett til sykepenger på grunnlag av egenmelding. Ved gjenansettelse innen t uker regnes tidligere arbeidsfrhld med. Dersm et arbeidsfrhld blir avbrutt i mer enn t uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i t måneder. Når du har gitt ss beskjed m fraværet vil knsulenten din sende deg et egenmeldingsskjema. I tillegg til å fylle ut dette, må du føre pp på timelisten det sykefraværet sm tilsvarer nrmal arbeidstid. Egenmelding kan benyttes inntil 4 ganger pr. rullerende 12 måneder g gjelder fr inntil 3 dager pr. gang, regnet fra første fraværsdag. Blir du syk på fredag, regnes lørdag g søndag med g du må ha sykemelding fra lege dersm du frtsatt er syk på mandag. Egenmelding kan nyttes fr pptil tre kalenderdager m gangen. Fravær fra en arbeidsøkt sm strekker seg ver et døgnskille, skal regnes sm en egenmeldingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

7 Varer arbeidsuførheten utver de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersm arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger brt fr egenmeldingsperiden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært frhindret fra å søke lege g det er gdtgjrt at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenpptatt arbeidet. Dersm en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle brt. (ref Egenerklæring) 7 Sykemelding (ref Flketrygdlven 8 18, Sykepenger fra arbeidsgiveren) Fr å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hs arbeidsgiveren i minst fire uker (pptjeningstid). Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i pptjeningstiden. Dersm arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hs den samme arbeidsgiveren innen t uker, regnes det tidligere arbeidsfrhldet med når pptjeningstiden skal beregnes. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst fra g med den dag arbeidstakeren har gitt melding m arbeidsuførheten til arbeidsgiveren, såfremt det har vært mulig fr arbeidstakeren å gi slik melding. Plikten til å gi melding gjelder gså når det freligger legeerklæring. Retten til sykepenger faller brt dersm arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av legeerklæring ( 8 7), g legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare fr dager sm det skulle ha vært utbetalt lønn fr. Arbeidstakerens rett til sykepenger fra arbeidsgiveren faller brt når arbeidsfrhldet pphører, dersm tidspunktet fr pphøret var fastsatt før arbeidsuførheten ppstd. Regler fr fravær på grunn av barns sykdm Du må ha vært ute i ppdrag sammenhengende i 4 uker fr å ha rett til permisjn med lønn i frbindelse med barns sykdm. Utdrag fra Arbeidsmiljølvens paragraf 12 9: 1) Arbeidstaker sm har msrg fr barn har rett til permisjn: a) fr nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen ppfølging i frbindelse med sykdm, eller

8 c) hvis den sm har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjn etter denne paragraf på grunn av ett annet barn Permisjnsretten er begrenset til 10 dager pr. kalenderår pr. arbeidstaker. Dersm arbeidstakeren har mer enn 2 barn øker permisjnsretten til 15 dager. Retten gjelder frem til barnet fyller 12 år. Arbeidstakeren sm er alene med msrgen fr barn, har rett til permisjn inntil 20 dager pr. kalenderår, 30 dager ved mer enn 2 barn. Det samme gjelder dersm det er t m msrgen, men en av partene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet pga. egen funksjnshemming, innleggelser på helseinstitusjn sm langtidspasient eller tilsvarende frhld. Lønn ved ssialt fravær 8 Vi er klar ver at mange spesielt dersm du er i et lengre ppdrag har prblemer med å kunne gå til lege, tannlege g lignende på fritiden. Dersm det ikke er mulig, eller det er vanskelig å få utført disse besøkene utenm arbeidstiden, vil Kelly dekke din lønn ved slikt fravær, frutsatt at du har arbeidet fr ss i sammenhengende 12 måneder eller mer. Ordningen gjelder lege g tannlegebesøk inntil én dag pr. år. Vi vil uansett be deg vise smidighet i frhldet til ppdragsgiver, slik at et fravær ikke ppleves sm en større belastning enn nødvendig. Siden ssialt fravær dekkes av Kelly, g ikke ppdragsgiver, må du trekke dette ut fra kundens timeantall,g føre antall timer g fraværsårsak i feltet fr merknader. NB! Husk å gi beskjed til din knsulent i frkant av slikt fravær.

9 Helligdager g høytidsdager Helligdager/bevegelige helligdager Kelly betaler sine ansatte fr bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, Skjærtrsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag g 2. juledag) sm måtte falle inn i et ppdrag, g sm nrmalt ville være arbeidsdager. Julaften g nyttårsaften er nrmale arbeidsdager g du får betalt fr antall arbeidede timer. 9 Dersm bedriften nrmalt hlder stengt hele eller deler av dagen, er dette å anse sm ppdragsgivers arbeidstid, g det vil derfr ikke utbetales lønn. Følgende kriterier må være innfridd fr å få helligdagsbetaling: Du må ha arbeidet fr Kelly minst 750 timer de siste 12 måneder før den aktuelle helligdagen Du må være i sammenhengende ppdrag fr Kelly i en peride på minst 30 dager, samt være i ppdrag siste arbeidsdag før, g første arbeidsdag etter helligdagen. Fravær pga. sykdm eller frhåndsavtalt ferie i løpet av 30 dagers periden nevnt ver, fratar deg ikke retten til betaling fr helligdager. Nærmere presiseringer av reglene er gitt i arbeidsavtalen. Offentlige høytidsdager Kelly betaler full lønn fr 1. mai g 17. mai når disse ikke faller på en lørdag, søndag eller annen helgedag/fridag. Frutsetningen er at du har et 30 dages sammenhengende ppdrag, samt skal være i ppdrag siste arbeidsdag før g første arbeidsdag etter den ffentlige høytidsdagen.

10 Frsikringer g gder Reisefrsikring Kelly har tegnet reisefrsikring fr ansatte sm reiser i firmaets tjeneste. Yrkesskadefrsikring Kelly har frsikret alle sine ansatte mt yrkesskader g yrkessykdmmer gjennm NHO Service. 10 OTP Obligatrisk tjenestepensjn Kelly har inngått avtale m OTP gjennm NHO tjenestepensjn. Dette gir deg sm vikar en pptjening på 2 % av lønn i henhld til avtalens regler. Kelly-krtet Sm medarbeider i Kelly får du tildelt et rabatt g frdelskrt. Les mer m dine rabatter g frdeler på

11 Hvem er vi g hva står vi fr? Kelly Services Kelly rekrutterer kvalifiserte medarbeidere til ffentlige instanser, private bedrifter g rganisasjner. Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer fra støttefunksjner til tppledelse, g finner medarbeidere til vikariater, prsjekter, krtere g lengre engasjementer g permanente stillinger. 11 Spesialister rekrutterer spesialister Kelly Financial Resurces (KFR) er et eget knsept med fkus på stillinger innen regnskap, øknmi g finans. KFR sin spesialitet er å gi fremragende fagflk attraktive karrieremuligheter. Alle medarbeiderne i KFR har høyere øknmisk utdannelse g har arbeidserfaring fra enten regnskap, øknmi eller finans. Kelly Scientific Resurces (KSR) er en spesialistavdeling sm er glbalt ledende innen rekruttering til naturvitenskapelig basert virksmhet. KSR fkuserer på stillinger innen FU, prduksjn, QA/QC, regulatry g kliniske studier samt salg g markedsføring av prduktene. Alle i KSR har høyere utdannelse g relevant naturvitenskapelig arbeidserfaring. Kelly IT Resurces (KITR) er et eget frretningsmråde med hvedfkus på utleie g rekruttering av knsulenter med lettere eller tyngre kmpetanse g/eller erfaring innen IT herunder brukerstøtte, drift, systemutvikling, prgrammering, rådgivning g prsjektledelse, fr å nevne nen. Alle i KITR har høyere utdannelse innen IT samt arbeidserfaring fra et eller flere mråder innen fagfeltet. Kelly Search & Selectin er et knsept sm fkuserer på fastrekruttering, executive search g headhunting. Kelly Search & Selectin rekrutterer til faste stillinger på alle nivåer innen de fleste fagmråder. Kelly Search & Selectin har spesialiserte g sertifiserte rådgivere sm gjennm analyser, dybdeintervjuer g ulike testverktøy finner den riktige kandidaten til stillingen. Kelly har i tillegg lang erfaring innen utsurcing av funksjner g bistand ved mstilling. Dette frretningsmrådet er rganisert under vår Outsurcing and Cnsulting Grup (OCG). Kvalitetsstyring Kelly Services Nrge AS er NS EN ISO 9001 sertifisert. Det betyr at alle våre systemer g prsedyrer er gjennmarbeidet g kvalitetssikret. I tillegg til egne interne kvalitetsrevisjner sm sikrer at våre avdelinger følger kvalitetssystemene fretar Veritas årlige revisjner. Dette er med på å sikre vår leveringssikkerhet g presisjn.

12 Sertifiseringen mfatter alle våre vikartjenester g fastrekrutteringer, g gjelder fr samtlige kntrer i Nrge. Dette er den mest mfattende ISO 9001 sertifiseringen av ne bemanningsbyrå i Nrge. HMS Helsen g sikkerheten til våre medarbeidere er av største viktighet g er selve kjernen i våre verdier. Kelly Services har etablert en helse g sikkerhetsplicy fr å redusere skader, begrense kstnader g øke lønnsmheten hs våre ppdragsgivere. 12 I samsvar med alle gjeldende lver g regler, vil Kelly Services ppretthlde et praktivt prgram fr sikkerhetsbevissthet fr å takle yrkesskader g sykdmmer. Alle Kelly Services ansatte frventes gså umiddelbart å rapprtere til ledelsen m farlige frhld sm berører selskapets anlegg g/eller arbeidssteder hs kunden. Kelly Services vil aldri med viten g vilje gjøre frretninger med kunder sm ikke frplikter seg til å verne m helsen g sikkerheten til våre medarbeidere. Miljøplitikk Kelly er pptatt av miljøet g frsøker å være en fregangsbedrift innen miljøbesparende tiltak. Dette innebærer blant annet resirkulering, bruk av svanemerkede prdukter g minimalt utslipp av miljøgasser. Vi har frmalisert vårt arbeid i en egen miljøplicy g er samtidig dedikert til Kellys glbale Recgnize prgram sm fkuserer på å drive en bærekraftig g miljøvennlig virksmhet. Kelly ppfrdrer alle våre medarbeidere, kunder g leverandører til å tenke miljøvennlig. Rusmiddelplitikk Fr å sikre at både Kelly g våre ppdragsgivere ivaretar sikkerhet, kvalitet g faglig standard på våre ppdragsgiveres prdukter g tjenester, utøver Kelly en nulltleranse ved bruk av rusmidler i arbeidstiden. Med rusmidler mener vi alkhl g narktiske stffer. Vi frventer at du sm medarbeider viser respekt fr dette kravet g at du tar kntakt dersm du mistenker bruk av rusmidler blant andre medarbeidere sm er tilknyttet Kelly.

13 Tips g råd Fersk i arbeidslivet? Sm relativt fersk i arbeidslivet har man liten erfaring med hvrdan man skal frhlde seg på en ny arbeidsplass, likevel er det ganske enkle g greie «kjøreregler» sm gjelder. Det sm er aller viktigst er selvfølgelig at man er pliktppfyllende g gjør jbben man er tildelt på best mulig måte. 13 I tillegg er det en del andre ting man skal ta hensyn til, blant annet: Man skal unngå å bruke arbeidstiden til private gjøremål. Er det ne sm kun kan utføres på dagtid, avtaler man dette med kntaktpersnen i bedriften. Private samtaler er kun fr høyst nødvendige beskjeder, g det skal ta minimalt med tid. Mbiltelefn bør være avslått slik at man heller sjekker innkmne samtaler i lunsjpausen. Pauser sm fr eksempel røykepauser kan føre til irritasjn, g det er derfr viktig at man har spurt m dette er greit på frhånd. Har man i ppgave å utføre banktjenester eller andre ærend fr arbeidsgiver, skal ikke denne tiden benyttes til å freta private innkjøp etc. før man går tilbake til jbb. Det er alltid viktig å ha en åpen dialg med dem du jbber sammen med, g at du tar hensyn til hvilke nrmer g regler sm gjelder i bedriften. Slike faktrer er nesten like viktige sm hvrdan du utfører jbben din, når du skal få anbefalinger videre. De sm får gde tilbakemeldinger får muligheter videre i arbeidslivet. Mange eksterne medarbeidere fra Kelly blir tilbudt fast ansettelse eller får en ny jbb av ss. Dette er eksterne medarbeidere sm er attraktive nettpp frdi de blir anbefalt fra ppdragsgiver. Derfr: Vis psitiv serviceinnstilling. Prøv alltid å hjelpe så gdt du kan. Hld tider/vær punktlig!! Lunsj, pauser etc. Tyggegummi g lignende skal ikke nytes i arbeidstiden hvis man jbber med kunder. Privat bruk av PC skal alltid frhåndsgdkjennes. Gå ikke fra PC'en/arbeidsstasjnen pålgget, slik at uvedkmmende kan få tilgang. Gi ikke ditt passrd til andre. Kelly Services kan bli ansvarlig fr våre ansattes ufrsiktige bruk av bruker ID g passrd. Ikke anta at du er annym. All trafikk på Internett vervåkes g lgges internt. Ikke skap prblemer på mailsystemet ved å sende e pst med stre vedlegg. Nedlasting av prgramvare til privat frmål er frbudt.

14 Filnavn: _persnalhaandbk.dcx Katalg: C:\Dcuments and Settings\rlanst\My Dcuments Mal: C:\Dcuments and Settings\rlanst\Applicatin Data\Micrsft\Maler\Nrmal.dtm Tittel: Emne: Frfatter: rlanst Nøkkelrd: Merknader: Opprettelsesdat: :27:00 Versjnsnummer: 45 Sist lagret: :36:00 Sist lagret av: rlanst Samlet redigeringstid: minutter Sist skrevet ut: :36:00 Ved siste fullstendige utskrift Antall sider: 13 Antall rd: (ca.) Antall tegn: (ca.)

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter fr jbb med tidsubestemt lønnstilskudd? Evaluering av frsøk i fem fylker av Øystein Spjelkavik AFI-rapprt 3/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm Arbeidsrett Vårt firma representerer både arbeidsgiver g arbeidstaker. Vår samlede kmpetanse dekker alle mråder innen arbeidsretten. Mer detaljert mfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger:

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer