Miljøpartiet De Grønne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøpartiet De Grønne"

Transkript

1 Miljøpartiet De Grønne Valgprogram Vi lover ikke gull, men grønne skoger

2 Visjon Halden skal være en GRØNN og ÅPEN kommune Hvor man kan ha et godt og mangfoldig liv både i byen og på bygda Som ønsker mennesker med ulikt livssyn og bakgrunn velkommen Hvor beslutninger tas i åpne fora etter grundig og samvittighetsfull behandling Hvor utvikling skjer etter planer som tar hensyn til miljøet og hvor alle innbyggere gis mulighet til bred medvirkning Beredt til å møte framtidige klimautfordringer Basert på en bærekraftig kommunal økonomi Hvor det satses på jord og skogvern Med store skog og friluftsområder utnyttet på en bærekraftig måte Med en bevart og tilgjengelig strandsone langs fjorden og vassdragene Som har et miljøeffektivt transportsystem - hvor mennesker og varer kan transporteres med minimale klimautslipp Halden skal være en by med Grønne lunger og nærhet til naturen Bevaring av byens historiske bygninger og arkitektoniske miljø Fokus på næringsutvikling Gode bomiljøer i gang og sykkelavstand fra jobb og fritid Nye boligområder utbygd på en klimaeffektiv måte Fredriksten som byens merkevare og hovedarena for store arrangement Strategi - arbeidsform MDG er et helt uavhengig parti som i særlig grad engasjerer seg i miljøsaker. Vi vil si ifra der andre tier og ta opp saker til allmenn debatt. Vi har nær kontakt med miljøorganisasjoner, velforeninger og miljøengasjerte mennesker, og søker støtte hos andre partier fra sak til sak for å få til bedre miljømessige løsninger. Miljøsaker Halden - en by med grønne lunger og nærhet til naturen Et økende utbyggingspress i norske byer medfører at stadig flere grønne lunger forsvinner. I Halden må vi ta vare på de naturområder som både ligger inne i byen og rundt byen slik at alle uansett alder og hvor de bor, har kort vei til et friområde.

3 Utvikle Hollenderen som et grønt område for boligområdene i sentrum og utbygging langs Tista. Det må være attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum og ha lekeområder i nærheten. Opparbeide hele kvartalet ved Biblioteket til park og kulturtorg Sikre markagrense / grønt belte rundt hele byen Videreutvikle et nettverk av turstier gjennom byområdet, både langs fjorden og opp til Høiås- og Ertemarka. Fullføre turvei langs elvebredden fra Tistas utløp til Femsjøen. Verne skogs- og friområdene ved Vadet Ta vare på skog og utmarksområder slik at det kan drives et bærekraftig skogbruk, bevare artsmangfoldet og utøves et aktivt friluftsliv. Lage plan for drift og etablering av pukkverk og masseuttak. Bygge lang tunnel fra Vaterland bro og til avkjøring Festningen slik at Elvegata kan sperres for biltrafikk og Iddeveien bli sykkel og kollektivvei. Ny utbygging bør legges minst 3 meter over havnivå av hensyn til framtidig havstigning. Boligbygging i byområdet må fordeles både på leiligheter i sentrum og feltmessig utbygging. Aktuelle nye områder er sydover fra Brekkerød mot Bærengen, Sommero og Hovsfjellet. I tilknytning til alle nye boligområder må det sikres tilstrekkelig med grønne friområder. Næringsutvikling i sentrum Næringsutvikling er sentralt for kommunen, og den bør først og fremst skje i sentrum når virksomhetene ikke er spesielt arealkrevende. Halden har et betydelig IT miljø fordelt på en rekke bedrifter som vil være drivkraften i den videre næringsutvikling. Denne typen virksomhet kan ha direkte positive ringvirkninger for handel og servicenæringen og bør derfor ligge nær sentrum. Dataindustrien er ikke avhengig av nybygg på Remmen, den kan vokse mye i ledige lokaler i Os Allé og ellers i sentrum. Halden kommune har fått tilgang til store områder langs Tista, som bør utnyttes både til næringsvirksomhet, offentlig service og konsentrert boligbygging slik at folk kan gå eller sykle når de skal på jobb eller delta i fritidsaktiviteter. Utbygging langs E6 bør unngås og det gamle kulturlandskapet må mest mulig bevares i tråd med nasjonal retningslinjer. Utbygging i Vestre Berg konsentreres til Sponvika slik at dette tettstedet kan få grunnlag for offentlig og privat service. På Idd kan det tilrettelegges for boligfelt og stedvis spredt boligbebyggelse på Ystehede, Fagerholt / Bakke, Aspedammen og Prestebakke. Legge til rett for bedre utnyttelse av industriområdene på Sørli. Områdene på Mølen vil være meget attraktive næringsområder med sin beliggenhet inntil både jernbane og havn. Her kan det eksempelvis etableres terminalvirksomhet, salg og service av småbåter. Skape et handels og service knutepunkt for maritim virksomhet, særlig knyttet til fritidsbåter. På områdene mot Hollenderen kan det innpasses småbåthavn / marina. Dette tiltaket kan etableres raskt i påvente av en avklaring om utbygging av nytt jernbanespor. Slike havneanlegg kan lett flyttes når det bli nødvendig. I første omgang kan områdene på innsiden av dagens jernbanespor mot Høvleriet bygges ut. For å få til en framtidsrettet og klimaeffektiv by utvikling, må det utarbeides en overordnet sentrumsplan for hele området fra Vaterland og ut til Hollenderen hvor det bl.a. settes av

4 nødvendige arealer til offentlig virksomhet. Dersom man ikke kan få etablert en integrert storhall og svømmehall tilknyttet høyskolen på Remmen er alternativet å bygge ny storhall på Høvleriet integrert med næringsbygg og bolig slik at man har kort avstand til jernbane og lokalt busstilbud. Dessuten vil man få god utnytting av parkering på dag og kveldstid På kort sikt må det etableres større parkeringsarealer på Grønland (nedsiden Coop) slik at det bli attraktivt å benytte Sydsiden som handelsområde. Ta i bruk parkerings - skiver og ha gratis korttidsparkering med tid til å utføre ærend. Beholde gågata fri for privatbiler med korttidsparkering i sidegatene. Jernbane Detaljplanlegging av nytt jernbanespor inntil Halden vil starte opp våren Kommunen må tilrettelegge for jernbaneutbyggingen og sikre tilstrekkelig med arealer for framføring av dobbeltspor. Halden stasjon må opprettholdes som stoppested. Det er sannsynlig at den nye trase vil bli lagt i tunnel og komme fram ved Hollenderen og gå i bro fram til Tistas utløp. Her må det reserveres en tilstrekkelig bred korridor inntil trase for framtidig jernbaneutbygging er avklart. Utbyggingsplaner for Tyska / Hollenderen må vente til dette er avklart. Like viktig som utbygging av nytt dobbeltspor for Intercity trafikken mot Oslo, er utbygging av dobbeltspor til Vänersborg for å kunne overføre mer av den norske godstrafikken fra Gøteborg havn til bane og vekk fra E6. Et viktig tiltak for å redusere CO2 utslipp. Trasevalg for jernbanespor sørover mot Kornsjø må avklares og arbeidet med planlegging av krysningsspor må iverksettes som et første trinn i en utbygging. Lokalt må det bygges jernbanespor fra Fyrstikken og inn på PM6 og for å få vekk all forurensende biltransport fra Saugbrugs til havna. Det bør vurderes å legge miljøavgift på tungtransport av papir med bil fra Saugbrugs. Sykkelveier Det har hittil vært satset på utbygging av kombinerte gang og sykkelveier. Disse brede fortauene er svært lite egnet for voksenes sykling. For å bedre forholdene for de som vil bruke sykkel til egentransport og trening, må det etableres egne sykkelveier. Egne gater og veier må tilrettelegges for sykling ved særskilt skilting, veimerking og fysiske sperrer for biltrafikk. Utenfor sentrum kan mindre veier rustes opp med bedre dekke egnet for sykling. Der sykkelvei krysser bilvei, skal bilisten ha vikeplikt. Vi vil arbeide for sammenhengende sykkelveier fra Tistedal langs Tista og videre til Svinesund, dessuten langs hele BRA-veien og fra Brekkerød til Risum. Gang- og sykkelveier må bygges etter prinsippene om universell utforming slik at høye kantstener og andre hindringer unngås. Gågata må beholdes bilfri og vil være en viktig del av sykkelveinettet i sentrum. Friluftsliv Friluftsliv er viktig for både barn og eldre, men det krever en grad av tilrettelegging. Halden er både en kystkommune med en lang strandsone langs Iddefjorden og samtidig fylkets største skogkommune. Mye av tilretteleggingen vil skje gjennom frivillige lag og foreninger.

5 Til vedlikehold av lysløyper og turstier må kommunen yte tilskudd. Kommunen må derfor øke sine tilskudd til denne frivillige aktiviteten. Kommunale eiendommer som Ulveholtet og Makø må rustes opp og gjøres tilgjengelig for allmennheten på en helt annen måte enn i dag. Stedene bør også kunne brukes som leirskole for skolene. Flere slike steder må sikres / anskaffes når muligheten bys. Byggeforbud i strandsonen må innskjerpes i tråd med reglene i den nye planloven. Det må arbeides aktivt for å sikre adgang for allmennheten langs strandsonen og få fjernet private stengsler i strandsona. Kommunen må planfeste turstier og veier når reguleringsplaner skal vedtas. Det må foretas opprydding i private brygger og få laget mer konsentrerte bryggeløsninger for hytteeiere og beboere langs fjorden. Fornybar energi og energieffektivisering MDG er positiv til satsing på Vindkraft, men ikke lokalisert på steder hvor det kommer i konflikt med større natur- og verneinteresser. Småskala utbygging kan være et viktig supplement for gårdsbruk og småbedrifter med energikrevende produksjon. Tilrettelegging for fjernvarme i alle nye boligfelt må vedtas som krav i reguleringsplan. Fjernvarmenettet bør først og fremst utnytte overskuddsvarme fra Saugbrugs, der betydelige varmeressurser ikke utnyttes i dag. Tilleggsvarme kan hentes via varmepumper fra fjordvannet og berggrunnen. Elbiler kjøpes inn som kommunale tjenestebiler. Kommunen må legge til rette for at det bygges et tilstrekkelig antall ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass. Alle kommunale bygg skal gås igjennom med sikte på bedre energieffektivisering. Biologisk mangfold og trusler Halden kommune må arbeide aktivt for å sikre mangfoldet av arter i kommunen og særlig beskytte rødlistede arter. Forvaltning av store rovdyr må skje i samsvar med overordnede retningslinjer. Vurderinger for vår kommune må baseres på et samarbeid mellom norske og svenske myndigheter. Skremselspropaganda må ikke få styre kommunens politikk. Når det gjelder nye arter, må villsvin forvaltes som annet storvilt med fastsatte jakttider. Iddefjorden må beskyttes mot innvandring av Ullhåndskrabben og Lobemannet som kan komme med ballastvann. Ullhåndskrabben vil være en trussel mot eksisterende fauna i Tista og Enningdalselva. Det må derfor snarest iverksettes forbud mot utslipp av ballastvann i Iddefjorden. Det er viktig å beholde det rike biologiske mangfoldet på og ved Svinesundstersklene og forvaltningen må skje i samarbeid med svenske myndigheter. Kommunal service Det må etableres et utvidet kommunalt servicetorg hvor enklere søknader og saker kan avklares direkte med brukerne. Kommunens hjemmeside må brukes som informasjonskanal på enn mye mer aktiv måte enn i dag. Kommunen må etterstrebe innkjøp av økologiske varer og bli en Fairtrade kommune.

6 Skole Skolen på Prestebakke må bevares og det må vurderes om opptaksområdet kan utvides og om andre kommunale tjenester kan legges hit. En ordning med desentral SFO må vurderes slik at foreldre som bor mellom Prestebakke og byen ikke behøver reise til Prestebakke, for deretter å kjøre tilbake etter og ha hentet sine barn. Ny skole på Idd må legges nær der hovedtyngden av elevene bor slik at skoleskyss mest mulig kan unngås. Skolen bør sikres tilstrekkelig utearealer uten å bruke dyrka mark. Plassering i det gamle grustaket på Sommero må utredes. Det må utredes om fremtidig skolestruktur skal bygge på at enhver barneskole skal ha alle trinnene 1-7. Det kan være hensiktsmessig å etablere flere mindre skoler med klassetrinnene 1-4 nærmere boligområdene ev i kombinasjon med barnehave. I stedet for utbygging av Berg, kan det etableres en 1-4 skole i Sponvika. På skolene må helsesøstertilbudet utvides. Eldreomsorg. Det må bygges ut flere sykehjemsplasser i tråd med aldring i befolkningen. Det er viktig at sykehjems-plasser bygges ut flere steder i kommunen slik at eldre kan få plass i nærhet av familie og venner. Boliger egnet for eldre bør plasseres nær offentlig og privat service slik at beboerne på egenhånd kan oppsøke butikker o.l. Det må være et mål å bygge eldreboliger med en ikke for høy husleie, slik at folk har igjen penger til annet nødvendig forbruk og ikke blir avhengig av maksimalt botilskudd. Kultur I tråd med vår visjon om et mer åpent lokalsamfunn må det legges til rette for et mangfold av kulturuttrykk, både i form av bidrag fra byens egne, og i form av å hente inn krefter utenfra. Det er viktig å vektlegge den lokale kulturarven, samtidig som vi er åpne for nye kulturuttrykk. Det Norske Blåseensemble er en av kommunens viktigste kulturambassadører og støtten må opprettholdes. Samarbeidet med barne- og ungdomskorps videreutvikles slik at de kan få inspirasjon og kunnskaper i sitt arbeid for videre øvelser. Korpsene må sikres tilstrekkelig tilskudd til drift. Fredriksten festning er i dag et sivilt anlegg som må bevares både som et nasjonalt historisk anlegg og arena for større kulturarrangement som vekker interesse langt utover Haldens grenser. Det har vært flere store operaoppsettinger, og en ungdomsmusikal kan bli neste, store arrangement. Halden har tradisjonelt hatt mange innbyggere som tilhører trosretninger utenfor statskirken. Kapellet på Os er i dag ofte for lite for mange begravelser og er heller ikke nøytralt innredet. Det er behov for et livssynsnøytralt lokale hvor ulike trosretninger kan gjennomføre dåp, konfirmasjon og begravelser. Ungdomshus - aktivitetshus. Kultur og fysisk aktivitet er helse- og kriminalforebyggende arbeid. Kommunen må være på utkikk etter egnede ungdomshuslokaler hvor mange aktiviteter kan samles. Konservativen forbeholdes teatermiljøet i Halden slik det tidligere har vært praktisert.

7 Det må utarbeides en kulturminneplan som også omhandler bygningsvern. Halden sentrum har en godt bevart empire bygningsmasse som gir byen et særpreg. Dette arkitektoniske særpreget må ivaretas ved fornyelse og utbygging av nye bydeler i sentrum. Halden historiske samlinger forvalter en stor bygningsmasse. Det er viktige kulturminner, mange er i dårlig stand og trenger vedlikehold. Utvikling av kulturkvartalet Istandsetting og bruk av Arbeidersamfunnet til kultur og ungdomsaktiviteter er en prioritert oppgave. Biblioteket er en av de viktigste kulturbærere i kommunen for alle aldersgrupper. Biblioteket i Halden skal være den mest sentrale kulturinstitusjon i kommunen et samlingspunkt i rolige omgivelser for barn, ungdom, studenter og eldre. Ved økt bemanning kan åpningstidene utvides. Idrett Halden har et aktivt idrettsliv som i all hovedsak drives på frivillig basis. Kommunen må prioritere midler til idrettsanlegg og støtte lagenes søknader om spillemidler. Kommunen må satse mer på tiltak som fremmer folkehelsa og søke øremerkede midler til slike prosjekt. I tillegg til en rehabilitering av Remmen svømmehall må det bygges et badeanlegg egnet for mindre barn. En ny idrettshall på Remmen må bygges inntil svømmehallen for å sikre en best mulig driftsøkonomi. Kommunal økonomi Det har vært et reelt underskudd i kommunen drift de siste årene. Driftsunderskuddet har vært dekket med lånefinansiering gjennom å inntektsføre mottatt momsrefusjon (ca 200 mill akkumulert) på driftsregnskap og ikke på investeringsregnskap dvs til å nedbetale opptatte lån. For å ha en bærekraftig økonomi og egenkapital til nødvendige nyinvesteringer, må det bringes balanse i kommunens driftsregnskap så fort som mulig. Det er derfor ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre større investeringer de nærmeste årene. Det er imidlertid viktig at det foretas nødvendig vedlikehold av eksisterende bygnings- og eiendomsmasse for å hindre kostbare ny investeringer pga dårlig vedlikehold. Politisk organisering Utvikling av lokalsamfunnet skal skje med bred medvirkning fra næringsliv, lag og foreninger, ungdom og engasjerte borgere. Vi vil etablere opplegg for evaluering av større kommunale prosjekter. Ved å gjennomføre mer åpne planprosesser, kan mange flere trekkes med i planprosessene. Vi vil utarbeide en samordnet kommuneplan som inneholder både en samfunnsdel og arealplankart. Denne planen skal trekke opp retningslinjer for kommunedelog reguleringsplaner. Antall politiske hovedutvalg bør reduseres og det er spesielt viktig å ha bare et hovedutvalg med ansvar for økonomi, planlegging og næringsutvikling. Behandle økonomiplan i juni og vedta rammer for arbeidet med årsbudsjettet. Kommunen må ha et effektivt Kontrollutvalg, hvor opposisjonen har leder og flertall.

8 Gjennomføre utbygging og tilrettelegging direkte i kommunal regi og ikke benytte en AS modell hvor kommunen deltar som aksjonær. Sørge for at kommunens administrasjon har tilstrekkelig med kompetanse / motekspertise på områder hvor kommunen er avhengig av å leie inn eksterne firma og konsulenter. Våre listekandidater i Halden Vibeke Julsrud, Landbruksrådgiver, 1956 Øivind Holt, Samfunnsøkonom, 1947 Hans Jan Bjerkely, Biolog, 1940 Ingrid Davidsen, Biblioteksekretær, 1959 Lorentz Kvammen, Biolog, 1957 Hege Vold Jensen, Adjunkt, 1962 Ole Aasen, Vaktmester, 1957 Marit Eriksen, Biolog, 1956 Espen Glomsrød, Osteopat, 1958 Trine Uldalen, Omsorgsarbeider, 1955 Arild Syvertsen, Statslos, 1953 Terje Johnsen, Forskningsleder, 1960 Ole M. Olsen, IT-konsulent, 1971 Magne Staal, Mekaniker, 1961 Raymond Svendsen, IT-konsulent, 1970 Ingvild Julsrud, Student, 1988 Ted Aarum, Industriarbeider, 1984 Ronald Nolet, Samfunnsgeograf, 1954 Harald Oseland, Høgskolelektor, 1965 Karsten Heide, Arbeidsleder, 1954 Dag Ronny Pettersen, Kunstner, 1964 Rune Kinnerød, Arbeider, 1975 Christine Bjar Ottesen, Adjunkt, 1974 Øyvind Julsrud, Student, 1992 Ola Berglund, Helsesøster, 1948 Miljøpartiet De Grønne

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunedelplan for bynære områder. Valg av utviklingsretning Arbeidsmøte med kommunestyre 23 nov 2017

Kommunedelplan for bynære områder. Valg av utviklingsretning Arbeidsmøte med kommunestyre 23 nov 2017 Kommunedelplan for bynære områder Valg av utviklingsretning Arbeidsmøte med kommunestyre 23 nov 2017 Kommunedelplan for de bynære områdene (KDPB) Opprinnelig del av Lenvik kommunes arealplan vedtatt i

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder Markarådet 10.02.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Ungdommens Bystyre. Utfordringer i kommuneplanarbeidet. Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune

Ungdommens Bystyre. Utfordringer i kommuneplanarbeidet. Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune Ungdommens Bystyre Utfordringer i kommuneplanarbeidet Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune Framtidens byer er Kompakte Robuste og mangfoldige (funksjonsblandet) Bærekraftige (sosialt, økologisk

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET 11.12.17 Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT HVORDAN BIDRAR KPA TIL KVALITET I BERGEN? Mette Svanes Direktør plan- og bygningsetaten

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Stavanger Fra generalplanen av 1965 til 52 hverdagsturer i 2012

Tilrettelegging for friluftsliv i Stavanger Fra generalplanen av 1965 til 52 hverdagsturer i 2012 Miljødirektoratet samling for piloter i nærmiljøsatsingen Skien 2013 Tilrettelegging for friluftsliv i Stavanger Fra generalplanen av 1965 til 52 hverdagsturer i 2012 Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Konferanse med næringslivet Arvid Gusland og Gunnar Ridderström 27. oktober 2017 Forslag: Næringsarealer skal være hyllevare 1. Alle kommunene

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med?

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Terje Kaldager Røst 15.juni 2016 2 Tittel på presentasjon Regjeringen er opptatt av en tydelig

Detaljer

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT Østfold i dag 287 198 innb. 18 kommuner: Fredrikstad 78159 Rømskog 672 227 915 59 283 5 større industri baserte bysamfunn I Ytre bor 78 % i 3 store tettsteder Moss -

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

BAD, PARK OG IDRETT/Friluftsrådenes Landsforbund. Lillestrøm 6.mai 2014

BAD, PARK OG IDRETT/Friluftsrådenes Landsforbund. Lillestrøm 6.mai 2014 BAD, PARK OG IDRETT/Friluftsrådenes Landsforbund Lillestrøm 6.mai 2014 Turvei fra A til Å Grøntstrukturplan Stavanger eller kampen om utforming, gjennomføring og videreføring av urban grøntstruktur i Stavanger

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Fra by til regionfokus i boligpolitikken. Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund

Fra by til regionfokus i boligpolitikken. Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund Fra by til regionfokus i boligpolitikken Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund Fra bygg og by til region Framtidens byer Framtidens bygder Bolyst Tre og by ZEB Enova Byregionprogrammet Hvem

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan og kommunedelplan for Frogner. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Forslag til planprogram for kommunedelplan og kommunedelplan for Frogner. Kommunestyret har behandlet saken i møte SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/05874 Arkivkode Saksbehandler Anne Grindal Søbye Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 30.05.2017 61/17 2 Klima- og miljøutvalget 30.05.2017

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17. Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.oktober 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017 Kommuneplan og hyttepolitikk Åpent møte 12. april 2017 Nord-Fron kommune er i gang med å revidere kommuneplanen, som er vårt overordna styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2017 2028

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer