Miljøpartiet De Grønne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøpartiet De Grønne"

Transkript

1 Miljøpartiet De Grønne Valgprogram Vi lover ikke gull, men grønne skoger

2 Visjon Halden skal være en GRØNN og ÅPEN kommune Hvor man kan ha et godt og mangfoldig liv både i byen og på bygda Som ønsker mennesker med ulikt livssyn og bakgrunn velkommen Hvor beslutninger tas i åpne fora etter grundig og samvittighetsfull behandling Hvor utvikling skjer etter planer som tar hensyn til miljøet og hvor alle innbyggere gis mulighet til bred medvirkning Beredt til å møte framtidige klimautfordringer Basert på en bærekraftig kommunal økonomi Hvor det satses på jord og skogvern Med store skog og friluftsområder utnyttet på en bærekraftig måte Med en bevart og tilgjengelig strandsone langs fjorden og vassdragene Som har et miljøeffektivt transportsystem - hvor mennesker og varer kan transporteres med minimale klimautslipp Halden skal være en by med Grønne lunger og nærhet til naturen Bevaring av byens historiske bygninger og arkitektoniske miljø Fokus på næringsutvikling Gode bomiljøer i gang og sykkelavstand fra jobb og fritid Nye boligområder utbygd på en klimaeffektiv måte Fredriksten som byens merkevare og hovedarena for store arrangement Strategi - arbeidsform MDG er et helt uavhengig parti som i særlig grad engasjerer seg i miljøsaker. Vi vil si ifra der andre tier og ta opp saker til allmenn debatt. Vi har nær kontakt med miljøorganisasjoner, velforeninger og miljøengasjerte mennesker, og søker støtte hos andre partier fra sak til sak for å få til bedre miljømessige løsninger. Miljøsaker Halden - en by med grønne lunger og nærhet til naturen Et økende utbyggingspress i norske byer medfører at stadig flere grønne lunger forsvinner. I Halden må vi ta vare på de naturområder som både ligger inne i byen og rundt byen slik at alle uansett alder og hvor de bor, har kort vei til et friområde.

3 Utvikle Hollenderen som et grønt område for boligområdene i sentrum og utbygging langs Tista. Det må være attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum og ha lekeområder i nærheten. Opparbeide hele kvartalet ved Biblioteket til park og kulturtorg Sikre markagrense / grønt belte rundt hele byen Videreutvikle et nettverk av turstier gjennom byområdet, både langs fjorden og opp til Høiås- og Ertemarka. Fullføre turvei langs elvebredden fra Tistas utløp til Femsjøen. Verne skogs- og friområdene ved Vadet Ta vare på skog og utmarksområder slik at det kan drives et bærekraftig skogbruk, bevare artsmangfoldet og utøves et aktivt friluftsliv. Lage plan for drift og etablering av pukkverk og masseuttak. Bygge lang tunnel fra Vaterland bro og til avkjøring Festningen slik at Elvegata kan sperres for biltrafikk og Iddeveien bli sykkel og kollektivvei. Ny utbygging bør legges minst 3 meter over havnivå av hensyn til framtidig havstigning. Boligbygging i byområdet må fordeles både på leiligheter i sentrum og feltmessig utbygging. Aktuelle nye områder er sydover fra Brekkerød mot Bærengen, Sommero og Hovsfjellet. I tilknytning til alle nye boligområder må det sikres tilstrekkelig med grønne friområder. Næringsutvikling i sentrum Næringsutvikling er sentralt for kommunen, og den bør først og fremst skje i sentrum når virksomhetene ikke er spesielt arealkrevende. Halden har et betydelig IT miljø fordelt på en rekke bedrifter som vil være drivkraften i den videre næringsutvikling. Denne typen virksomhet kan ha direkte positive ringvirkninger for handel og servicenæringen og bør derfor ligge nær sentrum. Dataindustrien er ikke avhengig av nybygg på Remmen, den kan vokse mye i ledige lokaler i Os Allé og ellers i sentrum. Halden kommune har fått tilgang til store områder langs Tista, som bør utnyttes både til næringsvirksomhet, offentlig service og konsentrert boligbygging slik at folk kan gå eller sykle når de skal på jobb eller delta i fritidsaktiviteter. Utbygging langs E6 bør unngås og det gamle kulturlandskapet må mest mulig bevares i tråd med nasjonal retningslinjer. Utbygging i Vestre Berg konsentreres til Sponvika slik at dette tettstedet kan få grunnlag for offentlig og privat service. På Idd kan det tilrettelegges for boligfelt og stedvis spredt boligbebyggelse på Ystehede, Fagerholt / Bakke, Aspedammen og Prestebakke. Legge til rett for bedre utnyttelse av industriområdene på Sørli. Områdene på Mølen vil være meget attraktive næringsområder med sin beliggenhet inntil både jernbane og havn. Her kan det eksempelvis etableres terminalvirksomhet, salg og service av småbåter. Skape et handels og service knutepunkt for maritim virksomhet, særlig knyttet til fritidsbåter. På områdene mot Hollenderen kan det innpasses småbåthavn / marina. Dette tiltaket kan etableres raskt i påvente av en avklaring om utbygging av nytt jernbanespor. Slike havneanlegg kan lett flyttes når det bli nødvendig. I første omgang kan områdene på innsiden av dagens jernbanespor mot Høvleriet bygges ut. For å få til en framtidsrettet og klimaeffektiv by utvikling, må det utarbeides en overordnet sentrumsplan for hele området fra Vaterland og ut til Hollenderen hvor det bl.a. settes av

4 nødvendige arealer til offentlig virksomhet. Dersom man ikke kan få etablert en integrert storhall og svømmehall tilknyttet høyskolen på Remmen er alternativet å bygge ny storhall på Høvleriet integrert med næringsbygg og bolig slik at man har kort avstand til jernbane og lokalt busstilbud. Dessuten vil man få god utnytting av parkering på dag og kveldstid På kort sikt må det etableres større parkeringsarealer på Grønland (nedsiden Coop) slik at det bli attraktivt å benytte Sydsiden som handelsområde. Ta i bruk parkerings - skiver og ha gratis korttidsparkering med tid til å utføre ærend. Beholde gågata fri for privatbiler med korttidsparkering i sidegatene. Jernbane Detaljplanlegging av nytt jernbanespor inntil Halden vil starte opp våren Kommunen må tilrettelegge for jernbaneutbyggingen og sikre tilstrekkelig med arealer for framføring av dobbeltspor. Halden stasjon må opprettholdes som stoppested. Det er sannsynlig at den nye trase vil bli lagt i tunnel og komme fram ved Hollenderen og gå i bro fram til Tistas utløp. Her må det reserveres en tilstrekkelig bred korridor inntil trase for framtidig jernbaneutbygging er avklart. Utbyggingsplaner for Tyska / Hollenderen må vente til dette er avklart. Like viktig som utbygging av nytt dobbeltspor for Intercity trafikken mot Oslo, er utbygging av dobbeltspor til Vänersborg for å kunne overføre mer av den norske godstrafikken fra Gøteborg havn til bane og vekk fra E6. Et viktig tiltak for å redusere CO2 utslipp. Trasevalg for jernbanespor sørover mot Kornsjø må avklares og arbeidet med planlegging av krysningsspor må iverksettes som et første trinn i en utbygging. Lokalt må det bygges jernbanespor fra Fyrstikken og inn på PM6 og for å få vekk all forurensende biltransport fra Saugbrugs til havna. Det bør vurderes å legge miljøavgift på tungtransport av papir med bil fra Saugbrugs. Sykkelveier Det har hittil vært satset på utbygging av kombinerte gang og sykkelveier. Disse brede fortauene er svært lite egnet for voksenes sykling. For å bedre forholdene for de som vil bruke sykkel til egentransport og trening, må det etableres egne sykkelveier. Egne gater og veier må tilrettelegges for sykling ved særskilt skilting, veimerking og fysiske sperrer for biltrafikk. Utenfor sentrum kan mindre veier rustes opp med bedre dekke egnet for sykling. Der sykkelvei krysser bilvei, skal bilisten ha vikeplikt. Vi vil arbeide for sammenhengende sykkelveier fra Tistedal langs Tista og videre til Svinesund, dessuten langs hele BRA-veien og fra Brekkerød til Risum. Gang- og sykkelveier må bygges etter prinsippene om universell utforming slik at høye kantstener og andre hindringer unngås. Gågata må beholdes bilfri og vil være en viktig del av sykkelveinettet i sentrum. Friluftsliv Friluftsliv er viktig for både barn og eldre, men det krever en grad av tilrettelegging. Halden er både en kystkommune med en lang strandsone langs Iddefjorden og samtidig fylkets største skogkommune. Mye av tilretteleggingen vil skje gjennom frivillige lag og foreninger.

5 Til vedlikehold av lysløyper og turstier må kommunen yte tilskudd. Kommunen må derfor øke sine tilskudd til denne frivillige aktiviteten. Kommunale eiendommer som Ulveholtet og Makø må rustes opp og gjøres tilgjengelig for allmennheten på en helt annen måte enn i dag. Stedene bør også kunne brukes som leirskole for skolene. Flere slike steder må sikres / anskaffes når muligheten bys. Byggeforbud i strandsonen må innskjerpes i tråd med reglene i den nye planloven. Det må arbeides aktivt for å sikre adgang for allmennheten langs strandsonen og få fjernet private stengsler i strandsona. Kommunen må planfeste turstier og veier når reguleringsplaner skal vedtas. Det må foretas opprydding i private brygger og få laget mer konsentrerte bryggeløsninger for hytteeiere og beboere langs fjorden. Fornybar energi og energieffektivisering MDG er positiv til satsing på Vindkraft, men ikke lokalisert på steder hvor det kommer i konflikt med større natur- og verneinteresser. Småskala utbygging kan være et viktig supplement for gårdsbruk og småbedrifter med energikrevende produksjon. Tilrettelegging for fjernvarme i alle nye boligfelt må vedtas som krav i reguleringsplan. Fjernvarmenettet bør først og fremst utnytte overskuddsvarme fra Saugbrugs, der betydelige varmeressurser ikke utnyttes i dag. Tilleggsvarme kan hentes via varmepumper fra fjordvannet og berggrunnen. Elbiler kjøpes inn som kommunale tjenestebiler. Kommunen må legge til rette for at det bygges et tilstrekkelig antall ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass. Alle kommunale bygg skal gås igjennom med sikte på bedre energieffektivisering. Biologisk mangfold og trusler Halden kommune må arbeide aktivt for å sikre mangfoldet av arter i kommunen og særlig beskytte rødlistede arter. Forvaltning av store rovdyr må skje i samsvar med overordnede retningslinjer. Vurderinger for vår kommune må baseres på et samarbeid mellom norske og svenske myndigheter. Skremselspropaganda må ikke få styre kommunens politikk. Når det gjelder nye arter, må villsvin forvaltes som annet storvilt med fastsatte jakttider. Iddefjorden må beskyttes mot innvandring av Ullhåndskrabben og Lobemannet som kan komme med ballastvann. Ullhåndskrabben vil være en trussel mot eksisterende fauna i Tista og Enningdalselva. Det må derfor snarest iverksettes forbud mot utslipp av ballastvann i Iddefjorden. Det er viktig å beholde det rike biologiske mangfoldet på og ved Svinesundstersklene og forvaltningen må skje i samarbeid med svenske myndigheter. Kommunal service Det må etableres et utvidet kommunalt servicetorg hvor enklere søknader og saker kan avklares direkte med brukerne. Kommunens hjemmeside må brukes som informasjonskanal på enn mye mer aktiv måte enn i dag. Kommunen må etterstrebe innkjøp av økologiske varer og bli en Fairtrade kommune.

6 Skole Skolen på Prestebakke må bevares og det må vurderes om opptaksområdet kan utvides og om andre kommunale tjenester kan legges hit. En ordning med desentral SFO må vurderes slik at foreldre som bor mellom Prestebakke og byen ikke behøver reise til Prestebakke, for deretter å kjøre tilbake etter og ha hentet sine barn. Ny skole på Idd må legges nær der hovedtyngden av elevene bor slik at skoleskyss mest mulig kan unngås. Skolen bør sikres tilstrekkelig utearealer uten å bruke dyrka mark. Plassering i det gamle grustaket på Sommero må utredes. Det må utredes om fremtidig skolestruktur skal bygge på at enhver barneskole skal ha alle trinnene 1-7. Det kan være hensiktsmessig å etablere flere mindre skoler med klassetrinnene 1-4 nærmere boligområdene ev i kombinasjon med barnehave. I stedet for utbygging av Berg, kan det etableres en 1-4 skole i Sponvika. På skolene må helsesøstertilbudet utvides. Eldreomsorg. Det må bygges ut flere sykehjemsplasser i tråd med aldring i befolkningen. Det er viktig at sykehjems-plasser bygges ut flere steder i kommunen slik at eldre kan få plass i nærhet av familie og venner. Boliger egnet for eldre bør plasseres nær offentlig og privat service slik at beboerne på egenhånd kan oppsøke butikker o.l. Det må være et mål å bygge eldreboliger med en ikke for høy husleie, slik at folk har igjen penger til annet nødvendig forbruk og ikke blir avhengig av maksimalt botilskudd. Kultur I tråd med vår visjon om et mer åpent lokalsamfunn må det legges til rette for et mangfold av kulturuttrykk, både i form av bidrag fra byens egne, og i form av å hente inn krefter utenfra. Det er viktig å vektlegge den lokale kulturarven, samtidig som vi er åpne for nye kulturuttrykk. Det Norske Blåseensemble er en av kommunens viktigste kulturambassadører og støtten må opprettholdes. Samarbeidet med barne- og ungdomskorps videreutvikles slik at de kan få inspirasjon og kunnskaper i sitt arbeid for videre øvelser. Korpsene må sikres tilstrekkelig tilskudd til drift. Fredriksten festning er i dag et sivilt anlegg som må bevares både som et nasjonalt historisk anlegg og arena for større kulturarrangement som vekker interesse langt utover Haldens grenser. Det har vært flere store operaoppsettinger, og en ungdomsmusikal kan bli neste, store arrangement. Halden har tradisjonelt hatt mange innbyggere som tilhører trosretninger utenfor statskirken. Kapellet på Os er i dag ofte for lite for mange begravelser og er heller ikke nøytralt innredet. Det er behov for et livssynsnøytralt lokale hvor ulike trosretninger kan gjennomføre dåp, konfirmasjon og begravelser. Ungdomshus - aktivitetshus. Kultur og fysisk aktivitet er helse- og kriminalforebyggende arbeid. Kommunen må være på utkikk etter egnede ungdomshuslokaler hvor mange aktiviteter kan samles. Konservativen forbeholdes teatermiljøet i Halden slik det tidligere har vært praktisert.

7 Det må utarbeides en kulturminneplan som også omhandler bygningsvern. Halden sentrum har en godt bevart empire bygningsmasse som gir byen et særpreg. Dette arkitektoniske særpreget må ivaretas ved fornyelse og utbygging av nye bydeler i sentrum. Halden historiske samlinger forvalter en stor bygningsmasse. Det er viktige kulturminner, mange er i dårlig stand og trenger vedlikehold. Utvikling av kulturkvartalet Istandsetting og bruk av Arbeidersamfunnet til kultur og ungdomsaktiviteter er en prioritert oppgave. Biblioteket er en av de viktigste kulturbærere i kommunen for alle aldersgrupper. Biblioteket i Halden skal være den mest sentrale kulturinstitusjon i kommunen et samlingspunkt i rolige omgivelser for barn, ungdom, studenter og eldre. Ved økt bemanning kan åpningstidene utvides. Idrett Halden har et aktivt idrettsliv som i all hovedsak drives på frivillig basis. Kommunen må prioritere midler til idrettsanlegg og støtte lagenes søknader om spillemidler. Kommunen må satse mer på tiltak som fremmer folkehelsa og søke øremerkede midler til slike prosjekt. I tillegg til en rehabilitering av Remmen svømmehall må det bygges et badeanlegg egnet for mindre barn. En ny idrettshall på Remmen må bygges inntil svømmehallen for å sikre en best mulig driftsøkonomi. Kommunal økonomi Det har vært et reelt underskudd i kommunen drift de siste årene. Driftsunderskuddet har vært dekket med lånefinansiering gjennom å inntektsføre mottatt momsrefusjon (ca 200 mill akkumulert) på driftsregnskap og ikke på investeringsregnskap dvs til å nedbetale opptatte lån. For å ha en bærekraftig økonomi og egenkapital til nødvendige nyinvesteringer, må det bringes balanse i kommunens driftsregnskap så fort som mulig. Det er derfor ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre større investeringer de nærmeste årene. Det er imidlertid viktig at det foretas nødvendig vedlikehold av eksisterende bygnings- og eiendomsmasse for å hindre kostbare ny investeringer pga dårlig vedlikehold. Politisk organisering Utvikling av lokalsamfunnet skal skje med bred medvirkning fra næringsliv, lag og foreninger, ungdom og engasjerte borgere. Vi vil etablere opplegg for evaluering av større kommunale prosjekter. Ved å gjennomføre mer åpne planprosesser, kan mange flere trekkes med i planprosessene. Vi vil utarbeide en samordnet kommuneplan som inneholder både en samfunnsdel og arealplankart. Denne planen skal trekke opp retningslinjer for kommunedelog reguleringsplaner. Antall politiske hovedutvalg bør reduseres og det er spesielt viktig å ha bare et hovedutvalg med ansvar for økonomi, planlegging og næringsutvikling. Behandle økonomiplan i juni og vedta rammer for arbeidet med årsbudsjettet. Kommunen må ha et effektivt Kontrollutvalg, hvor opposisjonen har leder og flertall.

8 Gjennomføre utbygging og tilrettelegging direkte i kommunal regi og ikke benytte en AS modell hvor kommunen deltar som aksjonær. Sørge for at kommunens administrasjon har tilstrekkelig med kompetanse / motekspertise på områder hvor kommunen er avhengig av å leie inn eksterne firma og konsulenter. Våre listekandidater i Halden Vibeke Julsrud, Landbruksrådgiver, 1956 Øivind Holt, Samfunnsøkonom, 1947 Hans Jan Bjerkely, Biolog, 1940 Ingrid Davidsen, Biblioteksekretær, 1959 Lorentz Kvammen, Biolog, 1957 Hege Vold Jensen, Adjunkt, 1962 Ole Aasen, Vaktmester, 1957 Marit Eriksen, Biolog, 1956 Espen Glomsrød, Osteopat, 1958 Trine Uldalen, Omsorgsarbeider, 1955 Arild Syvertsen, Statslos, 1953 Terje Johnsen, Forskningsleder, 1960 Ole M. Olsen, IT-konsulent, 1971 Magne Staal, Mekaniker, 1961 Raymond Svendsen, IT-konsulent, 1970 Ingvild Julsrud, Student, 1988 Ted Aarum, Industriarbeider, 1984 Ronald Nolet, Samfunnsgeograf, 1954 Harald Oseland, Høgskolelektor, 1965 Karsten Heide, Arbeidsleder, 1954 Dag Ronny Pettersen, Kunstner, 1964 Rune Kinnerød, Arbeider, 1975 Christine Bjar Ottesen, Adjunkt, 1974 Øyvind Julsrud, Student, 1992 Ola Berglund, Helsesøster, 1948 Miljøpartiet De Grønne