Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/ S-sak 116/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12"

Transkript

1

2

3 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling for 2013 for Høgskolen i Telemark (HiT) tar utgangspunkt i strategisk plan (S-sak 128/11), langtidsbudsjett (S-sak 130/11) og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 for Kunnskapsdepartementet (KD) i Prop. 1 S ( ) med utfyllende informasjon i heftet Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 for universiteter og høgskoler. Den interne budsjettprosessen for 2013 startet opp i juni 2012, og er forankret i høgskolens ledergruppe. Alle driftsenheter har vært invitert til å komme med innspill i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet. HiTs årlige budsjettseminar ble avholdt Forslag til fordeling av grunnbevilgningen for 2013 har vært på høring hos driftsenhetene. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gir HiT en grunnbevilgning på 582,28 mill. kroner. Dette er en økning på 29,66 mill. kroner (5,4 %) i forhold til grunnbevilgningen for 2012, herav utgjør kompensasjon for lønns- og prisstigning 18,236 mill. kroner (3,3 %). Økt studiepoengproduksjon gir en inntektsøkning på 7,673 mill. kroner (1,4 %), og videreføring av nye studieplasser fra tidligere år gir en økning på 3,837 mill. kroner (0,7 %). For 2013 har HiT fått en engangsbevilgning til vitenskapelig utstyr til teknologi- og ingeniørutdanningene på 1,0 mill. kroner. Videre har HiT fått et kutt på 1,112 mill. kroner. Kuttet er lagt på hele sektoren, med varig virkning, for å finansiere videreføring av stipendiatstillinger gitt i Revidert nasjonalbudsjett Øvrige inntekter som øremerkede bevilgninger, inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, salgsinntekter med videre, vil bidra til å øke inntektsrammen i høgskolens totalbudsjett for Budsjettet for 2013 oppfattes som stramt. Økt studiepoengproduksjon i 2011 gir likevel høgskolen økt økonomisk handlingsrom i 2013 i forhold til det som lå til grunn i langtidsbudsjett for perioden (S-sak 130/11). Flere fakulteter melder om stram driftsøkonomi. HiT er avhengig av solid faglig produksjon, og fokus må være å sikre kvalitet i undervisning, forskning og formidling, samt god oppfølging av studentene. Det økonomiske grunnlaget gitt gjennom grunnbevilgningen, sikres gjennom å opprettholde høy studie- og forskningsproduksjon. Fakultetene må sikres en grunnbevilgning på om lag samme nivå som de foregående år. Grunnbevilgningen til fakultetene har ligget på om lag 50 % av HiTs samlede tildeling fra KD. Fakultetenes grunnbevilgning som er fordelt via budsjettfordelingsmodellen er i dette forslaget på om lag 48 % av HiTs grunnbevilgning for Fakultetene har fått en økt andel av sine totale bevilginger gjennom eksplisitte tiltak i budsjettet for 2013.

4 2 Tiltak som tildeles direkte til fakultetene er blant annet midler knyttet til doktorgrads- og mastergradsprogram og basisfinansiering knyttet til videreføring av nye studieplasser. Midlertidig driftsstøtte på 2,7 mill. kroner til Fakultet for helse- og sosialfag (HS) er også videreført som øremerket tiltak i budsjettet for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) og Fakultet for teknologiske fag (TF) er kompensert med henholdsvis 1,32 mill. kroner og kroner på grunn av feil uttelling i forskningskomponenten i budsjettfordelingsmodellen i perioden Denne kompensasjonen er lagt inn som øremerket tiltak. Samlet utgjør bevilgningen som tildeles direkte til fakultetene over 55 % av budsjettet. Universitetssatsingen trappes opp gjennom økt tilskudd til master- og doktorgradsprogram og Senter for omsorgsforskning Sør. Avsetningen til tiltak under universitetssatsningen øker fra 13,88 mill. kroner i 2012 til 16,95 mill. kroner i 2013 (22,1 %). Forskningsinnsatsen styrkes gjennom at potten til forskningsstipend øker fra 1,45 mill. kroner i 2012 til 3,5 mill. kroner i Øremerkede små driftsmidler øker fra 1,55 mill. kroner i 2012 til 1,7 mill. kroner i I tillegg er det satt av 0,6 mill. kroner for å støtte prosesser knyttet til EU-søknader. Bevilgningen til større utstyrskjøp og vedlikehold er økt fra 5,0 mill. kroner i 2012 til 6,5 mill. kroner i budsjettet for Økningen består av 1,0 mill. kroner i ekstratildeling over statsbudsjettet, samt 0,5 mill. kroner som er omprioritert innenfor egne rammer. Nivået på investeringer er fortsatt lavt og gir over tid et vesentlig etterslep på investeringssiden. På bakgrunn av ekstra bevilgning fra KD til utstyr til teknologi- og ingeniørutdanningene, er TF forfordelt i den interne fordelingen av investeringsmidler. Mitt utkast av til forslag til budsjettfordeling for 2013 for Høgskolen i Telemark fremkommer i vedlegg 1. I budsjettforlaget fremkommer bakgrunn og vurderinger i den konkrete budsjettfordelingen. Høringsuttalelser står referert i dokumentet der dette er relevant. Strukturen på budsjettdokumentet er endret i forhold til tidligere år. Dette er gjort for å etablere en bedre sammenheng mellom styringsmodell, målstruktur og budsjettet. Forslag til disponeringsreglement for 2013 for Høgskolen i Telemark fremkommer i vedlegg 2. HiTs interne budsjettfordelingsmodell ble vedtatt av styret i S-sak 88/08. Vedtatt budsjettfordelingsmodell, med presisering i S-sak 66/10, gjeldende fra og med budsjettfordelingen i 2011 følger som vedlegg 3. Foreløpig disponeringsskriv vil oversendes driftsenhetene etter styrets vedtak om budsjettfordelingen for Jeg vil for 2013 sette et krav om at den økonomiske rammen skal være endelig fordelt på konto, tiltak og prosjekt i Agresso innen Endelig bevilgning vil bli stilt til disposisjon for HiT i tildelingsbrev for 2013 etter Stortingets behandling av Regjeringens budsjettforslag. S-sak 116/12

5 3 Tilråding Med bakgrunn i saksutredningen og med forbehold om mulige endringer som følge av møte med tjenestemannsorganisasjonene , tilrår jeg at styret gjør følgende vedtak: 1. Med bakgrunn i Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet, og heftet Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler, vedtar styret forslag til budsjettfordeling for 2013 iht. utkast av i vedlegg 1 Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark. Det tas forbehold om Stortingets behandling av budsjettforslaget for Styret vedtar forslag til Disponeringsreglement for Høgskolen i Telemark for 2013, jf. vedlegg 2 til saksutredningen. Kristian Bogen Rektor Vedlegg: 1. S-sak 116/12 Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark, utkast av Disponeringsreglement for Høgskolen i Telemark for Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark for 2013 S-sak 116/12

6 Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av Notat Journalnr: 2011/1614 Dato: S-sak 116/12, Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark Innhold Innledning Utdanning Utviklingstiltak Øremerkede tiltak Fellestiltak Utdanningsseksjonen Forskning Utviklingstiltak Øremerkede tiltak Fellestiltak FoU-seksjonen Biblioteket Samfunnskontakt Fellestiltak Markeds- og kommunikasjonsenheten Forvaltning Utviklingstiltak Øremerkede tiltak Fellestiltak Rektors stab Direktørens stab Driftstjenesten IT-tjenesten Budsjett Budsjett for tiltak og realbudsjetterte enheter Budsjettfordelingsmodellen Oppsummering av fordelingen til driftsenheter og tiltak Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold Stillingsrammer Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Mari Pran 3901 Porsgrunn Telefaks Internett

7 2 Innledning Forslag til budsjettfordeling for 2013 tar utgangspunkt i strategisk plan (S-sak 128/11), langtidsbudsjett (S-sak 130/11) og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 i Prop. 1S ( ). Den interne budsjettprosessen startet opp i juni 2012, og er forankret i høgskolens ledergruppe. Alle driftsenheter har vært invitert til å komme med innspill i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet. HiTs årlige budsjettseminar ble avholdt Forslag til fordeling av grunnbevilgningen for 2013 har vært på høring hos driftsenhetene. Høringsuttalelser står referert i dokumentet der dette er relevant. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gir HiT en grunnbevilgning på 582,28 mill. kroner. Dette er en økning på 29,66 mill. kroner (5,4 %) i forhold til grunnbevilgningen for 2012, herav utgjør kompensasjon for lønns- og prisstigning 18,236 mill. kroner (3,3 %). Økt studiepoengproduksjon gir en inntektsøkning på 7,673 mill. kroner (1,4 %), og videreføring av nye studieplasser fra tidligere år gir en økning på 3,837 mill. kroner (0,7 %). For 2013 har HiT fått en engangsbevilgning til vitenskapelig utstyr til teknologi- og ingeniørutdanningen på 1,0 mill. kroner. Videre har HiT fått et kutt på 1,112 mill. kroner. Kuttet er lagt på hele sektoren, med varig virkning, for å finansiere videreføring av stipendiatstillinger gitt i Revidert nasjonalbudsjett Forslag til statsbudsjett 2013 Budsjett foregående år, post Lønns- og prisvekstkompensasjon Investeringsmidler tekn/ingeniør Kutt 0,02 % finansiering MNT-stipendiater Tildeling studiepoeng Endret FoU-komponent (RBO) Helårsvirkning nye studieplasser gitt tidligere Statsbudsjettet forslag Budsjettet for 2013 oppfattes som stramt. Økt studiepoengproduksjon i 2011 gir likevel høgskolen økt økonomisk handlingsrom i 2013 i forhold til det som lå til grunn i langtidsbudsjett for perioden (S-sak 130/11). Flere fakulteter melder om stram driftsøkonomi. HiT er avhengig av solid faglig produksjon, og fokus må være å sikre kvalitet i undervisning, forskning og formidling, samt god oppfølging av studentene. Det økonomiske grunnlaget gitt gjennom grunnbevilgningen, sikres gjennom å opprettholde høy studie- og forskningsproduksjon. Fakultetene må sikres en grunnbevilgning på om lag samme nivå som de foregående år. Grunnbevilgningen til fakultetene har ligget på om lag 50 % av HiTs samlede tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD). Fakultetenes grunnbevilgning som er fordelt via budsjettfordelingsmodellen er i dette forslaget på om lag 48 % av HiTs grunnbevilgning for Fakultetene har fått en økt andel av sine totale bevilgninger gjennom eksplisitte tiltak i budsjettet for Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

8 3 Tiltak som tildeles direkte til fakultetene er blant annet midler knyttet til doktorgrads- og mastergradsprogram og basisfinansiering knyttet til videreføring av nye studieplasser. Midlertidig driftsstøtte på 2,7 mill. kroner til Fakultet for helse- og sosialfag (HS) er også lagt inn som tiltak i budsjettet for Videre er Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) og Fakultet for teknologiske fag (TF) kompensert med henholdsvis 1,32 mill. kroner og kroner på grunn av feil uttelling i forskningskomponenten i budsjettfordelingsmodellen i perioden Denne kompensasjonen er lagt inn som øremerket tiltak. I tillegg fordeles en rekke andre tiltak direkte til fakultetene. Samlede utgjør bevilgningene som tildeles direkte til fakultetene over 55 % av budsjettet. Midler til stipendiatstillinger og større utstyrskjøp og vedlikehold er ikke inkludert i denne prosentandelen. Universitetssatsingen trappes opp gjennom økt tilskudd til master- og doktorgradsprogram og Senter for omsorgsforskning Sør. Avsetningen til tiltak under universitetssatsningen øker fra 13,88 mill. kroner i 2012 til 16,95 mill. kroner i 2013 (22,1 %). Forskningsinnsatsen styrkes gjennom at potten til forskningsstipend øker fra 1,45 mill. kroner i 2012 til 3,5 mill. kroner i Øremerkede små driftsmidler øker fra 1,55 mill. kroner i 2012 til 1,7 mill. kroner i I tillegg er det satt av 0,6 mill. kroner for å støtte prosesser knyttet til EU-søknader. Bevilgningen til større utstyrskjøp og vedlikehold er økt fra 5,0 mill. kroner for 2012 til 6,5 mill. kroner i budsjettet for Økningen består av 1,0 mill. kroner i ekstratildeling over statsbudsjettet, samt 0,5 mill. kroner som er omprioritert innenfor egne rammer. Nivået på investeringer er fortsatt lavt og gir over tid et vesentlig etterslep på investeringssiden. På bakgrunn av ekstra bevilgning fra KD til utstyr til teknologi- og ingeniørutdanningene, er TF forfordelt i den interne fordelingen av investeringsmidler. Det forventes ikke at det vil være rom for vesentlige tilføringer av ressurser fra fellestjenestene og tiltakene i revidert budsjett for Midler knyttet til følgende tiltak vil bli spesielt vurdert i revidert budsjett: Handlingsplan for første- og toppstillinger, herunder bl.a. tiltaket Førstelektorprogram. E-læring. Vurdering av kostnader knyttet til Nefsis-lisensene for å drive fjernundervisning tas som en del av diskusjonen vedrørende e-læring. Etablering av barnehagelærerutdanningen ved EFL. Det tas sikte på å vurdere en begrenset støtte til etablering av barnehagelærerutdanningen i revidert budsjett for EFL må utarbeide et godt dokumentert underlag for kostnader knyttet til implementering og kvalitetssikring for vurderingen. Forskning.no. Det er ikke lagt inn midler til Forskning.no. Eventuell deltagelse i Forskning.no vurderes av Markeds- og kommunikasjonssjef i tilknytning til revidert budsjett for Tiltaket ut- og ombygging. Tiltaket større utstyrskjøp og vedlikehold. Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

9 4 Forslaget til budsjett for 2013 gir følgende fordeling av grunnbevilgningen direkte til driftsenhetene: Beløp i NOK 1000 Budsjett Tiltak 2013 AF EFL HS TF Utd. FoU Marked Tildeling HiT i forslag til statsbudsjett FA, drift og IT Budsjettfordelingsmodellen Undervisningskomponent Forskningskomponent Basisbevilgning Overføring til tiltak Sum budsjettfordelingsmodellen Utdanning Doktorgrads- og masterprogram Andre utviklingstiltak Videreføring nye studieplasser Andre øremerkede tiltak Fellestiltak Utdanningsseksjonen Sum utdanning Forskning Senter for omsorgsforskning Sør Forskningsstipend Internasjonalisering Andre utviklingstiltak Stipendiatstillinger Andre øremerkede tiltak Fellestiltak FoU-seksjonen Bibliotek Sum forskning Samfunnskontakt Fellestiltak Markeds- og kommunikasjonsenheten Sum samfunnskontakt Forvaltning Større utstyrskjøp og vedlikehold Andre utviklingstiltak Øremerkede tiltak Fellestiltak Rektors stab Direktørens stab Husleie Strøm/oppvarming Øvrig drift IT Sum forvaltning Sum kostnadsrammer Sum bevilgning - kostnadsrammer 0 Øvrige inntekter som øremerkede bevilgninger, inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, salgsinntekter med videre, vil bidra til å øke inntektsrammen i høgskolens totalbudsjett for Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

10 5 HiTs hovedstrategier Høgskolen i Telemark skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag gjennom å tilby utdannings-, forsknings- og formidlingstjenester av høy kvalitet med basis i regionale og nasjonale behov. Høgskolen skal være regionalt forankret, ha godt nasjonalt omdømme og være internasjonalt orientert. Høgskolen skal sette studentene i sentrum, være endringsdyktig og fremme innovasjon og entreprenørskap i samfunnsog næringsliv (jf. Strategisk plan ). Strategisk plan er retningsgivende for budsjettarbeidet i planperioden. Etter en gjennomgang av strategisk plan i 2012, ble følgende hovedstrategier ble i 2012 pekt ut for siste del av planperioden: Universitet Høgskolen i Telemark skal videreutvikle universitetsfunksjonene og oppnå universitetsstatus. Strategien for å få til dette kommer til uttrykk i det treårige samarbeidsprosjektet med Universitetet i Agder (UiA). Kvalitet og kompetanse HiT skal styrke primærvirksomheten og oppnå universitetskvalitet blant annet ved å utarbeide og gjennomføre en handlingsplan for å videreutvikle kompetansen i høgskolen. Det skal legges særlig vekt på å øke prosentandelen i vitenskapelige toppstillinger. Utdanning I denne planperioden skal konsolidering, kvalitetsutvikling og nødvendig omstilling av studieprogram og læringsmiljø blant annet gjennom styrket samarbeid internt og eksternt, ha prioritet framfor utvidelse av fagtilbudet. Det skal ikke settes i gang bachelorstudium på nye fagområder. Eksisterende profesjonsutdanninger skal styrkes kvalitetsmessig. Nye mastergradsprogram skal vurderes nøyde ut fra økonomiske og rekrutteringsmessig bærekraft, og om mulig realiseres i samarbeid med UiA eller andre institusjoner. Mulige nye doktorgradsprogram skal bare kunne realiseres gjennom et samarbeid med UiA. HiTs utdanningsprofil skal fremdeles være bredspektret og hvile på to bærebjelker: høgskolens tre doktorgradsprogram og studieprogram som støtter opp under disse, de yrkesrettede utdanningene. Forskning og utviklingsarbeid Forskningsvirksomheten ved HiT skal styrkes i omfang og kvalitet, og støtte opp under høgskolens utdanningsprofil. Faglig samarbeid og nettverksbygging internt, nasjonalt og internasjonalt er viktig for å oppnå dette. Områder med doktorgradsutdanning og praksisnær forskning knyttet til profesjonsutdanningene skal prioriteres særskilt ved tildeling av ressurser til FoU. Samfunnsansvar HiT skal være en tydelig og engasjert samfunnsaktør og utvikle samhandlingen med offentlige og private aktører. I fellesskap med UiA skal HiT arbeide for å utvikle en samfunnskontrakt med regionalt samfunns- og næringsliv der gjensidige forventninger og forpliktelser går fram. Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

11 6 Overordnede mål for universiteter og høgskoler Høgskolens formål er fastsatt gjennom Universitets- og høgskoleloven. Sektormål for universiteter og høgskoler fastsettes gjennom statsbudsjettet. Fra og med budsjettåret 2012, har høgskolens styre selv ansvar for å fastsette virksomhetsmålene. Tidligere var flertallet av virksomhetsmålene fastsatt av KD. Med dette har styret fått større handlingsrom og selvstendig ansvar for å tilpasse mål- og resultatstyringen til egne strategier og egenart. KD har fastsatt 12 obligatoriske styringsparametere, men disse kan suppleres av høgskolens egne styringsparametere. Parallelt med budsjettprosessen arbeider HiT med å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere for KDs sektormål og styringsparametere for 2013 er: Sektormål 1 Utdanning Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Styringsparametere Kvantitativ: Gjennomføring på normert tid Kvantitativ: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Kvalitativ: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Sektormål 2 Forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Styringsparametere Kvantitativ: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart Kvalitativ: Samspill mellom forskning og utdanning Sektormål 3 Samfunnskontakt Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling innovasjon og verdiskapning. Styringsparameter Kvantitativ: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR Kvalitativ: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Kvalitativ: Fleksibel utdanning Sektormål 4 Forvaltning Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Styringsparameter Kvantitativ: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger Kvantitativ: Andel midlertidig ansatte Kvalitativ: Langsiktig økonomisk planlegging Kvalitativ: Robuste fagmiljøer Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

12 7 Forslag til budsjett for 2013 generelle kommentarer til høringsnotat og budsjettrammer Kommentarer knyttet til spesifikke tiltak, står referert under respektive tiltak. Fakultet for allmennvitenskapelige fag (AF) Budsjettforslaget for AF er meget stramt. Det gir fakultetet minimalt handlingsrom utenom å dekke lønnskostnader, kjøp av undervisningstjenester og dekke minimale driftskostnader. Forslaget innebærer at det ikke gis mulighet for noen som helst økning i bemanningen uten at fakultetet med sikkerhet vet at det er inntjening for bemanningsøkningen. Utfordringen fremover blir å kontinuerlig vurdere mulighet for mer effektiv utnyttelse av ressursene både på faglig og administrativ side. Ett av fakultetets viktigste tiltak i 2013 blir å lage maler for hvor mye undervisning som skal gis på emner med gitte studiepoeng. AF har en oppfatning av at det gis mer undervisning i en del emner enn det som er normtall. På sikt tror fakultetet at å lage slike maler vil frigjøre noe tid for enkelte medarbeidere. Det er å håpe at det kan gi fakultetet et visst handlingsrom i forhold til å øremerke ressurser mot satsinger for HiT. Et annet tiltak for å øke det økonomisk handlingsrommet er å ha større bevissthet rundt uttak av midler fra tiltak og prosjekter. For å få 2013 budsjettet til å gå i balanse er fakultetet helt avhengig av å få overført det endelig regnskapsmessige mindreforbruk fra Pr. i dag mangler fakultetet 4,6 mill. kroner i budsjettet for å få 2013 i balanse. I den beregningen er det tatt hensyn til at ubundet mindreforbruk iht. prognose pr blir overført til En del av budsjettunderskuddet skal fakultetet klare å redusere, men det blir krevende å få til realistiske budsjett. I 2012 kan det tyde på at AF får mindre prosentvis økning i studiepoengproduksjonen enn de øvrige fakultetene. Det vil kunne innebære at økonomien ved fakultet blir enda strammere i 2014 enn for Det forsterker nødvendigheten av de ovennevnte tiltak. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) EFL anslår at mindreforbruket for 2012 blir om lag 14 mill. kroner. Fakultetet har etter søknader i løpet av året fått inn om lag 9 mill. kroner i eksterne midler til ulike øremerkede tiltak. Midlene har hovedsakelig kommet fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Av fakultetets mindreforbruk antar EFL at om lag 12 mill. kroner er bundet opp i ulike tiltak i Ubundne midler anslås til 2 mill. kroner. EFL har det siste året økt antall tilsatte på grunn av ny, mer ressurskrevende grunnskolelærerutdanning, økt satsing på nettbaserte studier og etablering av mastergradsstudie i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. De ubundne midlene vil hovedsakelig bli disponert til lønnsmidler innenfor disse områdene. Budsjettforslaget legger opp til en vekst i realbudsjetterte enheter, universitetssatsing og ulike strategiske og øremerkede tiltak som er høyere enn økningen i tildelingen til fakultetene. Noen av disse budsjettpostene tilfaller fakultetene, men utviklingen med at en stadig større del av budsjettet tildeles utenom budsjettfordelingsmodellen fortsetter i budsjettforslaget for Dette bidrar til å redusere de tiltenkte effektene av modellen, i tillegg til at primærvirksomheten dermed får redusert sine ressurser. Dette er etter fakultets syn en uheldig utvikling. Etter EFLs oppfatning bør HiT tilstrebe en økning i andelen av budsjettet som fordeles til fakultetene etter budsjettfordelingsmodellen. Reduserte tildelinger til primærvirksomheten kan over tid få alvorlige konsekvenser for tilbudet til studentene. Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

13 8 Det legges i budsjettforslaget opp til en tildeling til EFL på totalt 113,782 mill. kroner. EFL får i 2013 redusert sin relative andel av samlet ramme til fakultetene, og ligger an til å få en budsjettøkning fra 2012 på om lag 2 %. Tildelingen er ikke tilstrekkelig til å dekke stipulert lønnsvekst på 4 %. Den foreslåtte rammen innebærer dermed en reell innstramming for fakultetet, noe som er bekymringsfullt i en periode med vekst i studenttall. Studiepoengproduksjonen for EFL våren 2012 var imidlertid meget god (+11,4 %), og dersom det ikke skjer store endringer høsten 2012, tyder dette på at satsingen gir resultater i form av en bedre uttelling i undervisningskomponenten i budsjettet for Det signaliseres i budsjettforslaget at behovet for midler til en del konkrete tiltak vil bli vurdert spesielt i revidert budsjett for Kostnader knyttet til Nefsis-lisensene for å drive fjernundervisning vil bli vurdert i den forbindelse. Dette tiltaket vil EFL kommentere nærmere i avsnittet om e-læring. EFL ser positivt på at det også tas sikte på å vurdere en begrenset støtte til etablering av barnehagelærerutdanningen i revidert budsjett for Førskolelærerutdanningen kommer til å bli kraftig endret og omstrukturert som følge av ny rammeplan som ble vedtatt denne sommeren. Fra å være en utdanning bestående av 10 separate fagområder skal den nå være en flerfaglig utdanning med 6 kunnskapsområder, bacheloroppgave og fordypningsemner. Til sammen må det utarbeides 13 nye emneplaner. Overgangen til flerfaglighet gir utfordringer ved at kunnskapsområdene går på tvers av etablert instituttstruktur. Det at 3 institutter er inne i flere av kunnskapsområdene gir en mer ressurskrevende organisering, og utfordringer med å etablere tverrfaglige møteplasser mellom faggrupper på ulike institutter. Det er nødvendig å sette av tid og rom for slike møteplasser i forkant av etableringen av den nye utdanningen. Videre må kvalifikasjonsrammeverket innarbeides i utdanningen, og det arbeides med å få til gode tilpasninger til ulike masterutdanninger ved flere fakulteter ved HiT. 712 studenter er nå inne i ulike førskolelærerutdanninger ved EFL. Utdanningen tilbys på 3 studiesteder som heltid- og deltidsutdanning, samt nettbasert. I tillegg kommer Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Det blir en krevende overgangsfase med utfasing av førskolelærerutdanning og innfasing av ny barnehagelærerutdanning, og det er av avgjørende betydning for EFL å lykkes i en utdanning som har stor rekruttering. Det er fra departementets side foreløpig ikke lagt opp til noen justering i kostnadskategori, slik vi så ved etablering av ny grunnskolelærerutdanning. EFL vil komme tilbake med et godt dokumentert underlag for kostnader knyttet til implementering av ny BLU i god tid før arbeidet med revidert budsjett for Fakultet for helse- og sosialfag (HS) HS, som over tid har hatt et akkumulert merforbruk, antar å ha et regnskapsmessig merforbruk på ca. 1 mill. kroner ved årets utgang. Over flere år har fakultetet redusert det akkumulerte merforbruket gjennom effektiviseringstiltak og kostnadskutt. Dersom prognosen blir faktisk resultat, er fakultetet fornøyd, men uttrykker også en viss bekymring. Ved inngangen av 2012 hadde fakultet et svært anstrengt budsjett, ikke bare pga av tidligere akkumulert merforbruk, men også som følge av lav basisbevilgning grunnet lav studiepoengproduksjon i Inneværende år har vært et økonomisk krevende år for fakultetet. Det har vært høy fokus på økonomi- og aktivitetsstyring og budsjettkontroll, noe som igjen har medført intern slitasje. Fakultet har i løpet av 2012 gjort endringer i bachelorutdanningene på sykepleie som på sikt vil gi bedre kvalitet og mer enhetlig utdanning mellom heltid og deltidsutdanningene. Dette kan gi effektivisering på lang sikt, men på kort sikt betyr det en betydelig belastning på lærerressursene, som både må tilpasse undervisning til gamle og oppdelte studieløp på heltid og deltid sykepleie, og oppstart av ny organisering av sykepleiestudiet fram og med høst Fakultetets bachelorprogram er ressurskrevende både undervisningsmessig og studieadministrativt. Det er store kull, og byggingsmessig infrastruktur som muliggjør effektiv auditoriumsundervisning er ikke på plass. Det er Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

14 9 også en stor administrativ og pedagogisk logistikk som skal til for å få igjennom store kull i mange praksisløp med mange avtaler. Fakultetet er i ferd med å bygge seg opp i andelen førstekompetente, hvilket igjen gir økte lønnskostnader. Samtidig har lønnsveksten i andre stillinger enn topp- og førstestillinger som følge av lokale og sentrale forhandlinger, bidratt til at fakultetets økte budsjettrammer spises opp av økt lønnsvekst. Fakultetet er også bekymret over en utvikling hvor ikke fakultets utdanningsprogram og forskningsaktiviteter inkluderes og satses på som et ledd i å realisere universitetsambisjonene til høgskolen. Profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag er viktige utdanningsprogram for høgskolen og det er viktig at disse utdanningsprogram og forskning, blir et ledd i å realisere universitetsambisjonene. Fakultetet ser en utvikling, hvor store deler av HS sitt budsjett må brukes til å drifte bachelorutdanningene for stadig større studiekull, og ikke til å utvikle bedre samspill mellom forskning og yrkesfeltene for utdanningene. Fakultetet har gjennom nåværende budsjett og fordelingsmodell, liten mulighet til å øke kapasiteten i våre utdanninger, samt å utvikle programtilbud 2 og 3 syklusnivå i tråd med kvalifikasjonsrammeverket. HS har i tillegg liten mulighet til å utvikle forskningsinsentiver til å drive mer praksisrettet FoU-virksomhet for utdanningenes yrkesfelt. Fra å ha betaling pr. student til praksisfeltet må fakultetet avsette større beløp til samarbeid mellom høgskolen og utdanningenes praksissteder ( samarbeidsmidler ). Disse samarbeidsmidlene anbefaler fakultetet blir tildelt som øremerkede tiltak knyttet til universitetssatsningen og til å utvikle universitetskvalitet. I senere år har HS redusert størrelsen på samarbeidsmidlene pga stramme økonomiske budsjett. Dette er en uheldig utvikling. Fakultetet ønsker derfor at det avsettes øremerkede ressurser til å drive praksisrettet FOU virksomhet for helse og sosialfaglig utdanninger. Dette fordi utdanningene er organisert med mange og ulike praksisfelt, og ofte knyttet til primærvirksomhet og spesialisthelsetjenestene. Sektorene har mye erfaringsbasert kunnskap som ikke er systematisk evaluert og undersøkt. Samspillet mellom HS sine utdanningsprogram og FoU-arbeid har som mål at studentene skal opparbeide kritisk evne, ikke minst i utøvelsen av yrket. Tett oppfølging i praksis og tett dialog med praksisutøvere er en viktig forutsetning for å holde kvalitetsmål i utdanningene. Det eneste økonomiske incitament HS har til å få tett dialog og fremme praksisrelevante FoU-prosjekt er samarbeidsmidlene og praksisrelatert forskning. HS ønsker å tilrettelegge for økt deltakelse av studenter i FoU-prosjekt og mer anvendte og relevante prosjekt for samarbeidspartnere i praksisfeltet. Fakultetet er av den mening at dette kan være med på å realisere HiTs universitetsambisjoner i forhold til å bli et profesjonsorientert universitet, og ikke bare et vitenskapsdisiplinorientert universitet. Med nåværende budsjett vil det være vanskelig å styrke praksisnær forskning og utviklingsarbeid som er relevant for HS praksisfelt. Fakultetet er av den oppfatning at om midlene til mer praksisrettet FOU styrkes og inngår i universitetssatsningen, vil dette gjøre det mer attraktivt for andre å samarbeide om slike prosjekt. Avslutningsvis vil fakultetet fremheve de utfordringer som knytter seg til at HS kun har de yrkesrettede profesjonsutdanningene som bærebjelke. Dette kommer etter fakultetets mening veldig godt frem i at HS kun tildeles 1,3 mill. kroner av totalt 16 mill. kroner avsatt til universitetssatsningen. Dette kan gi uheldige konsekvenser og fakultetet mener at satsningen ikke samsvarer helt med det sektormål som fremkommer i orientering til statsbudsjettet for Her fremkommer at det skal legges særlig vekt på økt kapasitet i høyere utdanning, særlig profesjonsfagene. Fakultetet kan ikke se at årets høgskolebudsjett ivaretar dette målet for våre profesjonsutdanninger. For HS er konklusjonen at utkast til budsjett for 2013 er stramt, men fakultetet er tilfreds med et noe økt handlingsrom. Hovedstrategier for HiT og HS-karakteristiska, kan fortsatt lede til en negativ spiral Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

15 10 og fakultetet anbefaler derfor at universitetsambisjonen i større grad må inkludere, og ha effekt på, HS sine profesjonsutdanninger. Fakultet for teknologiske fag (TF) Forslag til budsjett for 2013 er akseptabelt for TFs del, men når fakultetet har ansatt i de stillingene som er ledige, blir budsjettet stramt. TF har kostbare læringsmetoder, og all praksis gjennomføres på fakultetet. Det er viktig med utstyr som er oppdatert og moderne. Fakultetet er derfor glad for tildelingen av øremerket midler til innkjøp av utstyr. TF ønsker til tross for positive føringer å fremheve et punkt som vil gjøre 2013 mer utfordrende og bekymringsfullt enn ønsket; det er økte lønnsutgifter. TF har gjennomført intervjuer til flere stillinger og regner med å ønske nye medarbeidere velkommen innen mars Dette vil øke lønnsutgiftene. TF vil også få økte lønnsutgifter på grunn av innføring av ny rammeplan. Både vår og høst 2013 vil fakultetet ha dobbeltundervisning (utbetaling av overtid) og innkjøp av ekstra personell. Selv om det er besluttet at oppgraderingen av bygg E utsettes til 2014, og derfor ikke vil belaste TFs budsjett i 2013, er fakultetet bekymret for utgiftene i forbindelse med dette. Forskningsklyngen innen energi og miljø vil ikke lenger få finansiering, men stipendiaten som er ansatt der skal ha lønn ut oktober, noe som vil gi ekstra belastning på fakultetet. Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

16 11 1 Utdanning Midler knyttet til tiltak under pkt. 1.1 Utviklingstiltak; Universitetssatsing, tiltaket Evaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning, under pkt. 1.1 Utviklingstiltak; Andre utviklingstiltak og pkt. 1.2 Øremerkede tiltak foreslås bevilget til de respektive fakulteter iht. formål for hvert tiltak. Viserektor for utdanning gis helhetlig ansvar og myndighet for midler knyttet til tiltak under pkt. 1.1 Utviklingstiltak; Andre utviklingstiltak, med unntak av tiltaket Evaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning, og pkt. 1.3 Fellestiltak samt lønns- og driftsmidler for Utdanningsseksjonen under pkt I myndigheten ligger det også at Viserektor for utdanning kan omdisponere internt mellom de ulike tiltakene og lønns- og driftsmidlene i løpet av året. 1.1 Utviklingstiltak Universitetssatsing Strategiske tiltak som understøtter universitetssatsingen gjelder bevilgninger til doktorgradsprogram, mastergradsprogram i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, mastergradsprogram i pedagogikk og nytt mastergradsprogram i økonomi og administrasjon. I tillegg kommer Senter for omsorgsforskning Sør, som står omtalt under forskningskapitlet. Det årlige budsjettet er basert på kostnadsberegning for det enkelte doktorgradsprogram. I 2013 tas det sikte på å foreta en gjennomgang av kostnadsnormen for doktorgradsprogrammene. De tre mastergradsprogrammene som det gis særskilt støtte til under dette kapittelet er alle etablert uten basisfinansiering fra KD. I høringsrunden kom det følgende kommentarer til universitetssatsingen i budsjettet for 2013: AF er fornøyd med at det i 2013 tas sikte på å foreta en gjennomgang av kostnadsnormen for doktorgradsprogrammene. Fakultetet mener det er lurt at det i samarbeid med doktorgradsutvalgene utarbeides enkle felles retningslinjer for hva som skal legges til grunn for å få frem kostnadsnormen. Det vil sikre lik praksis for kostnadsberegning i de tre miljøene som har doktorgradsutdanning. EFL konstaterer at tildelingen i stor grad følger den vedtatte opptrappingsplanen i langtidsbudsjettet, og at det i tillegg er lagt inn en tilleggsbevilgning til etablering av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon. Universitetssatsingen finansieres av institusjonens grunnbevilgning, og er et tungt løft både på fellesnivå og for fakultetene. På sikt kan det bli vanskelig å opprettholde et godt kvalitativt tilbud til studentene på våre grunnutdanninger når universitetssatsingen finansieres av grunnbevilgningen. EFL er tilfreds med at det i 2013 tas sikte på å foreta en gjennomgang av kostnadsnormen for doktorgradsprogrammene. Doktorgradsstudium i kulturstudier kr Doktorgradsstudiet ble godkjent i februar 2012, og er et samarbeid mellom AF og EFL. I den ordinære budsjettbehandlingen for 2012 ble det bevilget 1,6 mill. kroner for å finansiere en professorstilling ved hvert av fakultetene. I revidert budsjett for 2012 ble studiet tilført ytterligere 1,15 mill. kroner for å dekke oppstartskostnader og øvrige driftskostnader. Dette ga en samlet bevilgning på 2,75 mill. kroner for I budsjettet for 2013 er studiet styrket med en ny 50 % administrativ stilling fra Dette er en forskuttering i forhold til langtidsbudsjett (S-sak 130/11) der denne først er lagt inn fra Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

17 Stillingen vil få helårsvirkning i budsjettet for Den administrative stillingen er lagt til AF. Det foreslås å bevilge 3,4 mill. kroner til doktorgradsstudiet i kulturstudier i budsjettet for I høringsrunden kom AF og EFL med følgende kommentarer knyttet til doktorgradsstudiet i kultur: AFs oppfatning er at de to professorstillingene som skal finansieres er en til AF og en til EFL. 50 % administrativ stilling (PhD-koordinator) skal være ved AF. Det som da er igjen av den totale øremerkingen må PhD-utvalget lage et budsjett for. Disse midlene skal dekke andre kostnader bl.a. til bibliotek, reiser, møter samt frikjøp av fast ansatte ved de to fakultetene som bidrar inn i doktorgradsarbeidet. Maler for vurdering av tidsbruk for egne ansatte er gitt fra Viserektor for FoU og bør legges til grunn. Fakultetet har sett for seg at det er AF som har ledelsen av PhD-utvalget og ser det som naturlig at det er fakultetet som tildeles alle midlene og administrerer utbetaling til de fakultet og institutt som bidrar i dette arbeidet i henhold til vedtatt budsjett for utvalget. EFL mener at studiet er et samarbeid hvor AF har det administrative ansvaret, men hvor AF og EFL for øvrig er likeverdige parter. Budsjettet er for 2013 styrket med en ny 50 % administrativ stilling fra Denne stillingen er tenkt lokalisert ved AF. På bakgrunn av dette synes det naturlig at midler til en 50 % stilling med halvårseffekt blir tilført AF for Lønnsmidler til en professorstilling ved hvert fakultet må videreføres, og EFL foreslår at denne satsen justeres opp til 1,0 mill. kroner. Restbeløpet, 1,25 mill. kroner, bør fordeles likt mellom AF og EFL. EFL vil understreke at det er svært viktig å få på plass en klar avtale hvor fremtidig fordeling av kostnader og inntekter mellom AF og EFL for denne doktorgraden blir avklart. Her må institusjonsnivået etter EFLs syn innta en aktiv rolle. Rektors merknad Jeg mener at fakultetene seg i mellom må bli enige om organiseringen av studiet, og påse at det utarbeides budsjett for Videre må det utarbeides et revidert langtidsbudsjett som viser framtidige inntekter og kostnader, samt kostnadsfordelingen mellom fakultetene. Etter at PhD-utvalget har utarbeidet et realistisk langtidsbudsjett med både en inntekts- og en kostnadsside, kan institusjonsnivået gjerne bistå med å utarbeide en avtale mellom fakultetene. Driftsmidlene er i budsjettet for 2013 lagt til AF. Jeg gir AF anledning til å viderefordele midler til EFL. Jeg går videre inn for å opprettholde satsen på kroner for en professorstilling. Doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk kr Det vises til langtidsbudsjett for perioden (S-sak 130/11), der kostnadsberegningen for doktorgradsstudiet i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk fremkommer på s. 6. I budsjettet for 2012 ble det satt av 7,5 mill. kroner til studiet. I samsvar med langtidsbudsjettet er dette beløpet videreført med lønns- og priskompensasjon i budsjettet for Det foreslås derfor 7,73 mill. kroner til doktorgradsstudiet i prosess-, energi- og automatikkteknikk i budsjettet for Doktorgradsstudium i økologi kr Doktorgradsstudiet i økologi ble godkjent i november 2010 og startet opp høsten Kostnadsberegning for studiet ligger i langtidsbudsjett for perioden , s. 7 (S-sak 130/11). I budsjettet for 2012 ble det bevilget 3,084 mill. kroner til studiet. Dette dekker blant annet to professorstillinger. I budsjettet for 2013 er studiet styrket med en ny 50 % administrativ stilling fra Dette er en forskuttering i forhold til langtidsbudsjett (S-sak 130/11), der denne først er lagt inn fra Stillingen vil få helårsvirkning i budsjettet for Det foreslås å bevilge totalt 3,4 mill. kroner til doktorgradsstudiet i økologi i budsjettet for Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

18 13 Mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge kr Et sentralt mål for mastergraden er å utvikle kompetanse til å forstå og fortolke barn og unge på bakgrunn av deres psykososiale og kulturelle kontekst. Dette skal bidra til handlingskompetanse i forhold til de nye utfordringene som barn og unge står ovenfor. Samarbeidsrelasjoner med barn og unge og deres familier er sentralt. For øvrig henvises det til S-sak 118/06. Mastergradsstudiet er etablert uten basisfinansiering. Det foreslås bevilget kroner til dette tiltaket for 2013, hvilket er i samsvar med langtidsbudsjettet for perioden (S-sak 130/11). Mastergradsstudium i pedagogikk, med vekt på didaktikk og ledelse kr Mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse ble igangsatt høsten Studiet er viktig som faglig satsingstiltak i forbindelse med høgskolens oppfølging av grunnskolelærerutdanningene. Mastergradsstudiet er etablert uten basisfinansiering. Det foreslås bevilget kroner til dette tiltaket for 2013, hvilket er i samsvar med langtidsbudsjettet for perioden (S-sak 130/11). Mastergradsstudium i økonomi og administrasjon kr AF, ved Institutt for økonomi og informatikk, ønsker å sende søknad om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon til NOKUT innen Det er et mål å kunne ta opp studenter til studiet høsten Mastergradsstudiet planlegges etablert uten basisfinansiering. I henhold til kostnadsberegning for studiet, som ble lagt fram for styret i forbindelse med etablering av professorat i bedriftsøkonomiske fag i styremøtet 18. september 2012 (S-sak 74/12), har tiltaket et udekket budsjettbehov på kroner for Det foreslås med dette at fakultetet bevilges kroner i forbindelse med etableringen av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon for Andre utviklingstiltak E-læring kr I henhold til strategisk plan skal HiT være langt framme innenfor høyere utdanning når det gjelder å ta i bruk e-læring og ny teknologi innen primærvirksomheten og støttetjenestene. Formålet med e-læring er blant annet å: Øke kvaliteten på undervisningen Øke fleksibiliteten for studenten Gjøre HiT til en mer attraktiv og moderne høgskole Det er utarbeidet en egen handlingsplan for e-læring for perioden De viktigste målene i handlingsplanen er: Etablere et internt e-læringsnettverk og avklare tilhørende roller/ansvar Øke kompetanse og motivasjon knyttet til e-læring i avdelingene Etablere/anskaffe nødvendig infrastruktur/verktøy Tilrettelegge for etablering av e-læringsprosjekter i avdelingene Øke tilførselen av eksterne midler knyttet til e-læring Utvide samarbeid med andre institusjoner Etablere forskernettverk innenfor nettbasert undervisning Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

19 14 Handlingsplanen skal være gjenstand for årlige konkretiseringer og justeringer. Det foreslås at satsningen på e-læring intensiveres i 2013 gjennom å øke bevilgningen fra kroner for 2012 til 1,8 mill. kroner i budsjettet for Det forutsettes at mål og tiltak for satsningen på e-læring i 2013 konkretiseres før midlene stilles til disposisjon. Den foreslåtte bevilgningen til e-læring vurderes på nytt i revidert budsjett for I høringsrunden kom AF og EFL med følgende kommentarer knyttet til e-læring: AF støtter føringen om at konkretisering av mål og tiltak for e-læring må være på plass før de foreslåtte midlene stilles til disposisjon. Fakultetet satser mye på e-læring blant annet ved å avsette midler til en stilling i 2013 som skal være i front i forhold til opplæring og tilrettelegging for ansatte som driver med e-læring. AF er positive til satsingen som nå er foreslått og håper det blir en god samordning for hele HiT innenfor dette viktige feltet. Fakultetet regner med at deler av de foreslåtte midlene kommer til å tilfalle fakultetene i en eller annen form. EFL ser positivt på HiTs ønske om å være langt framme innenfor høyere utdanning når det gjelder å ta i bruk e-læring og ny teknologi innen primærvirksomheten og støttetjenestene. Fakultetet har i en årrekke satset betydelig på oppbygging av kompetanse og investering i utstyr for å kunne tilby nettstudier. Det er imidlertid svært viktig at tiltakene som iverksettes bygger opp under den kompetansen som finnes på fakultetsnivå, der studiene faktisk foregår, og at ikke betydelige midler går med til tiltak sentralt. EFL er beredt til å innta en sentral rolle i forvaltningen av disse midlene for å utvikle e-læringen ved institusjonen videre til beste for alle fakulteter. Nefsis-lisensene for å drive fjernundervisning skal tas som en del av diskusjonen vedrørende e-læring i revidert budsjett. EFL har brøytet nytt land ved utviklingen av nettstudier i HiT. Når denne undervisningsformen nå er etablert i HiT, er det etter EFLs syn naturlig å betrakte lisenskostnadene som nødvendig infrastruktur ved HiT. På lik linje med at flere campusstudenter kan medføre økte kostnader til fysiske klasserom, vil flere nettstudenter medføre høyere lisenskostnader. Flere fakulteter er i gang med å tilrettelegge for e- læring, og det er avsatt midler til nettundervisningsrom også ved AF og TF i investeringsmidlene for For studieåret 2012/2013 er kostnaden kroner for lisenser og serviceavtaler for 260 lisenser (samtidige brukere). 37 av lisensene er kjøpt av andre driftsenheter i HiT. EFLs 223 lisenser drifter ca 620 nettstudenter og et stort antall tilsatte. Kostnaden per bruker ligger dermed godt under kroner pr. år. EFL ser det som meget positivt at HiT i revidert budsjett vurderer om kostnaden ved lisenser for nettstudentene bør betraktes som en felleskostnad i høgskolen. Evaluering av nettbasert grunnskolelærer utdanning kr KD har pålagt HiT å gjennomføre evaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning. NIFU er etter anbudskonkurranse valgt som leverandør av evalueringen. Evalueringen gjennomføres i I revidert budsjett 2012 (S-sak 25/12) ble det bevilget kroner, mens det i budsjettet for 2013 foreslås bevilget kroner. Evalueringen vil med dette være å anse som fullfinansiert. Kvalitetssikringssystem kr Etter NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiT i 2009, er det gjennomført endringer i kvalitetssikringssystemet de senere årene. I budsjettet for 2013 foreslås det bevilget kroner til å gjennomføre forbedringer i kvalitetssikringssystemet. 1.2 Øremerkede tiltak Desentralisert høgskoletilbud kr HiT mottok i 2006 et øremerket tilskudd fra KD til desentralisert høgskoletilbud. Tilskuddet ble lagt inn i den ordinære grunnbevilgningen med ca 1,2 mill. kroner fra og med I perioden har støtten til desentralisert høgskoletilbud ligget på om lag samme nivå, årlig justert for lønns- og prisstigning. Det foreslås at støtten videreføres på samme nivå. Dette utgjør 1,576 mill. kroner i Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

20 15 budsjettet for 2013, og det foreslås samtidig tilsvarende fordeling mellom EFL og HS som for årene Forkursklasser ingeniørutdanning kr HiT overtok i løpet av år 2000 ansvaret for to forkursklasser for ingeniørutdanningen fra Telemark fylkeskommune (60 plasser). Aktivitetene foregår ved TF, og HiT har siden år 2000 øremerket midler til forkursklassene i det interne budsjettet, med årlig justering for lønns- og prisstigning. Midlene videreføres i budsjettet for 2013 på tilsvarende nivå som i perioden , totalt 2,884 mill. kroner. Midlene overføres TF. Videreføring av nye studieplasser, fordeling av basisfinansiering kr HiT har fått tildelt nye studieplasser i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2009, statsbudsjettet 2011 og revidert nasjonalbudsjett Midler knyttet til disse studieplassene tildeles som øremerkede midler til fakultetene. Tabellen under viser opptrappingen av nye studieplasser i perioden : Budsjettår Ant. studiepl Kat. høst 2009 høst 2010 høst 2011 høst 2012 høst 2013 Endring Statsbudsjett 2009 Førskolelærerutdanning, 3 år 25 E Revidert nasjonalbudsjett 2009 Grunnskolelærerutdanning (GLU), 4 år 10 E Videreutdanning i barnehagepedagogikk (PBU), 1 år 15 E Videreutd. pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere, 1 år 10 E Grunnutdanning innen helsefag, 3 år 15 D Sykepleierutdanning, 3 år 15 E Bachelor i ingeniør- og informasjonsteknologi, 3 år 10 E Master i ingeniør- og informasjonsteknologi, 2 år 10 C Sum budsjett Statsbudsjettet 2011 Frie studieplasser kat. D, 4 år 15 D Frie studieplasser kat. D, 4 år - omfordelt siste 2 år 5 D 5 5 Frie studieplasser kat. D, 4 år - omfordelt siste 2 år 10 D Lærerutdanning, 4 år 4 E Sum budsjett Revidert nasjonalbudsjett 2012 Teknologiske fag, 4 år 5 E Sum budsjett Sum per år Fordeling av nye studieplasser mellom fakultetene HiT fikk 15 frie 4-årige studieplasser i revidert nasjonalbudsjett Jeg foreslår å omfordele disse fra høsten Omfordelingen vil gjelde for de siste to årene av opptrappingsperioden. Jeg foreslår 10 studieplasser som basisfinanisering til mastergradsstudiet i pedagogikk ved EFL og 5 studieplasser til det planlagte nye mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon ved AF. Fordelingen er i hovedsak gjort ut fra at mastergradsstudiet i pedagogikk har startet opp, mens mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon først er planlagt startet opp høsten Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av 29.11.12

Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av 29.11.12 Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av 29.11.12 Notat Journalnr: 2011/1614 Dato: 29.11.2012 S-sak 116/12, Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark Innhold Innledning... 2 1

Detaljer

S-SAK 104/13 STATSBUDSJETTET FOR 2014 - BUDSJETTFORDELING

S-SAK 104/13 STATSBUDSJETTET FOR 2014 - BUDSJETTFORDELING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 19.12.13 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2012/1491 S-SAK 104/13 STATSBUDSJETTET FOR 2014 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Regjeringens forslag

Detaljer

Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av 29.11.12

Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av 29.11.12 Høgskolen i Telemark VEDLEGG 1 Utkast av 29.11.12 Journalnr: 2011/1614 Dato: 29.11.2012 S-sak 117/12, Langtidsbudsjett for perioden 2014-2018 Innhold 0. Innledning... 2 0.1 Oppsummering... 2 0.2 Forventninger

Detaljer

STATSBUDSJETTET FOR 2015 BUDSJETTFORDELING

STATSBUDSJETTET FOR 2015 BUDSJETTFORDELING Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Rektors forslag 04.12.14 STATSBUDSJETTET FOR 2015 BUDSJETTFORDELING 2 Innhold 0 Innledning... 3 0.1 Budsjettfordeling 2015... 3 0.2 Generelle kommentarer til høringsnotat

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: John-Erik Larsen Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 VEDLEGG 3 Høgskolen i Telemark RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 STATUS FOR OPPFØLGINGSTILTAK FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLE I

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer