Revidert budsjett økonomiplan Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Revidert budsjett økonomiplan Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Revidert budsjett økonomiplan Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar revidert budsjett 2012 slik det er fremlagt. 2. Endringer i driftsbudsjett vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1 C og 1 D. Økte rammer fremkommer slik: Frie inntekter (Skatt + inntektsutjevning) økes med kr ,- Eiendomsskatt reduseres kr ,- Totale merinntekter kr ,- som avsettes til disposisjonsfond - kr ,- 3. Endringer i investeringsbudsjett vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 2 A og detaljert investeringsbudsjett. Lånerammen for 2012 settes til kr ,-. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

2 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Revidering av årets budsjett er en del av årshjulet og legges frem for politisk behandling i siste kommunestyret før sommerferien. Grunnlaget for revideringen er revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 15. mai Rådmannen viser også til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomirapport for 1. tertial 2012 sak 057/12, hvor det ble fattet slikt vedtak: 1. Hitra kommunestyre tar økonomisk rapport pr. 1. tertial 2012 til orientering. 2. Rapporten danner grunnlag for revidering av budsjett 2012/økonomiplan Saksopplysninger Revideringen for 2012 er lagt opp på samme måte som tidligere år. Rammeområdene har beregninger av nye behov/uforutsette utgifter, ut fra at det har oppstått nye forhold i løpet av året som ikke var hensyntatt ved behandlingen av budsjettet. Rammeområdene arbeider fortløpende for å tilpasse driften til de rammer som er lagt, det er fokus på økonomi, og det gjøres stadig tiltak for å redusere kostnader. Revideringen legges fram i samlet dokument, og det er foretatt en oppdeling i rammeområdene. Samtidig er det nødvendig å se sammenhengen mellom de ulike områder helheten det er de totale rammer som er avgjørende for hvordan fordelingen skal være. Vanskeligheten er å se helheten, fordi innen de ulike rammeområder er det lover og forskrifter som regulerer driften og som dermed påvirker organisasjonen, og ikke minst medfører økte utgifter. Innen andre rammeområder er lovkravene ikke så tydelige, men oppgavene er likevel knyttet til krav og forventninger. Ut fra en totalvurdering har rådmannen innstilt på ikke å bruke de frie merinntektene for 2012 til å gi økte rammer til rammeområdene, selv om det har oppstått nye behov eller det synes nødvendig med styrking ut over det som er lagt i budsjett. Det er ingen tvil om at rammene gir utfordringer, men samtidig skal det være mulig å forholde seg til disse uten at det må skje drastiske endringer. Rådmannen har derfor valgt å ikke komme med forslag til tiltak i denne omgang, men har satt i gang prosessen med å tilpasse driften til framtidige rammer, slik at det legges fram et budsjett i balanse for 2013 og resten av planperioden. Det er mange nye investeringer, som en følge av stor aktivitet. De nye prosjektene er finansiert med lånemidler, og bruk av fond/momskompensasjon, en forholdsvis høy egenfinansiering er meget positivt. For øvrig vises til kommentarene i budsjettdokumentet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

3 når du vil HITRA KOMMUNE - når du vil Rådmannens forslag

4 Innhold Innhold Regjeringens politikk for kommunesektoren Norsk kommunesektor i urolige økonomiske tider Ansvarlighet og resultater Fornying og innovasjon i kommunesektoren Saman om en betre kommune Samhandlingsreformen Åpenhet i kommunene Styring og samspill Det økonomiske opplegget for Endringer i det økonomiske opplegget for Hitra kommune hovedlinjer Hitra kommunes økonomiske rammebetingelser Fornying og innovasjon Åpenhet Styring og samspill Nærværsarbeid Befolkningsutvikling Virkningene av Regjeringens opplegg for 2013 for Hitra Virkningene av Regjeringens opplegg for 2012 for Hitra Budsjett 2012 konsekvenser Økonomiplan Utfordringene kan oppsummeres slik: Hovedoversikt økonomiplan Drift Rammeområdenes kommentarer til driftsbudsjettet 2012 økonomiplanen Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområdene oppsummert: Investeringer Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan investeringer Vedlegg skjema og tabeller...29 Revidering budsjett/økonomiplan Side 2

5 Budsjettskjema 1 A Budsjettforutsetninger - inntekter i bevilgningsbudsjettet Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Rev. Revidert Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Samhandlingsreformen Utgiftsutjevning Overgangsordning Saker utenfor overgangsordning Distriktsskjønn Ordinært skjønn Søknadsskjønn Inntektsgarantitilskudd (Ingar) Selskapsskatt Tiltakspakken Økt innbyggertilskudd Kompensasjon merverdiavgift Ressurskrevende brukere Sum skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd 3) Refusjoner/interne overføringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte 4) Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andr Avdrag på lån Avdrag lån næringslivet Refusjoner forskuddtering FINANSUTGIFTER NETTO Til dekn. tidl. års merforbruk Til fri disponibel avsetning Til ubundne avsetninger Bruk tidl. års regnsk.mess. mindre Bruk av ubundne avsetninger Dekning tidl. Års underskudd Bruk av likvditetsreserve AVSETNINGER NETTO Overført til investeringsbudsjett Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avskrivninger TIL FORDELING DRIFT Regnskapsmessig mindreforbruk Revidering budsjett/økonomiplan Side 3

6 Rullering budsjett 2012/økonomiplan Rullering av budsjettet/økonomiplanen er en del av årshjulet, med hovedvekt på økonomiplanleggingen, og rådmannen legger med dette fram et revidert budsjett og økonomiplan for perioden Dokumentet årsbudsjett 2012/økonomiplan som ble behandlet av kommunestyret og økonomisk rapportering pr. 1. tertial er utgangspunktet for ny behandling av økonomiplanen. De forutsetninger og nøkkeltall som fremkommer i vedtatt økonomiplan kommenteres ikke i særlig grad. Dette dokumentet har lagt til grunn regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og de momenter som er kommet i tillegg i løpet av Regjeringens politikk for kommunesektoren 1.1 Norsk kommunesektor i urolige økonomiske tider I nasjonalbudsjettet for 2012 la regjeringen fram tilstanden og de samlede utsikter for norsk økonomi kommende år. Disse legger grunnlaget for utviklingen av kommunesektorens rammevilkår. Med dagens regelverk for utjevning av inntektene kommunene imellom, har Hitra kommune svært få muligheter til selv å påvirke sine frie inntekter. Hovedlinjene i regjeringens politikk for kommunesektoren fremkommer nedenfor. Norske kommuner står i en særstilling sammenliknet med kommuner i de fleste europeiske land. Kontrasten til andre land i Europa er stor. Mange land sliter med voksende offentlig gjeld, store kutt i offentlige budsjetter og lav økonomisk vekst. I euroområdet er hver tiende arbeidstaker uten arbeid og de unge er spesielt hardt rammet. I aldersgruppen år er hver femte arbeidstaker uten arbeid, og i noen land er ledigheten enda høyere. Dette er et stort problem, både for dem som rammes og for de landene det gjelder. Mange unge investerer i utdanning, men opplever at samfunnet ikke har bruk for deres kompetanse. Arbeidsledighet, spesielt blant ungdom, har store menneskelige og sosiale kostnader. Arbeidsledighet er sløsing med ressurser. Det kan også føre til sosial uro og mistillit til samfunnet. Norge har klart seg godt gjennom det sterke internasjonale tilbakeslaget i kjølvannet av finanskrisen. Vi har høy aktivitet i økonomien, lav arbeidsledighet og overskudd på statsbudsjettet. Flere forhold har bidratt til dette. Høy aktivitet i petroleumsvirksomheten har hatt positive ringvirkninger på fastlandet. Lave renter, høy vekst i inntektene til personer og familier og utsikter til ytterligere oppgang i petroleumsinvesteringene, kan tilsi at veksten vil holde seg oppe framover. Norge er ikke påvirket av utvikling ute, vi er et lite land med tette økonomiske bånd til resten av verden. Norsk økonomi kan påvirkes på flere måter. Mens resten av norsk økonomi går godt, sliter flere tradisjonelle eksportnæringer. Når veksten hos våre handelspartnere går ned, kan etterspørselen etter varer og tjenester fra norske eksportvirksomheter redusere. Det vil bety lavere aktivitet i Norge. Revidering budsjett/økonomiplan Side 4

7 Langvarig vekst i Kina og andre framvoksende økonomier har bidratt til å løfte oljeprisen til et høyt nivå. Dersom den økonomiske utviklingen i Asia og andre vekstområder får en knekk, kan prisen på råolje falle. Dette kan slå ut i lavere etterspørsel fra oljevirksomheten. Selv om Norge ikke kan skjerme seg mot krisen i internasjonal økonomi, kan vi forberede oss på virkningene. Det viktigste er god styring i egen økonomi. I gode tider må vi bygge opp reserver som kan benyttes til å dempe nedturer i økonomien. Hensynet til eksportbedriftene er særlig viktig. Arbeidsledigheten kan øke i deler av norsk økonomi og i kommuner med mye eksportrettet virksomhet. Derfor er det viktig å føre en budsjettpolitikk som støtter opp om under pengepolitikken og bidrar til en stabil utvikling i norsk økonomi. De foreslåtte inntektsrammene legger til rette for at kommunesektoren kan bygge ut tjenestetilbudet i takt med befolkningsveksten. I tillegg vil det være rom til ytterligere utbygging av tjenestene utover det som kreves for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det er befolkningsvekst i 313 av landets 429 kommuner og alle fylker opplevde økning i innbyggertallet i Befolkningsvekst bidrar først og fremst til en positiv utvikling. Kommuner med sterk vekst i folketallet kan likevel ha utfordringer knyttet til utbygging av tjenestetilbud og infrastruktur. Kommuner som opplever fraflytting, har en utfordring med fallende inntekter og en infrastruktur som ikke er tilpasset færre innbyggere. Flere innbyggere og etterspørsel fra innbyggere om utbygging av kvalitative gode tjenester setter krav til kommunene. Lokale prioriteringer, omstillinger og god økonomistyring er fortsatt nødvendig. 1.2 Ansvarlighet og resultater Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets ressurser. For å sikre innbyggerne høy grad av velferd og fortsatt oppslutning om det kommunale selvstyret, må kommunene yte tjenester av god kvalitet. Til tross for de siste års styrking av kommuneøkonomien vil mange kommune fortsatt oppleve inntektsrammene som knappe. Den sterke inntektsveksten har ført til en kraftig utbygging av tjenestene. I noen kommuner har aktivitetsveksten vært sterkere enn inntektsveksten, og da vil økonomien fremdeles oppleves som stram. God økonomistyring er avgjørende for at den enkelte kommune over tid kan yte et godt og stabilt tjenestetilbud. En sunn økonomi gir økt politisk handlingsrom og bedre kontroll over ressursbruken, og gjør det lettere å tilpasse ressursene når rammevilkårene endres. Netto driftsresultat, som er hovedindikatoren for økonomisk balanse, bør over tid ligge på om lag 3 pst. I 2011 utgjorde netto driftsresultat i kommunene som helhet 2,5 pst. Gjeldsnivået har økt kraftig de senere årene. Den viktigste årsaken er høyt investeringsnivå og lånefinansiering knyttet til dette. Et lavt rentenivå gjør gjelden lettere å bære, men gjeldsoppbyggingen gjør samtidig kommunenes økonomi mer sårbar for framtidige renteøkninger. Samtidig belaster ikke alle gjeld økonomien. Deler av gjelden knytter seg til tjenester som finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne, først og fremst innen tekniske tjenester. Videre knytter noe seg til rentekompensasjonsordningene for skole, institusjoner og kirker, samt startlån og øvrige utlån til næringsliv etc. Staten skal gi kommunene gode og forutsigbare rammebetingelser, men kommunene har selv ansvaret for den økonomiske balansen og den løpende driften og investeringene. En rekke samfunnstrender påvirker behovet for tjenester. Demografisk utvikling, endring i bosettingsmønster, teknologisk utvikling og den private velstandsutviklingen vil ha stor betydning for sammensetningen og nivået på tjenestene. Revidering budsjett/økonomiplan Side 5

8 Sunn økonomiforvaltning krever et godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen. Kommunens utgifter er et resultat av politiske og administrative avgjørelser, og budsjettdisiplinen må forankres på alle nivå. God økonomistyring forutsetter at det tas stilling til avvik fra budsjettet på et tidlig tidspunkt, både administrativt og politisk. 1.3 Fornying og innovasjon i kommunesektoren Endringer i befolkningssammensetning, innbyggertall og innbyggernes forventninger stiller krav til omstilling og fornying. I stortingsmelding «Utdanning for velferd» er behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgstjenestene anslått å øke med årsverk frem mot 2030 og årsverk fram mot I tillegg kommer den generell befolkningsveksten som blant annet krever flere plasser i skole og barnehage og legger press på den kommunale infrastrukturen. Arbeidskraften er, og vil være, en knapp ressurs i kommunesektoren. Kommunene må ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger og foreta nødvendig omstilling. For å bygge kultur for fornying trenger kommunene ledere som dyrker de gode ideene og gir de ansatte rom til å tenke nytt. Bruk av ny teknologi og IKT vil kunne lette arbeidet på visse områder, men det må letes etter organisatoriske og faglige modeller som på best mulig måte kan møte fremtidens utfordringer. Regjeringen tar sikte på å utarbeide en strategi for innovasjon i kommunesektoren våren Utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune» vil være en viktig arena for dette arbeidet. 1.4 Saman om en betre kommune De ansatte er kommunenes viktigste ressurs. Kompetente og motiverte ansatte gir gode tjenester til innbyggerne. Det er avgjørende at kommunene jobber for å redusere sykefraværet og bruken av deltidsstillinger samtidig som de jobber med kompetanseutvikling. Arbeid med rekruttering, omdømme og arbeidsmiljø bidrar til å gjøre kommunene til et attraktivt arbeidssted slik at flere unge velger kommunene som sin arbeidsplass. Hovedaktiviteten i programmet «Saman om ein betre kommune» foregår lokalt, mens det sentrale samarbeidet skal bidra til å utvikle lokalt initierte prosjekter og tiltak. Kommunene som tas opp i programmet får bistand både gjennom arbeidet i nettverk med andre kommuner, og gjennom kompetansetilførsel fra de beste fagmiljøene på området. 1.5 Samhandlingsreformen Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått et utvidet ansvar for og større innflytelse over det samlede helsetilbudet til innbyggerne. Fra 2010 ble det innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten, i tillegg til at kommunene fikk finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Målet med reformen er at alle innbyggere skal ha et helhetlig og sammenhengende helsetilbud av høy kvalitet som er tilpasset den enkeltes behov. De økonomiske virkemidlene gir kommunene anledning til å utvikle sitt eget tjenestetilbud for å sikre en best mulig arbeidsfordeling og et godt pasientforløp. Samtidig legger det til rette for å velge bærekraftige, kreative og kostnadseffektive løsninger. Alle helseregioner har inngått avtaler med kommunene om hvordan samhandling mellom kommuner og sykehus skal foregå. Det arbeides med ny samarbeidsavtale mellom KS og sentrale helsemyndigheter om gjennomføring av reformen. Reformen vil bli fulgt nøye opp bl.a. gjennom bredt anlagte evalueringstiltak. Revidering budsjett/økonomiplan Side 6

9 1.6 Åpenhet i kommunene Regjeringen ønsker en kommunesektor som bygger på tillit, deltakelse og fellesskap. Åpenhet om politiske beslutningsprosesser er avgjørende for å sikre dette. I løpet av de sisten årene har Stortinget vedtatt endringer i kommunelovens regler om møteoffentlighet. Reglene om når kommunale folkevalgte organer kan vedta å lukke møter er skjerpet inn. Reglene er også blitt tydeligere og enklere å praktisere. Dette er viktig for å sikre åpne og gjennomsiktige prosesser i behandlingen av lokalpolitiske saker. Det er også vedtatt nye habilitetsregler for folkevalgte og ansatte i kommunene, som også er styremedlemmer eller lignende i offentlig heleide selskaper. Disse reglene skal sørge for at det er åpenhet og klarhet når det gjelder hvilke interesser den folkevalgte eller ansatte ivaretar i en gitt situasjon. 1.7 Styring og samspill I meldingen «Stat og kommune - styring og samspill» ble prinsippet om juridisk og økonomisk rammestyring stadfestet. Den statlige styringen av kommuner skal baseres på juridisk og økonomisk rammestyring, veiledning og dialog. Rammestyringsprinsippet har ligget til for den statlige styringen siden For regjeringen er det viktig at den samlede statlige styringen ikke må svekke fordelene kommunene har som arenaer for demokrati, prioriteringer og tilpasning, og hvordan dette virker som en drivkraft i fornyelsen av offentlig sektor. Det vil derfor arbeides videre med utviklingen av prosesser og prosedyrer i staten som bidrar til god etterlevning av rammestyringsprinsippene. Kommunen forvalter mer enn en tredjedel av statsbudsjettet og derfor er det viktig at staten legger til rette for effektiv ressursbruk. Spesielt vil dette være viktig i lys av den demografiske utviklingen og framtidige pensjonsforpliktelser. Kommunene har nærhet og kjennskap til innbyggernes behov og kan derfor se utfordringene på ulike områder i sammenheng. Gjennom rammefinansiering kan kommunene prioritere tilgjengelige ressurser til de områdene der de gir størst nytte. Mange velferdstjenester er komplekse der tilbudet må tilpasses individuelt. Hvis summen av den statlige styringen blir for detaljert og stram, kan dette svekke muligheten til å se ulike tjenester i sammenheng, gjøre det vanskelig med individuell tilpasning og hindre effektiv bruk av ressursene. Målsettingen er et bedre samarbeid mellom stat og kommuner om kvalitetsutvikling, effektivisering og kompetansehevning. Slike tiltak vil være mer målrettet enn øremerking og detaljert regelstyring. I dette samspillet er det viktig at staten har en tilbyderrolle, og at kommuner med utviklingsbehov melder seg på. Kommunene har en viktig rolle som samfunnsutvikler, å være en aktiv samfunnsutvikler innebærer et mangesidig arbeid for å utvikle næringslivet og skape gode levekår for befolkningen i videste forstand. I denne rollen som samfunnsutvikler, skal de statlige føringene være avgrenset og den lokale friheten stor. Den enkelte kommune må jobbe sammen med frivillige organisasjoner, næringsliv og regionale statsetater for å få til gode resultater. 1.8 Det økonomiske opplegget for 2013 Den reelle veksten i kommunenes samlede inntekter legges opp til mellom 5 1/4 og 6 mrd. kr i Av dette utgjør de frie inntektene en økning på mellom 4 3/4 og 5 mrd kr, som er en realvekst på om lag 1,7 pst. Inntektsveksten i 2012 må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen. Beregninger indikerer merutgifter i kommunesektoren på om lag 3,5 mrd kroner, hvorav 3,1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten av frie inntekter. Inntektsveksten for 2012 som varsles i kommuneproposisjonen, er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå i kommunesektorens inntekter i Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i Revidering budsjett/økonomiplan Side 7

10 2012 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2012 som nå varsles kunne bli endret. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2012 er oppjustert med 2,3 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet Veksten i kommunesektorens inntekter i 2013 er regnet fra det oppjusterte inntektsnivået som nå legges til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Statsbudsjettet i oktober vil gi en ytterligere konkretisering av inntektsrammene og oppgavene for På vanlig måte legges det opp til at skatteøret for 2013 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet Skatteøren fastsettes bl.a. på grunnlag av gjeldende målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunens samlede inntekter. Staten vil innenfor rammen av konsultasjonsordningen ha dialog med kommunesektoren om det økonomiske opplegget for Hittil i år har partene blant annet drøftet kommunesektorens økonomiske situasjon og økonomiske konsekvenser i 2013 knyttet til demografiske endringer. I tilknytning til framleggelsen av statsbudsjettet for 2013 vil partene drøfte prioriteringer av kommunesektorens oppgaver innenfor den foreslåtte inntektsrammen. Det forventes økt pensjonspremie i 2012 som en følge av at beregningsrenten for ny pensjonsopptjening i livsforsikring er satt til maksimalt 2,5 pst. I tillegg peker departementet på at den finansielle uroen i 2011 ga svakere resultater i pensjonsordningene, og dermed en reduksjon i overskuddet som tilbakeføres til kommunene. 1.9 Endringer i det økonomiske opplegget for 2012 Det er enkelte mindre anslagsjusteringer i revidert nasjonalbudsjett. Realveksten i de samlede inntekter anslås nå til 5,1 milliarder kroner, mot 4 mrd. kroner i nasjonalbudsjettet høsten Nivået på de frie inntektene er endret fra 2,7 mrd. kroner til 3,5 mrd. kroner. Den samlede kostnadsveksten i 2011 (deflatoren) endret fra 3,25 pst. til 3 pst. Etter at nasjonalbudsjettet ble lagt fram har det kommet informasjon som har betydning for kommunesektorens i 2012: o Reduksjon som følge av lavere renteforutsetninger for renteavhengige tilskuddsposter 0,3 mrd. kroner o Skjønnstilskudd eksremværet «Dagmar» - økt skjønnsramme 145 mill. kr. o Utvidelse av investeringsrammen for rentekompensasjon ved istandsetting kirker 300 mill. kr. o Kompensasjon økt barnehageetterspørsel ved omlegging av kontantstøtteordningen 122 mill. kr. o Lønnsveksten i 2012 i norsk økonomi anslås nå til 3,75 pst. mot 4 pst. i nasjonalbudsjettet. o Rammen for lønnsoppgjøret i kommunesektoren er ennå ikke avklart. o Skatteanslaget er oppjustert 2,3 mrd kroner. 2. Hitra kommune hovedlinjer Regjeringens mål om en god og effektiv offentlig sektor med felles velferdsordninger er nødvendige forutsetninger for å sikre likeverdige tjenester til våre innbyggere. Hitra kommune har og vil få ytterligere krav som velferdsleverandør. De økonomiske rammebetingelsene vil ikke øke tilstrekkelig til å dekke økte krav, derfor er det effektivitet og helhetstenkning i videste forstand som må være bærebjelken i hele vår tjenesteyting. I all planlegging må det legges vekt på at det hele tiden skjer endringer og disse må vi hensynta så godt som mulig. Kvalitet er et nøkkelord i alle sammenhenger. Kompetanse må få enda mer fokus, for Revidering budsjett/økonomiplan Side 8

11 skal organisasjonen Hitra kommune være i stand til å ivareta sin rolle og funksjon, samt utvikle og dyktiggjøre seg, må det skje med bakgrunn i kompetanse og kvalitet. Kommunens arbeidsgiverrolle må også få et bredere fokus, det handler både om å ivareta arbeidstakerne, men også om å stille krav og være tydelige overfor ansatte. 2.1 Hitra kommunes økonomiske rammebetingelser Statens overføringer til kommunene er hovedinntekten som danner grunnlaget for det velferdstilbudet som kan ytes i den enkelte kommune. Hitra kommune har lagt og legger de gitte inntektsrammene til grunn for sine budsjetter /økonomiplaner. Ut fra disse fordeles rammene til tjenesteområdene, basert på meldte behov og ønsker. Behov/ønsker er høyere enn inntektene, både ut fra at aktivitetsnivået er svært høyt og at vi ikke er flinke nok til å ta signalene om at inntektsrammene ikke vil øke nok til å møte kravene i velferdstilbudene. Samtidig som overføringene ikke er helt forutsigbare, og at det er flere forhold som påvirker inntektene enn det som signaliseres gjennom statsbudsjett og revideringen av dette. Statens ønske om rammefinansiering har vært bærende i mange år, og dette er ønskelig også fra vår side. Samtidig så er det et paradoks at ordninger med særtilskudd medfører økt fokus og opprustning av enkelte områder. Når særtilskuddet så skal innarbeides i rammefinansieringen er all erfaring at det medfører mindreinntekter. Innlemmingen av barnehagetilskuddet er et godt eksempel, og det blir spennende å se hvordan samhandlingsreformens innlemming i rammetilskuddet slår ut i årene som kommer. Utviklingen av de frie inntektene fremkommer i følgende tabell: Årlig økning skatt/rammetilskudd Rammetilskudd Skatt Rammetilsk/skatt Økningen fra 2010 til 2011 påvirkes av at barnehagetilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet, dette tilskuddet utgjorde ca. 15 mill. kr. Utviklingen innen lønn og sosiale utgifter har vært slik: Årlig økning lønn og sosiale utgifter Lønn Pensjon Arb.g.avg Lønn/sos.utg Tabellen viser de reelle tall, men kan ikke stilles opp mot hverandre, fordi lønnsutviklingen også er ut fra ønskede prioriteringer. Lønnsoppgjøret i 2010 utgjorde bortimot 6,5 mill. kr., mens det for 2011 utgjorde opp mot 5 mill. kr. Inntektsoversikten viser at de årlige overføringer er meget variable. Økning av arbeidsgiveravgift fra 2003 påvirker både denne og dermed rammetilskuddet. Fra 2007 ble arbeidsgiveravgiften igjen redusert til 5,1 pst., noe den har vært siden. Samtidig viser inntektsoversikten at det var store økninger i 2006 og 2009, mens de øvrige årene har langt lavere økning enn at det dekker reell lønnsutvikling. Konsekvensen av det blir at driften må reduseres for å dekke årlige merkostnader. Dette vil trolig også bli resultatet for budsjettet for Revidering budsjett/økonomiplan Side 9

12 Netto driftsresultat 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Prosent 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % Hitra 16,4 % 14,4 % 0,6 % -18,8 % 13,0 % 4,9 % 4,5 % Frøya 7,4 % 8,3 % 1,8 % -11,8 % 9,2 % 6,6 % 5,6 % Hemne 5,0 % 8,7 % 4,1 % 1,8 % -1,6 % 4,0 % 1,7 % Kommunegruppe 2 3,1 % 5,3 % 0,8 % -0,9 % 3,5 % 3,3 % 2,0 % Sør-Trøndelag 4,6 % 6,4 % 1,6 % -2,9 % 4,4 % 3,9 % 3,0 % Gj.snitt landet u/ Oslo 3,5 % 5,2 % 1,9 % -0,8 % 2,7 % 2,3 % 1,8 % Hitra kommunes økonomi må kunne sies å ha vært bra gjennom flere år. Måleparameteret netto driftsresultat har vært positivt i mange år, og etter negativt resultat i 2008, ble resultatet kjempebra igjen i 2009, og tilfredsstillende i 2010 og Netto driftsresultat gir indikasjon på at kommunen har nok midler til å dekke sine forpliktelser, hvilket tilsier en god økonomistyring. Rentefondet sikrer stabilitet i driften, og denne oppbyggingen innebærer at netto driftsresultat ikke har så stor betydning for Hitra kommune som kommuner som ikke har denne sikkerheten. Brutto driftsresultat var negativt i 2005 og 2006, men har siden vært positivt, hele 7,4 pst. i 2009, og 3,4 pst. i 2010 og 5,5 pst. i Resultatet i 2011 er bedre enn i 2010, og må sies å være tilfredsstilende. Brutto driftsresultat viser at det er mer inntekter i driften enn utgifter, hvilket er en god indikator for det økonomiske resultatet. Renter og avdrag dekkes ikke med brutto driftsresultat alene, men renteinntekter og utbytte, samt bruk av fond dekker disse utgiftene på en god måte. Fra 2009 har momskompensasjon på investeringer delvis blitt brukt som egenkapital til finansiering av investeringer. For 2012 er det budsjettert bruk av egenkapital til finansiering av investeringer, først og fremst ved bruk momskompensasjon, men også gjennom bruk av kapital- og disposisjonsfond. Totalt utgjør egenkapitalen etter revideringen mill. kr. Bruk av momskompensasjon til investeringer som egenkapital, er i tråd med de intensjoner som ligger om at all momskompensasjon av investeringer skal brukes som egenkapital fra Fondsbeholdningen økte også i 2011, gjennom oppbygging av rentefond, frie fond og gjennom disponeringen av overskuddet, som la grunnlag for vedlikeholdsfond, boligprogram og flere andre tiltak innen ulike former for fritid. Styrking av netto driftsresultat bør skje i årene fremover, og det er nødvendig å ta enda mer bevisste standpunkt til egenfinansiering av investeringer. Investeringsnivået er svært høyt, og ytterligere økninger vil medføre enda høyere lånegjeld. Rentenivået er fremdeles gunstig, og målsettingen om å bygge opp rentefond til å tåle 2 pst. økning på rentenivået lagt i budsjett over 2 år ble nådd i For å møte fremtidig renteoppgang er det i løpet av høst 2010/vår 2011 foretatt binding av renter, samt at VAR-sektorens lån er knyttet mot renteavtale, som innebærer at renteutgiftene på VAR-sektoren dekkes med tilsvarende inntekter. Bindingstiden var 3 år slik at forfall blir noe sammenfallende. Dette arbeides det med å finne løsninger på. Revidering budsjett/økonomiplan Side 10