Handlingsprogram og økonomiplan Budsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013"

Transkript

1 Handlingsprogram og økonomiplan Budsjett 2013 Vedtatt av Lokalstyret i sak xx/12 (11/838), i møte

2 INNHOLD: 1. INNLEDNING UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET HANDLINGSPROGRAM ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT GENERELT DRIFTSBUDSJETT FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MED FORETAK Statstilskudd / frie inntekter Til drift av Longyearbyen lokalstyre Tilskudd til Svalbard museum Overføringer til Kultur- og fritidsforetak KF tilskudd / kjøp av tjenester Overføringer til Oppvekstforetak KF - tilskudd / kjøp av tjenester Overføring til Bydrift KF tilskudd / kjøp av tjenester INVESTERINGSBUDSJETT FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MED FORETAK Investeringsbudsjett - Longyearbyen lokalstyre Investeringsbudsjett - Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Investeringsbudsjett - Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF STØRRE DRIFTS-/INVESTERINGSBEHOV BEHANDLING OG INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET BEHANDLING OG VEDTAK I LOKALSTYRET Vedlegg: Longyearbyen lokalstyre: Forslag til drifts- og investeringstiltak side Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF: Oversikt over / forslag til drifts- og investeringstiltak side Hovedoversikter som er utarbeidet for hver virksomhet: Budsjettskjema 1A og 1B driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift, Budsjettskjema 2A og 2B Investeringsbudsjettet Økonomisk oversikt investering Hovedoversiktene finnes på følgende sider: Longyearbyen lokalstyre side Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF side Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF side Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF side

3 1. INNLEDNING Longyearbyen lokalstyres økonomiplanlegging, budsjettering, regnskapsføring og økonomirapportering reguleres av Svalbardloven 40. Handlingsprogram er ikke lovregulert. Oppsummering av hovedpunktene i Longyearbyen lokalstyres styringssystem: Lokalstyret har vedtatt å gjennomføre rullering av lokalsamfunnsplanen i hver valgperiode. Denne planen er et verktøy for lokalstyrets langsiktige styring av samfunnsutviklingen i Longyearbyen, og den skal ha en strategisk og samordnende funksjon i forhold til øvrige planer. Lokalstyret skal minst en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram, som bygger på lokalsamfunnsplanen. Handlingsprogrammet angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse for kommende 4-års periode. Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 8, en gang i året vedta en rullerende økonomiplan etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Økonomiplanen omfatter de 4 neste budsjettårene. skal sikre en økonomisk prioritering som er i samsvar med de mål og tiltak som er i handlingsprogrammet. omfatte hele virksomheten og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. skal for det enkelte budsjettår være i balanse. Økonomiplanen er ikke en bindende plan. Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 8, innen årets utgang, vedta et budsjett for kommende kalenderår etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Årsbudsjettet: er en bindende plan for hele Longyearbyen lokalstyres virksomhet. skal være et realistisk anslag for hvilke utgifter og inntekter Longyearbyen lokalstyre kan forvente i budsjettåret. skal tydelig vise Longyearbyen lokalstyres prioriteringer, samt de mål og premisser som årsbudsjettet bygger på. skal minimum ha et driftsresultat som er tilstrekkelig for å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Det er lokalstyret som skal vedta handlingsprogram, økonomiplan og budsjett, etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i lokalstyret. Bl.a. følgende dokumenter og drøftinger har gitt premisser for arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett: - Lokalsamfunnsplan Søknad til Justis- og politidepartementet om statstilskudd for Lokalstyrets strategikonferanse i juni 2012 med tilhørende oppsummeringsnotat - Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett Bydrift KF, Kultur- og fritidsforetak KF og Oppvekstforetak KF sin søknad om tilskudd for Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2016 ble vedtatt i møte Innstillingen har ligget ute til alminnelig ettersyn i perioden Lokalstyret behandler saken i møte

4 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2013 Nedenfor gis en kort oppsummering / utdrag av de ulike forslag og premisser som er innarbeidet i regjeringens forslag til svalbardbudsjett for 2013 og som kan relateres til lokalstyrets virksomhet. Overordna mål. Regjeringas overordna mål for svalbardpolitikken har lege fast i lang tid og vart seinast stadfesta i siste stortingsmelding om Svalbard (St.meld. nr. 22 ( ) Svalbard). Desse måla er: ei konsekvent og fast handheving av suvereniteten korrekt overhalding av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd bevaring av ro og stabilitet i området bevaring av den særeigne villmarksnaturen i området oppretthalding av norske samfunn på øygruppa Gjennom siste stortingsmelding vart det gjort ein heilskapleg gjennomgang av svalbardpolitikken og lagt rammer for denne dei neste åra. Det blir framleis lagt opp til ei stabil og føreseieleg myndigheitsutøving og god samfunnsutvikling på øygruppa innafor ramma av dei overordna måla i svalbardpolitikken. Svalbard er Noregs nordlegaste region og ein viktig del av nordområda våre, og ei vedvarande satsing på Svalbard i tråd med måla for norsk svalbardpolitikk, vil markere at Noreg er til stades i nordområda. Hovedmål og delmål for Justisdepartementet: Hovedmål: Heilskapleg og konsistent politikk for polarområda Delmål: 1. Samordne og koordinere forvaltningas politikk for polarområda 2. Sikre ei god statlig forvaltning på Svalbard gjennom Sysselmannen 3. Leggje til rette for at lokaldemokratiet fungerer og at det framleis er eit robust lokalsamfunn i Longyearbyen. Utdrag fra kommentarer til målene: - Eit hovudmål for svalbardpolitikken er å oppretthalde ei robust busetjing i Longyearbyen, og i meldinga står ein fast at et framleis er koldrifta som er den viktigaste berebjelken i familiesamfunnet der. Utviklinga den siste tida tyder på at befolkningsveksten i Longyearbyen held fram. Etter ein liten nedgang i 2010 har folketalet auka igjen både i 2011 og i Å vere til stades på Svalbard bidrar til å sikre ei truverdig og effektiv forvaltning av Noregs store land- og sjøområde. Regjeringa vil difor arbeide for å vidareføre eit levedyktig svalbardsamfunn der miljøforvaltning, forsking, koldrift og reiseliv blir foreina innafor rammer som sikrar at øygruppa blir teken vare på som eitt av verdas best forvalta villmarksområde. - I svalbardmeldinga er det framheva at Longyearbyen vil kunne få auka betydning mellom anna som base for rednings- og forureiningsberedskap i dei nordlege havområda. Dette vart forsterka gjennom Stortingets behandling av meldinga. - Det er og naudsynt med ei avklaring av om lokalstyret som planmynde eller Store Norske Spitsbergen Kulkompani som grunneigar har ansvar for rassikring i 3

5 Longyearbyen. Justis- og beredskapsdepartementet har difor starta eit arbeid for å få til ei slik avklaring. - For å nå hovudmåla i svalbardpolitikken og dei delmåla som er nemnde over, har styresmaktene eit sett av verkemiddel. Det inderdepartementale polarutvalet er eit særs viktig organ for dei sentrale styresmaktene si koordinering og samordning av norsk polarpolitikk. Vidare er dei viktigaste verkemidla lovgiving, løyvingar over statsbudsjettet inkludert svalbardbudsjettet, Sysselmannen på Svalbard og lokal forvaltning gjennom Longyearbyen lokalstyre. - Dei siste åra er det gjennomført ei rekke endringar i skattesystemet for Svalbard. Målet har vore at Svalbard framleis skal ha eit lågt skattenivå for å bidra til næringsaktivitet og busetnad på øygruppa, samstundes som det låge skattesystemet speglar at det offentlege tenestetilbodet er mindre på Svalbard. - Å oppretthalde norske samfunn på øygruppa er eit av hovudmåla i norsk svalbardpolitikk. Denne målsetjinga blir oppfylt i hovudsak gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre (LL) har etter at det vart oppretta i 2002 blitt ein viktig medspelar for dei sentrale styresmaktene ved at dei innafor ramma av norsk svalbardpolitikk arbeider for ei miljøforsvarleg og berekraftig utvikling av lokalsamfunnet i Longyearbyen. - Den vellykka satsinga på Svalbard, og Longyearbyen især, har og hatt innverknad på tenestetilbodet i Longyearbyen som Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for. Veksten i samfunnet har mellom anna skapt behov for fleire bustader og barnehage- og skuleplassar. For å medverke til at Lokalstyret kan setje i verk naudsynte tiltak innafor skule- og barnehageområdet, vart budsjettet deira styrkt med i alt 2,7 mill kroner frå og med Solide og tilstrekkelege rammevilkår er ein viktig føresetnad for at LL skal kunne handtere noverande og ikkje minst framtidige oppgåver på ein god og effektiv måte. - Lokale aktørar har teke initiativ til å etablere eit næringsutviklingsselskap i Longyearbyen. Dette er eit positivt initiativ og vil kunne medverke i arbeidet med å etablere og utvikle ny kunnskapsbasert næringsaktivitet i Longyearbyen. - Drift og vedlikehald av infrastruktur i Arktis er spesielt krevjande. Infrastrukturen i Longyearbyen er i stort mon frå 1970-talet. Ein ser i aukande grad eit behov for ei oppgradering til det som er standard elles. Dette gjeld både vegar, bustader, røyrframføringar og liknande. Longyearbyen lokalstyre har kontinuerleg merksemd på korleis dette vedlikehaldsetterslepet kan handterast. - Klima- og forureiningsdirektoratet påla Longyearbyen lokalstyre som eig kraftverket eit reinsekrav frå juli 2012, som seinare vart forlenga til I budsjettet for 2012 vart det løyvd 14,6 mill. kroner til å starte bygging av reinseanlegget. For 2013 vert det føreslått å vidareføre løyvinga med ytterlegare 14,6 mill. kroner i investeringskostnader og 0,8 mill. kroner i driftskostnader. Reinseanlegget har ein estimert investeringskostnad på 73,1 mill. kroner og skal stå ferdig i På oppdrag frå lokalstyret er det og utarbeidd rapportar om val av framtidig energikjelde. - Komiteen bad under si behandling av svalbardmeldinga regjeringa vurdere om ansvaret som grunneigar i Longyearbyen bør overførast frå Store Norske til andre. Det er sett ned ei eiga arbeidsgruppe under leiing av Nærings- og handelsdepartementet, for å gjere ein slik gjennomgang. Dette arbeidet er no i sluttfasen. 4

6 Andre utdrag fra svalbardbudsjettet: Løyvingar til svalbardformål For 2013 er det foreslått løyvd netto om lag 536 mill. kroner over statsbudsjettet til svalbardformål. Dette talet omfattar tilskotet til svalbardbudsjettet over Justisdepartementets kap. 480 og utgiftene til Svalbard som blir dekte over budsjetta til dei andre departementa, jf. vedlegg 1. Inntektene frå Svalbard som går inn på budsjetta til dei andre departementa er trekte frå, jf. vedlegg 2. Tilsvarande tal i 2012 var om lag 390 mill. kroner. Miljøverndepartementet (kap 4.1) Miljøvernarbeidet vil i 2013 ha fokus på å beskytte villmarksområda på Svalbard. Det vil bli lagt særleg vekt på å avgrense belastninga på Svalbards natur og kulturminne som følgje av aukande ferdsel, for å sikre viktige leveområde for sårbare arter og verneområdas kvalitet som referanseområde for forsking. Forvaltinga må ta omsyn til endringar i klima og tilførsel av forureining, og sikre at lokal verksemd skjer innanfor rammer som sikrar at den samla belastninga på arter og økosystem ikkje blir for stor. Forvaltningsplanar for dei store verneområda vil framleis ha høg prioritet. Det arbeidet som er starta opp med å utgreie Svalbard som eit mogleg verdsarvområde, vil halde fram. Nærings- og handelsdepartementet (kap 4.2) Selskapet (SNSK) tek sikte på eit produksjonsvolum på ca 2,0 mill tonn i åra framover. Det er lagt til grunn at gruvedrifta skal drivast ut frå bedriftsøkonomiske prinsipp og uavhengig av statleg støtte. Samstundes skal selskapet gjennom sitt virke bidra til at samfunnet i Longyearbyen blir halde ved lag. Kunnskapsdepartementet (kap. 4.3) Regjeringa foreslår å løyve 68,4 mill kroner til innføring av valfag på 9. trinn frå hausten 2013, jf. Prop 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Valfag er innført på 8. trinn frå hausten 2012 og det blir teke sikte på å utvide tilbodet til 9. og 10. trinn frå hausten 2013 og Regjeringa foreslår vidare å innføre ein veketime med kulturskuletilbod i skule/sfo-tid for trinn frå hausten 2013, jf. Prop 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet (kap 4.7) Helse Nord RHF har avgjort å auke vaktberedskapen ved Longyearbyen sjukehus til å kunne behandle to hendingar samstundes. Helsedirektoratet har utplassert ein såkalla NIRHOSPeining (The Norwegian Mobile Hospital and Disaster Unit) på øya for å styrkje beredskapen. Den alminnelege helselovgivinga gjeld i lita mon på Svalbard. Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang eit arbeid med å gå igjennom helselovgivinga og vurdere om delar av den skal gjerast gjeldande for Svalbard. Departementet tek sikte på å fremje eit høyringsnotat i løpet av Fra Prp. 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet Utdrag fra kapittel 2.2 Kommunesektorens inntekter i 2013: Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og tilpasse aktivitetsnivået til inntektsrammene. 5

7 Anslått prisvekst (omtales også som «deflator») i kommunesektoren i 2013 er på 3,3 %. Utdrag fra kapittel 2.3 Kommunesektorens pensjonskostnader: Det forventes en vekst i kommunesektorens samlede regnskapsmessige pensjonskostnader i Departementet har gjort et grovt anslag som innebærer at veksten i de samlede regnskapsmessige pensjonskostnadene for kommunesektoren i 2013 vil være i størrelsesorden 1,4 mrd kroner ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Det understrekes at dette anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. Lavt rentenivå har over tid medvirket til det opparbeidede premieavviket. Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar både for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkår i kommunesektoren, og for sine låneopptak. 6

8 3. HANDLINGSPROGRAM Longyearbyen lokalstyres ansvarsområder omfatter samfunns- og arealplanlegging, oppvekst, nærmiljø og kultur samt drift, vedlikehold og utbygging av tekniske anlegg i Longyearbyen. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i vedtatt lokalsamfunnsplan for Lokalsamfunnsplanen skal være det samlende og samordnende strategidokumentet som styrer den langsiktige utviklingen i samfunnet. Gjennom planen skal kravet til forutsigbarhet i planleggingen oppfylles, og lokalsamfunnsplanen skal gi et grunnlag for senere beslutninger og vedtak. Planen gis legitimitet ved at den er retningsgivende for senere beslutninger. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende er valgt som visjon for Longyearbyen i lokalsamfunnsplanen. Visjonen er den langsiktige målsetningen som lokalstyret skal styre mot. I lokalsamfunnsplanen er det videre angitt satsingsområder. Dette er langsiktige målsettinger som skal følges opp gjennom ulike sektorplaner og et 4-årig handlingsprogram for I de enkelte sektorplanene og handlingsprogrammet bør det derfor etableres delmål og beskrives tiltak slik at de overordnede målsettingene i lokalsamfunnsplanen faktisk kan nås. Lokalsamfunnsplanen har følgende satsingsområder: Vi vil sikre at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen. Vi vil jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn og styrke familiesamfunnet. Vi vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for Svea-pendlerne. Vi vil ha et variert næringsliv for å sikre full sysselsetting. Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner. Vi vil ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og identitet. Vi vil ha allsidig bruk av og tilgang til Svalbards natur. Vi vil følge opp de høye miljømessige målsettingene for Svalbard. Vi vil ha et godt og fleksibelt offentlig tjenestetilbud. Vi vil jobbe for å styrke Longyearbyen lokalstyres innflytelse ved rikspolitiske avgjørelser. I lokalsamfunnsplanen er satsingsområdene konkretisert i delmål. Delmålene er gjengitt nedenfor, sammen med satsingsområdet. Delmålene gjelder for Noen av delmålene er allerede oppnådd. Andre er under arbeid. Etter delmålene vises det hvilke tiltak Lokalstyret vil prioritere i planperioden for å nå delmålene på de forskjellige satsingsområdene. Vi vil sikre at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen. Slik vil vi ha det: Delmål Longyearbyen skal være ren & pen. Det skal være et sted vi trives i, og som vi gjerne viser frem til besøkende. Det skal finnes et godt botilbud tilpasset til livssituasjon og eget ønske. Nye boligområder utvikles i takt med behovet. Tilstrekkelige friområder skal sikres innenfor boligområdene. Dette med tanke på å bevare uformelle og formelle lekeplasser for barn og beholde livskvaliteten i boligområdene. Det skal etableres et sammenhengende veinett for fotgjengere og syklister. Skoleveiene skal være trygge. 7

9 Det skal jobbes med gode ferdselsårer som leder scootertrafikken på klare og entydig merkede veier ut fra og inn i byen. Parkerte scootere er en del av bybildet vårt. Det skal legges til rette for sommerparkering av scootere på arealer avsatt til dette formålet. Vi skal ha gode veier i og rundt Longyearbyen. Dette omfatter sommer- og vintertiltak (bl.a. strøing på vinterstid). Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver overfor private og næringslivet i arbeidet med å holde Longyearbyen ren og ryddig, også ryddig av større ting. Rullering av lokalsamfunnsplanen Rullering av arealplan med spesielt fokus på havneutvikling Longyearbyen lokalstyre v/adm.sjefen og Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre v/adm.sjefen Longyearbyen lokalstyre v/adm.sjefen Dekkes innenfor årsbudsjettet 2013 Egen bevilgning 2014 Fremmes i egen sak Vi vil jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn og styrke familiesamfunnet. Slik vil vi ha det: Delmål Lokalsamfunnet skal være godt for alle. Et inkluderende samfunn legger til rette for innbyggere med spesielle behov som gravide, funksjonshemmede, temporært pleietrengende og personer som har behov for psykiatrisk hjelp. Samfunnet skal ikke legges til rette for permanent pleie- og omsorgstrengende, men Longyearbyen lokalstyre skal i samarbeid med hjemkommunen jobbe for å finne gode løsninger. Det skal legges vekt på inkluderende tiltak for utenlandske innbyggere. Møteplasser er viktig for å sikre at folk kan møtes. De etablerte møteplassene må bevares og nye skapes (f.eks. flerkulturelle møteplasser og uformelle samlingsplasser i nærmiljøet) Full barnehagedekning og et fleksibelt tilbud styrker familiesamfunnet. Den lokalpolitiske skjenkepolitikken må være i samsvar med målet om et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. Det skal legges vekt på forebyggende arbeid i samarbeid med helsesektoren. Det opprettes et felles forum der Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen sykehus samarbeider om helsetilbudet. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Videreføre arbeidet med utvikling av samarbeidsforumet mellom Longyearbyen sykehus og Longyearbyen lokalstyre om helsetilbudet i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder og adm.sjefen Dekkes innenfor årsbudsjettet 8

10 Søke midler i hht samhandlingsreformen til lokalt forebyggende arbeid i samarbeid med lokale organisasjoner og institusjoner Oppfølging av St.m 22 Svalbardmeldingen: Svalbard som internasjonalt samfunn. Utrede behovene ved Longyearbyen skole og barnehagene areal- /bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. Opprettholde trygge og stimulerende lekeplasser / utearealer ved skolen og barnehagene Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder og adm.sjefen Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder og adm.sjefen Longyearbyen lokalstyre v/adm.sjefen Bydrift KF / Oppvekstforetak KF Dekkes innenfor årsbudsjettet Dekkes innenfor årsbudsjettet Mulighetsstudie lyses ut på anbud i Fremmes deretter for lokalstyret i egen sak Dekkes innenfor årsbudsjettet til OF. Sikre en økonomisk buffer for å kunne videreføre kvalitet, soliditet og forutsigbarhet innenfor oppvekstsektoren, grunnet uforutsigbare endringer i elev- og barnetall. Revidere plan for oppvekst og undervisning Oppvekstforetak KF Tas med videre i budsjettsøknaden til Justis- og beredskapsdepartementet Oppvekstforetak KF Dekkes innen foretakets budsjett Vi vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for Svea-pendlerne. Slik vil vi ha det: Delmål Det jobbes for en bedre kommunikasjon mellom Longyearbyen og Svea. Tilbudene i Longyearbyen som åpningstider i banken etc., må forsøkes tilpasset pendlernes behov. Forholdene skal legges til rette for at pendling fra Svea skjer til Longyearbyen og ikke til fastlandet. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Vi vil ha et variert næringsliv for å sikre full sysselsetting. Slik vil vi ha det: Delmål De tre bærebjelkene forskning & undervisning, kull og reiseliv skal videreføres. Det skal også jobbes for at andre, nye pilarer etablerer seg, som kan støtte det eksisterende næringslivet. Trygghet for arbeidsplassene skal ha høyt prioritet. 9

11 Forholdene skal legges til rette for eksisterende næringsliv og ønskede nyetableringer, herunder menes sikring av tilstrekkelig og formålstjenlig næringsareal, at det jobbes for like konkurransevilkår, og at næringslivet kan forholde seg til forutsigbare rammevilkår (energipriser, generelt gunstige og kostnadsriktige priser). Longyearbyen lokalstyre skal jobbe for å skape langsiktighet/forutsigbarhet i forhold til flytilbudet, da samfunnet og næringslivet er avhengig av dette. Det jobbes for helårlige arbeidsplasser. Longyearbyen lokalstyre skal holde en god dialog med næringslivet. Det etableres et tettere samarbeid mellom reiselivet og Longyearbyen lokalstyre. Longyearbyen lokalstyre vil gå inn for å skape klare rammebetingelser for kulldrift og turisme, noe som krever at lokalstyret må bli hørt og tatt hensyn til ved rikspolitiske avgjørelser med konsekvenser for Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Ta en aktiv rolle i næringsutvikling i Longyearbyen. Strategisk næringsanalyse. Longyearbyen lokalstyre søker å øke bruken av lokal kompetanse. Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder og administrasjonssjefen Dekkes via eksterne tilskudd, alternativt via disposisjonsfond. Arbeide aktivt for å sikre videre gruvedrift på Svalbard. Arbeide aktivt for å sikre turisme, forskning, lokal/regional/nasjonal utdanning samt annet lokalt næringsliv. Longyearbyen lokalstyre vil ha styrket fokus på nordområdepolitikk. Arbeide med statlige myndigheter for å sikre forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Utvikle havnestrategi Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder Longyearbyen lokalstyre Dekkes innenfor årsbudsjettet Dekkes innenfor årsbudsjettet Dekkes innenfor årsbudsjettet Dekkes innenfor årsbudsjettet Havnebudsjettet. Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner. Slik vil vi ha det: Delmål Korkpengeordningen skal brukes for å gi tilbud til flest mulige lag og foreninger. Informasjon/oversikt over de ulike tilbudene skal være lett tilgjengelig for innbyggere. Kulturforum skal være bindeledd mellom Longyearbyen lokalstyre og lag og foreninger og slik sett bidra til en god dialog med kulturlivet. Forholdene skal legges til rette for større arrangementer og utveksling med andre bosetninger. Den offentlige delen av kulturtilbudet med bibliotek, kino, museum og galleri skal videreutvikles. 10

12 Kulturskolen skal være et viktig tilbud i tillegg til skoleundervisningen. Vi skal tilby nødvendige arealer av tilstrekkelig kvalitet til fritids- og kulturaktiviteter. Diskusjonen om et arena for kultur videreføres. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Videreføre en god drift og aktiv bruk av kulturhuset Kultur- og fritidsforetak KF Dekkes innenfor årsbudsjettet Utarbeiding og behandling av Plan for idrett og fysisk aktivitet Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen og Kultur- og fritidsforetak KF 2013 Dekkes innenfor årsbudsjettet Vi vil ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og identitet. Slik vil vi ha det: Delmål Longyearbyens historie skal tas vare på, spesielt i fysisk planlegging. Tiltak som fjerning eller fornying av bygg, infrastruktur etc i planområde, bør behandles med omtanke og med hensyn til bevaring av stedets historie. Longyearbyens kulturminner skal integreres i planleggingen som et berikende element. Andre særtrekk som fargeplanen må også i fremtiden tas hensyn til. Reiselivet skal være en viktig samarbeidspartner når det gjelder å presentere stedets historie og identitet for et interessert publikum. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: I samarbeid med bl.a. Sysselmannen og Svalbard Museum utvikle en historiske guide for Longyearbyen Være pådriver for realisering av gruvemuseum og opplevelsessenter i Gruve 3 i Longyearbyen Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder 2013 Dekkes innenfor årsbudsjettet Dekkes innenfor årsbudsjettet Vi vil ha allsidig bruk av og tilgang til Svalbards natur. Slik vil vi ha det: Delmål Svalbardnaturen skal bevares som en viktig del av lokalbefolkningens rekreasjonsområde. Å leve i et nesten urørt villmarksområde krever en bevisstgjøring fra vår side på en skånsom og bærekraftig bruk av natur. Det er viktig å sikre en god dialog med naturvernmyndighetene slik at lokalbefolkningens synspunkter blir hørt. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: 11

13 Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Arbeide for at det blir lagt bedre til rette for lokalbefolkningens tilgang til naturen og kulturminner på Svalbard. Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder Dekkes innenfor årsbudsjettet Legge til rette for flere hyttetomter Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen Dekkes innenfor årsbudsjettet Vi vil følge opp de høye miljømessige målsettingene for Svalbard. Slik vil vi ha det: Delmål Vi har vedtatt Fredrikstad-erklæringen og vil følge føre-var prinsippet i planlegging og virksomhet. Med føre-var forstår vi at konsekvenser av et tiltak skal utredes, og dersom konsekvensene for naturen er usikre, tas beslutning i favør for miljøet. Det skal jobbes med å få en vesentlig økning av gjenvinning/resirkulering av avfallet. Behandling av restavfallet skal skje på en miljømessig forsvarlig måte. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Forsøksvis oppfylle konsesjonskrav for energiverket gitt av sentrale myndigheter. Longyearbyen lokalstyre og Bydrift KF Investeringsutgifter og økte driftsutgifter forutsettes dekket av statstilskudd. Støtte utvikling av CCS-prosjektet, samarbeid mellom Gassnova, Bydrift KF og Unis. Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder og Bydrift KF Dekkes innenfor årsbudsjettet Arbeide med miljøsertifisering og miljø- og enøk-tiltak, bl.a. LED-lys, innen egen organisasjon. Bydrift KF Dekkes innenfor årsbudsjettet. Egen bevilgning til LED-lys finansieres ved reduserte driftsutgifter veilys. Vi vil ha et godt og fleksibelt offentlig tjenestetilbud. Slik vil vi ha det: Delmål Longyearbyen lokalstyre skal tilpasse infotorgets servicetilbud og åpningstider til lokalbefolkningens behov. Det skal drives en åpen informasjonspolitikk som inviterer til deltakelse på møter og andre arrangementer. Tilflyttere skal få en informasjonspakke som gir informasjon om samfunnet generelt og ulike tilbud. Den skal også gi opplysning om de viktigste oppgavene Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for. Longyearbyen lokalstyre skal være et bindeledd til kommuner på fastlandet. 12

14 Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Utarbeide tjenestebeskrivelser for tjenester/produkter som leveres av Longyearbyen lokalstyre med foretak, og en oversikt over tjenester som ikke tilbys. Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen, Oppvekstforetak KF, Kultur- og fritidsforetak KF og Bydrift KF 2013 Dekkes innenfor årsbudsjettet Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Videreutvikle Longyearbyen lokalstyres omdømme. Oppfølging av boligstrategi Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen, Oppvekstforetak KF, Kultur- og fritidsforetak KF og Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre v/lokalstyreleder, administrasjonssjefen, Oppvekstforetak KF, Kultur- og fritidsforetak KF og Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen Dekkes innenfor årsbudsjettet Dekkes innenfor årsbudsjettet 2013 Egen bevilgning til planlegging av flere boliger. Avklare mulig forlengelse av leiekontrakt for lokaler til biblioteket, herunder mulig flytting av biblioteket og/eller andre tilbud til næringsbygget Følge opp hovedplan vann, tilstandsvurdering fjernvarme og revidert avfallsplan. Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen, Kultur- og fritidsforetak KF og Bydrift KF 2013 Ny leiekontrakt dekkes innenfor årsbudsjettet til KF. Egen bevilgning til planlegging av ombygging av Næringsbygget. Bydrift KF Egne bevilgninger. Finansieres via gebyrer. Vi vil jobbe for å styrke Longyearbyen lokalstyres posisjon ved rikspolitiske avgjørelser. Slik vil vi ha det: Delmål Det tas opp en diskusjon med sentrale myndigheter om Longyearbyen lokalstyres innflytelse og deltakelse i beslutninger som gjelder Svalbard. Det etableres et samarbeid/forum som fremmer Longyearbyen lokalstyres, næringslivets og eventuelt andre lokales interesser overfor nasjonale myndigheter og politikere. Longyearbyen lokalstyre med foretak vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden: 13

15 Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Økonomisk ramme: Videreføre og videreutvikle samarbeidet med Polarutvalg, Polaravdelingen, Sysselmannen og sentrale myndigheter. Longyearbyen lokalstyre v/ lokalstyreleder og administrasjonssjef Dekkes innenfor årsbudsjettet Longyearbyen lokalstyre skal ta initiativ til økt deltakelse i arbeidet med statlige utredninger som gjelder Svalbard og nordområdene. Longyearbyen lokalstyre v/ lokalstyreleder Dekkes innenfor årsbudsjettet 14

16 4. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT GENERELT I hht kommuneloven 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, dvs. det som omfattes av kommunen som rettssubjekt. Plana skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Budsjettet for 2013 tilsvarer første år i økonomiplanen. Alle beløp er i 2013-kroner. Driftsbudsjettet er utarbeidet som et rammebudsjett med nettobevilgninger. dvs. at det settes en øvre ramme for utgifter/avsetninger til et formål, etter fradrag for de inntekter som kan henføres direkte til formålet. Lokalstyret foretar de overordnede prioriteringene og gir hovedføringene, mens foretaksstyrene og administrasjonssjefen gis fullmakt til å disponere og fordele rammebevilgningene slik at de målene og tiltakene lokalstyret har trukket opp, nås. Investeringsbudsjettets bevilgninger er knyttet til gitte prosjekter/tiltak. Endringer i investeringsbudsjettene skal behandles av lokalstyret. Oversikt over netto rammebevilgninger i planperioden (*: Opprinnelig budsjett 2012): Budsjett 2012* Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Statstilskudd Investering i renseanlegg ved energiverket Driftsutgifter til renseanlegg ved energiverket (i Bydrift KF sitt budsjett) Øremerket statstilskudd Beløp til fordeling Netto rammebevilgning til: Longyearbyen lokalstyre: Generelt driftstilskudd Til investeringer Finansposter Sum Svalbard museum, sum Kultur- og fritidsforetaket KF: Generelt driftstilskudd Øremerket tilskudd bibliotek Sum Oppvekstforetaket KF: Generelt driftstilskudd Til investeringer Sum Bydrift KF: Generelt driftstilskudd

17 Utgifter til drift av renseanlegg energiverket Statstilskudd til drift av renseanlegg energiverket Øremerket driftstilskudd Øremerket til investeringer Sum Sum fordelt beløp * = Opprinnelig budsjett 4.2 DRIFTSBUDSJETT FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MED FORETAK. Budsjettet for 2013 er en bindende plan for Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Driftsbudsjettrammene for er ikke bindende, noe som betyr at det kan skje omfordelinger / endringer ved neste rullering av økonomiplana (dvs ved neste års budsjettbehandling) Statstilskudd / frie inntekter Budsjett 2012* Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Statstilskudd Investering i renseanlegg ved energiverket Driftsutgifter til renseanlegg ved energiverket (vises i Bydrift KF sitt budsjett) Øremerket statstilskudd Beløp til fordeling * = Opprinnelig budsjett Via Svalbardbudsjettet mottar Longyearbyen lokalstyre et generelt statstilskudd og et øremerket statstilskudd til delvis finansiering av Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Beløpene budsjetteres hos Longyearbyen lokalstyre, som i neste omgang overfører drifts- /investeringstilskudd til foretakene. Beløpene i økonomiplanperioden er oppgitt i faste priser, men det forutsettes at staten lønns- og prisjusterer tilskuddene i kommende års Svalbardbudsjett. Longyearbyen lokalstyre ba om et samlet tilskudd for 2013 på kr I hht svalbardbudsjettet vil vi motta kr Hovedårsaken til differansen mellom søknaden fra Longyearbyen lokalstyre og forslag til Svalbardbudsjett 2013 er at vi ikke har fått innvilget søknaden om penger til tiltak innen infrastruktur (søkt om 21,6 mill kr) og til tiltak innen skole og barnehage (søkt om 16,7 mill kr). I tillegg fikk vi ca 4 mill kr mindre enn omsøkt til rensetiltak ved energiverket. At vi ikke fikk penger til økt vedlikehold og rehabilitering av teknisk infrastruktur innebærer at etterslepet på vedlikehold øker og at nødvendig rehabilitering må utsettes. At vi ikke fikk økte 16

18 bevilgninger til skole- og barnehagedrift er løst ved en omfordeling fra andre tjenesteområder, ved strammere budsjettering samt at lavere barnetall enn forventet gir lavere utgiftsvekst fra 2012 til Vi er økonomisk sårbare for økning i barnetall, og vi bør ha en buffer som kan håndtere utgiftsvekst som følge av endringer i barnetallet, både i skole og barnehage. Ved stadig strammere budsjetter blir en slik buffer enda viktigere. Et robust familiesamfunn krever godt tilrettelagt arktisk infrastruktur, samt skole-, barnehageog kulturtilbud. Lokalstyret ser at brukerbetalingen og lånebyrde ikke kan fortsette å øke i takt med kostnadene til vedlikehold og oppgradering av arktisk infrastruktur. I Svalbardbudsjettet 2013 er det gitt følgene kommentarer til bevilgningen for 2013: Total bevilgning på kr skal dekke utgiftene til drift av og investeringer i lokalstyret sin virksomhet. Inklusiv i beløpet ligger en prisjustering på 2,8 %. Kr av bevilgningen er kompensasjon for ordninga med maksimalpriser i barnehagene, omlegging av kontantstøtteordningen, utvidet tilbud om valgfag i ungdomsskolen fra høsten 2013 og innføring av en uketime kulturskoletilbud i skole-/sfotid for trinn fra høsten I budsjettet for 2012 ble det bevilget 14,6 mill kroner til igangsetting av bygging av renseanlegg på energiverket. I 2013-budsjettet er det bevilget ytterligere 14,6 mill kr til formålet. Ved å framskrive bevilgningen fra 2012 med 2,8 % prisstigning samt legge til økt tilskudd til formålet gitt i budsjettet for 2013, utgjør bevilgningen til bygging av renseanlegg på energiverket kr i Lokalstyret forutsetter at vi også i kommende år mottar bevilgninger til ferdigstillelse av renseanlegget. Kostnadene til renseanlegg ser å bli høyere enn 73,1 mill kr, som tidligere konsulentrapport har vist. Lokalstyret er i dialog med Justisdepartementets polaravdeling om saken. Det er også bevilget kr til driftsutgifter i fbm oppstart av renseanlegget ved energiverket. Beløpet er budsjettert i Bydrift KF sitt budsjett, både som utgift og inntekt, og er ikke med i tabellen som viser statstilskudd / frie inntekter. I bevilgningen ligger også en bevilgning til å finansiere investeringer i fjernvarmenettet. Beløpet er ikke spesifisert, men har tidligere år vært på 7,1 mill. kr. Beløpet brukes til å betjene lån som gjelder fjernvarmenettet. Bevilgningen på kr til velferdsformål er en videreføring av tidligere års bevilgning, og er ikke prisjustert. Tilskuddet forutsettes å dekke tilskudd til Kultur- og fritidsforetaket, Svalbard Museum og Longyearbyen folkebibliotek. Departementet forutsetter at lokalstyret avsetter midler til tilstrekkelig vedlikehold av infrastrukturen for kraft- og fjernvarmeproduksjon. 17

19 4.2.2 Til drift av Longyearbyen lokalstyre. Longyearbyen lokalstyre består av administrasjonssjef, Personal- og serviceavdelinga, Økonomi- og ikt-avdelinga og Plan- og utviklingsavdelinga. Personal- og serviceavdelinga og Økonomi- og ikt-avdelinga yter tjenester til Longyearbyen lokalstyre med foretak. Plan- og utviklingsavdelinga yter plan-, byggesak- og oppmålingstjenester samt barnevernstjenester. Ved utarbeidelse av budsjett er det tatt en nøye gjennomgang av driftspostene til politisk virksomhet, Longyearbyen lokalstyres administrasjon og barnevern og forebyggende tiltak. Økte lønns- og pensjonskostnader ut over ordinær prisstigning er dekket inn ved omdisponeringer fra øvrige driftsposter. Bevilgning til: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2012* Politisk virksomhet Pensjonsavtaler Longyearbyen lokalstyres adm Revisjon og kontrollutvalg Barnevern og forebyggende tiltak Statistikk, analyser og næringstiltak Ekstern kontroll og tilsyn Prosjekter og reservert bevilgning Korkpenger Motpost avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) Sum * Opprinnelig budsjett Tabellen viser netto rammebevilgning til de enkelte områdene. At beløpene er like i hele planperioden indikerer en videreføring av driften i 2013 til de øvrige år i planperioden. Omtale av de ulike bevilgningsområdene. Politisk virksomhet. Her budsjetteres all politisk virksomhet, med unntak av styrehonorar for foretaksstyrene, som budsjetteres i det enkelte foretaket. Det er forutsatt godtgjørelse til lokalstyreleder i 100 % stilling og øvrige politiske godtgjørelser i hht vedtatte satser for møtegodtgjørelse. Bevilgningen til listestøtte er budsjettert med kr Tidligere års bevilgning til tiltak i regi av Miljø- og næringsutvalget er tatt ut. Tidligere bevilgning til samhandling mellom Longyearbyen lokalstyre og befolkningen i Longyearbyen, kr ,- og tilskudd til lag og foreninger, kr ,-, er tatt ut og erstattet med et beløp på kr ,-. Beløpet er budsjettert på konto og disponeres av lokalstyreleder til samfunnsnyttige tiltak. Pensjonsavtaler. Bevilgningen gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60- årspensjonsordningen. Longyearbyen lokalstyre stå for den økonomiske og administrative oppfølgingen av ordningen. Budsjettbeløpet til pensjonsavtaler stammer fra at foretakenes budsjetterte utgifter til ordningen ble samlet hos Longyearbyen lokalstyre fra For å kunne betjene 60-års-pensjonsordningen økonomisk i de nærmeste årene framover, er det etablert et pensjonsfond. Det antas at budsjettert beløp ikke er tilstrekkelig til å dekke utgiftene med 60-årspensjonsordningen. Evt merutgifter forutsettes dekket inn ved bruk av pensjonsfondet. 18

20 Longyearbyen lokalstyres administrasjon. Bevilgningen dekker netto personalrelaterte utgifter og driftsutgifter til Longyearbyen lokalstyres administrasjon, utgifter til kontorleie, møterom, maskinrom og arkiv. I tillegg kommer utgifter til inventar og rekvisita, telefon, post- og banktjenester, ikt og andre felleskostnader. Enkelte av de sistnevnte utgiftene omfatter også de kommunale foretakene. Som premiss for bevilgningen er det lagt til grunn at administrasjonen skal: - Tilrettelegge for, iverksette og følge opp politiske vedtak - Påse at bevilgningen blir disponert på en slik måte at prioriterte tiltak gjennomføres og at vedtatte mål blir nådd - Legge til rette for koordinering og samhandling i forhold til kommunale foretak - Legge vekt på kostnadseffektiv drift - Utføre administrative tjenester for kommunale foretak Revisjon og kontrollutvalg. Her føres utgifter til revisjonstjenester for Longyearbyen lokalstyre med foretak, samt kontrollutvalgets utgifter til møter og sekretariatstjenester samt ett forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. Budsjettet er i hht kontrollutvalgets forslag til budsjett for Barnevern og forebyggende tiltak. Økning i bevilgningen fra 2012 til 2013 skyldes økning i utgifter til fosterhjem, besøkshjem og støttekontakt basert på helårsvirkning av de vedtakene som er gjort pr. september Premisser for bevilgningene: Nødvendige tiltak i hht forskrift barnevernstjenester skal gjennomføres innenfor de frister som barnevernsloven setter. Statistikk, analyser og næringstiltak Premisser for bevilgningen: Næringstiltak: Det er budsjettert med kr til næringstiltak. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond øremerket til næringsformål. Disponering av bevilgningen delegeres til administrasjonsutvalget. Bevilgningen som skal finansieres av avsetninger til næringsfond kan overskrides, dog ikke ut over næringsfondets ramme. Statistikkarbeid: Bevilgningen skal brukes til videreføring av samfunns- og næringsanalysen som utarbeides årlig, brukerundersøkelser i hht plan for brukerundersøkelser samt annet statistikkarbeid. I 2013 inngås det en ny 4-årsavtale om utarbeidelse av samfunns- og næringsanalysen. Ekstern kontroll og tilsyn. Premisser for bevilgningen: Utføre næringsmiddelkontroll (utføres av Longyearbyen Sykehus og Mattilsynet i Tromsø). Utføre kontroll av skjenkesteder (utføres av Securitas). Prosjekter og reservert bevilgning. Disponeringen av prosjektbevilgningen (kr ) delegeres til administrasjonssjefen. Reservert bevilgning (kr ) er en reservepost som bare kan disponeres etter vedtak i AU. Bevilgningene er satt av for å ha dekning for eventuelle behov som en ikke har hatt grunnlag for å budsjettere. I 2015 vil utgifter til gjennomføring av lokalstyrevalg dekkes av reservert bevilgning. 19

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Vedtatt av Lokalstyret i sak 105/12 (11/838), i møte 11.12.12 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 2 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2013... 3 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Planprogram for rullering av lokalsamfunnsplan

Planprogram for rullering av lokalsamfunnsplan Planprogram for rullering av lokalsamfunnsplan 2013-2023 November 2011 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. En lokalsamfunnsplan for Longyearbyen... 3 1.2. Hjemmel for samfunnsplanlegging i Longyearbyen...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010 2013, BUDSJETT 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010 2013, BUDSJETT 2010 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010 2013, BUDSJETT 2010 Vedtatt av Lokalstyret i sak xx/09, i møte 15.12.09 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2010... 5 3. HANDLINGSPROGRAM 2010-2013...

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av lokalstyret i sak 78/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Oppdatert etter lokalstyrets vedtak i møte 15.12.15. (2015/228) 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2016...

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

RULLERING AV LOKALSAMFUNNSPLANEN FOR LONGYEARBYEN FOLKEMØTE

RULLERING AV LOKALSAMFUNNSPLANEN FOR LONGYEARBYEN FOLKEMØTE RULLERING AV LOKALSAMFUNNSPLANEN FOR LONGYEARBYEN FOLKEMØTE 18.09.12 AGENDA 1. Presentasjon av prosjektorganisasjonen 2. Kort om gjeldende plan 3. Arbeidsopplegg og framdrift 4. Pause 5. Innspill 1. PROSJEKTORGANISASJONEN

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND I 2016... 3 3. RESULTATKRAV TIL SVALBARDS MILJØVERNFOND FORDELT PÅ

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Vedtatt av lokalstyret i sak xx/14 (13/895), i møte 9.12.14 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2015... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Vedtatt av lokalstyret i sak xx/14 (13/895), i møte 9.12.14 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2015... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 14

Budsjett-innst. S. nr. 14 Budsjett-innst. S. nr. 14 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) Innstilling fra utenrikskomiteen om svalbardbudsjettet 2007 Til Stortinget OVERSIKT

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 15.12.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 17 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2016 Til Stortinget Komiteen,

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 17 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2015 Til Stortinget Komiteen,

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer