TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING SKITREKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING SKITREKK"

Transkript

1 TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING SKITREKK Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 1 av 15

2 Innhold 1 INFORMASJON INNLEDNING OPPLÆRINGENS BETYDNING HOVEDMÅL GJENNOMFØRING AV OPPLÆRINGEN TEORETISK EKSAMEN UTSTEDELSE AV SERTIFIKAT FOR DRIFTSLEDER SERTIFIKATETS GYLDIGHET PLAN FOR PRAKTISK OPPLÆRING INNLEDNING DAGLIG KONTROLL FØR OPPSTART KJØRING KONTROLL OG VEDLIKEHOLD PLAN FOR TEORETISK OPPLÆRING TAUBANELOVEN FORSKRIFTER TAUBANETEKNIKK DRIFT AV SKITREKK INTERNKONTROLL OG INSTRUKSER Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 2 av 15

3 1 Informasjon 1.1 Innledning skal sikre en helhetlig ramme for opplæringen av driftsledere for skitrekk. 1.2 Opplæringens betydning Ulykker ved skitrekk i drift har ofte menneskelige feil som bakenforliggende årsak. Menneskelige feil oppstår lett ved manglende kunnskap og forståelse for de systemer som ligger til grunn for sikkerheten ved drift av skitrekk. Det er derfor avgjørende at opplæringen av driftsleder blir så god som mulig. I hovedmålene er det lagt vekt på at det forebyggende sikkerhetsarbeidet sikrer at feil og driftsstans som oppstår ikke medfører uakseptabel risiko for passasjerer, driftspersonell eller tredjeperson. 1.3 Hovedmål Driftslederopplæringens hovedmål er at kandidaten skal tilegne seg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at kandidaten skal kunne være ansvarlig for drift og vedlikehold av skitrekk på en mest mulig sikker måte i henhold til lover og forskrifter slik at passasjerer, driftspersonell og tredjeperson ikke opplever farer eller ubehag i sin kontakt med skitrekket. 1.4 Gjennomføring av opplæringen Opplæringen består av teoretisk opplæring og obligatorisk praksis ute i et anlegg i drift. Teoretisk opplæring kan oppnås gjennom deltagelse på kurs og/eller ved selvstudium. Praksisperioden skal strekke seg over en periode på minst 1 måned. Praksisen skal dog minst utgjøre 20 arbeidsdager med praktisk arbeide ved et skitrekk. Obligatorisk praksis kan oppnås gjennom praktisk arbeide ved et skitrekk i drift i henhold til kapittel 2. Aktiv deltagelse i montasje og prøvedrift av nytt skitrekk kan godskrives med inntil halvparten av minimum praksistid. 1.5 Teoretisk eksamen Teoretisk eksamen skal avholdes hos Taubanetilsynet eller hos den Taubanetilsynet bemyndiger til å gjennomføre slik eksamen, for eksempel en opplæringsinstitusjon. Teoretisk eksamen skal være på norsk og skal besvares skriftlig på norsk. Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 3 av 15

4 Til besvarelse av eksamen skal det avsettes minutter. Eksamen skal inneholde flervalgsspørsmål hvor hvert enkelt spørsmål kan ha ett eller flere riktige svar. Avkryssing ved uriktig svar og manglende avkryssing ved riktig svar skal begge anses som feil svar. Ved eksamen tillates det ikke bruk av hjelpemidler utover skriveredskap og lommeregner. Det tillates heller ikke bruk av tolk, ordbøker eller lignende. Avholdt eksamen skal rettes av Taubanetilsynet eller av den Taubanetilsynet bemyndiger til å rette slik eksamen. Eksamensresultatet (bestått/ikke bestått) skal meddeles kandidaten skriftlig. Eksamensholder skal uten opphold sende eksamensresultatet til Taubanetilsynet. 1.6 Utstedelse av sertifikat for driftsleder For å bli sertifisert som driftsleder for skitrekk kreves det at: 1. Kandidaten er minst 18 år 2. Kandidaten har gjennomført praktisk opplæring ved et skitrekk i drift i henhold til læreplanens minimumskrav Plan for praktisk opplæring. Gjennomført opplæring skal være dokumentert på vedlagte praksisattest signert av driftsleder ved det anlegget opplæringen ble gjennomført. 3. Kandidaten har bestått teoretisk eksamen i henhold til læreplanens minimumskrav Plan for teoretisk opplæring. 4. Gebyr for utstedelse av sertifikat er innbetalt til Taubanetilsynet. Bestått teoretisk eksamen og avsluttet praksis er gyldig i 5 år. Ved søknad om utstedelse av sertifikat for driftsleder skal kandidaten selv sende dokumentasjon til Taubanetilsynet som bekrefter at de 4 ovennevnte punkter er oppfylt. 1.7 Sertifikatets gyldighet Sertifikatet mister sin gyldighet dersom innehaveren ikke kan dokumentere praksis som beskrevet ovenfor. Sertifikat for skitrekk gjelder også for skitau. Dersom den sertifiserte driftsleder for skitrekk er driftsleder for skitau forutsettes det at han har satt seg inn i alle relevante krav som gjelder for skitau, jfr. Normalplan for driftslederopplæring skitau. Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 4 av 15

5 2 Plan for praktisk opplæring 2.1 Innledning Kandidaten skal ha deltatt ved følgende områder i en slik grad at han kjenner og behersker oppgavene og vet hvilke sikkerhetsmessige forhold de forskjellige områder berører, herunder: 1. Daglig kontroll av anlegget før oppstart 2. Kjøring 3. Kontroll og vedlikehold Opplæringen skal ta hensyn til at drift av skitrekk omfatter mange forskjellige aspekter. Det er derfor viktig at kandidaten har fått et tilstrekkelig mangfold i sin opplæring slik at han behersker alle forhold ved drift av skitrekk. 2.2 Daglig kontroll før oppstart Kandidaten skal ha deltatt i de kontroller som skal gjennomføres før anlegget settes i drift. Kandidaten skal vite hvilke kontroller og vurderinger som skal gjennomføres før skitrekket settes i drift og være kjent med hvordan slike kontroller og vurderinger gjennomføres i praksis. Eksempler på slike kontroller og vurderinger er: vurdering av vind, sikt og temperatur (kulde) kontroll og vurdering av på- og avstigningsplasser (utforming, avstander, motslag etc.) kontroll av medbringere prøvetur med kontroll og vurdering av: at trekktauet ligger riktig i rullebatteriene og at taurullene går rundt at slepetraséen er iorden (is, sporete, sidehelling, barflekker, snøfonner etc.) at eventuelt farlig område inntil slepetraséen er tilfredsstillende avskjermet (stein, stubber, fundamenter etc.) snø/is i mastene at luftledninger henger fritt kontroll og vurdering av skilt, gjerder, sperringer kontroll av strammeinnretninger funksjonsprøving av stoppinnretninger (nødstopper, snorbrytere etc.) kontroll og vurdering av eventuelle polstringer kontroll av overvåkningsfunksjoner Kandidaten skal vite hvordan ovennevnte kontroller skal kvitteres ut og journalføres i driftsdagboka. Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 5 av 15

6 Kandidaten skal vite at i helt spesielle tilfeller, f.eks etter ekstremt dårlig vær, skal heisen inspiseres før den startes. Følgende forhold skal vurderes: mulig avblåsing av trekktau om medbringere henger korrekt trær, ledninger o.l som kan hindre kjøring ising den generelle tilstand til master og masteutstyr 2.3 Kjøring Kandidaten skal ha deltatt ved drift av skitrekk og ha erfaring som kjører med overvåkning av passasjerene ved påstigning og kunne handle på riktig måte dersom det oppstår problemer. Han skal ha tilbragt tilstrekkelig tid på avstigningsplassen til å forstå hvordan den skal fungere for skiløpere med manglende skiferdigheter. Kandidaten skal kunne bruke: hendler, brytere, knapper, informasjonsinstrumenter o. l. for betjening av skitrekket Kandidaten skal vite: hvor kjører skal plasseres og hvilken utsikt han skal ha til påstigende passasjerer og slepetrasé for at anlegget skal kunne stanses i tide dersom farlige situasjoner oppstår hvilket krav som gjelder til avstand mellom snorboks/medbringersete og snødekke på påstigningsplassen at ved behov skal kjører gå ut eller stå ute på påstigningsplassen og bistå passasjerene at kjører alltid skal stå ute på påstigningsplass og gi passasjeren T-kroken dersom det benyttes korte T-kroker at kjører skal vurdere passasjerer med hensyn til: bekledning (farlige reimer etc.), bruk av alternativt utstyr etc. hvordan påstigningsplass og avstigningsplass skal utformes at påstigningsplass, slepetrasé, avstigningsplass, vind, sikt, temperatur etc. må vurderes fortløpende hele dagen 2.4 Kontroll og vedlikehold Kandidaten skal ha deltatt i periodisk kontroll i driftsesongen og derved blitt gjort kjent med hvordan de praktiske kontroll- og vedlikeholdsoppgaver gjennomføres. Kandidaten skal kjenne til hvilke kontroll og vedlikeholdsoppgaver som skal gjennomføres i løpet av driftssesongen. Eksempler på slike oppgaver er: kontroll av trekktau kontroll og vedlikehold av master og rullebatterier kontroll og vedlikehold av driv- og vendeskive kontroll og vedlikehold av medbringere kontroll, vedlikehold og flytting av klemmer Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 6 av 15

7 kontroll av mekaniske og elektriske brytere kontroll og vedlikehold av stasjoner kontroll og vedlikehold av strammesystem for trekktauet Kandidaten skal kjenne til viktige kontroll og vedlikeholdsoppgaver som skal gjennomføres i løpet av skitrekkets levetid. Det er ikke krav om deltagelse under disse kontroll- og vedlikeholdsoppgavene, men det forutsettes at kandidaten i løpet av praksistiden har skaffet seg innsikt i hvordan viktige oppgaver gjennomføres. Kandidaten skal kjenne til hvordan ovennevnte kontroller skal kvitteres ut og journalføres i vedlikeholdsjournaler. Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 7 av 15

8 3 Plan for teoretisk opplæring 3.1 Taubaneloven Forskrifter Generelt Kandidaten skal vite at krav til bygging, drift og vedlikehold av et taubaneanlegg er satt i: Taubaneloven Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport Forskrift om skitrekk Forskrift om ståltau til taubaner og kabelbaner Taubaneloven Kandidaten skal kjenne til Taubaneloven. Kandidaten skal kjenne til relevante krav i andre lover, herunder Arbeidsmiljøloven Overordnede forskrifter Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport Kandidaten skal vite: hvem som er konsesjonsmyndighet hvilke krav som gjelder for nybygging og ombygging av skitrekk hva en konsesjon er hvilket ansvar og krav til forsikring som gjelder Kandidaten skal kjenne til relevante krav i andre forskrifter, herunder Internkontrollforskriften Forskrift om skitrekk Kandidaten skal kjenne til Forskrift om skitrekk. Kandidaten skal vite hvilke krav som gjelder for: nybygging og ombygging av skitrekk utforming av på- og avstigningsplasser tillatte kjørehastigheter og kapasiteter drift og vedlikehold samt internkontroll bremser og klemmer Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 8 av 15

9 3.1.5 Forskrift om ståltau til taubaner og kabelbaner Kandidaten skal kjenne til Forskrift om ståltau til taubaner og kabelbaner herunder: gjennomføring av visuell kontroll magnetinduktiv prøving av trekktau kriterier for utskifting og kassasjon av trekktau og strammetau Konsesjonshaver og drifts- og vedlikeholdspersonale Kandidaten skal vite: hvilket ansvar konsesjonshaver har hvilket ansvar og myndighet følgende personellkategorier har: driftsleder kjører Dokumentasjon Kandidaten skal selv kunne utarbeide nødvendig dokumentasjon som: instrukser arrangementstegninger rutiner planer journaler dagbøker Sikkerhetsvurderinger Kandidaten skal kunne gjennomføre nødvendige sikkerhetsmessige vurderinger for å ivareta drifts- og vedlikeholdsmessige faremomenter. hvilke farlige hendelser som kan oppstå ved drift av skitrekk hvilke barrierer og tiltak som kan iverksettes for at farlige hendelser ikke skal kunne skje, eventuelt at konsekvensen av farlige hendelser blir akseptable 3.2 Taubaneteknikk Banetyper skitrekk og skitau hvilke tau og medbringere som benyttes på de ovennevnte taubanetypene Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 9 av 15

10 3.2.2 Terminologi Kandidaten skal kunne de mest vanlige navn og begrep som benyttes i skitrekksammenheng med hensyn til: teknisk utstyr i master og stasjoner drift kontroll og vedlikehold Lengdeprofil lengdeprofil og hva et lengdeprofil benyttes til hva som er avgjørende for å oppnå en sikker føring av trekktauet i master og stasjoner hvorfor det er nødvendig med konstant kjent stramming i trekktauet Ståltau hvordan trekktau og strammetau for skitrekk skal være konstruert forhold som kan føre til slitasje og skader på ståltau hvorfor klemmer på trekktauet må flyttes kontroll og prøvemetoder for ståltau innholdet i tausertifikater kassasjonskriterier Endestasjoner hvilke hovedkomponenter en endestasjon består av de forskjellige metoder for stramming av trekktauet hvordan vendeskiver er konstruert og opplagret hva et vendeskivelagerhavari kan medføre samt hvordan slikt havari kan unngås hvilke farer som kan oppstå på grunn av slitasje og feil på vende- og drivskiveforing og rullebatterier for styring av trekktauet inn på vende- og drivskiven hvilke farer som kan oppstå ved på- og avstigning hvilke forhold av arrangements- og driftsmessig art som har betydning for sikkerhet og komfort ved på- og avstigning hvordan på- og avstigningsplasser av forskjellig type skal arrangeres for å oppnå best mulige på- og avstigningsforhold generelt vedlikehold av utstyr i endestasjonene Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 10 av 15

11 3.2.6 Drivmaskineri hvilke komponenter et drivmaskineri er sammensatt av, samt hvordan trekkraften overføres til drivskiven og videre til trekktauet generell kontroll og vedlikehold av drivmaskineri Bremser Kandidaten skal vite: hvilke bremser og hvilken bremsestrekning et skitrekk skal ha hvilken generell kontroll og vedlikehold som er nødvendig Master og utstyr i master oppbygging av rullebatterier med justeringsmuligheter praktisk justering av rullebatterier hvilke sikkerhetsinnretninger rullebatterier skal være utstyrt med for å forhindre avsporing/fastkjøring av stoler etc. farer som kan oppstå ved fastkjøring av ruller generell kontroll og vedlikehold av master og rullebatterier System for styring og overvåkning prinsippene for oppbygging og overvåking av sikkerhetsstrømkretser de vanligste typer elektriske brytere til bruk i nødstopp, snorbrytere, overvåkning av tauleie i rullebatterier etc. hvordan sikkerhetsstrømkretsen overvåkes, samt hvordan denne overvåkningen kan kontrolleres de vanligste feil som kan oppstå på sikkerhetsstrømkretsen farer som kan oppstå dersom sikkerhetsstrømkretsen faller ut eller dersom feil på kretsen oppstår generell kontroll og vedlikehold av sikkerhetsstrømkretsen med ledninger, koblinger og brytere Medbringere hvordan medbringere er bygget opp og vedlikeholdes hvordan forskjellige typer snorbokser (magnetisk-, mekanisk- og hydraulisk demping) vedlikeholdes Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 11 av 15

12 hvordan teleskop vedlikeholdes Klemmer Kandidaten skal vite: hvordan faste og løsbare klemmer er bygget opp og fungerer hvordan klemmene vedlikeholdes og kontrolleres med hensyn til sprekker og slitasje hvordan faste klemmer flyttes hvorfor klemmenes holdekraft skal ha en øvre og nedre grenseverdi hvilken generell kontroll og vedlikehold som er nødvendig 3.3 Drift av skitrekk Generelt Kandidaten skal kjenne til alle vesentlige regelkrav og teoretiske betraktninger som utdyper og begrunner punkter angitt i kapitel II, Plan for praktisk opplæring. Kandidaten skal kjenne til hvilke faremomenter som foreligger ved drift av skitrekk Kontroll Kandidaten skal kjenne til viktigheten av og hva som inngår i: daglig kontroll før oppstart ukentlig og månedlig kontroll og vedlikehold omfanget av årlig kontroll og vedlikehold omfanget av hovedrevisjoner spesielle kontroller som: magnetinduktiv prøving av trekktauet Begrensninger Kandidaten skal kjenne til hvilke krav som gjelder og hvilke farer som kan oppstå ved transport av passasjerer med alternativt utstyr etc Tiltak ved uhell/ulykker Kandidaten skal vite hvilke tiltak som skal iverksettes ved uhell/ulykker, herunder varsling til Taubanetilsynet, Politi samt Arbeidstilsynet. Kandidaten skal vite når driften ikke må igangsettes før dette er avklart med Politi og Taubanetilsynet. Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 12 av 15

13 3.3.5 Bemanning Kandidaten skal vite hvilke oppgaver driftsleder og kjører har ved et skitrekk i drift. Kandidaten skal vite hvilke krav driftsleder og kjører må tilfredsstille med hensyn til alder, opplæring, tilstedeværelse, etc Førstehjelpsutstyr Kandidaten skal vite hvilket førstehjelpsutstyr og personell som er nødvendig for å yte effektiv hjelp dersom noen skulle komme til skade Farer med hensyn til vær og klimatiske forhold Kandidaten skal kjenne til de generelle farene som er forbundet med å transportere passasjerer opp i snøvær, tåke, sterk vind, lave temperaturer og lignende. Kandidaten skal vite hvilke tekniske og værmessige forhold som medfører at påstigning må avsluttes og skitrekket kjøres tomt for passasjerer samt hvilke forhold som medfører at skitrekket må stoppes umiddelbart. 3.4 Internkontroll og instrukser Internkontroll Kandidaten skal kjenne til hva som menes med internkontroll i forhold til Taubaneloven Nødvendige dokumenter for drift av anlegget Kandidaten skal vite hvilke dokumenter, tillatelser, erklæringer, etc. som skal foreligge på anlegget Instrukser og rutiner Kandidaten skal vite hvilke instrukser, prosedyrer, rutiner, etc. som er nødvendige for drift av skitrekk, herunder hvilke hovedpunkter følgende instrukser skal inneholde: instruks for driftsleder instruks for kjører Arrangementstegning Kandidaten skal kunne lage arrangementstegning for et typisk skitrekk. Arrangementstegningen skal inneholde: påbudte skilt polstringer/gjerder/avskjerminger porter, køsystem Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 13 av 15

14 høydeforhold mellom snorbokser/medbringere og snødekke på påstigningsplass plassering av grensebryter (snorbryter) og nødstoppbrytere arrangement ved på- og avstigningsplasser plassering av andre gjenstander/innretninger som kan ha betydning for en sikker drift av anlegget Driftsdagbok/loggføring Kandidaten skal vite hvordan den daglige driften skal loggføres i driftsdagboka, hva som skal føres i boka og hvem som har ansvaret for at loggføringen blir utført Sjekklister Kandidaten skal vite hvorfor det er nødvendig å ha sjekklister for kontroll og vedlikehold og at utført arbeid i henhold til sjekklistene blir utkvittert Registrering og rapportering av hendelser Kandidaten skal vite hvilke ulykker, nestenulykker og tekniske uhell som skal rapporteres inn til Taubanetilsynet Planlegging av kontroll og vedlikehold Kandidaten skal vite at kontroll og vedlikeholdsoppgaver må planlegges, for eksempel med flerårige vedlikeholdsplaner, for å sikre at det stilles tilstrekkelig tid og ressurser tilgjengelig slik at disse oppgavene kan gjennomføres innen de fastlagte intervall. Vedlegg I Skjema for praksisattest driftsledersertifikat skitrekk Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 14 av 15

15 PRAKSISATTEST DRIFTSLEDERSERTIFIKAT FOR SKITREKK Navn og adresse på søker (bruk blokkbokstaver) Fødselsdato: Navn på konsesjonshaver der praksis er gjennomført (bruk blokkbokstaver) Tidsperiode for praksis (fra-til) : Jeg bekrefter ved dette at jeg har tilegnet meg de kunnskaper som kapittel 2 i Normalplan for driftslederopplæring skitrekk krever for sertifisering av driftsleder skitrekk, herunder: daglig kontroll før oppstart, som angitt i kap 2.2 kjøring, som angitt i kap 2.3 kontroll og vedlikehold, som angitt i kap 2.4 Dato: Søkers underskrift: Jeg bekrefter med dette at ovennevnte søker har gjennomført minst 1 måned praksis (minst 20 arbeidsdager) ved å ha deltatt i drift og vedlikehold ved vår(e) skitrekk i ovennevnte tidsrom. Dato Driftsleders underskrift: Rev 1, datert 1. januar 2012 Side: 15 av 15

TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING STOLHEIS

TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING STOLHEIS TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING STOLHEIS Rev. 2, datert 1. januar 2012 Side: 1 av 17 Innhold 1 INFORMASJON... 1 1.1 INNLEDNING... 1 1.2 OPPLÆRINGENS BETYDNING... 1 1.3 HOVEDMÅL... 1

Detaljer

TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING SKITAU

TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING SKITAU TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING SKITAU Rev. 0, datert 1. januar 2012 Side: 1 av 13 Innhold 1 INFORMASJON... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 OPPLÆRINGENS BETYDNING... 3 1.3 HOVEDMÅL... 3 1.4

Detaljer

KABELBANE FOR OFFENTLIG PERSONBEFORDRING

KABELBANE FOR OFFENTLIG PERSONBEFORDRING TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING KABELBANE FOR OFFENTLIG PERSONBEFORDRING Rev. 1, datert 1. januar 2012 Side: 1 av 15 Innhold 1 INFORMASJON... 1 1.1 INNLEDNING... 1 1.2 OPPLÆRINGENS

Detaljer

TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING TOTAUSBANE

TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING TOTAUSBANE TAUBANETILSYNET NORMALPLAN FOR DRIFTSLEDEROPPLÆRING TOTAUSBANE Rev. 3, datert 1. januar 2012 Side: 1 av 16 Innhold 1 INFORMASJON... 1 1.1 INNLEDNING... 1 1.2 OPPLÆRINGENS BETYDNING... 1 1.3 HOVEDMÅL...

Detaljer

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn Sikkerhetsrapport Taubane Sesong 2014/2015 Sikkerhetsrapport taubane sesong 2014/2015 18. januar 2016 Side 1 av 13 1 Oppsummering... 3 2 Om taubanetilsyn... 3 2.1 Rolle og ansvar...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

3. Drift av totausbane og kabelbane

3. Drift av totausbane og kabelbane Sertifiseringskurs for driftledere, tyngre baner side 1 3. Drift av totausbane og kabelbane Rev. Dato Forfatter Kontr. Godkjent. Kommentar A 04.04.08 A. Hutchinson For kontroll Sertifiseringskurs for driftledere,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Forskrift om fornøyelsesinnretninger

Forskrift om fornøyelsesinnretninger Forskrift om fornøyelsesinnretninger Del I. Generelle bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Forskriften skal sikre at fornøyelsesinnretninger blir anlagt, bygget, drevet, vedlikeholdt

Detaljer

Sertifiseringskurs for driftledere, tyngre baner kapittel 1 side 1

Sertifiseringskurs for driftledere, tyngre baner kapittel 1 side 1 Sertifiseringskurs for driftledere, tyngre baner kapittel 1 side 1 1. Lover Forskrifter - Regler Rev. Dato Laget av Kontr. Godkjent. Kommentar A 08.02.07 A.Røen Første utgave B 22.01.07 A.Røen O.K.T Kontrollert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i teorimodulene Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Ny Taubanelov Høringssvar fra NTKF /Norske Tau- og Kabelbaners Forening

Ny Taubanelov Høringssvar fra NTKF /Norske Tau- og Kabelbaners Forening Dato 05.02.2016 Ny Taubanelov Høringssvar fra NTKF / NTKF har behandlet høringsnotatet i styremøte og har følgende kommentarer, både til høringsnotatet og til enkelte lovparagrafer: Kommentarer til høringsnotatet:

Detaljer

TX Logistik AB. Kontroll av tog 47907 på Lillestrøm

TX Logistik AB. Kontroll av tog 47907 på Lillestrøm statens jernbanetilsyn TX Logistik AB Kontroll av tog 47907 på Lillestrøm Rapport nr. 2013-28 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om tilsynet 6 6.1 Administrative

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer)

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) F-3089 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 732 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

NORSKE TAU- OG KABEL- BANERS ÅRSMØTE 2010

NORSKE TAU- OG KABEL- BANERS ÅRSMØTE 2010 NORSKE TAU- OG KABEL- BANERS ÅRSMØTE 2010 Gaustablikk Høyfjellshotell, Rjukan Jan Richard Moseng Rjukan 12.10.2010 Pendelbaner (totausbaner) - Norge Et småfly, med pilot og en passasjer, kolliderte med

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1178328 rev. 8 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddelag ved skrydding nær er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER F-3018 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 760 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen:

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen: Terminalen. Prosedyre for bruk av el-kjøretøy og rullende materiell E07 04.03.15 For implementering GMHBE GMJRB GMEET E06 30.04.13 For implementering GMHBE GMJRM GMEET E05 02.04.13 For implementering GMHBE

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

Vi vil også i denne sammenheng referere vår høringsuttalelse til Departementet ang. Ny taubanelov.

Vi vil også i denne sammenheng referere vår høringsuttalelse til Departementet ang. Ny taubanelov. Dato. 06.05.2016 Ny Taubaneforskrift Høringssvar fra NTKF / NTKF har behandlet høringsnotatet. Kapitlene 12, 13 og 14 har vi ikke kommentert da vårt fokus ligger på totausbaner og kabelbaner. Vi regner

Detaljer

Taubanetilsyn. Sikkerhetsrapport 2013. Sikkerhetsrapport taubanetilsyn - 2013 17. september 2014 Side 1 av 21

Taubanetilsyn. Sikkerhetsrapport 2013. Sikkerhetsrapport taubanetilsyn - 2013 17. september 2014 Side 1 av 21 Taubanetilsyn Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport taubanetilsyn - 2013 17. september 2014 Side 1 av 21 1 Oppsummering... 3 2 Om Taubanetilsyn... 4 2.1 Tilsynets samfunnsoppdrag... 4 2.2 Rolle og ansvar...

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Alpinavd Skogn IL. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med vedtak om pålegg

Alpinavd Skogn IL. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med vedtak om pålegg Alpinavd Skogn IL TILSYNSRAPPORT NR. 14/1164-16 med vedtak om pålegg 2017 Innhold 1 Innledning... 1 2 Metodikk... 1 3 Vedtak om pålegg... 1 4 Andre forhold... 3 5 Veiledning om nytt regelverk... 3 Dato

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Taubanetilsynet Årsberetning 2012

Taubanetilsynet Årsberetning 2012 Taubanetilsynet Årsberetning 2012 1 Sammendrag...3 2 Definisjoner...4 2.1 Kategori konsesjonshaver... 4 2.2 Uønskede hendelser... 4 3 Organisering av Taubanetilsynet i 2012...5 4 Nøkkeltall for virksomheten...6

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn Sikkerhetsrapport Taubane Sesong 2015/2016 Sikkerhetsrapport taubane sesong 2015/2016 6. april 2017 Side 1 av 13 1 Oppsummering... 3 2 Om tilsyn med virksomheter som driver taubaner...

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 8-00 Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 8-00 Arkivkode: 00/354 T631 Revisjonsdato:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET Fagprøve, Energioperatørfaget. Vest Agder Fylkeskommune "Dato" "Navn" leder prøvenemnd, "navn" medlem prøvenemnd Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET for "Navn" 1 Oppgaven (jfr. vedlegg) tildeles prøvekandidaten

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.8 OPERATØR AV PERSONLØFTERE

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.8 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.8 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Manuelle flyttbare personløftere (Type A1 og A2) med max løftehøyde 10 meter og «Cherry Picker»/«Casing Stabbing Basket»

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER Best. nr. 010K OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Prosjekt Regelverk og tilsynsmetodikk for Taubane, Park og Tivoli (TPT-prosjektet) Delrapport 1 Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk

Prosjekt Regelverk og tilsynsmetodikk for Taubane, Park og Tivoli (TPT-prosjektet) Delrapport 1 Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk Prosjekt Regelverk og tilsynsmetodikk for Taubane, Park og Tivoli (TPT-prosjektet) Delrapport 1 Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk 0 Sammendrag... 6 1 Innledning... 8 1.1 TPT-prosjektet metodikk

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2.

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2. Prosjekttittel: OSL-T2 Tittel: Bilag DS Krav til opplæring u; ~ KV E02 12.03.10 Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A01 08.12.09 For OSL høring GMRTV GMKND Revisjon Dato Tekst laget Kontrollert

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART Håndhevelse av regler treningsansarlig Hovedansvar: Ansvar delegeres til: - Klubber Som treningsansvarlig påtar du deg ansvar i henhold til Det Nasjonale

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

NORSKE TAU- OG KABELBANERS FORENING (NTKF)

NORSKE TAU- OG KABELBANERS FORENING (NTKF) NORSKE TAU- OG KABELBANERS FORENING (NTKF) Vedtekter 1 Formål NTKF er en forening for å samordne faglige og sikkerhetsmessige spørsmål i forbindelse med bygging og drift av taubaner og kabelbaner av alle

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

LÆREPLAN ADK1 RESERTIFISERING

LÆREPLAN ADK1 RESERTIFISERING LÆREPLAN ADK1 RESERTIFISERING INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 RESERTIFISERING AV ADK1 SERTIFIKATET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Læreplan ADK 3 1.3 Prosessen med resertifisering 4 1.4 Hovedmål for opplæring ved resertifisering

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker

Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker Side 1 av 8 Regler for Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning for dyreklinikker Forord... 2 1. Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening... 4 2. Den norske veterinærforenings...

Detaljer

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser Publisert dato 09.09.2013 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Ting å tenke på ved kjøp av ny kran.

Ting å tenke på ved kjøp av ny kran. Ting å tenke på ved kjøp av ny kran. Side 1 TA DEG LITT TID! Når du skal gå til anskaffelse av et nytt krananlegg er det mange ting å tenke på. TENK FØRST Med feil valg i forhold til det kranen skal brukes

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Kap.: 4.d Side: 1 av 21 1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Periodisk vedlikehold av småkraftverk. Selv det beste utstyr trenger vedlikehold

Periodisk vedlikehold av småkraftverk. Selv det beste utstyr trenger vedlikehold Periodisk vedlikehold av småkraftverk Selv det beste utstyr trenger vedlikehold Fadum Tekniske as Leverandør av maskinelektrisk utrustning Storfaring med småkraft og maskiner Selskapet er 50 år Produsent

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

Alpha Maskin A/S 1900 Fetsund

Alpha Maskin A/S 1900 Fetsund Alpha Maskin A/S 1900 Fetsund Bjørn Steinar Olsen 29.04.2009 1 Kan vi stole på leverandørene? Er de gode nok til merking, sikkerhetsutstyr og brukeropplæring? 29.04.2009 2 Dette skal vi snakke om! Produsentens

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Håndbok for sertifisering. Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard.

Håndbok for sertifisering. Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. Håndbok for sertifisering Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Åpenhet 3. Drift av sertifiseringssystemet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

Opplæring av vakter Holtanlia

Opplæring av vakter Holtanlia Skitrekket: Opplæring av vakter Holtanlia Start og stopp ute ved påstigning Sikkerhetskrets med nødstopp og brytepinner Styreskap og oppstart Oppstartsrutiner ihht Driftsdagbok Utfylling av driftsdagbok

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer