Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012"

Transkript

1 . Rapport Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 Øyvind Kanstad-Hanssen

2 Rapport nr Antall sider - 12 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i ISBN Forfatter(e) - Øyvind Kanstad-Hanssen Oppdragsgiver - Eget prosjekt (tilskuddsbasert) Referat: Høsten 2012 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 9 elver/vassdrag i Troms. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 5 av 9 elver der GBM er utarbeida. I tre av de øvrige elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 25 % til 55 %. For Salangsvassdraget gir ikke drivtellingen grunnlag for å vurdere måloppnåelse i og med at nedre 13 km av vassdraget ikke ble undersøkt. I alle av de undersøkte elvene er det i tillegg til laks bestander av sjøørret, selv om bestandene må anses som tynne i i Ånderelva, Tennelvvassdraget og Skøelva. Sjørøye ble kun påvist i Kvænangselva, samt med to individer i Ånderelva. Lødingen, januar 2013 Postadresse : postboks Lødingen Telefon : / E-post : forsidefoto: Sondre Bjørnbet

3 Forord Denne rapporten gir en oppsummering av resultatene fra drivtelling/dykking av laks, sjøørret og sjørøye i 9 lakseførende elver i Troms. Arbeidene er finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Troms, unntatt registreringene i Skøelva som ble bekosta av elveeierlaget. Øyvind K. Hanssen prosjektleder Innhold Forord 2 1. Innledning 3 2. Områdebeskrivelse 3 3. Metoder 4 4. Resultater Kvænangselva Lakselva-Aursfjord Lyselva Ånderelva Tennelvvassdraget Skøelva Salangselva (øvre) Spansdalselva Lakselva-Gullesfjord 7 5. Diskusjon 8 6. Litteratur 9 Vedlegg 10 side 2

4 1. Innledning Lakseforvaltningen i Norge skal bygge på et føre var -prinsipp som avhenger av at det fastlegges vassdragsspesifikke referansepunkter. Innføringa og utarbeidinga av gytebestandsmål er et slikt referansepunkt, som fastsetter et krav til bestandsmål (antall hofisk/gytebiomasse) som skal sikre at bestanden holdes over bevaringsgrensen (Hindar m. fl. 2007, Anon 2009a,b). En enkel måte å kontrollere om det fastsatte gytebestandsmålet er overholdt er å registrere hvor mye hofisk som står i elva ved gytetidspunktet. Drivtelling av gytefisk av laks, sjøørret og sjørøye er en enkel og kostandseffektiv metode, som forutsatt utført med kvalifisert personell, gir et relativt høyt presisjonsnivå. I elva Skjoma i Narvik kommune har den totale oppvandringen av anadrom fisk blitt registrert med videokamera siden 2001, og de siste syv årene er det i tillegg gjennomført drivtellinger i elva (Lamberg m.fl. 2009a, Lamberg m.fl. 2009b). Sammen med opplysninger fra offentlig fangststatistikk har drivtellingene i gjennomsnitt for perioden gitt kun 1 % lavere antall laks enn videoovervåkningen, og tilsvarende 2 % lavere antall sjøørret. På samme måte er det utført drivtellinger i Åelva/Åbjøra i Bindal kommune i 2008 og 2009, der oppvandringen til øvre del av vassdraget overvåkes med video i en laksetrapp. Her var observasjonene fra drivtellingene pluss innrapporterte fangster 8-12 % lavere enn videoovervåkningen, men tallene her er antatt å fange opp en del urapportert fangst (Lamberg m.fl. 2009c). I Skibotnelva i Troms ble det utført en metodetest basert på gjenobservasjon av radiomerka fisk (fisk merka 2-3 dager før drivtelling, og verifisert fortsatt elveopphold gjennom tracking to uker etter drivtelling). Av 26 merka fisk ble 22 (85 %) observert under drivtelling, et resultat som vurderes som veldig bra i og med at visibiliteten av merket ikke er god og avhengig av hvilken side fisken observeres fra (Kanstad Hanssen 2010). Gjennom offentlige tilskudd og støtte/oppdrag fra vassdragsregulanter ble det utført gytefisktelling/drivtelling i til sammen 9 elver i Troms høsten Denne rapporten gir en enkel oppsummering av resultatene fra registreringene i 2012, og om gytebestandsmålene dette ene året var oppfylt. 2. Områdebeskrivelse Høsten 2012 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye i 9 elver i Troms, fra Kvænangselva i nord til Lakselva-Gullesfjord i sør, kartlagt eller forsøkt kartlagt ved drivtelling/dykking (figur 1, tabell 1). Svømte og undersøkte strekninger fremgår av kart i vedlegg. side 3

5 Figur 1 Kart over Troms fylke med markering for undersøkte elver. Tabell 1 Oversikt over elver med nedsbørfelt, samla lakseførende strekning, svømt (kontrollert) strekning, gjennomsnittlig elvebredde og areal av kontrollert (svømt) lakseførende strekning (tall i parentes er areal oppgitt i forbindelse med fastsetting av GBM). Elv Kommune Nedbørsfelt (km 2 ) Lakseførende strekning (m) Svømt strekning Bredde (m) Areal (ha) Kvænangselva Kvænangen 311, ,5 15,5 (31,1) Lakselva(Aursfjord) Balsfjord 89, ,5 4,2 Lyselva Lenvik 137, ,3 Ånderelva Tranøy 67, ,4 (27,4) Tennelvvassdraget Tranøy 30, * ,6 () Skøelva Sørreisa 163, ,9 Salangselva (øvre) Bardu ,3 (252) Spansdalselva Lavangen 143, ,1 (34,9) Lakselva(Gullesfj) Kvæfjord 25, ,5 (12,6) 3. Metoder Gytefiskregistreringene i Troms ble gjennomført i tidsrommet 3. oktober til 12. november. Tidspunktet for hver elv ble forsøkt lagt så nært opp til antatt gytetidspunkt for laks som mulig. Høsten 2012 var relativt tørr, og ga i utgangspunktet gode telleforhold i de fleste elvene. Tidlig tilfrysing (fra 15. oktober) av elvene bidro imidlertid til at flere planlagte elver ikke kunne kartlegges i Antall tellere varierte fra elv til elv, og fremgår av resultatkapitelet. Antall tellere ble tilpassa bredden på elva slik at hele tverrprofilen av elva ble visuelt dekt. Hver drivteller var utstyrt med egen skriveplate med vannfast papir, og hver teller kunne notere og kartfeste observasjoner etter eget side 4

6 behov. All fisk ble klassifisert etter størrelse. For laks ble det benytta kategoriene smålaks (<3kg), mellomlaks (3-7kg) og storlaks (>7kg). Sjøørret ble delt i gruppene <1 kg, 1-3 kg, 3-7 kg og >7 kg. Eventuell sjørøye deles inn etter samme kategorier som sjøørret. I de fleste elvene ble all laks forsøkt registrert som hannfisk eller hofisk. Basert på morfologiske trekk som skader på finner (primært spord, bryst- og ryggfinne), pigmentering og gjellelokkforkortelse har rømt oppdrettsfisk blitt skilt fra villfisk. I tillegg vil ofte adferd og generelle avvik i utseende skille oppdrettslaks fra stedegen laks i de ulike elvene. I et studium i seks vest-landselver ble det vist at over 80 % av rømt laks (verifisert gjennom skjellprøver) ble korrekt identifisert under drivtelling (Lehmann et.al 2008). Studiet viste også at ingen villfisk feilaktig ble vurdert som rømt laks. Tilsvarende kontroller er ikke utført i elver i Nord-Norge, og resultatene fra Vestlandet kan på grunn av ulike forhold i elvene avvike fra hva vi ville funnet i nord-norske elver. Vi mener imidlertid at våre registreringer av rømt oppdrettslaks gir en god indikasjon på relative andeler av rømt laks i mellom elver. Registreringene av rømt fisk må brukes med den usikkerheten de innebærer, og manglende observasjoner av rømt laks i en elv gir en klar indikasjon om at det er lite eller ingen rømlinger i elva. Når våre registreringer sammenlignes med øvrige tall for andel rømt fisk i vassdragene (fra sportsfiskefangster og overvåkingsfiske) må det tas hensyn til at våre registreringer skjer etter at det har vært et uttak av rømt fisk fra elvene, og således skal våre tall ligge lavere enn øvrige registreringsmetoder. Selve drivtellinga utføres ved at teller(-ne) svømmer aktivt nedover elva (passivt driv kun i strømsterke partier). Stans i tellingene gjøres kun ved naturlig stoppunkter som grunne strømnakker eller stilleflytende partier der det ikke står fisk. For å ha tilfredsstillende oversikt må teller holde blikket så langt fremfor seg som sikten tillater og pendle med hode fra side til side for å avsøke så stor sektor som mulig. For å unngå dobbel-registrering av fisk er det viktig å kun telle fisk som passeres, og ikke fisk som svømmer fremfor nedover elva. Benytta lakseførende strekninger tar utgangspunkt i vandringshindre og antatte lakseførende strekninger som det fremgår av rapporter. Oppmålingene av lakseførende strekning og strekning som ble undersøkt i forbindelse med gytefiskregistrering er utført med programvaren Mapsource fra Garmin. Beregning av gjennomsnittlig elvebredde er utført ved oppmåling (ca 4 tverrsnitt per km elv) fra Flomsletter og store tørrfall er ikke medregnet. side 5

7 4. Resultater 4.1 Kvænangs elva Meget klar elv med m sikt den 1/10 ga god dekning med en teller (Øyvind K Hanssen). Det ble observert totalt 378 laks, fordelt på 155 smålaks, 169 mellomlaks og 64 storlaks. Av disse ble 123 laks observert ovenfor fisketrappa. Det ble ikke registrert laks som var utgytt, og det antas derfor at registreringene ble utført under eller rett før gyting hos laks. Det ble registrert tre sikre oppdrettslaks (0,8 %). I tillegg til laks ble det også registrert 93 sjøørret og 26 sjørøye. Blant ørretene dominerte umoden, små sjøørret (88 %). Om lag 800 m av den øvre lakseførende delen av elva ble ikke undersøkt på grunn av elvas karakter (steinete og flere mindre fossestryk). Videre nedover elva ble til sammen om lag 800 m med strie stryk og utilgjengelige kulper ikke undersøkt, men registreringene inntil områdene og i lignende partier viste enten svært lave fisketettheter eller fravær av fisk. Anslagsvis kan det dreie seg om fisk innefor disse områdene. Vi anser derfor ikke at eventuell fisk på de ikke-kartlagte strekningene vil påvirke det totale telleresultatet i betydelig grad. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 780 kg (192 hofisk), mens oppgitt GBM er 430 kg hofisk eller 172 hofisk. Måloppnåelsen var dermed 181 %. 4.2 Lakselva (Aursfjord) Elva ble svømt 7/10 og sikten var 5 m, noe som ga god dekning med en teller (elva ble delt mellom to tellere-sondre Bjørnbet/Øyvind K Hanssen). Det ble observert totalt 177 laks, fordelt på 153 smålaks, 22 mellomlaks og 2 storlaks. Det ble ikke registret utgytt hofisk eller fisk under gyting, og ut fra fordelingen av laksen i elva antar vi at registreringa ble utført før gytinga. Det ble ikke registrert sikre oppdrettslaks i elva. I tillegg til laks ble det også registrert 112 sjøørret, de fleste (n=70) umodne fisk. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 212 kg (113 hofisk), mens oppgitt GBM er 90 kg hofisk. Måloppnåelsen var dermed 235 %. 4.3 Lyselva Elva ble svømt 17/10 av en teller (Øyvind K Hanssen), og med sikt på 8-10 m ble det oppnådd god kontroll over elva fra Lysvatnet til Sjøvatnet. Det ble observert totalt 157 laks, fordelt på 61 smålaks, 87 mellomlaks og 9 storlaks. Laksen ble i hovedsak observert i øvre halvdel av elva. Det ble observert gravende laks, og noen få utgytt fisk ble observert. Det ble observert 2 oppdrettsfisk i elva (1,3 %). Vi registrerte 46 sjøørret i elva. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 299 kg (83 hofisk), mens oppgitt GBM er 330 kg hofisk. Måloppnåelsen basert på registreringene i Lyselva var dermed 91 %, men for hele vassdraget må trolig gytebestandsmålet anses som oppfylt gjennom gyting i innløpselvene. 4.4 Ånderelva Elva ble svømt 6/10 av to tellere (Øyvind K Hanssen og Sondre Bjørnbet) som delte elva mellom seg. Sikten var 8 m meter og ga god kontroll over elva. Elva ble telt fra innsjøen og ned til sjøen. Det ble observert totalt 356 laks, fordelt på 322 smålaks, 25 mellomlaks og 9 storlaks. Det ble ikke registrert sikre oppdrettslaks. I tillegg til laks ble det observert 14 sjøørret (12< 1 kg og kg). Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 550 kg (220 hofisk), mens oppgitt GBM er 378 kg hofisk eller 151 hofisk. Måloppnåelsen var dermed 145 %. 4.5 Tennelvvassdraget Elva ble svømt 6/10 av av to tellere (Øyvind K Hanssen/Sondre Bjørnbet) som delte vassdraget/elva mellom seg. Sikten var 4,5-5 m meter og ga god kontroll over elva. Innløpsbekkene til innsjøen ble også kartlagt, men det ble kun registret to laks og en sjøørret i en av de kontrollerte bekkene. Det ble observert totalt 60 laks, fordelt på 52 smålaks og 8 mellomlaks. Det ble ikke registrert oppdrettslaks. I tillegg til laks ble det observert 10 sjøørret (5< 1 kg og kg). Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 64 kg (32 hofisk), mens oppgitt GBM er 257 kg hofisk eller 128 hofisk. Måloppnåelsen var dermed 25 %. 4.6 Skøelva Elva ble svømt 10/10 av en teller (Øyvind K Hanssen) og sikten var 7-10 m. Elva var relativt lita, og da sammen med sikten god dekning av elva fra fossen og ned til sjøen. Det ble observert totalt 101 side 6

8 laks, fordelt på 53 smålaks, 32 mellomlaks og 16 storlaks. Det ble registrert 6 sikre oppdrettsfisk i elva (6 %). I tillegg til laks ble det registrert 11 sjøørret, hvorav 6 var mindre enn ett kg og 5 var 1-3 kg. Gjennom fisketrappa ble det gjennom sesongen registrert 247 laks. Dersom vi legger til grunn samme kjønnsfordeling på denne fisken som observert under drivtellinga og snittvekter basert på innrapporterte fangster tilsier det at samla gytebiomasse i hele elva var anslagsvis 681 kg (117 hofisk). Oppgitt GBM er 368 kg hofisk eller 122 hofisk og tilsier at måloppnåelsen var 185 %. 4.7 Salangselva (øvre) Elva ble svømt 7/10 og 11/10 av to tellere (Øyvind K Hanssen/Sondre Bjørnbet). Sikten var nær 20 m meter og ga god kontroll. Elva ble svømt fra vandringshinder ved Storfossen og ned til Fosseng 11/10, mens strekninga videre ned til Kistefossen ble svømt 7/10. Den om lag 700 m lange strykstrekniga rundt Langfossen ble ikke svømt/kontrollert. Det ble observert totalt 24 laks, fordelt på 12 smålaks, 9 mellomlaks og 3 storlaks. Det ble ikke registrert oppdrettslaks. Det ble registrert 8 laks ovenfor strykene ved Langfossen, mens resten ble registrert på en 400 m lang strekning ovenfor Kistefossen. I tillegg til laks ble det observert 208 sjøørret (44< 1 kg, kg, kg og 4 >7 kg). Av disse ble 185 registrert ovenfor strykene ved Langfossen. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 50 kg (10 hofisk), mens oppgitt GBM er 1741 kg hofisk. Måloppnåelsen var dermed svært lav, men 13 km lakseførende strekning nedstrøms Kistefossen inngår ikke i registreringa/beregninga. 4.8 Spansdalselva Drivtelling ble utført 8/10, og elva ble delt mellom to tellere (Øyvind K Hanssen/Sondre Bjørnbet) Sikten var 7-9 m. Det ble totalt registrert 82 laks, fordelt på 36 smålaks og 23 mellomlaks. En del gravende par ble observert i elva. Fisken stod i hovedsak fordelt nedenfor fossestrykene. Det ble registrert 18 sikre oppdrattslaks, tilsvarende 18 %. I tillegg ble det registrert 202 sjøørret. Det ble registrert mye landbruksavfall i nedre halvdel av elva, og i samme del av elva var det også klare spor av ureglementert fiske i form av funn av tau (garntau), store sluker etc. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 106 kg (33 hofisk), mens oppgitt GBM er 241 kg hofisk eller 76 hofisk. Måloppnåelsen var dermed 44 %. 4.9 Lakselva (Gullesfjord) Elva ble svømt 29/09 av en teller (Øyvind K Hanssen). Sikten i elva var 7-8 m, og ga god dekning i elva. Øvre m av elva ble ikke svømt på grunn av at elva her varr svært lita, grunn og stri. Det ble observert totalt 34 laks, fordelt på 19 smålaks og 15 mellomlaks. Det ble ikke registrert gyteaktivitet hos laksen. Det ble gjort en sikker observasjon av oppdrettsfisk (2,8 %). Det ble observert 148 sjøørret i elva. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 48 kg (19 hofisk), mens oppgitt GBM er 87 kg hofisk eller 35 hofisk. Måloppnåelsen var dermed 55 %. Tabell 2 Registreringer av laks og sjøørret ved drivtelling i elver i Troms høsten Elv Laks Sjøørret Sr små mellom stor Sum Opp- <1kg >7 laks drett Kvænangselva Lakselva(Aursf) Lyselva Ånderelva Tennelvvassd Skøelva Salangselva Spansdalselva Lakselva(Gullesfj) side 7

9 Tabell 3 Oversikt over antatt snittvekt og gytebestandsmål (GBM) (jfr. Hindar m.fl 2007), samt observert gytebestand (OGB) i elver i Troms høsten Antall kg OGB er beregna ut fra gjennomsnittsvekter i innrapporterte sportsfiskefangster. Differanse angir forskjellen mellom oppgitt GBM og OGB (tall i parantes er fra året før). Elv Snittvekt hofisk GBM (kg hofisk) GBM (ant. hofisk) OGB (kg hofisk) OGB (ant. hofisk) Differanse (kg) Kvænangselva 2, (+567) Lakselva(Aursfjord) (-7) Lyselva Ånderelva 2, Tennelvvassdraget 2, (-248) Skøelva 3, * 172* +347 (+260) Salangselva Spansdalselva 3, (-188) Lakselva(Gullesfj) 2, *inkluderer registreringer i fisketrappa 5 Diskusjon Oppsummeringa av drivtellingene som ble gjennomført i Troms i 2012 viser at gytebestandsmålet (biomasse) var oppnådd i 5 (56 %) av 9 elver med kjent gytebestandsmål. Høsten 2012 ble de fleste elvene islagt allerede i midten av oktober, noe som er uvanlig tidlig. Dette medførte at flere av de planlagte registreringene ikke kunne gjennomføres. Alle utførte tellinger ble imidlertid utført under gunstige forhold, det vil si på relativt lita elv og med god sikt. Gjennomgående var gytinga sein i de fleste elvene, og basert på registreringer tidligere år forskjøvet med om lag to uker. I elver der gytebestandsmålet ikke ble nådd varierte måloppnåelsen fra 25 til 55 %. I Salangselva kan ikke måloppnåelsen vurderes ut fra gytefisktellingene, siden strekninga nedenfor Kistefossen ikke inngikk i registreringene. Imidlertid viser registreringen i Salangselva at trappene i Langfoss-området fungerte i 2012 siden vi registrerte noe laks og spesielt sjøørret ovenfor Langfoss-strykene. I Lyselva ble det registrert en måloppnåelse på 91 %, men da er ikke evnetuell forekomst av laks i innløpselvene rundt Lysvatnet tatt med eller eventuell forekomst av laks i Sjøvatnet. Vi anser derfor gytebestandsmålet som oppnådd i vassdraget som helhet. I elvene som fylte gytebestandsmålet varierte måloppnåelsen fra 145 til 235 %. I alle disse elvene har det vært åpent for fiske i Våre observasjoner av oppdrettslaks viser at gjennomsnittet for alle elvene var 3,2 % rømt fisk i elvene. I fire av de undersøkte elvene ble det ikke påvist rømt fisk, mens innslaget var høyt i Spansdalselva. Våre registreringer av rømt fisk gir et minimumstall for andelene disse utgjør i totalbestandene i hver elv. Selv om undersøkelsene fra vestlandet har vist at feilmarginene kan være relativt lave (Lehmann et.al. 2008), har ikke tilsvarende kontroller blitt utført i elver typiske for Troms og Nordland og tilsvarende presisjon kan ikke uten videre forutsettes her. Vi understreker også at våre observasjoner av rømt laks skjer etter at rømt laks aktivt har blitt fiska ut av flere av elvene. I tillegg til registreringer av gytefisk av laks registreres også all annen anadrom fisk i elvene. Sjøørret ble registrert i alle elvene, men bestandene er trolig svært små i Ånderelva, Tennelvvassdraget og Skøelva. Sjørøye ble i 2012 kun påvist i Kvænangselva og i med to individer i Ånderelva. side 8

10 6 Litteratur Anon. 2009a. Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1, 230 s. Anon Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse og beskatningsråd for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1b, 357 s. Gjertsen, V., Lamberg, A., Bjørnbet, S., Kanstad Hanssen, Ø., Kibsgaard, B. & Øksenberg, S: Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3-5.oktober Skandinavisk naturovervåking. Rapport 20/ sider. Gjertsen, V., Lamberg, A., Bjørnbet, S., Kanstad Hanssen, Ø. & Kibsgaard, B. 2012b. Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3-4.oktober Skandinavisk naturovervåking. Rapport 19/ sider. Hindar, K., Diserud,D.,Fiske,P., Forseth,T., Jensen, A.J., Ugedal, O., Jonssen, N., Sloreid, S.-E., Arnekleiv, J. V., Saltveit, S. J., Sægrov, H. Og Sættem,L.M Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. NINA Rapport sider. Lamberg, A, Bjørnbet, S., Gjertsen, V., Kanstad Hanssen, Ø. og Øksenberg S. 2010a. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellnger av laks, ørret og røye 19 til 21. oktober VFI-rapport 17/ s. Lamberg, A, Bjørnbet, S., Gjertsen, V., Kanstad Hanssen, Ø. og Øksenberg S. 2010b. Gytefiskregistrering i Beiarelva i Resultater fra drivtellnger av laks, sjøørret og sjørøye 25.oktober og 3-4. november i VFI-rapport 18/ s. Lamberg, A, Bjørnbet, S., Gjertsen, V., Kanstad Hanssen, Ø., Kibsgaard, B. og Øksenberg S. 2010c. Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til VFI-rapport 15/ s. Lamberg, A., Strand, R., Bjørnbet, S. og Gjertsen, V. 2010d. Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i VFI-rapport 19/ s. Lamberg, A., Strand, R. & Øksenberg, S. 2009a. Videoovervåking av laks og sjøørret i Skjoma fra 2001 til LBMS-Rapport s. Lamberg, A., S. Øksenberg & R. Strand. 2009b. Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 7. til 8. oktober VFI-rapport 5/2009:14s. Lamberg, A., S. Øksenberg & R. Strand. 2009c. Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i Resultater fra videoregistrering i Brattfossen og drivtelling av gytefisk. VFI-rapport 7/2009:26s. Lehmann, G.B, Wiers, T. & Gabrielsen S-E Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag - undersøkelser høsten LFI-rapport nr sider. side 9

11 Vedlegg Vedlegg 1 Kartutsnitt fra de enkelte elver hvor det ble gjennomført drivtelling høsten Svømte strekninger er markert på hvert kartutsnitt. Kvænangselva Lakselva (Aursfjord) Ånderelva side 10

12 Tennelvvassdraget Skøelva Salangselva side 11

13 Spansdalselva Lakselva (Gullesfjord) side 12

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013 . Rapport 2013-13 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013 Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rapport nr. 2013-13 Antall sider - 18 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende

Detaljer

Rapport 2012-01. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011

Rapport 2012-01. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011 Rapport 2012-01 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011 Rapport nr. 2012-01 Antall sider - 16 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011. Forfatter(e) - Øyvind

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013 . Rapport 2013-12 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-12 Antall sider - 14 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Rapport 2011-07. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2011

Rapport 2011-07. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2011 Rapport 2011-07 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2011 Rapport nr. 2011-07 Antall sider - 20 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2011. ISBN- 978-82-8312-020-2

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2012

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2012 . Rapport 2012-12 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2012 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Anders Lamberg Rapport nr. 2012-12 Antall sider - 18 Tittel - Drivtelling av gytefisk

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2014 drivtelling av gytefisk i 3 lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Rapport 2011-01. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2010

Rapport 2011-01. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2010 Rapport 2011-01 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2010 Rapport nr. 2011-01 Antall sider - 27 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2010. Forfatter(e)

Detaljer

Rapport Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2009

Rapport Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2009 Rapport 2010-05 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2009 Rapport nr. 2010-05 Antall sider - 16 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2009. Forfatter(e)

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2013 drivtelling av gytefisk i flere lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 SNA-rapport 19/2012 Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3.- og 4. oktober i 2012 Storlaks hann på «patrulje» i gyteområde. (Foto: S.

Detaljer

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 VFI-rapport 9/2009 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad Hanssen***

Detaljer

Rapport Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2010

Rapport Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2010 Rapport 2010-07 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2010 Rapport nr. 2010-07 Antall sider - 18 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2010. Forfatter(e) - Øyvind

Detaljer

Rapport 2011-03. Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva. -vurdering av innslag av anadrom fisk.

Rapport 2011-03. Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva. -vurdering av innslag av anadrom fisk. Rapport 2011-03 Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva -vurdering av innslag av anadrom fisk. Rapport nr. 2011-03 Antall sider - 9 Tittel - Fiskebiologisk kartlegging av Liveltskardelva vurdering

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 VFI-rapport 07/2011 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 Anders Lamberg Rita Strand Oppdrettslaks i fisketrapp syd i Sandsfossen i 2010 Vilt- og fiskeinfo

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014 . Rapport 215-6 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 214 Øyvind Kanstad-Hanssen Foto: Martin-A. Svenning Ferskvannsbiologen Rapport 215-6 Rapport nr. 215-6 Antall sider

Detaljer

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24.

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. V&F-rapport 8/2009 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 2012

Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 2012 . Rapport 213-3 Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 212 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 213-3 sider - 8 Tittel - Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn, Kvæfjord kommune i 212.

Detaljer

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen Gytefisktelling - et viktig verktøy for forvaltningen Generelt om metode Registrering av gytefisk ved drivtelling har blitt utført ifbm. bestandsovervåking siden seint på 1980-tallet. Metoden mer vanlig

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2008 Sverre Øksenberg med hunnlaks fra stamfiske i oktober. Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 9 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS Innledning Det har blitt gjennomført videoregistrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Futelva de

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011 VFI-rapport 11/2012 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 10. og 11. oktober 2011 Gytemodne sjøørrethanner i «display» Anders Lamberg Sondre Bjørnbet

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Skandinavisk naturovervåkning. Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2015

Skandinavisk naturovervåkning. Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2015 . Rapport 216-3 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 215 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Anders Lamberg Foto: Martin-A. Svenning Skandinavisk naturovervåkning Ferskvannsbiologen

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013 . Rapport 214-9 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 213 Øyvind Kanstad-Hanssen Foto: Martin-A. Svenning Rapport nr. 214-9 Antall sider - 14 Tittel - Oppvandring av sjøvandrende

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010 Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen** Øyvind Kanstad Hanssen*** Bernt J. Kibsgaard* Sverre Øksenberg**** * Vilt og fiskeinfo AS, Ranheimsvegen

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010 VFI-rapport 18/2010 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 25. oktober og 3. til 4. november i 2010 Illustrasjon 1. Umodne sjøørret representerer

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011 KLV-notat nr 3, 212 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Foto: Svein Williksen Namsos, mars 212 Karina Moe Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Tar lakselusa knekken på sjøørreten?

Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Anders Lamberg, Rita Strand, Sondre Bjørnbet, Vemund Gjertsen, Magnus Bakken Skandinavisk naturovervåking AS Kunnskap vi trenger for å svare på spørsmålet Lakselus

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Karl Øystein Gjelland Grzegorz Wierzbinski Marius Berg Pierre Fagard Marius Berg med ein døyande, utgytt sjøaure-hann i Fallhølla, 22. september 2015. Foto:

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelv,

Detaljer

Skandinavisk Naturovervåkning AS

Skandinavisk Naturovervåkning AS SNA-Rapport 06/2015 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2014 - Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye Øyvind Kanstad-Hanssen Sondre Bjørnbet Vemund Gjertsen Anders Lamberg Skandinavisk

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Notat november 2009 Gytefisktelling i Nærøydalselva november 2009 Bjørn T. Barlaup Tore Wiers Ole R. Sandven Laks i Nærøydalselva November

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2016

Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2016 . Rapport 217-1 Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 216 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Sondre Bjørnbet

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015

Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015 Rapport nr. 220 Rapport nr. 266 Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for ferskvannsøkologi

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2017

Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2017 . Rapport 217-9 Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 217 Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Vemund Gjertsen

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

3. Resultater & konklusjoner

3. Resultater & konklusjoner 3. Resultater & konklusjoner 3. 1 Fiskfjord-reguleringa 3.1.1 Områdebeskrivelse Fiskfjord kraftverk mottar vann fra reguleringsmagasinet Andre Fiskfjordvatnet, og har utløp i Første Fiskfjordvatn. Vassdraget

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skauga 2011

Gytefiskregistrering i Skauga 2011 Gytefiskregistrering i Skauga 2011 Vemund Gjertsen * Kay Arne Olsen* Anders Lamberg** og Sondre Bjørnbet** *(Trondheim Omland Fiskeadministrasjon) ** Vilt- og fiske Info AS, Ranheimsvegen 281, 7054 Ranheim

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014 Forskningsleder Tor F. Næsje Meny Sportsfisket i Repparfjordelva Sportsfisket i Altaelva Høstfisket i Repparfjorelva Høstfisket i Altaelva Sportsfiske

Detaljer

Gytebestand av laks og sjøørret i Stordalselva i 2012

Gytebestand av laks og sjøørret i Stordalselva i 2012 SNA-Rapport 2/2013 Gytebestand av laks og sjøørret i Stordalselva i 2012 Laks og sjøørret som passerer fisketelleren i Støvelfossen i juni 2012. Vemund Gjertsen Anders Lamberg og Rita Strand Skandinavisk

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016 . Rapport 217-6 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 216 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Anders Lamberg Foto: Martin-A. Svenning Ferskvannsbiologen Rapport 217-6

Detaljer

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 211 VFI-Rapport 13/212 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 211 Anders Lamberg* Rita Strand* Sondre Bjørnbet*

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010

Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010 Rapport 2011-05 Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010 -vurdering av effekter av kraftig utvasking og etablering av terskel ifbm. bygging av ny bro over RV 91. Rapport nr. 2011-05 Antall

Detaljer

Notat. Gytefisktelling i Suldalslågen desember 2014

Notat. Gytefisktelling i Suldalslågen desember 2014 Notat Gytefisktelling i Suldalslågen desember 2014 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 49B TELEFON: 55 58 22 28 5006 Bergen NOTAT: Gytefisktelling i Suldalslågen

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3., 4. og 5. oktober 2012 Gytemoden sjøørrethann fra Evensdalselva 2012 (foto: V. Gjertsen) Vemund Gjertsen

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Aust- og Vest-Agder Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sagvatnanvassdraget i 29 LBMS Rapport 1-21 Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 29 Mellomlaks hunn på vei opp fisketrappa i Sagfossen

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2014

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2014 . Rapport 215-5 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 214 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Sondre Bjørnbet Anders Lamberg Rapport nr. 215-5 Antall sider - 21 Tittel - Drivtelling

Detaljer

Hva skal jeg snakke om :

Hva skal jeg snakke om : Overvåking av oppvandring av rømt oppdrettslaks i vassdrag med anadrom laksefisk Prosjektene : Hva skal jeg snakke om : Sperrevassdrag i Nordland (FHL-Miljøfond) Timing of upstream migration, catchability

Detaljer

Skandinavisk Naturovervåkning AS

Skandinavisk Naturovervåkning AS Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2013 - Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye Anders Lamberg Magnus Bakken Sondre Bjørnbet Vemund Gjertsen Øyvind Kanstad-Hanssen Skandinavisk Naturovervåkning

Detaljer

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad).

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad). Gytefisk- og gytegroptelling i Aagaardselva 2008 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2008 Innledning I utkast til ny driftsplan for Glomma og Aagardselva er det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Troms 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Troms 1 Troms 1 80 Spansdalselva 190.7Z Troms Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 10.2 0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Datakvalitet: 2 2 Antall 0 20 40 60 80

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom fisk høsten 1989 Avgitt Vetlefjorden Grunneigarlag 12. mai 2010 VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 1 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Namsos, januar 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Foto: Anton Rikstad. Registrering av laks

Detaljer

Ferskvannsbiologen STRYNEELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen STRYNEELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Stryn kommune, Sogn og Fjordane STRYNEELVA Stryn kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2009 Avgitt Stryn Elveeigarlag 30.11.2009 STRYNEELVA Stryn kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Roksdalsvassdraget på Andøya i 2013

Videoovervåking av laks og sjøørret i Roksdalsvassdraget på Andøya i 2013 SNA-rapport 7/214 Videoovervåking av laks og sjøørret i Roksdalsvassdraget på Andøya i 213 Oppsummering av overvåkningsperioden 25-213 Laksesmolt observert i Åelva 27.mai 213 (foto: V. Gjertsen) Anders

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016 Rapport fisketrappovervåking uke 34/216 Oppdrettslaks fra Målselv. Lengde ca. 54 cm Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 34/216 Ukesrapport for

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer