Kl.: Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn Dag Helge Hellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember desember 2008 Kl.: Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL MØTANDE VARAMEDLEMER Joril Christensen Dag Rune Mo Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn Dag Helge Hellen Gustav Bahus Inger Signe Ulvund Cathrine E. Schjelderup Jørgen Øydvin Ola Johan Settem Gunvor Sønnesyn Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Dag Rune Mo 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Nils-Olav Nøss 7. Aud Karin Søilen 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Terje Olav Hermansen 12. Anne-Line Innvær 1

2 13. Jan Johnson Frå kl Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes frå kl Roald Stenseide 3. Monica Nilsen 4. Helge Andre Njåstad 5. Anita Garlid Johannessen 6. Stig Høgholm 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Ragnar Tyssebotn Dag Helge Hellen 10. Inger Signe Ulvund 11. Dagfinn Vik 12. Gunnar Bakke Ottar Tangen 13. Petter Kvinge Tvedt 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Stein Inge Ryssdal 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Eivind Nævdal-Bolstad 7. Jørgen Øydvin 8. Torill Eidsheim 9. Dan Stian Femoen 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Gunvor Sønnesyn 5. Robert Erlandsen SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2

3 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand 4. Kjersti Toppe SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen frå kl Ida Karlsen Ida Karlsen 4. Kjartan Haugsnes RAUDT 1. Sunniva Schultze-Florey 2. Dijana Milicevic Saga VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Inge Børslien MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Monica Nilsen og Hans Otto Robberstad valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka blir godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg samrøystes til dette. FYLKESTINGET 9. DESEMBER 2008 Fylkesordføraren heldt minneord om Karl Leif Storhaug. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 10 representantar hadde ordet. Fylkesordføraren delte ut Hordaland fylkeskommune sitt fat for særlege idrettsprestasjonar til: Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne. OL, sølv i symjing m bryst, Beijing

4 Mathias Holtz, Kristian Moxnes og Haavard Flaat, Voss fallskjermklubb.vm, sølv i friflyging lag i fallskjemhopp, Maubeuge (Frankrike) 2008 Kjersti Tysse Plätzer, IL Norna Salhus. OL, sølv i kappgang - 20 km, Beijing 2008 Tommy Urhaug, Stord Bordtennis klubb. Paralympics, bronse i bordtennis, Beijing 2008 Mariann Vestbøstad, Vestkantsvømmerne. Paralympics, bronse i symjing m rygg, Beijing 2008 Leiar i kultur- og ressursutvalet Helge Andre Njåstad delte ut Hordaland fylkeskommune sine utviklingsstipend i idrett for 2008 til: Alexander Benevoli, 18 år, handball, Bergen kommune Sverre Lunde Pedersen, 16 år, skeiser, Os kommune Isabelle Pedersen, 16 år, friidrett, Bergen kommune Vinjar Slåtten, 18 år, freestyle, Voss kommune Kristine Wigdahl Hegland, 16 år, fotball, Bergen kommune Fylkestinget handsama sak 59. FYLKESTINGET 10. DESEMBER 2008 Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag til fråsegn: Hordaland er klar! Hordaland Fylkesting ber regjeringa setje i verk tiltak som vil halde aktiviteten og sysselsetjinga oppe i vår region, noko som vil kome heile nasjonen til gode. Hordaland fylkesting er svært positiv til at regjeringa gjennom ulike verkemiddel vil bidra til aktivitet og sysselsetjing. Derfor ber Hordaland fylkesting regjeringa setje i verk tiltak som vil halde aktiviteten og sysselsetjinga oppe i vår region, noko som vil kome heile nasjonen til gode. Hordaland sender dagleg 805 millionar kroner til statskassa (Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2007). Med det dramatiske biletet som SSB har teikna av utviklinga i samband med finanskrisa, vil også vår region ha bruk for tiltak mot krisa. Difor hastar det med at regjeringa set i gang tiltak som kan dempe den negative utviklinga, og som vil bidra til framleis høg verdiskaping i Hordaland. Hordaland står klar! Hordaland fylkesting vil og peike på at utviding av rammene kan sikre arbeidsplassar og samstundes betre dei offentlege tenestene. I 2009 set staten endeleg i gang bygging av nytt odontologibygg og nybygg for lagmannsretten. Det er Hordaland fylkesting glad for. Utviklinga i økonomien gjer det klårt at det vil gagne heile regionen om staten også legg til rette for større statlege investeringar i nybygg for Høgskolen i Bergen allereie neste år. Vi i Hordaland fylkeskommune vil med investeringane våre, særleg i vidaregåande skular, bidra mykje til aktivitet og sysselsetjing. Men situasjonen krev meir. Om staten gjev oss midlar kan fylkeskommunen rimeleg raskt setja i gang t.d. vedlikehald av skulebygningar, bruer, tunnelar, generell utbetring av fylkesvegar samt vern og vøling av kulturminne i større omfang enn økonomien vår tillet i dag. I fyrste rekkje treng ein her friske midlar og nye tilskotsordningar. Utvida rammer og nye tilskot gjev størst sysselsetjingseffekt i høve til desse prosjekta. Hordaland har fleire samferdsleprosjekt som er klare for snarleg realisering, mellom anna: Fullføring Rv13 Brimnes-Bu (restdel) 4

5 Rv563 Utbetring Kleppestø-Erdal Rv555 Kollektivfelt Breivik Drotningsvik Rv550 Utne-Jondal Rassikringsprosjektet Rv 13 Deildo Rv13 Meierisvingen, Odda kommune Ferjekaiutbetring Langevåg, Buavåg, Utåker, Årsnes Gang og sykkelveg Rv546 Hufthammar-Haugland Rv48 Fergekai Årsnes Vossapakken, Kvammapakken og Bømlopakken E39 utbetring Jektevik, Stord kommune E39 Svegatjønn-Rådal, restdel E39 Knarvik sentrum Bergensbanen både auka vedlikehald og strekningstiltak Oppgradering haldeplassar og terminalar i Bergensområdet inkl. Nonneseter/Bystasjonen Kollektivterminalar og haldeplassar elles (jf. eigen plan) Igangsetjing av eitt eller fleire av desse prosjekta i 2009 vil bidra mykje til aktivitet og sysselsetjing i landets viktigaste eksport- og verdiskapingsregion. I tillegg vil fleire av tiltaka gje ei god klimaeffekt. Hordaland er klar, vi ber regjeringa gjere det mogleg for oss å hjelpe til å motvirke krisa. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandla Nilsen sitt forslag, og vedtok deretter samrøystes forslaget. Sigmund Olsnes sette fram slikt forslag til fråsegn: Handtering av vraket av U-864 og kvikksølvtrusselen Kvikksølv er blant dei aller farlegaste miljøgiftene og utgjør ein stor trussel for menneske og miljø. Difor er vraket av U-864, med ei kvikksølvlast på tonn på havbotnen utafor Fedje, ei miljøutfordring som må handterast på ein måte som gjev tryggleik i dag og i all framtid. Omdømet til Noreg som miljønasjon og fiskerinasjon avheng av at ubåtvraket vert handtert slik at vi unngår forureining og store skader på miljø og fiskeriressursar. Det er ein føresetnad at løysinga som vert vald har brei tillit og skapar tryggleik for at alt som kan gjerast for å fjerne miljørisikoen, vert gjort. Uroa hjå innbyggjarane i området må takast på alvor, slik det vart gjort då vraket av Murmansk nyleg vart vedteke fjerna. Både hevingsalternativet og tildekkingsalternativet vil føre til tildekking av 30 mål med forureina havbotn. Hordaland fylkesting meiner at hevingsalternativet vil vere den riktige miljømessige løysinga for framtida og komande generasjonar. Fylkestinget legg til grunn at hevingsalternativet kan gjennomførast innafor ein akseptabel risiko og tilrår difor ei slik løysing. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandla Olsnes sitt forslag, og vedtok deretter samrøystes forslaget. Fylkestinget handsama sakene 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, og 73 og i denne rekkjefølgja. 5

6 MELDINGAR Periode: 14. oktober desember 2008 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 16/ Særutskrift - Ot. prp. 10 ( ) - Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) 17/ Oversendingsforslag i fylkestinget Løns- og arbeidsvilkår for tilsette innan kollektivtrafikkselskapa i fylket 18/ Oppfølging av forvaltningsrevisjonar 19/ Meir opne kommunar og fylkeskommunar med ny offentleglov 20/ Jondalstunnelen - oversendingsforslag i fylkestinget 6

7 SAKNR. 59/08 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkesbudsjett 2009, Arbeiderpartiet Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens reviderte budsjettgrunnlag av 29. oktober 2008 (i mill kr): Auka rammer for den vidaregåande skulen Særskilt undervisning Tiltak for ungdom som fell utanfor Vaksenopplæring Døvetolkar, nye stillingar Gratis skule tilskott skulereiser Elevombud TAF-tilskott Regional utvikling/næringsretta tiltak Til rådvelde for andre næringsformål Kultur Auka støtte til barne- og ungdomsarbeid; særlege tiltak for barn og unge Vaksenopplæringstiltak Styrking av utviklingsmiljø for ung musikk og unge artistar Ivaretaking av dei historiske sjøbodmiljøa i Bergen og andre delar av fylket Prisjustering ålmenne kulturvernføremål, tilskott idrettsprosjekt, tilskott idrettsarbeid Kulturtiltak med særskild sikte på arbeid mot rasisme og framandfrykt 6,5 0,5 1,7 Til disposisjon for kultur- og ressursutvalet 0,4 Samferdsel Takstfrys Auka frekvensen på kollektivtransporten, spesielt på hovudårene inn mot Bergen Ungdomskort og periodekort, inkl. studentkort, prisreduksjon 10 kr Miljøkort (Voss, Stord), oppretthalda Trafikksikringstiltak Innfartsparkering Honnørrabatt Tannhelse Prioriterte grupper, auke 4,0 + 30,0 1,5 Personalpolitiske tiltak 0,5 Særlege tiltak for eldre arbeidstakarar Sum utgifter 15,1 7

8 Inndekning: Reversera avsetjing til disposisjonsfond 7,5 Reduksjon prosjektstøtte Business Region Bergen 2,0 Reduksjon disponibelt fylkesutvalet 1,6 Lønsavsetjing 4,0 Belønningsordninga for kollektivtiltak i storbyområda 30,0 Sum 15,1 30,0 Totalt 45,1. Gisle Handeland sette fram slikt forslag på vegner av A, SV, Sp og R: NEI TIL TAKSTAUKE JA TIL BETRE KOLLEKTIVTILBOD OG BYBANE! Sterkare satsing på kollektivtilbodet er nødvendig for å unngå trafikale infarkt i og rundt Bergensregionen. Framleis frys av takstar, auke i frekvens og reduksjon i prisen på kort er derfor svært viktige tiltak. Vidareføring av bybanetraseen må starte opp straks med sikte på å utnytta opparbeidd kompetanse og maskiner/utstyr som alt er på plass. Plassar for innfartsparkering (park and ride) er problemstillingar som må løysast i samarbeid med Bergen og omeignskommunane med omsyn til areal og ruteplanlegging. Innføring av andre effektive trafikkdempande tiltak er og spørsmål som må løysast i nært samarbeid mellom dei same partane. KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkestinget vil opna for å gi direkte tilskott til kommunale næringsfond i kommunar som har særskilde utfordringar når det gjeld næringsutvikling, sysselsetjing og folketalsutvikling. NEI TIL KARAKTERSTYRD INNTAKSORDNING I SKULEN Fylkestinget opphevar den karakterstyrde ordninga for inntak av elevar i den vidaregåande skulen. Den noverande ordninga fremjer uheldig lagdeling skulen. TRIVSEL OG FULLFØRING - ELEVOMBOD Fylkestinget er svært opptatt av å auka trivsel og fullføringsgrad i den vidaregåande skulen. Eit viktig element i dette arbeidet er oppretting av eit lærling- og elevombod. Fylkestinget føreset at lærling- og elevombodsordninga kjem i gang tidleg på nyåret SKULE OG NÆRINGSLIV For næringslivet i Hordaland er høg kompetanse, spesielt innanfor teknologibransjane, ein viktig del av næringspolitikken. Ei opptrapping av TAF-tilbodet med stor industriell aktivitet må utviklast over tid. Det må setjast skarpare fokus på yrkesretta utdanning og tiltak for å redusera fråfallet. Gode opplæringsarenaer med læreprosessar som gjør meir av teorien praktisk retta, vil vera eit av fleire tiltak og krev fornying av utstyr og nytenking over tid. 8

9 IDRETT FOR ALLE Fylkestinget vil styrkja tilrettelegginga av idrett som folkeleg rørsle, mellom anna gjennom forsert innsats på lokalmiljøtiltak som ballbingar og fleirbrukshallar. Fylkestinget vil intensivera arbeidet for å få auka tilskotta frå spelemidlane til Hordaland, slik at utbetaling av tilskotta skjer raskare til organisasjonar og kommunar. FRIVILLIG ARBEID FOR BARN OG UNGE Fylkestinget vil honorera det store frivillige kultur- og idrettsarbeidet for barn og unge gjennom auke i aktivitetstilskotta. MOT RASISME Fylkestinget vil styrkja arbeidet for eit fleirkulturelt samfunn og mot rasisme, mellom anna i den vidaregåande skulen og på kultursektoren. Det vert oppretta fast sekretariatordning for kontaktutvalet mellom styresmakter og innvandrarar. KLIMAPOLITIKK Fylkestinget vil forsera arbeidet med klimaplan for Hordaland gjennom auka innsats og løyvingar. Det eit mål å få auka dei statlege økonomiske tilskotta til tiltaket. NEI TIL REINHALDSTENESTER PÅ ANBOD Fylkestinget går inn for at reinhaldsarbeidet i den vidaregåande skulen framleis skal utførast av reinhaldarar som er fast tilsette i fylkeskommunen. Fylkestinget avviser å setja reinhaldstenestene ut på anbod. PERSONALPOLITIKK FOR ELDRE ARBEIDSTAKARAR Fylkestinget vil intensivera arbeidet for å ivareta dei eldre arbeidstakarane og dei store ressursane dei representerer. GODTGJERSLE FOR FOLKEVALDE - REVURDERING Fylkestinget vil setja i verk ein samla gjennomgang av ordninga for godtgjersle til folkevalde. Siktemålet er å sikra så god samanheng som mogleg mellom godtgjersla og det faktiske arbeid og ansvar dei ulike politiske verva inneber. Arbeidet bør vurderast utført av eit eksternt utval med nødvendig integritet, og bør mellom anna byggja på ei vurdering av ordningar i andre fylkeskommunar og i større kommunar. Utvalet bør og ha fullmakt til å vurdera og komma med framlegg til relevante endringar i den politiske organiseringa. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: SAK 59/08 ÅRSBUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN Pkt 1A: Investeringsbudsjett Pkt 1B: Driftsbudsjett 2009 som rådmann alternativ innstilling: Endringar vs. Rådm. forslag 29.okt tall i 1000 Sum område Administrasjon, udisponert. og tillegsløyvingar

10 Redusert stillingsauke fylkesrådmann/fellestenester Redusert lønsavsetting Redusert tilleggsløyving Fylkesutvalet Til avsetting (udisp) Tannhelse Takstfrys tannhelse Rekrutteringstiltak og tilbod distrikt 500 Opplæring Prøveprosjekt med frukost på 3 skular 800 Redusert stillingsauke opplæringsavdelinga Undervisning; gruppedeling/ vikar. Døvetolk, elevassistent Tiltak mot fråfall, spesialundervisning,. Karrieresenteret, ikkje auke/omdisp. frå tiltak mot fråfall Minoritetsspråkopplæring 800 Regional utvikling Ikkje prosjektstøtte Business Region Bergen Avvikla avtale med Business Region Bergen Hordaland Olje og Gass; redusert løyving Styrka lokale miljø- og klimatiltak 1000 Samferdsel Vedlikehald vegar; ras- og trafikksikringstiltak Takstfrys kollektivruter Utviding periodekort ungdom, studentrabatt Auka tilskot statlege belønningsmidlar til kollektivtrafikk Redusert stillingsauke på Skyss. adm + planl Trygt heim; utviding til fleire distrikt 500 Kultur Oppfølging Bibliotekplan 650 KIS; sekretærhjelp 250 Tilskotskonto til disp Kultur og Ressursutvalet 1000 Pkt 2 (Lån), 3 (Gruppestønad), 4 (IT) og Økonomiplan som rådmannen Magnar Lussand sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2009 Drift Framlegg Sp Endringar i høve til rådmannen sitt framlegg dagsett 29. oktober 08. Alle tal i 1000 kr. Opplæring Utgifter Inntekter Prøveprosjekt skulefrukost 700 Tiltak mot fråfall Spesialunderv./tilpassa oppl Vaksenoppl. 500 Styrking

11 Samferdsel Fylkesvegar, vedlikehald, sikring Tilskot bilruter, takstfrys Samordning, skuleskyss/ungd. kort Trygt heim 500 Kultur Utsmykking bygg 200 Bibliotek 600 Tilskot friv. org Disposisjonsfond Tilleggsløyv. fylkesutval Lønsavsetjing, reduksjon Belønningsmidlar, meirinntekt Harald Hove sette fram slikt forslag: VENSTRES BUDSJETTFORSLAG 2009 Driftsbudsjettet Økte utgifter Økte inntekter/ innsparinger Opprettholdelse av takstfrys Økt kjøp (produksjon)av kollektivtjenester Aldersgrense ungdomskort 21 år Studentkort, oppheving av aldersgrense Opplæring Styrking av skolebudsjettet, lærertimer/ spesialundervisning Kultur og idrett Tilskudd til tiltak Smelteverkstomten Odda 500 Tilskudd til Moster Amfi 100 Kr til hvert konsolidert museum 900 Økning tilskudd andre kulturformål Økning tilskudd Barn og unge 350 Fylkesbiblioteket 300 Sjøbodmiljøet i Bergen og andre deler av fylket 250 Investeringsbudsjettet Investering i infrastruktur kollektivtrafikk Stryking av avsetning Redusert avsetning momskompensasjon/oversk Økte midler fra Belønningsordningen Inntekter køprising Reduksjon lønnsavsetting Til sammen PROGRAM FOR FINANSIERING AV BEDRE FRAMKOMMELIGHET I BERGENSOMRÅDET STYRKING AV KOLLEKTIVTRAFIKKEN En rekke steder i Bergensområdet er det i perioder av dagen lange køer som innebærer at folk tilbringer altfor lang del av dagen i bilkø, og at nyttetrafikken går altfor langsomt. Dette gir store omkostninger for den enkelte, og representerer en uforholdsmessig stor økonomisk belastning for næringslivet. For å redusere dagens køer og å unngå køer på nye strekninger er det nødvendig med en 11

12 kraftig forbedring av kollektivtrafikken. Reduksjon av bilbruk i Bergensområdet er trolig det viktigste tiltak for reduksjon av klimagasser som fylkestinget kan påvirke. Med sikte på å styrke grunnlaget for satsingen på kollektivtrafikk vedtas følgende: 1. Køprising og bompenger Køprising der bompengesatsene kan variere på ulike tidspunkter av dagen må innføres så raskt som mulig. De økte inntektene skal i sin helhet brukes til å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. 2. FRAM og andre investeringer Det må tilføres midler til prosjekt i forbindelse med FRAM og andre investeringer i infrastruktur for kollektivtrafikk. Til investeringer, inklusiv forskutteringer settes av 23,5 millioner. 3. Belønningsordningen Innføring av køprising sammen med investeringstiltak i samsvar med punkt 2 gir grunnlag for en solid søknad til Samferdselsdepartementet knyttet til belønningsordningen, og fylkestinget finner derfor grunnlag for å budsjettere med 35 millioner kroner i økte belønningsmidler utover rådmannens budsjettforslag. 4. Ingen takstøkning på kollektivreiser Takstøkninger gjennomføres ikke, heller ikke knyttet til miljøkort og lignende. Sak om gjennomgang og eventuell justering av ulike spesielle takstordninger fremmes for fylkestinget. 5. Båtruter for kortere reise Det settes i gang utredning av mulige båtruter som kan korte inn reisestrekninger for reisende i Bergensområdet. Utredning av en båtrute mellom Sund og Fleslandsområdet settes i gang snarest. Andre endringer i budsjettet: Opplæring Innenfor budsjettøkningen på 10,6 millioner skal det settes av nødvendige midler til styrking av tolketjenesten for døve, samt ytterligere to millioner til særskilte undervisningstiltak med sikte på å styrke arbeidet mot frafall. Resten går til økte lærertimer. Kulturformål Tilskudd for 2008 reguleres opp med ca 5 % til 2009 i stedet for reduksjoner. Odda smelteverk Det settes av 500 tusen til forberedende arbeid knyttet til smelteverkstomten i Odda. Smelteverkstomten er et kulturminne av både nasjonal og internasjonal verdi. Odda kommune og Hordaland fylkeskommune har søkt om UNESCO-status for denne. Fylkeskommunen må ha midler til å kunne bidra til prosjektering for ny bruk av vernede bygg. Kulturminneåret 2009 vil være et godt tidspunkt å markere industri- og kulturhistorien til det moderne Norge. Tannhelse Når det er vakante tannlegestillinger, spesielt i distriktene, bør man søke samarbeid med privatpraktiserende tannleger om kjøp av tjenester for å få tilbud om tannhelseteneste til målgruppen. Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: Rødt sitt forslag til budsjett for Hordaland Fylkeskommune 2009 alle tall i mill Tannhelse 12

13 Ingen takstøkning 1,4 Rekrutteringstiltak 2 Sum tannhelse 3,4 Utdanning Auke i rammetimetalet 25 Etterutdanning lærare 10 Sum utdanning 35 Kultur Hardangersoga 0,3 Sikring av kulturminner på Smelteverkstomten 1 Sum kultur 1,3 Samferdsel Ingen takstøkning 16 Frivillig samordning skoleskyss 2 Prosjektering Haukelibanen 5 Legge ned Skyss -17,4 Utviding av studentrabatt til alle studenter 2 Miljøkort 2 Sum samferdsel 9,6 Regional utvikling Hordaland Olje og Gass -0,8 Business Region Bergen -2,5 Europakontoret -0,4 Ingen overføring til disposisjonsfond for Hardangerbroen -35,6 Oppretting av fond for ras og trafikksikringstiltak 35,6 Sum regional utvikling -3,7 Administrasjon Fylkesordførerlønn -0,5 Varafylkesordførerlønn -0,5 Utvalgslederlønn -0,3 Reforhandle rådmannens lønn -0,5 Gjeldsslette skoler 2 Reversere lønnsøkningen fra oktobertinget -0,8 Sum administrasjon -0,6 Investering Arbeidsledighetsfond 5 Sum investering 5 Totalsum 50 Inndekning Meiroverføring frå Stortinget 50 Verbalforslag: 1. Budsjettmodellen på de videregående skolene reverseres. 2. Tannhelse bør på sikt bli gratis og sees på som en naturlig del av helsebegrepet. 3. Rassikring må prioriteres før prestisjeprosjekt som Hardangerbroen. 4. Alle veiene i fylket bør ha gul midtstripe som standard 13

14 TILTAKSPLAN 2009 i Hordaland for å motvirke finanskrisens virkninger: 1. Hordaland fylkesting har full sysselsetting som et hovedmål. På bakgrunn av finanskrisa og faren for stor arbeidsledighet i Hordaland, vil fylkeskommunen i samarbeid med statlige myndigheter ta initiativ til en rekke ekstraordinære tiltak etter nyttår. Innen fylkekommunale bygg, anlegg og veier og viktige kulturminner i Hordaland er det et stort behov for opprustning og ekstra vedlikehold. Fylkestinget går inn for i første omgang å sette av 5 mill. i ekstraordinære midler fra disposisjonsfond til planlegging og prosjekt- og arbeidsledelse for å motvirke økt arbeidsledighet i Hordaland. 2. Hordaland fylkesting ber regjeringa om så snart som mulig etter nyttår å bevilge nødvendige ekstraordinære statlige sysselsettingsmidler til å få gjennomført en slik tiltaksplan på fylkesnivå i Hordaland. Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag I: Fylkestinget forutsetter en dialog med Slåtthaug v.g.s. i den hensikt at linje for skade/lakk tilføres midler til anskaffelse av helt nødvendig undervisningsmateriell også til inneværende skoleår, slik at opplæringen gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til læreplan. Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag II: Dersom det blir nødvendig med opprettelse av VG2 (bedriftsdeler) i skole, skal det legges opp til en fullverdig opplæring som er sammenlignbar med den opplæring som finner sted i bedrift. Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag III: Hordaland fylkeskommune tar et initiativ og samarbeider med Bergen kommune i et forsøk på å etablere en rekrutteringshoppbakke i plast. Harald Hove sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkesutvalget ble i møte orientert om at retningslinjene for fordeling av budsjettmidlene til skolene skal evalueres. Fylkestinget ber om at evalueringen legges fram til fylkestinget sammen med et opplegg for behandling av tildelingskriteriene. Røysting Det var 55 representantar til stades. Schultze-Florey sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Hove sitt forslag til talbudsjett fekk 2 røyster (V) og fall. Hove sitt forslag til tekstdel punkt 1-5 fekk 4 røyster (V, R) og fall. Hove sitt forslag til tekstdel Andre endringer fekk 2 røyster (V) og fall. Lussand sitt forslag til talbudsjett fekk 4 røyster (SP) og fall. Holmefjord Olsen sitt forslag til talbudsjett fekk 4 røyster (SV) og fall. Handeland sitt forslag til talbudsjett fekk 14 røyster (A) og fall. Handeland sitt felles tekstforslag fekk 24 røyster (A, SV, SP, R) og fall. Innstillinga talbudsjettet -vart vedteke med 29 røyster (H, KrF, Frp). Innstillinga tekstdel 1., 2. og 3. avsnitt - vart vedteke med 29 røyster (H, KrF, Frp). Innstillinga tekstdel 4. og 5. avsnitt - vart vedteke med 33 røyster (H, KrF, Frp, V, R). Innstillinga tekstdel 6., 7., 8. og 9. avsnitt - vart vedteke med 29 røyster (H, KrF, Frp). Johnson sitt oversendingsforslag I vart samrøystes vedteke oversendt opplærings- og helseutvalet. Johnson sitt oversendingsforslag II vart samrøystes vedteke oversendt opplærings- og helseutvalet. Johnson sitt oversendingsforslag III vart samrøystes vedteke oversendt kultur- og ressursutvalet. Hove sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. 14

15 VEDTAK ( ) Årsbudsjett og økonomiplan vert vedtekne i samsvar med det utsende materialet og med følgjande presiseringar og endringar: Alle tal i mill. kr. Opplæring Kvalitetshevingstiltak ifbm forvaltningsrev. 1,200 Bortval 0,750 TAF Kvinnherad/Stord 1,000 Bibliotekplanen 0,500 Samferdsel Infotiltak 0,500 Miljøkort/soneendring 0,750 Forum nye Bergensbanen 0,100 Fylkesvegvedlikehald 1,000 Kultur Pilgrimssenter Røldal prosjektstøtte 0,500 Vestnorsk utvandrarsenter 0,300 Moster Amfi 0,150 Bullahuset 0,100 Stend hovedgård 0,100 Idrettsplan 0,200 Folkehelse/MOT 0,200 Friluftsrådet 0,500 Arboretet 0,100 Trallebane Ålvik prosjektstøtte 0,100 Bergen bymuseum 0,250 Kunstmusea 0,150 Bergen Kunsthall 0,100 Vestnorsk filmsenter 0,050 Vestnorsk Jazzsenter 0,050 Organisasjonsutvikling Sjukefråversprosjekt - PREP 0,100 Renter/avdrag Undervisningsutstyr 1,000 Vegar 0,250 Sum 10,000 Inndekking Disp. fond 7,500 Redusert avsetjing momskomp/oversk. 2,500 Investering Utdanningsutstyr 10,000 Fylkesbruer/fylkesvegvedlikehald 2,500 Verbal Ber om ei sak med vurdering av moglegheit for å utvide ungdomskortet med eit årskull eller utvide studentkortet til studentar over

16 Ber om ei sak om ei sonejustering i Sunnhordland som reduserer reisekostnadene innanfor same ramme som dagens miljøkort. Ber om ei sak med framlegg til tiltak som kan bidra til å halde på den høge kollektivdelen som no er i Bergen. Oppretting av eit Kulturelt UtviklingsProgram som del av RUP med ei førebels ramme av regionale midlar på 3,5-4 mill. kr. Ber om ei sak om moglegheit for bruk av biogass i buss i Bergen. Ungt entreprenørskap skal ha same overføring som i Sak om nivået på kost/vask - driftskontraktar med vurdering av mogleg overføring til vedlikehald TAFF-utviding føreset medvirknad frå industrien. Årleg støtte til utvandrarsenteret føreset at dei blir ein del av den rullerte museumsplanen og dei konsoliderte musea. Økonomiplanen vert justert i samsvar med framlagt budsjett. Dette gjev slike rammer: 1. a) Investeringsbudsjettet for 2009: 1000 kr Bruk av lånemidlar Salsinntekter Bruk av avsetjingar Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER Disponert slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avsetjingar SAMLA FINANSIERINGSBEHOV b) Driftsbudsjettet for 2009: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Dekning av tidlegare års underskot Avsetjingar netto Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT

17 Fordelt slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Lønsavsetjing Mva-kompensasjon (investering) TIL SEINARE FORDELING Låneopptak a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på totalt 770,5 mill. kr. b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 200 mill kr. 3. Frikjøp av fylkestingsrepresentantar Frikjøp pr. representant kr Disponering av IT-løyving Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden. 5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 5% frå Kollektivtakstane Takstane for bil- og båtruter vert auka med gjennomsnittleg 2,5% frå /08 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN Det var 56 representantar til stades. Aslaug Hellesøy sette fram slikt oversendingsforslag: GRUPPE 1: Prioritert gruppe Ordendring 1. Fråfall Bortval 3. kulepunkt: I kva grad får desse elevane (endring av ord) tilstrekkeleg oppfølging av OT/PPT? 5. Innføring av PC i skulane Nytt kulepunkt 17

18 Kva utfordringar opplever elevar og lærarar i ein digitalisert undevisningssituasjon? GRUPPE 2: Uprioritert gruppe s. 54 OT/PPT: Førast til PRIORITERT GRUPPE Nytt kulepunkt Kva konsekvensar har omorganiseringa hatt for brukarar og tilsette? Harald Hove sette fram slikt oversendingsforslag: Til punkt 1. Tillegg: Med den endring at prosjekt 4 inkluderes i prosjekt 7 og at prosjekt om forholdet mellom skuleeigar og skulane mv. vert tatt inn mellom dei 10 prioriterte. Eivind Nævdal-Bolstad sette fram slikt oversendingsforslag: Tillegg etter punktet Karaktersetting i Gruppe 2 uprioritert: + og mellom de enkelte skolene Røysting Innstillinga vart samrøystes vedteken. Hellesøy sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt kontrollutvalet. Hove sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt kontrollutvalet. Nævdal-Bolstad sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt kontrollutvalet. 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. Slike endringar vert rapporterte i årsmelding frå kontrollutvalet. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for fylkestinget etter kvart. 61/08 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN Det var 56 representantar til stades. Gunvor Sønnesyn sette fram slikt oversendingsforslag: Plan for selskapskontroll Feil i beskrivelse av Voss Bedriftsservice AS (Hefte 1, s. 71). Røysting Innstillinga vart samrøystes vedteken. Sønnesyn sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt kontrollutvalet. 18

19 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Slike endringar vert rapportert i årsmelding frå kontrollutvalet. Kontrollutvalet vil rapportere til fylkestinget om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 5. Fylkestinget ber om at det i fylkeskommunen vert innarbeidd standard atterhald om kontroll. Dette gjeld der det av fylkeskommunale midlar vert ytt tilskot til verksemd som ikkje er undergitt fylkeskommunal kontroll, eller der fylkeskommunen går inn på eigarsida i selskap som ikkje er underlagt fylkeskommunal kontroll. I slike døme skal det takast atterhald om høve for fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føreset. Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn påkravd for sin kontroll. 6. For dei bompengeselskap der det ikkje allereie er gjort ber fylkestinget om at fylkeskommunale utsendingar på generalforsamlingar i bompengeselskap som ikkje fell inn under Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr , reiser forslag om vedtektsendring som gir fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor høve til å føra kontroll med fylkeskommunen sine eigarinteresser, utan hinder av teieplikt. Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til formulering av slik vedtektsendring. 62/08 OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - FORPROSJEKT Det var 56 representantar til stades. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Fylkestinget godkjenner at det framlagde forprosjektet vert lagt til grunn for hovudprosjektet, med ei kostnadsramme på 123 mill. kroner, fordelt på skule inkl. KAM-senter med 117 mill. kroner og tannklinikk med 6 mill. kroner. 63/08 SØKNAD FRÅ STORD KOMMUNE OM FORSKOTTERING TIL UTBETRING OG TRAFIKKSIKRING AV FV 70 JENSANESVEGEN Det var 56 representantar til stades. Innstillinga vart samrøystes vedteken. 1. Fylkestinget godkjenner søknaden frå Stord kommune om løyve til å forskottere 15 mill. kr til utbetring og trafikksikring av delprosjekt 1 av Jensanesvegen. 2. Refusjonstidspunktet for forskotteringa vert fastsett i samband med rulleringa av fylkesvegplanen for Forskotteringa vert tilbakebetalt utan kompensasjon for renter eller prisvekst. 19

20 64/08 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 Det var 55 representantar til stades. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1. Kollektivmeldinga 2008 gjev ein god oversikt over dei utfordringane som er for kollektivtrafikken i Bergen. 2. Fylkestinget meiner det no er på tide med å innføra dei tiltaka som ein veit kan fungera. Til dømes: Innføring av køprising. Samanhengande kollektivtraséar nord, sør og vest i Bergen. Samanhengande gang- og sykkelfelt gjennom Bergen. Takstfrys. Park & Ride -anlegg ved alle knutepunkt i Bergensregionen kopla med kollektivtilbod i rute. Vidareføring av bybanetraseen sør-, nord- og vestover 3. Kollektivmeldinga bør i framtida i større grad også omfatta distrikta og deira utfordringar, og omhandla tiltak som mellom anna gjeld snøggbåtruter, togtilbod og park/ride løysingar. Røysting Innstillinga vart vedteken med 29 røyster mot 26 røyster (SV, A, R, SP, V) for Haugsnes sitt forslag. 1. Fylkestinget tek Kollektivmeldinga 2008 til orientering. 2. Kollektivmeldinga bør i framtida i større grad også omfatta distrikta og deira utfordringar, og omhandla tiltak som mellom anna gjeld snøggbåtruter, togtilbod og park/ride løysingar. I tillegg bør det fokuserast på park & ride-anlegg direkte knytt til bybanetraséen. 65/08 REVIDERT BOMPENGESØKNAD FOR KVAMMAPAKKEN Det var 56 representantar til stades. Dijana M. Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget stiller seg positiv til investeringsprosjektene i Kvammapakken, og ber Stortinget innarbeide disse riksveiprosjektene med statlig finansiering i Nasjonal Transportplan fra og med Røysting Saga sitt forslag fekk 20 røyster (R, SV, Frp) og fall. Innstillinga vart vedteken mot 20 røyster (R, SV, Frp). 1. Fylkestinget godkjenner nye føresetnader og endringar i revidert bompengesøknad, datert 1. oktober 2008, for finansiering av Kvammapakken. 2. Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån på inntil 370 mill. kr som Kvam bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Kvammapakken. Garantien gjeld i inntil 20

Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens reviderte budsjettgrunnlag av 29. oktober 2008 (i mill kr):

Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens reviderte budsjettgrunnlag av 29. oktober 2008 (i mill kr): Fylkestinget 09.12.08 Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkesbudsjett 2009, Arbeiderpartiet Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens reviderte budsjettgrunnlag

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr.

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 12. oktober 2009 13. oktober 2009 Kl.: 17.05 17.20 13.30 13.35 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 7/09-12/09 MØTELEIAR Leiar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

-1 Sees i sammenheng med friluftslivtiltakene. -5,5 (Evt økt skatteinngang reduserer dette) Sum -16,5

-1 Sees i sammenheng med friluftslivtiltakene. -5,5 (Evt økt skatteinngang reduserer dette) Sum -16,5 Fylkesutvalet 18.11.09 Terje Søviknes sette fram slikt forslag på vegner av FrP, H og KrF: Budsjettforslag 2010 - endringer i forhold til rådmannens forslag Tiltak Mill kr Kommentar Kostnadsreduksjoner/inndekking

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 25. august 2010 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10 MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) DESSE MØTTE Vik, Dagfinn (FRP) Schei,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Verbalforslag budsjett 2016

Verbalforslag budsjett 2016 : - Side 1 av 6 Verbalforslag budsjett Opplæring og helse Auka gjennomførings grad i den vidaregåande skulen Auke gjennomføringsgraden frå 70% til 80% Dette skal reflekterast i årsbudsjettet Notat som

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 01.11.10 Kl.: 12.00 16.00 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Johannes

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 11. februar 2013 Kl.: 10.00 14.20 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Austevoll, Bergen maritime fagskole, avd. Austevoll Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer