Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen"

Transkript

1 Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november 2011 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 072/11-076/11 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 22 Møtebok Sak nr. Sakstittel 072/11 Referatsaker 073/11 Felles destinasjonsselskap på Helgeland 074/11 Møtegodtgjørelse tillitsvalgte - Valgperioden /11 Budsjett andre utkast driftsbudsjett 076/11 Budsjett første utkast investeringsbudsjett ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Åpning nybutikken i Fiplingdal Åpent møte om Granedagene. Referat ligger på kommunens hjemmeside med mulighet for innspill Samordningsmøte vedr. søknad om Nasjonalparksenter med Helgeland Museum Budsjettmøte Menighetsrådet. Monica Hoff: - Informerer om at daglig leder i GNU as Kjersti Kvalvik har sagt opp sin stilling, og fratrer 17. feb Kolbjørn ønsker at det 3-årige prosjektet ifm GNU as som Grane kommune helfinansierer og som terminerer pr 30. juni 2012, må evalueres av både styret og Grane kommune. Dette er et politisk ansvar. Her ligger det utfordringer også for avd Teknisk/næring! Kolbjørn Eriksen: - KE som tidligere medlem i Rådgivende utvalg for Lomsdal / Visten nasjonalpark, er innkalt til møte i Mosjøen 15. nov Det er enighet i FS om at Grane kommune ønsker at denne funksjonen skal ivaretas av adm. Adm sender representant til dette møtet. Nasjonalparkforvalteren er informert des 2011 på Grane samfunnshus. I forbindelse med Lørdagskafe. Info v Smørvik i Bygdeboknemnda, om bl annet nytt Navn- og stedsnavnsregister Folkevalgt-opplæring. Felles del med adm, og separat for politikerne med info om KS ++. Ordfører og rådmann koordinerer dette. Avholdes jan/feb Viser til SP-utfordringer etter valget, med oppmøte for partiets rep. Skal nå være under kontroll for framtiden. Tor Stabbforsmo: - Ønsker at det utarbeides el gis tilgang til et Vedtaks-register fra KS og evt andre politiske organer. Spesielt viktig for nye politiske medlemmer. Kobling til et verktøy for adm styring/kontroll kan/bør vurderes. - Vefsna fondet. Ønsker oversikt over behandlede søknader/vedtak. Legges fram v neste Fondsstyremøte av adm!

3 Side 3 av 22 Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Info om innkomne søknader ifm utlyst prosjektstilling for Lomsdal / Visten. Koordineres med NFK som største medfinansiør! - Info om framdrift / status pågående arbeid sentrum, Grane barne- og ungdomsskole samt skolebuss-stopp på Stormoen. (øst Trixie.) - Div forhold på Majavatn og lekkasje fra kommunalt vann-nett ble referert.

4 Side 4 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/322 11/3987 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 072/11 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/3830 I Norgesvinduet Svenningdal AS Styremøte 17. oktober 2011 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-072/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Side 5 av 22

6 Side 6 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U64 11/142 11/3841 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 073/11 Formannskapet Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Felles destinasjonsselskap på Helgeland- Stiftelse av Helgeland Reiseliv AS. Trykte saksdokumenter: - Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS. Fullmakt til Stiftelsesmøtet, Stiftelsesdokument og utkast til Serviceavtale mellom Helgeland Reiseliv as (HR) og Grane kommune. - Åpningsbalanse for Helgeland Reiseliv as. - Redegjørelse etter aksjelovens Strategidokument for HR Prospekt for Helgeland Reiseliv AS. - KS-sak 015/11. Stiftelse av et felles destinasjonsselskap på helgeland. Sammendrag: Det vises til vedlagte dokumenter fra bl annet tidligere vedtak i KS-sak 015/11, samt utsendte stiftelsesdokumenter, utkast til Serviceavtale, Stratrgidokument og prospekt fra Interimstyret og daglige ledere Helgeland Reiseliv AS. Kommunestyret i Grane vedtok i KS-sak 015/11 flg: Kommunestyret i Grane kommune tilrår at arbeidet med etableringen av et felles reiselivsselskap på Helgeland Helgeland Reiseliv- iverksettes etter de hovedprinsippene som er spesifisert i saksframlegget. Kommunestyret i Grane gir sin tilslutning til at utarbeidede forslag til vedtekter, forslag til samarbeidsavtale med kommunene og forslag til strategidokument for Helgeland kan utgjøre et utgangspunkt for de endelige vurderingene / formuleringene under det nye selskapets stiftelsesmøte høsten Generalforsamlingen i Destination Helgeland as vedtok den 12. april flg: Generalforsamlingen ber om at interimstyret for det nye selskapet utarbeider en modell for etablering av Helgeland Reiseliv AS på basis av selskapet Destination Helgeland as (DH), med utgangspunkt i utarbeidede planer og vedtekter ved rettet emisjon. Interimstyret for det nye selskapet Helgeland Reiseliv AS, som består av styreledere og nestledere i de nåværende tre destinasjonsselskapene har utredet saken. Det er i tillegg innhentet uttalelser og råd fra revisorfirmaet Pricewaterhouse Coopers v direktør M. Helseth.

7 Side 7 av 22 Helseth mener at det vil være meget upraktisk å bygge videre på DH as, og at det vil være mange problemer forbundet med dette. Dette fordi en videreføring bl annet forutsetter verdivurdering av dagens selskap ifm eventuelt ikke bokførte forpliktelser, beregning av bytteforhold for nye aksjonærer mv. Hans klare råd og anbefaling til interimstyret er at det etableres et nytt selskap framfor å bygge videre på DH as. Da kommunene også skal kjøpe tjenester fra Helgeland Reiseliv AS ift Loven om offentlige innkjøp/anskaffelser, er derfor andelen aksjer til kommunene satt til 90%. De resterende 10% blir fordelt på næringsaktørene på Helgeland. Ut fra nevnte vurderunger og betenkninger har interimstyret gått inn for at det etableres et nytt selskap framfor å bygge videre på DH as. Det ligger nå i framdriftsplanen at det skal avholdes et stiftelsesmøte for Helgeland Reiseliv AS i Mosjøen på Fru Haugans Hotell 01. des 2011, og at selskapet skal være operativt fra 01. jan Før den tid må klargjøring for tegning av aksjer og signering av Serviceavtaler være gjennomført fra kommunenes side. De 18 Helgelandskommunene fra Bindal i sør til Rødøy i nord forplikter seg til å tegne seg for totalt 9000 aksjer pålydende kr NOK 100 pr aksje til kurs NOK 200 (overkurs kr 100,- pr aksje). Innbetaling av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember For Grane kommune foreslått satt til kr ,-. Ny Serviceavtale bygger på dagens gjeldende Samarbeidsavtale med DH. Vi forplikter oss i den til et årlig driftstilskudd til det nye selskapet på kr 65,- pr innbygger pr år. Serviceavgiften indeksreguleres hver år tilsvarende endring i konsumprisindeksen. Første geng pr Med DH as har vi i tillegg en driftsavtale om drift av x-ant ubetjente Info-kiosker på Porten til Nord-Norge. En av disse Info-kioskene kan vi disponere et annet sted i kommunen utenom turistsesongen. Pris for nevnte koster Grane kommune kr 45000,- pr år. Avtalen har gått over 1+1 år og terminerer pr mai 2012 hvis den ikke fornyes/videreføres med det nye selskapet. Prosjektet må evalueres ila vinteren. Vurdering: Interimstyrets vurderinger med støtte fra et innleid revisorfirma skal ikke bestrides. Det er medio okt gjort en henvendelse fra Grane kommune til daglig leder i DH as om firmaets generelle økonomiske status ved en kommende nedleggelse. Hvilke verdier overføres fra DH til HR. Vi har for vårt eierskap i DH as regnskapsført en aksjeverdi på tot kr ,- for regnskapet i Det opprinnelige kjøp var 100x aksjer pålydende kr 400,-. Noe oppklarende eller avklarende svar på dette er så langt ikke mottatt! Selskapet forplikter seg via utkast til Serviceavtaler til bl annet drift av 4 helårsåpne turistkontor hhv i sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana. Om de ubemannede info-kioskene på Porten til Nord-Norge skal driftes videre av det nye selskapet er ikke avklart. Porten til Nord- Norge er nevnt i en bisetning. Hvor vellykket 2 sommersesonger med selvetjente info-kiosker på porten egentlig har vært for vår del til en pris av kr ,- pr år må vurderes. Dagens avtale med DH as gjelder til mai Hva- og hvor mye Grane kommune og de andre aksjonærene sitter igjen med etter nedleggelsen av DH as er så langt svært usikkert. Ny aksjekapital fra Grane kommune ved stiftelsen av Helgeland Reiseliv AS må derfor hentes fra disposisjonsfond eller tilsvarende. Evt restoppgjør

8 som vil tilfalle Grane kommune ifm nedleggelsen av DH as vil da kunne tilbakeføres som inntekter v salg/innløsing av nevnte aksjer. Rådmannens innstilling: Ordfører gis fullmakt til å signere Stiftelsesdokumentene, som forplikter Grane kommune til et aksjeinnskudd i Helgeland Reiseliv as på til sammen kr ,-. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember Ordfører el rådmann gis videre fullmakt til å inngå vedlagte utkast til Serviceavtale med Helgeland Reiseliv as for perioden For skisserte ytelser betaler Grane kr 65,- pr innbygger pr år, som indeksreguleres årlig tilsvarende endringer i konsumprisindeksen. Aksjeinnskuddet på kr ,- hentes fra Formannskapets disposisjonskto ansvar Restbeløp etter nevnte aksjekjøp vil da være kr ,-. Side 8 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling endres: Ordfører gis fullmakt til å signere Stiftelsesdokumentene, som forplikter Grane kommune til et aksjeinnskudd i Helgeland Reiseliv as på til sammen kr ,-. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember Aksjeinnskuddet på kr ,- hentes fra Formannskapets disposisjonskto ansvar Kostnader med de årlige serviceavtaler innarbeides i de årlige budsjetter. Enstemmig vedtatt. FS-073/11 Vedtak: Ordfører gis fullmakt til å signere Stiftelsesdokumentene, som forplikter Grane kommune til et aksjeinnskudd i Helgeland Reiseliv as på til sammen kr ,-. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember Aksjeinnskuddet på kr ,- hentes fra Formannskapets disposisjonskto ansvar Kostnader med de årlige serviceavtaler innarbeides i de årlige budsjetter.

9 Side 9 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/164 11/3936 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 074/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Møtegodtgjørelse tillitsvalgte - Valgperioden Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Forslag til nye regler om møtegodtgjørelse for folkevalgte Gjeldende regler om møtegodtgjørelse for folkevalgte Sammendrag: Hensikten med reglene er å legge til rette for å opprettholde og videreutvikle det lokale folkestyret. Reglene forsøker dessuten å sikre rekrutteringen, bredden og representativiteten i det lokale folkestyret. Godtgjørelse til de folkevalgte skal i prinsippet dekke utgiftene og de økonomiske tap som politisk deltakelse medfører. Dagens satser som brukes for beregning av møtegodtgjørelser ble vedtatt i Kommunestyret Det har vist seg at dagens satser er urimelige høye i forhold til mengde møter og antall saker innenfor hver enkelt komité/utvalg. Det er større forskjeller på arbeidsbyrden i de forskjellige styrer, råd og utvalg. Og i forbindelse med kommunens spareprosess i årets budsjettarbeid, ser man nødvendigheten for å gå ned også på møtegodtgjørelsene. Grane kommune ligger naturlig nok under satsene som nabokommunen Vefsn har, men i forhold til Hattfjelldal så ligger Grane over. Vurdering: De nye forslag til satsene tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt samt å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

10 Side 10 av 22 Det synes å være fornuftig at satsene gjøres gjeldende for hele valgperioden, og evt. korrigeres for kommende valgperioder. Rådmannens innstilling: Formannskapet Behandling: Forslag til nye møtegodtgjørelser med følgende endringer: Godtgjørelse til komiteledere: Nærings- og naturforvaltningskomiteen kr. 1000,- pr. møte Komite for oppvekst og kultur kr. 600,- pr. møte Komite for helse og omsorg kr. 600,- pr. møte Enstemmig vedtatt. FS-074/11 Vedtak: REGLER OM MØTEGODTGJØRELSER TIL DE FOLKEVALGTE I GRANE KOMMUNE Gjeldende for valgperioden FORMÅL Hensikten med reglene er å legge til rette for å opprettholde og videreutvikle det lokale folkestyret. Reglene forsøker dessuten å sikre rekrutteringen, bredden og representativiteten i det lokale folkestyret. Godtgjørelse til de folkevalgte skal i prinsippet dekke utgiftene og de økonomiske tap som politisk deltakelse medfører. 2. MØTEGODTGJØRELSE 2.1 Godtgjørelse Godtgjørelse for formannskapsmøter Godtgjørelse for kommunestyremøter Godtgjørelse for møter i NNF-komiteen Godtgjørelse for møter i Komite for oppvekst og kultur kr. 500,- pr. møte kr. 500,- pr. møte kr. 500,- pr. møte kr. 400,- pr. møte

11 Side 11 av 22 Godtgjørelse for møter i Komite for helse og omsorg Godtgjørelse for øvrige kommunale styrer, råd, nemnder og andre grupper oppnevnt av styrende organ Godtgjørelse for deltakelse i enkeltsaker (f.eks. ved inhabilitet) kr. 400,- pr. møte kr. 300,- pr. møte kr. 200,- pr. møte 2.2 Komiteledere Nærings- og naturforvaltningskomiteen kr. 1000,- pr. møte Komite for oppvekst og kultur kr. 600,- pr. møte Komite for helse og omsorg kr. 600,- pr. møte 3. ÅRSGODTGJØRELSE 3.1 Ordfører I samsvar med tidligere kommunestyrevedtak er ordførerens lønn lik rådmannens lønn. Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelser fastsatt i andre komiteer, nemnder og råd ut over den årlige godtgjørelsen. Folkevalgte i verv på halv tid eller mer gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: I 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden. I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden. Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntre i ny stilling. 3.2 Varaordfører Varaordfører godtgjøres fast pr. år med 10 % av ordførerens godtgjøring. Dette dekker all godtgjørelse for møter i formannskap / kommunestyre / komiteer, vanlig varaordføreroppdrag og korte vikaroppdrag for ordfører. Under lengre fravær eller permisjoner av mer enn 14 dager utbetales i tillegg forholdsvis del av ordførergodtgjørelsen. Ved slike tilfeller refunderes ikke tapt arbeidsfortjeneste. 4. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 4.1 Ulegitimert Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste uten legitimasjon fastsettes av kommunestyret. Satsen fastsettes til 0,2 % av ordførerens godtgjørelse. Folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende eller uten fast lønnsinntekt, får dekket tapet med en sats fastsatt til 0,2 % av ordførerens godtgjørelse. Det er en forutsetning at de folkevalgte har et sannsynliggjort tap som skal godtgjøres. Det forutsettes at alle typer inntektstap kan dekkes. Dette gjelder også at grupper uten fast lønnet arbeid, skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål. Som

12 eksempel på slike grupper kan nevnes husmødre, personer under utdanning, pensjonister, frilansere mv. 4.2 Legitimert (Lønn, feriepenger, pensjonsgrunnlag, overtid og annen ekstra fortjeneste) Folkevalgte som får tap i arbeidsinntekten på grunn av kommunale verv, får dekket tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver. Kommunestyret fastsetter et høyeste beløp for erstatningen. Høyeste beløp fastsettes til 0,6 % av ordførerens godtgjørelse. Selvstendig næringsdrivende dokumenterer legitimerte krav med egen attest og ligningsattest. Fastsetting av dagsats skjer normalt ved at alminnelig inntekt fra ligningsattest divideres med 230 virkedager (365-lørdager/søndger-ferie-bevegelige helligdager). Timesats finner en ved å dividere med 7,5 time. Fraværstiden regnes fra vedkommende må forlate sin arbeidsplass til vedkommende igjen kan fortsette sitt arbeid. Dersom den selvstendige næringsdrivende kan sannsynliggjøre et større tap enn siste ligning, kan formannskapet godta annen sats. Høyeste beløp fastsettes også her til 0,6 % av ordførerens godtgjørelse. 4.3 Beregningsmåter fortolkning (Gjelder både legitimerte og ulegitimerte) Side 12 av 22 5 timer eller mer regnes som hel dag. For fravær under 5 timer betales timegodtgjøring som utgjør en 75 % av dagsgodtgjøringen. For fravær på 3 timer eller mindre betales en minimumssats tilsvarende 3 timegodtgjøringer. Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende utgiftsdekning legges til formannskapet. Ansatte i offentlige etater eller andre som opprettholder lønn fra arbeidsgiver ved fravær for å ivareta offentlige verv, får ikke utbetalt vederlag for tapt arbeidsfortjeneste. Administrasjonen i Grane kommune opplyser om størrelse på ordførerens godtgjørelse pr.1.januar, og som legges til grunn for utrekning av de ulike satsene. 5. ANDRE UTGIFTER 5.1 Skyss og kostgodtgjørelse Folkevalgte som bruker egen bil i tjenesten, får godtgjort dette etter kommunens reiseregulativ. Reiser må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte måtte ha i forbindelse med møter og reiser utbetales mot regning. 5.2 Utgifter til omsorgsarbeide Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får dekket utgifter vedkommende måtte ha for å ivareta kommunale verv. Refusjon utbetales ved at utgifter dokumenteres, inntil det maksimumsbeløp for ulegitimert erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den personen som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. 6. GENERELLE BESTEMMELSER Det pålegges ledere/ sekretæren i de enkelte styrer, råd som ikke får møteinnkalling og

13 møtebok håndtert av Grane kommunes administrasjon mv. innen 10.desember hvert år å sende oppgave til servicetorget over antall møter som til da har vært holdt siden siste oppgave ble sendt, samt hvem som har møtt på møtene. Regninger for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste sendes til Servicetorget, og bør som hovedregel sendes innen utgangen av hvert kvartal. Unntatt er årets siste kvartal, da slike regninger sendes innen 10.desember. Regninger kan også sendes etter hvert møte. Ovennevnte gjelder også for skyss- og kostgodtgjørelse som dekkes i henhold til Kommunens regulativ. Formannskapet avgjør eventuelle tvister og kan foreta suppleringer i den utstrekning lov/bestemmelser ikke er til hinder for dette. Skjema for møtegodtgjørelse og kjøreoversikt kan hentes ved servicetorget. Krav om refusjon for tapt arbeidsfortjeneste sendes som egen regning til Servicetorget og avgjøres der. Side 13 av 22 Vedtatt i Kommunestyret

14 Side 14 av 22

15 Side 15 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/3972 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato 075/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjett andre utkast driftsbudsjett Trykte dokumenter: Vedlegg 1: Budsjett 2012 i liten versjon Vedlegg 2: Budsjett 2012 i detaljert versjon Vedlegg 3: Budsjett 2012, Økonomisk oversikt drift Vedlegg 4: Sentraladministrasjon, kommentar Vedlegg 5: Spesifikasjon tilskudd og kontingenter Vedlegg 6 a: Oppvekst og kultur, kommentar til andre utkast Vedlegg 6 b: Organisering av administrasjonen i oppvekst- og kulturavd. Vedlegg 7: Teknisk/næring, kommentar til andre utkast Vedlegg 8: Pleie og omsorg, kommentar til andre utkast Sammendrag: Herved fremlegges andre utkast til budsjett for drift Vurdering: Herved fremlegger rådmann andre utkast til budsjett drift for Det andre utkastet til budsjett 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på ca. kr. 2,3 mill., jfr. vedlegg 1 venstre rad. Dette i motsetning til første utkast som viste et merforbruk på ca. 6,5 mill. kroner (det lå en feilpostering i første utkast som visste ca. kr. 1,8 mill. for mye i driftsutgifter), jfr. vedlegg 1 midterste rad. I den høyre raden ligger vedtatt budsjett for 2011 som har vært utgangspunktet for budsjettet Vedlegg 2 viser samme budsjett, men mer detaljert. Vedlegg 3 viser det økonomiske resultatet av driften i kommunen. Vi legger merke til at driftsinntektene er lavere enn driftsutgiftene slik at kommunen har et negativt brutto driftsresultat. Dette bør være positivt, men fylkesmann i Nordland har godkjent et negativt brutto driftsresultat de siste årene. Grunnen kan være at kommunen hittil har hatt gode økonomiske resultat og at vi har relativt høye finansinntekter. Men selve driften burde vært enda lavere. Netto driftsresultat er positivt og det er bra. I formannskapsmøtet legges det opp til at hver leder deltar og drøfter sine ansvarsområder.

16 Side 16 av 22 For inntektsdelen vedlegg 1 ansvar 8, og vedlegg 2 s for mer detaljert informasjon, er netto inntekter økt med kr. 5,4 mill. Dette skyldes at Samhandlingsreformen nå er lagt inn, ei økning av rammetilskudd og skatter med netto kr ,-, avdrag lån er redusert med kr. 1,2 mill. til kr. 4 mill., hvor ca. kr ,- skyldes avsluttet lån, kr ,- kommer av momskompensasjon, avsetning disposisjonsfond er redusert med kr ,-. Noen mindre endringer er også gjennomført. NAV har bare en liten økning i budsjettet fra 2011 til 2012, jfr. vedlegg 1 ansvar 6. For Helse er det en liten reduksjon i budsjettet fra 2011 til I tillegg er barnevern flyttet fra Helse til Oppvekst og kultur, jfr. vedlegg 1 ansvar 3. For Sentraladministrasjon ansvar 1 og politiske styringsorganer ansvar 7, jfr. vedlegg 1, har rådmann klarlagt hvor reduksjoner på ca. kr. 1,1 mill. er hentet. I kommentardel klargjør rådmann for de tiltak som er gjennomført med hensyn til budsjettarbeidet, jfr. vedlegg 4. I tillegg vises det også til detaljer for tilskudd og kontingenter, jfr. vedlegg 5. Grunnen er dette utgjør en betydelig og økende andel av kommunen sine driftsutgifter hvor økningen innenfor flere områder gjerne er 3-4 % pr. år, mens øvrige driftsområder som oppvekst/kultur, helse osv. ikke kan forvente seg noen økning fra budsjett 2011 til budsjett For oppvekst og kultur ansvar 2, jfr. vedlegg 1, har oppvekst og kultursjef klarlagt for reduksjoner på ca. kr. 3 mill. fra første til andre utkast på budsjettet, jfr. vedlegg 6 a). Vi må være oppmerksom på at ca. kr. 2 mill. av økningen i budsjett fra 2011 (kr ) til 2012 (kr ,-) skyldes at barnevern er flyttet hit. Men ca. kr. 1,3 mill. er økning i budsjettet fra 2011 til Oppvekst og kultursjef har klarlagt for sine reduksjoner i vedlegg 6a. I vedlegg 6b har oppvekst og kultursjef klarlagt forhold omkring ei eventuell ny organisering av administrasjon i oppvekst- og kulturavdelingen i kommunen. Teknisk/næring ansvar 4 har en økning på tilnærmelsesvis kr. 0,- fra budsjett 2011 til budsjett Driften av en programvare med driftsutgifter på kr ,- pr. år er flyttet til sentraladministrasjon ved IT. Hva reduksjonene skyldes fremgår i vedlegg 7 hvor teknisk/næringssjef klargjør for dem. Pleie og omsorg ansvar 5 har en økning på ca. kr ,- fra budsjett 2011 til 2012, jfr. vedlegg 8. I tillegg kommer Samhandlingsreformen hvor driftsutgiftene kommer på pleie og omsorg. Lønnsutgiftene øker med ca. kr ,- fra budsjett 2011 til budsjett 2012 i pleie og omsorg. Rådmannens innstilling: Foreløpig ingen innstilling.

17 Side 17 av Formannskapet Behandling: FS-075/11 Vedtak: Rådmann innarbeider de omforente innspill i den videre prosess med neste års budsjett. Herunder videreføre dagens nedbetalingsplan på lån. Opprettholde videre drift ved Fiplingdal skole. Påslag husleie økes fra 2,5 % til 5 %. Signalene på nedtrekk i de enkelte avdelinger innarbeides.

18 Side 18 av 22

19 Side 19 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/3964 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato 076/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjett første utkast investeringsbudsjett Sammendrag: Rådmann vil med dette fremlegge et første utkast vedrørende investeringer 2012 og økonomiplan Vurdering: Rådmann vil med dette komme med et første utkast til investeringsbudsjett 2012 og investeringer som skal med i Økonomiplan for perioden Utgangspunktet er ei investeringsramme for 2012 på kr ,-. Av dette beregnes kr ,- finansiert ved bruk av fond ved at momskompensasjon nå i større grad skal over i investeringsregnskapet. Kr ,- innenfor vann og avløp finansieres ved ubrukte lånemidler (penger som tidligere er lånt, men ikke brukt til vann og avløp). Øvrige investeringer på kr ,- foreslås finansiert ved lån. I det følgende vil vi presentere prosjektene i prioritert rekkefølge fra administrasjonen sin side. Deretter har politikerne anledning til å endre på rekkefølgen, legge til eller eventuelt fjerne forslag til investeringer nedenfor. Vi har hensyn tatt Økonomiplan og ikke finansierte investeringer 2011 hvor ikke alle ønsker var mulig å finansiere. Forslag investeringer 2012 i prioritert rekkefølge: 2012 Beløp Finansiering Tekst Ventilasjonsanlegg skole Momskomp. Varmegjenvinning, finansiert på 2-3 år Trafo Elkjel skole/sykehjem Momskomp. Må gjøres før El-kjel skole/sykehjem El-kjel skole Lån Supplement for/beredskap for oljefyr El-kjel sykehjemmet Lån Nødløsning ved havari oljekjel Heis sykehjemmet Lån Gammel og slitt Nytt sykehjem prosjektering Lån Prosjektering

20 Side 20 av 22 Nye ledningstraseer vann/avløp Ubrukte lånemidler Trofors vann/kloakk, videref Pumper Ubrukte lånemidler til Trofors vann og kloakk Svebakken, eget anlegg Lån Prosjektering og anlegg, grunnboring Bergingsbil brannvesenet Lån Betegnes som farlig for mannskapet Utearealer barnehage Lån Opprusting av uteområde Asfalt Trixi-plassen Lån Asfaltering Meru trådløs Lån Trådløs access, informasjonsteknologi Dør-automatikk legesenteret Lån Sterkt ønsket Veier og bruer Lån Holmsletta bru og Båfjellmo bru Totalt Når det gjelder asfalt Laksforsveien kr ,- bør det vurderes om ikke dette er en del av investeringene innenfor turisme og dermed kan finansieres av Vefsna-fondet som den øvrige veien. Når det gjelder kommunale leiligheter på Vassbekkmo må dette avklares etter førstkommende kommunestyremøte. Her må eventuelle investeringen finansieres ved lån, og vil medføre både økte avdrag, renter og avskrivninger som alle påvirker driftsbudsjettet. Nytt fyringssystem skole er ønsket og ført opp på listen over ønskede investeringer, men er ikke kostnadsberegnet. Kommunestyresalen nytt gulv er drift, men ønskes gjennomført i Gesims maling sykehjem er drift, men ønskes gjennomført i I Lavollvegen får vi i disse dager beskjed om sterk lukt fra kloakken. Om det må tiltak der i 2012 må vi komme tilbake til da vi har for lite informasjon. Økonomiplan I det følgende vil rådmannen komme inn på økonomiplanen Eventuelle prosjekter overfor som ikke blir vedtatt i investeringsbudsjett 2012 kan komme inn på denne listen. Eventuelle investeringer som fremkommer på denne listen kan bli prioritert i 2012 ved ønske fra politikerne. Forslagene nedenfor står ikke i prioritert rekkefølge: 2013 Beløp Finansiering Kommentar Grane vannverk Lån Høydebassen, trinn 1 og 2 Heis rådhus Lån Ny, ikke på planer tildigere Nytt vannverk Grane Spør Tone i morgen Står på Øk-plan Utvidelse Almvatnet/Svebak Lån Ingen kostnadsoverslag foreløpig Formannsbil Lån Rusten, gir virker delvis ikke Asfalt Einervegen/Seljevegen Lån Ny asfalt Asfalt Seljevegen Lån Ny asfalt Dørautomatikk sykehjemmet Lån Sterkt ønsket Veier og bruer Lån Stavasselva bru, Økoplan 2012, flyttet Plass sykkelstav skole Lån Flyttet ned, Økoplan gj.føring 2012 San Lån Sentralisert nettverkslagring Veger Lån Forebyggende, veger med mer flom

21 Side 21 av 22 Når det gjelder Grane vannverk skulle trinn 1 kr. 2 mill. gjennomføres i 2012 etter Økonomiplan. Her foreslås det vedtatt både trinn 1 og 2 i 2013 med ei investering på 4 mill. kr. Men prosjektet kan deles i 2. Platekle/male skole er drift. Den står i Øk-plan for gjennomføring Pris kr ,-. Generell informasjon Grane kommune har pr. 2/ kr ,- i gjeld. I tillegg kommer et nytt lån på kr ,- vedtatt i forbindelse med budsjettet Videre vil det bli betalt noen avdrag ved slutten av året. Så pr. 31/ er anslaget at kommunen vil ha kr ,- i gjeld. For 2009 hadde kommunen kr ,- og i 2010 hadde kommune kr ,- i gjeld. I budsjettforslaget for drift fra rådmannen foreslås det at avdrag gjeld reduseres til kr. 4 mill. pr. år for 2010, mot ca. kr. 5,2 mill. hvis man skulle følge dagens betalingsmønster. Avdrag lån påvirker driftsresultatet. Med et opptak på kr ,- i lån for 2012 vil det totale nettoavdraget for 2012 bli kr ,-. Grane kommune har de to siste årene hatt en avdragsprofil med betydelig nedbetaling av lån. For 2010 betalte kommunen ned rundt 7% av den totale låneporteføljen. Med et slikt tempo vil kommune være gjeldsfri i løpet av år. Det er langt raskere enn de fleste andre kommuner. Men hvordan dette skal være i 2012, og eventuelt i årene fremover er forhold politikerne må ta standpunkt til i forbindelse med budsjettet På den andre siden må det vurderes hva som må gjøres med hensyn til vedlikehold og hensiktsmessighet for innbyggerne. Tre store investeringer må også drøftes i forbindelse med budsjettet Det gjelder eventuelle investeringer i nye leiligheter på Vassbekkmo, nytt vannverk Grane og nytt sykehjem. Alle disse vil medføre betydelige investeringer for kommunen hvor låneopptak vil være et sentralt element. Rådmannens innstilling: Fremlagte vurdering tas med i det videre arbeidet med budsjettet for 2012 og økonomiplan Formannskapet Behandling: FS-076/11 Vedtak: Rådmannen fremlegger forslag på investeringer på inntil 2 mill. for 2012 i prioritert rekkefølge.