Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen"

Transkript

1 Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november 2011 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 072/11-076/11 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 22 Møtebok Sak nr. Sakstittel 072/11 Referatsaker 073/11 Felles destinasjonsselskap på Helgeland 074/11 Møtegodtgjørelse tillitsvalgte - Valgperioden /11 Budsjett andre utkast driftsbudsjett 076/11 Budsjett første utkast investeringsbudsjett ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Åpning nybutikken i Fiplingdal Åpent møte om Granedagene. Referat ligger på kommunens hjemmeside med mulighet for innspill Samordningsmøte vedr. søknad om Nasjonalparksenter med Helgeland Museum Budsjettmøte Menighetsrådet. Monica Hoff: - Informerer om at daglig leder i GNU as Kjersti Kvalvik har sagt opp sin stilling, og fratrer 17. feb Kolbjørn ønsker at det 3-årige prosjektet ifm GNU as som Grane kommune helfinansierer og som terminerer pr 30. juni 2012, må evalueres av både styret og Grane kommune. Dette er et politisk ansvar. Her ligger det utfordringer også for avd Teknisk/næring! Kolbjørn Eriksen: - KE som tidligere medlem i Rådgivende utvalg for Lomsdal / Visten nasjonalpark, er innkalt til møte i Mosjøen 15. nov Det er enighet i FS om at Grane kommune ønsker at denne funksjonen skal ivaretas av adm. Adm sender representant til dette møtet. Nasjonalparkforvalteren er informert des 2011 på Grane samfunnshus. I forbindelse med Lørdagskafe. Info v Smørvik i Bygdeboknemnda, om bl annet nytt Navn- og stedsnavnsregister Folkevalgt-opplæring. Felles del med adm, og separat for politikerne med info om KS ++. Ordfører og rådmann koordinerer dette. Avholdes jan/feb Viser til SP-utfordringer etter valget, med oppmøte for partiets rep. Skal nå være under kontroll for framtiden. Tor Stabbforsmo: - Ønsker at det utarbeides el gis tilgang til et Vedtaks-register fra KS og evt andre politiske organer. Spesielt viktig for nye politiske medlemmer. Kobling til et verktøy for adm styring/kontroll kan/bør vurderes. - Vefsna fondet. Ønsker oversikt over behandlede søknader/vedtak. Legges fram v neste Fondsstyremøte av adm!

3 Side 3 av 22 Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Info om innkomne søknader ifm utlyst prosjektstilling for Lomsdal / Visten. Koordineres med NFK som største medfinansiør! - Info om framdrift / status pågående arbeid sentrum, Grane barne- og ungdomsskole samt skolebuss-stopp på Stormoen. (øst Trixie.) - Div forhold på Majavatn og lekkasje fra kommunalt vann-nett ble referert.

4 Side 4 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/322 11/3987 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 072/11 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/3830 I Norgesvinduet Svenningdal AS Styremøte 17. oktober 2011 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-072/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Side 5 av 22

6 Side 6 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U64 11/142 11/3841 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 073/11 Formannskapet Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Felles destinasjonsselskap på Helgeland- Stiftelse av Helgeland Reiseliv AS. Trykte saksdokumenter: - Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS. Fullmakt til Stiftelsesmøtet, Stiftelsesdokument og utkast til Serviceavtale mellom Helgeland Reiseliv as (HR) og Grane kommune. - Åpningsbalanse for Helgeland Reiseliv as. - Redegjørelse etter aksjelovens Strategidokument for HR Prospekt for Helgeland Reiseliv AS. - KS-sak 015/11. Stiftelse av et felles destinasjonsselskap på helgeland. Sammendrag: Det vises til vedlagte dokumenter fra bl annet tidligere vedtak i KS-sak 015/11, samt utsendte stiftelsesdokumenter, utkast til Serviceavtale, Stratrgidokument og prospekt fra Interimstyret og daglige ledere Helgeland Reiseliv AS. Kommunestyret i Grane vedtok i KS-sak 015/11 flg: Kommunestyret i Grane kommune tilrår at arbeidet med etableringen av et felles reiselivsselskap på Helgeland Helgeland Reiseliv- iverksettes etter de hovedprinsippene som er spesifisert i saksframlegget. Kommunestyret i Grane gir sin tilslutning til at utarbeidede forslag til vedtekter, forslag til samarbeidsavtale med kommunene og forslag til strategidokument for Helgeland kan utgjøre et utgangspunkt for de endelige vurderingene / formuleringene under det nye selskapets stiftelsesmøte høsten Generalforsamlingen i Destination Helgeland as vedtok den 12. april flg: Generalforsamlingen ber om at interimstyret for det nye selskapet utarbeider en modell for etablering av Helgeland Reiseliv AS på basis av selskapet Destination Helgeland as (DH), med utgangspunkt i utarbeidede planer og vedtekter ved rettet emisjon. Interimstyret for det nye selskapet Helgeland Reiseliv AS, som består av styreledere og nestledere i de nåværende tre destinasjonsselskapene har utredet saken. Det er i tillegg innhentet uttalelser og råd fra revisorfirmaet Pricewaterhouse Coopers v direktør M. Helseth.

7 Side 7 av 22 Helseth mener at det vil være meget upraktisk å bygge videre på DH as, og at det vil være mange problemer forbundet med dette. Dette fordi en videreføring bl annet forutsetter verdivurdering av dagens selskap ifm eventuelt ikke bokførte forpliktelser, beregning av bytteforhold for nye aksjonærer mv. Hans klare råd og anbefaling til interimstyret er at det etableres et nytt selskap framfor å bygge videre på DH as. Da kommunene også skal kjøpe tjenester fra Helgeland Reiseliv AS ift Loven om offentlige innkjøp/anskaffelser, er derfor andelen aksjer til kommunene satt til 90%. De resterende 10% blir fordelt på næringsaktørene på Helgeland. Ut fra nevnte vurderunger og betenkninger har interimstyret gått inn for at det etableres et nytt selskap framfor å bygge videre på DH as. Det ligger nå i framdriftsplanen at det skal avholdes et stiftelsesmøte for Helgeland Reiseliv AS i Mosjøen på Fru Haugans Hotell 01. des 2011, og at selskapet skal være operativt fra 01. jan Før den tid må klargjøring for tegning av aksjer og signering av Serviceavtaler være gjennomført fra kommunenes side. De 18 Helgelandskommunene fra Bindal i sør til Rødøy i nord forplikter seg til å tegne seg for totalt 9000 aksjer pålydende kr NOK 100 pr aksje til kurs NOK 200 (overkurs kr 100,- pr aksje). Innbetaling av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember For Grane kommune foreslått satt til kr ,-. Ny Serviceavtale bygger på dagens gjeldende Samarbeidsavtale med DH. Vi forplikter oss i den til et årlig driftstilskudd til det nye selskapet på kr 65,- pr innbygger pr år. Serviceavgiften indeksreguleres hver år tilsvarende endring i konsumprisindeksen. Første geng pr Med DH as har vi i tillegg en driftsavtale om drift av x-ant ubetjente Info-kiosker på Porten til Nord-Norge. En av disse Info-kioskene kan vi disponere et annet sted i kommunen utenom turistsesongen. Pris for nevnte koster Grane kommune kr 45000,- pr år. Avtalen har gått over 1+1 år og terminerer pr mai 2012 hvis den ikke fornyes/videreføres med det nye selskapet. Prosjektet må evalueres ila vinteren. Vurdering: Interimstyrets vurderinger med støtte fra et innleid revisorfirma skal ikke bestrides. Det er medio okt gjort en henvendelse fra Grane kommune til daglig leder i DH as om firmaets generelle økonomiske status ved en kommende nedleggelse. Hvilke verdier overføres fra DH til HR. Vi har for vårt eierskap i DH as regnskapsført en aksjeverdi på tot kr ,- for regnskapet i Det opprinnelige kjøp var 100x aksjer pålydende kr 400,-. Noe oppklarende eller avklarende svar på dette er så langt ikke mottatt! Selskapet forplikter seg via utkast til Serviceavtaler til bl annet drift av 4 helårsåpne turistkontor hhv i sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana. Om de ubemannede info-kioskene på Porten til Nord-Norge skal driftes videre av det nye selskapet er ikke avklart. Porten til Nord- Norge er nevnt i en bisetning. Hvor vellykket 2 sommersesonger med selvetjente info-kiosker på porten egentlig har vært for vår del til en pris av kr ,- pr år må vurderes. Dagens avtale med DH as gjelder til mai Hva- og hvor mye Grane kommune og de andre aksjonærene sitter igjen med etter nedleggelsen av DH as er så langt svært usikkert. Ny aksjekapital fra Grane kommune ved stiftelsen av Helgeland Reiseliv AS må derfor hentes fra disposisjonsfond eller tilsvarende. Evt restoppgjør

8 som vil tilfalle Grane kommune ifm nedleggelsen av DH as vil da kunne tilbakeføres som inntekter v salg/innløsing av nevnte aksjer. Rådmannens innstilling: Ordfører gis fullmakt til å signere Stiftelsesdokumentene, som forplikter Grane kommune til et aksjeinnskudd i Helgeland Reiseliv as på til sammen kr ,-. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember Ordfører el rådmann gis videre fullmakt til å inngå vedlagte utkast til Serviceavtale med Helgeland Reiseliv as for perioden For skisserte ytelser betaler Grane kr 65,- pr innbygger pr år, som indeksreguleres årlig tilsvarende endringer i konsumprisindeksen. Aksjeinnskuddet på kr ,- hentes fra Formannskapets disposisjonskto ansvar Restbeløp etter nevnte aksjekjøp vil da være kr ,-. Side 8 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling endres: Ordfører gis fullmakt til å signere Stiftelsesdokumentene, som forplikter Grane kommune til et aksjeinnskudd i Helgeland Reiseliv as på til sammen kr ,-. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember Aksjeinnskuddet på kr ,- hentes fra Formannskapets disposisjonskto ansvar Kostnader med de årlige serviceavtaler innarbeides i de årlige budsjetter. Enstemmig vedtatt. FS-073/11 Vedtak: Ordfører gis fullmakt til å signere Stiftelsesdokumentene, som forplikter Grane kommune til et aksjeinnskudd i Helgeland Reiseliv as på til sammen kr ,-. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 21. desember Aksjeinnskuddet på kr ,- hentes fra Formannskapets disposisjonskto ansvar Kostnader med de årlige serviceavtaler innarbeides i de årlige budsjetter.

9 Side 9 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/164 11/3936 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 074/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Møtegodtgjørelse tillitsvalgte - Valgperioden Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Forslag til nye regler om møtegodtgjørelse for folkevalgte Gjeldende regler om møtegodtgjørelse for folkevalgte Sammendrag: Hensikten med reglene er å legge til rette for å opprettholde og videreutvikle det lokale folkestyret. Reglene forsøker dessuten å sikre rekrutteringen, bredden og representativiteten i det lokale folkestyret. Godtgjørelse til de folkevalgte skal i prinsippet dekke utgiftene og de økonomiske tap som politisk deltakelse medfører. Dagens satser som brukes for beregning av møtegodtgjørelser ble vedtatt i Kommunestyret Det har vist seg at dagens satser er urimelige høye i forhold til mengde møter og antall saker innenfor hver enkelt komité/utvalg. Det er større forskjeller på arbeidsbyrden i de forskjellige styrer, råd og utvalg. Og i forbindelse med kommunens spareprosess i årets budsjettarbeid, ser man nødvendigheten for å gå ned også på møtegodtgjørelsene. Grane kommune ligger naturlig nok under satsene som nabokommunen Vefsn har, men i forhold til Hattfjelldal så ligger Grane over. Vurdering: De nye forslag til satsene tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt samt å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

10 Side 10 av 22 Det synes å være fornuftig at satsene gjøres gjeldende for hele valgperioden, og evt. korrigeres for kommende valgperioder. Rådmannens innstilling: Formannskapet Behandling: Forslag til nye møtegodtgjørelser med følgende endringer: Godtgjørelse til komiteledere: Nærings- og naturforvaltningskomiteen kr. 1000,- pr. møte Komite for oppvekst og kultur kr. 600,- pr. møte Komite for helse og omsorg kr. 600,- pr. møte Enstemmig vedtatt. FS-074/11 Vedtak: REGLER OM MØTEGODTGJØRELSER TIL DE FOLKEVALGTE I GRANE KOMMUNE Gjeldende for valgperioden FORMÅL Hensikten med reglene er å legge til rette for å opprettholde og videreutvikle det lokale folkestyret. Reglene forsøker dessuten å sikre rekrutteringen, bredden og representativiteten i det lokale folkestyret. Godtgjørelse til de folkevalgte skal i prinsippet dekke utgiftene og de økonomiske tap som politisk deltakelse medfører. 2. MØTEGODTGJØRELSE 2.1 Godtgjørelse Godtgjørelse for formannskapsmøter Godtgjørelse for kommunestyremøter Godtgjørelse for møter i NNF-komiteen Godtgjørelse for møter i Komite for oppvekst og kultur kr. 500,- pr. møte kr. 500,- pr. møte kr. 500,- pr. møte kr. 400,- pr. møte

11 Side 11 av 22 Godtgjørelse for møter i Komite for helse og omsorg Godtgjørelse for øvrige kommunale styrer, råd, nemnder og andre grupper oppnevnt av styrende organ Godtgjørelse for deltakelse i enkeltsaker (f.eks. ved inhabilitet) kr. 400,- pr. møte kr. 300,- pr. møte kr. 200,- pr. møte 2.2 Komiteledere Nærings- og naturforvaltningskomiteen kr. 1000,- pr. møte Komite for oppvekst og kultur kr. 600,- pr. møte Komite for helse og omsorg kr. 600,- pr. møte 3. ÅRSGODTGJØRELSE 3.1 Ordfører I samsvar med tidligere kommunestyrevedtak er ordførerens lønn lik rådmannens lønn. Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelser fastsatt i andre komiteer, nemnder og råd ut over den årlige godtgjørelsen. Folkevalgte i verv på halv tid eller mer gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: I 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden. I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden. Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntre i ny stilling. 3.2 Varaordfører Varaordfører godtgjøres fast pr. år med 10 % av ordførerens godtgjøring. Dette dekker all godtgjørelse for møter i formannskap / kommunestyre / komiteer, vanlig varaordføreroppdrag og korte vikaroppdrag for ordfører. Under lengre fravær eller permisjoner av mer enn 14 dager utbetales i tillegg forholdsvis del av ordførergodtgjørelsen. Ved slike tilfeller refunderes ikke tapt arbeidsfortjeneste. 4. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 4.1 Ulegitimert Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste uten legitimasjon fastsettes av kommunestyret. Satsen fastsettes til 0,2 % av ordførerens godtgjørelse. Folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende eller uten fast lønnsinntekt, får dekket tapet med en sats fastsatt til 0,2 % av ordførerens godtgjørelse. Det er en forutsetning at de folkevalgte har et sannsynliggjort tap som skal godtgjøres. Det forutsettes at alle typer inntektstap kan dekkes. Dette gjelder også at grupper uten fast lønnet arbeid, skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål. Som

12 eksempel på slike grupper kan nevnes husmødre, personer under utdanning, pensjonister, frilansere mv. 4.2 Legitimert (Lønn, feriepenger, pensjonsgrunnlag, overtid og annen ekstra fortjeneste) Folkevalgte som får tap i arbeidsinntekten på grunn av kommunale verv, får dekket tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver. Kommunestyret fastsetter et høyeste beløp for erstatningen. Høyeste beløp fastsettes til 0,6 % av ordførerens godtgjørelse. Selvstendig næringsdrivende dokumenterer legitimerte krav med egen attest og ligningsattest. Fastsetting av dagsats skjer normalt ved at alminnelig inntekt fra ligningsattest divideres med 230 virkedager (365-lørdager/søndger-ferie-bevegelige helligdager). Timesats finner en ved å dividere med 7,5 time. Fraværstiden regnes fra vedkommende må forlate sin arbeidsplass til vedkommende igjen kan fortsette sitt arbeid. Dersom den selvstendige næringsdrivende kan sannsynliggjøre et større tap enn siste ligning, kan formannskapet godta annen sats. Høyeste beløp fastsettes også her til 0,6 % av ordførerens godtgjørelse. 4.3 Beregningsmåter fortolkning (Gjelder både legitimerte og ulegitimerte) Side 12 av 22 5 timer eller mer regnes som hel dag. For fravær under 5 timer betales timegodtgjøring som utgjør en 75 % av dagsgodtgjøringen. For fravær på 3 timer eller mindre betales en minimumssats tilsvarende 3 timegodtgjøringer. Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende utgiftsdekning legges til formannskapet. Ansatte i offentlige etater eller andre som opprettholder lønn fra arbeidsgiver ved fravær for å ivareta offentlige verv, får ikke utbetalt vederlag for tapt arbeidsfortjeneste. Administrasjonen i Grane kommune opplyser om størrelse på ordførerens godtgjørelse pr.1.januar, og som legges til grunn for utrekning av de ulike satsene. 5. ANDRE UTGIFTER 5.1 Skyss og kostgodtgjørelse Folkevalgte som bruker egen bil i tjenesten, får godtgjort dette etter kommunens reiseregulativ. Reiser må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte måtte ha i forbindelse med møter og reiser utbetales mot regning. 5.2 Utgifter til omsorgsarbeide Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får dekket utgifter vedkommende måtte ha for å ivareta kommunale verv. Refusjon utbetales ved at utgifter dokumenteres, inntil det maksimumsbeløp for ulegitimert erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den personen som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. 6. GENERELLE BESTEMMELSER Det pålegges ledere/ sekretæren i de enkelte styrer, råd som ikke får møteinnkalling og

13 møtebok håndtert av Grane kommunes administrasjon mv. innen 10.desember hvert år å sende oppgave til servicetorget over antall møter som til da har vært holdt siden siste oppgave ble sendt, samt hvem som har møtt på møtene. Regninger for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste sendes til Servicetorget, og bør som hovedregel sendes innen utgangen av hvert kvartal. Unntatt er årets siste kvartal, da slike regninger sendes innen 10.desember. Regninger kan også sendes etter hvert møte. Ovennevnte gjelder også for skyss- og kostgodtgjørelse som dekkes i henhold til Kommunens regulativ. Formannskapet avgjør eventuelle tvister og kan foreta suppleringer i den utstrekning lov/bestemmelser ikke er til hinder for dette. Skjema for møtegodtgjørelse og kjøreoversikt kan hentes ved servicetorget. Krav om refusjon for tapt arbeidsfortjeneste sendes som egen regning til Servicetorget og avgjøres der. Side 13 av 22 Vedtatt i Kommunestyret

14 Side 14 av 22

15 Side 15 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/3972 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato 075/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjett andre utkast driftsbudsjett Trykte dokumenter: Vedlegg 1: Budsjett 2012 i liten versjon Vedlegg 2: Budsjett 2012 i detaljert versjon Vedlegg 3: Budsjett 2012, Økonomisk oversikt drift Vedlegg 4: Sentraladministrasjon, kommentar Vedlegg 5: Spesifikasjon tilskudd og kontingenter Vedlegg 6 a: Oppvekst og kultur, kommentar til andre utkast Vedlegg 6 b: Organisering av administrasjonen i oppvekst- og kulturavd. Vedlegg 7: Teknisk/næring, kommentar til andre utkast Vedlegg 8: Pleie og omsorg, kommentar til andre utkast Sammendrag: Herved fremlegges andre utkast til budsjett for drift Vurdering: Herved fremlegger rådmann andre utkast til budsjett drift for Det andre utkastet til budsjett 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på ca. kr. 2,3 mill., jfr. vedlegg 1 venstre rad. Dette i motsetning til første utkast som viste et merforbruk på ca. 6,5 mill. kroner (det lå en feilpostering i første utkast som visste ca. kr. 1,8 mill. for mye i driftsutgifter), jfr. vedlegg 1 midterste rad. I den høyre raden ligger vedtatt budsjett for 2011 som har vært utgangspunktet for budsjettet Vedlegg 2 viser samme budsjett, men mer detaljert. Vedlegg 3 viser det økonomiske resultatet av driften i kommunen. Vi legger merke til at driftsinntektene er lavere enn driftsutgiftene slik at kommunen har et negativt brutto driftsresultat. Dette bør være positivt, men fylkesmann i Nordland har godkjent et negativt brutto driftsresultat de siste årene. Grunnen kan være at kommunen hittil har hatt gode økonomiske resultat og at vi har relativt høye finansinntekter. Men selve driften burde vært enda lavere. Netto driftsresultat er positivt og det er bra. I formannskapsmøtet legges det opp til at hver leder deltar og drøfter sine ansvarsområder.

16 Side 16 av 22 For inntektsdelen vedlegg 1 ansvar 8, og vedlegg 2 s for mer detaljert informasjon, er netto inntekter økt med kr. 5,4 mill. Dette skyldes at Samhandlingsreformen nå er lagt inn, ei økning av rammetilskudd og skatter med netto kr ,-, avdrag lån er redusert med kr. 1,2 mill. til kr. 4 mill., hvor ca. kr ,- skyldes avsluttet lån, kr ,- kommer av momskompensasjon, avsetning disposisjonsfond er redusert med kr ,-. Noen mindre endringer er også gjennomført. NAV har bare en liten økning i budsjettet fra 2011 til 2012, jfr. vedlegg 1 ansvar 6. For Helse er det en liten reduksjon i budsjettet fra 2011 til I tillegg er barnevern flyttet fra Helse til Oppvekst og kultur, jfr. vedlegg 1 ansvar 3. For Sentraladministrasjon ansvar 1 og politiske styringsorganer ansvar 7, jfr. vedlegg 1, har rådmann klarlagt hvor reduksjoner på ca. kr. 1,1 mill. er hentet. I kommentardel klargjør rådmann for de tiltak som er gjennomført med hensyn til budsjettarbeidet, jfr. vedlegg 4. I tillegg vises det også til detaljer for tilskudd og kontingenter, jfr. vedlegg 5. Grunnen er dette utgjør en betydelig og økende andel av kommunen sine driftsutgifter hvor økningen innenfor flere områder gjerne er 3-4 % pr. år, mens øvrige driftsområder som oppvekst/kultur, helse osv. ikke kan forvente seg noen økning fra budsjett 2011 til budsjett For oppvekst og kultur ansvar 2, jfr. vedlegg 1, har oppvekst og kultursjef klarlagt for reduksjoner på ca. kr. 3 mill. fra første til andre utkast på budsjettet, jfr. vedlegg 6 a). Vi må være oppmerksom på at ca. kr. 2 mill. av økningen i budsjett fra 2011 (kr ) til 2012 (kr ,-) skyldes at barnevern er flyttet hit. Men ca. kr. 1,3 mill. er økning i budsjettet fra 2011 til Oppvekst og kultursjef har klarlagt for sine reduksjoner i vedlegg 6a. I vedlegg 6b har oppvekst og kultursjef klarlagt forhold omkring ei eventuell ny organisering av administrasjon i oppvekst- og kulturavdelingen i kommunen. Teknisk/næring ansvar 4 har en økning på tilnærmelsesvis kr. 0,- fra budsjett 2011 til budsjett Driften av en programvare med driftsutgifter på kr ,- pr. år er flyttet til sentraladministrasjon ved IT. Hva reduksjonene skyldes fremgår i vedlegg 7 hvor teknisk/næringssjef klargjør for dem. Pleie og omsorg ansvar 5 har en økning på ca. kr ,- fra budsjett 2011 til 2012, jfr. vedlegg 8. I tillegg kommer Samhandlingsreformen hvor driftsutgiftene kommer på pleie og omsorg. Lønnsutgiftene øker med ca. kr ,- fra budsjett 2011 til budsjett 2012 i pleie og omsorg. Rådmannens innstilling: Foreløpig ingen innstilling.

17 Side 17 av Formannskapet Behandling: FS-075/11 Vedtak: Rådmann innarbeider de omforente innspill i den videre prosess med neste års budsjett. Herunder videreføre dagens nedbetalingsplan på lån. Opprettholde videre drift ved Fiplingdal skole. Påslag husleie økes fra 2,5 % til 5 %. Signalene på nedtrekk i de enkelte avdelinger innarbeides.

18 Side 18 av 22

19 Side 19 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/3964 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato 076/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjett første utkast investeringsbudsjett Sammendrag: Rådmann vil med dette fremlegge et første utkast vedrørende investeringer 2012 og økonomiplan Vurdering: Rådmann vil med dette komme med et første utkast til investeringsbudsjett 2012 og investeringer som skal med i Økonomiplan for perioden Utgangspunktet er ei investeringsramme for 2012 på kr ,-. Av dette beregnes kr ,- finansiert ved bruk av fond ved at momskompensasjon nå i større grad skal over i investeringsregnskapet. Kr ,- innenfor vann og avløp finansieres ved ubrukte lånemidler (penger som tidligere er lånt, men ikke brukt til vann og avløp). Øvrige investeringer på kr ,- foreslås finansiert ved lån. I det følgende vil vi presentere prosjektene i prioritert rekkefølge fra administrasjonen sin side. Deretter har politikerne anledning til å endre på rekkefølgen, legge til eller eventuelt fjerne forslag til investeringer nedenfor. Vi har hensyn tatt Økonomiplan og ikke finansierte investeringer 2011 hvor ikke alle ønsker var mulig å finansiere. Forslag investeringer 2012 i prioritert rekkefølge: 2012 Beløp Finansiering Tekst Ventilasjonsanlegg skole Momskomp. Varmegjenvinning, finansiert på 2-3 år Trafo Elkjel skole/sykehjem Momskomp. Må gjøres før El-kjel skole/sykehjem El-kjel skole Lån Supplement for/beredskap for oljefyr El-kjel sykehjemmet Lån Nødløsning ved havari oljekjel Heis sykehjemmet Lån Gammel og slitt Nytt sykehjem prosjektering Lån Prosjektering

20 Side 20 av 22 Nye ledningstraseer vann/avløp Ubrukte lånemidler Trofors vann/kloakk, videref Pumper Ubrukte lånemidler til Trofors vann og kloakk Svebakken, eget anlegg Lån Prosjektering og anlegg, grunnboring Bergingsbil brannvesenet Lån Betegnes som farlig for mannskapet Utearealer barnehage Lån Opprusting av uteområde Asfalt Trixi-plassen Lån Asfaltering Meru trådløs Lån Trådløs access, informasjonsteknologi Dør-automatikk legesenteret Lån Sterkt ønsket Veier og bruer Lån Holmsletta bru og Båfjellmo bru Totalt Når det gjelder asfalt Laksforsveien kr ,- bør det vurderes om ikke dette er en del av investeringene innenfor turisme og dermed kan finansieres av Vefsna-fondet som den øvrige veien. Når det gjelder kommunale leiligheter på Vassbekkmo må dette avklares etter førstkommende kommunestyremøte. Her må eventuelle investeringen finansieres ved lån, og vil medføre både økte avdrag, renter og avskrivninger som alle påvirker driftsbudsjettet. Nytt fyringssystem skole er ønsket og ført opp på listen over ønskede investeringer, men er ikke kostnadsberegnet. Kommunestyresalen nytt gulv er drift, men ønskes gjennomført i Gesims maling sykehjem er drift, men ønskes gjennomført i I Lavollvegen får vi i disse dager beskjed om sterk lukt fra kloakken. Om det må tiltak der i 2012 må vi komme tilbake til da vi har for lite informasjon. Økonomiplan I det følgende vil rådmannen komme inn på økonomiplanen Eventuelle prosjekter overfor som ikke blir vedtatt i investeringsbudsjett 2012 kan komme inn på denne listen. Eventuelle investeringer som fremkommer på denne listen kan bli prioritert i 2012 ved ønske fra politikerne. Forslagene nedenfor står ikke i prioritert rekkefølge: 2013 Beløp Finansiering Kommentar Grane vannverk Lån Høydebassen, trinn 1 og 2 Heis rådhus Lån Ny, ikke på planer tildigere Nytt vannverk Grane Spør Tone i morgen Står på Øk-plan Utvidelse Almvatnet/Svebak Lån Ingen kostnadsoverslag foreløpig Formannsbil Lån Rusten, gir virker delvis ikke Asfalt Einervegen/Seljevegen Lån Ny asfalt Asfalt Seljevegen Lån Ny asfalt Dørautomatikk sykehjemmet Lån Sterkt ønsket Veier og bruer Lån Stavasselva bru, Økoplan 2012, flyttet Plass sykkelstav skole Lån Flyttet ned, Økoplan gj.føring 2012 San Lån Sentralisert nettverkslagring Veger Lån Forebyggende, veger med mer flom

21 Side 21 av 22 Når det gjelder Grane vannverk skulle trinn 1 kr. 2 mill. gjennomføres i 2012 etter Økonomiplan. Her foreslås det vedtatt både trinn 1 og 2 i 2013 med ei investering på 4 mill. kr. Men prosjektet kan deles i 2. Platekle/male skole er drift. Den står i Øk-plan for gjennomføring Pris kr ,-. Generell informasjon Grane kommune har pr. 2/ kr ,- i gjeld. I tillegg kommer et nytt lån på kr ,- vedtatt i forbindelse med budsjettet Videre vil det bli betalt noen avdrag ved slutten av året. Så pr. 31/ er anslaget at kommunen vil ha kr ,- i gjeld. For 2009 hadde kommunen kr ,- og i 2010 hadde kommune kr ,- i gjeld. I budsjettforslaget for drift fra rådmannen foreslås det at avdrag gjeld reduseres til kr. 4 mill. pr. år for 2010, mot ca. kr. 5,2 mill. hvis man skulle følge dagens betalingsmønster. Avdrag lån påvirker driftsresultatet. Med et opptak på kr ,- i lån for 2012 vil det totale nettoavdraget for 2012 bli kr ,-. Grane kommune har de to siste årene hatt en avdragsprofil med betydelig nedbetaling av lån. For 2010 betalte kommunen ned rundt 7% av den totale låneporteføljen. Med et slikt tempo vil kommune være gjeldsfri i løpet av år. Det er langt raskere enn de fleste andre kommuner. Men hvordan dette skal være i 2012, og eventuelt i årene fremover er forhold politikerne må ta standpunkt til i forbindelse med budsjettet På den andre siden må det vurderes hva som må gjøres med hensyn til vedlikehold og hensiktsmessighet for innbyggerne. Tre store investeringer må også drøftes i forbindelse med budsjettet Det gjelder eventuelle investeringer i nye leiligheter på Vassbekkmo, nytt vannverk Grane og nytt sykehjem. Alle disse vil medføre betydelige investeringer for kommunen hvor låneopptak vil være et sentralt element. Rådmannens innstilling: Fremlagte vurdering tas med i det videre arbeidet med budsjettet for 2012 og økonomiplan Formannskapet Behandling: FS-076/11 Vedtak: Rådmannen fremlegger forslag på investeringer på inntil 2 mill. for 2012 i prioritert rekkefølge.

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Hattfjelldal Kommune Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret 19.12.2012 Revidert av kommunestyret 20.04.2016 Telefon: 75 18 48 00 Telefax: 75 18 48 99 www.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Vedtatt i K-sak 110/16 i møte 22.11.16. Gjeldene fra 01.01.2017 Innhold 1 Møtegodtgjøring... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Møtegodtgjøring... 3 1.2.1 Høy

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Forslag 2012 (Justeres årlig i forbindelse med fastsettelse av ordførers godtgjørelse). REGLEMENT FOR

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE REVIDERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET - FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE REVIDERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET - FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/6054 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/432 I Saksbehandler: Godtgiørelsesutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 079/09 I KOMMUNESTYRE I Dato: 24.09.2009

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE INNLEDNING Den kommunale virksomheten er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring. De folkevalgte skal trekke opp retningslinjer for

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE 1 SUNNDAL KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE Gjeldende fra: 15. september 2011 Vedtatt av Sunndal kommunestyre: K.sak 25/05,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte Utgave: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 2011 Kjell-Robert Pedersen 29.8.11 Tromsø kommunestyre 29.04.09 (tidligere

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre , endret og

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre , endret og rrr( 1/4) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre 22.09.04, endret 13.06.06 og 12.12.07 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE OG MÅLSETTING: 1.1 HVEM REGULATIVET

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer