Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit"

Transkript

1 Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit

2 Innhold Målgrupper og hensikt 3 Bokas innhold 3 Arbeidsmetoder 4 Mål 5 Om fasiten 5 Fasit GAN Forlag, Oslo 2004 Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén og Adastra Läromedel AB ISBN Bokmål 1. utgave/6. opplag 2011 Trykk: webergs printshop Alle kommentarer til utgivelser fra forlaget kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 Målgrupper og hensikt Leseforståelse B henvender seg i første rekke til elever på 5. og 6. klassetrinn. Hensikten med Leseforståelse B er å trene barnet til å bli en aktiv leser en leser som både kan lese mellom linjene, og som kan trekke rimelige slutninger. Leseforståelse innebærer i dette materiellet alt fra å forstå hva teksten handler om, til å forstå budskapet i den. En aktiv leser har utbytte av den leste teksten, enten det dreier seg om faktatekster eller skjønnlitterære tekster. En aktiv leser forstår det han eller hun leser, og når man forstår det som leses, blir det også gøy å lese. Øvelse i og testing av hvor mye den enkelte eleven har forstått av en lest tekst, krever at spørsmålene virkelig er knyttet til teksten. Derfor stilles det ingen spørsmål av typen «Har du også vært ved havet noen gang?». Dette er spørsmål man kan besvare uten å ha forstått noe av teksten. I Leseforståelse B er spørsmålene i stedet gjennomgående konstruert slik at svarene må søkes etter i teksten og begrunnes ut fra den, noen ganger kombinert med egne erfaringer. For å stimulere og utvikle elevene i deres leseforståelse er det viktig å stille mange spørsmål der det kreves at barnet trekker egne konklusjoner. Etter hvert begynner de da selv å reflektere over innholdet i de tekstene de leser, uten at andre behøver å stille spesielle spørsmål. Bokas innhold Leseforståelse B inneholder 22 tekster, både faktatekster og skjønnlitterære tekster. Kapittel, teksttype og «tenkover-spørsmål» Hvert oppslag i boka er ett kapittel. Helt øverst på oppslagets venstre side finner eleven kapittelets navn. På venstre oppslagsside finnes også selve teksten med illustrasjon, samt et «tenk-overspørsmål». Hensikten med dette spørsmålet er å sette eleven på sporet av hva teksten kommer til å handle om, og å anspore til leselyst på den gjeldende teksten. «Tenk-over-spørsmålet» kan brukes av læreren som introduksjon til kapittelet, eller det kan diskuteres av elever i mindre grupper. Gjennom «tenk-over-spørsmålene» skaffer elevene seg forkunnskaper om tekstinnholdet. Leseteksten Leseteksten er den skjønnlitterære teksten eller faktateksten som høyresidens spørsmål bygger på. Lesetekstene er illustrerte. Tegningene er viktige i arbeid med oppgavene fordi leseren ofte må søke informasjon både i tekst og bilde for å finne svar på spørsmålene. Oppgaver På høyre side av oppslaget følger oppgavene, ordnet i fire vanskelighetsgrader. Spørsmålene i tilknytning til hver tekst er konstruert slik at de viser om eleven har forståelse av den leste teksten. Det vil si at eleven forstår i hovedtrekk hva teksten handler om at eleven oppfatter spesifikke detaljer i teksten at eleven kan dra rimelige slutninger ved hjelp av ledetråder i teksten, kombinert med egne erfaringer at eleven forstår hva forfatteren ønsker å formidle at eleven forstår hensikten med teksten at eleven forstår at ulike tekster skal leses på forskjellige måter (sjangerkunnskap) at eleven har evne til å leve seg inn i teksten at eleven kan ta stilling til det teksten formidler at eleven kan bruke eksempler fra teksten og egne erfaringer som støtte for et standpunkt 3

4 Nivådelte oppgaver Nivå 1 Oppgaven her er å velge ut den overskriften som best beskriver hva leseteksten handler om. Av tre alternativer er ett det beste, eller det mest treffende. De to øvrige alternativene er enten for omfattende eller for avgrensede. Oppgaven trener oversiktslesning og viser om eleven har oppfattet hovedtrekkene i teksten. Nivå 2 Svaret på spørsmålene på dette nivået står uttrykkelig i teksten. Spørsmålene er hovedsaklig formulert slik at svaret finnes igjen ordrett i teksten. Oppgavene trener eleven også å søke i en tekst og viser om barnet forstår informasjon som klart og tydelig blir gitt i teksten. Nivå 3 Svaret på spørsmålene på dette nivået finnes i teksten, men ikke like tydelig uttrykt som i nivå 2. Her blir det gitt spørsmål som er formulert med andre ord enn tekstens, og spørsmål der en finner svaret ved hjelp av informasjon eller ledetråder på forskjellige steder i teksten. Spørsmålene krever en viss evne til å kunne trekke egne slutninger. Nivå 4 Her dreier oppgavene seg om å forstå innholdet selv om det ikke er direkte uttalt i teksten. Eleven forutsettes her å kunne lese mellom linjene. Elevene skal vise at de forstår hensikten med og budskapet i teksten. De skal trekke slutninger som støtter seg på egne erfaringer og på tilegnet kunnskap fra teksten. Spørsmålene viser om elevene oppfatter konteksten og dermed kan bruke informasjonen teksten gir, på en selvstendig måte. 4 Til hver tekst er det laget en skriveoppgave. Du finner skriveoppgavene i denne fasiten. n er en ekstraoppgave og er en oppfølging av arbeidet med leseteksten. Arbeidsmetoder Leseforståelse kan brukes i hel klasse, i grupper eller som individuelt arbeid. Forslag til arbeidsmetode: Arbeid med en tekst per uke eller annenhver uke. Diskuter typiske kjennetegn ved den teksttypen som overskriften presenterer. Les gjerne andre tekster fra samme sjanger, eller tekster som har samme tema som leseteksten. Dersom man arbeider med teksten i samlet klasse, vil diskusjonen være til støtte for alle elevene. «Tenk-over-spørsmålet»: Vurder om elevene skal få tid individuelt til å skrive ned sine egne tanker før spørsmålet tas opp i felleskap. Les og diskuter «tenk-over-spørsmålet» i fellesskap. Det viktige er at hver elev får en forforståelse av den kommende leseteksten. Hvert barn leser teksten på egen hånd. Arbeid med oppgavene. Elevene arbeider individuelt etter at læreren har introdusert oppgavene og sikret seg at alle elevene forstår spørsmålenes nivåinndeling. I elevboka er det en instruksjon til leseren før hvert nivå:. Hva står det i teksten? Les mellom linjene. Instruksjonene antyder for leseren hva slags strategi han eller hun må bruke for å finne svar på spørsmålene. Leseren settes på sporet av om dette er et spørsmål med et svar som klart og tydelig finnes i teksten, eller om det kreves at eleven må lese mellom linjene. Det er verdt å merke seg at selv om det

5 legges opp til tydelige instruksjoner i elevboka, er det viktig med felles gjennomgang av nivådelingen av oppgavene. Elevene bør få hjelp til å finne ut hvordan de skal resonnere seg fram, ved at læreren tydelig viser - akkurat hvor i teksten svaret finnes - hvordan ledetråder i teksten skal anspore til å finne riktig svar - hvilke erfaringer som skal til for å trekke slutninger som fører til riktige svar Læreren må tilpasse undervisningen for hver enkelt elev og ta stilling til om enkelte elever ikke bør få oppgaver på nivå 4, men heller fokusere på nivåene 1, 2 og 3. Det er ikke noe poeng å la elevene arbeide med tekst etter tekst for å bli først ferdige! Her gjelder det å ta seg tid på hvert nivå for å sikre progresjon hos den enkelte eleven. Kanskje vil enkelte elever konsekvent holde seg på nivå 1 over en lang periode. Det anbefales også at eleven oppfordres til å lese teksten på nytt før han eller hun går over til nytt nivå. Å besvare spørsmålene Elevene besvarer spørsmål i egen skrivebok. Ettersom spørsmålene i Leseforståelse B er direkte knyttet til de respektive lesetekstene, skal svarene alltid begrunnes ut fra teksten, enkelte ganger i kombinasjon med egne erfaringer. Noen ganger kan spørsmålene ha ulike svar, avhengig av hvordan leseren tenker og tolker teksten. En bra og rimelig begrunnelse kan da gjøre et uventet svar rimelig. Vær nøye med å kreve at elevene formulerer hele setninger, og at de alltid begrunner svarene sine. Spørsmålenes karakter gjør at en begrunnelse naturligvis er viktigere jo høyere spørsmålsnivå eleven arbeider på. Elever som har besvart spørsmålene på nivå 4 med et godt resultat, kan eventuelt gjøre skriveoppgavene som finnes i fasiten. ne følger opp de kunnskapene som eleven har skaffet seg under arbeidet med leseteksten, enten det er sjangerkunnskap eller innsikt i tekstinnholdet. Mål Ved å arbeide med Leseforståelse B blir elevene - flinkere til å forstå det de leser, på egen hånd - vant til å begrunne sine hensikter og svar - bevisste på forskjeller mellom teksttyper, for eksempel hva som kjennetegner et brev, et dikt eller et referat - bevisste på at bilder også forteller noe Om fasiten Fordi spørsmålene i Leseforståelse B er direkte koblet til leseteksten, innebærer det at enkelte svar er mer korrekte eller sannsynlige enn andre. På spørsmålet om hvorfor jeg-personen lukker øynene den siste biten under den fartsfylte turen i olabil (se sidene 38 39), er svaret «Han var trøtt», ikke sannsynlig. Mer sannsynlig er det at han lukket øynene fordi han syntes det var skummelt. I fasiten som følger, formulerer vi svært kortfattet svaret på hvert spørsmål, og fasitsvarene er ikke alltid formulert slik eleven bør svare. Svarene viser bare kjernen i svaret, ikke hele setninger. Fasiten kan være en hjelp til læreren for å kontrollere barnets leseforståelse, uten at man som lærer må se seg blind på fasitsvarene. Dette gjelder spesielt tekster som tolkes av elevene. Her spiller deres forkunnskaper og bakgrunn inn. Et svar som ikke stemmer med fasiten, kan likevel være relevant. Noen spørsmål kan åpenbart ha flere svar, i fasiten er svar på den typen spørsmål markert som rimelig forslag. Til enkelte spørsmål er det ikke oppgitt svar i det hele tatt, ettersom svarene vil kunne variere fra leser til leser. Dette er markert i fasiten som eget. 5

6 Fasit En fabel sidene 4 5 b) Sola og nordavinden krangler 1 De kjempet om hvem som var sterkest. 2 En mann som gikk på veien. 3 Han stakk hendene i lommene. 4 Han kneppet opp knappene. 1 Den som først fikk frakken av mannen, var den sterkeste. 2 Ved å blåse så kraftig at mannens frakk blåste av. 3 Ved å skinne på mannen slik at han ble så varm at han måtte ta av seg frakken. 4 Han frøs. 1 Når sola bare trengte å skinne lett på mannen, som begynte å svette med en gang (rimelig forslag). 2 Nordavinden var så sikker på å vinne at han ikke tok i alt han kunne fra begynnelsen (rimelig forslag). 3 b) Den som er sterkest, er ikke alltid best. 4 Svaret bør ha en tilknytning til moralen i fabelen, for eksempel at man i stedet for å slåss og forsøke å vise hvor sterk man er, kan nå målet sitt på andre måter (eget). Tenk deg at ilden og vannet kjempet om hvem av dem som skulle være menneskenes beste venn. Hvordan skulle de bevise hvem av dem som hadde rett? En invitasjon sidene 6 7 c) Rødhette blir bedt i selskap 1 Ulf Gråbein inviterer, frøken Rødhette er gjest. 2 I Skogspaviljongen. 3 Lørdag den 23. august, klokken Kurvfest. 1 «Har æren av å invitere», «hjertelig velkommen», «frøken». 2 Kurvfest innebærer at alle gjestene tar med seg mat som man deler på. 3 Svar utbes. Den som inviterer, vil, innen en viss dato, ha svar på om gjestene kommer. 4 Før den 20. august. 5 Veibeskrivelse, røde bånd som viser veien til Skogspaviljongen. 1 For at gjestene skal vite hvordan de skal kle seg (rimelig forslag). 2 Innbydelseskortene er trykt, bortsett fra gjestens navn, som må føyes til for hånd. At kortet er trykket antyder også at det er mange gjester som er invitert, noe Ulf Gråbein sikkert ønsker at Rødhette skal tro. 3 Løse og ledige klær, ettersom selskapet kommer til å ha både femkamp, natursti og dans. 4 Hvis man vet hvor mange og hvem som kommer, kan man lettere planlegge for eksempel mat og aktiviteter. 5 Skogbrynet. 5 Ulven, «Rødhette og ulven» er et kjent eventyr, Ulf og Gråbein er andre ord for ulv. Skriv et innbydelseskort fra en eventyrfigur til en annen eventyrfigur. Tenk på å få med alt som gjesten bør få vite for å kunne komme på festen. 6

7 En oppskrift sidene 8 9 b) Spagetti og kjøttdeig 1 2 liter minutter. 3 2 personer g. 5 Kjøttdeig. 1 Man salter og peprer så mye som man syns er godt. 2 a) Småkoke. 3 Kjøttsausen, den skal stå og småkoke mens spagettien koker. 4 Den er kornete og er blitt brun g. 1 Stekepanne, måleskjeer, litermål, kasserolle (rimelig forslag). 2 1 ss (en spiseskje) er mest. 3 Handle: Kjøttdeig, eventuelt spagetti. Har hjemme: Olje, tomatpuré, vann, salt, pepper (rimelig forslag). 4 Smør eller margarin. 5 Den blir løsere. 6 Det er best å salte og pepre etter smak, så det blir slik man selv syns er best. Målene som er oppgitt, gir en idé om hvor mye salt og pepper man skal ha i. De som ikke er vant til å lage mat, følger kanskje de oppgitte målene mer nøyaktig (rimelig forslag). 7 b) Ca. 20 minutter. 8 Kjøttsaus: 1 Hell matoljen i stekepannen. 2 Ha i kjøttdeigen og hakk og rør i den så den blir kornete. 3 Når kjøttdeigen er gjennomstekt, salte og pepre etter smak. 4 Hell i tomatpureen og vannet når kjøttdeigen er blitt brun. 5 La kjøttsausen stå og putre mens spagettien koker. Spagetti: 1 Kok opp vann og salt. 2 Ha i spagettien og la den koke i 8 10 minutter. 3 Følg anvisningen på pakken. Skriv en oppskrift, eller en annen instruksjon, slik at andre uten problemer kan følge den. En myte sidene a) Odin og brødrene hans skapte jorden 1 Vilje og Ve. 2 Jotnen Yme. 3 b) Jotnen Bergelmer svømte gjennom blodstrømmen. 4 Odin, Vilje og Ve. 1 Jotnen Bergelmers hustru. 2 Håret klippet de til trær og busker. 3 Fordi det fløt så mye blod fra Ymer. 4 De løftet opp Ymers hodeskalle over jorden som de hadde skapt. 5 b) Brødrene formet åser og sletter av Ymers kjøtt og muskler. 1 Å ta vare på, å ta seg av. 2 Jotnenes slekt forsatte å eksistere gjennom Bergelmer og hans hustru, som ikke druknet. 3 b) En myte om skapelsen. 4 Hvordan jorden ble skapt. Finn skapelsesberetninger fra andre kulturer og gjenfortell en av dem. 7

8 Fra en saga sidene c) Snorre Sturlason 1 Olav Digre. 2 Fra 995 til Bue. 4 Fra 1178 til Fra Olav den helliges saga. 6 Høvding og skald. 1 a) Familie og venner. 2 Å være god i idretter. 3 a) En historisk fortelling. 4 Om Olav Haraldsson. 1 Fordi han var stor og sterk. Det står at han «talte djervt og kvikt, var tidlig voksen i all ting, både i styrke og vett». 2 Det betyr at han var flink til å snakke, og at han var klok. 3 Et hovedverk er det viktigste verket en forfatter har skrevet. 4 For å fortelle at han kunne mange ting og for å skryte av ham (rimelig forslag). 5 c) En klok og trygg konge. Alternativ a) kan også være et rimelig svar. Tenk deg at du er konge i vikingtiden. Fortell om en dag i livet ditt. En fabel II sidene c) Reven lurte kråka 1 I et tre. 2 For å vise at han kunne synge. 3 «Reven fikk øye på osten i kråkas nebb og ble straks sulten.» 8 4 Fuglenes konge. 1 Han ble sulten. 2 At man var vakker og klok, og at man kunne synge. 3 «Du er den vakreste og klokeste av alle fugler.» «Du har mange gode egenskaper.» 4 For at kråka skulle miste ostebiten. 5 b) Lurt. 6 a) Dum. 1 Han utnytter at kråka liker å få ros. Han smigrer kråka fordi han selv ønsker å tjene på det. Han er egoistisk og tyvaktig. 2 b) Ironisk, men man kan også tenke seg alternativ a) Hyggelig, for reven myker opp kritikken sin ved å kalle kråka «min venn». 3 Kråka hadde spist opp ostebiten først og etterpå vist at han kunne synge, eller så hadde han gitt blaffen i å vise reven at han kunne synge (rimelig forslag). 4 b) Lytt ikke til smiger. Skriv en fortelling om noen som finner på noe slemt eller en rampestrek mot noen, og som selv til slutt blir rammet av rampestreken. Et skuespill sidene c) Et litt fleipete skuespill om steinalderen 1 Stein bodde i c) et telt. Stein var lei av å b) flytte. Jegerne brukte a) spyd og steinøkser. Stein ville fange b) reinsdyr. 2 Fortelleren. 3 Bein. 4 Et hus. 1 Om de skal fortsette å flytte etter reinsdyra

9 eller ikke. 2 Reinsdyrkjøtt, fordi det er det de jakter på. 3 De bodde der reinsdyrene oppholdt seg. 4 Bedre bosteder som gjør at han kan ha dyra inngjerdet i stedet for å alltid måtte ut og jakte. 5 d) Oppfinnsom 1 Steins forslag høres urimelig og sprøtt ut i deres ører, fordi de aldri har hørt det før. 2 Reinsdyra, som kan slaktes og spises, kan holdes inngjerdet. 3 «Men vi har jo alltid flyttet!» Det man alltid har gjort, behøver ikke være det beste. 4 Nei, det fantes for eksempel ikke hager, og det var nok ingen som var oppatt av mosjon. Det er skrevet litt fleipete. 5 Fortelleren forklarer det som ikke blir sagt i replikkene. 6 For å vise skuespilleren hvordan han eller hun skal gjøre. 7 «Det er bare bra med mosjon.» Menneskene var tvunget til å bevege seg hele tiden, og trengte altså ikke tenke på mosjon. «Jeg skal bygge et hus og lage en hage.» På den tiden var hage et ukjent fenomen. Skriv en fortsettelse av teaterstykket der Bein lykkes med å overbevise Stein om at det er et herlig liv de lever. En annonse I sidene a) Annonse for ballongferd 1 c) Varm luft er lettere enn kald. 1 d) Jo varmere luft ballongen fylles med, desto mer stiger den kroner. 3 Tolv. 4 Brenneren varmer lufta i ballongen. 1 At den fylles med varm luft. 2 Ballongferd, piknik, retur fra landingsplassen. 3 Ballongen er laget av tynt tøy, kurven er flettet. 4 Hos Ballongflygerne i sentrum, telefon Lett vind, skyfritt og god sikt, passe varmt (rimelig forslag). 1 For at man skal vite hvor ballongen kommer til å blåse. 2 Vinden styrer retningen på ferden, derfor går det ikke an å fly tilbake med luftballongen. 3 Man kan ikke se om man for eksempel må stige med ballongen for å ikke fly rett på en bygning, det blir vanskelig å lande trygt, man kan fly seg vill. 4 Luftballongen syns godt, mange stopper og ser når det kommer en luftballong 5 Bl.a. rådhuset og Slottet (rimelig forslag). 6 Saklig: Ballongen er laget av tynt stoff, kurven har plass til 12 passasjerer osv. Lokkende: Følelsen er ubeskrivelig. Lag en annonse som vil lokke mennesker til å besøke et spesielt reisemål i Norge eller i utlandet. Hva koster reisen? Utform annonsen med tekst og bilder. Utdrag fra en bok I sidene c) Billy blir sjalu 1 Ha apparatøvelser. 2 Benker, kasser, bukker, matter, bommer og tau. 3 Man må klatre opp til den fra ribbeveggen. 4 Først. 5 Balansen. 6 At hun skal snuble. 9

10 1 Morsomt, «læreren skinner som en forventningsfull sol når de går inn». 2 Masse apparater er dratt fram. 3 Simen og Veronica. 4 Et skadeskutt fly. 5 At Veronica er nesten like god som guttene. 6 Simen, Veronica kommer opp på bommen bak ham. 7 Etter, Billy håper at Veronica skal snuble på bommen slik at hun ikke kommer over kassen. 1 Veronica svever lett over kassen, som om hun ikke veide et gram. 2 Han blir sjalu når han ser Veronica og Simen gå så tett inntil hverandre, fordi han selv er forelsket i Veronica. 3 Simen og Veronica går så tett inntil hverandre som om de hang sammen. 4 At Simen skryter og er urettferdig og ikke kan godta at andre mennesker er bedre enn ham (rimelig forslag). 5 (eget) 6 Stupe kråke (rimelig forslag). Forsøk å finne ut hva som er forskjellen på å være sjalu og misunnelig. En forklaring sidene a) Forklaring av en lek 1 Skreddersaksen. 2 En saks. 3 b) Sitte med beina i kors (syns på tegningen). 4 «Slik gir skredderen saksen til deg.» 1 Når skreddersaksen har gått en runde 10 rundt, er en spilleomgang slutt. 2 b) Oppfinnsom. 3 c) Konsentrere seg. 4 Når den som overleverer saksen til neste, gjør det på samme måte som skredderen gjorde. 5 Krysser høyre pekefinger og langfinger. 6 Den første som rekker over saksen på riktig måte, får være skredder neste gang. Hvis ingen har klart å gjøre det på riktig måte, får skredderen være skredder en gang til. 1 Flere personer leker sammen. 2 Ubegrenset til noen overleverer saksen på riktig måte. 3 Fordi man sitter i skredderstilling og sender rundt en saks. 4 For eksempel en hammer, for eksempel en sleiv. 5 Den er lett fordi reglene er enkle, men den er også vanskelig, fordi man må være oppmerksom og oppfinnsom (rimelig forslag). 6 (eget) 7 1 Alle deltakerne setter seg i en ring. 2 Bestem hvem som skal være skredderen. 3 Skredderen tenker ut en liten bevegelse han eller hun skal gjøre. 4 Skredderen rekker en saks mot en person i ringen og sier: «Slik gir skredderen saksen til deg.» Samtidig gjør han eller hun en spesiell bevegelse som han eller hun selv velger. 5 Alle i ringen følger nøye med, og prøver å forstå hvilken bevegelse skredderen gjorde. 6 Den som har fått saksen, gir den videre til den som sitter til venstre for seg, og sier: «Slik gir skredderen saksen til deg.» 7 Skredderen ser nøye på hvordan saksen blir levert fra den ene til den andre, og sier «riktig» eller «galt» etter hvert som saksen blir gitt videre. 8 Den som ser hvordan skredderen holder i saksen, for eksempel om det er i høyre hånd mens han klør seg på haken med den andre hånden, forsøker å gjøre på samme måte. Da

11 sier skredderen «riktig». Den første som rekker over saksen på riktig måte, får være skredder i neste omgang. 9 Når saksen har gått rundt en gang, avslører skredderen hva som var den riktige måten å levere fra seg saksen på. Skriv en lignende instruksjon til en selskapslek som du kan. Vær nøye med å beskrive alt i riktig rekkefølge. Et handlingsreferat sidene b) Heksene av Roald Dahl 1 Heksene. 2 I England. 3 Mus. 4 Det godes kamp mot det onde. 5 En mus. 6 I De døde i en bilulykke. 2 I Norge og i England. 3 Han havner tilfeldigvis midt i det årlige møtet for alle Englands hekser. 4 At i eventyrene er heksene alltid tåpelige, med svarte hatter, og at de rir på kosteskaft. Dette er en bok om virkelige hekser. 5 c) Heksene er en bok om det godes kamp mot det onde. 1 Fordi han kjente Norge gjennom foreldrene sine, som begge var norske (rimelig forslag). 2 Fordi han selv ofte var på ferie i Norge da han var barn (rimelig forslag). 3 Det kan være norske folkeeventyr, som han kjente fra da han var liten. Disse eventyrene handler ofte om kampen mellom det gode og det onde (rimelig forslag). 4 Fordi den lille gutten alltid ønsker å gjøre noe godt, mens heksene bare har onde tanker og hensikter. Selv om gutten er minst, både mens han er gutt, og mens han er mus, så er det han som seirer over heksene til tross for at de er større enn ham, og at de er mange flere enn ham (rimelig forslag). 5 (eget) Skriv et handlingsreferat fra en bok du har lest. En fabel III sidene a) Hunden som ville ha mer 1 a) Kjøttbein. b) Elv. c) Planke. d) Sank. 2 For å se seg omkring. 3 a) «Oi, det beinet er større enn mitt!» 1 Fordi han har funnet et kjøttbein. 2 Rolig og fredelig. 3 Seg selv. (Sitt eget speilbilde.) 4 For å kunne glefse i seg det beinet som han ser i vannet. 5 Grådig. Han nøyer seg ikke med det han har, men forsøker å stjele det større beinet som han tror den andre hunden har. «Jeg skal stjele det og løpe min vei.» 1 Fordi kjøttbeinet nettopp har sunket ned i vannet. 2 Det er en kort fortelling, handler om dyr, har en tydelig moral. 3 c) Vær fornøyd med det du har. 4 a) Den som gaper etter for mye, mister ofte det hele. Finn ut hva ordspråket «liten tue kan velte 11

12 stort lass» betyr. Skriv så en fortelling som passer til dette ordspråket. Regler sidene c) Hva man har lov til, og hva man ikke har lov til i naturen 1 Alle. 2 To netter. 3 Mellom 1. april og 20. august. 4 Hvor du vil, men ikke fra noen annens brygge eller strand. 5 Allemannsretten. 1 Alle. 2 b) Du kan gå over annens innmark, men du må lukke grinder etter deg dersom det er dyr som beiter der. 3 Du må være varsom med ild og respektere forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. 4 De må passe seg for å ikke forstyrre dyrenes unger. De må ha hunden sin i bånd. 5 (eget) 1 Mange dyr har unger i denne perioden, som hundene ikke må forstyrre. 2 Det kan være forstyrrende for dem som bor i huset, dersom noen setter opp telt veldig nært. 3 Det er meningen at dyrene ikke skal være andre steder enn innenfor gjerdet. 4 De kan skade vekstene. 5 Det er ikke lov å bade fra privat brygge eller strand, båndtvang (eget). 6 En rett er noe du har lov å gjøre uten at noen kan hindre deg, en plikt er noe du må gjøre. Dere er ute i naturen og skal overnatte ute 12 i telt. Det er en varm sommerdag. Det er mange hytter i området. Dere har lyst til å ta et bad i sjøen før dere slår opp teltet. Hunden Snoopy er med. Hva må dere tenke på? Skriv ned en liste. Utdrag fra en bok II sidene c) Skoleminner 1 Læreren. 2 Døde menn. 3 Anton. 4 Øynene. 5 Bråkete. 1 c) Sommerferien (en del var brune). 2 Hun husker ikke flere akkurat nå. 3 Han sa ingenting. 4 Skolen var spennende, det var et gammelt slott. Det var herlig med parken utenfor, der det beitet sauer. 5 Han tør å gjøre det andre ikke våger, han har gammeldagse klær og veldig pene øyne. 1 b) Anton tør å være seg selv. 2 Det virker som om han likte det, han ville være morsom (rimelig forslag). 3 De var redde for å dumme seg ut og stikke seg ut fra mengden (rimelig forslag). 4 Med glede, hun forteller bare om positive hendelser. Fortell om en hendelse som du tror at du aldri vil glemme. Hva var det som var spesielt med den personen eller hendelsen? En artikkel I sidene a) Viktig å tenke over når du skal omgås an-

13 dre mennesker 1 Regler for god oppførsel. 2 Å rape eller prompe i andres selskap. 3 Du skal legge kniv og gaffel pent samlet på tallerkenen. 4 a) Hvisk aldri når du er sammen med andre. 1 De ser hverandre i øynene og hilser med høyre hånd med et godt, fast tak. 2 Du bør tenke på om det kommer noen bak, og i så fall holde opp døren til den andre har kommet fram. 3 a) Holde deg for munnen. 4 De hilste med høyre hånd. 5 Da vet ikke den som ringer, om han eller hun har kommet til riktig person. 1 Det virker som du ikke syns personen er viktig. 2 (eget) 3 Tre personer sitter sammen, to av dem snakker om en fest bare de to var med på (rimelig forslag). 4 De som ikke hører det som blir sagt, føler seg utenfor og tror at det prates om dem. 5 Ved å tenke over hvordan man vil at andre skal være mot en selv. 6 Det er råd for hvordan man bør omgås andre mennesker, det fins ikke lovfestede regler for «skikk og bruk» (rimelig forslag). Den gangen jeg brøt alle regler for «skikk og bruk». Fortell hva du gjorde, og hvordan andre reagerte på det. En annonse II sidene c) Reklame for Ulvestads ryggsekk 1 c) To store rom og én mindre lomme. 2 Rød, svart, blå og grønn. 3 Nøkler. 4 Fire. 1 Til barn som går på skolen. «For motebevisste skoleelever», «Et must før skolestart!». 2 Ulvestads nye ryggsekk. 3 Ulvestad. 4 a) Ryggsekken tåler regn. 5 Smidig, perfekt, fin, god kvalitet, ekte. 6 Myk, spesialimpregnert bomullsmateriale; glidelåser i god kvalitet, trygg plass for mobiltelefonen, sterk krok til å feste nøkkelknippet i. 7 Nyhetsposten. 1 (eget) 2 Prisen, bytterett (rimelig forslag). 3 (eget) 4 Dumt å ha den i ytterste lomme, kan bli stjålet (rimelig forslag). 5 Usaklig. Årets hit! Et «must» før skolestart. For motebevisste skoleelever. Fakta: Sydd i spesialimpregnert bomullsmateriale. Fins i fargene rød, grønn, sort, blå og grønn. To store rom og én mindre lomme, fire påsydde lommer. Ulvestad lager også ryggsekker for voksne. Lag en reklametekst som henvender seg til den moderne yrkeskvinnen. En tabell sidene a) Fakta om de nordiske landene 13

14 1 Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. 2 a) Danmark og Sverige har monarki. c) Sverige og Norge har monarki. d) Finland og Island har ikke monarki. 3 Danmark, Island og Sverige. 1 Finland og Island (det er de to landene i Norden som ikke har monarki). 2 For eksempel er de med i EU, de har sommertid. 3 De aller fleste kan snakke engelsk. Engelsk er et internasjonalt språk (rimelig forslag). 4 Finland, Island, Sverige og Norge, bare Danmark ligger sør for polarsirkelen. 5 Svensk, fordi Sverige har størst befolkning. 6 Sverige. 1 Island. 2 Danmark ligger sør for polarsirkelen. 3 Island. 4 b) Den som leser, får lett overblikk og kan sammenligne informasjon. 5 Danmark er et monarki. I Danmark er det kun tillatt å snakke i mobiltelefon dersom man bruker håndfri. Danmark er med i EU osv. (rimelig forslag). Lag en tabell der du sammenligner fakta mellom deg selv og en annen elev i klassen. Forsøk å komme på så mange punkter som mulig: alder, antall søsken, bursdag Utdrag fra en bok III sidene c) Da jeg lånte bort det fineste jeg eide 1 Min venn Percys magiske gymnastikksko. 2 Ulf Stark, oversatt av Ulf Rodge. 3 En olabil. 4 En bekjent. 5 «SISTEMANN NED ER EN BÆSJEK- LADD!» 1 For å slippe å hjelpe sønnen med å bygge en olabil. 2 Uffe og Klas-Görans biler var lettere. 3 «Foran oss lå den herlige bratte bakken med en svak bøy mot høyre og en skarp venstresving under T-banen!» 4 b) Nå vinner vi over dem! 5 Percys bil, den økte farten hele tiden og lå likt med de andre ved høyresvingen. 6 Percys hyl når han setter fart, Percy bøyer seg over rattet og myser med øynene. Han bruker ikke fotbremsen. Jeg-personen blir ør i skallen når alt flimrer forbi, og han lukker øynene. 1 Han vil kjøre så fort som mulig. 2 Med vilje, Percy behøver ikke snurre så mye på rattet i den myke høyresvingen. 3 Han likte ikke at det gikk så fort. 4 (eget) 5 Nei, det er fare for at bilen vil gå i stykker (rimelig forslag). 6 At Percy ikke forstår hvor glad han er i olabilen sin (rimelig forslag). Den gangen jeg lånte bort det fineste jeg hadde. En artikkel II sidene a) Mennesker og hus i gamle dager 1 Husmannsplasser. 2 Landsbygd. 3 Navn som Sanderstua, Halvorsrud og Maristua forteller oss at det kan ha ligget en husmannsplass i området (det betyr at det var 14

15 stua der Sander eller Mari bodde). 4 d) En liten gård som tilhørte en stor gård. 1 Godseieren var den bonden som eide storgården som husmannsplassen hørte til. 2 De dyrket den jorden de leide. 3 Bonden eide sin gård eller sitt gods, men husmennene leide plassen av en bonde eller godseier. 4 a) Det arbeidet man gjør på en dag. 5 Noen brukes som feriehus. 1 b) 1800-tallet. 2 Huset ligger i ly for vinden, men likevel slik at sola kan varme det opp. Passe avstand til vannet (de måtte kanskje bære vann til huset). 3 Vi har for eksempel elektrisitet som vi varmer opp husene med. Vi har dessuten bedre isolasjon når vi bygger hus (rimelig forslag). 4 De bodde trangt, husmannen var tvunget til å dyrke sin egen åker, samtidig som han måtte hjelpe til på storgården. Ofte hadde de mange barn, og det kunne bli vanskelig å skaffe nok mat til alle (rimelig forslag). Tenk deg at du er barn av en husmann og må utføre et dagsverk på en storgård en dag. Fortell fra den dagen. (Husk at du lever for rundt 200 år siden.) Informasjon sidene b) Informasjon om båtturer med M/S Magdalena 1 Storsjø. 2 Storkvik. 3 Fra Storkvik til Nordsund tur/retur. 4 Sykler og hjelmer kan lånes i kiosken i Storkvik havn og ved kaia i Nordsund. 5 Tlf Voksen kr 125,- Barn 7 15 år kr 75,-. 2 a) Båtturen går fra Storkvik til Nordsund. 3 I slutten av mai, samt juni, juli og nesten hele august. 4 Fem. 5 Storkviks båttrafikk. 1 Båtselskapet som kjører turene, låner ut sykler som må tas vare på og repareres, noe som koster penger. Selv om noen sykler den ene veien, så må båten kjøre begge veiene (rimelig forslag). 2 Vanlige sykler for voksne. 3 Man kommer tilbake sent om kvelden (rimelig forslag). 4 Hvis det ikke er mange nok passasjerer, innstilles nok turene. Men det er en populær tur, derfor er det lurt å ha forhåndspåmeldt seg, slik at det er sikkert at man får plass. Med hensyn til reke- og musikkcruise må man vite hvor mange som kommer, for å kunne beregne nok mat (rimelig forslag). 5 Fordi de har begrenset antall sykler til utlån. 6 M/S, motorbåt. 7 (Storkvik Nordsund) I havnen i Storkvik er det mange mennesker, men det blir snart folketomt når jeg kommer inn i skogen (eget). Planlegg at hele klassen skal reise en tur med M/S Magdalena og sykle den ene veien. Hvilken dato skal dere reise? Hvor mye kommer turen til å koste? Hva må dere tenke på før dere reiser? Et dikt sidene b) Fra blomsterknopp til vissen blomst 1 I bakken på et åkerland. 15

16 2 Den var knopp i går og er blitt blomst i kveld. 3 Gul. «Den har slått ut sitt gule hår». 4 En eldre bror (en avblomstret løvetann). 1 «Den blomstrer så det brenner.» 2 Den har utviklet seg fra knopp til blomst. 3 «Strekker kry sin lille ild.» 4 a) En eldre bror. 5 b) Livsløpet til løvetannen. 1 På grunn av fargen til løvetannen, den er gul. 2 «Sterk og stri og vill», «kry», «stolt» 3 Fordi den er avblomstret og «gammel». 4 (eget) 5 Diktet forteller om et livsløp som kan sammenlignes med menneskenes. Ord i teksten: liten, gule hår, eldre bror, gamle menner. Løvetannens historie. En fortelling sidene c) Bjørneper 1 Per. 2 Et bjørnehi. 3 «Nå skal du få!» 4 b) Da de skjøt, falt bjørnen over tusen fot og døde. 1 To skyttere. 2 Bjørnen og Per tok ryggtak på hverandre. 3 Han kan ha vært keivhendt (rimelig forslag). 4 De trodde hele hodet til Per forsvant inn i bjørnekjeften. 5 Fordi han fikk tak med begge hendene om en busk. 6 Per mistet bevisstheten, han lå syk hele sommeren. 1 b) Han hadde skadeskutt den (rimelig forslag). 2 Fordi han mente det var den beste måten å finne igjen bjørnen på (rimelig forslag). 3 «Per ble slengt hit og dit som om han bare skulle være en fille.» 4 Det var snøløsning, og skavlen brast. 5 Å være skadet for livstid, uten å kunne bli frisk igjen. 6 Fordi han hadde vært så modig i kampen mot bjørnen (rimelig forslag). Da jeg møtte bjørnen.

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Kråka og reven. Denne gang: Kråka og reven. Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler

Kråka og reven. Denne gang: Kråka og reven. Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Kråka og reven Innhold: Les fabelen: «Kråka og reven» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn ordene som mangler. Leseforståelse:

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Mølleren, sønnen og eselet

Mølleren, sønnen og eselet Denne gang: Mølleren, sønnen og eselet Innhold: Les fabelen: «Mølleren, sønnen og eselet» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

Vinden og solen. Denne gang: Vinden og solen. Lærerveiledning: Lese og skrive med Æsops fabler

Vinden og solen. Denne gang: Vinden og solen. Lærerveiledning: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Vinden og solen Lærerveiledning: Øvingsarkene i dette opplegget er tenkt brukt for elever i 4. 7. trinn. Noe av dette kan også brukes på 3. trinn, og kanskje for elever på 2. trinn, som har

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave!

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Denne boken tilhører Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Her er Sunny og her er Solvej. Hva heter du? Har du

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Ulven og tranen. Denne gang: Ulven og tranen. Lærerveiledning: Lese og skrive med Æsops fabler

Ulven og tranen. Denne gang: Ulven og tranen. Lærerveiledning: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Ulven og tranen Lærerveiledning: Øvingsarkene i dette opplegget er tenkt brukt for elever i 4. 7. trinn. Noe av dette kan også brukes på 3. trinn, og kanskje for elever på 2. trinn, som har

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Løven, bjørnen og reven

Løven, bjørnen og reven Denne gang: Løven, bjørnen og reven Lærerveiledning: Øvingsarkene i dette opplegget er tenkt brukt for elever i 4. 7. trinn. Noe av dette kan også brukes på 3. trinn, og kanskje for elever på 2. trinn,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Ulv i fåreklær. Denne gang: Ulv i fåreklær Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler

Ulv i fåreklær. Denne gang: Ulv i fåreklær Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Ulv i fåreklær Innhold: Les fabelen: «Ulv i fåreklær» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn ordene som mangler. Leseforståelse:

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 HVA VET DU? Skriv navn på fem bærtyper og fem fruktslag. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i skogen.

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 HVA VET DU? Skriv navn på fem bærtyper og fem fruktslag. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i skogen. KAPITTEL 13 NATUR, MAT OG HELSE 1 HVA VET DU? Skriv navn på fem bærtyper og fem fruktslag. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i skogen. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i hagen.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

DE GODE HJELPERNE. Et eventyr laget av skolestarterne ved Firkanten barnehage, våren 2015. Sylvelin (Den grønne kongen med de fire hodene)

DE GODE HJELPERNE. Et eventyr laget av skolestarterne ved Firkanten barnehage, våren 2015. Sylvelin (Den grønne kongen med de fire hodene) DE GODE HJELPERNE Et eventyr laget av skolestarterne ved Firkanten barnehage, våren 2015 Sylvelin (Den grønne kongen med de fire hodene) Firkanten barnehage Forord I henhold til Rammeplan for barnehagens

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Ørna og kråka. Denne gang: Ørna og kråka Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler

Ørna og kråka. Denne gang: Ørna og kråka Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Ørna og kråka Innhold: Les fabelen: «Ørna og kråka» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn ordene som mangler. Leseforståelse:

Detaljer

KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER. Sidetall / Page Number av

KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER. Sidetall / Page Number av KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER Sidetall / Page Number av Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! / Remember to write the candidate number and the page number on every page!

Detaljer