Gi naturen en cocktail og du får smake den selv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi naturen en cocktail og du får smake den selv"

Transkript

1 1 Gi nauren en cckai g du år ake den ev

2 A du ikke er a vi gjør... Ny ajn r arig ava Høen åpne BIR e av Nrge e derne anegg r ak g rering av arig ava. Her rere a arig ava huhdningkundene everer i BIR ak på beninajner g gjenvinningajner. I jr evere vi hee nn ijøgiig ava i ijørikig behanding, ivarende 2, ki per BIR-innbygger. eeparen av de arige avae ker i ajnen i åebaaje. uenvi av pann, aker g re kanner røer dagig inn på ajnen. A ra ga ed negeakkjerner i re jekanner. Hedigvi everer de aer ee de arige avae i riginaebaaje g bander ikke aen de rkjeige ene. De gjør reringjbben vår eere g inker aren r uhedige kjeike reakjner. På ajnen rerer vi de arig avae i ei uike avagrupper, i råd ed inernajna andard. Hvr everer jeg i arige ava? Du kan evere arig ava grai på ae våre gjenvinningajner g i beninajner har innaingcnainer r arig ava. økbar kar inner du på bir.n Breag kan knadri åne en innaingcnainer r arig ava i re dager. Ring på 33 0 eer end e-p i ange buikker har å å everingajner r baerier, ypærer g yrør. Bruk de! I Bergen enru kjører vi yv vårruer ra. apri i. ai r å ae inn arig ava ra huhdningene. øg ed i pkaen. Kunder har ver ki abe/eerni kan evere dee gd innpakke i pa direke i ajn r arig ava. De ker 2,0 per kg. Ring g gjør en avae. Uike avayper krever uik behanding Eer rering videreender vi de arige avae i Renr A. De ar i arig ava ra hee ande på anegg ved Aurkg g i Brevik. Der behande eeparen av avae. Reen videreende i uike peiaiere derukjnanegg i inn- g uand. aing, r ekepe, eraer i brene i nrk eenprdukjn. Under høy eperaur bir de arige ene deruer. PCB ra vinduer ende i inand r derukjn under ekra høy eperaur. Andre er, eerni/abe, depnere på gdkjene depni i Nrge. evér arig ava i ijørikig behanding arig ava er de vikige du rerer u av be. De innehder ijøgier er arig ev i å engder. E hav drikkega ed je er nk i å rurene ier vann. He ikke arig ava i avøpe g ikke ka de i nauren eer i be. "Cckaien" på riden innehder ijøgier aing g øeider. He de ver på en ake eer kanne g ever de i rygg behanding. rerer du rikig, hjeper du ijøe. ip i å reduere brannaren: ier, aerpener, ruer.a. har vær bruk i rbindee ed akkering, aing g jeprduker kan være evanennende. Dynk aid iene g aeuyre gd i vann ør du kaer de reava. Ekeper på arig ava: øeider, praybker, gabehdere, aing, akk, i, ekpanjnku, kjeikaier, panevernider, ypærer, pareypærer, yrør, kvikkøverere, baerier, je, jeire, PCB g eerni.

3 Paen å være ren, g ørr ik gjør du de: I be neen 0 pren av paebaajen gjenvunne i nye paprduker. Dee er piiv r ijøe iden vi parer re C ² -uipp. en kien pa, a reava i paen, ødeegger r deer av gjenvinningen. Anayer vier a en de paper ed reava havner i cnainere r pa både i breag g på reurpunk. Vi inner gå en de ga, papir, aing, baerier ec. Pa på a du kaer avae di i re cnainer. Da kan vi unye be e ijørikig. kien pa? Ren pa kan vi br i å age nye prduker. Har du paebaaje er kien g vankeig å rengjøre er de vikig a du kaer den i reavae. Kvaieen på den rene paen bir dårig kien pa kae aen ed den. kien pa egner eg be i å prduere rø g vare. a av kk g kru av krker. ky ebaajen ren i kad vann da hder du energirbr nede. Bruk nødvendig en børe. a vanne renne av ebaajen. Ka den i pe eer innaingekken i paebaaje. Den år du grai på ae gjenvinningajnene g i de ee dagigvarebuikkene. Ikke kny ekkene a i bpanne. Ny avainnaer i åe BIR-kuner ra 1. juni ka ekape RenNrden ae inn huhdningava i åe BIRkuner. Våre nye renvaører ker ra e ekap ed bred eraring. Aerede nå hener RenNrden huhdningavae i er enn 0 kuner i Nrge. -kaerbi På avand vi renvajnbiene e u i dag, en ekape van anbudrunden vi hene inn kiderer papir g pa ed bier har adkie aer. Når biene hener inn papir g pa på ae rue år vi reduer både innaingknader g C ² -uipp. Endre øedag ere av kundene våre i Akøy, ua, Kva,, erøy, ananger, und g Vakda vi å endre øedag r reava, papir g paebaaje. øg ed i pkaen i ai. Der år du a inrajn evenuee endringer på din øerue.

4 Har du hør a? renger du avayber i kidereringen kan du ae de ned ra neiden idenkapeige kidererere kaer de rengjre auiniukppene i eye i en cnainer r ga- g eaebaaje. I Bergen enru kjører vi yv vårruer ra. apri i. ai r å ae inn arig ava ra huhdningene. øg ed i pkaen! rvander ava i ren energi I jr be hee 3, pren av avae energigjenvunne i rø g vare,3 pren i 0. Økningen var uig rdi var de øre åre energianegge hadde rbrenninginjer i dri. Varen ra be har nå eng av hee 2 jekjeer i Bergen enru. De ivarer 00 buer på gang døgne rund. ev energiunyeen av ava har øk, går ikke dee på bekning av aeriagjenvinningen. var e ppår. Hee 44, pren av avae be aeriagjenvunne. Uike yper ava krever uike behandingrer, g nå karer vi å unye avae ang er ijøvennig enn idigere. Når ava går ra å være e prbe i å bi en reur, gjør vi ijøe vår en r jenee. Vi gjør Bergen bedre å pue i Gd reneekngi gir ave uipp ra energianegge g eeken av jernvare har r innvirkning på den kae ukvaieen. En by Bergen, krane av yv je, har ie ukiing av u på ie, kade vinerdager. Dee kbiner ed jeyring g biraikk, gjør ueuen u av øv g rurenning. Eer a ange jeyrer i enru er bye u ed jernvare, er byuen bi i renere Hvr ye energi gir en u bbi? En u bbi innehder ca. åe nn ava. Av dee avae kan vi prduere ren Wh jernvare g 4, Wh eekriie. Eekriieen aene kan å en vanig 0 W ypære i å ye i ver ier, ca. åe år. En parepære kan ye i hee 4 år. Når vi brenner ca. 3, a hver ie, gir de e vi innrykk av hvike energiengder vi hener ra reavae. Ved u dri prduerer energianegge ca. 0 W jernvare g W rø. W ugjør GWh pr år, ivarende 000 huhdninger årige rørbruk. Piikerne i Bergen behd den gae gebyrdeen r renvajn. I de andre BIR-kunene beaer du hver gang du øer bpanne. Der gir gd kiderering øknik gevin. Gjenvinningajnene ar kun i eerni/ abe er gd innpakke i pa. ak ki per evering. Neen 000 biger brr bugekngien dagig g nærere 0 buganegg er i dri i Bergen g på Akøy. adig ere rerekker derne avaøninger. acebk-gruppen Pukk pp har ver 000 edeer ae pukker pp e ykke b hver dag, eer yv i n. ed deg inn du gå. De gae aeene på rge ka ra hue Bergen e avanere anegg r håndering av aava.

5 Hd Nrge ren bi ed på åre vårdugnad! I jr pukke hee å g re dugnadag ekker ed b ra ine nærråder. Gd dugnadinna jerne neen nn ed b på avveie rund huene våre g i nauren. Av be be jerne age BIR rø g vare. nn ga nk energi i å vare en enebig i ca. ire år. I iegg be de prduer nk rø i en 0 wa ypære i er enn år! i år are akjnen ed a ker, barnehager g penjniag rydde rund Kaandvanne g i ugereervae der. ange iige hender gjrde en r inna i i nærråde g eer råde ren g in. Akjnen rae i re r i hee BIR-råde. Bi ed på åre vårdugnad g gjør de in i di nærråde. e er vårdugnaden på neiden hdnrgeren.n ED DEG PÅ Bruk påedingkjea under, a ned kjea ra bir.n eer ring BIR kundeener på 33 0 HEN GRAI EKKER G HANKER... ra. apri på en av BIR gjenvinningajner, på kunehue der du br eer på die kjøpeenrene: agunen, Bergen g Åane rener, Gaerie, Neun ener, aen, Vekanen g Øyrane rg INNKA I dugnad De er hyggeig g går rak når ere rydder aen. a ned dip i deakerne eer en paka i ppagaven ra bir.n E U dugnadbe... aen ed reavabehderen, eer a de ed i en av BIR gjenvinningajner aen ed kpi av påedingkjea Avae grai hening av dugnadb pukke i nærijøe under Hd Nrge ren. apri -. ai Du kan ikke evere re gjenander gae yker, pankehauger, øber eer hauger ed hageava i bbien. evér ik ava i gjenvinningajnene. Huk å a ed kpi av avaekjea når du everer avae. and, gru g ein kan ikke evere i bbien, ev de er ke aen g pue i ekk. Bare brennbar ava kan evere. Dugnadag: Gaeadr.: E-p: Knakpern: Pnr/ed: een på dagid: Da r dugnad: K.: Da BIR ka hene ekkene: (ppgi rdinær øeda r reava) VIKIG! BIR kundeener å ha a uy g igner avae ør dugnadbe kan evere. Avaen reurnere i BIR Priva A, Pb 004 Perinaen, 2 INDE eer ak: 01. Påedingkjea kan ae ned ra bir.n g reurnere via e-p: Heneed r ekkene: (nér nøyakig adree) rvene ana ekker: Knakpern ign.:

6 avender: enig inrajn BIR Pbk 004 Perinaen 2 Bergen : er ava gjenvinne 4 % av avaengden ra huhdningene be i i nye prduker. 3, % be i rø g vare. Dered kare vi å gjenvinne hee 3, % av den ae engden på 1 4 nn ava. be åre ed den høyee ae gjenvinninggraden nen gang. I evere hver BIR-innbygger i gjennni 31 ki ava, ne er pren indre enn åre ør. Av de 31 kiene be ki aeriagjenvunne i nye prduker, en 3 ki be energigjenvunne i rø g vare. Dee er en in uviking ed anke på ijøe. indre papir i øp ra ppåre i 0 da hver innbygger i ni kae 1 ki papir, papp g drikkekarng, har papirengdene gå jevn g ru nedver. I jr kae vi i ni 4 ki per innbygger. ere innbyggere akker nå nei i rekae g har ue å br eenkaager. aidig øker øekaender r B, papir g pa apr. ai ai kjærr. angre. 1. påke. 2. påke. ranje 3 4. ai ranje 31 jun. ju. aug. ep ranje e øekaenderen på bir.n 31 ranje ranje brn av e-p g inernerekae. Dee kan rkare ne av nedgangen. Paen re i hie adig everer vi er pa i reirkuering. a be de ae inn nn pa i, ne ivarer 4, ki per innbygger. Dee er en økning på pren ra åre ør. er ga g ea enn nen gang ør I jr be hee 3 3 nn ga g eaebaaje ever i gjenvinning. De er den høyee nnengden vi har a nen inne. De ugjør neen ki per BIR-innbygger. 3 ranje På papirbehderen din er de en kireapp ed arge g dag. inn igjen argen i kaenderen, å er du når papir g pa hene h deg. ye e arkerer heigdager. e abeene under r ny henedag der din vanige øedag er på en heigdag. Bøing ved heigdager: øedagen din aer på: ny øedag kjærrdag.04 angredag påkedag.04. ai.0 Kr.hie.dag pinedag.0 Papir/pahening ved heigdager: henedagen din aer på: Ny henedag kjærrdag.04 angredag påkedag.04. ai.0 Kr.hie.dag pinedag.0 ÅPNINGIDER GJENVINNINGAJNER ajnene er eng påkeaen g heigdagene. De nra har åpen på ndager, enger n.. apr. k..00 akøy, ravnanger: an-re r i.00 ør : BERGEN, ANA, EPEHAUGEN: an & r ir, n & re ør : 2 1 ENRU, ØENDAV. 31: an & r ir, n & re : BERGEN, ÅANE, AHUVEIEN: an & r ir, n & re ør : ua, heiane: an & r : 2 1 0, kkgen: an & r ir, n & re ør : erøy, jedaen på hau: n & r ør : 2 1 ananger, raunekeivvegen : ir øn : und, idegen: an & r : 2 1 KVA, ARKA: an n, re & ør : 2 1 VAKDA, DAEkva, ind.r. ve: an r : Huk a våre gjenvinningajner er røykrie. Unngå bruk av bi. Barn under år ka ie i bien. Redakjn: BIR inrajnavdeing Deign: Haenbanken : BIR & ren Wanvik rykk: canner Graik A rykke på reirkuer papir