NSRs ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSRs ÅRSMELDING 2006-2007"

Transkript

1 NSRs ÅRSMELDING Innledning Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 11. juni 2006 til 22. juni 2007, og legges fram for NSRs 39. landsmøte i Bodø juni Norske Samers Riksforbund avholdt sitt 38. landsmøte juni 2006 i Tana/Varangerbotn. Lokale arrangører var Deanu Sámiid Searvi, Deatnogátti Sámiid Searvi ja Unjárgga Sámiid Searvi. NSR har i virksomhetsperioden prioritert å gi ut jevnlige nyhetsbrev til lokallag og tillitsvalgte i NSR. Man har jobbet for å være synlig i offentligheten på generell basis. Det er gjennomført en kartlegging av organisasjonen hvor målet har vært å avdekke organisasjonens forbedringspotensiale, jfr vedtak i strategi- og handlingsplan I perioden har også politisk arbeid knyttet til nordområdespørsmål, nordisk samekonvensjon og Finnmarkseiendommens strategi og høringssaker samt arbeid med ny reindriftslov og strukturvirkemidler i fiskeflåten. Andre aktuelle saker har vært avgiftslette for reindrifta og politisk arbeid for å få oppmerksomhet omkring læremiddelsituasjonen i den samiske skolen. 2. Organisasjonen 2.1 Organisering NSR Norske Samers Riksforbund er et forbund av lokallag (Sámiid Searvi/sameforening) i hele Norge. Landsmøtet i 2004 vedtok nye vedtekter og regler for listearbeidet i NSR. NSR er i dag organisert på følgende måte: Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Landsstyret leder forbundet mellom landsmøtene. Det er vedtatt en egen instruks som gir nærmere regler om landsstyrets arbeid. Arbeidsutvalget utøver myndighet på vegne av landsstyret. Leder er forbundets øverste leder. Ungdomsutvalget er valgt av landsmøtet med eget budsjett og arbeidsprogram. Sekretariatet i Guovdageaidnu er landsstyret og ungdomsutvalgets sekretariat. Sekretariatsleder er ansatt og rapporterer til landsstyret. NSRs sametingsgruppa er en selvstendig enhet i organisasjonen og består av 17 representanter valgt på NSRs valgprogram og på lister med NSR i navnet. Sametingsgruppa har eget organisasjonsnummer, styre og regnskap. NSR er tilsluttet voksenopplæringsforbundet SOL - Samisk Studieutvalg. SOL har eget organisasjonsnummer, styre og regnskap. 2.2 Økonomi Regnskapsfører for NSR er Regnskapsservice Alta AS, mens revisor er Facta Revisjon Finnmark A/S. Mer informasjon om økonomi gis under sak 4. Regnskap. forslag 1

2 2.4 Medlemmer Medlemmene i NSR er i hovedsak organisert gjennom lokallagene, som rapporterer medlemstall det foregående år innen 1. mars hvert år. Medlemstallet er grunnlag for driftstilskudd fra Sametinget, og for tilskudd til barne- og ungdomsarbeid fra Fordelingsutvalget ved Barne- og familiedirektoratet. Medlemstallet i 2006 er 894 medlemmer. 881 av medlemmene er fordelt på 24 lokallag, og 13 er direkte medlemmer. Medlemstallet er ennå ikke revisorbekreftet (medio juni 2007), men er basert på sekretariatets gjennomgang av lokallagenes medlemsrapporteringer. Dette viser en liten økning fra i medlemstallet fra NSR har i medlemmer under 26 år, og som teller som grunnlag for støtte til barne- og ungdomsarbeid. Dette er en liten nedgang i antallet unge medlemmer, som i 2005 var 139 medlemmer. Oslo og Álttá Sámiid Searvi har over 100 medlemmer. Tre av lokallagene har under 10 medlemmer i 2006 NSRs medlemstall har de siste 10 årene variert mellom ca. 740 og ca medlemmer. Statistikken fra 1997 til 2006 viser at NSRs medlemtallet øker før Sametingsvalget, for deretter å gå ned i valgåret eller året etter.. Medlemstall En forklaring på det varierende medlemstall kan være at organisasjonen bruker alle ressurser på valgarbeidet, og at medlemsrekrutteringen derfor blir nedprioritert i valgåret. Lokallagene drives av frivilllige krefter og kan i perioder ha lav aktivitet som dessverre går utover medlemsrekrutteringen. Dette gjør seg særlig gjeldende i årene etter valget Å vedlikeholde medlemstallet krever kontinuerlig arbeid i lokallagene. Særlig i forhold til medlemmer under 26 år er det viktig å rekruttere nye ungdommer til NSR slik at man alltid har en medlemsmasse som gir grunnlag for støtte til barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen Som en del av det pågående struktureringsarbeidet i NSR, er det foretatt kartlegging av lokallagenes motivasjon og behov i forhold til medlemsrekruttering. På bakgrunn av denne kartleggingen vil det bli igangsatt tiltak for å stimulere til økt medlemsrekruttering. forslag 2

3 2.5 Medlemsinformasjon Hjemmesidene til NSR ( blir mye brukt som informasjonskanal i NSR. Det blir lagt ut nyheter der både fra lokallag, sametingsgruppe og NSR sentralt. Hjemmesidene er godt besøkt, og har fått gode tilbakemeldinger på det redaksjonelle innholdet. NSR bruker også SameNet, med egne konferanser for medlemmene, landsstyret, sametingsgruppa, ungdomsutvalget, parlamentarisk lederskap, valgprosjektet og lokallagene. I tillegg er det også en konferanse som er åpen for alle. NSR bruker aktivt e-post i sin kommunikasjon med lokallagene og tillitsvalgte. Dette utgjør store besparelser for portoutgifter og tidsressurs på sekretariatet. NSRs sekretariat er ansvarlig for å føre e-postlistene, og disse oppdateres kontinuerlig. NSRs leder har jevnlig sendt nyhetsbrev til tillitsvalgte i lokallagene og øvrige tillitsvalgte med informasjon om arbeidet i organisasjonen, og med oppfordring til å komme med innspill på diverse saker. Det er sendt ut nyhetsbrev i juni, september, desember, januar, mars og april. 3. Landsstyret 3.1 Møtevirksomhet Landsstyret har avholdt følgende møter i perioden: Når Møte Hvor Landsstyremøte, behandlet sak 22-27/06 Telefon Landsstyremøte, behandlet sak 28-40/06 Kautokeino Landsstyremøte 01/07, behandlet sak 1-12/07 Tromsø Landsstyremøte 02/07, behandlet sak 13-25/07 Telefon Landsstyremøte 03/07, behandlet sak 26-27/07 Telefon Landsstyremøte 05/07, behandlet sak 28-32/07 Telefon Landsstyret har bl.a. fattet vedtak i følgende saker: Om FeFos strategi Forvaltning av russekrabba Samefolkets Fond Strukturering i flåten mellom meter Muting i Sápmi Nasjonal strategi for kompetanseheving i barnehager. Landsstyrets møteprotokoller er lagt ut Politisk virksomhet NSR har arbeidet med forslaget til ny reindriftslov. NSRs leder har blant annet deltatt på Stortingets næringskomitees åpne høring om Reindriftsloven, der hun fremmet NSRs innspill til loven. NSR har særlig fokusert på inkorporering av ILO-konvensjon 169 i reindriftsloven, samt forslag 3

4 at det gis vern til reindriftsutøvere i etableringsfasen ved et bunnfradrag ved pålagt reintallsreduksjon. Det er ventet at Stortinget behandler loven i mai. NOU 2006:16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten har vakt debatt. NSR er motstander av regjeringens forslag om å strukturere fiskeflåten mellom 11 og 15m. Dette vil få store konsekvenser for kystsamfunn i Nord-Norge, og vil innebære en halvering av fiskeflåten i denne fartøygruppa. NSR har blant mye annet stiftet aksjonen Levende kyst sammen med andre interessegrupper som er motstandere av forslaget om strukturering i denne flåtegruppen. NSR har videre også deltatt på åpen høring i Stortingets næringskomite. NSR har avgitt høringsuttalelse om Nordisk Samekonvensjon, som vedtatt på NSRs landsmøte i Arbeidet videre er basert på landsmøtets vedtak. NSRs leder Silje Karine Muotka deltok på et seminar om Nordisk Samekonvensjon i Stocholm , hvor hun også var med i et panel om selvbestemmelse. Landsmøtets nordområdeuttalelse har blitt fulgt opp i all dialog om saken. NSR har sendt inn høringsuttalelse om regjeringens nordområdepolitikk til Utenriksdepartementet. NSRs leder deltok blant annet på arrangement i forbindelse med at regjeringen gjorde strategien kjent for offentligheten i september i Tromsø. NSR har også avgitt høringsuttalelse om Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Det har vært et bredt engasjement i saken, og Sametinget har mottatt mange høringsuttalelser. NSRs har deltatt på et av folkemøtene som Sametinget holdt om retningslinjene. Sametinget vedtar de endelige retningslinjene i mai Landsstyret har arbeidet videre med samisk mediafond. Landsstyret har invitert NSRs sametingsgruppe til å gjennomføre et felles seminar om samiske medier og pressestøtteordningen. NSRs landsstyre ser behov for en revidering av virkemiddelapparatet som forvaltes gjennom Sametinget. Landsstyret har vedtatt å ta initiativer ovenfor NSRs sametingsgruppe for å få tatt opp saken i Sametinget. De samiske hovedorganisasjonene NSR, SLF, SFF har sendt en uttalelse om støtte til samiske hovedorganisasjoner. Hovedorganisajonene har også hatt møte med Sametingsrådet i saken. NSR har sendt innspill til det pågående arbeidet med Sametingets institusjonsmelding, med fokus på de samiske hovedorganisasjonenes situasjon. Samefolkets Fond skal bli tatt i bruk i løpet av NSRs landsstyre har sendt innspill til NSRs sametingsgruppe om disponeringen av fondet. Landsstyret ønsker at man i første omgang prioriterer få, men gode programområder for at man med disse opptjente rentene kan bidra til prosesser for å få bedre resultater av satsningsområdene. NSR deltok også på Sametingets seminar om Samefolkets Fond. 3.3 Høringsuttalelser NSR har avgitt høringsuttalelser i følgende saker: Prøveordning med distrikstkvoter på torsk i Nordland, Troms og Finnmark forslag 4

5 Utkast til forskrift om Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen for Finnmark Nye jakt og fangstider for perioden 1. april 2007 til 31. mars 2012 NOU 2006: 16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten Finnmarkseiendommens regler om tildeling av lakseplasser Uttalelse om regjeringens nordområdestrategi FeFos forpaktingsregler vedrørende vassdrag med anadrom fisk Finnmarkseiendommens strategi Barnas Hus Forslag til handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder. Stortingsmelding nr. 16 ( ).og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Rapport Fra ungdom til fisker fra fisker til fartøyeier Bibliotekreformen 3.4 Utvalg Landsstyret vedtok på landsstyremøte å legge ned alle midlertidige utvalg i NSR, etter landsmøtets vedtak i LM-sak 09/06. Når organisasjonen har behov for å få utarbeidet uttalelser vil man bruke ressurspersoner i organisasjonen, og benytte seg av ad-hoc grupper til å utarbeide uttalelser for organisasjonen. 3.5 Representasjon DATO STED KONFERANSE/HENDELSE REPRESENTANT Brennelvnesset, Overlevering av Finnmarkseiendommen Lakselv Alta NRL landsmøte, kort hilsning Kautokeino Åpning studieåret Samisk Høgskole Karasjok NRK Sámi Radio 60 års jubileum, tale Hammerfest Debatt gjenreisningsmuseet Hammerfest Karasjok Møte valgordningsutvalget Sametinget (NSRs sametingsgruppe) Org.nestl. Marit Einejord Alta Samisk dag ved Høgskolen i Finnmark, tale for dagen Tromsø Troms fylkeskommunes samekonferanse Org.nestleder Marit Einejord Alta Sametinget, folkemøter om retningslinjer for endret bruk av utmark Alta Temamøte arealbruk, åpent folkemøte i regi av Finnmarkseiendommen Alta Finnmarkseiendommen, fagseminar i regi av studenter ved Høgskolen i Finnmark, tale, paneldebatt Finnsnes Friluftskonferanse i regi av Fylkesmannen i Troms, innleder Tana Avslutning sámi manaidgárddi Båteng, arrangement ved Deanu Sámiid Searvi Alta Ett årsmarkering av Álttá Sámi Siida AS Tromsø Regjeringens nordområdestrategi offentliggjort, pressekonferanse Polarmiljøsenteret Tromsø Pressekonferanse undertegning av samarbeidsavtale med Åerjel Læstoe Sametingspresident Aili Keskitalo Gruppeleder Lene Hansen forslag 5

6 Org. nestl. Marit Einejord Alta Kystfiskeutvalget, folkemøte, kort innlegg Alta Fakkeltog mot rasisme Karasjok Sametinget: Åpent seminar om Samefolkets fond Alta Samenes nasjonaldag - tale Bossekop skole - tale Høgskolen i Finnmark - tale Altta siida Kautokeino Åpning av International Polar Year, Samisk høgskole Sekretariatsleder Marit Meløy Utsi Karasjok Samiske hovedorganisasjoner møte med Sametingsrådet Karasjok Sametinget, seminar: tradisjonelle og nye utmarksnæringer, kort innlegg Kautokeino Seminar i regi av Norgga Sarahkka, Vold i nære relasjoner Alta Reindriftsforvaltningen, NRL og BOL Arealforvaltningsseminar, reindrifta Alta Stortingets næringskomite, åpen høring om ny reindriftslov, kort innlegg Alta Konferanse i regi av Finnmark fylkeskommune, Fjordenes tilstand Kåfjord 30 års markering Gáivuona sáme searvi, hilsningstale Karasjok Begravelse Iver Jåks Karasjok Pressekonferanse: Sametingets ekspertutvalg la frem forslag til ny valgordning for Sametinget Tromsø Stiftelse aksjon Levende Kyst Rådsmedlem Ann-Mari Thomassen Rådgiver Geir Tommy Pedersen Karasjok Åpent møte om norsk samepolitikk, Kommunal- og regionaldepartementet, kort innlegg Oslo Nordisk samisk likestillingskonferanse, Sámis Flere deltakere Oslo Åpen høring Stortingets næringskomite, om strukturvirkemidler i fiskeflåten, kort innlegg Kirsti Guvsám Laila Nystad på vegne av landsstyret Tromsø 1.mai markering, under parolen Nei til strukturering av flåten mellom 11 og 15m Sametingspresident Aili Keskitalo Stockholm Seminarium om nordiska samekonventionen, svenske myndigheter, panel, kort innlegg Alta Folkemøte Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) Kautokeino Møte Tron-utvalget om studieforbund i Norge og voksenopplæring Mehamn NBR / NRL 60-års jubileumsårsmøte Sekretariatsleder Marit Meløy Utsi Kautokeino Seminar om samisk universitet, Samisk Høgskole Tromsø Bufetat: Konferanse om samisk oppvekst forslag 6

7 3.6 Landsstyrets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av leder Silje Karine Muotka, organisatorisk nestleder Marit Einejord og politisk nestleder Jarle Jonassen. Arbeidsutvalget har i perioden avholdt følgende møter: Når Møte Hvor AU Telefonmøte AU Telefonmøte 4. NSRs andre organ 4.1 Lokallag Norske Samers Riksforbund har i dag 24 aktive lokallag fra Davvinjárga i nord til Oslo i sør. Som aktive lokallag i NSR regnes lokallagene som har avgitt medlemsrapportering til NSR for det foregående året. Lokallagene driver et viktig kulturarbeid i sine lokalsamfunn innenfor festivaler, konserter, kurs 6.februar arrangement, drift av samisk hus med mer. I perioden blant annet har Álttá Sámiid Searvi hatt en stor medlemsøkning, med 33% økning fra Etableringen av et eget samisk hus i Alta, Álttá siida, har hatt stor betydning for både medlemsøkninga og økt aktivitet i lokallaget. Gáivuona-NSR markerte sitt 30 års jubileum våren Oslo sámiid searvi arrangerer kurs og sosiale sammenkomster og er aktiv bidragsyter under Samisk vinterfestival. Stuornjárgga sámenuorak ungdomsforening har inntil 2006 drevet Márkomeannu festival som i desember 2006 ble organisert som egen forening. Guovdageainnu Sámiid Searvi arrangerer årlig duodji-marked på kvinnedagen, og er også en del av stiftelsen samisk musikkfestival som arrangerer påskefestivalen i Kautokeino. Tromsø sameforening samarbeider med Samisk studenforening og Riddu Riđđu searvi om samiske konserter i Tromsø i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Kárášjoga Sámiid Searvi og Karašjoga Sámi Nuorat arrangerte joikekonkurranse for ungdom i romjula Dette er et utvalg av kulturelle aktiviteter som drives på frivillig basis. En del sameforeninger driver politisk aktivitet ut over sametingsvalget. Tromsø sameforening og Oslo Sámiid Searvi har sendt innspill til samtlige politiske parti som stiller til byrådsvalg i nevnte byer. Raanen Samiede har vært aktiv med uttalelser for synliggjøring av samiske stedsnavn og behovet for samisk skilting. Gáivuona NSR har engasjert seg i struktursaken. Guovdageainnu Sámiid Searvi har kritisert NRK Sámi Radio for å kutte ut samisk språk på sine nettsider. Det er viktig å sette inn tiltak for å få opp aktiviteten i allerede eksisterende lokallag, for å opprettholde og øke NSRs medlemstall. I tråd med landsmøtets vedtatte virksomhetsplan for , har NSRs landsstyre igangsatt en kartlegging av NSRs lokallag. Formålet er å kartlegge aktiviteter, tilbud og organisasjonsarbeid som lokallagene i NSR gjennomfører, og hvilke behov lokallagene har på områdene. På grunnlag av denne kartleggingen vil NSRs landsstyre vurdere nødvendige tiltak. NSRs lokallag har i forbindelse med dette fått tilsendt et forslag 7

8 spørreskjema for utfylling. 17 lokallag responderte, og resultatene fra denne kartleggingen vil bli lagt fram på landsmøtet. 4.2 Ungdomsutvalget. NSRs ungdomsutvalg ledes av Kare Elle Partapuoli (DSS). Ungdomsutvalget legger frem egen årsmelding for landsmøtet i NSR. Det har blitt gjennomført et telefonmøte mellom NSRs ungdomsutvalgs leder og NSRs leder ( ). Landsstyret har ønsket at NSR-U fokuserer på rekruttering av unge medlemmer. Det arbeides for å gjennomføre generelle møter mellom NSRs leder og NSR-Us leder, men NSR- U tiltrer også landsstyret og får gjennom dette informasjon om NSRs virksomhet og mulighet for å påvirke landsstyrets vedtak direkte. 4.3 Samisk studieutvalg - SOL Leder av styret for SOL-Samisk Studieutvalg er Kirsti Guvsám. SOL legger frem sin egen årsmelding for landsmøtet i NSR. Det er blitt gjennomført et møte mellom NSR og SOL styret/administrasjonen den i Alta vedrørende behovet for å se på organisering av opplæringsaktiviteten i NSR på nytt, jfr. strategi- og virksomhetplan Sametingsgruppa NSRs sametingsgruppe ledes av parlamentarisk leder Lene Hansen. 4.5 NSRs lederskap Følgende møter har vært avholdt i NSR lederskap: Når Møte Hvor Utvidet lederskapsmøte Alta Lederskapsmøte Telefon Utvidet lederskapsmøte Telefon Lederskapsmøte Telefon Lederskapsmøte Telefon Lederskapsmøte Tromsø Lederskapsmøte Tromsø Lederskapsmøte Telefon NSRs ledere har jevnlig konsultert hverandre under arbeidet med viktige politiske og organisatoriske saker. 4.6 Sekretariatet NSRs sekretariat er i Guovdageaidnu-Kautokeino. NSR, og Samisk Studieutvalg (SOL) leier kontorlokaler i gamle helsesenteret i Kautokeino. Lokalene ble eid av Kautokeino kommune fram til , da de ble overtatt av Kautokeino Arbeidssenter. Marit Meløy Utsi er ansatt som sekretariatsleder i Norske Samers Riksforbund i en åremålstilling på fire år fram til Utsi hadde permisjon fram til I forslag 8

9 permisjonsperioden, , var Heaika Skum engasjert som sekretariatsleder i NSR. Renholdere har vært Marie Louise Somby og Inga Karen Ellen Skum. Det er vedtatt instruks for NSRs sekretariatsleder, som et ledd i struktureringsarbeidet i organisasjonen. 4.7 Samerådet NSRs representanter i Samerådet er Áile Jávo med vara Káre-Elle Partapuoli og Geir Tommy Pedersen med vara Lars Andreassen. 5. Eierskap NSR er medeier i den samiske avisa Min Áigi og Beaivvaš Sámi Teáhter OS. NSR eier 195 av aksjer i Min Áigi AS, tilsvarende 3,81% etter kapitalutvidelsen. NSR eier 5 % av aksjene i det samiske nasjonalteateret Beaivváš Sámi Teáhter. NSR er representert i styret med Asta Balto. 6. Tillitsvalgte NSRs landsstyre:, Álttá Sámiid Searvi Organisatorisk nestleder Marit Einejord, Tromsø sameforening Politisk nestleder Jarle Jonassen, Sør-Trøndelag og Hedmark saemien saervie Landsstyremedlem Ing-Lill Pavall, Sálto sámesiebrre Landsstyremedlem Ingrid Nordal, Deatnogátti sámiid searvi Landsstyremedlem Thomas Andersen, Stuornjárgga Sámenuorak Sametingspresident Aili Keskitalo. Parlamentarisk leder. Jánoš Trosten fram til Fra : Lene Hansen Káre Elle Partapuoli, NSRs ungdomsutvalg Landsstyrets varamedlemmer: Vara for Ing-Lill Pavall : Kjell Erland Pedersen (Harstad sameforening) Kari Lifjell (Oslo Sámiid Searvi) Vara for Ingrid Nordal: Anne Márjá Gaup Eira (Máze Sámiid Searvi) Ingunn Utsi (Davvinjárgga sámiid searvi) Vara for Thomas Andersen: Christina Henriksen (Unjárgga sámiid searvi) Paul Bendikk Jåma (Tromsø sameforening) NSRs medlemmer av Sametingsrådet NSRs medlemmer i Sametingsrådet er Aili Keskitalo, Randi A. Skum og Jarle Jonassen. forslag 9

10 Ann-Mari Thomassen vikar for Randi A. Skum. NSRs sametingsrepresentanter: Valgkrets 1 - Varanger: Gunn Britt Retter for NSR/SfP. Valgkrets 2 - Deatnu/Tana: Jánoš Trosten for NSR/SfP fram til Valgkrets 3 - Kárášjohka: Synnøve Solbakken Härkönen Valgkrets 4 - Guovdageaidnu: Aili Keskitalo og Klemet Erland Hætta. Valgkrets 6 - Alta/Kvalsund: John Harald Skum. Valgkrets 7. - Nord-Troms: Tor Mikalsen. Valgkrets 8 - Midt-Troms: Randi A. Skum og Lene Hansen. Valgkrets 9 - Sør-Troms: Ann-Mari Thomassen og Susanne Amalie Andersen Valgkrets 10 - Nordre Nordland: Kjersti Myrnes Balto og Roger Pedersen. Valgkrets 11 - Midtre Nordland: Tone Finnessen og Miriam Paulsen Valgkrets 12 - Sørsameområdet: Jarle Jonassen Valgkrets 13 - Sør-Norge: Rita Alise Porsanger og Kirsti Guvsám. NSR Ungdomsutvalg: NSR-Ungdomsutvalg: Leder Káre-Elle Partapuoli, Deanu Sámiid Searvi Beatrice Fløystad, ungdomsforeningen Stuornjárgga Sámenuorak Anta Jåma Jensen, Oslo Sámiid Searvi medlem Sara Lervoll (Gáivuona-Kåfjord NSR) medlem Ul-Juhan Gaup, Guovdageainnu Sámiid Searvi Vara til ungdomsutvalget: 1. vara: Jack Nystad, Álttá Sámiid Searvi 2. vara: Jo-Anders Sivertsen, Stuornjárgga sámenuorak 3. vara: Ánne Máddji Heatta, Oslo sameforening) 4. vara: Karen Kristine F. Bårje, Tromsø sameforening 5. vara: Sandra Fjellaksel Pedersen, Stuornjárgga Sámenuorak Samisk Studieutvalg SOL: Leder: Kirsti Guvsám, Oslo Sámiid Searvi Styremedlem Per K. Grønnvoll, Sør-Trøndelag og Hedmark saemien saervie. Styremedlem Berit Anna Gaup, Álttá Sámiid Searvi Vara til SOL: 1. Nanna Thomassen, Stuornjárgga sámenuorak 2. Olav Andersen, Hinnøy og omegn sameforening 3. Wenche Nergård, Sáltto sámesiebrre- NSR NSR valgkomite: Jan Erik Henriksen (ÁSS), leder Nanna Thomassen (SSN), medlem. Hugo Kalstad (Sálto NSR), medlem. forslag 10

11 NSRs lokallag: Leder våren 2007 Álttá Sámiid Searvi Brita Julianne Skum Bergen Sámiid Searvi Kristine Sara Hætta Deanu Sámiid Searvi Solbjørg Ravna Deatnugátti Sámiid Searvi Trond Are Anti Davvinjárgga Sámiid Searvi Ingunn Utsi Gáivuona Sámesearvi- NSR Camilla Brattland Guovdageainnu Sámiid Searvi Marit Meløy Utsi Harstad og omegn Sameforening Kjell E. Pedersen (fungerende leder) Iinná ja bira Sámiid Searvi Karsten Johnsen Kárášjoga Sámiid Searvi Egil Utsi Kárášjoga Sámi Nuorat Ul-Johan Partapuoli Oslo Sámiid Searvi Kirsti Guvsám Máze Sámiid Searvi Ánne Márjá Gaup Eira Moskkavuotna/Ullsfjord NSR Nils Djupen Møre og Romsdal Sámiid Searvi Tor A. Dalseng Nord-Trøndelag Saemien Saervie Sigbjørn Dunfjeld Porsánggu Sámiid Searvi Sigvald Persen Rahka ja biras Sámiid Searvi Bjørn Inge Nylund Rana Sameforening Ole Gunnar Leirvaag Romssa Sámi Searvi NSR Anita Lervoll Sáltto sámesiebrre - NSR Eivind Langaas Senja og omegn sameforening Lennart Nordhus Stuornjárgga Sámenuorak Runar Myrnes Balto Sør-Trøndelag og Hedmark Saemien Saervie Aasta Joma Granefjell Unjárgga Sámiid Searvi Gunn Britt Retter forslag 11

NSRs årsmelding 2007 2008

NSRs årsmelding 2007 2008 NSRs årsmelding 2007 2008 1. Innledning Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 11. juni 2007 til 24. oktober 2008, og legges fram for NSRs 40. landsmøte i Guovdageaidnu/Kautokeino 24. 26.oktober 2008.

Detaljer

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA Goas: Golggotmánu 6. - 8. beivviid 2006 Gos: Guovdageainnus oahkkimis: Silje Karine Muotka, NSR-joiheaddji

Detaljer

Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006.

Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006. Norgga Sámiid Riikkasearvi NSR Årsmelding 2005 2006 1. Innledning Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006. Norske Samers Riksforbund avholdt det forrige landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

2014/2.1 KONSTITUERING Godkjenning av delegatenes fullmakter

2014/2.1 KONSTITUERING Godkjenning av delegatenes fullmakter NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

Årsmelding 2015. Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR

Årsmelding 2015. Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR Årsmelding 2015 Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR Årsmelding Vedtatt av styret 23.02.2016, legges fram for årsmøtet 10.03.2016 Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR er et lokallag av

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER ÅRSMELDING 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008

Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008 Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008 Forfatter: Tor Mikalsen 1 Innledning Gáivuona Sámesearvi har hatt et godt arbeidsår, uten store eller vanskelige saker. Vi rundet 30 år, og markerte

Detaljer

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010.

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010. ÅRSMELDING 2009 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014.

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014. NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

BEAVDEGIRJI MØTEPROTOKOLL

BEAVDEGIRJI MØTEPROTOKOLL NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND BEAVDEGIRJI MØTEPROTOKOLL čoahkkin møte : riikkastivrra/landsstyret LS 2015/05 báiki sted : Romssa/Tromsø,

Detaljer

4.5 Æresmedlemskap kan innrømmes som en hedersbetegnelse. Æresmedlemskapet betinges av innbetaling av årlig medlemskontingent.

4.5 Æresmedlemskap kan innrømmes som en hedersbetegnelse. Æresmedlemskapet betinges av innbetaling av årlig medlemskontingent. Vedtekter for Norske Samers Riksforbund Vedtekter for Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund (NSR). Gjeldende fra det 42. landsmøtet,

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tilstede: Parti

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 17.11.2009 Sted:

Detaljer

ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2014

ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2014 ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2014 vedtatt av styret 12.03.2015, legges fram for årsmøtet 12.03.2015 Årsmeldingen omfatter perioden fra foreningens ordinære årsmøte 20. mars

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet

Detaljer

2014/12.1 VIRKSOMHETSPLANER 2015 2019 for NSR hovedorganisasjonen. Strategi- og virksomhetsplan for NSRs landsstyre 2015 2019

2014/12.1 VIRKSOMHETSPLANER 2015 2019 for NSR hovedorganisasjonen. Strategi- og virksomhetsplan for NSRs landsstyre 2015 2019 NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Vedtekter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Framlagt for NSRs 41. landsmøte

Vedtekter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Framlagt for NSRs 41. landsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vedtekter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Framlagt for NSRs 41. landsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Tid : 9. oktober 1989, kl.1730-1830. 10. oktober 1989, kl.1000-1330. sted: Kulturhuset, Karasjok.

Tid : 9. oktober 1989, kl.1730-1830. 10. oktober 1989, kl.1000-1330. sted: Kulturhuset, Karasjok. .' SAMErIl.'GEr M2ITEPDK 1/89 SIDE 1 Hans Majestet Kong Olav V åpnet det første ordinære sameting, mandag 9.oktober 1989, i et arrangement som foregikk fra kl.1300 til kl. 1430. Tid : 9. oktober 1989,

Detaljer

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no Iinná ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening v/ann-mari Thomassen Rensa 9445 Duviika/Tovik Mobilnr: 90057123 e-mail: amthomassen@gmail.com 8.august 2011 Kulturminister Anniken Huitfeldt

Detaljer

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim.

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Tilstede: Solveig Kvidal, Lina Homme, Tora Husan, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aasta Joma Granefjell, Sør-Trøndelag

Detaljer

Nærings- og kulturkomiteen Møtebok 03/10

Nærings- og kulturkomiteen Møtebok 03/10 Nærings- og kulturkomiteen Møtebok 03/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 14.09.10 kl. 09.00-09.30 og kl.

Detaljer

Forfall: Jarle Jonassen (pol. nestleder), Ingrid Nordahl (styremedlem), Jánoš Trosten (parl. leder).

Forfall: Jarle Jonassen (pol. nestleder), Ingrid Nordahl (styremedlem), Jánoš Trosten (parl. leder). PROTOKOLL Møte i NSRs landsstyre 25.-26. februar 2006, Karasjok. TIL STEDE: Martin Urheim (leder), Olav Andersen (styremedlem), Ing-Lill Pavall (styremedlem), Aili Keskitalo (president), Káre-Elle Partapuoli

Detaljer

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa.

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa. PROTOKOLL LANDSMØTE PÅ HELL 9-11 MAI 2014: SAK 1 ÅPNING Åpning v/styreleder Elin Larsen. Regionene presenterer seg. Sørsamisk område er vert for landsmøtet. Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten.

Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten. Revidert budsjett 2006 og Budsjett 2007 forslag til Landsmøtet Bakgrunn: Landsmøtet vedtok i februar 2005 et budsjett for 2006. På grunn av endrede forutsetninger har landsstyret foretatt en revisjon av

Detaljer

ALTA ELDRERÅD ÅRSMELDING 2015

ALTA ELDRERÅD ÅRSMELDING 2015 ALTA ELDRERÅD ÅRSMELDING 2015 1 1. Organisering, formål og oppgaver Rådet er organisert som et underutvalg direkte under kommunestyret. Sekretærstilling for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede

Detaljer

finansieringsordninger som angår språkopplæring

finansieringsordninger som angår språkopplæring Tverrpolitisk enighet om samisk barnehagepolitikk Samisk språk er under press, og Sametingsrådets melding om ny samisk barnehagepolitikk fikk i vår enstemmig oppslutning i Sametinget. Meldingen er et uttrykk

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg:

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg: NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede:

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede: Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40 Til stede: Utvalget: Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk) Randi Reese, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk)

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 3/2015 Desember Årsmøte og kurs 2015 Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2011 Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til

Detaljer

2014/3.2 ÅRSMELDING 2012 2014 for NSR- U

2014/3.2 ÅRSMELDING 2012 2014 for NSR- U NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Friskis&Svettis Bergen

Friskis&Svettis Bergen Årsberetning Friskis&Svettis Bergen Organisert i Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis Norge og Riks 2015 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Regionstyret NHF Sørvest. Protokoll 1-2015. 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 Skype, på regionkontoret. Christine Søiland på Skype.

Regionstyret NHF Sørvest. Protokoll 1-2015. 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 Skype, på regionkontoret. Christine Søiland på Skype. Regionstyret NHF Sørvest Protokoll 1-2015 Dato: Sted: 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 Skype, på regionkontoret Deltakere fra regionstyret: Meldt forfall: Christine Søiland på Skype. Kjell Inge

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 18.01.2016 kl. 17:30-19:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: MØTEPROTOKOLL

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 23.1.2007 kl. 09.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Kirsti Saxi Hans M. Ellingsen,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Sak 1/11 Referatsaker.

Sak 1/11 Referatsaker. Sak 1/11 Referatsaker. Referat fra møtet 30.9 1.10. 2010. Strategiplan 2011-14, (sendt organisasjonene) Regionale forskningsfond Regionale utviklingsmidler, bevilgninger Arealpolitiske saker, - regionalpolitisk

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

3. Landsmøtet Deponering av gamle dokumenter. 1. Årsmøtet Kontingent for Åpne møter

3. Landsmøtet Deponering av gamle dokumenter. 1. Årsmøtet Kontingent for Åpne møter Dette er det første Nyhetsbrevet fra Pensjonistforbundet Finnmark. Styret håper å få til 5-6 utsendinger i året. Kom gjerne med innspill på innholdet og forslag til innhold i fremtidige utgaver. Du finner

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Bargiidbellodat Arbeiderpartiet

Bargiidbellodat Arbeiderpartiet Bargiidbellodat Arbeiderpartiet 1. Lisa Katrine Mo r./f. 1992, Gáivuotna/Kåfjord 2. Per Mathis Oskal r./f. 1958, Ráisavuotna/Sørreisa 3. Eirin Kristin Kjær r./f. 1992, Báhccavuotna/Balsfjord 4. Stein Are

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Sak 46/08 Sametingets handlingsplan for likestilling

Sak 46/08 Sametingets handlingsplan for likestilling Originalspråk: Norsk Sak 46/08 Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013 Arkivsaknr. 07/5348 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 14.10.08 R 089/08 Oppvekst- og utdanningskomiteen

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer