Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin."

Transkript

1 Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Dette er et dokument for alle vikarer, nyansatte og studenter i Hugin. Den vil gi dere en oversikt over Hugin sine rutiner og regler, det miljøterapeutiske arbeidet og vår idelogi. Denne og rutinehåndboken skal leses i løpet av det første døgnet dere er på jobb! 1

2 Litt om Hugin. Hugin sin målsetting og ideologi: Målsettingen for et langtidsopphold ved Hugin vil være å dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling, samt legge til rette for et meningsfylt individuelt dag/skole tilbud og fritidsaktiviteter. Hugin tror deltagelse i egen utvikling er en forutsetning for å fremme individuell vekst, og at dette best gjøres i et miljø preget av samspill, utvikling og trivsel, med trygge voksenmodeller. Målgruppe: Hugin retter seg mot ungdom i alderen år. Da i all vesentlig grad Adferdsungdommene Dette er de ungdommene som innfrir barnevernslovens kriterier for plassering i institusjon etter adferdsbestemmelsen, jfr. Bvl. 4-24, 1 ledd. Kriteriene krever at den unge har vist alvorlige eller gjentatt kriminalitet og/eller har vist alvorlige adferdsvansker ved vedvarende misbruk av rusmidler, eller på en annen måte for eksempel ved vagabondering og/eller prostitusjon. (Vagabondering vil si ungdom som lever på selvstyr, som unndrar seg en hver form for omsorg fra voksne, lever på loffen ). 4-6 Dette er en akuttbestemmelse i barnevernslovgivningen, der barnet 2

3 ungdommen kan plassers på institusjon for en periode, slik at bv.tj får tilstrekkelig tid til å utrede omsorgsituasjonen og eventuelt sette inn varige tiltak. Denne paragrafen handler om forhold i hjemme, der det er en akutt fare for barnet/ungdommen ved å bli værende i hjemmet. (For eksempel at mor og far er rusmissbrukere, eller foreldrene er savnet i en ulykke, psykisk / fysisk sykdom hos foreldrene som fører til innleggelse, fengsling og lignende forhold) Denne paragrafen om handler statens barn / ungdom. Det offentlige tar over omsorgsansvaret for barnet / ungdommen. Hugin utøver den daglige omsorgen for ungdommen på vegne av barnevernstjenesten, noe som betinger et nært og avklart samarbeid med barnevernstjenesten Denne paragrafen er en tvangsplassering av barnet/ungdommen på institusjon. Grunnlaget for plassering handler om ungdommens adferd. Loven stiller krav om omfang og alvorlighet. I forhold til kriminalitet/vold, må det være gjentatt og alvorlig, i forhold til rus skal det være alvorlig og vedvarende missbruk av rusmidler og det loven kaller på annen måte som for eksempel er prostitusjon og vagabondering Ungdommen er midlertidig plassert på institusjon i påvente av en fylkesnemndssak. Dette er et midlertidig vedtak der kriteriene for 3

4 plassering etter 4-24 fylles, det handler altså om ungdommens adferd samtykke til plassering Vilkårene for plassering er de samme som for 4-24, ungdommens adferd. Men her samtykkes det til plassering enten fra ungdommens foreldre og eller ungdommen selv. Dersom ungdommen er fylt 15 år er det tilstrekkelig med samtykke kun fra ungdommen. 4-4, 5 ledd. Er en frivillig plassering, et hjelpetiltak som åpner opp for kortvarig plassering på institusjon og som omhandler forhold i hjemmet. I praksis vil det bety at ungdommen plasseres noen måneder til man har fått styrket omsorgsbasen tilstrekkelig. Se i mappen til den enkelte ungdom, der ligger vedtak om plassering og hva som gjelder for den enkelte ungdom. RUTINER I HVERDAGEN 4

5 Stå opp i hverdagen til tide så de rekker dag tilbudet/skolen, hør med ungdommen kvelden før når de skal opp (sjekk skoleplan /arbeidsplan, buss tider o.l sammen med ungdommen) hør om de trenger hjelp til å vekkes. Stå opp før ungdommen og se til at de kommer seg opp til avtalt tid. Har de ikke skole eller dagtilbud skal de vekkes senest klokken kl.09, og være oppe til forkost Vil ikke ungdommen stå opp, så vekk dem hvert 5 minutt, til de står opp. På lørdag og søndag og i ferier er vekke tiden senest kl og alle skal være oppe til frokost som er Spise frokost de ansatte lager frokost, setter frem pålegg og dekker på og gjør det koselig, i helger og fridager gjøres det litt ekstra. Hvis ikke ungdommen orker frokost før skole/arbeidsdag så lag en smoothie han/hun kan drikke før de drar. Lag også matpakke til ungdommen, selv om ungdommen sier at de ikke ønsker matpakke., Alle ungdommer som skal på skole eller jobb skal ha med seg matpakke. ( Se rutine: 1.0 Vekking, og 1.1 Frokost i Rutinehåndboken). For de ungdommer som ikke har et dagtilbud, så skal vi ha morgenmøte som starter like etter frokost. Morgenmøte skal ta opp ungdommens plan for dagen. Vi skal systematisk gå igjennom avtaler, arbeidsoppgaver og planlegge aktiviteter sammen med ungdommen for denne dagen. (Se rutine 1.2 Morgenmøte i Rutinehåndboken). Det er viktig at vi voksne aktivisere ungdommen så de ikke bare sitter på huset og kjeder seg, ta de gjerne med på trening eller annen aktiviteter som handling, tur i skogen og lignende. Ungdommen kan også få arbeidsoppgaver som å måke snø, klippe gress, vaske / rydde og vi kan jobbe sammen med dem. Ungdommen får 50 kroner i timen 5

6 for slikt arbeid, maks 210 kroner dagen, (som er NAV satsen). (Det skal ikke lønne seg og ikke ha et dagtilbud, at man kan tjene mer på å jobbe på avdeling enn ute i praksis). (Se også rutine 1.3 Skole Arbeid og 1.5 Lunch i Rutinehåndboken) Middag spises mellom klokken i ukedagene, man skal spise det som står på menyen. De voksne lager middag, og tar gjerne med seg ungdommen på middagslaging. Alle skal sitte ved middagsbordet, selv om de ikke liker/vil ha middag. Her gjelder selvfølgelig vanlig bordskikk for alle. I helgene har ungdommen ofte valgt middagsretter selv og måltidene blir laget og spist ut i fra hva som passer på hver enkelt avdeling og ut i fra hver enkelt ungdom sine planer. Prøv å få ungdommene med på å lage mat, og gjør noe koselig ut av spisingen. Stearinlys, servietter og lignende. (Se rutine 1.6 Middag i Rutinehåndboken). Nyheter De voksne oppfordrer ungdommen til å se på 21 nyhetene i ukedagene. Ingen andre aktiviteter skal foregå i fellesarealet mens nyhetene er på, og de voksne skal sitte ned og se nyhetene. I helgenene finner de voksne sammen med ungdommen klokkeslettet de ønsker å se på nyheter. (Se rutine 1.7 Nyheter i Rutinehåndboken). Kveldsmat De voksne skal sette på kveldsmat og gjøre det koselig. Kveldsmaten starter like etter 21 nyhetene. Dette er et tilbud til ungdommen, og må ikke benyttes hvis de ikke vil. Minst en av de voksne skal delta på kveldsmaten, selv om de sitter alene rundt kjøkkenbordet. Det viktig er at alle ungdom skal tilbys kveldsmat, de som ikke velger å spise, skal heller ikke få lage seg store måltider på 6

7 kvelden, men ta seg et knekkebrød, hvis de er sultne. NB. Mat spises i fellesarealene og tas ikke med inn på ungdoms rommene. (Se rutine 1.8 Kveldsmat i Rutinehåndboken). Legge tid, hverdager og søndag er kl. 23. Husk å minn ungdommene på leggetiden min før kl.23, så de eventuelt rekker å ta kveldsrøyken, tannpussen og lignende. NB. Har ungdommene vært ute på perm skal de være tilbake på huset minst 30 min. før legge tid. Leggetid fredag, lørdag og ferier er NB Husk å koble fra det trådløse nettet når det er legge tid! Og skru det på om morgenen, når første ungdom våkner (Se rutine 1.9 Leggetid i Rutinehåndboken) Ukelønn / lommepenger / Bonus: Ungdommene får utbetalt ukelønn hver mandag på 150 kroner. Ungdommen har også mulighet for å opptjene seg bonus på 50 kroner dagen ut i fra om de etter beste evne har gjennomfort de arbeidsoppgaver de er satt til å gjøre ved avdelingen. Dette vil si; vask og rydding av ungdommens rom, overholdt legge- og stå opp tider, og ungdommens generelle adferd forøvrig. Hver ungdom har sitt eget ukes bonus skjema (som henger i fellesarealet), der personalet sammen med ungdommen fyller ut hver dag om ungdommen har oppnådd bonus for dagen. Men det er i hovedsak personalet på avdelingen som avgjør om ungdommen har oppnådd bonus for 7

8 dagen. Personalet foretar i tilegg en helhetsvurdering av ungdommens fungering på overlappingen på torsdager, før størrelsen på utbetaling av oppnådd bonus fastsettes og utbetaling finner sted. Utbetalingen av oppnådd bonus utbetales på fredager. (Se rutine 1.16 Lommepenger / Bonus i Rutinehåndboken). Ta ut penger fra minibank kortet. (Husk kvittering). Det ligger en kvitteringsblokk på kontoret, som dere fører inn hvor mye penger hver av ungdommene får i ukelønn + bonus, det er viktig at ungdommene kvitterer på den, FØR de får pengene. Stift uttaksmeldingen og kvitteringene fra ungdommene på ark i økonomipermen. Dette skal føres inn i budsjettet under lommepenger. Husmøte / Ukeplaner: Se rutine 1.11 i Rutinehåndboken Husmøte skal holdes hver mandag, ettermiddag / kveld. Alle ungdom og personalet skal delta på dette. Møtet blir brukt til å lage ukemeny for kommende uke (husk minimum en fiskemiddag i uken) og hvor ungdom har mulighet for å komme med saker, tilbakemeldinger som de ønsker forandring på inne på avdelingen. Personalet kan også ta opp saker som berører ungdommen. På dette møtet skal også uken for den enkelte ungdom planlegges, når er det skole /arbeidstilbud, hvilken aktiviteter ønsker de å gjøre på hvilke dager denne uken og lignende. Det skrives opp på ukeplanen til hver enkelt ungdom og henges på kontoret. Ungdommen kan også ta opp med en ansatt etter møtet om ønske om permisjoner til helgen. Men husk at vi ikke 8

9 skal ta noen avgjørelser vedrørende permisjoner, det tas på overlapps møte på torsdager, se punkt permisjoner. Husmøte er hellig, og vi skal gjøre alt vi kan for at ungdommen skal være tilstede og delta aktivt i disse møtene. Legg derfor ikke aktiviteter til mandagskvelder. Hvis en ungdom ikke får vår vært med på husmøte av en eller annen grunn, skal vi så fort det lar seg gjøre, sette oss ned med han/henne og skrive ukeplan for uken. Planlegging er viktig både at ungdommen lærer seg å planlegge uken, og for at det skal gå opp på avdelingen i forhold til kjøring og lignende. Permisjoner: Vurdering om en ungdom skal på permisjon skal tas på overlapp og diskuteres, avdelingsleder skal godkjenne alle permisjoner. Overlapp er hver mandag og torsdag som det ene teamet går av og det andre teamet går på. Tanken bak en permisjon er at ungdommen skal styrke sitt forhold til familie og bygge videre på gode nettverk, med rusfrie venner. Viktig at man tar med momenter som grunnlag for plasseringen, utviklingen til ungdommen den senere tid, uttalelser fra barnevernstjenesten og lignende. Permisjoner skal planlegges med ungdommen og den/de ungdommen skal til. Husk å skriv tydelig permkontrakt med ungdommen. I perm kontrakten avtales når vi skal ha kontakt og oppfølging av ungdommen, vi skal ringe hver kveld og prate med permisjonsbasen, og det skal stå når han/ henne har inne tid, og hvilke regler som gjelder for permisjonen. NB. Husk så fort som mulig å legge ut på intranettet- kalenderen hvilken ungdom som skal på permisjon når, og varigheten på permisjonene. Dette for at vi alle skal få en oversikt over ungdommen og personalressursene. Permkontrakt skal skrives sammen med ungdommen før han henne 9

10 drar på permisjon. (Se rutine 1.12 permisjoner i Rutinehåndboken) Vi holder nå på å etterstrebe og lage en langsiktig plan for ungdommen i forhold til permisjoner, ved å lage faste datoer for permisjoner i samarbeid med foreldre/foresatte i en tre måneders periode. For at ungdommen skal få dra på permisjon den helgen som er satt opp, tas dette opp i en diskusjon på overlapp. Her vil ulike forhold som ungdommens fungering, rusfrihet, og lignende bli tatt opp og diskutert om det er hensiktsmessig at ungdommen får dra på permisjon. Fellesvask: Ungdommen skal vaske sammen med oss ansatte tirsdag og torsdag hver uke. Vi fordeler vaskeområder og ungdommen skal vaske rommet sitt hver torsdag og skifte sengetøy. Vi hjelper ungdommen å vaske og sjekker at de vasker ordentlig. (Se rutine 1.10 Vask/rygging av ungdoms rom og fellesrom i Rutinehåndboken). Handling: På menylisten som henger i fellesarealet står det hva som er til middag den uken (ny menyliste skrives på husmøte på mandager). Det bør handles dageligvarer og lignende en gang per vakt, skriv handle liste, gå igjennom kjøleskap og matlager og planlegg uken, kjøp gjerne litt frukt og husk at dette er ungdommens hjem og det skal være et sunt kosthold med husmannskost. Ungdommen kan gjerne være med på handlingen, spør de før dere reiser om det er noe 10

11 de ønsker av pålegg og lignende, og holde dere til listen, vist ikke kan dette bli en VELDIG dyr handletur! :- ) Godteri handles kun til helg, kjøp da litt brus, smågodt og potetgull som blir satt frem i fellesarealet. Det er veldig viktig at dere tar vare på kvitteringen!!! Hårvoks og andre hårprodukter får ungdommen en gang i mnd. Det står i overlapps skjemaet når de sist fikk. Budsjett: For hvert skift er det et budsjett man skal holde seg til, dette finner dere på pc n. Etter dere har handlet så skriver dere inn; hvor dere handlet, dato og beløpet. Stift kvitteringen inn på et ark som ligger i økonomi permen. Aktiviteter: I helgene har dere et felles budsjett på mat og aktiviteter ut i fra hvor mange ungdom som er på avdelingen og hvor mange ansatte som jobber i turnus. Hvis det ikke står noe på ukeplanene til ungdommen så snakk med ungdommen om hva de ønsker, det er viktig at det er en aktivitet som alle ønsker og som er tilpasset alle, så de får en mestringsopplevelse. Prøv å selg inn aktiviteter til ungdommene, som skiturer, badeturer, fisketurer, klatreturer, slalåmturer og lignende. Hvis vi er engasjerte og legger til rette for gode opplevelser, er det lettere å få dem med og at de opplever mestring og gjør nye ting. 11

12 Vi har også telt, fiske stenger, soveposer, ski, kjelker, kano, skøyter, d og lignende som vi kan bruke. Prat med din makker. Hvis dere skal se en film, tenk litt over filmen dere skal se, rusrelatert innhold er ikke gunstig på en institusjon, da dette kan gi ungdommene russug, husk og aldersgrense. Har det vært rusing på avdelingen skal det ikke kjøres gokart eller andre aktiviteter som er motorisert før ungdommen har rene urinprøver!! I forhold til å planlegge aktiviteter som en hyttetur, raftingtur og lignende så ta ungdommen med i planleggingen og i hvor mye det eventuelt vil koste. Prat med avdelingsleder og lag et budsjett og send til Jørgen, som er økonomiansvarlig, og som vil kunne sette inn ekstra penger på kortet til avdelingen (Se rutine 1.13 Aktiviteter i Rutinehåndboken) Bilkjøring: Etter dere har brukt bilene skal det noteres km. i boken som ligger i døren ved førersetet. Etter hvert skift skal bilene vaskes og fylles opp med bensin/diesel. Bruk bensinkortet i kortmappa. Dette skal føres på et eget ark som ligger bakerst i økonomipermen, men ikke inn på budsjett arket. Det er viktig å fremstå som gode rolle modeller ovenfor ungdommene, hold farts regler og lignende, det er ungdommer som kan føle seg utrygge vist man bryter fartsreglene. Bruk også alltid 12

13 handsfree. På alle avdelinger følger det med en handsfree til hver telefon. Bruk alltid bilbelte, minn også ungdommene på bilbelte, de SKAL bruke bilbelte, selv på korte turer. Hvis en bil går i stykker eller det skal skiftes dekk eller noe, så er Joacim bilansvarlig. Han kan kontaktes på mobil på dagtid i ukedager: På kvelder og helligdager ringe bakvakt som alltid er å treffe på: Telefon: Det er to telefoner på hver avdeling, det er veldig viktig at dere til en hver tid har med dere hver deres telefon, slik at dere får tak i hverandre og at bv.tj, foreldre og lignende kan nå dere på telefon. Når dere ringes saksbehandlere, foreldre og andre samarbeidspartnere og lignende med beskjeder, så er det viktig at dere skriver det inn i den gule/sorte boken og i overlapp skjemaet!! Husk å lade telefonene så det alltid er strøm på dem! Husk å ta med handsfree som følger hver telefon. Ungdommene kan få låne telefonen til å ringe advokat, saksbehandler og familie, ønsker de å ringe venner kan de låne telefonen til å gi en kort beskjed, men prøv å begrens dette, og ungdommen skal maks låne telefonen i 30 min daglig. (Se rutine 1.15 Telefon i Rutinehåndboken). 13

14 Internett: Ungdommene sine datamaskiner er koblet til det trådløse nettet på avdelingen, dette kobles til på morgenen når første ungdom står opp og kobles fra senest 15 min før leggetid. Det er viktig at dere tar ut kabelen fra ruteren som står på kontoret så ungdommen ikke sitter på nettet etter leggetid. Legge tiden er på hverdager og søndager kl , og kl på fredag og lørdager. Gule (sorte) /boken / Intranett Den gule boken er et viktig arbeidsredskap for oss ansatte. Her skal alle avtaler skrives inn, når ungdommen skal på møter, ha premisjoner, til behandlinger og lignende. Her skal det også stå hvem som kommer på jobb, hvem som har blitt syke, eller blitt flyttet til annen avdeling, når det er personalmøter / veiledning o.s.v. Er det viktige beskjeder som skal gis videre så skriv det inn i den gule/ sorte boken. Blir det endring i personalet at noen er syke og dere får beskjed om at andre kommer på vakt så skriv det inn, alt av beskjeder SKAL skrives inn her, dette er vår bibel! (Se rutine 3.1 Føring av gul bok i Rutinehåndboken) Vi har også et intranett system for alle ansatte og vikarer, hvor avdelingskalendere, turnuser, referater fra møter, handlingsplaner til ungdommene o.l ligger ute. Her ligger det også alle malene som vi benytter i vårt daglige skrivearbeid, og det er kun disse malene som skal brukes. De ligger under dokumenter. Alt av avtaler som beskrevet ovenfor under gule boken, altså møter, legetimer, permisjoner på ungdommen og lignende skal også føres inn i avdelingskalenderen på intranettet. Har du ikke tilgang til intranettet så kontakt intranett ansvarlig: Anette Storm, enten på mobil eller på mail; 14

15 Løpende journalnotat: Se rutine 3.0 Føring av løpende journal i Rutinehåndboken Hver kveld skal det skrives løpende journalnotat på ungdommene, skjemaene finner dere på intranettet og på pc n under mine dokumenter - beboere ungdommens mappe- løpende. Les gjerne tidligere løpende for å få en bedre forståelse av ungdommen, og hva som er vesentlig å ha med! Løpende skal beskrive ungdommens fungering ut i fra hvilke mål den har satt seg i handlingsplanen. Kort beskrevet om hva en løpende skal inneholde: Regler og rutiner: Her skal det stå om ungdommen har stått opp til tiden, legger seg til tiden og lignende. Samtaler: Her skriver man kort fortalt hva dere har snakket med ungdommen om i løpet av dagen, skriv gjerne litt utfyllende. Det er viktig at det som blir skrevet her er det ungdommen har sagt og ikke konklusjoner personalet har tatt. Adferd: Har ungdommen vært hyggelig, sur, aggressiv, lei seg og lignende har ungdommen vært skiftende i humør, skriv gjerne når det endret seg om hva du tenker er årsaken til endringen, hvis den er tydelig. 15

16 Aktiviteter: Her skriver man hva ungdommen har gjort i løpet av dagen, som skole, jobb, vært på kino, sett film laget middag vasket bilen og lignende. Annet: Her kan dere skrive om dere har hatt en samtale med saksbehandler, foreldre/foresatte, skole og lignende. Her kan man også forklare hendelser som ikke er naturlig å føre inn under samtaler. Lønn/bonus: Skriv om ungdommen har oppnådd bonus, fyll da inn 50kr på bonusskjemaet, har ungdommen jobbet, vasket bil, klippet gresset og lignende får de 50kr i timen skriv antall timer de har jobbet, og sum. Rutiner når man kommer på jobb: Mellom kl til er det overlapp mellom avtroppende og påtroppende team, her får dere en innføring om hvordan det er på huset og om siste tidens eventuelle hendelser, noter alle beskjeder som blir overlappet fra avtroppende team, så det ikke blir glemt, og register avtaler ungdommene har og ting som må gjøres i løpet av vakten. Husk å bruke den gule/sorte boken. På overlapp får dere beskjed om det er noen spesielle tiltak som er satt i gang på de enkelte ungdommene. På overlapp diskuteres den enkelte ungdom ut i fra fungering opp mot handlingsplanen og ulike utfordringer, 16

17 situasjoner, ønske om permisjoner, dilemmaer, opplevelser og ulike faglige temaer. Husk å notere en liste over gjøremål som dere får overlappet og som dere skal gjøre i løpet av vakten og eventuelt spørre avtroppende team om det er noe dere er usikre eller lurer på. Avdelingsleder er i hovedregel med på overlappene. (En gang i måneden har avdelingen personalmøte og veiledning, overlappen er da fra til 10.00). Det er viktig at vi står frem som gode rolle modeller for ungdommene, hold det rent og ryddig på avdelingen og på det rommet der vi sover, og tenk litt over hva du sier og hvilke holdninger du legger ut. Rutiner før du går av vakt: Kvelden før dere går av vakt skal dere vaske huset og bilene, bilene skal også fylles opp med diesel/bensin. (En arbeidsoppgave som dere kan gi til ungdommen, som ønsker å tjene litt ekstra, men følg da med dem, så de ikke vasker bilen med stålull). Se etter at dere har ført alle kvitteringene inn i budsjettet og økonomipermen så det ikke ligger igjen noe. På overlappen står det hva som skal vaskes, pass på at kles vasken er tatt, så det er klart til å sette på sengetøyet og håndklær dere har brukt i løpet av vakten. Legg på nytt på sengene. Overlapp med påstroppende team begynner kl (og når det er personalmøte / veiledning), skriv ut løpende på ungdommene, og overlapp så det er klart til de kommer. Ha kaffen klar til overlapp. 17

18 Mistanke om rusing: Se rutine 2.3 Gjennomsøk av ungdoms rom, eiendeler og kroppsvisitasjon, og rutine 2.8 Urinprøvetakning i Rutinehåndboken. Mange av våre ungdommer har eller har hatt et rusproblem, får dere mistanke om at en eller flere av ungdommene er ruset, at det er rusmidler på huset skal dere ringe avdeligsleder eller bakvakt (avdelingsleder kan nåes på dagtid i ukedagene, og bakvakt på ettermiddager, natt og helger). Se forøvrige rutiner om ransakning av rom og mulighet for urinprøvetekning. Rømning: Se rutiner 2.5 Uteblivelse og 2.6 Rømming og 2.7 Søk etter ungdom i Rutinehåndboken. Kommer ikke ungdom tilbake til avtalt tid så ring ungdommen flere ganger. Får dere ikke svar etter å ha gitt det litt tid, så sjekk ut med andre beboere, dagtilbud, foreldre, altså der ungdommen har vært, og hør med dem om de vet at det har skjedd noe spesielt. Er det flere av ungdommene vi ikke får tak i? Se i permen til ungdommen under nettverk og se på intranett på ungdommens kort for å finne telefonnummer til venner og lignende, og ring eventuelt venner og bekjente. Dersom man fortsatt ikke lykkes i å få tak i ungdommen, følg gjeldene rutine Uteblivelse 2.5 og 2.6 rømning i rutinehåndboken, kontakt alltid bakvakt eller avdelingsleder. I forhold til om politiet skal varsles, om ungdommen skal etterlyses og foreldre informeres varierer dette ut i fra hvilken paragraf 18

19 ungdommen er på. Prat med din makker, se i ungdomspermen og prat med avdelingsleder eller bakvakt om dette. NB. Urinprøver, ransakelse, melde savnet til politiet og lignende skal alltid klareres med en leder! Enten avdelingsleder eller bakvakt. Tvangsprotokoll skal også skrives etter en slik handling. Bakvakt Se rutine 2.0 Bakvakt i Rutinehåndboken Står dere i en akutt situasjon, eller er usikre på hva dere skal gjøre. Er det rømning, tvang, tilbakeholdelse, utagering eller rusing kontakt bakvakt. På hverdager fra og til har du mulighet for å nå din avdelingsleder på avdelingen eller på telefon. På ettermiddag, natt, morgen og helger er det en egen bakvakts- telefon: For oversikt over hvem som er bakvakt, gå inn i ledelses kalenderen på intranett. 19

20 Generell info: Det er viktig at dere forholder dere til de beskjedene dere får av de faste ansatte, det skal være så likt som mulig på avdelingen om det er vikarer eller faste på jobb. Husk at dette er ungdommens hjem, bank på døren før du går inn på et ungdoms rom, rydd opp etter deg og lag det hjemmekoselig på avdelingen med stearinlys, inviter til brettspill og andre huslige aktiviteter. Tenk også på hva ville du ha gjort eller sagt hvis det var din datter eller sønn, eller søster eller bror, hvordan ville du svart, møtt dem. Hjerte er også viktig å bruke i jobben. Du er en rollemodell på jobb. Plukker du opp sneiper etter deg, kaster søppel i søpla, holder fartsgrensen, spiser forkost før du tar en kaffe kop? Ja, da går du frem som et godt eksempel. Ungdommene gjør ikke som vi sier, men som vi gjør. Små ting i hverdagen: De små ting lager forutsetningen for å få til de store ting - Vi sitte under måltidene til alle har spist ferdig uansett om man spiser eller ei - Mat spises i fellesarealene og tas ikke med på rommet - Røyking foregår ute, og sneiper skal i askebegeret - Søppel skal kastet i søppelkassen og ikke ligge på trappen 20

21 - Ungdoms rommene skal være ryddige og rene, vasker ikke ungdommen selv, så gjør vi det for dem. Ingen skal få lov til å leve i rot, skitt og kaos når de bor hos oss. - Inne og uteareal skal være ryddig og pent, halvmeter høyt gress og grusen full av sneiper er ikke koselig å komme hjem til. Husk at dette er ungdommenes hjem! Lykke til da! Vi trenger deg! Og vi trenger å dra lasset sammen Sammen er vi gode, alene blir vi svake. Bruk makkeren din og bruk lederne dine. Gi oss tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, hva dere ønsker mer av og mindre av. Send mail til 21

Au pair-uten rettigheter eller på like fot?

Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au Pair Ordningen Au pair avtalen ble formalisert av Europarådet i 1969. Formålet med au pair ordningen er kulturutveksling. Som au pair kan unge mennesker øke

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel

MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel Bor på sykehjem 81 80 + + 16 14 Bor 1 time fra 61 60 56 74 72 Bor 10 minutter ifra 35 35 54 1993 39 1992 ADHD 18 15 16 15 Atferd Varighet Hyppighet

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomitips for foreldre En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomi må læres Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. De vet ikke hvordan de skal styre bruken

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI

BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI INTERNAT OG HYBELHUS På Holt er det en internatbygning sentralt på skoleområdet med ca. 25 enkeltrom og 3 hybelbygg med 8 enkeltrom i hvert bygg. På internatet kan en bl. a.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

TIL DEG SOM BOR I INSTITUSJON OG OMSORGSSENTER

TIL DEG SOM BOR I INSTITUSJON OG OMSORGSSENTER DINE RETTIGHETER TIL DEG SOM BOR I INSTITUSJON OG OMSORGSSENTER Å være sammen på institusjon kan være morsomt og lærerikt, men også kjedelig og slitsomt. Det er ikke alltid like lett. Alle som bor i institusjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Side 1 VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Hei! Nå nærmer det seg KRIK Action leiren. Vi som skal være med som voksenledere gleder oss til å reise i lag med dere på sommerens kanskje

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE BARSTAD BARNEHAGE A/L

INFORMASJONSHEFTE BARSTAD BARNEHAGE A/L INFORMASJONSHEFTE BARSTAD BARNEHAGE A/L 2010 2011 1 Kort utdrag fra vedtektene for barnehagen. BARSTAD BARNEHAGE A/L 2010/2011. LOV OM BARNEHAGER M.V. Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015. Stordalshallen

INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015. Stordalshallen INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015 Stordalshallen Vi ønsker alle velkommen til oss i B&OI Turn. Vi gleder oss til å tilbringe helgen sammen med dere. Vedlagt følger litt informasjon om KM-Helgen

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet

Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet 1 Opphav og virkeområder Barneverntjenesten i Trondheim kommune Ungdomsenheten en byomfattende tiltaksenhet LINK et byomfattende barneverntiltak

Detaljer

Informasjonsskriv. Innhold. Pr. august 2015.

Informasjonsskriv. Innhold. Pr. august 2015. Informasjonsskriv Pr. august 2015. Innhold Presentasjon av personale 2 Om Dovregubben 3 Telefonnummer til avdelinger 4 Telefonnummer kontor 4 Åpningstid 4 Ferie 4 Oppmøte romjul og påske. Måltider 5 Levering

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS. Erfaringer etter 4 års drift

Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS. Erfaringer etter 4 års drift Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS!! Erfaringer etter 4 års drift Rehabiliteringsavdelingen 2009 17 ordinære senger for pasienter med psykose/ruslidelser 2011 Oppstart med 2 Brukerstyrte senger (prosjekt)

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport.

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport. Kjekt å vite om beredskapsvakter på Ådneram 2016 Ådneram beredskapsstasjon har telefon 38 37 19 60 Styreleder/hjemmeleder har vakt på 51 59 39 00. Reise og påmelding Påmelding til vaktene skjer på hjemmesidene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage A Adresse Opstadvegen 587 4360 Varhaug Allergier Det er viktig at vi får vite om barnet er allergisk mot noe, slik at vi kan ta de rette forhåndsregler Arbeidsmiljø

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Av Petter Martin Nilsen Og Eiliv Kristoffersen-Sund Miljøterapibegrepet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO skoleåret 2012/13 SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn, samt barn med spesielle behov på 5-7.trinn. Åpningstiden vår er fra 07.15-16.30.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Koblede funksjoner i Kalenderen

Koblede funksjoner i Kalenderen Koblede funksjoner i Kalenderen Eksempel på bruk Gjelder Handi v5.3.1. Hva betyr koblet funksjon? At en aktivitet har en koblet funksjon betyr at den har en snarvei til noe viktig noe informasjon eller

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Samlingen starter uten trener. Terje kommer på lørdag (kanskje fredag). Terje blir ut resten av samlingen. Og på konkurransene.

Samlingen starter uten trener. Terje kommer på lørdag (kanskje fredag). Terje blir ut resten av samlingen. Og på konkurransene. Beito 2011 Samlingen starter uten trener. Terje kommer på lørdag (kanskje fredag). Terje blir ut resten av samlingen. Og på konkurransene. Følgende er påmeldt: B&Y: Rolf Einar Jensen Fredrik Gjesbakk Haakon

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

ELEMENT SKATECAMP - 2014

ELEMENT SKATECAMP - 2014 ELEMENT SKATECAMP - 2014 Element skatecamp 2014: Med 150 kvm innendørs skatepark og 750 kvm utendørs, er Camp Vierli ett skate mekka. Med Norges beste skatere som instruktører ønsker vi velkommen til Element

Detaljer