Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin."

Transkript

1 Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Dette er et dokument for alle vikarer, nyansatte og studenter i Hugin. Den vil gi dere en oversikt over Hugin sine rutiner og regler, det miljøterapeutiske arbeidet og vår idelogi. Denne og rutinehåndboken skal leses i løpet av det første døgnet dere er på jobb! 1

2 Litt om Hugin. Hugin sin målsetting og ideologi: Målsettingen for et langtidsopphold ved Hugin vil være å dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling, samt legge til rette for et meningsfylt individuelt dag/skole tilbud og fritidsaktiviteter. Hugin tror deltagelse i egen utvikling er en forutsetning for å fremme individuell vekst, og at dette best gjøres i et miljø preget av samspill, utvikling og trivsel, med trygge voksenmodeller. Målgruppe: Hugin retter seg mot ungdom i alderen år. Da i all vesentlig grad Adferdsungdommene Dette er de ungdommene som innfrir barnevernslovens kriterier for plassering i institusjon etter adferdsbestemmelsen, jfr. Bvl. 4-24, 1 ledd. Kriteriene krever at den unge har vist alvorlige eller gjentatt kriminalitet og/eller har vist alvorlige adferdsvansker ved vedvarende misbruk av rusmidler, eller på en annen måte for eksempel ved vagabondering og/eller prostitusjon. (Vagabondering vil si ungdom som lever på selvstyr, som unndrar seg en hver form for omsorg fra voksne, lever på loffen ). 4-6 Dette er en akuttbestemmelse i barnevernslovgivningen, der barnet 2

3 ungdommen kan plassers på institusjon for en periode, slik at bv.tj får tilstrekkelig tid til å utrede omsorgsituasjonen og eventuelt sette inn varige tiltak. Denne paragrafen handler om forhold i hjemme, der det er en akutt fare for barnet/ungdommen ved å bli værende i hjemmet. (For eksempel at mor og far er rusmissbrukere, eller foreldrene er savnet i en ulykke, psykisk / fysisk sykdom hos foreldrene som fører til innleggelse, fengsling og lignende forhold) Denne paragrafen om handler statens barn / ungdom. Det offentlige tar over omsorgsansvaret for barnet / ungdommen. Hugin utøver den daglige omsorgen for ungdommen på vegne av barnevernstjenesten, noe som betinger et nært og avklart samarbeid med barnevernstjenesten Denne paragrafen er en tvangsplassering av barnet/ungdommen på institusjon. Grunnlaget for plassering handler om ungdommens adferd. Loven stiller krav om omfang og alvorlighet. I forhold til kriminalitet/vold, må det være gjentatt og alvorlig, i forhold til rus skal det være alvorlig og vedvarende missbruk av rusmidler og det loven kaller på annen måte som for eksempel er prostitusjon og vagabondering Ungdommen er midlertidig plassert på institusjon i påvente av en fylkesnemndssak. Dette er et midlertidig vedtak der kriteriene for 3

4 plassering etter 4-24 fylles, det handler altså om ungdommens adferd samtykke til plassering Vilkårene for plassering er de samme som for 4-24, ungdommens adferd. Men her samtykkes det til plassering enten fra ungdommens foreldre og eller ungdommen selv. Dersom ungdommen er fylt 15 år er det tilstrekkelig med samtykke kun fra ungdommen. 4-4, 5 ledd. Er en frivillig plassering, et hjelpetiltak som åpner opp for kortvarig plassering på institusjon og som omhandler forhold i hjemmet. I praksis vil det bety at ungdommen plasseres noen måneder til man har fått styrket omsorgsbasen tilstrekkelig. Se i mappen til den enkelte ungdom, der ligger vedtak om plassering og hva som gjelder for den enkelte ungdom. RUTINER I HVERDAGEN 4

5 Stå opp i hverdagen til tide så de rekker dag tilbudet/skolen, hør med ungdommen kvelden før når de skal opp (sjekk skoleplan /arbeidsplan, buss tider o.l sammen med ungdommen) hør om de trenger hjelp til å vekkes. Stå opp før ungdommen og se til at de kommer seg opp til avtalt tid. Har de ikke skole eller dagtilbud skal de vekkes senest klokken kl.09, og være oppe til forkost Vil ikke ungdommen stå opp, så vekk dem hvert 5 minutt, til de står opp. På lørdag og søndag og i ferier er vekke tiden senest kl og alle skal være oppe til frokost som er Spise frokost de ansatte lager frokost, setter frem pålegg og dekker på og gjør det koselig, i helger og fridager gjøres det litt ekstra. Hvis ikke ungdommen orker frokost før skole/arbeidsdag så lag en smoothie han/hun kan drikke før de drar. Lag også matpakke til ungdommen, selv om ungdommen sier at de ikke ønsker matpakke., Alle ungdommer som skal på skole eller jobb skal ha med seg matpakke. ( Se rutine: 1.0 Vekking, og 1.1 Frokost i Rutinehåndboken). For de ungdommer som ikke har et dagtilbud, så skal vi ha morgenmøte som starter like etter frokost. Morgenmøte skal ta opp ungdommens plan for dagen. Vi skal systematisk gå igjennom avtaler, arbeidsoppgaver og planlegge aktiviteter sammen med ungdommen for denne dagen. (Se rutine 1.2 Morgenmøte i Rutinehåndboken). Det er viktig at vi voksne aktivisere ungdommen så de ikke bare sitter på huset og kjeder seg, ta de gjerne med på trening eller annen aktiviteter som handling, tur i skogen og lignende. Ungdommen kan også få arbeidsoppgaver som å måke snø, klippe gress, vaske / rydde og vi kan jobbe sammen med dem. Ungdommen får 50 kroner i timen 5

6 for slikt arbeid, maks 210 kroner dagen, (som er NAV satsen). (Det skal ikke lønne seg og ikke ha et dagtilbud, at man kan tjene mer på å jobbe på avdeling enn ute i praksis). (Se også rutine 1.3 Skole Arbeid og 1.5 Lunch i Rutinehåndboken) Middag spises mellom klokken i ukedagene, man skal spise det som står på menyen. De voksne lager middag, og tar gjerne med seg ungdommen på middagslaging. Alle skal sitte ved middagsbordet, selv om de ikke liker/vil ha middag. Her gjelder selvfølgelig vanlig bordskikk for alle. I helgene har ungdommen ofte valgt middagsretter selv og måltidene blir laget og spist ut i fra hva som passer på hver enkelt avdeling og ut i fra hver enkelt ungdom sine planer. Prøv å få ungdommene med på å lage mat, og gjør noe koselig ut av spisingen. Stearinlys, servietter og lignende. (Se rutine 1.6 Middag i Rutinehåndboken). Nyheter De voksne oppfordrer ungdommen til å se på 21 nyhetene i ukedagene. Ingen andre aktiviteter skal foregå i fellesarealet mens nyhetene er på, og de voksne skal sitte ned og se nyhetene. I helgenene finner de voksne sammen med ungdommen klokkeslettet de ønsker å se på nyheter. (Se rutine 1.7 Nyheter i Rutinehåndboken). Kveldsmat De voksne skal sette på kveldsmat og gjøre det koselig. Kveldsmaten starter like etter 21 nyhetene. Dette er et tilbud til ungdommen, og må ikke benyttes hvis de ikke vil. Minst en av de voksne skal delta på kveldsmaten, selv om de sitter alene rundt kjøkkenbordet. Det viktig er at alle ungdom skal tilbys kveldsmat, de som ikke velger å spise, skal heller ikke få lage seg store måltider på 6

7 kvelden, men ta seg et knekkebrød, hvis de er sultne. NB. Mat spises i fellesarealene og tas ikke med inn på ungdoms rommene. (Se rutine 1.8 Kveldsmat i Rutinehåndboken). Legge tid, hverdager og søndag er kl. 23. Husk å minn ungdommene på leggetiden min før kl.23, så de eventuelt rekker å ta kveldsrøyken, tannpussen og lignende. NB. Har ungdommene vært ute på perm skal de være tilbake på huset minst 30 min. før legge tid. Leggetid fredag, lørdag og ferier er NB Husk å koble fra det trådløse nettet når det er legge tid! Og skru det på om morgenen, når første ungdom våkner (Se rutine 1.9 Leggetid i Rutinehåndboken) Ukelønn / lommepenger / Bonus: Ungdommene får utbetalt ukelønn hver mandag på 150 kroner. Ungdommen har også mulighet for å opptjene seg bonus på 50 kroner dagen ut i fra om de etter beste evne har gjennomfort de arbeidsoppgaver de er satt til å gjøre ved avdelingen. Dette vil si; vask og rydding av ungdommens rom, overholdt legge- og stå opp tider, og ungdommens generelle adferd forøvrig. Hver ungdom har sitt eget ukes bonus skjema (som henger i fellesarealet), der personalet sammen med ungdommen fyller ut hver dag om ungdommen har oppnådd bonus for dagen. Men det er i hovedsak personalet på avdelingen som avgjør om ungdommen har oppnådd bonus for 7

8 dagen. Personalet foretar i tilegg en helhetsvurdering av ungdommens fungering på overlappingen på torsdager, før størrelsen på utbetaling av oppnådd bonus fastsettes og utbetaling finner sted. Utbetalingen av oppnådd bonus utbetales på fredager. (Se rutine 1.16 Lommepenger / Bonus i Rutinehåndboken). Ta ut penger fra minibank kortet. (Husk kvittering). Det ligger en kvitteringsblokk på kontoret, som dere fører inn hvor mye penger hver av ungdommene får i ukelønn + bonus, det er viktig at ungdommene kvitterer på den, FØR de får pengene. Stift uttaksmeldingen og kvitteringene fra ungdommene på ark i økonomipermen. Dette skal føres inn i budsjettet under lommepenger. Husmøte / Ukeplaner: Se rutine 1.11 i Rutinehåndboken Husmøte skal holdes hver mandag, ettermiddag / kveld. Alle ungdom og personalet skal delta på dette. Møtet blir brukt til å lage ukemeny for kommende uke (husk minimum en fiskemiddag i uken) og hvor ungdom har mulighet for å komme med saker, tilbakemeldinger som de ønsker forandring på inne på avdelingen. Personalet kan også ta opp saker som berører ungdommen. På dette møtet skal også uken for den enkelte ungdom planlegges, når er det skole /arbeidstilbud, hvilken aktiviteter ønsker de å gjøre på hvilke dager denne uken og lignende. Det skrives opp på ukeplanen til hver enkelt ungdom og henges på kontoret. Ungdommen kan også ta opp med en ansatt etter møtet om ønske om permisjoner til helgen. Men husk at vi ikke 8

9 skal ta noen avgjørelser vedrørende permisjoner, det tas på overlapps møte på torsdager, se punkt permisjoner. Husmøte er hellig, og vi skal gjøre alt vi kan for at ungdommen skal være tilstede og delta aktivt i disse møtene. Legg derfor ikke aktiviteter til mandagskvelder. Hvis en ungdom ikke får vår vært med på husmøte av en eller annen grunn, skal vi så fort det lar seg gjøre, sette oss ned med han/henne og skrive ukeplan for uken. Planlegging er viktig både at ungdommen lærer seg å planlegge uken, og for at det skal gå opp på avdelingen i forhold til kjøring og lignende. Permisjoner: Vurdering om en ungdom skal på permisjon skal tas på overlapp og diskuteres, avdelingsleder skal godkjenne alle permisjoner. Overlapp er hver mandag og torsdag som det ene teamet går av og det andre teamet går på. Tanken bak en permisjon er at ungdommen skal styrke sitt forhold til familie og bygge videre på gode nettverk, med rusfrie venner. Viktig at man tar med momenter som grunnlag for plasseringen, utviklingen til ungdommen den senere tid, uttalelser fra barnevernstjenesten og lignende. Permisjoner skal planlegges med ungdommen og den/de ungdommen skal til. Husk å skriv tydelig permkontrakt med ungdommen. I perm kontrakten avtales når vi skal ha kontakt og oppfølging av ungdommen, vi skal ringe hver kveld og prate med permisjonsbasen, og det skal stå når han/ henne har inne tid, og hvilke regler som gjelder for permisjonen. NB. Husk så fort som mulig å legge ut på intranettet- kalenderen hvilken ungdom som skal på permisjon når, og varigheten på permisjonene. Dette for at vi alle skal få en oversikt over ungdommen og personalressursene. Permkontrakt skal skrives sammen med ungdommen før han henne 9

10 drar på permisjon. (Se rutine 1.12 permisjoner i Rutinehåndboken) Vi holder nå på å etterstrebe og lage en langsiktig plan for ungdommen i forhold til permisjoner, ved å lage faste datoer for permisjoner i samarbeid med foreldre/foresatte i en tre måneders periode. For at ungdommen skal få dra på permisjon den helgen som er satt opp, tas dette opp i en diskusjon på overlapp. Her vil ulike forhold som ungdommens fungering, rusfrihet, og lignende bli tatt opp og diskutert om det er hensiktsmessig at ungdommen får dra på permisjon. Fellesvask: Ungdommen skal vaske sammen med oss ansatte tirsdag og torsdag hver uke. Vi fordeler vaskeområder og ungdommen skal vaske rommet sitt hver torsdag og skifte sengetøy. Vi hjelper ungdommen å vaske og sjekker at de vasker ordentlig. (Se rutine 1.10 Vask/rygging av ungdoms rom og fellesrom i Rutinehåndboken). Handling: På menylisten som henger i fellesarealet står det hva som er til middag den uken (ny menyliste skrives på husmøte på mandager). Det bør handles dageligvarer og lignende en gang per vakt, skriv handle liste, gå igjennom kjøleskap og matlager og planlegg uken, kjøp gjerne litt frukt og husk at dette er ungdommens hjem og det skal være et sunt kosthold med husmannskost. Ungdommen kan gjerne være med på handlingen, spør de før dere reiser om det er noe 10

11 de ønsker av pålegg og lignende, og holde dere til listen, vist ikke kan dette bli en VELDIG dyr handletur! :- ) Godteri handles kun til helg, kjøp da litt brus, smågodt og potetgull som blir satt frem i fellesarealet. Det er veldig viktig at dere tar vare på kvitteringen!!! Hårvoks og andre hårprodukter får ungdommen en gang i mnd. Det står i overlapps skjemaet når de sist fikk. Budsjett: For hvert skift er det et budsjett man skal holde seg til, dette finner dere på pc n. Etter dere har handlet så skriver dere inn; hvor dere handlet, dato og beløpet. Stift kvitteringen inn på et ark som ligger i økonomi permen. Aktiviteter: I helgene har dere et felles budsjett på mat og aktiviteter ut i fra hvor mange ungdom som er på avdelingen og hvor mange ansatte som jobber i turnus. Hvis det ikke står noe på ukeplanene til ungdommen så snakk med ungdommen om hva de ønsker, det er viktig at det er en aktivitet som alle ønsker og som er tilpasset alle, så de får en mestringsopplevelse. Prøv å selg inn aktiviteter til ungdommene, som skiturer, badeturer, fisketurer, klatreturer, slalåmturer og lignende. Hvis vi er engasjerte og legger til rette for gode opplevelser, er det lettere å få dem med og at de opplever mestring og gjør nye ting. 11

12 Vi har også telt, fiske stenger, soveposer, ski, kjelker, kano, skøyter, d og lignende som vi kan bruke. Prat med din makker. Hvis dere skal se en film, tenk litt over filmen dere skal se, rusrelatert innhold er ikke gunstig på en institusjon, da dette kan gi ungdommene russug, husk og aldersgrense. Har det vært rusing på avdelingen skal det ikke kjøres gokart eller andre aktiviteter som er motorisert før ungdommen har rene urinprøver!! I forhold til å planlegge aktiviteter som en hyttetur, raftingtur og lignende så ta ungdommen med i planleggingen og i hvor mye det eventuelt vil koste. Prat med avdelingsleder og lag et budsjett og send til Jørgen, som er økonomiansvarlig, og som vil kunne sette inn ekstra penger på kortet til avdelingen (Se rutine 1.13 Aktiviteter i Rutinehåndboken) Bilkjøring: Etter dere har brukt bilene skal det noteres km. i boken som ligger i døren ved førersetet. Etter hvert skift skal bilene vaskes og fylles opp med bensin/diesel. Bruk bensinkortet i kortmappa. Dette skal føres på et eget ark som ligger bakerst i økonomipermen, men ikke inn på budsjett arket. Det er viktig å fremstå som gode rolle modeller ovenfor ungdommene, hold farts regler og lignende, det er ungdommer som kan føle seg utrygge vist man bryter fartsreglene. Bruk også alltid 12

13 handsfree. På alle avdelinger følger det med en handsfree til hver telefon. Bruk alltid bilbelte, minn også ungdommene på bilbelte, de SKAL bruke bilbelte, selv på korte turer. Hvis en bil går i stykker eller det skal skiftes dekk eller noe, så er Joacim bilansvarlig. Han kan kontaktes på mobil på dagtid i ukedager: På kvelder og helligdager ringe bakvakt som alltid er å treffe på: Telefon: Det er to telefoner på hver avdeling, det er veldig viktig at dere til en hver tid har med dere hver deres telefon, slik at dere får tak i hverandre og at bv.tj, foreldre og lignende kan nå dere på telefon. Når dere ringes saksbehandlere, foreldre og andre samarbeidspartnere og lignende med beskjeder, så er det viktig at dere skriver det inn i den gule/sorte boken og i overlapp skjemaet!! Husk å lade telefonene så det alltid er strøm på dem! Husk å ta med handsfree som følger hver telefon. Ungdommene kan få låne telefonen til å ringe advokat, saksbehandler og familie, ønsker de å ringe venner kan de låne telefonen til å gi en kort beskjed, men prøv å begrens dette, og ungdommen skal maks låne telefonen i 30 min daglig. (Se rutine 1.15 Telefon i Rutinehåndboken). 13

14 Internett: Ungdommene sine datamaskiner er koblet til det trådløse nettet på avdelingen, dette kobles til på morgenen når første ungdom står opp og kobles fra senest 15 min før leggetid. Det er viktig at dere tar ut kabelen fra ruteren som står på kontoret så ungdommen ikke sitter på nettet etter leggetid. Legge tiden er på hverdager og søndager kl , og kl på fredag og lørdager. Gule (sorte) /boken / Intranett Den gule boken er et viktig arbeidsredskap for oss ansatte. Her skal alle avtaler skrives inn, når ungdommen skal på møter, ha premisjoner, til behandlinger og lignende. Her skal det også stå hvem som kommer på jobb, hvem som har blitt syke, eller blitt flyttet til annen avdeling, når det er personalmøter / veiledning o.s.v. Er det viktige beskjeder som skal gis videre så skriv det inn i den gule/ sorte boken. Blir det endring i personalet at noen er syke og dere får beskjed om at andre kommer på vakt så skriv det inn, alt av beskjeder SKAL skrives inn her, dette er vår bibel! (Se rutine 3.1 Føring av gul bok i Rutinehåndboken) Vi har også et intranett system for alle ansatte og vikarer, hvor avdelingskalendere, turnuser, referater fra møter, handlingsplaner til ungdommene o.l ligger ute. Her ligger det også alle malene som vi benytter i vårt daglige skrivearbeid, og det er kun disse malene som skal brukes. De ligger under dokumenter. Alt av avtaler som beskrevet ovenfor under gule boken, altså møter, legetimer, permisjoner på ungdommen og lignende skal også føres inn i avdelingskalenderen på intranettet. Har du ikke tilgang til intranettet så kontakt intranett ansvarlig: Anette Storm, enten på mobil eller på mail; 14

15 Løpende journalnotat: Se rutine 3.0 Føring av løpende journal i Rutinehåndboken Hver kveld skal det skrives løpende journalnotat på ungdommene, skjemaene finner dere på intranettet og på pc n under mine dokumenter - beboere ungdommens mappe- løpende. Les gjerne tidligere løpende for å få en bedre forståelse av ungdommen, og hva som er vesentlig å ha med! Løpende skal beskrive ungdommens fungering ut i fra hvilke mål den har satt seg i handlingsplanen. Kort beskrevet om hva en løpende skal inneholde: Regler og rutiner: Her skal det stå om ungdommen har stått opp til tiden, legger seg til tiden og lignende. Samtaler: Her skriver man kort fortalt hva dere har snakket med ungdommen om i løpet av dagen, skriv gjerne litt utfyllende. Det er viktig at det som blir skrevet her er det ungdommen har sagt og ikke konklusjoner personalet har tatt. Adferd: Har ungdommen vært hyggelig, sur, aggressiv, lei seg og lignende har ungdommen vært skiftende i humør, skriv gjerne når det endret seg om hva du tenker er årsaken til endringen, hvis den er tydelig. 15

16 Aktiviteter: Her skriver man hva ungdommen har gjort i løpet av dagen, som skole, jobb, vært på kino, sett film laget middag vasket bilen og lignende. Annet: Her kan dere skrive om dere har hatt en samtale med saksbehandler, foreldre/foresatte, skole og lignende. Her kan man også forklare hendelser som ikke er naturlig å føre inn under samtaler. Lønn/bonus: Skriv om ungdommen har oppnådd bonus, fyll da inn 50kr på bonusskjemaet, har ungdommen jobbet, vasket bil, klippet gresset og lignende får de 50kr i timen skriv antall timer de har jobbet, og sum. Rutiner når man kommer på jobb: Mellom kl til er det overlapp mellom avtroppende og påtroppende team, her får dere en innføring om hvordan det er på huset og om siste tidens eventuelle hendelser, noter alle beskjeder som blir overlappet fra avtroppende team, så det ikke blir glemt, og register avtaler ungdommene har og ting som må gjøres i løpet av vakten. Husk å bruke den gule/sorte boken. På overlapp får dere beskjed om det er noen spesielle tiltak som er satt i gang på de enkelte ungdommene. På overlapp diskuteres den enkelte ungdom ut i fra fungering opp mot handlingsplanen og ulike utfordringer, 16

17 situasjoner, ønske om permisjoner, dilemmaer, opplevelser og ulike faglige temaer. Husk å notere en liste over gjøremål som dere får overlappet og som dere skal gjøre i løpet av vakten og eventuelt spørre avtroppende team om det er noe dere er usikre eller lurer på. Avdelingsleder er i hovedregel med på overlappene. (En gang i måneden har avdelingen personalmøte og veiledning, overlappen er da fra til 10.00). Det er viktig at vi står frem som gode rolle modeller for ungdommene, hold det rent og ryddig på avdelingen og på det rommet der vi sover, og tenk litt over hva du sier og hvilke holdninger du legger ut. Rutiner før du går av vakt: Kvelden før dere går av vakt skal dere vaske huset og bilene, bilene skal også fylles opp med diesel/bensin. (En arbeidsoppgave som dere kan gi til ungdommen, som ønsker å tjene litt ekstra, men følg da med dem, så de ikke vasker bilen med stålull). Se etter at dere har ført alle kvitteringene inn i budsjettet og økonomipermen så det ikke ligger igjen noe. På overlappen står det hva som skal vaskes, pass på at kles vasken er tatt, så det er klart til å sette på sengetøyet og håndklær dere har brukt i løpet av vakten. Legg på nytt på sengene. Overlapp med påstroppende team begynner kl (og når det er personalmøte / veiledning), skriv ut løpende på ungdommene, og overlapp så det er klart til de kommer. Ha kaffen klar til overlapp. 17

18 Mistanke om rusing: Se rutine 2.3 Gjennomsøk av ungdoms rom, eiendeler og kroppsvisitasjon, og rutine 2.8 Urinprøvetakning i Rutinehåndboken. Mange av våre ungdommer har eller har hatt et rusproblem, får dere mistanke om at en eller flere av ungdommene er ruset, at det er rusmidler på huset skal dere ringe avdeligsleder eller bakvakt (avdelingsleder kan nåes på dagtid i ukedagene, og bakvakt på ettermiddager, natt og helger). Se forøvrige rutiner om ransakning av rom og mulighet for urinprøvetekning. Rømning: Se rutiner 2.5 Uteblivelse og 2.6 Rømming og 2.7 Søk etter ungdom i Rutinehåndboken. Kommer ikke ungdom tilbake til avtalt tid så ring ungdommen flere ganger. Får dere ikke svar etter å ha gitt det litt tid, så sjekk ut med andre beboere, dagtilbud, foreldre, altså der ungdommen har vært, og hør med dem om de vet at det har skjedd noe spesielt. Er det flere av ungdommene vi ikke får tak i? Se i permen til ungdommen under nettverk og se på intranett på ungdommens kort for å finne telefonnummer til venner og lignende, og ring eventuelt venner og bekjente. Dersom man fortsatt ikke lykkes i å få tak i ungdommen, følg gjeldene rutine Uteblivelse 2.5 og 2.6 rømning i rutinehåndboken, kontakt alltid bakvakt eller avdelingsleder. I forhold til om politiet skal varsles, om ungdommen skal etterlyses og foreldre informeres varierer dette ut i fra hvilken paragraf 18

19 ungdommen er på. Prat med din makker, se i ungdomspermen og prat med avdelingsleder eller bakvakt om dette. NB. Urinprøver, ransakelse, melde savnet til politiet og lignende skal alltid klareres med en leder! Enten avdelingsleder eller bakvakt. Tvangsprotokoll skal også skrives etter en slik handling. Bakvakt Se rutine 2.0 Bakvakt i Rutinehåndboken Står dere i en akutt situasjon, eller er usikre på hva dere skal gjøre. Er det rømning, tvang, tilbakeholdelse, utagering eller rusing kontakt bakvakt. På hverdager fra og til har du mulighet for å nå din avdelingsleder på avdelingen eller på telefon. På ettermiddag, natt, morgen og helger er det en egen bakvakts- telefon: For oversikt over hvem som er bakvakt, gå inn i ledelses kalenderen på intranett. 19

20 Generell info: Det er viktig at dere forholder dere til de beskjedene dere får av de faste ansatte, det skal være så likt som mulig på avdelingen om det er vikarer eller faste på jobb. Husk at dette er ungdommens hjem, bank på døren før du går inn på et ungdoms rom, rydd opp etter deg og lag det hjemmekoselig på avdelingen med stearinlys, inviter til brettspill og andre huslige aktiviteter. Tenk også på hva ville du ha gjort eller sagt hvis det var din datter eller sønn, eller søster eller bror, hvordan ville du svart, møtt dem. Hjerte er også viktig å bruke i jobben. Du er en rollemodell på jobb. Plukker du opp sneiper etter deg, kaster søppel i søpla, holder fartsgrensen, spiser forkost før du tar en kaffe kop? Ja, da går du frem som et godt eksempel. Ungdommene gjør ikke som vi sier, men som vi gjør. Små ting i hverdagen: De små ting lager forutsetningen for å få til de store ting - Vi sitte under måltidene til alle har spist ferdig uansett om man spiser eller ei - Mat spises i fellesarealene og tas ikke med på rommet - Røyking foregår ute, og sneiper skal i askebegeret - Søppel skal kastet i søppelkassen og ikke ligge på trappen 20

21 - Ungdoms rommene skal være ryddige og rene, vasker ikke ungdommen selv, så gjør vi det for dem. Ingen skal få lov til å leve i rot, skitt og kaos når de bor hos oss. - Inne og uteareal skal være ryddig og pent, halvmeter høyt gress og grusen full av sneiper er ikke koselig å komme hjem til. Husk at dette er ungdommenes hjem! Lykke til da! Vi trenger deg! Og vi trenger å dra lasset sammen Sammen er vi gode, alene blir vi svake. Bruk makkeren din og bruk lederne dine. Gi oss tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, hva dere ønsker mer av og mindre av. Send mail til 21