VANN GODT DRAMMENSREGIONEN KVALITETSHEVING AV KARTVERK REVIDERT TILBUDSBESKRIVELSE / Side 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANN GODT DRAMMENSREGIONEN KVALITETSHEVING AV KARTVERK REVIDERT TILBUDSBESKRIVELSE 20100311/80004. Side 1 av 9"

Transkript

1 GODT VANN DRAMMENSREGIONEN KVALITETSHEVING AV KARTVERK REVIDERT TILBUDSBESKRIVELSE /80004 Side 1 av 9

2 Innhold Side 1 INNLEDNING PROSJEKTMÅL OPPGAVEFORSTÅELSE ORGANISERING FREMDRIFTSPLAN TILBUDSPRIS REFERANSER INFORMASJON OM COWI ETTERSPURT FIRMADOKUMENTASJON COWI GRUPPEN COWI I NORGE... 8 BILAG NR. 1 NR. 2 NR. 3 NR. 4 PRISSKJEMA CV-er FOR PERSONELL COWI REFERANSER SKATTEATTESTER, HMS-ERKLÆRING OG FIRMAATTEST Side 2 av 9

3 1 Innledning COWI AS presenterer i det etterfølgende vårt tilbud på rådgivningstjenester for kvalitetsheving av kartverk i regi av Godt Vann Drammensregionen (GVD). Beskrivelsen omfatter en forklaring til tilbudet slik vi har forstått det, vår oppgaveløsning og våre forutsetninger for løse oppgaven. Tilbudet er basert på forespørsel fra GVD, datert 11. Februar Prosjektmål GDV ønsker å øke fokus på kvaliteten av kartverket - her forstått som ledningskartverket - både vann- og avløpsledninger. Datakvaliteten og datamodellen må relateres til hva kartverket skal benyttes til, dvs. hvilket behov GDV og GDV-kommunene har i sin forvaltning av VA-ledningsnettet. Det er definert to hovedmål for prosjektet: Forbedre/harmonisere kvaliteten av innmålinger av nyanlegg Forbedre/harmonisere kvaliteten av eksisterende ledningsdata De 2 prosjektmålene er begrunnet ut fra samme behov for gode VA-data, men arbeidsmetodene for å forbedre datagrunnlaget er forskjellig. 3 Oppgaveforståelse Oppgaven er delt i 2 deler med en opsjon for videreføring i en del 3. Del 1: Utarbeidelse av forslag til standard tekst for krav til innmåling. Denne teksten skal inngå i kontrakter med entreprenører. Et element i denne standardteksten skal være en kobling mellom levert innmåling og betaling. Gjennomføre 1 seminar for lokale entreprenører og andre relevante personer hvor: 1) Forslag til instruks for innmåling presenteres og diskuteres 2) Forslag til standardtekst som skal inngå i kontrakter for bygging av ledningsanlegg presenteres og diskuteres Del 2: Behovsanalyse - vurdere hvilke data som bør registreres sett i sammenheng med hvilke oppgaver som skal løses. Behovene avklares i 2 seminarer Kartlegge status for ledningskartverket i GVD-kommunene i forhold til behovsanalysen - hva finnes og hva bør prioriteres for registrering på kort og lang sikt. De eksisterende ledningsdatabasene samles i en database og det utarbeides statistikker over hvilke data som finnes i de ulike basene. De foreliggende datatypene/datamodellene holdes opp mot de behovene for data som er avklart i seminarene Opsjon Del 3: Side 3 av 9

4 Prosjektarbeid knyttet til innsamling og registrering av manglende data i de ulike kommunene i forhold til definert behov i Del 2. Vedr. forholdet mellom Del 1 og Del 2: Fremdriftsmessig kan det være fordelaktig å gjennomføre deler av del 2 først fordi dette delprosjektet definerer behovet. Det kan bli avdekket registreringsoppgaver i del 2 som bør ivaretas i del 1. Vedr. Del 1: GDV har ifølge tilbudsgrunnlaget allerede utarbeidet en instruks for innmåling av VA-ledninger. Arbeidet vil omfatte en gjennomgang av instruksen i forhold til det behovet som er avdekket i del 2 og ut fra vår kunnskap om hvilke data som er av betydning for ulike plan- og prosjekteringsoppgaver på VA-siden. I tillegg utarbeides forslag til anbudstekster som regulerer forholdet mellom innmålingsoppgavene og betaling av utført arbeid. Seminaret som gjennomføres bør planlegges grundig, og de dokumentene som skal gjennomgås i seminaret sendes ut til deltagerne på forhånd. Både instruks og anbudstekst revideres i henhold til relevante kommentarer fra seminaret. Vedr. Del 2: Behovsanalysen baseres på innspill fra arbeidsgrupper som gis ulike arbeidsoppgaver i fagseminarer. Det kan se ut som om det er behov for 2 seminarer. Seminar 1 som definerer de arbeidsoppgavene (plan/drift/prosjektering) som skal løses, og Seminar 2 som behandler datamodell og datastruktur i forhold til de definerte arbeidsoppgavene. På grunnlag av rapporteringen fra de 2 seminarene utarbeides det en Ambisjonsrapport hvor ønsket datastruktur og hensiktsmessige objektegenskaper (datamodell) defineres og dessuten hvordan status i kommunenes databaser i forhold til ambisjonsnivået skal måles. Denne rapporten legges til grunn for eventuelle endringer i de foreliggende databaseverktøyene, og for å utarbeide tilstandsrapport for VA-data i hver kommune. Del 3 er ikke behandlet her fordi behov og omfang først blir klarlagt i Del 2. 4 Organisering COWI har et av Norges tyngste fagmiljøer innenfor vann- og avløpsfagene. Vi har personell i vår organisasjon, både i Norge og i Danmark, som sitter på spisskompetanse knyttet til alle de aktuelle tilbudsområdene. Vi mener derfor å ha den riktige kompetansen som sikrer at dette prosjektet får gode og hensiktsmessige løsninger. Side 4 av 9

5 For de oppgavene som skal løses i dette prosjektet, stilles følgende personell til disposisjon (se CV er i Bilag 2 for ytterligere informasjon): Sivilingeniør Sverre O. Gjerløw har jobbet med VA planlegging i COWI siden Sverre O. er gruppeleder for VA Planlegging ved vårt kontor i Fredrikstad. For dette oppdraget er han oppdragsansvarlig med hovedansvaret for fremdrift, økonomi, anbudstekster for innmålingsoppgaver og våre bidrag til seminarene. Sivilingeniør Bjørn S. Børstad har bred erfaring fra overordnet VA-planlegging som for eksempel hovedplaner, saneringsplaner og nettanalyser. Bjørn har også vært engasjert i utvikling av geodatabase vann i Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (VAV) for rehabiliteringsplan for vannledningsnettet. I all planlegging som gjennomføring er vurdering av digitale VA-data et sentralt tema. Sivilingeniør Roar AG Magnussen har lang erfaring i konvertering og harmonisering av digitale data i tilknytning til planlegging på VA-nettet. Han har spilt en sentral rolle i arbeidet med geodatabase vann i VAV (se over). Drift- og vedlikehold er et spesialfelt og er alltid med i vurdering av behovet for datatyper og datamodeller. Ingeniør Jon H. Olsen har inngående kunnskaper om bruk/oppbygning av Gemini-VA og hvordan datafangst kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. I tillegg til nøkkelpersonene presentert ovenfor vil vi inkludere andre medarbeidere ved behov. Vi ser for oss at dette prosjektet organiseres som et tradisjonelt utredningsprosjekt med en oppdragsleder og hovedansvarlige for hver av de forskjellige fagområdene. Se vårt forslag til prosjektorganisering nedenfor. Organisering av prosjektet Sverre O. Gjerløw Oppdragsleder Bjørn S. Børstad VA-planlegging - behov for data Roar AG Magnussen Digitale data- Struktur og egenskaper Jon H. Olsen Innmålingsinstruks Gemini-VA Side 5 av 9

6 I tillegg til tilbudt personell kan det være behov for annen teknisk eller vurderingsmessig bistand. Personell som eventuelt skal gjennomføre slikt arbeid forutsettes godkjent av GVD før arbeidet gjennomføres. 5 Fremdriftsplan Foreløpig forslag til framdrift er som følger: Aktivitet mai juni juli aug sept 01 Prosjektledelse Konvertering av data 02 Del 1-Formulering av kontraktstekster og ev. revisjon av instruks 03 Del 1 -.Seminar for entreprenører og rådgivere. forberedelse og gjennomføring 04 Del 2 - Behovsanalyse - datamodell-seminarer for GDV 05 Del 2 - Utarbeidelse av Ambisjonsrapport inklusiv eventuell revisjon 06 Del 2 - Analyse av kommunenens GeminVA og Glitres Geonisdatabaser 07 Del 2 - Utarbeidelse av tilstandsrapport og prosjektforslag for Del 3 - Avsatt ferietid Det forutsettes at følgende møter avholdes: Oppstartsmøte Forberedende seminarmøte Gjennomgang av foreløpig ambisjonsrapport Avsluttende møte, med gjennomgang av sluttrapport/videre arbeid Tidspunkt for seminarer må diskuteres nærmere 6 Tilbudspris Spesifisert arbeid tilbys utført for et honorar på kr ekskl. avgift. Det vises for øvrig til prisskjema i bilag 1. I honoraret inngår 4 møter utover de 3 seminarene. 7 Referanser Referanser for alle relevante prosjekter er vedlagt i bilag 3. Side 6 av 9

7 8 Informasjon om COWI 8.1 Etterspurt firmadokumentasjon I bilag 4 er vedlagt: 2 attester vedrørende betalte skatter og avgifter firmaattest for registrering i Brønnøysundregisteret HMS-egenerklæring kvalitetssikring i oppdrag I bilag 4 er COWI's beskrivelse av kvalitetssikring i oppdrag presentert. Her framgår de rutiner og arbeidsoppgaver som skal ivaretas i et hvert prosjekt. Avsatt tid til kvalitetssikring er inkludert i prosjektledelse og de andre delaktiviteter. Det utgjør anslagsvis 10% av vårt honorar. 8.2 COWI Gruppen COWI er et av Europas ledende flerfaglige konsulentselskap med sine ansatte og en årlig omsetning på mer enn NOK 3 milliarder. Selskapets historie går tilbake til 1930-tallet og COWI har til nå vært involvert i prosjekter i nærmere 200 land. COWI-gruppen er for øyeblikket engasjert i mer enn prosjekter innenfor et bredt spekter av aktiviteter og fagområder. Organisasjon og geografisk tilstedeværelse COWI-gruppen er organisert i fem regionale enheter: Norge, Danmark, østlige EU, Midtøsten og Afrika. COWI-gruppen består per i dag av 43 selskaper i 31 land i Asia, Europa, Midt-Østen, Afrika og Amerika. Hovedaktiviteter Hovedaktivitetene til COWI-gruppen ligger innenfor tre serviceområder: teknikk, miljø og samfunnsøkonomi. Side 7 av 9

8 Godt Vann Drammensregionen COWI s eiere og rådgivingstjenester COWI-gruppen eies i all hovedsak av en uavhengig stiftelse, COWIfoundation1. COWIfoundation har bl.a. som formål å gi finansiell støtte til individer, institusjoner etc. for videreutdanning og forskning innenfor de tekniske fag COWI utfører. COWI kan derfor opprettholde absolutt uavhengighet fra entreprenører, produsenter og leverandører. COWI-gruppen har ingen interesser i noen form for virksomhet som ville kunne komme i konflikt med vår primærfunksjon som uavhengig rådgivende ingeniør. Rådgivingstjenestene utføres innenfor et definert, internt kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller relevante krav som stilles av de internasjonalt anerkjente standarder BS 5750 og ISO 9001: COWI i Norge COWI AS (www.cowi.no) et av Norges ledende flerfaglige ingeniørselskap som tilbyr rådgivende tjenester i det norske og internasjonale markedet med hovedvekt på bygg, forsyning, industri, miljø, samfunnsplanlegging og transport. Vår tverrfaglige kompetanse sikrer at helheten i våre prosjekter ivaretas. Samtidig har vi spesialister innen de enkelte fagområder som gjør oss godt egnet til å løse både store og små oppgaver. COWI har en bred geografisk profil med ca. 700 medarbeidere og mer enn 20 kontorsteder spredt over hele landet (se figur). Hovedkontoret med omlag 200 medarbeidere er lokalisert på Helsfyr i Oslo. Vann- og avløp Innen fagområdet vann og miljø har vi ca. 110 medarbeidere i Norge, hvorav ca. 60 jobber i Region Øst. Vi tilbyr tjenester innen følgende områder: Vann- og avløpsrensing Naturbasert avløpsrensing Hovedplaner for vann, avløp, vannmiljø, avfall og kloakkslam Beredskapsplaner og ROSanalyser Ledningsnettanalyser Konsekvensutredninger og Konsesjonssøknader Grunnvannsforsyning Grunnforurensing Avfallshåndtering Urbanhydrologi, Overvannshåndtering, LOD Saneringsplaner for vann- og avløpsledninger Lekkasjesøking ledningsnett Vannmengdemålinger Feltutbygging Verdi- og levetidsvurderinger av VA-anlegg Vann- og avløpsmiljøet i Norge har et tett og godt samarbeid med fagmiljøer i andre deler av COWI-konsernet. I mange av våre oppdrag benytter vi derfor 1 Side 8 av 9

9 internasjonal ekspertise, særlig fra Danmark. Det gir oss mulighet for gjensidig utveksling av kompetanse og erfaringer i et svært stort fagmiljø for de arbeider hvor dette er nødvendig. COWI AS, Fredrikstad den 20. april 2010 Sverre O. Gjerløw Bjørn S. Børstad Tilbudsansvarlig Side 9 av 9