Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye leiligheter midt i Vågsbygd"

Transkript

1 Nye leiligheter midt i Vågsbygd

2 BYGG A 1. etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien består av tre bygg A, B og C som alle har tre etasjer. Byggenes plassering er markert i situasjonsplanen på side 28. I hvert bygg har leilighetene navn etter leilighetstype og etasje. Bokstaven står for leilighetstypen, og tallet står for etasjen den befinner seg i. F.eks.: Leilighet «A1» er leilighetstype A og ligger i 1. etasje. I tillegg til leilighetenes private terrasse har også hver leilighet en egen takterrasse, unntatt leilighetene i 3. etasje. Hvilken takterrasse som hører til hver leilighet ser du på «Plan takterrasser». KJØPSINFORMASJON...4 VELKOMMEN HJEM Om området og standard...8 ORD FRA ARKITEKTEN Om bygget og leilighetene EIERFORM OG FINANSIERING Om Sørlandet Boligbyggelag SITUASJONSPLAN etasje Etasjeplan med terrasser Leiligheter BYGG B 1. etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan med terrasser Leiligheter BYGG C 1. etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan med terrasser Leiligheter Byggebeskrivelse...84 Teknisk beskrivelse...86 Romskjema...88 Reguleringsbestemmelser...89 ROLF R. ELIESON RITA OMMUNDSEN TERJE TJELLAND Styrken til å nå flere

3 KJØPSINFORMASJON NØKKELINFORMASJON BROVEIEN SELGER: Broveien 2 AS, Kongensgt. 32, 4610 Kristiansand. Selskapet er eid av Ivar Mjaaland Eiendom AS, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS m.fl. Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av eier. ADRESSER: Boligene vil bli oppført på adressen Auglandslia 2, 4 og 6, og kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. MATRIKKELNUMMER: Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 12/1009 og 12/1170 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/ fradelinger, og prosjektet vil få et eget gnr/bnr. Leilighetene tildeles andelsnummer Andelsnummer for hver leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. TOMTE AREAL: Ca. 3 da. Arealet er ikke eksakt, og noe avvik kan komme ved endelig oppmåling. BESKAFFENHET: Tomten leveres pent opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning iht. vedtatt utomhusplan. AREAL BOLIGER: Arealene som oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA), som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket innvendige boder og veggene til disse. ENERGIMERKING: Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt vil en havne i energiklasse B, men kan ende opp med en lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. FERDIGATTEST: Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas 31 holde tilbake et beløp på meglers klient konto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann avgjør rettmessig tilbakehold, og takstmann får fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. PARKERING: Bruksrett til 1 parkeringsplass i kjeller må kjøpes for kr ,- som kommer i tillegg til kjøpesummen for leiligheten. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handicap-plasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene. Overskuddsplasser som ikke er solgt per overtakelse beholdes av selger, som kan selge eller leie disse ut innenfor borettslaget. Egen avtale mellom utbygger og borettslaget inngås før overtakelse. Reguleringsplaner/reguleringsbestemmelser for Vågsbygd Ringvei/Broveien: Regulert til bolig, reguleringsplan nr. 931, Vågsbygd Ringvei Broveien ble godkjent av Bystyret i Kristiansand den som sak 61. Plan og bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. VEI, VANN OG KLOAKK: Offentlig vann og kloakk. KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. UTLEIE: Utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre. ORGANISERING: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet «andelseier». Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet, og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader grunnet prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. MEDLEMSKAP I SØRLANDET BOLIGBYGGELAG: Borettslaget vil bli tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlemmer av Sørlandet Boligbyggelag, må tegne medlemskap før kjøpet. FORKJØPSRETT: Boligbyggelagets medlemmer har forkjøpsrett ved salg av leilighetene. Dersom andel siden skifter eier, har andelseierne i borettslaget, deretter andre medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag, forkjøpsrett. Ny andelseier må godkjennes av borettslaget. Se vedtektene for ytterligere informasjon. VEDTEKTER: Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Forsikring mot felleskostnader: Gjennom Sørlandet Boligbyggelag som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene etter nærmere regler. Manglende innbetaling fra en andelseier skal ikke dekkes av øvrige andelseiere. Utbygger har ansvar for usolgte enheter. Sørlandet Boligbyggelag benytter NBBLs fulltegningsforsikring for å avlaste utbyggers risiko ved usolgte leiligheter. For deg som kjøper betyr det en enda større trygghet for at prosjektet blir gjennomført etter planen, og at det ikke blir høyere felleskostnader selv om alle leilighetene ikke er solgt. Fulltegningsforsikringen fra NBBL er et eksklusivt tilbud til bolig byggelag tilsluttet NBBL. TOTALPRIS: Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget, hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader. FELLESLÅN/VILKÅR: Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i Sparebanken Sør på ca. kr ,-. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 60 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 30 års total løpetid på lånet, hvorav de 3 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, per 10/1-15 er den flytende renten 2.80 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. KAPITALKOSTNADER: Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. MULIGHET FOR INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD: Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres måned lige finans kostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. BETALINGSBETINGELSER: Kr ,- innbetales som forskudd 14 dager etter signert kjøpekontrakt. Dette må være såkalt fri egen kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppføringslovens 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. OMKOSTNINGER: Medlemskap SBBL pr. pers kr 680,- Gebyr for tinglysning av andel kr 430,- Evt. gebyr for tinglysning av pant/ heftelse kr 430,- Gebyr grunnboksutskrift kr 172,- Andelskapital til borettslaget kr 5 000,- Dokumentbehandlingsgebyr kr 3 440,- FELLESKOSTNADER: Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 3 år. Drifts kostnadene dekker blant annet kommunale eiendomsavgifter, eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen, ytre vedlikehold, strøm til fellesanlegg og vaktmestertjenester, samt andel av drift/vedlikehold av felles p-plasser. Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse. Kostnader til kabel-tv og Internett vil komme i tillegg og vil avhenge av hvilken pakke som blir valgt. 4 5

4 KJØPSINFORMASJON FORTS. KOMMUNALE AVGIFTER, RENO- VASJON OG EIENDOMSSKATT: Eiendomsskatt og avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, ut fra en foreløpig beregning. ØVRIGE MULIGE KOSTNADER: I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, TV, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk. LIGNINGSVERDI: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke disse satsene. Se for mer informasjon. HEFTELSER: Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Pantedokument til banken for boretts lagets totale fellesgjeld. Pant for andelseiernes borettsinnskudd. Målebrev. Tgl. bestemmelser vedr. vei, vann og kloakk Kristiansand kommune. Kopi av grunnboksutskrift fås hos megler. FORBEHOLD OM REALISERING: Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 40 % av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse. Forbeholdene skal være avklart av selger innen Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse BYGGETID/OVERTAGELSE: Ferdigstillelse/innflytting vil være i løpet av 4. kvartal 2016 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt/innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering. SELGERS FORBEHOLD/ FORUTSETNINGER: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. ANNET: Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammen føyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og material behandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. GEBYR VED VIDERESALG: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr ,- inkl. mva for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. FORSIKRING: Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. GARANTIER: Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og Selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. KJØPEKONTRAKTER: Avtale om kjøp forutsettes inngått på Selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpsbekreftelse som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før avtale om kjøp inngås. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper, på tross av oppfordring, har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. TILVALG/ENDRINGER: Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/ endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. SELGERS RETT TIL ENDRINGER: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer. LOVVERK/AVTALEBETINGELSER: Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43. Kredittvurdering/hvitvaskingsloven: Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. BUDREGLER: Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendoms meglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. ANSVARLIG MEGLER: Sørmegleren AS, avd. Nybygg, eiendomsmegler MNEF Rolf Elieson Kontaktpersoner i salgsarbeidet hos Sørmegleren AS, avd. Nybygg er: Rita Ommundsen, Megler MNEF, tlf eller mail: og Rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF, tlf eller mail: VISNING/PRESENTASJON: Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/ presentasjon. Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten salgsinformasjon bestående av: Prisliste Leilighetstegninger Etasjetegninger Romskjema Byggeteknisk beskrivelse Situasjonsplan, ikke endelig Reguleringsplan/bestemmelser Vedtekter (fås ved henvendelse megler) Snitt og fasadetegninger (fås ved henvendelse megler) Forslag til driftsbudsjett (fås ved henvendelse megler) Foreløpig kjøpekontrakt (fås ved henvendelse megler) Kjøkkentegninger (fås ved henvendelse megler) Kristiansand

5 VELKOMMEN HJEM ATTRAKTIVT OMRÅDE Broveien ligger i et trivelig boligområde med nærhet til barne hage, skole, butikk og metrobuss. Både sjøen, flotte turområder og kjøpesenteret Amfi Vågsbygd er bare en sykkeleller spaser tur unna. GOD STANDARD Første byggetrinn vil stå innflyttingsklart mot slutten av 2015, og består av 30 solide leiligheter på ca. 75,6 90 kvm BRA fordelt på tre bygg med gjennomgående god standard. Det blir heis i alle bygg samt stor parkeringskjeller. 30 nye borettslags leiligheter midt i Vågsbygd God standard og størrelser på 75,6 90 kvm BRA Private hagesoner på taket i tillegg til egne balkonger Parkeringskjeller og heis Etablert og trivelig boligområde Nærhet til barnehage, skole, butikk og metrobuss Første byggetrinn er planlagt innflyttingsklart første halvår 2016 AMFI VÅGSBYGD AKEBAKKE SYKKELSTI DAGLIG- VAREBUTIKK TRENINGS- SENTER SKOLE GRØNT- OMRÅDER FOTBALL- BANE TRENINGS- SENTER Priser fra kr ,- AUGLANDS- BUKTA BUSS IDRETTS- ANLEGG TURSTI/ SKILØYPE I Broveien bor du i nærheten til det meste. 8 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

6 ORD FRA ARKITEKTEN ET NABOLAG FOR ALLE I Broveien ligger boligene tett opp til friområder og leke plasser, med bussmetroen på forsiden og skogen i ryggen. Byggene er tenkt som små nabolag, med gatetun på taket. Fritt og solrikt kan naboer møtes over en kopp kaffe på takterrassene, hvor tilnærmet alle har sin egen hageparsell. Mellom bygningene er det planlagt hyggelige, grønne møteplasser med benker og beplantning. Leilighetene er utformet med gode borom til mennesker i alle livets faser. Barna vil sette pris på friområdene med lekeplasser og fotballbane, og med heis direkte fra p-kjeller og universelt tilgjengelige boenheter, er leilighetene også egnet til å bli eldre i. Bygningene er formet med livlige fasader ut mot nærområdet. Det veksles mellom mørkere trekledning og lyse fibersementplater. 3. etasje er trukket inn med store takterrasser, slik at deler av bygget fremstår som to etasjer mot veien utenfor. Takterrasser er skjermet mot innsyn ved å bruke hageboder som rekkverk rundt terrassen, og samtlige leiligheter har minimum én balkong + hageparsell eller en større takterrasse. Leilighetene er lyse og lette med store vindusfelt i stuen, og det er trinnfri adkomst til balkong. Kjøkken har åpen løsning mot stue, og prosjektet inneholder leiligheter med både 2 og 3 soverom. Alle hoved soverom er romslige med god plass for garderobe, og bad er tilgjengelig fra soverom gjennom et forrom/gang som er skjermet fra stue og kjøkken. Leilighetene har også en skjermet entre med god skapplass. Jeg håper og tror at Broveien vil bli et godt sted å bo for mennesker i alle aldre, og gleder meg til å se dette nye nabolaget vokse frem. Øystein Myklebust Arkitekt og daglig leder NOVO arkitekter AS 103D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme. 11

7 EIERFORM OG FINANSIERING BROVEIEN ER ORGANISERT SOM ET BORETTSLAG Å bo i et borettslag medfører en rekke fordeler for beboerne, blant annet stordrifts fordeler hva gjelder forsikring, finansiering og drift av borettslaget. Borettslagsformen bidrar også til et stabilt bomiljø. Det gis mulighet for beboerne i Broveien til selv å bestemme forholdet mellom innskudd og fellesgjeld. Hver enkelt kjøper kan nedbetale sin andel av fellesgjeld raskere enn forutsatt. Borettslaget har gjennom Sørlandet Boligbyggelag en egen forsikring mot tap på felleskostnader (husleietap) hos Borettslagenes sikringsfond. Der er derfor ingen risiko for at den som kjøper må bære kostnader dersom andre andelseiere ikke klarer å betjene felleskostnadene (husleien). 12

8 14 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

9 16 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

10 18 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

11 20 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

12 22 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

13 24 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

14 26 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

15 Fr.2,5 10 R= 13/839 13/ R=ì SITUASJONSPLAN 13/1183 R= ,5 Del av hage tilhørende gnr/bnr 12/66 R= ì Fr.4 =2 2 12/66 B SNITT ì R= + R=,85 + Trappe h til takte us rasse kt +22, % % Gang/s ykkelst 25 + Takterr a sse + 3 C Takterr a Trappe + h til takte us ra + 34,5 sse 2.85 sse i 2.0% sse Takterr a B1 12/1009 Takterr a Takterr a 5 sse Trappe h til takte us ra + 34,5 sse R= 37 Gje 4 p step ar l. ke 2.35 B sse Takterr a,25 R A Ra 11%mpe stig til P-k nin jell er g sse + 2 va sjo Ne av dgr fal av ls- de co nta ine n re kt +22,3 =ì no Takterr a Re LEK g 2.35 kt +22,3 ygd ri ngve Støyskjerm h=1,5m over planert terreng Natursteinsmur fra ok fortau til ok plen i 12/495 SNITT B 21 12/ rin sse + 3 Vågsb 43m? kt +22,5 sse /1009 Sandlekeplass er regulert på området Fr 5, men kan flyttes til andre deler av tomta hvis hensiktsmessig 1 061, ,5 m2 m ,7 m2 2.2 LEK Takterr a 2, A sse + 2 % SNITT Fr.5 R=ì 2.0% Takterr a Eksist. hekk Del av hage tilhørende gnr/bnr 12/ % 2.8 0% 4.2% % 2.0% Fr % % 2.0% 0.1% 12/ R A 12/108 Situasjonsplan er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme. 20B 28 12/110 29

16 BYGG

17 ETASJEPLAN BYGG A 1. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG A Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D1 77,8 m² Leilighet C1 81,9 m² Leilighet D2 Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D2 Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A1 75,6 m² Leilighet B1 82,4 m² Leilighet C2 Leilighet C2 Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² 1m 1m N N 1m 32 33

18 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET A1 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET B1 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 22,9 m² 34 35

19 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET C1 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET D1 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,1 m² Takterrasse: 25 m² BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: 22,7 m² 36 37

20 ETASJEPLAN BYGG A 2. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG A Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D2 77,8 m² Leilighet C2 81,9 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet A2 75,6 m² Leilighet B2 82,4 m² Leilighet C2 Leilighet C2 Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² 1m 1m N N 1m 38 39

21 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET A2 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET B2 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,8 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,1 m² 40 41

22 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET C2 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET D2 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,2 m² Takterrasse: 42 43

23 ETASJEPLAN MED TERRASSER BYGG A 3. ETASJE Leilighet F3 90,0 m² Leilighet E3 90,0 m² N 44 1m 45

24 BYGG A 3. ETASJE LEILIGHET E3 BYGG A 3. ETASJE LEILIGHET F3 BRA: 90 m² P-Rom: 86,6 m² Terrasse 1: 49 m² Terrasse 2: 28 m² BRA: 90 m² P-Rom: 86,9 m² Terrasse 1: 67,2 m² Terrasse 2: 15,5 m² 46 47

25 BYGG BYGG B OG C ER IDENTISKE

26 ETASJEPLAN BYGG B 1. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG B Leilighet C1 81,9 m² Leilighet D1 77,8 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet B1 82,4 m² Leilighet A1 75,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet C2 Leilighet C2 S K A P S K A P 1m 1m 1m N N 50 51

27 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET A1 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET B1 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 22,9 m² 52 53

28 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET C1 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET D1 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,1 m² Takterrasse: 25 m² BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: 22,7 m² 54 55

29 ETASJEPLAN BYGG B 2. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG B Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C2 81,9 m² Leilighet D2 77,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet B2 82,4 m² Leilighet A2 75,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet C2 Leilighet C2 S K A P S K A P 1m 1m N 1m N 56 57

30 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET A2 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET B2 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,8 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,1 m² 58 59

31 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET C2 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET D2 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,1 m² Takterrasse: 60 61

32 ETASJEPLAN MED TERRASSER BYGG B 3. ETASJE Leilighet F3 90,0 m² Leilighet E3 90,0 m² N 1m 62 63

33 BYGG B 3. ETASJE LEILIGHET E3 BYGG B 3. ETASJE LEILIGHET F3 BRA: 90 m² P-Rom: 86,6 m² Terrasse 1: 49 m² Terrasse 2: 28 m² BRA: 90 m² P-Rom: 86,9 m² Terrasse 1: 67,2 m² Terrasse 2: 15,5 m² t 64 65

34 BYGG BYGG B OG C ER IDENTISKE

35 ETASJEPLAN BYGG C 1. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG C Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 81,9 m² Leilighet D1 77,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet B1 82,4 m² Leilighet A1 75,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet C2 Leilighet C2 S K A P S K A P 1m 1m N 1m N 68 69