Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side 34/11 11/ /11 11/ /11 11/ Saker til behandling Ny godkjenning av leke og oppholdsareal - Snømyra barnehage Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF /11 11/ Budsjett og økonomiplan /11 11/ Tilstandsrapport fra grunnskolen 23 39/11 11/ Valg av representanter til diverse komiteer og utvalg 25 40/11 11/ Vennesla, Torhild Bransdal ordfører Avslutning av tilsyn ved barneverntjenesten i Vennesla kommune. 26 1

2 Saker til behandling 34/11 Ny godkjenning av leke og oppholdsareal - Snømyra barnehage Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Bess M. Thormodsæter Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /11 SAMMENDRAG: Snømyra barnehage har bygget ut i løpet av De kommer nå med søknad om ny godkjenning i forhold til netto innvendig leke- og oppholds areal. Det gis også ny godkjenning av uteområdet ut fra tegninger med oppmålt areal. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Søknad fra Snømyra barnehage er behandlet med hjemmel i Lov om barnehager m/forskrifter. 2 Barnehagen godkjennes med et totalt innvendig netto leke og oppholdsareal på : Hovedbygg 604 m2 Vuggestuen 100 m2 Samlet godkjent innvendig netto leke- og oppholdsareal er 704 m2. 3 Det godkjennes et inngjerdet og disponibelt lekeareal ute på 4288 m2. 4 Barnehagen godkjennes for barn i alderen 0 6 år. Det settes ingen begrensning i forhold til åpnings og oppholdstid. 5 Eier er ansvarlig for å påse at driften til enhver tid er i samsvar med gjeldende lover og regler for barnehagedrift. 6 Godkjenningene er gjort ut fra Lov om barnehager m/forskrifter. Det forutsettes at eier forholder seg til uttalelser, frister og pålegg som er gitt av andre godkjenningsinstanser. Vedlegg: 1 Særutskrift Protokoll fra Levekår Godkjenning av utvidelse av Snømyra barnehage. Levekår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan og bygningslovens 93 5 Tegninger «vuggestuen» 6 Tegning gammelt og nytt bygg sammen 7 Tegning nybygg (noe gammelt) 8 Tegning gammelt bygg 9 Uteareal 10 Søknad til enhet for byggforvaltning om å sette gjerdet på kommunens areal. 2

3 Bakgrunn for saken: Snømyra barnehage søker i brev datert om å få ny godkjenning av netto innvendig leke- og oppholdsareal fordi de har bygget ut. Bakgrunnen for utbyggingen skriver de er at de har sett at det har vært stort trykk på den ene fløyen, og at styret har sett behov for utvidelse for at kvaliteten skal heves. De har i utgangspunktet ikke bygd ut for å ta imot flere barn, men de ser i ettertid at de nå har en avdeling stående tom. De jobber med planer hvor de ser for seg dette arealet brukt. Etter forrige utbygging, byggetrinn , ble barnehagen godkjent med et netto leke- og oppholdsareal på 312 m ble i tillegg «Vuggestuen» godkjent med et netto leke- og oppholds areal på 74 m2. I forbindelse med utbyggingen i 2011 har vi tatt en gjennomgang av tegningene som foreligger både av hovedbygget og av «vuggestuen» hvor også kjelleren er gjort tilgjengelig på en annen måte nå enn ved forrige godkjenning. Merknader: Barnehagemyndigheten var på befaring onsdag 26. okt Sammen med styrer ble hele barnehagen gjennomgått for å se på hvert enkelte rom og hvordan de er tenkt brukt. Netto leke og oppholdsareal: Godkjenning av netto leke og oppholdsareal gis ut fra en totalvurdering ifht barnehagelovens 10 Godkjenning. Se vedlegg 5, 6,7 og 8. Full størrelse av tegninger kan legges fram i møtet ved behov (det var ikke mulig å få dette lagt inn i saken). Det godkjennes et samlet netto leke- og oppholdsareal hovedbygg på 604 m2. Vuggestuen er tidligere godkjent med 74 m2 leke- og oppholdsareal (vedlegg 3). Det søkes nå også om godkjenning av kjelleren på 26 m2 som nå er bundet sammen med 1. etg med trapp. Samlet godkjennes nå netto leke- og oppholdsareal i «vuggestuen» på 100 m2. Dette gir et totalt godkjent netto innvendig leke- og oppholdsareal i Snømyra på 704 m2. Areal som ikke er tatt med i godkjent leke og oppholdsareal er: Personalavdeling Toalett og stellerom Kjøkkenavdeling Soverom (vognrom) 3

4 Av alle garderober og vannrommet er 1/3 ikke godkjent som leke- og oppholdsareal Uteareal: Vedlegg 9 viser utearealet som brutto er 5620m2. Byggene og parkering på tomten trekkes fra slik at netto lekeareal godkjennes. Det godkjennes 4288m2 som disponibelt lekeareal ute. Det er søkt Vennesla kommune om noe ekstra areal, se vedlegg 10. 4

5 35/11 Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 145 Saksbehandler Jürgen Orf Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /11 2 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SAMMENDRAG: Om søknadene Til året søknadsrunde om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv foreligger det 12 søknader, hvorav 3 omhandler tilskudd til nærmiljøanlegg. Vi har fått inn en ekstern søknad fra Heptekjerr Vel-forening 9 av søknadene omhandler ordinære idrettsanlegg, hvorav det er 2 interkommunale søknader fra Sandripheia fritidspark. Videre har vi fått inn 2 eksterne søknader fra Vennesla JSF og en søknad fra Vindbjart IL ski. To av søknadene til ordinære anlegg blir fremmet på nytt. Disse ble også fremmet i 2011 men ble ikke imøtekomment på grunn av mangel på spillemidler. Samtlige søknader har en plan for finansiering. I tråd med gjeldende retningslinjer inngår alle søknader om spillemidler i handlingsplanen for idrett og friluftsliv. Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Tømmerrenna, tursti. Ny søknad 2. Heptekjerr balløkke, kunstgressbane. Ny søknad 3. Eikeland skole, aktivitetsløkke Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Sandripheia Fritidspark, plast hoppbakke K 60, fornyet søknad 2. Sandripheia snø produksjonsutstyr. Ny søknad 3. Kiledalen O-Kart, rehabilitering. Fornyet søknad 4. Øvrebøhallen, idrettshallen. Ny søknad 5. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter. Ny søknad 6. Øvrebøhallen, sosialt rom. Ny søknad 7. Øvrebøhallen, styrketrenings rom, Ny søknad 8. Vennesla JSF. Klubbhus. Ny søknad 9. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu, terrengtilpasninger. Ny søknad 5

6 Vedlegg: Handlingsplan for idrett og friluftsliv

7 Bakgrunn for saken: Forrige handlingsprogram for idrett og friluftsliv ble behandlet og godkjent i kommunestyret Handlingsplan for har vært gjennomgått av en gruppe bestående av representanter fra Enhet for plan, Vest Agder fylkeskommune, Idrettsrådet, Enhet for park og idrett, samt representanter for Levekårsutvalget. Oppstart av planarbeidet ble annonsert for lag og foreninger, nabokommuner med spørsmål om eventuelle innspill til arbeidet. Handlingsplan for idrett og friluftsliv er en del av kommunedelplanen og går over 4 år. Det er kun for det første året (2012) det gjøres endelig vedtak. De resterende 3 år revurderes året etter. Om søknadene: Til året søknadsrunde om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv foreligger det 12 søknader, hvorav 3 omhandler tilskudd til nærmiljøanlegg. Vi har fått inn en ekstern søknad fra Heptekjerr vel-forening 9 av søknadene omhandler ordinære idrettsanlegg, hvorav det er 2 interkommunale søknader fra Sandripheia fritidspark. Vi har fått inn 2 eksterne søknader fra Vennesla JSF og en søknad fra Vindbjart IL ski. To av søknadene til ordinære anlegg blir fremmet på nytt. Disse ble også fremmet i 2011 men ble ikke imøtekommet på grunn av mangel på spillemidler. Samtlige søknader har en plan for finansiering. I tråd med gjeldende retningslinjer inngår alle søknader om spillemidler i handlingsplanen for idrett og friluftsliv. A. Nærmiljøanlegg: Omfatter utendørsanlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og oppholdsområder. Tilskudd til slike anlegg kan gis med 50% eller maks kr B. Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Slike anlegg er ofte store kostnadskrevende anlegg ( investerings - og driftsmessig). Tilskudd til slike anlegg er som regel opptil 1/3 av kostnadene. For interkommunale anlegg er tilskuddet satt til maks 50%. 7

8 NÆRMILJØANLEGG: Tømmerrenna: Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad Annet: Tømmerrenna er et viktig kulturminne og turistattraksjon i Vennesla. Den er i til dels dårlig befatning og trenger en rehabilitering. I dag har tømmerrenna en viktig funksjon som turvei til Kringsjå dam og Paulen gård osv. I et folkehelseperspektiv er det viktig med en rehabilitering. Eikeland skole, aktivitetsløkke Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad Annet: Skolegården ved Eikeland skole trenger en opprusting av uteområdet. Aktivitetsløkka er tenkt å brukes til håndball, volleyball med mer. Området det søkes spillemidler for er også viktig med tanke på det nye oppvekstsenteret på Hægeland Heptekjerr balløkke, kunstgressbane Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad Annet: Heptekjerr Velforening ønsker en standardheving på dagens ballaktivitetsløkke. Velforeningen vil stå for dugnadsarbeid og sponser for anlegget. Balløkka vil ha stor betydning også med tanke på nye boligområder som er under etablering. 8

9 Sandripheia fritidspark, plastbakke K-60 Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad Annet: Styret for Sandripheia Fritidspark besluttet i 2010 å legge kunstgress på hoppbakken K 60 etter at vi har fått tildelt kr i ekstraordinære midler fra kulturdepartementet. Plast i bakken vil medføre at anlegget kan brukes hele året, dette er svært viktig for rekruttering innen hoppmiljøet fikk Sandripheia tildelt kr i spillemidler, for å få utbetalt resterende kr må søknaden fremmes på ny. Til sammen vil plastbakke få en utbetaling på kr Plastbakken ble ferdigstilt Sandripheia fritidspark, snø produksjonsutstyr Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad Annet: Tildelt tidligere kr Styret for Sandripheia fritidspark besluttet 2009 å legge opp til snøproduksjon. Kostnadene har vært høyere en antatt, årsaken til dette er at vi måtte legge opp til en større vannpumpe, og i tillegg en kraftig kompressor til å frakte vannet opp til hoppbakken. I 2009 fikk vi tildelt kr i spillemidler. Vennesla kommune fremmer nå en ny søknad på grunnlag av regnskap for snøproduksjon. Kilefjorden O-kart, rehabilitering Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad Annet: 9

10 Søknaden er fra Oddersjaa ski i Kristiansand. Rehabilitering omfatter et tidligere O- kart som ikke medfører tilskudd fra Vennesla kommune. Øvrebøhallen, idrettshallen Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler 7000 Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad 400 Annet: Øvrebøhallen, idrettshall brant ned i august 2009 og skal gjennombygges Idretten trenger sårt hallen igjen, vi regner med at den kan tas i bruk senest september/oktober Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 m Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler 700 Kommunal egenandel Andre tilskudd 200 Dugnad 200 Annet: I tilknytning til Øvrebøhallen skal det bygges en innendørs skytebane 25 m. Øvrebø skytterlag har i dag lokaliteter sammen med skolen i kjelleren ved Skarpengland skole. Skytebanen vil bli utstyrt med elektroniske skiver som også kan brukes til konkurranser, noe som ikke har vært mulig tidligere. Banen kan brukes til div. mesterskap og vil fremstå som den mest moderne innendørs skytebanen i bygda. Også skiskytterne har vist sin interesse for en slik bane. Arealet i skolen vil bli frigitt til andre aktiviteter. Skytterlaget er innstilt på å jobbe dugnad. Øvrebøhallen, sosialt rom Kostnadsberegning 1600 Finansieringsplan Søknad om spillemidler 400 Kommunal egenandel 1050 Andre tilskudd Dugnad 150 Annet: Departementet gir tilskudd til sosiale rom i idrettshaller. Det sosiale rommet vil bli 10

11 plassert over garderobene slik at man kan se derfra ned i selve hallen. Rommet kan brukes til møter, venterom for foreldre med mer. Øvrebø IL er innstilt på å jobbe dugnad. Øvrebøhallen, styrketreningsrom Kostnadsberegning 1080 Finansieringsplan Søknad om spillemidler 360 Kommunal egenandel 640 Andre tilskudd Dugnad 80 Annet: Styretrenningsrom har lenge vært et ønske med tanke på oppvarming før kamper, samt at mange i Øvrebø IL har etterlyst muligheten til styrketrening. Vennesla JSF, klubbhus til leirduestandplass Kostnadsberegning 2100 Finansieringsplan Søknad om spillemidler 700 Kommunal egenandel Andre tilskudd 1400 Dugnad Annet: Vennesla JSF måtte flytte fra (Skjerkedalen) pga. en ny fiberkabel til Statnett og står i dag uten bane. Vennesla JSF står i dag uten bane og må bygge opp helt nye fasiliteter. Vennesla kommune har i samarbeid med Vennesla JSF funnet et område som er egnet til deres aktivitet. For å kunne søke om spillemidler trenger JSF en 40 årig leieavtale som må tinglyses. JSF har fått utbetalt en erstatning fra Statnett og trenger ingen kommunale midler Vennesla JSF, Standplass, utkaster bu, terrengtilpasninger Kostnadsberegning 1950 Finansieringsplan Søknad om spillemidler 650 Kommunal egenandel Andre tilskudd 1300 Dugnad Annet: Denne søknaden om spillemidler omhandler terrengtilpasninger, overbygg til leirduestand plass med mer. Søknaden trenger ingen kommunale midler. 11

12 36/11 Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. --- Saksbehandler Kristin Eidet Robstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /11 SAMMENDRAG: Kommunen er lovpålagt å inngå skriftlige samarbeidsavtaler med SSHF ifb. med Samhandlingsreformen. Det vil bli gitt en kort orientering om status for dette arbeidet i møtet. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering 12

13 37/11 Budsjett og økonomiplan Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 1 Bygg- og miljøutvalget /11 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget /11 1 Levekårsutvalget /11 1 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SAMMENDRAG: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Videre vises det til informasjonsmøtene som ble holdt for ansatte og folkevalgte 10. november. Rådmannen foreslår at vedtak blir fattet i samsvar med de utsendte dokumentene, med følgende endring: Pkt , 2. avsnitt endres til «Marginavsetningen settes til 11 %.» Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2012 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2012, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2012 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 3 a og 4 videreføres det for 2012 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2012 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2012 til 3,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. I medhold av eiendomsskattelovens 7a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskattelovens 7b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret , sak 26/06. 13

14 1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2012 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 250,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Manglende parkeringsplasser i sentrum Satser for 2012 settes til kr ,- pr. plass. Festeavgift for graver Settes til kr ,- for en periode på 10 år. Stell av graver på kirkegården Settes til kr. 700,- pr. grav. Husleie for kommunale utleieboliger Satsene behandles som egen sak. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,25 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2012 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla 14

15 får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Følgende satser gjelder: Ordinære barnehager: Tilskudd pr. heltidsplass Tilskudd pr. oppholdstime Tilskudd drift, inkl. adm. små barn ,0 Tilskudd drift, inkl. adm. store barn ,8 Tilskudd kapital, små barn ,5 Tilskudd kapital, store barn ,5 Familiebarnehager: Tilskudd drift, inkl. adm. små barn ,9 Tilskudd drift, inkl. adm. store barn ,7 Tilskudd kapital, små barn ,1 Tilskudd kapital, store barn ,1 Tilskuddene skal etterjusteres i løpet av Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2. Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 15

16 3. Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd M omskompensasjon fra inv skjema 1B Konsesjonskraft skjema 1B Sum frie dispo nible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån N etto finansinntekter/ -utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 1344 N etto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) M erfo rbruk/ mindrefo rbruk

17 Budsjettskjema 1B - drift Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Kvarstein skole Hunsfoss skole M oseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Arb.,akt. og fritid Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

18 Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter D riftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter B rutto driftsresultat F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter R esultat eksterne finanstransaksjo ner M otpost avskrivninger N etto driftsresultat Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk

19 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjo ner F inansieringsbeho v D ekket slik: Bruk av lån M ottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/ udispo nert

20 Budsjettskjema 2A - investering Regnsk Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Å rets finansieringsbeho v F inansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer M ottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udispo nert

21 Budsjettskjema 2B - investering Regn IT-investeringer Grunnerverv Biler, helse og omsorg Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett Anleggsplan for idrett/friluftsliv Barnehage, Hægeland Søppelbod, Hunsfoss skole 100 Venneslaheimen, el.anlegg 200 Voksenopplæringa, varmeanlegg 875 Brannstasjonen, teknisk del Brannstasjonen, KBR Diverse vann og avløpsprosjekt Parkeringsplasser, sentrum Utbygging nytt felt Lomtjønn 150 Nye biler og maskiner, teknisk Asfaltering Veg, Rakkestad 900 Rehabilitering bru, Steinsfossen 750 Jernbanebro Åsvegen Fortau, Furuvegen 150 Oppgradering veglysanlegg Gågate Skarpengland skole, rehabilitering Vennesla ungd.skole/venneslahallen/svømmehall Ombygging skole / barnehage Strandsti Venneslafjorden 1700 Homme idrettsanlegg, kunstgress Skolegårder Skiløyper M oseidheia Forprosjekt, kirkegård Hægeland 200 Utstyr legevakt 120 Utbedring, Støavegen 1000 Ny bru, Tveite Lokaler til kulturskolen i Kulturhuset 1500 Diverse prosjekt T O T A L T Vedlegg: Vedlegg 1 rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan (levert ut i møte ) Vedlegg 2 Skriv fra skatteoppkreveren vedrørende marginavsetning i skatteregnskapet. 21