OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate MÅLØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: Rapportdato: RAPPORTANSVARLIG: Nordfjord Takst AS Jon-Aage Riksfjord Postboks 256, 6772 NORDFJORDEID Tel: wwwnordfjordtakstno Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Gnr:117Bnr:155 OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Side1av

3 Gnr:117Bnr:155 Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Side2av

4 Gnr:117Bnr:155 Egne premisser Denne boligsalgsrapport er utarbeidet av frittstående og uavhengig Takstingeniør uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen Takstingeniør er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet nedenfor Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det fremsto befaringsdagen Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstingeniør hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstingeniør kontaktes for ny befaring og oppdatering Rapporten er foretatt utfra NS 3424, grad 1 Det er kun foretatt en visuell kontroll med enkle fuktmålinger i våtrom og utsatte plasser i kjeller Det er ikke foretatt noen inngrep i konstruksjonene Det er ikke foretatt noen målinger i forhold til skjevheter eller konstruksjonsmessige beregninger Tak er besiktiget fra bakkenivå Det gjøres oppmerksom på at for bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller dårligere, kan dette også være gitt på bakgrunn av alder eller forventet levetid på bygningsdelen/konstruksjonen Det bør derfor vurderes tiltak for oppgradering/utskiftinger Piper, ildsteder, el-anlegg og vvs er ikke kontrollert for feil og mangler Det er benyttet fuktmåler Protimeter MMS 2 med scanning og pigger Arealene er oppmålt på stedet med Leica DISTO D510 Kommunens arkiv er ikke gjennomgått for kontroll av brukstillatelse og evt pålegg Ifølge eier er bygningsmassen godkjent som den fremstår Vi har i taksten ikke tatt hensyn til evt manglende brukstillatelse eller ferdigattester og anbefaler at godkjenningsstatus, på generelt grunnlag, kontrolleres hos bygningssjefen før eiendomsoverdragelse Befaring Rekvirent: Leif Bredo Larsen Takstingeniør: Jon-Aage Riksfjord NITO Takst Jon-Aage Riksfjord Befaringsdato: Tilstede: Leif Bredo Larsen, Hermund Skaar og Jon-Aage Riksfjord Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): LARSEN LEIF BREDO Tomteareal: 4945m 2 Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 117 Bnr 155 Adresse: Gate MÅLØY Side3av

5 Gnr:117Bnr:155 Dokumentkontroll Kopi av originale byggetegninger Kopi av byggenmeldelse datert 27 November 1962 Melding-tillatelse, ny tørrmur mot nordøst på eiendommen Datert 30 Juli 2003 Kart over Parsell udatert Tidligere takst Domumentene har eier innhentet fra teknisk etat i Vågsøy Kommune Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Eier egenerklæring ble fremlagt etter befaring Andre opplysninger Om kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene av den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse med avhending av brukt bolig Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det reelle inneholdet av Kjøper kan derfor vederlagtsfritt ta kontakt med Takstingeniøren om inneholdet i rapporten Dersom utdypende bygningstekniske undersøkeleser(nivå 2 og 3)er ønskelig, kan dette bestilles som tillegg til rapporten Borett: Det er tinglyst borett i kjellerleiligheten BORETT Rettshavar: JARLE LARSEN F burett i kjellarleilighet Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Enebolig oppført i 1964, tilbygget i 1988 Deler av hovedetajen ble oppusset (overflater) i perioden Boligen ligger i tettbebygd boligområde i Måløy i Vågsøy kommune Opparbeidet, eiet tomt Innkjøring fra kommunal vei til felles vei på naboeiendom med gbnr 117/154 og 117/139 Det er ikke fremlagt skriftlig avtale om bruksrett til vei Dette anbefaler vi fremskaffet Boligen er oppført etter datidens forskrifter/krav Dagens forskrifter er vesentlig endret i forhold til isolasjon, inneklima og miljø Det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens krav Bygningsdelene er i hovedsak fra byggeåret/utbyggingsåret Det er gitt begrenset med opplysninger vedr boligens historikk Det er registrert fukt i tilfylte vegger på nord og østsiden Knirk i store deler av gulv i hovedetasjen Boligen har ellers gjennomgående normal elde og slitasje med tanke på byggeår, men har videre behov for vedlikehold og noe oppgraderinger De avvik fra normaltilstanden som er nevnt i rapporten skyldes i hovedsak normal elde/slitasje og noe manglende vedlikehold Det vises forøvrig til rapportens enkelte bygningsdeler Det er borett på leiligheten i underetasje Side4av

6 Gnr:117Bnr:155 Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Enebolig Side5av

7 Bygg : Bolig Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S- ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 0 Vaskerom, ganger, stue kjøkken, 1 soverom, bad 3 boder og garasje 1 Entrè/trapperom, gang, stue, kjøkken, bad og 1 soverom 2 Trapperom/gang, 2 soverom Bod, walkin closet Sum alle bygg Sum alle bygninger Gate597 Gnr:117Bnr:155 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Side6av

8 Gnr:117Bnr:155 Kommentarer til arealberegningen Areal etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger"med NS 3940:2012 som utgangspunkt, etter mål på stedet Det er bruken av rommet ved befaring, som avgjør om rommet defineres som P- rom eller S-rom Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstingeniørens valg Kommentarer til planløsningen Planløsning etter byggeårets byggeskikk Grunn og fundamenter av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Boligen antas å være fundamentert på armerte såler på grus/kult Fundamentene var ikke synlige og derfor ikke vurdert Det er imidlertid ikke registrert noen setningsskader eller forskyvninger som har noen konsekvens for konstruksjonens sikkerhet TG: 1 Side7av

9 Gnr:117Bnr:155 Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Yttervegger i 1 etasje er av engelsk hulmur utførelse Antatt oppbygget med betongstein Utvendig pusset og malt, noe av-flassing av maling I oppholdsrommene er ytterveggene innforet og antatt isolert Maling flasser i garasje En god del saltutslag her Setninger på betongtun, betongtrapp og støttemurer Enkelte sprekker og riss i yttervegger i innvendige rom underetasjen Støpte gulv i bakre del av underetasje TG: 2 Det er forøvrig enkelte sprekker/riss i grunnmur antatt som følge av alder og utførelse Mindre riss i høyden til etasjeskillere Det er forøvrig ikke registrert noen sprekker eller setningsskader som ansees å ha noen konstruksjonsmessig betydning Normal elde/slitasje Bilder Sprekk I døråpning mellom bod og garasje er det sprekk i overgang vegg og mur Hulmur Sprekk ved overgang vegg og tun Her vil det samle seg fuktighet Hulmur Mindre riss Sprekk Side8av

10 Gnr:117Bnr:155 Drenering ene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Antatt svekket drenering/naturlig drenering da det i bakre del av 1 etasje kommer inn en del fuktighet Dette er godt synlig i de fleste rommene i bakre del i denne etasjen Eier har påpekt at det ved inngang til underetasje er utvendig sluk som enkelte ganger har tettet seg Fukt vil dermed trekke inn, noe som gjenspeiler seg ved fuktmåling i gang og ved dør I fremre del er det blomsterbed med plater mot mur Her vil det samle seg fukt TG: 3 Bilder Fukt Fukt i bakre bod Saltutslag Fukt transmitterer gjennom veggkonstruksjonen og saltkrystaller oppstår Fukt Fukt i bakre bod Saltutslag Saltutslag på vaskerom i underetasje Levetid I følge NBI har drenering et vedlikeholdsintervall på 20 til 60 år Vedlikeholdet er utskifting med bytte av ny drensledning inklusiv graving og gjenfylling Levetiden er avhenging av byggegrunn, belastning og utførelse Side9av

11 Gnr:117Bnr:155 Side10av

12 Gnr:117Bnr:155 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Bindingsverk-vegger med utvendig kledning av trevirke Kledningen er fra byggeåret/utbyggingsåret Isolasjon i vegger antatt i henhold til gjeldene krav fra byggeåret Det er stedvis en del råte på kledningen TG3 Kledning som er nærme terreng og betong er generelt sett umulig å vedlikeholde, dermed oppstår det råte Lite lufting på kledningen TG: 2 Bilder Kledning Kledning nærme betong Råte Kledning Ingen lufting på kledning Kledning Kledning i betong Råte oppstår Kledning balkong Råte på kledning nederste del Levetid I følge NBI blir det anbefalt maling av panel i intervall på 6-12år Normal levetid på år For pussa flater anbefaler NBI et vedlikeholdsintervall på 10-40år med vekkmeisling av løspuss, ipussing og maling Maling fra mellom 4 til 12 år på pussa flater Ompussing mellom år Side11av

13 Gnr:117Bnr:155 Side12av

14 Gnr:117Bnr:155 Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Side13av

15 Gnr:117Bnr:155 Vinduer fra byggeår, 1964, 1975, 1978, 1985 og 2002 TG: 2 Stort sett vedlikeholdsfrie alu vinduer fra 1985 i 1 etasje Soverom i 1 etasje har vindu fra 1975 med noe kondens skader på nedre del av karmer TG2 Thermopanvinu fra 1964,1978 i leilighet Midterste rute på vindu i stue i leilighet ble skiftet rundt 2004 Soverom på loft mot sør med vindu fra 2002 Enkle glass over garasjeport TG2 Garasjeport av trevirke kan ikke lukkes og bør skiftes TG3 Eldre vindu mellom garasje og bod TG3 Støpejernsvindu på loft med synlige kondensskjolder nedover skråhimling TG3 Denne bør skiftest og er en risiko med tanke på skader på bygningen De vedlikeholdsfrie vinduene er av eldre grei stand Det legges likevel vekt på at her er en del eldre vinduer som er modne for utskiftning Samlet tilstandsgrad settes til TG2 Dør fra vaskerom til garasje av eldre stand, malt enkelt glass Dører rir innover og mangler pakninger TG2 Fra gang i u etasje er det teakdør som rir utover Det er regristert fukt på innsiden av dør samt fukt i selve karm, fukt registrert et stykke bort i gang da det er belegg under teppe TG2 Fra stue i 1 etasje til balkong er det eldre balkongdør med koblede glass Døren går noe tregt På bakgrunn av alder kan det forventes ytterligere punkterte vindusglass Det er finerblad mellom leilighet og gang Her burde det settes inn en B30 branndør Eldre vinduglass med thermopan skal behandles som spesialavfall ved fjerning og håndtering Bilder Enkelt glass Noe råte Balkongdør Eldre slitt balkongdør Koblet glass Side14av

16 Gnr:117Bnr:155 Takvindu Støpejernkarm Fuktskjolder Inngang underetasje Her er det målt fuktighet i foring samt innover gulv under gulvbelegg Enkelt glass Sprekk i enkelt glass Levetid I følge NBI er intervall for utskifting av vindu på 20 til 60 år Intervall for utskifting av innerdører er på år Ytterdører i tre har en levetid på år alt etter belastning og bruk Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Sperretak med antatt trod Det er ingen loftsluke i bygningen Det er dermed ikke mulig å kontrollere tykkelse på eventuell isolasjon eller tilstand på sperrer og undertak Antatt lite isolasjon Synlige fuktskjolder under loftsvindu TG2 TG: 1 Side15av

17 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Utvendig er boligen tekket med Hollandsk pannestein fra byggeåret Overbygg over inngang til underetasje er tekket med papp Ingen beslag i overgang vegg og tak Kledning nærme papp umuliggjør vedlikehold av trevirket Mindre råte på vindskier i nedre del Svartsopp på dekkbord over vindskier Denne er ikke behandlet, men antatt impregnert TG2 settes grunnet alder på tekking Bilder Gate597 Gnr:117Bnr:155 TG: 2 Taktekking H-panner fra byggeår Overbygg Underetasje Papptekking Tak Side16av

18 Gnr:117Bnr:155 Levetid NBI anbefaler omlegging av betongstein mellom 25 og 45 år Defekt papp, sløyfer og lekter skiftes ut I følge NBI er levetid på betongstein mellom 30 og 60 år NBI anbefaler rengjøring av taket mellom 8 og 16 år (Fjerning av mose og lav) Normal levetid for betongtakstein, lekter, sløyfer og taktrod er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år NBI anbefaler omlegging av asfalt tak-belegg mellom år Gammel tekking børstes ren Blærer og valker skjæres ned før nytt belegg legges Side17av

19 Overlys, takluker mm Undersøkelsen omfatter visuell vurdering Overlys til boder i underetasjen Synlige fuktskjolder TG2 Takvindu av støpejern fra byggeår, fuktskjolder TG2 Bilder Gate597 Gnr:117Bnr:155 TG: 2 Boder Overlys til boder Overlys Overlys til boder Loft Avrenningsmerker på himling/vegg under støpejernvindu Side18av

20 Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Gate597 Gnr:117Bnr:155 TG: 2 Eldre kobber takrenner og malte nedløp Mange skjøter på renner Det er registrert spor etter lekkasjer og rust Frostsprengning i enkelte nedløpsrør kan indikere opphoping av is/istapper som følge av dårlig isolering/ventilasjon på loftet Ett nedløpsrør er avsluttet et stykke opp på vegg Fare for vannskader og slitasje på kledning TG2 Utskifting bør utføres Bilder Nedløp bakre del Nedløp er i bakre del ført til støpejernsrør Hvor dette havner er uvisst Kobberrenner En del skjøter Takrenner Rust Nedløp Nedløp opp på vegg Ikke ført til grunn Levetid I følge NBI er levetid for takrenner/stuprør i sink eller plastbelag stål fra 25 til 30 år Side19av

21 Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Balkong med utgang fra stue Betongdekke malingslitt Kledning og rekkverk nærme betong umuliggjør vedlikehold Stedvis råte på kledning TG3 Rekkverk av trevirke Terrasse over garasje Betongdekke malingslitt Rekkverk av trevirke Utvendig trapp med setning i nedre del TG3 Bilder Gate597 Gnr:117Bnr:155 TG: 1 Rekkverk Rekkverk nærme betong generelt Umuliggjør vedlikehold Råte oppstår Terrasse Avflassing, mindre sprekker og malingslitt Trapp Setning i nedre del av trapp Terrasse og balkong Side20av

22 Gnr:117Bnr:155 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale Gjenmurt pipe av teglstein Pipen er ikke i bruk Utvendig er pipen pusset med overliggende betonghelle Sprekker i puss Her burde pipehatt påsettes Hull til røykrør i leilighet i underetasjen er tettet med plastpose Eldre oljeovn i stue i hovedetasjen TG: 3 Funksjonen og tilstanden til pipe må kontrolleres av det lokale brann og feiervesen dersom den skal/planlegges tas i bruk Bilder Pipe underetasje Tettet med plastpose Ildsted er fjernet Pipe Pipen er gjenmurt Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik Etasjekillere av betong med tilfarergulv mellom underetasje og hovedetasje Her er det en del knirk i hovedetasjen TG2 Etasjeskillere av trevirke mellom hovedetasje og loft Det ble ikke registrert vesentlig skjevheter som har betydning for konstruksjonens sikkerhet, men mindre skjevheter og gulvknirk må likevel påregnes Det er ikke foretatt nivelering eller andre målinger i forhold til skjevheter TG: 1 Side21av

23 Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt Fukt er målt og registrert i bakre boder og gang i underetasje Støpte gulv i bakre del av 1 etasje Fremre del er oppbygget med bjelkelag og stubloftsgulv Dette er å betrakte som en risikokonstruksjon med tanke på fare for sopp og råte på undersiden av bjelkelag dersom det grunnen ikke er fuktsikret mot jorddamp Ifølge snitttegninger er det isolert mot grunnen, men dette kan ikke kontrolleres uten å ta hull/inngrep i konstruksjonen TG 2 settes på grunnlag av alder og utførelse Bilder Gate597 Gnr:117Bnr:155 TG: 2 Snittegning Snittegning viser at det i fremre del er stubloftsgulv Tegningen viser også naturlig drenering i bakre del av boligen Side22av

24 Gnr:117Bnr:155 Bad, Bad underetasje Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Eldre standard, ikke etter dagens krav 68 RF ved 16,7 grader celsius Malt betonggulv med varmekabler Tapet på vegg, denne har løsnet stedvis TG2 Vindu av enkel rute kondensskader TG2 Toalett på gulv, lekkasje i sisterne på toalett Dusjkabinett, enkel liten innredning Mekanisk avtrekk TG2 grunnet alder og registrerte forhold TG: 2 Begge badene i boligen bør rives og bygges opp på nytt Bilder Bad Tapet løsnet Bad Side23av

25 Gnr:117Bnr:155 Bad Eldre vindu Enkelt glass Levetid Levetid fra 15 til 30 år Blandebatteri fra 10 til 30 år Kobberledninger fra år alt etter vannkvalitet Normal levetid på avløpsledning av støpejern er år Normal levetid for motor og vifte er 10 til 20 år Side24av

26 Gnr:117Bnr:155 Bad, Bad hovedetasje Bader er fra 1988 og er dermed av eldre dato Det er lite fall på gulvet fra dør til sluk Ca 7-8 mm Fliser på gulv med varmekabler Det er bom på de fleste fliser Fuger mangler enkelte steder og det er sprekker i fuger TG3 Baderomsplater på vegg Baderomsplate er løsnet fra spikerslag ett sted Baderomsplate er fuktskadet ved badekar TG2 Himlingsplater i himling Lampe på vegg, her er det missfarget himling over lampen Antatt grunnet varme Toalett på gulv, bide, badekar med dusjforheng 120 cm innredning List ved badekar mot baderomsplater fanger vann og fuktighet TG2 Løs el-ledning til mekanisk vifte TG2 grunnet alder og registrerte forhold TG: 2 Begge badene i boligen bør rives og bygges opp på nytt Bilder Baderomsplate Løs baderomsplate på vegg Badekar List fanger fukt ved badekar Side25av

27 Gnr:117Bnr:155 Flis på gulv Flis på gulv er sprukket Det er bom på de fleste fliser, riss i fuger samt stedvis manglende fuge Baderomsplate Baderomsplate er fuktskadet ved badekar Levetid Side26av

28 Gnr:117Bnr:155 Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vaskerom i underetasje av eldre standard, ikke etter dagens standard og krav 65,5 RF ved 14,7 grader celsius Betonggulv Malte pussede overflater Maling flasser og det er noe saltutslag i vegger Malt betonghimling Utslagsvask, opplegg til vaskemaskin, kobberledninger,194 liter eldre Vv-bereder Eldre åpen elinstallasjon Dagtank til oljveovn (ovnen er fjernet) Dør ut til garasje av malt trevirke Enkelt glass, ikke pakninger i karm TG grunnet alder og registrerte forhold TG: 2 Bilder Vaskerom vegger Maling flasser på pussede overflater enkelte riss i vegg mot bod Installasjon vaskerom Eldre el-installasjon Side27av