Oslo Rehabilitering av kunstgressbaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner"

Transkript

1 Oslo Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland

2 Oslo Rehabilitering av kunstgressbaner Bestemmelser i forhold til spillemidler Kostnader Finansiering

3 Generelt: Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette primært vil gi større og bedre aktivitet for BARN og UNGE. Definisjon: Rehabilitering av idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi en vesentlig og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering vil som regel bety inngrep i anleggets struktur eller utforming for å tilpasse nye funksjoner og bruksområder Som hovedregel kan det søkes om tilskudd etter satsene for nyanlegg.

4 Generelle bestemmelser: Anlegget må være prioritert i den vedtatte kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget. Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse. Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet

5 Generelle bestemmelser forts.: Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk / økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner. Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir IKKE grunnlag for tilskudd. Forhåndsgodkjenning av planer skal gjøres etter samme regler som nyanlegg. Se informasjonsfolder: V-0598 og V Se også Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg V-0891

6 For kunstgressbaner: Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/ eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være minst 10år før det kan søkes om tilskudd til rehabilitering. Rehabilitering skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldene standard og gi en langvarig forbedring av banen.

7 Tilstandsrapport skal gi opplysninger om: Grunndata for anlegget Klimatiske forhold Grunnforhold Banens oppbygging Kunstgressystemet Dreneringssystem Eventuelt undervarmeanlegg Banens jevnhet Dekkets egenskaper i forhold til funksjonskrav Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å bringe banen opp til gjeldene standard og gi en langvarig forbedring av anlegget

8 Plan for rehabilitering Det skal gjøres rede for behovet Det skal utarbeides en samlet plan for rehabiliteringen sjøl om arbeidene skal utføres i atskilte byggetrinn. Utarbeides iht retningslinjer som er gitt i KUDs håndbøker og NS 3420

9 Funksjonskrav: Funksjonskravene for nye anlegg (systemgodkjenning av kunstgresset) legges til grunn. V-0857 Kunstgress for fotball standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud skal gjelde. Kostnadsoverslag: Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeides som skal inngå i rehabiliteringen

10 Omfang som rehabiliteringen kan omfatte: Dreneringssystem Underbygning Kunstgressystem Lysanlegg Kvalitetssikring: Kontroll de samme som ved nyanlegg av kunstgressbaner

11 Begrensning: Tiltak som defineres som vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på banen eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings- eller byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes IKKE av rehabiliteringsordningen.

12 Kostnader Nytt kunstgress uten pad: Pris fra kr 180,- til kr 250,- pr m2 + mva. Dvs for en bane 64x100m fra kr 1.6mill kr til 2,3 mill kr inkl mva. I tillegg eventuell avretting / ny avretting og fjerning av gammelt Kunstgress. Må pad skiftes eller det legges nytt tillegg fra 350 til 550.

13 Finansiering Spillemidler til rehabilitering 11er bane. For rehabilitering av grus-/gressbane til kunstgressbane: Inntil 1/3 av godkjent kostnad maksimert til 2,5 mill kr inkluderer flomlys men ikke undervarme. Kan søke om ekstra midler til undervarme inntil 1/3 av godkjent kostnad maksimert til kr ,- For kunstgress til kunstgress etter 10 års bruk kan det søkes om nye spillemidler til kunstgresset tilskudd maks 1 mill kr.

14 Finansiering Spillemidler til rehabilitering 7er bane. For rehabilitering av grus-/gressbane til kunstgressbane: Inntil 1/3 av godkjent kostnad maksimert til 1 mill kr inkluderer flomlys men ikke undervarme. For kunstgress til kunstgress etter 10 års bruk kan det søkes om nye spillemidler til kunstgresset tilskudd maks kr Baner med spilleflate 40x60m er den minste bane for organisert fotball som det normalt gis tilskudd til.

15 Info Se på : Fra prosjekt til ferdig kunstgressbane Forprosjekt / forhåndsgodkjenning Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv Med mer Og * bla Kunstgressboka

16 Kontakt NFF v/ anleggskonsulent: Ove Halvorsen, mob eller Fotballkretsene ved daglig leder eller medlemmer anleggskomiteen

17 Endelig i mål