Risvollan Borettslag Risvollan Eiendom AS. Årsberetning Årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risvollan Borettslag Risvollan Eiendom AS. Årsberetning Årsregnskap"

Transkript

1 Risvollan Eiendom AS Årsberetning Årsregnskap 2014

2

3 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Avdelingsregnskap for TV Risvollan Avdelingsregnskap for Ristunet Varmeregnskap Revisjonsberetning Risvollan Eiendom AS Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning... 37

4

5 Styrets årsberetning 2014 er et frittstående borettslag med 1113 andeler beliggende i Trondheim kommune. Laget har ansatt egen forretningsfører og har kontorer i Risvollan Senter, Ingeborg Aasv 2. Vedtektsfestet formål: er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av: Leder: Egil Burkeland, Adolf Øiensv 5 E A-feltet: Medlem: Håkon M. Worren, Adolf Øiensv 2 C Varamedlem: Gunnar Osvoll, Adolf Øiensv 6 A B-feltet: Medlem: Kari Morken, Utleirtunet 26 B Varamedlem: Ole Dagfinn Berg, Utleirtunet 10 A C-feltet: Medlem: Birgit Koxvig, Ada Arnfinsensv 10 A Varamedlem: Anders Hammervold, Ada Arnfinsensv 8 AE D-feltet: Medlem: Roger Hagestuen, Asbjørn Øveråsv 7 A Varamedlem: Bjørn Stene, Asbjørn Øveråsv. 2 B E-feltet: Medlem: Ragnhild Tiller, Risvollv 8 A Varamedlem: Berit Ryggvik, Risvollv 10 F F-feltet: Medlem: Nils Olaf Berg, Søndre Risvolltun 2 A Varamedlem: Linda Fuglstad, Søndre Risvolltun 12 F G-feltet: Medlem: Aasgeir Sørhøy, Marie Sørdalsv 3 A Varamedlem: Kathrine Strømmen, Marie Sørdalsv 16 D H-feltet: Medlem: Dag Kåre Estil, Blaklihøgda 5 A Varamedlem: Børre Davidsen, Blaklihøgda 9 F Høyblokka: Medlem: Fredrik Slapø, Ingeborg Aasv 2 Varamedlem: Dusanka Kostic, Ingeborg Aasv 2 Ansatte: Medlem: Snorre Glåmbu Varamedlem: Roald Ahlberg 5 I konstituerende styremøte ble Håkon M. Worren valgt til nestleder.

6 6 Styrets arbeid i perioden Styret har i perioden fra ordinær generalforsamling og til og med avholdt 12 styremøter, og behandlet 81 ordinære saker og 91 referatsaker. Det er i tillegg berammet 1 styremøte fram til ordinær generalforsamling Styret har i tillegg avholdt to fellesmøter med kontaktutvalget for naboutvalgene (KU) og to fellesmøter med representantskapet. Styret ser på disse møtene som positive, da det gis anledning til å ha meningsutvekslinger i saker av felles interesse samtidig som møtene danner grunnlag for relasjonsbygging mellom tillitsvalgte og administrasjonens ledelse. Borettslaget har utarbeidet Mål og strategiplan for Den er utarbeidet etter at naboutvalgene, de ansatte og styret fikk komme med innspill og synspunkter. Mål og strategiplanen er bygd på visjonen: «RBL skal ha attraktive boliger og et bomiljø som er i kontinuerlig utvikling i samsvar med beboernes ønsker og behov, og som bidrar til best mulig livskvalitet». I løpet av perioden har det skjedd en del endringer i borettslagets administrasjon. Vi har ansatt ny daglig leder, Henriette H. Kvam, fra Erlend Hoff er ansatt som ny økonomikonsulent fra Bjørn Kristiansen er ansatt som prosjektingeniør fra , for en periode på 5 år. Roar Skaaraaen, Unni Guttormsen og Gunnvald O. Storvassli gikk av med pensjon våren Oppfølging av Mål- og strategiplan Sosial trygghet Borettslaget har deltatt aktivt i arbeidet med utarbeidelse av en reguleringsplan for senterområdet som bl. a. vil innebære bygging av så vel sykehjem og omsorgsboliger i området. Styret har vurdert driften av Ristunet og gitt administrasjonen fullmakt til å forhandle med kommunen om driften videre. Fysisk trygghet Styret har fortsatt et høyt fokus på ENØK tiltak og styret har overlatt dette arbeidet til administrasjonen, som har tatt inn dette i den daglige driften av borettslaget. Administrasjonen vil gjennomføre de ENØK tiltak hvor vi er innvilget støtte fra Enova, samt en del andre prosjekter. I mål og strategiplanen for er det lagt stor vekt på at det skal utarbeides en samlet plan for RBL`s uteområder. Det jobbes kontinuerlig med våre uteområder og vi ser stadig at det tynnes ut trær og kratt rundt omkring. Det jobbes hele tiden mot at vi skal få ytterligere bruk av våre uteområder og friareal. Borettslaget har hatt et utvalg som har hatt som oppgave å utrede støyskjermingstiltak langs Utleirvegen. Ulike støyskjermingstiltak er utredet, og tiltak på A-feltet (Adolf Øiensv.) er byggemeldt (rammesøknad). Godkjenning forventes over nyttår. Det ble ikke innvilget midler til noen av tiltakene fra Miljøpakken, så aktuelle tiltak må i så fall bekostes av borettslaget. Støyutvalget er blitt oppløst, men arbeidet fortsetter ved at styret behandler aktuelle tiltak og følger opp saken. Garasjeutvalget har fortsatt arbeidet med å planlegge nye garasjer på Blaklihøgda, og det vil legges frem en sak for generalforsamling når dette er klart. Økonomisk trygghet Under budsjettforhandlingene har styret hele tiden hatt som forutsetning at andel felleskostnader (husleie) skal være forutsigbart for beboerne. På bakgrunn av store påkostninger, spesielt ved rehabilitering av fellesgarasjer, må styret og administrasjonen ha stort fokus på god økonomistyring. Styret vurderer at borettslaget fortsatt har en god og sunn økonomi.

7 Trivsel Styret har oppnevnt et renovasjonsutvalg som har vurdert forskjellige alternative løsninger for avfallshåndtering. Utvalget har innledet et samarbeid med Trondheim kommune om utredninger av et såkalt avfallssug på Risvollan. Prosjektet er lagt inn i kommunens økonomiplaner fremover, og vårt renovasjonsutvalg avventer avklaringer med kommunen høsten Styret vil fortløpende vurdere når saken kan legges frem for generalforsamling i borettslaget for nødvendig godkjenning. RBLs generalforsamling 2014 ga styret fullmakt til å bygge et nytt administrasjons- og velferdsbygg på riggtomta, Asbjørn Øverås vei, innenfor en kostnadsramme på ca kr. 50 mill. Styret i samarbeid med daglig leder oppnevnte en byggekomite som består av: Henriette Hoelseter Kvam, daglig leder, Laila Pedersen, teknisk sjef, Roger Kvam, arbeidsleder og Håkon Melsæter Worren, repr. fra styret. Det var positiv interesse fra landsdelens største entreprenører og vi mottok 5 tilbud. Betonmast Trøndelag AS ble tildelt oppdraget som totalentreprenør. Byggekomiteen har tilsatt et eget byggherreombud. Byggeprosessen blir fulgt tett ved ukentlige møter mellom entreprenør, byggherreombud, arkitekt, administrasjon og byggekomite. Bygge komiteen har bedt TV Risvollan om å dokumentere byggingen for alle beboerne. Fremdrifts planene viser pr. dd. at Betonmast Trøndelag AS vil over levere bygget til fastsatt frist Medieutvalget igangsatte utarbeidelse av nye hjemmesider for borettslaget. Målet var å få informasjon fra borettslaget inn på en mer moderne og fremtidsrettet plattform. Samtidig ønsket utvalget at TV Risvollan også skulle bli synlig på våre hjemmesider samtidig som de er på vårt analoge nett. I forbindelse med lansering av nye og moderne hjemmesider ble det utarbeidet ny logo for borettslaget. Borettslaget har også lansert egen facebook-profil, hvor det deles informasjon. Styret har hatt et «Boligutvalg» som har bestått av representanter fra styret, KU og administrasjonen. Boligutvalget har sett på områder som kan benyttes til opparbeidelse av boliger med universell standard (seniorboliger) og startboliger. Styret har bedt administrasjonen arbeide videre med de alternativer utvalget la frem for styret, samt vurdere geotekniske forhold. Det utredes forskjellige forslag til organisering av en eventuell fremtidig utbygging. Styret har vedtatt en ny mål- og strategiplan for perioden som skal være grunnlag for arbeidet i styret, administrasjonen og naboutvalgene fremover. Personalet Borettslaget har i 2014 hatt følgende ansatte: Henriette H. Kvam daglig leder (fra ) Roar Skaaraaen daglig leder (til ) Laila Pedersen teknisk sjef Nils A. Larsen økonomikonsulent (til ) Erlend Hoff økonomikonsulent (fra ) Bjørn Kristiansen prosjektingeniør (fra ) Unni Guttormsen sekretær (80% stilling til ) Grethe Iversen kontormedarbeider (100% stilling fra ) Kjell Kjærstad redaksjonsmedarbeider (50% stilling) Roger Kvam arbeidsleder Håkon Ebbesen vaktmester Roald Ahlberg vaktmester Stig Roar Hansen vaktmester Snorre Glåmbu vaktmester Thorbjørn Kristensen gartner Gunnvald Storvassli vaktmester (til ) I løpet av sommeren ble det tatt inn ekstrahjelp for å bistå med plenklipping. Borettslaget har ansatt en renholder i Storstua på time basis. 7

8 Det er i løpet av året gjennomført følgende opplæringstiltak: - Maskinførerkurs - Excel kurs - Kurs i Visma - Liftkurs - Oppkjøring hjullaster - Oppkjøring stor biltilhenger - FSE kurs - Kurs Eurosoft - Seminar: Kvinner-i-tiden Arbeidet innenfor HMS-området har vært ivaretatt. 8 Administrasjon og miljø Som ansvarlig for den daglige drift av borettslaget ivaretar administrasjonen følgende hovedoppgaver: - forbereder saker for styret og iverksetter styrets vedtak. - service overfor beboerne, individuelt og overfor naboutvalgene. - leilighetsforvaltning (adm. oppgaver i forbindelse med eierskifter, ut- og innflyttinger, forkjøpsrett, bruksoverlating mv.). )* - forvaltning, drift og vedlikehold av borettslagets bygningsmasse, tekniske anlegg og utstyr. - økonomiforvaltning, dvs. budsjettering, regnskapsføring, finansiering, innkreving av andel felleskostnader og forvaltning av borettslagets finansielle midler. - personalforvaltning. - andre forvaltningsmessige og administrative oppgaver. Borettslaget har Danske Bank som hovedbankforbindelse. Borettslaget har avtale om bedriftslegeordning med Risvollan Legesenter v/ Aage Bjertnæs. Det er i løpet av 2014 registrert følgende sykefravær: med egenmelding 22 dager med sykemelding 65 dager fravær pga barns sykdom 0 dager Det er registrert 1 ulykke i Borettslaget har fokus på å begrense forurensningen av det ytre miljø. Gjennom en rekke ENØK-tiltak som gjennomføres i samarbeid med Enova, regner borettslaget med å oppnå betydelige besparelser i energiforbruket i årene som kommer. Leilighetsomsetningen Antall leilighetsoverdragelser: Nyinnflyttede Forkjøpsrett (interne flyttinger) Overdragelser Bytte 0 0 Totalt Antall bruksoverlatinger pr *) I hht eiendomsmeglerloven som trådte i kraft , har borettslaget ikke anledning til å ta hånd om pengetransaksjonene over egen klientkonto i forbindelse med eierskifter. Oppgjørsfunksjonen er derfor ivaretatt gjennom samarbeid med et eiendoms meglerfirma. Basert på anbudsinnbydelse er det inngått samarbeidsavtale med PROA Eiendomsmegling. Avtalen inkluderer også tilbud til andelseierne i om megler tjenester til fordelaktige priser. Avtalen med PROA Eiendomsmegling medfører betydelig økonomisk støtte til TV Risvollan.

9 Gebyrsatser gjeldende pr Eierskiftegebyr 4 rettsgebyr Overdragelse til gjenværende husstandsmedlemmer ved dødsfall kr. 0,- Overlating av bruk 2 rettsgebyr Forhåndsvarsel forkjøpsrett 5 rettsgebyr Anvendelse av forkjøpsrett 5 rettsgebyr Tildeling/overdragelse av garasje-/parkeringsplass kr. 500,- Salgsopplysninger 2 000,- Pr. 1. januar 2015 tilsvarer 1 rettsgebyr kr. 860,-. Kontoret Ekspedisjonen har følgende åpningstider: Mandag (gjelder ikke i skoleferieperioden) kl Tirsdag - fredag kl Onsdag før påske kl Virkedager i mellom jul og nyttår kl Restanser Restanser andel felleskostnader var pr kr ,-, mens de pr var kr ,-. Andel felleskostnader forfaller til betaling den 10. i hver måned, den 20. hvis avtalegiro benyttes. Purring/inkassovarsel sendes ut kun 1 gang - ca. den 10. i måneden etter forfall. Ved fortsatt utelatt betaling, vil kravet bli oversendt til inkasso. Forsikringssaker Det ble i 2014 behandlet 34 forsikringssaker, mot 19 saker året før. Skadene omfatter 32 vannskader, 1 brann og 1 røykutvikling ved tørrkoking. Glass og porselensskader er dekket i de fleste beboeres egne hjem-/innboforsikringer. Slik dekning er derfor ikke medtatt i borettslagets forsikringsordning. Andelseiernes egenandeler ved skader er: - kr ,- for vannskader - kr ,- for vannskader som skyldes oppussingsarbeider i leilighet - kr ,- for vannskader i innredet kjeller - kr ,- for øvrige bygningsskader (brann, innbrudd mv.) Informasjonsvirksomheten Borettslaget har 3 faste informasjons medier Rislappen, TV Risvollan og borettslagets nettsider. Styret har vedtatt en informasjonsstrategi for som bl.a. innebærer at borettslaget skal ha en felles redaksjon for de faste mediene. Rislappen kom ut med 4 nummer i 2014, og redigeres /produseres av TV Risvollan. Den trykkes nå hos Fagtrykk. TV Risvollan har sendt «Magasinet», TV-Bingo samt opptak fra generalforsamling. TV-Bingoen gikk med underskudd i Man har fortsatt som mål at størstedelen av utgiftene skal dekkes opp med inntekter fra bingo og reklame. TV Risvollan har egen nettside Her kan du se enkelte klipp fra TVR. I 2014 har vi fortsatt kjørt forsøk med web-tv der man fra vår nettside kan se sendingene som går på TVR på pc, nettbrett eller mobil. TVR har også en FaceBook-profil. Med unntak av en halv stilling som redaksjonsmedarbeider, er alt arbeid utført på frivillig basis av entusiastiske mennesker, hovedsakelig beboere i borettslaget. Beboere i borettslaget som har interesse for media, er velkommen til å ta kontakt med redaksjonen. Borettslagets nye nettsider ble lansert , og driftes/ oppdateres av borettslagets administrasjon, her får du siste nytt fra borettslaget. 9

10 10 Likestilling Borettslaget har i sine vedtekter bestemmelse om at valgkomiteen skal påse at det foreslås kandidater til styret slik at det kan bli minimum tre styremedlemmer av hvert kjønn. I øvrige råd og utvalg har det vært en rimelig fordeling mellom kjønnene. Ved ansettelser vurderes kandidater av begge kjønn likeverdig på grunnlag av kvalifikasjoner. Ristunet Samarbeidsavtale med Trondheim kommune om drift av Ristunet ble inngått i januar Avtalen ble inngått for en periode på 5 år og innebar bl.a. at eiendomsretten til huset ble overdratt vederlagsfritt til borettslaget. Avtalen forpliktet borettslaget til å dekke lønns- og aktivitetsutgifter med inntil kr ,- pr. år i avtaleperioden. Samarbeidet har vært videreført, og gjeldende avtale løper ut Borettslagets økonomiske bidrag har etter den opprinnelige 5-årsperioden vært begrenset til drifts- og vedlikeholdsutgifter. Borettslagets eierinteresser i andre selskaper hadde ved utløpet av 2014 eierinteresse i Risvollan Eiendom AS (100%). Selskapet var inntil eier av næringseiendommen i Ingeborg Aas vei 2 som gjennom salg ble overdratt til REN Risvollan AS, datterselskap av Rema Eiendom Nord AS. Gjennom Risvollan Eiendom AS finansieres i all hovedsak bygging av det nye drifts- og administrasjonsbygg for borettslaget. Påkostninger Ny renovasjonsordning Vi har sendt inn søknad til kommunen om å få plassert terminalbygget omtrentlig vis à vis der administrasjonsbygget skal oppføres. Vi har også hatt møter med kommunen angående denne plasseringen, men vi avventer tilbakemelding fra de før vi går videre med finregninger av kostnader. Det er viktig å ha plasseringen av bygget klart først. Vi har ellers mottatt tegninger som viser rørtrasè, nedkast og plassering av terminalbygg. Vi har vært i dialog med kommunen ang. avklaring av kostnadsfordeling og ansvarsfordeling av utbygging/drift. Det er ønskelig at kommunen kan stå som utbygger, bl.a. grunnet aktuelle krav til utførelse og material valg, samt ikke minst ang. mva.-refusjon (kommunen får refusjon for mva). Arbeidet fortsetter fram til vi har konkrete kostnader på bordet, og vi avventer revidert kart som viser rørtrasèer/ krysningspunkter. Dette vil naturlig nok ha en del å si prismessig da mange krysningspunkter og mange nedkast øker prisen. ENØK-tiltak ENØK-tiltak som er påbegynt omfatter bytte av ventilasjonsvifter i Høyblokka. Her er det installert trykkstyrte EC-vifter som gir oss en energibesparelse samtidig som vi antar lukt og trekk i leilighetene har avtatt. Innregulering av varmeanlegget i G9 er så vidt påbegynt, men av ulike årsaker, er det ikke blitt ferdigstilt ennå. Arbeidet planlegges fortsatt neste år. Ellers er prosessen med å vurdere ombygging av undersentralene så vidt påbegynt, og vil fortsette framover. Vi nevner også at de påbegynte tiltakene fra søknaden/tilskuddet pr er godkjent forlenget i to år fram til Dette innebærer at vi kan få fullført flere tiltak som det er gitt tilskudd til. Omtekking av duktak Arbeidet var planlagt utført i hht aktivitetsplanen, men av ulike årsaker kom arbeidet noe seint i gang, samtidig som det var en del arbeid ellers på H-feltet, herunder steinlegging vi måtte ta hensyn til. Derav ble deler av tak tekking på feltet ikke gjennomført som planlagt i Tiltak friarealer inkl. lekeplasser og oppgradering av beplantning I sak 024/14 ble det godkjent etablering av aktivitetstun på H-feltet. Det nevnes også at

11 det i forbindelse med etablering av aktivitetstun på felt A og H ble sendt inn søknad om tilskudd til diverse tiltak til Trondheim kommune/ Fylkesmannen. Det er gitt oss svar på søknaden om tilskudd, og vi har fått innvilget våre ønsker (vår søknad). Tilskuddene får vi ikke utbetalt før vi er ferdig med alt som skal utføres, samt at revisjon skal godkjenne tall/faktura. Plassen på H-feltet mangler kun siste lag asfaltering der det er montert ned holdere for div. utstyr. Det øvrige er ferdig. Oppføring av gapahuken påbegynnes vinteren Ellers nevner vi at våre lekeapparater/lekeplasser skal være i tilfredsstillende stand etter hva vi er kjent med. En del av tiltakene som ble vedtatt i sak 037/14 er utført og andre ikke. En del nyplantinger langs/ved nye parkeringsplasser må utsettes til plassene er helt ferdig opparbeidet, men gjennomføring av noe ble likevel gjennomført senhøstes. Utvidelse av antall lyspunkter utomhus Arbeidet er av ulike kapasitetsmessige årsaker dessverre ikke sluttført. Noe har likevel vært gjennomført i løpet av året. Nytt drifts- og administrasjonsbygg Igangsettingstillatelse ble gitt og byggeprosessen er godt i gang. Det er hovedsakelig rigg og drift som har skjedd på tomten i høst. Byggeprosessen blir fulgt tett ved ukentlige møter mellom entreprenør, byggherreombud, arkitekt, administrasjon og byggekomite. «Tett bygg» forventes i løpet av mai 2015 og bygget skal stå ferdig Nye garasjer Det er utført en god del geoteknisk arbeid på flere områder på H-feltet, og 3. partskontroll er utført. ulike tiltakene. Saken var forventet framlagt for styret i septembermøtet. Garasjeutvalget ønsker imidlertid saken behandlet i et eget styremøte med en forutgående befaring i området sammen med styret. Det er en «stor og tung» sak, som det er viktig at blir tilstrekkelig og tilfredsstillende belyst før en avgjørelse tas. Sluttbehandling i garasjeutvalget gjenstår før saken oversendes styret, noe vi håpet kunne la seg gjennomføre i løpet av året. Så har ikke skjedd, og av kapasitetsmessige årsaker i administrasjonen har dessverre arbeidet blitt utsatt. Rehabilitering (steinlegging) av inngangspartier (felt H) Arbeidet er sluttført. Arbeidene er kostnadsført i 2014, men refusjonskrav (ut for de som har fått betaling for å beholde stein, og inn for de som har bestilt ekstra stein) er ikke sluttført i Dette blir utført over nyttår, noe som medfører at noen utgifter og noen inntekter for prosjektet må kostnadsføres i Med dette er alle inngangspartier (både fellesinnganger og enkeltinnganger), med unntak av inngangspartier over fellesgarasjene blitt ferdig rehabilitert. De gjenstående blir rehabilitert samtidig med garasjeprosjektene. 11 Vi må se hele H-feltet under ett, fordi det er viktig å ivareta begge feltene kapasitetsmessig (antall parkeringsplasser). Arkitekt har utarbeidet enkle skisser over aktuelle tiltak på feltet og et grovt kostnadsoverslag til de

12 12 Utbedring av fellesgarasjer (H2) Arbeidet med ferdigstilling av fellesgarasje H2 er utført. Det ble i løpet av 2. kvartal utarbeidet en fremdriftsplan for ferdigstillelse av de resterende 18 fellesgarasjene. Denne ble godkjent i styremøte , sak 048/14. Valg av entreprenører ble godkjent på høsten, og det er inngått avtaler med de ulike entreprenørene. Beboerne er gitt foreløpig informasjon om arbeidene/oppstart, noe som for øvrig er planlagt påbegynt i 1. kvartal Rekkefølge i gjennomføringen vil være oppstart på D-feltet. Vi vil fortsette med F- og A-feltet slik at det vil være flere felt under arbeid samtidig i anleggsperioden. Fokus i dette prosjektet vil være kommunikasjon og sikkerhet for beboere. Utredning av støyplager (Utleirvegen) Styret behandlet i møte , sak 029/14 vedtak om ulike støyskjermingstiltak. Konsulenten har sendt inn byggemelding av tiltak i hht. vedtak i sak 029/14, og administrasjonen har søkt Statens vegvesen om etablering av fartshumper og støy- /og støvreduserende belegg langs Utleirvegen. Vi har fått positiv tilbakemelding på etablering av fartshumper etc, men det gjaldt kun i Utleir vegen utenfor området til Utleira skole. Disse er nå etablert (justeringer må imidlertid utføres til neste år). Svar på byggemeldingen gis forhåpentligvis på nyåret neste år. Rømningssikkerhet fra lavblokkene Arkitekten har levert et forslag som er under oppfølgning. Vi ser at det er noen bygg/ felt som har det svært trangt, slik at det er vanskelig for utrykningsbilene å komme til. Tilfredsstillende rømningsveier for disse må utredes. Etter brannen i desember har vi engasjert en konsulent for å bistå oss i saken. Miljømessige tiltak i feltene Arbeidet er utført i hht aktivitetsplanen, og mange av tiltakene er så og si sluttført. Her har også naboutvalgene gjort en flott jobb. Parkeringsplasser Arbeidet er utført i hht aktivitetsplanen, og ble ferdigstilt høsten Kun justering sett i forhold til to parkeringsplasser som ligger helt inntil fellesgarasjene på D-feltet gjenstår, men disse må sluttføres når fellesgarasjene ferdigstilles (sluttføres samtidig). I tillegg må noe beplantning og tilsåing utføres våren Utbedring av frittstående trapper Arbeidet er ferdig utført i hht aktivitetsplanen. I styremøte i sak 066/14 og 077/14 ble montering av ytterligere flere terrengtrapper godkjent, og arbeidet med disse trappene/ overbyggene ble sluttført i løpet av året. Budsjett 2015 Satser for andel felleskostnader og garasjeleie økes med 5 %. Satsene for varmeleie er basert på at budsjetterte varmekostnader dekkes fullt ut. Satsene økes i gjennomsnitt med 3,9 % i forhold til budsjetterte satser for De viktigste gebyrer er knyttet til rettsgebyret (R). Gebyret kan derfor endres i løpet av året i forhold til det beløp som er lagt til grunn i budsjettet. For 2015 er det lagt til grunn at rettsgebyret skal være i gjennomsnitt kr. 900,-. Pr er rettsgebyret kr. 860,-. Øvrige gebyrer holdes uforandret. Det er budsjettert med 95 eierskifter mot 80 i budsjettet for Prisen på kjøp av fjernvarme er budsjettert til 63,75 øre pr. kwh inkl. mva. mot 61,24 øre i budsjettet for Faktisk pris i 2014 var 68,20 øre. Det er budsjettert med et elektrisitetsforbruk på kwh i undersentraler og til fellesbelysning og på kwh i hovedvarmesentralen. Det er budsjettert med en kostnad på 98,50 øre pr. kwh. Det er budsjettert med 2,5 % økning i eiendomsskatt og kommunale avgifter sammenlignet med faktiske kostnader i 2014.

13 Borettslaget hadde frem til forsikringsavtale med Tryg Forsikring AS. Borettslaget er nå forsikret gjennom Sparebank 1 Forsikring. Vi har en egenandel på kr ,-. Det er budsjettert med 11 heltidsstillinger og 1 deltidsstilling. I tillegg er det budsjettert med renholder i Storstua og sommervikarer til å ivareta plenklipping. Det er avsatt midler til overtid, vaktordning og lønnsjusteringer. Pantelånsrenter er budsjettert på grunnlag av løpende lån i Husbanken og Danske Bank. Alle lån har flytende rente og det er benyttet en kalkulatorisk rentesats på 2,5 % for lån i Husbanken og 3,5 % for lån i Danske Bank. Mht. budsjettets talloppstilling vises til årsregnskapet for 2014 hvor budsjettall for så vel 2014 som 2015 er medtatt. Resultat og stilling Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. I 2014 ble det betalt kr ,- i avdrag på pantelån. Reduksjonen i borettslagets disponible midler i 2014 var kr ,-. En samlet oversikt over endringen i disponible midler i 2014 fremgår av note 2 til årsregnskapet. Borettslagets disponible midler ved utgangen av 2014 var kr ,-. Andelseierne hefter solidarisk for lagets fellesgjeld. Fortsatt drift Styret har vurdert at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er avlagt under den forutsetning. 13 Trondheim, Egil Burkeland Håkon M Worren Kari Morken Birgit Koxvig Roger Hagestuen Ragnhild Tiller Nils Olaf Berg Aasgeir Sørhøy Dag Kåre Estil Fredrik Slapø Snorre Glåmbu Henriette H Kvam forretningsfører

14 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Andel felleskostnader Garasjeleie Andre leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Gebyrinntekter Inntekter TVRisvollan Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader Styrehonorar Honorar representantskapet Andre godtgjørelser Avskrivninger 2, Elektrisk kraft Leie lokaler Kommunale avgifter Driftsutgifter egne lokaler Leie maskiner/utstyr Driftsutgifter boservice Vedlikehold Påkostninger Revisjonshonorar Andre fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon/porto Driftskostnader kjøretøyer Forsikringer Informasjon og velferdstiltak Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og kostn. Finansinntekter Finanskostnader Resultat av fin.innt- og -kostn Årsresultat Overføringer Overført opptjent egenkapital

15 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Note Faste eiendommer og anlegg 2, Kjøretøyer og maskinelt utstyr 2, Kontormaskiner og inventar 2, Andre driftsmidler 2, Finansielle anleggsmidler Aksjer i Risvollan Eiendom AS Fordring innglassing balkonger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Beholdning bingoblokker Beholdning portåpnere Fordringer Kundefordringer Restanser andel felleskostnader Påløpte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Finansielle omløpsmidler Likviditetfondsandeler (Nordea lan Rente - avsluttet) Kontanter og bankinnskudd Kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 EIENDELER Egenkapital Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Borettsinnskudd Pantegjeld 2, Depositum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter inkl. feriepenger Forskuddsbetalte felleskostnader Påløpte avdrag pantegjeld Påløpte renter pantegjeld Andre påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Trondheim, Egil Burkeland Håkon M Worren Kari Morken Birgit Koxvig Roger Hagestuen Ragnhild E. Tiller Nils O Berg Aasgeir Sørhøy Dag Kåre Estil Fredrik Slapø Snorre Glåmbu Henriette H. Kvam Forretningsfører

17 Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og god regnskapsskikk. Årsregnskapet for 2014 tilfredsstiller regnskapslovens regler om oppstilling av årsregnskap og tilleggskravene i «Forskrift om regnskap og årsberetning for borettslag av 30. juni 2005». Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig og kortsiktig gjeld er klassifisert i hht. nedbetalingstid. Gjeld som forutsettes innfridd i løpet av ett år, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives med skattemessige satser basert på saldoprinsippet. Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet med fradrag av betalte avdrag. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Tomten er oppført med anskaffelsesverdi Bygninger og utendørs anlegg er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for påkostninger. Aksjer er vurdert til opprinnelig kostpris. Varmeregnskapet Inntekter og kostnader vedr. varmeregnskapet er vist i eget vedlegg Varmeregnskap Note 2. Disponible midler A. Disponible midler fra foregående år B. Endring disponible midler 1. Årets resultat Anskaffelse kjøretøy og maskinelt utstyr Ordinære avskrivninger Låneopptak Avdrag pantegjeld Aktiverte påkostninger og ansk. anleggsmidler 0 6. Økt depositum Redusert fordringer innglassing balkonger Årets endring i disponible midler C. Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler pr Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

18 Note 3. Andre leieinntekter Utleie Storstua Utleie Ristunet Utleie tomt Utleie antenneplass Utleie strømuttak Sum andre leieinntekter Note 4. Andre inntekter Vaktmestertjenester Tillegg andel felleskostnad for innglassing av balkonger Refusjon for snøbrøyting fra Trondheim kommune Adm. forsikringsoppgjør Refusjon kabel-tv/bredbånd Indirekte kostnader varmeregnskapet Diverse inntekter Sum andre inntekter Note 5. Personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidsgivers andel av pensjonspremie Andel pensjonsytelser AFP Premie AFP, sluttvederlagsordn. og OU-fond Premie gr.livs-, ulykkes- og yrkesskadeforsikr Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær Kurs/opplæring Rekrutteringskostnader Gaver i arbeidsforhold Andre personalkostnader Sum personalkostnader Utbetalt lønn og lønnsmessige ytelser til daglig ledere kr ,-. Borettslaget har tariffestet tjenestepensjonsordning og oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Note 6. Styrehonorar Honorar utbetalt i 2014 for perioden Tilbakeført periodisert honorar pr Periodisert honorar pr Utgiftsførte styrehonorarer

19 Note 7. Honorar representantskapet Honorar utbetalt i 2014 for perioden Tilbakeført periodisert honorar pr Periodisert honorar pr Utgiftsførte honorar til representantskapet Note 8. Andre godtgjørelser Godtgjørelse naboutvalg Husstyret Ristunet 400 Valgkomiteen Medieutvalget Arbeidsutvalg nye garasjer Budsjettutvalget Støyutvalget 800 Arbeidsutvalg friområder Forhandlingsutvalget Arbeidsutvalg bygningsmessige tiltak Mål- og strategiutvalget Boligutvalget Arbeidsutvalg nytt administrasjonsbygg Renovasjonsutvalget Sum utbetalt i Tilbakeført periodisert møtegodtgjørelse pr Periodisert møtegodtgjørelse pr Sum møtegodtgjørelse tillitsvalgte Note 9. Driftsutgifter egne lokaler Andel driftsutgifter Høyblokka Vedlikehold Alarm og vakthold Renhold Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter egne lokaler Note 10. Vedlikehold Diverse vedlikehold Utgifter vårdugnader Ytterdører Vinduer Trematerialer/rehabilitering gavlvegger Malingsprodukter og vedlikeholdsbeising Bygningsartikler Følgeskader Drenering Asfaltering Sand og salt Varmeanlegg

20 Elektriske opplegg Vann og avløp Garasjeporter Vedlikehold Høyblokka Sikringstiltak lekeplasser Lyspærer/sikringer Matjord/sandkassesand Brannsluknings- og varslingsutstyr Taktekking Containersevice Rengjøring garasjer Fjerning av tagging 790 Trafikkbommer Utbedring felles adkomsttrapper Utskifting av sluk i leiligheter Utbedring av avløpsrør fra taksluk Asbestsanering Skilting P-plasser Utbedring mellom bygninger Sum vedlikehold Gjennomført vedlikehold vurderes som tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygnings-massen. Note 11. Påkostninger på bygg og anlegg Inntil 2014 Påløpt 2014 Etterisolering gavlvegger Utskifting av balkonger Rehabilitering av fasader Rehabilitering av inngangspartier Etterisolering og tekking av tak Rehabilitering av Høyblokka Utbedring fellesgarasjer Nybygg garasjer Utbedring frittstående garasjer Utskifting garasjeporter Oppgradering strømuttak i garasjer Montering av permanente El-uttak i feltene Renovasjonsordninger Innredning og tekniske anlegg kontorlokaler Trafikksikringstiltak Påkostninger varmeanlegget Måle- og overvåkningsutstyr varmeanlegget ENØK-tiltak Storstua Utbedring støttemurer Supplering utelys Utelager Utbedring drenering Informasjonsskilt i feltene Friarealer Parkeringsplasser

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer