KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS"

Transkript

1 VEDLEGG 1

2 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil 80 leiligheter hvorav 48 inngår i 1.salgstrinn. Megler EiendomsMegler 1 prosjektmegling forestår salg av leilighetene ved Rosfjord Brygge. Leilighetene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser, og det vil bli stilt nødvendige garantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utgangspunkt i NS 3427 blir benyttet og kopi av denne kan fås ved henvendelse til megler. Prisliste/arealer: Det er utarbeidet egen prisliste, som blant annet viser bruksareal (BRA) for hver leilighet. Leilighetene selges til faste priser og kjøper må fremlegge skriftlig finansieringsbevis. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Betalingsbetingelser: 10% innbetales innen 2 uker etter innfridd forbehold/signert kjøpekontrakt. Resterende del av kjøpesum inkl omkostninger betales ved overtakelse av leilighetene. Innbetaling skjer til meglers klientkonto: EiendomsMegler1, postboks Stavanger. Betalingen merkes med leilighetsnummer og navn på kjøper. Omkostninger Se prisliste. Det tas forbehold om endring av gebyrer. Statens Kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og en eventuell endring er kjøpers risiko og ansvar. Prisregulering: Kjøpesummen er fast for inngåtte kontrakter. Selgeren forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel. Finansiering: Sparebank 1 Sr-Bank kan tilby finansiering til kjøp av leilighet på Rosfjord Brygge. Seksjonering/sameie: Eiendommen er under seksjonering og det vil bli opprettet et sameie i forbindelse med overtakelsen. Evt. Overtakelse av fellesområder er ikke avklart. Videre drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Fellesutgifter: Månedlige fellesutgifter er anslått til ca. kr. 2400,- pr. enhet. (gjennomsnitt). Kontakt megler for mer informasjon. 2

3 Inkludert i fellesutgiftene vil være: - Vaktmester - Vedlikehold av fellesanlegg (brøyting, maling, plenklipping og annet vedlikeholdsarbeid) - Årlig storrengjøring - Vannavgift. - Drift av fellesanlegg - Bredbånd - Kanalpakke - El-kontroll, brannvarsler etc - Eventuell deler av møbelpakke - Tilgang til badeland (etter første året) Endelige fellesutgifter fastsettes av driftsselskap og forelegges sameiet så snart det er etablert. Kommunale avgifter blir av Lyngdal kommune fakturert hver enkelt seksjonseier. Selger forplikter seg til å betale løpende fellesutgifter for usolgte leiligheter. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven 23. Ferdigstillelse / overtakelse / brukstillatelse: Det beregnes en byggetid på ca. 18 måneder fra påbegynt betongarbeid. Det tas i denne forbindelse forbehold om at minst 60 % av leilighetenes totale verdi, fordelt på hvert byggetrinn, er solgt før byggearbeidet kan igangsettes. Overtagelsestidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforeretning skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger brukstillatelse/ferdigattest. Selger har ansvaret for å fremskaffe brukstillatelse. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/seksjonering/hjemmelsoverføring ikke er gjennomført. Leiligheten leveres i ryddet, rengjort og møblert stand. Regulering: Eiendommen er regulert til formål turistanlegg / næring, og kopi av reguleringsplanen med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Godkjent reguleringsplan foreligger. Utleieforpliktelse: Som en følge av reguleringen påhviler det kjøper av leilighetene en utleieplikt. Det er tilrettelagt for 2 utleiemodeller tilpasset kjøpernes behov mht. egenbruk og utleiefrekvens. For nærmere beskrivelse av de to alternativene som tilbys, henvises det til leieavtalen som er vedlegg til prospektet. Interessenter plikter å sette seg inn i betingelsene som fremkommer i leieavtalen. Garantileie: Selger tilbyr garanterte leieinntekter ved kjøp av leilighet i rekkene C og D og valg av utleiemodell «Aktiv utleie». For øvrig informasjon henvises det til leieavtalen. Heftelser: Seksjoneringsbegjæring vil tinglyses på hver enkelt seksjon. Det er lovbestemt panterett til sameiet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter/erklæringer/avtaler. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til megler. TV/Radio/Telefon/Data Det leveres kursopplegg for TV m/kanalpakke og internett. Det er ikke tillatt å installere eget antenne/parabol anlegg. Vei, vann, kloakk Privat veg. Offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 3

4 Parkering/bod: Inkludert i kjøpesummen er en biloppstillingsplass i p-kjeller. For øvrig vil det også være gjesteparkering i området. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å kunne fordele biloppstillingsplasser på et senere tidspunkt. Sportsboder leveres i p-kjeller for 2 roms leiligheter og i tilknytning til inngangsparti for 3 roms leiligheter. Utomhusarealer Utbygger plikter å opparbeide utomhusarealer og bryggeanlegg. Dersom utomhusarealer ikke er ferdig innen overtakelse stiller utbygger garanti for gjenstående arbeider. Forsikring: Entreprenør/utbygger holder leilighetsbygget forsikret i byggetiden. Etter overtakelse er forsikring av bygget sameiets ansvar. Hver eier er ansvarlig for innboforsikring. Båtplasser: Leilighetseier vil få tilbud om kjøp eller leie av båtplass i anlegget. Eie-, eller leieform er ikke avklart. Ligningsverdi: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Kjøpsbekreftelse: Leilighetene selges til faste priser og etter første mann til mølla prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse i henhold til prislisten er bindende for kjøper. Kjøpekontrakt Kjøper undertegner standard kjøpekontrakt og plikter å gjøre seg kjent med denne og dens vedlegg: 1) Salgsprospekt med vedlegg som bla. inneholder følgende: Plantegninger av leilighetstypene Leveransebeskrivelse Kjøpsinformasjon Prisliste med nummerering av leilighetene Kjøpsbekreftelse Reguleringskart med bestemmelser Leieavtaler Kjøpekontrakt 2) Øvrige vedlegg til kjøpekontrakt: Plan, snitt og fasadetegning Beskrivelse av kjøkkeninnredning Beskrivelse av baderomsinnredningen Grunnboksutskrift for hovedeiendommen Forslag til seksjonering og vedtekter for sameiet Rosfjord Brygge Kopi av Bustadoppføringslova Kopi av eierseksjonsloven Inventarliste Resalg/videresalg Eiendomsmegler 1 skal orienteres dersom leilighetene videreselges før ferdigstillelse/overtakelse. I det tilfellet resalg skjer før ferdigstillelse av leiligheten tilfaller et administrasjonsgebyr til Skomrak AS/ Eiendomsmegler 1 på kr ,-. 4

5 Valg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger Skomrak AS. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst. etc er utbyggers/selgers og Eiendomsmegler 1 s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom Eiendomsmegler 1 ikke blir valgt som megler. Diverse/forbehold/bustadoppføringslova: Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. d) det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, vegger eller avløp og vanntilførsel. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard og det endelige produkt. Mindre endringer som måtte bli funnet hensiktsmessige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. Norsk Standard NS Leilighetene leveres iht til TEK 10. 5

6 Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Selgers forbehold Planlagt rekkefølge for utbyggingen er byggetrinn A-B, deretter byggetrinn C-D. Selger tar forbehold om at 60 % av leilighetene i hvert byggetrinn er solgt innen for igangsetting av prosjektet. Selger vil gi kjøperne skriftlig melding så snart forbeholdet er innfridd. Avtalebetingelser/garantier/kjøpers undersøkelsesplikt Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger/utbygger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpetilbud/kontrakt. Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadloppføringslovas For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Skomrak AS stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslovas 12 og evt. 47. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale inngås. 6

7 LEILIGHETER 1. ETASJE 9450 Bad 6 m² Hall 8 m² Størrelse: BRA 63m Etasje: 1. etasje Utvendig bod: 5m i parkeringsanlegg m² Stue/kjøkken 26 m² Sov Sov 12 m² 7 m² Plan 1: D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0105 D0104 D0103 D0102 D0101 C0107 C0106 C0105 B0106 B0105 B0104 C0104 C0103 C0102 C0101 B0103 B0102 B0101 Leilighet: B0101 B0102 B0103 B0104 B0105 B0106 C0101 C0102 C0103 C0104 C0105 C0106 C D0101 D0102 D0103 D0104 D0105 7

8 LEILIGHETER 1. ETASJE RAD MOT SJØEN 9450 Bad 6 m² Hall 8 m² Størrelse: BRA 63m Etasje: 1. etasje Utvendig bod: 5m i parkeringsanlegg m² Stue/kjøkken 26 m² Sov Sov 12 m² 7 m² Plan 1: D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 A0106 A0105 A0104 A0103 A0102 A0101 Leilighet: A0101 A0102 A0103 A0104 A0105 A0106 8

9 LEILIGHETER 2. ETASJE 9450 Sov 10 m² 2 Størrelse: BRA 80m Etasje: 2. etasje Utvendig bod: 5m 2 Plan 1: Bad 6 m² 2 m² Stue/kjøkken 32 m² Hall 10 m² Sov 7 m² Sov 11 m² Balkong 14 m² D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0205 D0204 D0203 D0202 D0201 C0207 C0206 C0205 B0206 B0205 B0204 C0204 C0203 C0202 C0201 A0206 A0205 A0204 B0203 B0202 B0201 A0203 A0202 A0201 Leilighet: A0201 A0202 A0203 A0204 A0205 A0206 B0201 B0202 B0203 B0204 B0205 B0206 C0201 C0202 C0203 C0204 C0205 C0206 C0207 D0201 D0202 D0203 D0204 D0205 9

10 LEILIGHETER OVER 2 ETASJER 9450 Hall 9 m² 9450 Bad 4 m² Sov Sov 12 m² 8 m² 4850 Bad Sov 10 m² 9400 Stue 22 m² Stue/kjøkken 44 m² Sov 8 m² Sov 11 m² Balkong 14 m² Plan 02 1: Plan 01 1:150 D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m Størrelse: BRA 143m Etasje: 2 etasjer 2 Utvendig bod: 5m 2 PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0205 D0204 D0203 D0105 D0104 D0103 C0207 C0206 C0205 C0107 C0106 C0105 D0202 D0201 D0102 D0101 B0206 B0205 B0204 B0106 B0105 B0104 C0204 C0203 C0202 C0201 C0104 C0103 C0102 C0101 A0206 A0205 A0204 A0106 A0105 A0104 B0203 B0202 B0201 B0103 B0102 B0101 A0203 A0202 A0201 A0103 A0102 A0101 Leilighet: A0101/A0201 A0102/A0202 A0103/A0203 A0104/A0204 A0105/A0205 A0106/A0206 B0101/B0201 B0102/B0202 B0103/B0203 B0104/B0204 B0105/B0205 B0106/B0206 C0101/C0201 C0102/C0202 C0103/C0203 C0104/C0204 C0105/C0205 C0106/C0206 C0107/C0207 D0101/D0201 D0102/D0202 D0103/D0203 D0104 /D0204 D0105/D

11 2 LEILIGHETER SAMMEN 9450 Bad Sov 10 m² Sov Bad 10 m² 2 m² Hall 11 m² Hall 14 m² Sov 11 m² Sov 13 m² Sov 7 m² Stue/kjøkken 36 m² Stue/kjøkken 31 m² Balkong 14 m² Balkong 14 m² Plan 02 1:150 D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m Størrelse: BRA 160m Etasje: 2. etasje 2 Utvendig bod: 5m 2 PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0205 D0204 D0203 D0202 D0201 C0207 C0206 C0205 B0206 B0205 B0204 C0204 C0203 C0202 C0201 A0206 A0205 A0204 B0203 B0202 B0201 A0203 A0202 A0201 Leilighet: A0201/A0202 A0202/A0203 A0204/A0205 A0205/A0206 B0201/B0202 B0202/B0203 B0204/B0205 B0205/B0206 C0201/C0202 C0202/C0203 C0203/C0204 C0205/C0206 C0206/C0207 D0201/D0202 D0203/D0204 D0204 /D

12 PARKERING B MED BODER A B C Parkering 1027 m² HC 34 P-Plasser + 2 HC-Plass HC D E Rosfjord Brygge og Turistanlegg ARKITEKTKONTORET JoB AS PARKERING B 12

13 PARKERING C MED BODER A B C boder HC HC Parkering 877 m² 28 P-Plasser + 2 HC-PLASS Plan 01 1 : Rosfjord Brygge og Turistanlegg ARKITEKTKONTORET JoB AS PARKERING C MED BODER 13

14 Beskrivelse Leiligheter Himling Oppholdsrom har i hovedsak takhøyde på ca 240 cm med hvitmalt betonghimling. Deler av leiligheten kan få lavere takhøyde på grunn av tekniske installasjoner. Innboksing av kanaler i tak og på vegger kan forekomme. Innvendige vegger Sparklede gipsplater leveres med slett strie og ferdig malt ihht NCS fargesystem, beregnet til standardfarger etter arkitektens beskrivelse. Lette skillevegger i leilighetene utføres generelt med 70 mm stålstender og gipsplater, isolert med mineralull. Dører og dørlåser Inngangsdør til hver leilighet og innvendige dører i leilighetene leveres ferdig malt fra fabrikk ihht. arkitektens beskrivelse. Det installeres låssystem, slik at leilighetseiere kun benytter samme nøkkel til ytterdør og til sportsbod. Det leveres 3 stk nøkler til hver leilighet. Kjøkken, Bad & Garderober Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap er inkludert i leveransen. Detaljert løsning på kjøkken og bad vil foreligge når bygningsmessige detaljer er endelig avklart. Det leveres garderobeskap i hvit utførelse. Det leveres 90cm baderomsinnredning med underskap, 30cm overskap, speil og lysarmatur m/stikkontakt. Hvitevarer er inkludert i henhold til egen oversikt over møbler, inventar og utstyr. Bad/WC Det legges fliser på gulv og vegger. Leiligheten får sanitærinstallasjoner med vegghengte toaletter og dusj. Tørketrommel forutsettes med kondensator. i leilighet Leveres med parkett og malt slett strie på vegg. Gulv, listverk og dører Stue, kjøkken, soverom og entrè/hall leveres med 14 mm lamellparkett av eik på lyddempende underlag. Parketten leveres med matt lakk. Det leveres gulvlister i eik utførelse. Listverk for dører og vinduer leveres malt hvit i henhold til arkitektens beskrivelse. Innvendige dører leveres i hvit slett utførelse. 14

15 Tekniske Installasjoner Oppvarming, varmt tappevann og dusj Det blir installert varmekabler i bad. I stue kjøkken og soverom leveres ovner med nattsenking. Oppvarming av varmt vann besørges av felles berederanlegg med varmepumpe. Forbruk avregnes på felles måler og fordeles mellom leilighetene. TV/Radio/Telefon/Data Det leveres kursopplegg for TV m/kanalpakke og internett. Brannvarsling Det blir montert sprinkleranlegg og røykvarslere i henhold til gjeldende forskrifter. Ventilasjonsanlegg Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmeveksler/varmegjenvinning. Elektrisk anlegg Det installeres elektrisk anlegg til brytere, lyspunkter, stikkontakter med mer. Alt strømforbruk i fellesarealer, garasje, boder etc. registreres på felles måler og fordeles på arealene etter en omforent fordelingsnøkkel. Plassering av elektriske punkter utarbeides av elektriker. Det leveres takbelysning i alle rom. Innredning og utstyr Leilighetene leveres komplett med hvitevarer, møbler, tallerkener/bestikk m.m. (12 personer) og øvrig utstyr/inventar i henhold til egen oversikt. Diverse Det tas forbehold om diverse arkitektoniske og tekniske tilpasninger som kan avvike i forhold til tegninger. Eksempelvis tekniske sjakter for ventilasjonsanlegg, elektriske føringer og innlegging av avløpsrør. 15

16 Ustyrliste Rosfjord Brygge: Kjøkken Diverse utstyr/ møbler 12 middagstallerken 12 frokosttallerken 12 suppeskåler 1 sausnebb 3 potetskål 1 serveringsfat 1 serveringsfat 6 eggeglass 12 rødvinsglass 12 vannglass 12 hvitvinsglass 12 kniv 12 gaffel 12 dessertskje 12 suppeskje 1 suppeøse 2 potetskje 1 salatbestikk 1 brødkniv 1 kokkekniv 1 rotkniv 1 stekespade 1 potetskreller 1 saks 2 sleiv 2 visp 1 boksåpner 1 vinåpner 1 stekepanne 2 gryte liten 1 gyte mellom 1 gryte stor 1 lysestake 1 vannkoker 1 kaffetrakter 1 støvsuger evt. sentralstøvsuger 1 feiekost ute 1 feiekost/brett inne 1 bøtte 1 langkost 1 tørkestativ 1 vaskemaskin 1 tørketrommel Sofa 2 lenestoler kjøkken/spisebord kjøkkenstoler Sofagruppe ute garderobeskap i henhold til tegninger på soverom lamper i hele leiligheten TV 16

17 17

18 OMRÅDEREGULERING ROSFJORD BRYGGE OG TURISTANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: revidert Bestemmelsenes dato: revidert Saksbehandling Behandling Dato Sak Sign. Melding om planarbeid RM Behandlet 1. gang i hovedutvalg for miljø, plan og drift /10 TL Utlagt til offentlig ettersyn Behandlet 2. gang i hovedutvalg for miljø, plan og drift Behandlet av Lyngdal kommunestyre /11 SEW Behandlet av hovedutvalg for miljø, plan og drift /11 SEW Behandlet av Lyngdal kommunstyre /11 SEW Behandlet av Lyngdal kommunestyre /11 SEW GENERELT 1.1Disse bestemmelser gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Området disponeres til følgende formål iflg. plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg nr. 1: boligbebyggelse fritidsbebyggelse turistanlegg post/renovasjon kombinert fritidsbebyggelse/turistanlegg kombinert boligbebyggelse/turistanlegg AB1 AF01 AF11 AUH1 AUH2 ARA1 AKomb1 Akomb2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nr. 2: offentlig kjøreveg o_sv1 o_sv2 felles kjøreveg f_sv3 f_sv5 gang-/sykkelveg SGS1 SGS2 annen veggrunn tekniske anlegg - Grønnstruktur nr. 3: strandpromenade friområde badestrand kombinert brygge/strandpromenade Bruk og vern av sjø og vassdrag nr. 6: ferdsel småbåthavn friluftsområdet badeområde GTV1 GTV2 GF1 GF8 GB1 GKomb1 VAFE1 VASV1 VASV3 VAFOS1 VABAD1 18

19 1.3 Følgende hensynssoner er avsatt på plankartet med særskilte bestemmelser iflg. plan- og bygningslovens 12-6: Sikringssoner frisikt H140_01 Faresoner Ras- og skredfare Høyspenningsanlegg Infrastruktursoner hovedvannledning H310_11-16 H370_18 H410_02 Sone med angitte særlige hensyn hensyn grønnstruktur H540_03 hensyn landskap H550_04, 05 bevaring kulturminner H570_ 06 Båndleggingssone båndlegging kulturminner H730_07, 08 Gjennomføringssone krav om detaljregulering H810_09, 10 FELLESBESTEMMELSER Situasjonsplan 2.1 Detaljert situasjonsplan skal vedlegges søknad om rammetillatelse/tillatelse til tiltak. Planen skal være målsatt og vise bebyggelse og utomhusanlegg. Kommunen kan dessuten kreve annen dokumentasjon som snitt, terrengmodell, sol-/skyggediagram, perspektivtegninger, fasadeoppriss mv. Parkering 2.2 For næringsbebyggelse skal parkeringsdekningen tilsvare minst 1,0 fast plass pr. boenhet, samt minst 0,25 plasser pr. enhet i fellesanlegg (i p-kjeller eller i det fri) beregnet for besøkende. For bolig- og fritidsbebyggelse skal parkeringsdekningen minst tilsvare 2,0 plasser pr. boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Parkeringsplasser i det fri medregnes i utnyttelsesgraden med 18 m² pr. plass iht. kravet i første avsnitt. Utomhusområder 2.3 Utomhusanlegg og friområder som forutsettes tilrettelagt skal opparbeides med god teknisk standard og estetisk og høy miljømessig kvalitet. Skjæringer, fyllinger og forstøtningsmurer skal ha en sammenhengende og enhetlig utførelse. Skjæringer skal ha en maks helning på 10:1, Fyllinger skal ha en maks helning på maks 1:1,5. Forstøtningsmurer skal fortrinnsvis utføres i naturstein. Post og renovasjon 2.4 Ved søknad om rammetillatelse/tillatelse til tiltak må det redegjøres for fellesløsninger for post og renovasjon. Løsninger for innsamling av renovasjon skal være godkjent av renovasjonsselskapet. Forurensing 2.5 Ved utfylling, mudring og andre tiltak i sjøbunnen og ved utgraving på land må grunnen undersøkes for mulig forurensing. Plan for fjerning og/eller sikring av eventuelle forurensede sedimenter og grunnmasser og for kontroll/ oppfølging i gjennomføringsfasen, skal godkjennes av forurensingsmyndighetene. Skisseprosjekt 2.6 Skisseprosjekt som følger med som vedlegg til reguleringsplanen ved behandling i kommunestyret, skal legges til grunn for videre planlegging og gjennomføring av områdene. 19

20 Grønnstrukturområdene 2.7 Eierform og ansvar for drift og vedlikehold, krav til rekkefølge og tidspunkt for gjennomføring/ ferdigstillelse og evt. overdragelse til kommunen (utover de vilkår som er gitt i rekkefølgebestemmelsene til planen) fastsettes i eventuell utbyggingsavtale. I fortsettelsen av strandpromenaden GTV1, skal det reguleres anlegges en sti frem til VAFOS1. Stien opparbeides på en terrengforsvarlig måte. Stien skal være tilgjengelig for allmennheten, og dette blir gitt informasjon om ved skiltning. Universell utforming 2.8 Friområder og områder som skal tilrettelegges for allmennheten skal ha universell tilgjengelighet og utforming utover de minstekrav som er fastsatt i byggteknisk forskrift, når dette er mulig uten store terrenginngrep. Jfr. punkt 3.5. Springflo 2.9 Beboelsesrom må ikke plasseres lavere enn kote +2,3. Radongass 2.10 Målinger/registreringer av radongass må utføres i forbindelse med utbygging. I søknaden om rammetillatelse må det redegjøres for måleresultater og evt. avbørtende tiltak. Alternativt må bygning beregnet for beboelse og opphold må sikres mot radongass med godkjent duk/sperre mot undergrunnen. Byggegrunn 2.11 Det må sikres at byggegrunn har tilstrekkelig stabilitet og bæreevne. Skjæringer og fyllinger som etableres i forbindelse med utbyggingen må utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare for ras eller utglidning. Støy 2.12 I støyutsatte områder skal det ved søknad om rammetillatelse foreligge beregninger av trafikkstøy. Eventuelle avskjermingstiltak må vises/dokumenteres i søknaden. Avkjørsler fra offentlig vei 2.13 Avkjørsler fra offentlig vei skal plasseres som vist på plankartet. Utforming og stigningsforhold skal tilfredsstille kravene i vegvesenets vegnormaler. Tekniske anlegg 2.14 Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Strømforsyning, telefon, data mv. skal fremføres i jordkabel. Alle fellesanlegg for vann, avløp, overvann, strømforsyning, telefon mv. må planlegges slik at løsningene er tilpasset og dimensjonert for hele det området som det er naturlig og hensiktsmessig å se under ett i forbindelse med etablering av ny teknisk infrastruktur. Grøftetraséer og tekniske anlegg skal på en mest mulig effektiv og rasjonell måte kunne betjene alle områder som skal bygges ut iht. reguleringsplanen, uavhengig av eiendomsforhold og utbyggingsrekkefølge. For byggeområdene skal det utarbeides en helhetlig teknisk plan, som gir en samlet oversikt over tekniske anlegg innenfor planområdet. Alle delområder innenfor planområdet har plikt til å legge til rette for at tilstøtende delområder kan kople seg på tekniske hovedanlegg innenfor området, og det skal gis rett for delområder til å kople seg på tekniske anlegg i samsvar med reguleringsplanen. Det økonomiske oppgjøret tas av partene i delområdene. Serviceanlegg 2.15 Servicekai, utsettingsrampe og anlegg for drivstoffpåfylling er ikke tillatt innenfor planområdet. 20

21 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse AB1 3.1 Området nyttes til boligformål innenfor plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Bebyggelsen kan ikke utvides nærmere sjøen enn angitt med byggegrense (100-metersbeltet). Fritidsbebyggelse AF01 AF Bebyggelse innenfor samme delområde/gruppe skal tilstrebes en enhetlig arkitektur og form. Ved utforming og plassering av bebyggelsen skal utsiktsforhold og muligheter for å etablere avskjermede og solrike uteplasser ivaretas for alle tomtene. Bebyggelse, anlegg og tomteopparbeidelse skal tilpasses det stigende terrenget og de nivåforskjeller som utbyggingen etablerer. Maksimalt tillatt bebygd areal på hver tomt er 25 %BYA. For bebyggelse med saltak skal mønehøyden ikke overstige 6,2 meter. Takvinkelen skal ikke overstige 42 grader. For bebyggelse med flate tak/pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 5,0 meter. For bebyggelse med saltak og underetasje skal mønehøyden ikke overstige 9,2 meter. For bebyggelse med flate tak/pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter. Gesimshøyde på inntil 8,0 m og mønehøyde på inntil 9,2 m, kan bare tillates dersom tomt og omgivelser tilsier denne byggehøyden. Kommunen skal i hvert tilfelle godkjenne at tomten kan bebygges med denne høyden. Ellers gjelder øvrige byggehøyder. Del av bygning som blir liggende nærmere enn 4,0 meter fra grense mot nabotomt, må brannsikres iht. kravene i byggteknisk forskrift. Dersom tomteinndeling m/tilhørende byggegrenser som vist i områdereguleringen fravikes i vesentlig grad, må angjeldende område tas opp til detaljregulering etter pbl Planens omfang avklares med Lyngdal kommune. Detaljreguleringen skal vise ny tomteinndeling, atkomst og parkering, bebyggelse med bestemmelser om utforming/ arkitektur, takform og høyde, terrengbearbeiding, forstøtningsmurer mv. Fritidsbebyggelse AF Godkjent detaljregulering etter pbl skal ligge til grunn for utbygging av området. I detaljreguleringen fastsettes tomteinndeling, plassering og utforming av bebyggelsen, tillatt bygningshøyde, utnyttelsesgrad, atkomst og parkering, fellesområder mv. Området skal ha atkomst fra vei f_sv3 som vist på plankartet. Turistanlegg AUH1 3.4 Området nyttes til turistanlegg med boenheter og tilhørende servicebygninger og anlegg. Det skal drives kontinuerlig utleievirksomhet i samsvar med kommunedelplanen for sentrum. Utleieperioden skal tilsvare minimum 9 måneder pr. år fordelt med minimum 4,5 måneder pr. halvår. Virksomheten skal organiseres og drives som næringsvirksomhet i felles drift. Utparsellering av tomter eller bortfeste er ikke tillatt. Området er inndelt med byggegrenser med ulike tillatte bygningshøyder i koteverdi ( m.b. ). Bebyggelsen kan ha saltak, flate tak eller pulttak. Tillatt bygningshøyde angir møne på bebyggelse med saltak høyeste gesims på bebyggelse med flate tak eller pulttak. Frittliggende bebyggelse lengst vest, mot VAFOS1, skal utformes med material og fargevalg, slik at bebyggelsen blir minst mulig eksponert i landskapet. Kommunen godkjenner tiltaket ut fra disse forutsetningene. For rekkebebyggelsen i den midtre delen av området skal maks. høyde over ferdig opparbeidet terreng ikke overstige 6,5 meter. For bebyggelsen langs fylkesveien mot øst kan høyden over ferdig opparbeidet terreng opptrappes gradvis fra maks 6,5 meter i nord til maks 15,5 meter i syd. For bebyggelsen mot vest kan maks. høyde være 6,0 meter. Tillatt utnyttelsesgrad beregnes av byggeområdets totale areal. Areal for parkeringsanlegg under bakken/delvis under bakken (regulert i eget kartvindu) kan utnyttes 100 % (%BYA = 100 %). Minst 75 % av uteområdene som skal opparbeides med universell utforming. Felles gangbaner må ha ledelinjer og tilrettelegges terskelfritt for rullestolbrukere. Forbindelse mellom delområder på ulike nivåer kan skje via innvendig 21

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,-

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,- KJERRBERGGRENDA Eneboliger Med prosjekt nr. Boligadresse Kjerrberghøyden 4051 Sola Ca.bra i kvm. Ca. p - rom kvm. Ca. tomteareal Salgspris kr. Salgspris m/ omkostninger Nr. 18 Gnr. 32 Bnr. 1210 Nr. 1 187

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Stokkavannet Platå Prisliste Dato: 05.6.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Enebolig 3 285 m² 527 m² 5 226.4 m² 50 m² kr 126 256 Solgt Enebolig 4 286 m² 439 m² 5 229.4 m² 50 m² kr 126

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet B8, 9 Rekkehus - med egen carport og balkonger på begge sidene Bolig nr. Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Tomt 27 123 kvm 114 kvm ca 204 kvm 4 825

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt Sandsgård B7 Prisliste Dato: 06.12.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B7 B7-1 122.5 m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B7-2 96 m² 104 m² 2 Solgt Rekkehus B7 B7-3 96 m² 104 m² 2 Solgt

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Sandsgård B8 Prisliste Dato: 27.9.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig B8 Sandsgårdveien 37 187 m² 285 m² 3 kr 51 256 kr 5 590 000 Enebolig B8 Sandsgårdveien 35 187 m² 237 m² 3 kr

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Bolig Tomt Ca. BRA m 2 Ca. P.rom m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status B15 Moldberget 31 289 m2 173 m2 169 m2 4 937 000,- 4.978.000,- B17 Moldberget

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 03.12.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 19 296 Solgt Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 12 196 Solgt Leilighet

Detaljer

Sandnes: Hovemarka, leiligheter

Sandnes: Hovemarka, leiligheter Sandnes: Hovemarka, leiligheter Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 1 1-A 76 m² 2 kr 2 990 000 Leilighet Bygg 1 1-B 76 m² 2 kr 3 190 000 Leilighet Bygg 1 1-C 76 m² 2 kr

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 02.9.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 7 990 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 Reservert Alle

Detaljer

Kjøpesum. uten innredet loft. Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240 m² 19 m2 5 m2 Solgt!

Kjøpesum. uten innredet loft. Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 * ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet loft Inkl. innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240

Detaljer

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus Dato: 23.09.15 PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus BK 9 Bolig nr. Adresse Ca. BRA Antall etasjer Carport og utv.bod Salgspris klar for egeninnsats Salgspris inkl. omkost. 1 Konvallveien 1 81,9 2 Ja 2 998 000

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hana, Åsveien Prisliste Dato: 09.10.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-A 124 m² 3 114 m² kr 25 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg1-B 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet

Detaljer

TYTTEBÆRSTIEN. 3 eneboliger. Tomt (ca)

TYTTEBÆRSTIEN. 3 eneboliger. Tomt (ca) TYTTEBÆRSTIEN 3 eneboliger Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostning er Status Tyttebærstien 29 166 m2 161 m2 ca 515 m2 4 5 840 000,- 5 898 756,- Tyttebærstien 31

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bolig G3 B 4 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bogafjell G3, delfelt B 4. Blåbærstien. 5 stk moderne boliger i rekke over 2 plan - 3 solgt BRA ca m² Tomt ca m² Omkostninger totalt *Kjøpesum klar for maler

Detaljer

TAUMARKA B2 - REKKEHUS

TAUMARKA B2 - REKKEHUS Dato: 15.09.2015 TAUMARKA B2 - REKKEHUS Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom Salgspris Salgspris inkl. omkost. Nøkkelferdig (eks. hvitevarer) inkl alle omkostninger 1 Rekkehus 113,4 4 Kr. 2 875 000 Kr. 2 891

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr Solgt Hana, Åsveien Prisliste Dato: 22.11.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr 23 426 Solgt Omkostninger

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

Sandnes: Frøyerbakken

Sandnes: Frøyerbakken Sandnes: Frøyerbakken Prisliste Dato: 12.2.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig Frøyerbakken 11 198 m² 409 m² 3 127 m² kr 5 850 000 Enebolig Frøyerbakken 13 198 m² 460 m² 3 126 m² kr 5

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Harestadvika - eneboliger i rekke

Harestadvika - eneboliger i rekke Harestadvika - eneboliger i rekke Prisliste Dato: 04.5.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Enebolig i rekke BKS2 Skiftesvikveien 61 148 m² 4 Solgt Enebolig i rekke BKS2 Skiftesvikveien 63 148 m² 4 kr 5 550

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.05.2015 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkerin g i p- kjeller ** Stipulert Husbank *Netto pr. mnd. H 0101 Leilighet

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Harestadvika Prisliste Dato: 25.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet BB1 101 Skiftesvikveien 23 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 102 Skiftesvikveien 25 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 103 Skiftesvikveien

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Status Omkostninger 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000 3.554.706 3.02 73,5 69,8 9,6 3.490.000

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 20.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 8 290 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 kr NaN Alle arealer

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 28.12.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Sandnes: Solaveien 36B og 36C

Sandnes: Solaveien 36B og 36C Sandnes: Solaveien 36B og 36C Prisliste Dato: 07.3.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig 36B 183 m² 346 m² 4 168 m² kr 6 590 000 Enebolig 36C 181 m² 380 m² 4 167 m² kr 6 590 000 Alle arealer

Detaljer

PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6

PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6 Dato: 24.04.2015 PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6 Bolig nr. Type Ca. BRA Sover om Salgspris nøkkelferdig bolig (eks. hvitevarer) Salgspris inkl. omkostninger og tilkobling fjernvarme Status B.13 16/390

Detaljer

Harestadvika - eneboliger

Harestadvika - eneboliger Harestadvika - eneboliger Prisliste Dato: 09.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Enebolig BF1 Skiftesvikveien 75 157 m² 3 Solgt Enebolig BF1 Skiftesvikveien 77 157 m² 3 kr 6 940 000 Enebolig BF1 Skiftesvikveien

Detaljer