KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS"

Transkript

1 VEDLEGG 1

2 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil 80 leiligheter hvorav 48 inngår i 1.salgstrinn. Megler EiendomsMegler 1 prosjektmegling forestår salg av leilighetene ved Rosfjord Brygge. Leilighetene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser, og det vil bli stilt nødvendige garantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utgangspunkt i NS 3427 blir benyttet og kopi av denne kan fås ved henvendelse til megler. Prisliste/arealer: Det er utarbeidet egen prisliste, som blant annet viser bruksareal (BRA) for hver leilighet. Leilighetene selges til faste priser og kjøper må fremlegge skriftlig finansieringsbevis. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Betalingsbetingelser: 10% innbetales innen 2 uker etter innfridd forbehold/signert kjøpekontrakt. Resterende del av kjøpesum inkl omkostninger betales ved overtakelse av leilighetene. Innbetaling skjer til meglers klientkonto: EiendomsMegler1, postboks Stavanger. Betalingen merkes med leilighetsnummer og navn på kjøper. Omkostninger Se prisliste. Det tas forbehold om endring av gebyrer. Statens Kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og en eventuell endring er kjøpers risiko og ansvar. Prisregulering: Kjøpesummen er fast for inngåtte kontrakter. Selgeren forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel. Finansiering: Sparebank 1 Sr-Bank kan tilby finansiering til kjøp av leilighet på Rosfjord Brygge. Seksjonering/sameie: Eiendommen er under seksjonering og det vil bli opprettet et sameie i forbindelse med overtakelsen. Evt. Overtakelse av fellesområder er ikke avklart. Videre drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Fellesutgifter: Månedlige fellesutgifter er anslått til ca. kr. 2400,- pr. enhet. (gjennomsnitt). Kontakt megler for mer informasjon. 2

3 Inkludert i fellesutgiftene vil være: - Vaktmester - Vedlikehold av fellesanlegg (brøyting, maling, plenklipping og annet vedlikeholdsarbeid) - Årlig storrengjøring - Vannavgift. - Drift av fellesanlegg - Bredbånd - Kanalpakke - El-kontroll, brannvarsler etc - Eventuell deler av møbelpakke - Tilgang til badeland (etter første året) Endelige fellesutgifter fastsettes av driftsselskap og forelegges sameiet så snart det er etablert. Kommunale avgifter blir av Lyngdal kommune fakturert hver enkelt seksjonseier. Selger forplikter seg til å betale løpende fellesutgifter for usolgte leiligheter. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven 23. Ferdigstillelse / overtakelse / brukstillatelse: Det beregnes en byggetid på ca. 18 måneder fra påbegynt betongarbeid. Det tas i denne forbindelse forbehold om at minst 60 % av leilighetenes totale verdi, fordelt på hvert byggetrinn, er solgt før byggearbeidet kan igangsettes. Overtagelsestidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforeretning skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger brukstillatelse/ferdigattest. Selger har ansvaret for å fremskaffe brukstillatelse. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/seksjonering/hjemmelsoverføring ikke er gjennomført. Leiligheten leveres i ryddet, rengjort og møblert stand. Regulering: Eiendommen er regulert til formål turistanlegg / næring, og kopi av reguleringsplanen med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Godkjent reguleringsplan foreligger. Utleieforpliktelse: Som en følge av reguleringen påhviler det kjøper av leilighetene en utleieplikt. Det er tilrettelagt for 2 utleiemodeller tilpasset kjøpernes behov mht. egenbruk og utleiefrekvens. For nærmere beskrivelse av de to alternativene som tilbys, henvises det til leieavtalen som er vedlegg til prospektet. Interessenter plikter å sette seg inn i betingelsene som fremkommer i leieavtalen. Garantileie: Selger tilbyr garanterte leieinntekter ved kjøp av leilighet i rekkene C og D og valg av utleiemodell «Aktiv utleie». For øvrig informasjon henvises det til leieavtalen. Heftelser: Seksjoneringsbegjæring vil tinglyses på hver enkelt seksjon. Det er lovbestemt panterett til sameiet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter/erklæringer/avtaler. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til megler. TV/Radio/Telefon/Data Det leveres kursopplegg for TV m/kanalpakke og internett. Det er ikke tillatt å installere eget antenne/parabol anlegg. Vei, vann, kloakk Privat veg. Offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 3

4 Parkering/bod: Inkludert i kjøpesummen er en biloppstillingsplass i p-kjeller. For øvrig vil det også være gjesteparkering i området. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å kunne fordele biloppstillingsplasser på et senere tidspunkt. Sportsboder leveres i p-kjeller for 2 roms leiligheter og i tilknytning til inngangsparti for 3 roms leiligheter. Utomhusarealer Utbygger plikter å opparbeide utomhusarealer og bryggeanlegg. Dersom utomhusarealer ikke er ferdig innen overtakelse stiller utbygger garanti for gjenstående arbeider. Forsikring: Entreprenør/utbygger holder leilighetsbygget forsikret i byggetiden. Etter overtakelse er forsikring av bygget sameiets ansvar. Hver eier er ansvarlig for innboforsikring. Båtplasser: Leilighetseier vil få tilbud om kjøp eller leie av båtplass i anlegget. Eie-, eller leieform er ikke avklart. Ligningsverdi: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Kjøpsbekreftelse: Leilighetene selges til faste priser og etter første mann til mølla prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse i henhold til prislisten er bindende for kjøper. Kjøpekontrakt Kjøper undertegner standard kjøpekontrakt og plikter å gjøre seg kjent med denne og dens vedlegg: 1) Salgsprospekt med vedlegg som bla. inneholder følgende: Plantegninger av leilighetstypene Leveransebeskrivelse Kjøpsinformasjon Prisliste med nummerering av leilighetene Kjøpsbekreftelse Reguleringskart med bestemmelser Leieavtaler Kjøpekontrakt 2) Øvrige vedlegg til kjøpekontrakt: Plan, snitt og fasadetegning Beskrivelse av kjøkkeninnredning Beskrivelse av baderomsinnredningen Grunnboksutskrift for hovedeiendommen Forslag til seksjonering og vedtekter for sameiet Rosfjord Brygge Kopi av Bustadoppføringslova Kopi av eierseksjonsloven Inventarliste Resalg/videresalg Eiendomsmegler 1 skal orienteres dersom leilighetene videreselges før ferdigstillelse/overtakelse. I det tilfellet resalg skjer før ferdigstillelse av leiligheten tilfaller et administrasjonsgebyr til Skomrak AS/ Eiendomsmegler 1 på kr ,-. 4

5 Valg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger Skomrak AS. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst. etc er utbyggers/selgers og Eiendomsmegler 1 s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom Eiendomsmegler 1 ikke blir valgt som megler. Diverse/forbehold/bustadoppføringslova: Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. d) det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, vegger eller avløp og vanntilførsel. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard og det endelige produkt. Mindre endringer som måtte bli funnet hensiktsmessige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. Norsk Standard NS Leilighetene leveres iht til TEK 10. 5

6 Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Selgers forbehold Planlagt rekkefølge for utbyggingen er byggetrinn A-B, deretter byggetrinn C-D. Selger tar forbehold om at 60 % av leilighetene i hvert byggetrinn er solgt innen for igangsetting av prosjektet. Selger vil gi kjøperne skriftlig melding så snart forbeholdet er innfridd. Avtalebetingelser/garantier/kjøpers undersøkelsesplikt Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger/utbygger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpetilbud/kontrakt. Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadloppføringslovas For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Skomrak AS stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslovas 12 og evt. 47. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale inngås. 6

7 LEILIGHETER 1. ETASJE 9450 Bad 6 m² Hall 8 m² Størrelse: BRA 63m Etasje: 1. etasje Utvendig bod: 5m i parkeringsanlegg m² Stue/kjøkken 26 m² Sov Sov 12 m² 7 m² Plan 1: D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0105 D0104 D0103 D0102 D0101 C0107 C0106 C0105 B0106 B0105 B0104 C0104 C0103 C0102 C0101 B0103 B0102 B0101 Leilighet: B0101 B0102 B0103 B0104 B0105 B0106 C0101 C0102 C0103 C0104 C0105 C0106 C D0101 D0102 D0103 D0104 D0105 7

8 LEILIGHETER 1. ETASJE RAD MOT SJØEN 9450 Bad 6 m² Hall 8 m² Størrelse: BRA 63m Etasje: 1. etasje Utvendig bod: 5m i parkeringsanlegg m² Stue/kjøkken 26 m² Sov Sov 12 m² 7 m² Plan 1: D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 A0106 A0105 A0104 A0103 A0102 A0101 Leilighet: A0101 A0102 A0103 A0104 A0105 A0106 8

9 LEILIGHETER 2. ETASJE 9450 Sov 10 m² 2 Størrelse: BRA 80m Etasje: 2. etasje Utvendig bod: 5m 2 Plan 1: Bad 6 m² 2 m² Stue/kjøkken 32 m² Hall 10 m² Sov 7 m² Sov 11 m² Balkong 14 m² D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0205 D0204 D0203 D0202 D0201 C0207 C0206 C0205 B0206 B0205 B0204 C0204 C0203 C0202 C0201 A0206 A0205 A0204 B0203 B0202 B0201 A0203 A0202 A0201 Leilighet: A0201 A0202 A0203 A0204 A0205 A0206 B0201 B0202 B0203 B0204 B0205 B0206 C0201 C0202 C0203 C0204 C0205 C0206 C0207 D0201 D0202 D0203 D0204 D0205 9

10 LEILIGHETER OVER 2 ETASJER 9450 Hall 9 m² 9450 Bad 4 m² Sov Sov 12 m² 8 m² 4850 Bad Sov 10 m² 9400 Stue 22 m² Stue/kjøkken 44 m² Sov 8 m² Sov 11 m² Balkong 14 m² Plan 02 1: Plan 01 1:150 D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m Størrelse: BRA 143m Etasje: 2 etasjer 2 Utvendig bod: 5m 2 PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0205 D0204 D0203 D0105 D0104 D0103 C0207 C0206 C0205 C0107 C0106 C0105 D0202 D0201 D0102 D0101 B0206 B0205 B0204 B0106 B0105 B0104 C0204 C0203 C0202 C0201 C0104 C0103 C0102 C0101 A0206 A0205 A0204 A0106 A0105 A0104 B0203 B0202 B0201 B0103 B0102 B0101 A0203 A0202 A0201 A0103 A0102 A0101 Leilighet: A0101/A0201 A0102/A0202 A0103/A0203 A0104/A0204 A0105/A0205 A0106/A0206 B0101/B0201 B0102/B0202 B0103/B0203 B0104/B0204 B0105/B0205 B0106/B0206 C0101/C0201 C0102/C0202 C0103/C0203 C0104/C0204 C0105/C0205 C0106/C0206 C0107/C0207 D0101/D0201 D0102/D0202 D0103/D0203 D0104 /D0204 D0105/D

11 2 LEILIGHETER SAMMEN 9450 Bad Sov 10 m² Sov Bad 10 m² 2 m² Hall 11 m² Hall 14 m² Sov 11 m² Sov 13 m² Sov 7 m² Stue/kjøkken 36 m² Stue/kjøkken 31 m² Balkong 14 m² Balkong 14 m² Plan 02 1:150 D m D m TILGANG TIL TUN TUN C C m +15m Størrelse: BRA 160m Etasje: 2. etasje 2 Utvendig bod: 5m 2 PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN B m B m PARKERING OG BOD + TILGANG TIL TUN TUN A m A m BRYGGE +2m +1m SJØ +0 D0205 D0204 D0203 D0202 D0201 C0207 C0206 C0205 B0206 B0205 B0204 C0204 C0203 C0202 C0201 A0206 A0205 A0204 B0203 B0202 B0201 A0203 A0202 A0201 Leilighet: A0201/A0202 A0202/A0203 A0204/A0205 A0205/A0206 B0201/B0202 B0202/B0203 B0204/B0205 B0205/B0206 C0201/C0202 C0202/C0203 C0203/C0204 C0205/C0206 C0206/C0207 D0201/D0202 D0203/D0204 D0204 /D

12 PARKERING B MED BODER A B C Parkering 1027 m² HC 34 P-Plasser + 2 HC-Plass HC D E Rosfjord Brygge og Turistanlegg ARKITEKTKONTORET JoB AS PARKERING B 12

13 PARKERING C MED BODER A B C boder HC HC Parkering 877 m² 28 P-Plasser + 2 HC-PLASS Plan 01 1 : Rosfjord Brygge og Turistanlegg ARKITEKTKONTORET JoB AS PARKERING C MED BODER 13

14 Beskrivelse Leiligheter Himling Oppholdsrom har i hovedsak takhøyde på ca 240 cm med hvitmalt betonghimling. Deler av leiligheten kan få lavere takhøyde på grunn av tekniske installasjoner. Innboksing av kanaler i tak og på vegger kan forekomme. Innvendige vegger Sparklede gipsplater leveres med slett strie og ferdig malt ihht NCS fargesystem, beregnet til standardfarger etter arkitektens beskrivelse. Lette skillevegger i leilighetene utføres generelt med 70 mm stålstender og gipsplater, isolert med mineralull. Dører og dørlåser Inngangsdør til hver leilighet og innvendige dører i leilighetene leveres ferdig malt fra fabrikk ihht. arkitektens beskrivelse. Det installeres låssystem, slik at leilighetseiere kun benytter samme nøkkel til ytterdør og til sportsbod. Det leveres 3 stk nøkler til hver leilighet. Kjøkken, Bad & Garderober Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap er inkludert i leveransen. Detaljert løsning på kjøkken og bad vil foreligge når bygningsmessige detaljer er endelig avklart. Det leveres garderobeskap i hvit utførelse. Det leveres 90cm baderomsinnredning med underskap, 30cm overskap, speil og lysarmatur m/stikkontakt. Hvitevarer er inkludert i henhold til egen oversikt over møbler, inventar og utstyr. Bad/WC Det legges fliser på gulv og vegger. Leiligheten får sanitærinstallasjoner med vegghengte toaletter og dusj. Tørketrommel forutsettes med kondensator. i leilighet Leveres med parkett og malt slett strie på vegg. Gulv, listverk og dører Stue, kjøkken, soverom og entrè/hall leveres med 14 mm lamellparkett av eik på lyddempende underlag. Parketten leveres med matt lakk. Det leveres gulvlister i eik utførelse. Listverk for dører og vinduer leveres malt hvit i henhold til arkitektens beskrivelse. Innvendige dører leveres i hvit slett utførelse. 14

15 Tekniske Installasjoner Oppvarming, varmt tappevann og dusj Det blir installert varmekabler i bad. I stue kjøkken og soverom leveres ovner med nattsenking. Oppvarming av varmt vann besørges av felles berederanlegg med varmepumpe. Forbruk avregnes på felles måler og fordeles mellom leilighetene. TV/Radio/Telefon/Data Det leveres kursopplegg for TV m/kanalpakke og internett. Brannvarsling Det blir montert sprinkleranlegg og røykvarslere i henhold til gjeldende forskrifter. Ventilasjonsanlegg Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmeveksler/varmegjenvinning. Elektrisk anlegg Det installeres elektrisk anlegg til brytere, lyspunkter, stikkontakter med mer. Alt strømforbruk i fellesarealer, garasje, boder etc. registreres på felles måler og fordeles på arealene etter en omforent fordelingsnøkkel. Plassering av elektriske punkter utarbeides av elektriker. Det leveres takbelysning i alle rom. Innredning og utstyr Leilighetene leveres komplett med hvitevarer, møbler, tallerkener/bestikk m.m. (12 personer) og øvrig utstyr/inventar i henhold til egen oversikt. Diverse Det tas forbehold om diverse arkitektoniske og tekniske tilpasninger som kan avvike i forhold til tegninger. Eksempelvis tekniske sjakter for ventilasjonsanlegg, elektriske føringer og innlegging av avløpsrør. 15

16 Ustyrliste Rosfjord Brygge: Kjøkken Diverse utstyr/ møbler 12 middagstallerken 12 frokosttallerken 12 suppeskåler 1 sausnebb 3 potetskål 1 serveringsfat 1 serveringsfat 6 eggeglass 12 rødvinsglass 12 vannglass 12 hvitvinsglass 12 kniv 12 gaffel 12 dessertskje 12 suppeskje 1 suppeøse 2 potetskje 1 salatbestikk 1 brødkniv 1 kokkekniv 1 rotkniv 1 stekespade 1 potetskreller 1 saks 2 sleiv 2 visp 1 boksåpner 1 vinåpner 1 stekepanne 2 gryte liten 1 gyte mellom 1 gryte stor 1 lysestake 1 vannkoker 1 kaffetrakter 1 støvsuger evt. sentralstøvsuger 1 feiekost ute 1 feiekost/brett inne 1 bøtte 1 langkost 1 tørkestativ 1 vaskemaskin 1 tørketrommel Sofa 2 lenestoler kjøkken/spisebord kjøkkenstoler Sofagruppe ute garderobeskap i henhold til tegninger på soverom lamper i hele leiligheten TV 16

17 17

18 OMRÅDEREGULERING ROSFJORD BRYGGE OG TURISTANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: revidert Bestemmelsenes dato: revidert Saksbehandling Behandling Dato Sak Sign. Melding om planarbeid RM Behandlet 1. gang i hovedutvalg for miljø, plan og drift /10 TL Utlagt til offentlig ettersyn Behandlet 2. gang i hovedutvalg for miljø, plan og drift Behandlet av Lyngdal kommunestyre /11 SEW Behandlet av hovedutvalg for miljø, plan og drift /11 SEW Behandlet av Lyngdal kommunstyre /11 SEW Behandlet av Lyngdal kommunestyre /11 SEW GENERELT 1.1Disse bestemmelser gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Området disponeres til følgende formål iflg. plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg nr. 1: boligbebyggelse fritidsbebyggelse turistanlegg post/renovasjon kombinert fritidsbebyggelse/turistanlegg kombinert boligbebyggelse/turistanlegg AB1 AF01 AF11 AUH1 AUH2 ARA1 AKomb1 Akomb2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nr. 2: offentlig kjøreveg o_sv1 o_sv2 felles kjøreveg f_sv3 f_sv5 gang-/sykkelveg SGS1 SGS2 annen veggrunn tekniske anlegg - Grønnstruktur nr. 3: strandpromenade friområde badestrand kombinert brygge/strandpromenade Bruk og vern av sjø og vassdrag nr. 6: ferdsel småbåthavn friluftsområdet badeområde GTV1 GTV2 GF1 GF8 GB1 GKomb1 VAFE1 VASV1 VASV3 VAFOS1 VABAD1 18

19 1.3 Følgende hensynssoner er avsatt på plankartet med særskilte bestemmelser iflg. plan- og bygningslovens 12-6: Sikringssoner frisikt H140_01 Faresoner Ras- og skredfare Høyspenningsanlegg Infrastruktursoner hovedvannledning H310_11-16 H370_18 H410_02 Sone med angitte særlige hensyn hensyn grønnstruktur H540_03 hensyn landskap H550_04, 05 bevaring kulturminner H570_ 06 Båndleggingssone båndlegging kulturminner H730_07, 08 Gjennomføringssone krav om detaljregulering H810_09, 10 FELLESBESTEMMELSER Situasjonsplan 2.1 Detaljert situasjonsplan skal vedlegges søknad om rammetillatelse/tillatelse til tiltak. Planen skal være målsatt og vise bebyggelse og utomhusanlegg. Kommunen kan dessuten kreve annen dokumentasjon som snitt, terrengmodell, sol-/skyggediagram, perspektivtegninger, fasadeoppriss mv. Parkering 2.2 For næringsbebyggelse skal parkeringsdekningen tilsvare minst 1,0 fast plass pr. boenhet, samt minst 0,25 plasser pr. enhet i fellesanlegg (i p-kjeller eller i det fri) beregnet for besøkende. For bolig- og fritidsbebyggelse skal parkeringsdekningen minst tilsvare 2,0 plasser pr. boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Parkeringsplasser i det fri medregnes i utnyttelsesgraden med 18 m² pr. plass iht. kravet i første avsnitt. Utomhusområder 2.3 Utomhusanlegg og friområder som forutsettes tilrettelagt skal opparbeides med god teknisk standard og estetisk og høy miljømessig kvalitet. Skjæringer, fyllinger og forstøtningsmurer skal ha en sammenhengende og enhetlig utførelse. Skjæringer skal ha en maks helning på 10:1, Fyllinger skal ha en maks helning på maks 1:1,5. Forstøtningsmurer skal fortrinnsvis utføres i naturstein. Post og renovasjon 2.4 Ved søknad om rammetillatelse/tillatelse til tiltak må det redegjøres for fellesløsninger for post og renovasjon. Løsninger for innsamling av renovasjon skal være godkjent av renovasjonsselskapet. Forurensing 2.5 Ved utfylling, mudring og andre tiltak i sjøbunnen og ved utgraving på land må grunnen undersøkes for mulig forurensing. Plan for fjerning og/eller sikring av eventuelle forurensede sedimenter og grunnmasser og for kontroll/ oppfølging i gjennomføringsfasen, skal godkjennes av forurensingsmyndighetene. Skisseprosjekt 2.6 Skisseprosjekt som følger med som vedlegg til reguleringsplanen ved behandling i kommunestyret, skal legges til grunn for videre planlegging og gjennomføring av områdene. 19

20 Grønnstrukturområdene 2.7 Eierform og ansvar for drift og vedlikehold, krav til rekkefølge og tidspunkt for gjennomføring/ ferdigstillelse og evt. overdragelse til kommunen (utover de vilkår som er gitt i rekkefølgebestemmelsene til planen) fastsettes i eventuell utbyggingsavtale. I fortsettelsen av strandpromenaden GTV1, skal det reguleres anlegges en sti frem til VAFOS1. Stien opparbeides på en terrengforsvarlig måte. Stien skal være tilgjengelig for allmennheten, og dette blir gitt informasjon om ved skiltning. Universell utforming 2.8 Friområder og områder som skal tilrettelegges for allmennheten skal ha universell tilgjengelighet og utforming utover de minstekrav som er fastsatt i byggteknisk forskrift, når dette er mulig uten store terrenginngrep. Jfr. punkt 3.5. Springflo 2.9 Beboelsesrom må ikke plasseres lavere enn kote +2,3. Radongass 2.10 Målinger/registreringer av radongass må utføres i forbindelse med utbygging. I søknaden om rammetillatelse må det redegjøres for måleresultater og evt. avbørtende tiltak. Alternativt må bygning beregnet for beboelse og opphold må sikres mot radongass med godkjent duk/sperre mot undergrunnen. Byggegrunn 2.11 Det må sikres at byggegrunn har tilstrekkelig stabilitet og bæreevne. Skjæringer og fyllinger som etableres i forbindelse med utbyggingen må utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare for ras eller utglidning. Støy 2.12 I støyutsatte områder skal det ved søknad om rammetillatelse foreligge beregninger av trafikkstøy. Eventuelle avskjermingstiltak må vises/dokumenteres i søknaden. Avkjørsler fra offentlig vei 2.13 Avkjørsler fra offentlig vei skal plasseres som vist på plankartet. Utforming og stigningsforhold skal tilfredsstille kravene i vegvesenets vegnormaler. Tekniske anlegg 2.14 Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Strømforsyning, telefon, data mv. skal fremføres i jordkabel. Alle fellesanlegg for vann, avløp, overvann, strømforsyning, telefon mv. må planlegges slik at løsningene er tilpasset og dimensjonert for hele det området som det er naturlig og hensiktsmessig å se under ett i forbindelse med etablering av ny teknisk infrastruktur. Grøftetraséer og tekniske anlegg skal på en mest mulig effektiv og rasjonell måte kunne betjene alle områder som skal bygges ut iht. reguleringsplanen, uavhengig av eiendomsforhold og utbyggingsrekkefølge. For byggeområdene skal det utarbeides en helhetlig teknisk plan, som gir en samlet oversikt over tekniske anlegg innenfor planområdet. Alle delområder innenfor planområdet har plikt til å legge til rette for at tilstøtende delområder kan kople seg på tekniske hovedanlegg innenfor området, og det skal gis rett for delområder til å kople seg på tekniske anlegg i samsvar med reguleringsplanen. Det økonomiske oppgjøret tas av partene i delområdene. Serviceanlegg 2.15 Servicekai, utsettingsrampe og anlegg for drivstoffpåfylling er ikke tillatt innenfor planområdet. 20

21 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse AB1 3.1 Området nyttes til boligformål innenfor plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Bebyggelsen kan ikke utvides nærmere sjøen enn angitt med byggegrense (100-metersbeltet). Fritidsbebyggelse AF01 AF Bebyggelse innenfor samme delområde/gruppe skal tilstrebes en enhetlig arkitektur og form. Ved utforming og plassering av bebyggelsen skal utsiktsforhold og muligheter for å etablere avskjermede og solrike uteplasser ivaretas for alle tomtene. Bebyggelse, anlegg og tomteopparbeidelse skal tilpasses det stigende terrenget og de nivåforskjeller som utbyggingen etablerer. Maksimalt tillatt bebygd areal på hver tomt er 25 %BYA. For bebyggelse med saltak skal mønehøyden ikke overstige 6,2 meter. Takvinkelen skal ikke overstige 42 grader. For bebyggelse med flate tak/pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 5,0 meter. For bebyggelse med saltak og underetasje skal mønehøyden ikke overstige 9,2 meter. For bebyggelse med flate tak/pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter. Gesimshøyde på inntil 8,0 m og mønehøyde på inntil 9,2 m, kan bare tillates dersom tomt og omgivelser tilsier denne byggehøyden. Kommunen skal i hvert tilfelle godkjenne at tomten kan bebygges med denne høyden. Ellers gjelder øvrige byggehøyder. Del av bygning som blir liggende nærmere enn 4,0 meter fra grense mot nabotomt, må brannsikres iht. kravene i byggteknisk forskrift. Dersom tomteinndeling m/tilhørende byggegrenser som vist i områdereguleringen fravikes i vesentlig grad, må angjeldende område tas opp til detaljregulering etter pbl Planens omfang avklares med Lyngdal kommune. Detaljreguleringen skal vise ny tomteinndeling, atkomst og parkering, bebyggelse med bestemmelser om utforming/ arkitektur, takform og høyde, terrengbearbeiding, forstøtningsmurer mv. Fritidsbebyggelse AF Godkjent detaljregulering etter pbl skal ligge til grunn for utbygging av området. I detaljreguleringen fastsettes tomteinndeling, plassering og utforming av bebyggelsen, tillatt bygningshøyde, utnyttelsesgrad, atkomst og parkering, fellesområder mv. Området skal ha atkomst fra vei f_sv3 som vist på plankartet. Turistanlegg AUH1 3.4 Området nyttes til turistanlegg med boenheter og tilhørende servicebygninger og anlegg. Det skal drives kontinuerlig utleievirksomhet i samsvar med kommunedelplanen for sentrum. Utleieperioden skal tilsvare minimum 9 måneder pr. år fordelt med minimum 4,5 måneder pr. halvår. Virksomheten skal organiseres og drives som næringsvirksomhet i felles drift. Utparsellering av tomter eller bortfeste er ikke tillatt. Området er inndelt med byggegrenser med ulike tillatte bygningshøyder i koteverdi ( m.b. ). Bebyggelsen kan ha saltak, flate tak eller pulttak. Tillatt bygningshøyde angir møne på bebyggelse med saltak høyeste gesims på bebyggelse med flate tak eller pulttak. Frittliggende bebyggelse lengst vest, mot VAFOS1, skal utformes med material og fargevalg, slik at bebyggelsen blir minst mulig eksponert i landskapet. Kommunen godkjenner tiltaket ut fra disse forutsetningene. For rekkebebyggelsen i den midtre delen av området skal maks. høyde over ferdig opparbeidet terreng ikke overstige 6,5 meter. For bebyggelsen langs fylkesveien mot øst kan høyden over ferdig opparbeidet terreng opptrappes gradvis fra maks 6,5 meter i nord til maks 15,5 meter i syd. For bebyggelsen mot vest kan maks. høyde være 6,0 meter. Tillatt utnyttelsesgrad beregnes av byggeområdets totale areal. Areal for parkeringsanlegg under bakken/delvis under bakken (regulert i eget kartvindu) kan utnyttes 100 % (%BYA = 100 %). Minst 75 % av uteområdene som skal opparbeides med universell utforming. Felles gangbaner må ha ledelinjer og tilrettelegges terskelfritt for rullestolbrukere. Forbindelse mellom delområder på ulike nivåer kan skje via innvendig 21