Presentasjon til styremøtet 15. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon til styremøtet 15. mai"

Transkript

1

2 Presentasjon til styremøtet 15. mai 15. mai 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

3 Innhold 1. KDs tilstandsrapport 2. Arbeidet med å bygge en ny, integrert organisasjon i tocampusperioden 3. Dimensjonering av utdanning etter samfunnets behov, spesielt behov for fullfinansierte studieplasser 4. Rammer og muligheter for å redusere vedlikeholdsetterslepet 5. Universitetets rolle og medvirkning inn mot byggeprosjektene 6. Kunnskapsdepartementets planer for oppfølging av evalueringen av NFR Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

4 KDs tilstandsrapport 8. Mai 2014 Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

5 Tilstandsrapporten Viktig grunnlag for etatsstyringen KD s samla rapport som omtaler resultater på samtlige sektormål Rapportdel (270 sider) Vedleggsdel (245 sider) Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5

6 Hovedpunkter fra KD Sektorutfordringer referert i sammendraget Lav gjennomføring og høyt frafall Potensial for høyere forskningskvalitet Høye ambisjoner om å lykkes i Horisont 2020 Likestillingsarbeidet må prioriteres KD vil fokusere på dette også i etatsstyringsmøtet Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6

7 NMBUs profil blomsten viser Blomsten har 5 kronblad: oinstitusjonsstørrelse outdanning oforskning ointernasjonalisering oforholdet til omverdenen Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 7

8 Utdanning NMBU er mest attraktive av Univ. i Norge (1. pri/studieplass) Nivåprofil Master (andel master av totale studenter) Studentproduksjon (44,1 studiepoeng per student) Best av universitetene Men KD vil sikkert kommentere Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 8

9 Utdanning - forts Gjennomføring utfordring hele sektoren, men NMBU er ikke best i klassen: Parameter NMBU Snitt Universitet Gjennomføring bachelor normert tid (opptak 2010) 30,6 % 32,7 % Frafall bachelor (opptak 2010) 21,5 % 32,9 % Gjennomføring master normert tid (opptak 2011) 34,5 % 40,2 % Frafall master (opptak 2011) 17,2 % 17,5 % Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 9

10 Utdanning forts Hva gjør US på gjennomføring? (KD spør sikkert om det) Rekke tiltak i «Rapport og planer» Det vises også til Styresak 60/14 om NIFU-rapporten Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 10

11 Forskning Kompetanseprofil (andel førstestillinger av totalt UFF) Doktorgrad (avlagte doktorgrader pr. årsverk UFF) Publisering (Antall publiseringspoeng pr. årsverk i UFF) EU- og NFR (tildeling pr. årsverk UFF) Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 11

12 Forskning forts. Parameter NMBU UiO UiB NTNU Doktorgrad pr UFF Fullføring av doktorgrad Publiseringspoeng pr UFF Andel i Nivå 2- tidsskrifer EU-tildeling pr UFF (i 1000 kr.) NFR-tildeling pr UFF (i 1000 kr.) 0,19 0,24 0,19 0,21 72,1 % 63,1 % 68,1 % 68,5 % 0,86 1,18 1,04 1,08 24,4 % 25,2 % 21,1 % 23,3 % 17, ,2 29,8 221,3 218,1 174,1 216,8 Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 12

13 Forskning forts. NMBU beste norske på oversikt over relativ siteringsindeks (nr. 9 i Norden) 1,17 UiO 1,12 og NTNU 1,10 hvor 1,0 er verdensgjennomsnittet Hva gjør NMBU for å øke EU-tildelinger og konkurrere i Horisont 2020? Egne tiltak i rapport og planer Viktig faktor i fakultetenes fag-strategiske planer NMBUs forskningsområder veldig relevante for Horisont 2020 Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 13

14 Internasjonalisering Utvekslingsstudenter (utreisende og innreisende) Kurstilbud på engelsk (antallet emner på 10 studiepoeng eller mer som er på annet språk enn norsk) Internasjonal sampublisering (andelen vitenskapelig artikkel som har minst én medforfatter fra utlandet) Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14

15 Internasjonalisering forts. Parameter NMBU UiO UiB NTNU Int. samforfatterskap Utvekslingsstud (inn og ut) og kvotestudenter av reg. studenter (2013) 56,3 % 47,3 % 54,3 % 42,4 % 5,1 % 6,8 % 11,1 % 8,7 % Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 15

16 Samfunnsrolle Bidragsvirksomhet (andel bidrag utenom NFR/EU av totale driftsinntekter) Oppdragsvirksomhet (oppdragsinntekter som andel av totale driftsinntekter) Forretningsideer (antall ideer målt i forhold til hver 100 vitenskapelig ansatte) Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 16

17 Samfunnsrolle forts Parameter NMBU UiO UiB NTNU Bidrags- og oppdragsinnt. Pr. UFF (1000 kr) Mottatte forretningsideer 181,9 151,4 157,5 279, Nye foretak etablert Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17

18 Personal- og økonomiforvaltning Parameter NMBU UiO UiB NTNU Andel UFF av tot antall ansatte Andel Adm. ansatte av tot antall ansatte Andel øvrige stilling av tot antall ansatte 53,4 % 55,9 % 60 % 59 % 20,4 % 25,9 % 23,1 % 22,9 % 26,2 % 18,1 % 16,9 % 18,1 % Andel midl. Årsverk 16,6 % 19 % 17,4 % 14,3 % Lønnskostnader av totale driftsinntekter 67,1 % 63,4 % 62,9 % 63,2 % Tilstandsrapport 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18

19 Arbeidet med å bygge en ny, integrert organisasjon i to- campusperioden 8. Mai 2014 Etatsstyringsmøtet 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19

20 Arbeidet med å bygge en ny, integrert organisasjon i to-campusperioden Ledermøter Lederopplæring Fakultetssamlinger faglig strategisk planarbeid Studie- og forskningsutvalg instituttrepresentasjon Ny felles studentorganisasjon LMU, AMU og andre utvalg Representasjon i alle arbeidsgrupper fra begge campus Ledelsens tilstedeværelse begge campus Kontorløsninger felles kontor Administrative avdelinger har regelmessige samlinger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 20

21 Rutinebeskrivelser felles rutiner Administrative fellesarenaer (personalforum, økonomiforum mv) Tillitsvalgte frikjøpt fra begge studiesteder etablert nye felles tjenestemannsorganisasjoner Økt frekvens av informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF. Medbestemmelse). Rektor deltar Administrative allmøter begge campus Allmøter begge campus Sosiale samlinger Viktigste tiltak er faglig og daglig samarbeid! Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 21

22 Dimensjonering av utdanning Etatstyringsmøte 3. juni 2014 Dimensjonering av utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 22

23 Dimensjonering av utdanning Dimensjonering av utdanningen gjennom fullfinansierte studieplasser i tråd med samfunnets behov for kandidater NMBU har søkt KD i 2014 om 250 nye fullfinansierte studieplasser 100 innenfor områder hvor det er etterspørselen på arbeidsmarkedet etter kandidater 150 innenfor strategiske viktige områder for NMBU KD har satt krav til en slik inndeling i søknaden Dimensjonering av utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 23

24 Dimensjonering av utdanning Aktuelle områder: Folkehelsevitenskap, teknologi, fornybar energi, entreprenørskap og innovasjon, landskapsplanlegging, bioøkonomi, biomedisin, dyrehelse, økonomi og matvitenskap. Dimensjonering av utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 24

25 Rammer og muligheter for å redusere vedlikeholdsetterslepet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 25

26 Rammer vedlikeholdsetterslep campus Ås Estimert samlet behov: Totalbehov mer enn 2 milliarder kr For å nå gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,1 minimum 1,2 milliard kr Dagens nivå ekstra midler til vedlikehold og utvikling Kraftig økning i ekstra midler de siste 5 årene I 2014 er nivået ca. 47,8 millioner kroner (2014) Ved dette nivået kan ca. 43 % av behovet hentes inn over en periode på 10 år Fredet/vernet: 35,0 % ( m 2 / 26 bygninger pluss parken) Fredet etter kulturminneloven: m 2 Vernet etter plan- og bygningsloven: m 2 Tilstandsklasse 3: m 2 Av dette er m 2 fredet/vernet Befinner seg i hovedsak på sentralcampus (79,3 %) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 26

27 Universitetsstyret ved NMBU Eiendomsstrategi mål for eiendomsforvaltningen Dagens tilstand og arealbruk, samt kunnskap om behovsutvikling Økonomiske rammer for forvaltningen Plan for prioritering og finansiering Rolle- og ansvarsfordeling Strategisk campusplan Strategisk campusplan som inkluderer ny bygningsmasse Samlet vurdering av fremtidig arealbehov Kreativ prosess, scenarier og løsningsmuligheter vurderes i helhetlig perspektiv Vurdere muligheter for mer intensiv arealbruk, undervisningstid, former, prioritering av oppgaver, mv. Arealeffektivisering Universitetsstyret har vedtatt mål om 10 % arealeffektivisering Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 27

28 Muligheter utenom rammen Avhending av eiendom Potensialer på Ås pga. befolkningsvekst Innledet samarbeid med Ås kommune For ambisiøst å hente inn hele behovet gjennom avhending Kurantprosjekter Lange leiekontrakter med Statsbygg (40 år) Forutsigbart leienivå Generelt gunstigere enn annen ekstern leie Offentlig-privat samarbeid (OPS) Leiepris påvirkes av mva. Antatt få tilbydere / lite marked Egeneid eiendomsselskap Kan i visse tilfeller være et alternativ til kurantprosjekter eller OPS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 28

29 Evaluering av Forskningsrådet KDs oppfølging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 29

30 KDs oppfølging (fra Prop.1 ( ) Regjeringen har fulgt opp evalueringen i forskingsmeldingen, Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter: NFR skal videreutvikle virkemidlene og arbeidsmåtene for å styrke kvalitet og fornyelse NFR skal være en endringsagent i det norske forskingssystemet NFR bør systematisere arbeidet med evalueringer og legge større vekt på effektene av innsatsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 30

31 NMBUs innspill Særlig viktig at virkemidlene for å styrke kvalitet og dristighet i forskningen prioriteres, - både som nysgjerrighetsdrevet forskning i «frie» og tematiske programmer Viktig at yngre forskere gis muligheter Viktig at virkemidlene for internasjonalt samarbeid styrkes, - toppfinansiering kan være nødvendig for å dekke norsk kostnadsnivå (for eksempel MSC-stipend) Viktig at en finner fram til gode modeller for å kunne beskrive samfunnsmessig verdi av forskningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 31

32 KDs oppfølging (fra Forskningsmeldingen) Den største utfordringen for NFR er å være en endringsagent i det norske forskningssystemet. Arbeidet for økt kvalitet og fornyelse, rådgiving, tydeligere profilering av forskningsmiljøene og internasjonalt samarbeid understrekes spesielt KD vil se oppfølgingen i sammenheng med Riksrevisjonens rapport om KDs koordinering av forskningspolitikken, som viser til at forskningen i økende grad er sektorovergripende og at dette forsterker behovet for koordinering av forskningspolitikken Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 32

33