Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport"

Transkript

1 Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport Utarbeidet og redigert av Frithjof Funder Oslo og Omland Friluftsråd 2004

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av undertegnede som et prosjekt for å registrere tilstanden og samle ønsker om utbedringer, så vel som forslag til alternative traseer når det gjelder Oslo kommunes regulerte turveinett, slik det fremgår av Vedlegg til kommunedelplanen april Rapporten er utarbeidet i regi av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) etter avtale og med støtte av Oslo kommune, Friluftsetaten. Alle turveiene fra A1 i vest til E23 i sydøst er gått opp* og utkast til rapport om turveiene har vært ute til høring blant personer og instanser vi vanligvis henvender oss til i slike saker. Rapporten er etter avtale bygd opp på følgende måte: En kort beskrivelse av hvor den enkelte turvei strekker seg. En generell tekst ment som en appetittvekkende og tilstrekkelig instruktiv beskrivelse for den aktuelle brukeren. Den kan legges inn på internett, publiseres i bokform etc. En god del fotos er tatt, og flere vil bli supplert når slik publisering planlegges. Vedlegget til ommunedelplanen for idrett/friluftsliv av april 2001 er etter avtale tatt som utgangspunkt når det gjelder traseer og nummereringer av turveiene, og gjengitt i skjemaer for hver enkelt turvei. Alle kolonnene i planen gjengitt. Dog er beskrivelsen sortert for hver enkelt turvei, og parsellene i hver enkelt turvei sortert i den rekkefølge vi har valgt å gå dem opp. Våre kommentarer finnes i en kolonne til høyre i skjemaene. Jeg vil takke en rekke personer, foreninger og instanser for mange konstruktive kommentarer til mitt utsendte utkast, hvem/hvilke fremgår av skjemaene for de enkelte turveiene. ommentarene er innarbeidet etter skjønn, det vil si at det er jeg som hefter for resultatet. Av generelle kommentarer til turveiene nevnes følgende: Merking og skilting. I svært mange tilfeller er det vanskelig å følge turveiene uten spesialkartene. Det skyldes naturligvis problemene med merking. Mange steder trenges det retningsvisende skilt og mange steder trenges det merking à la blåmerkingen til DNT Oslo og Omegn. Det at det stedvis er felles traseer med gang-sykkelveier og andre gir også en uensartet variasjon av skilt. Her bør det tas initiativ til samordning og forenkling. Asfalt- kontra grusdekke. Vi anser det for svært uheldig med asfaltdekke på gangsykkelveier som også er regulert som turveier. Asfaltdekke er for hardt til å være ideelt for fottur. Vi vil derfor støtte Friluftsetatens tanker om forsøksvis bruk av subbus trolig hardt nok for syklister og mykt nok for gående. Denne samlede rapporten erstatter tidligere oversendte delrapporter. Frithjof Funder prosjektansvarlig Oslo, 4. desember 2004 *Merknad Følgende tre turveier sydøst for lemetsrud i det sydøstre hjørnet av bydel Søndre Nordstrand er ikke kommentert i ommundelplanen av 2001 og bare grovt skissert inn på kartene som ønskemål. De er derfor ikke kommentert ennå. De tre er: Turvei E18 Fra Stensrudtjern (turvei E19) langs Stensrudåsveien til Myrertjern (turvei E16). Turvei E19 Fra Nordengen (turvei E15) mot Stensrudtjern og videre mot Gjeddetjern og Ski. Turvei E23 Fra Gjersrudtjern (sammen med turvei E15 til Nygård), så rett syd (turvei E18). 2

3 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU), John Tibballs (Oslo Elveforum) og Ullern historielag innarbeidet etter skjønn. Turvei A1. Denne turveien strekker seg fra Lysaker nede ved Oslofjorden til Ankerveien nær Bogstadvannet ved Bogstad golfbane. Den starter ved Sollerudstranda skole og går opp langs Lysakerelva på Oslosiden. Først går den under motorveien E18 og jernbanen og så gjennom et industri- og kontorområde. Den passerer, Storfossen ved Lilleaker, Lysejordet, Røafossen, Grinidammen og fortsetter til Ankerveien og går inn i Bærum med tilknytning til turvei i Bærum ved Fossum. Vest for elva går en parallell turvei på Bærumsiden, turvei L-1. Flere broer gjør det mulig å skifte mellom disse to turveiene. Turvei A1 omfattes av to bydeler Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa og 25 Ullern). Generell tekst: Bli med på en spektakulær tur det vel trekvart mil lange strekket fra fjorden ved Lysaker til Bogstadvannet. Det vil veksle mellom en svært trang elvedal med fosser og stryk og et mer flatt morenelandskap. Etter en forholdsvis roligflytende første del nedenfor Bogstadvannet, avbrutt av et par store fosser, kaster elva seg utfor i viltre stryk og fosser før den igjen roer seg i stillere partier den siste biten mot fjorden. Turen går vekselvis på gode gangveier og smale stier, men stedvis også på fortau. Lysakerelva er grenseelv mellom Oslo og Bærum kommuner, tidligere kalt Fåd som betyr skille. På det relativt korte strekket mellom Lysakerfjorden og Fåbrofossen har elva vært en industrielv som kan minne om Akerselva. Langs elva oppover har det vært sager og møller og du vil se ruinene etter dem flere steder. Ganske nær Bogstadvannet har vi igjen hatt industrivirksomhet, blant annet med en stanghammer. Fra Lysaker jernbanestasjon eller bussholdeplass finner du turveien ved å gå ned mot elvemunningen og krysse over nederste bro. Derfra går turveien gjennom et industri- og kontorområde som forener gammel og ny stil. Turen går opp gjennom Mustads fabrikkområde til Fåbro hvor den gamle villaen er restaurert og vernet. (Et alternativ er å gå over broen ved den gamle margarinfabrikken og så gå tilbake over gangbroen ved CC-vest.) Der elva møter Jartrikken, T-banen og Bærumsveien i fyllingsbro, dvs. en fylling som sperrer dalen, må vi i dag gå over på Bærumsiden og deretter følge Bærumsveien tilbake til Oslosiden og gå opp veiene Lysehagan og vernfaret for igjen å finne turveien. (Eventuelt kan du følge turvei L-1 på Bærumsiden opp til første gangbro.) Turvei A1 fortsetter godt synlig over Lysejordet og opp til Fådveien og Røa idrettsbane, videre langs Harald Løvenskiolds vei. Ved Grinidammen passerer du under T-banen og Griniveien, før den svinger opp til Ankerveien og følger denne ned til Hammerbroen. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

4 Turvei A1. Skjema med kommentarer, gått opp rysning av Drammensveien og Hovedbanen Mustads område til Lilleakerveien 16 Lilleakerveien 16 gang-sykkelvei ved bru til Bærum Bru til Bærum Vestveien 28 Vestveien 28 Bærum ved olsåsbanen Vestveien 32 Lysakerelva Vestveien 58 Lysakerelva Vestveien 58 Vestveien 32 ryssing ved Øraker stasjon (ikke nevnt) Bærumsveien Sponhoggveien 37a Lysehagan 71 Bærumsveien Lysehagan 69 Lysehagan 71 vernfaret 14 Lysehagan 69 vernfaret /53 (Rolighet) vernfaret 14 A12/ Vækerøveien A12/Vækerøveien Møllefaret 42 Elvefaret 21/BU 24 Møllefaret 42 Fådveien 15 Elvefaret Luggerud Elvefaret Planmessig ikke avklart 500 Planmessig ikke avklart S 150 Bra skiltet.??? Det er nå anlagt gang-sykkelvei. Bra skiltet, men kan markeres bedre ved den gamle margarinfabrikken (gjennomgang). P, Asfalt Asfalt Bra skiltet. Subbus å foretrekke fremfor asfalt. Men det planlegges boliger for nær elva. 300 Friområde Sti Sti Bra skiltet. Rekkverket ved Jarfossen bør repareres. 700 Friområde P Sti Sti Et svært tre sperrer stien, må kappes. 150 Friområde P Sti Sti Sti anlagt av Ullern IF må utbedres, farlig deler av året. Bør få forbindelse til Vestveien ved Jarfyllingen, men se alternativ trasé. 150 Friområde P Ikke opparbeidet 350 Vei Adkomstvei Adkomstvei 50 Adkomstvei (ikke nevnt) 100 Friområde P, Sti Sti. OBS: Adkomst til Øraker stasjon fortsatt ulovlig stengt av bebyggelse. Turveien må gjenåpnes ved Vestveien 60 (evt annen løsning). 150 Vei Fortau Fortau Alternativ rute på stier mulig. 60 Vei Vei Adkomstvei Ved Lysehagan 69 bør det skiltes, tekstforslag: Bogstad via Røa og Grinidammen. Men alternativ rute på stier mulig. 600? Vei Adkomstvei Adkomstvei Ved vernveien 14 bør det skiltes, tekstforslag: Bogstad via Røa og Grinidammen. Men alternativ rute på stier mulig. 500 Friområde OBS: Veien har rast ut nord for Ullern mølle. Farlig om vinteren. Forfallent DNT-skilt og gammel blåmerking. Ønskelig med turveiskilt, se over. 800 Friområde Tas opp under turvei A Friområde Tas opp under turvei A Friområde Ikke opparbeidet 50 Planmessig ikke avklart 250 Friområde Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med sti. an det anlegges en hengebro over til Røa mølle, spør Oslo Elveforum, og Ullern historielag foreslår henvisningsskilt.? OBS: Trenger bøyler for å hindre sykling rett ut i Elvefaret. Det er en kort, merket gangvei fra Elvefaret og vest for idrettsplassen. Gunstig om det sto et skilt, forslag: Bogstad via Grinidammen. Sti Sti ønskelig. Stor hageavfallsdunge ved Elvefaret. Farlig for barn. Stygt. 4

5 Harald Løvenskiolds vei 14 Fådveien Friområde OBS: Permanent drenering må til vann fra idrettsplassen vasker ut veien og gjør den farlig. Gjerdet må repareres eller eventuelt fjernes. 550 Friområde Ikke opparbeidet Sti Svært ønskelig med opparbeidet sti. 520 Vei Adkomstvei Adkomstvei 200 Friområde Ikke opparbeidet Sti Adkomstvei vei 500 Friområde Grinisaga Harald Løvenskiolds vei 14 Grini bru Harald Løvenskiolds vei 14 Grini bru Grinisaga (damkronen) Griniveien Grini bru 120 Friområde P Adkomst- Gravdalsveien 12 Griniveien Gravdalsveien 28b Gravdalsveien 12 Gravdalsveien 28b Ankerveien Bærums grense Ankerveien 200 Friområde P 500 Friområde 120 Friområde P Turvei A1. Alternative ruter foreslått av OOF o.a. ryssing av Bærumsveien og Jartrikken/T-banen Bærumsveien Lysehagen 69 loppa Lysehagan 71 Jarfyllingen Røa idrettsplass Grinidammen S,? Fyllingsbru OBS: OOF vil fortsatt prioritere svært høyt en gangveitunnel gjennom Jarfyllingen noe høyere opp i fyllingen enn elvetunnelen (pga. vårflom) for dermed å gjøre den unike turvei A1 attraktiv i hele sin lengde. Både på oversiden og nedsiden av fyllingen må turvei A1 og L-1 knyttes sammen med gangbroer. Friområde?? Diverse tråkk, stier og to gamle rideveier. Den gamle broen ved loppa bør bygges opp igjen gir adgang til L-1. Anlegg parkering ved snødeponiet mot Lysehagen 69 og rydd rideveien ned mot loppa, foreslår Oslo Elveforum. Friområde?? OOF har foreslått at det opparbeides turvei langs eksisterende stier i skråningen. Friområde? OOF har foreslått at det opparbeides turvei langs med elva i hele strekket. Hvis det innebærer sprengning ved elva, anbefales det ikke av Oslo Elveforum. 5

6 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Bydel Vestre Aker og Torkel Røstad (OOF-TU), innarbeidet etter skjønn. Turvei A2. Turvei A2 er en snau én kilometers forbindelsesvei mellom turvei A1 nær Lysakerelva ved Bogstad golfbane og turvei A3. Den krysser Sørkedalsveien ved Peder Ankers plass og fortsetter forbi Bogstad campings hovedinngang og opp til turvei A3. Turvei A2 omfattes av en bydel Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa). Generell tekst: Denne turveien er det naturlig å bruke som tilknytning til turvei A1 som går langs Lysakerelva, eller til turvei A4 som går ned igjennom Hovseterdalen og opp i Marka over Strømsdammen. Den gir også adkomst til turvei A3. Turvei A2 følger i sin helhet Ankerveien. Mellom Lysakerelva og Sørkedalsveien går turveien på en bred grusvei med bebyggelse på den ene siden og Bogstad golfbane på den andre. Det er en hyggelig bit med gamle trær og steingjerder. Fra Sørkedalsveien følger turveien en asfaltert gang-sykkelvei forbi hovedinngangen til Bogstad camping. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A2. Skjema med kommentarer, gått opp 2.4. og Sørkedalsveien Ankerveien 101B Ankerveien 78 Sørkedalsveien Ankerveien 79/ Ekraveien Ankerveien Friområde Den er nå asfaltert gang-sykkelvei 350 Friområde P Ved Peder Ankers plass bør det skiltes vestover: Turvei A2 Til Lysakerelva og turvei A1 Ullern og Sollerud. 200 Uregulert P 6

7 Versjon oktober/november 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A3. Denne turveien har sitt utgangspunkt i Frognerparken (Vigelandsparken) og går over Huseby og Bogstad til Strømsdammen. Mellom Frognerparken og Makrellbekken følger den tre forskjellige traseer. Alle variantene starter i Middelthuns gate og følges ad gjennom Frognerparken til Monolittveien ved Vestre gravlund. Én variant følger grøntdraget ned til Casinetto og Den engelske park, videre over Silkestrå, krysser onventveien og krysser Hoffselva, går opp Hoffsveien og følger Makrellbekken oppover, krysser Store Ringvei/Ullernchausseen, kommer opp til Njårdhallen (hvor turvei A12 har et utgangspunkt) og Makrellbekken stasjon. Derfra går den opp igjennom Husebygrenda til Hovseter stasjon og treffer turvei A4 ved Huseby skole, følger turvei A4 til Jarbakken, følger denne veien til Voksen skole, følger så grøntdraget parallelt med Ankerveien opp Wildenveybakken og til Marka ved Strømsdammen. En variant 2 skiller lag med variant 1 ved Hoffselva, hvor den fortsetter opp langs elva på østsiden til Nedre Smestaddam (Bjørnebodammen) og kommer til Smestad skole, følger Monolittveien til Store Ringvei, så opp til Smestad stasjon (hvor turvei A5 har et utgangspunkt), og fortsetter langs Sørkedalsveien til Makrellbekken stasjon og variant 1. Én variant 3 følger Monolittveien strake veien til Store Ringvei og variant 2. Turvei A3 omfattes av tre bydeler Bydel 5 Frogner, Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (2 Uranienborg-Majorstuen, 23 Vinderen, 24 Røa og 25 Ullern). En svært ønskelig alternativ rute bør gå fra Makrellbekken stasjon til Bogstad camping/ Ankerveien via Holmen stasjon, over Stasjonsveien, langs grøntdraget mellom Landingsveien og Arnebråtveien til Jarbakken, mao. langs regulert trasé for ny Sørkedalsvei. Generell tekst: Bli med på en hyggelig tur, først gjennom Frognerparken (Vigelandsparken), og videre gjennom Den engelske park, anlagt i romantisk og viktoriansk stil for snart 150 år siden ved tidligere Skøyen hovedgård hvor den herskapelige hovedbygningen fortsatt troner på høyden blant de gamle løvtrærne. Senere på turen kan du velge om du vil følge Hoffselva via Smestad, eller Makrellbekken til Makrellbekken stasjon før du kommer til Huseby og Hovseterdalen, Bogstad og Marka. Mellom Frognerparken og Makrellbekken følger turvei A3 tre forskjellige traseer. Alle variantene starter i Middelthuns gate og følges ad gjennom Frognerparken til Monolittveien ved Vestre gravlund. Én variant følger grøntdraget, tidligere Nordjordet til Skøyen hovedgård, ned til Casinetto og Den engelske park, videre over Silkestrå med flott utsyn vestover og med fjordglimt. Også her var det jorder som tilhørte hovedgården. Deretter krysser du først onventveien og så Hoffselva, går opp langs Hoffsveien til Jarlsborgveien og følger Makrellbekken et langt stykke oppover, krysser Store Ringvei/Ullernchausseen underveis og kommer opp til Njårdhallen (hvor du møter turvei A12) og Makrellbekken stasjon. Derfra går turveien opp igjennom Husebygrenda til Hovseter stasjon og treffer turvei A4 ved Huseby skole. Turvei A3 følger turvei A4 til Jarbakken, følger denne veien til Voksen skole, følger så grøntdraget parallelt med Ankerveien opp Wildenveybakken og til Marka ved Strømsdammen. Ved Hoffselva kan du også følge en variant 2 av turvei A3. Gå opp langs elva på østsiden til nedre Smestaddam (Bjørnebodammen) og du kommer til Smestad skole. Følg deretter Monolittveien til Store Ringvei, gå så opp til Smestad stasjon (hvor du møter turvei A5), og fortsett langs Sørkedalsveien til Makrellbekken stasjon og variant 1. Én variant 3 følger Monolittveien strake veien til Store Ringvei og variant 2. 7

8 ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A3. Skjema med kommentarer, gått opp Monolittveien Middelthuns gate Adkomstvei Skøyen gård Den engelske park Nordjordet Den engelske park Nordjordet Vigelandsparken OBS: Turveien gjennom Den engelske park er merket turvei A4 på kartet, men mer logisk korrekt A3 på skilt i terrenget det er fulgt opp her. Skøyenveien Vigelandsparken onventveien Skøyenveien Monolittveien 30 onventveien 15/D3 Priorveien Monolittveien 30 Priorveien 17 Priorveien bak skolehagen Skøyen terrasse 36 adkomstvei Skøyen gård onventveien 46 Skøyen terrasse 36 Gullkroken 9 Priorveien 17 baksiden Gullkroken 5 Gullkroken 9 Hoffsdammen ved Damlihagen 8 onventveien Hoffsveien Hoffsdammen Hoffsdammen v/31 Gullkroken 5 Store Ringvei Hoffsveien 41 ulvert under Ringveien 800 Gang- sykkelvei 500 Friområde Behold grusdekket. Sykkelveiskilt ved p-plassen i Middelthunsgate. Bør også markeres med skilt Turvei A3 Strømsdammen via Den engelske park, Hoffselva, Makrellbekken. 350 Friområde Asfalt Asfalt Generelt ønskelig med grusvei. Ønskelig med skilt ved skillet ved Vigelandsparken/Monolittveien: Turvei A3 Strømsdammen via Den engelske park, Hoffselva, Makrellbekken og Turvei A3 Strømsdammen via Smestad og Makrellbekken. 400 Vei + Asfalt Asfalt friområde 400 Friområde Asfalt Asfalt 100 Vei P Fortau Fortau 100 Friområde P Ikke opparbeidet 120 Friområde P Sti 200 Friområde Ikke opparbeidet 650 Asfalt Asfalt 250 Friområde Ikke opparbeidet Sti 220 Friområde Adkomstvei Sti 180 Friområde Stygt gangveiskilt ved porten til Skøyen gård bør skiftes ut med skilt Turvei A3 Strømsdammen via Smestad og Makrellbekken og Turvei A3 Frognerparken via Den engelske park 100 Friområde S Ved turveiskillet ved Hoffsdammen bor det skiltes: Turvei A3 Strømsdammen via Hoffselva og Smestad, Turvei A3 Strømsdammen via Hoff og Makrellbekken og Turvei A3 Frognerparken via Den engelske park 200 Friområde P 300 Friområde P 50 Friområde Gang- sykkelvei 8

9 Ring Gang- S Gang- Gang- sykkelvei onventveien sykkelvei sykkelvei Hagan terrasse 800 Friområde P, Store Ringvei Hoffsveien Gang- Gang- Gang- sykkelvei Jarlsborgveien sykkelvei sykkelvei Smestadkryss/BU Gang- S Gang- Gang- sykkelvei Monolittveien sykkelvei sykkelvei Jarlsborgveien/Hoffsveien 300 Vei Fortau Fortau turvei A4 Njårdhallen Hagan 150 Vei P+ Ikke opparbeidet terrasse Persbråten skole 1000 Friområde Asfalt Asfalt Generelt ønskelig med grusdekke Sørkedalsveien Langs Røabanen 250 Gang- k Gang- Gang- sykkelvei forbi Huseby skole sykkelvei sykkelvei Voksen skole 350 Gang- Gang- Gang- sykkelvei Hovseterdalen/ turvei A4 sykkelvei sykkelvei Arnebråtveien 180 Vei + Gang- Gang- sykkelvei Voksen skole friområde sykkelvei Aslaug Vaas vei 700 Friområde Ankerveien Ankerveien 150 Friområde Ikke opparbeidet Arnebråtveien Ankerveien 101 B 100 Vei Fortau Fortau Wildenveybakken 7 Wildenveybakken 300 Vei P Adkomstvei Adkomstvei Wildenveybakken 300 Vei Fortau Sti Olaf Bulls vei Olaf Bulls vei (Arnulf Øverlands vei) Grindbakken Friområde Grindbakken 7 Markagrensen Turvei A3 Alternative ruter Nedre Smestaddam (Bjørnebodammen) og Øvre Smestaddam/Hoffsveien Makrellbekken st. Jarbakken og Bogstad camping/ Ankerveien via Holmen st. og grøntdrag mellom Landingsveien og Arnebråtveien 100 Friområde Sti Sti Siste strekket langs Arnulf Øverlands vei går på sti på nedsiden av veien. Det kan være naturligere og lettere å benytte gangveiene på oversiden. Særlig nå som det er anlagt vei frem til Strømsdammen. Ved endeholdeplassen for bussen bør det skiltes: Turvei A3 Strømsdammen.? Inngjerdet? Svært ønskelig at det opparbeides en turvei langs Nedre Smestaddam, over Radiumhospitalets behandlingshjems område, og videre langs elva til Hoffsveien. Piggtrådgjerdet må fjernes.? OBS: Gjeldende er trasé for Nye Sørkedalsveien. Om denne en oppheves, er det svært ønskelig med en alternativ variant av turvei A3 i dette attraktive og mye brukte grøntområdet. Et bredt tråkk vitner om mye brukt turtrasé og gangforbindelse. 9

10 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A4. Denne turveien strekker seg egentlig fra Maritim ved Bestumkilen og skal følge Mærradalsbekken, men må gåes på villaveier opp til Ullernchaussen (Ring 3). Bekken er lukket mellom Maritim og Bestumveien, men åpen derfra til Ullernchausseen. Fra Ullernchaussen ved Radiumhospitalet går turveien på grusvei opp igjennom Mærradalen langs Mærradalsbekken, krysser turvei A12, og fortsetter til Huseby skole. Her krysser den under Sørkedalsveien og fortsetter sammen med turvei A3 opp igjennom Hovseterdalen (på den lukkede bekken) til Røahagan, hvor bekken igjen er åpen, og derfra på grusvei og sti til Bogstad camping. Den fortsetter under Ankerveien og fortsetter på oversiden av campingplassen først på vei så på sti opp til Strømsdammen og Marka. En variant av turvei A4 går ut fra Hoffselva/Hoffsveien og turvei A3. Den går gjennom Ekelyområdet og opp til Radiumhospitalet. Turvei A4 omfattes av to bydeler Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa og 25 Ullern). OBS: På plankartet er turvei A4 markert fra Frognerparken ved Monolittveien til Hoffselva denne biten har jeg oppfattet som turvei A3. Generell tekst: Bli med på en hyggelig tur, først gjennom den trange Mærradalen med nær kontakt med bekken. Deler av dalen ble i sin tid fredet på grunn av den sjeldne floraen du finner her. Det var utslagsgivende for at Bærumsbanen ble ført over i en åpen brokonstruksjon fremfor fyllingsbro som ved Lysakerelva. Etter hvert som vi nærmer oss Huseby vider dalen seg ut. Turen går vekselvis på fin, bred grusvei til Huseby, deretter på asfaltert gangvei gjennom den parkmessig anlagte Hovseterdalen med gressplener, benker og baner for ballspill, og etter hvert over på sti til Ankerveien og Bogstad camping. Den fortsetter på gangvei på oversiden av campingplassen og over på grusvei og sti til Strømsdammen og inn i Marka. Det anbefales å begynne turen enten fra Ullern stasjon eller fra Radiumhospitalet. Fra Ullern stasjon på Jarbanen følger du Bekkefaret opp til Ullernchausseen som turveien krysser under. Du aner Mærradalsbekken nede i juvet mellom husene. Ved Radiumhospitalet er det også god bussforbindelse. Ved Hovseter er det T-baneforbindelse og ved Bogstad camping bussforbindelse. En variant av turvei A4 går ut fra Hoffselva/Hoffsveien og turvei A3. Den går gjennom Ekelyområdet og opp til Radiumhospitalet. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A4. Skjema med kommentarer, gått opp og Bestumkilen ved Maritim/A10 St.Edmunds vei Ullernchausseen 71 St. Edmunds vei St. Georgs vei 24 Gråbrødreveien Planmessig ikke avklart 450 Friområde P Ikke opparbeidet 350 Friområde Ikke opparbeidet??? Ønskelig med turveiforbindelse langs bekken, som må gjenåpnes, jf Oslo Elveforum. Sti Ønskelig med sti langs bekken. Passasje mulig gjennom privat hage iflg. E.E. Haugen i Snø & Ski 3-04 Svært ønskelig at turveien markeres med grusdekke over privatisert gressplen ved St. Georgs vei. Det står et turveiskilt der. 10

11 Gråbrødreveien 3 Ullernchausseen 63 Hoff terrasse 19 St. Georgs vei 24 Hoff terrasse 19 Hoffsveien Hoff terrasse Lilleakerbanen Ullernchausseen 65B-71/ Mærradalsbekken Radiumhospitalet Ullernchausseen 71/ Mærradalsbekken Ullernchaussen 63 65B Radiumhospitalet BU24 A4 nedenfor Aslakveien 14 Bydelsgrensen Mærradalsbekken (bro) Ostadalsveien 14B Sørkedalsveien Mærradalsbekken (bro) Turvei A3 Sørkedalsveien 169 Røahagan 71B turvei A3 Sørkedalsveien 257 Røahagan 71B Ankerveien opparbeidet turvei A4 Sørkedalsveien S. 169 Turvei A2/ Ankerveien 102 Olaf Bulls vei 42 Olaf Bulls vei 42 Markagrensen 100 Vei Fortau Fortau 200 Friområde Ikke opparbeidet Sti 300 Friområde P Ikke opparbeidet Sti 150 Friområde S Sti Sti P+ Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Svært ønskelig at turveien markeres både ved Hoffsveien og ved Hoffsveien 19: Turvei A4 Mærradalen og Hovseter. 200 S Gang- sykkelvei 900 Friområde Bra skiltet ved Radiumhospitalet. Mye vindfall må kappes i hele strekket. Gjørmete ved Radiumhospitalet pukkes/dreneres. Et OVA-skilt knekt av steinras. 650 Friområde Mye vindfall må kappes i hele strekket. Noe råttent og oppsmuldret treverk i broene. Det bør skiltes ved kryssing av turvei A12, tekstforslag hhv: Turvei A4 Strømsdammen via Huseby og Bogstad camping, Turvei A4 Radiumhospitalet, Ullernchausseen, og Turvei A12 Ullernåsen og Lysakerelva og Turvei A12 Makrellbekken via Husebyskogen. 200 Friområde Asfalt Asfalt Ønskelig med grusvei. 500 Friområde S 1000 Friområde Asfalt Asfalt Svært ønskelig at bekken gjenåpnes, jf Oslo Elveforum. Fundamenteringen ved en OVA-kum må utbedres. Fint skiltet. Også ønskelig med gruslagt sti gjennom samme strekket. 50 Gang- Asfalt Asfalt sykkelvei 550 Gang- Gang- Gang- sykkelvei sykkelvei sykkelvei 400 Friområde Ikke opparbeidet S, Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Fortsatt ønskelig med utbedring til gruslagt sti. Bør skiltes ved kryssing av turvei A2 vis-a-vis inngangen til Bogstad camping hhv: Turvei A4 Mærradalen via Hovseterdalen og Turvei A2 Lysakerelva med turvei til Jar og Lysaker. Turvei bør følge et tråkk direkte på fortsettelsen. 200 Friområde Skiltet av DNT. Skogvesenets innkjøring forbudt-skilt ca 100 m fra Ankerveien bør repareres 11

12 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra nut A. Edin (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A5. Del 1. Turvei A5 er markert i to deler. Del 1 går fra Smestadkrysset og opp til Midtstuen stasjon, fortsetter opp igjennom Holmenkollen riksanlegg innenfor Markagrensen, og fortsetter fra Hospitsveien til Lillevann stasjon. Del 2 går i sin helhet på Bygdøy fra Hengsengveien ved Bygdøy Ballklubbs idrettsbane og fortsetter på vestsiden av Bygdøy til Huk hvor også turvei B1 har sitt endepunkt. Turvei A5 omfattes av tre bydeler Bydel 5 Frogner, Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (1 Bygdøy-Frogner, 23 Vinderen og 25 Ullern). Generell tekst: (OBS: Det er ikke naturlig å gå turvei A5 under ett. Her beskrives den delen som går fra Smestadkrysset og opp til Lillevann stasjon.) Bli med på en hyggelig tur, først langs idylliske Holmendammen hvor sportsfiskerne trener, så gjennom parkskog i flatt terreng, før den stiger bratt opp i to alternativer, enten i nær kontakt med bekken i et nesten dramatisk sceneri, eller opp gjennom Løkkaskogen. Begge fører deg opp til Midtstuen stasjon, og derfra opp igjennom Holmenkollen riksanlegg til turveien igjen er markert fra Hospitsveien og Orreveien til Lillevann stasjon. Turen kan naturligvis gåes begge veier du kan starte fra Lillevann stasjon og gå nedover, eller du kan begynne turen ved trafikknutepunktet ved Smestadkrysset med T-bane og bussforbindelse og gå oppover. Turveien starter ovenfor den sylinderformede bygningen på nordsiden av krysset og går opp gjennom et parkanlegg til Bernhard Herres vei. Her må du gå bort til trafikkerte Holmenkollveien og følge fortauet opp til Holmendammen, hvor det også er busstopp. Turen er rimelig godt merket av DNT og Oslo kommune. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A5 Del 1. Skjema med kommentarer, gått opp Bernh. Herres vei 16 Smestadkrysset Bernh Herres vei 16 BU24 (Holmenkollveien) Holmenkollvn/BU24 Bernh Herres v 16 Jonas Holmens v 23 Holmendammen Bjørnveien 97 Holmenkollveien 22B Løkkaskogen 9 Bjørnveien 99 Løkkaskogen 16A Løkkaskogen Friområde Fin trasé, godt vedlikeholdt. 50 Vei Vei Vei 320 Vei Fortau Fortau 300 Friområde P Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med opparbeidet sti Friområde DNT-skilt v/holmenkollveien viser til Midtstuen st. A5 må i standsettes ved ny bolig til Bamseveien. DNT- og turveiskilt ved Stasjonsveien, men sydpekende kunne godt flyttes og fornyes. Skilt også ved Bjørnveien, men alternativet gjennom Løkkaskogen bør også merkes. 100 Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. 100 Friområde P Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. 12

13 Løkkaskogen 30E Vei Gang- Fortau Fortau Bjørnveien 97 sykkelvei Dagaliveien 20C 300 Friområde Sti Sti Bjørnveien 99 Dagaliveien Vei Adkomstvei Adkomstvei Dagaliveien 20C Dagaliveien 32 Løkkaskogen 30E 180 Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Ankerveien Dagaliveien 35C 200 Friområde Sti Sti Erosjonsskader nær Ankerveien bør utbedres. Vei Gang- Gang- Gang- sykkelvei (ristianiasvingen?) Frognersetervn 74 sykkelvei sykkelvei Frognersetervn Friområde Sti Sti Dagaliveien 21 Midtstuen stasjon 200 Friområde Ikke opparbeidet Sti Eksisterende sti O Ankerveien Einar Skjæråsens vei 150 Friområde Fortau Fortau Heftyebakken Midtstuen stasjon 220 Friområde adkomstvei langs Frognerseterveien ongeveien 1100 Friområde Innenfor Riksanlegget ikke sjekket. Midtstuen stasjon Hospitsveien 600 Friområde Sti Sti ongeveien Voksenkollveien Gang- Gang- Gang- sykkelvei Hospitsveien sykkelvei sykkelvei Bekk Hospitsveien 500 Friområde Sti Sti T-banesporet 100 Friområde Sti Sti Lillevann Gnr. 33/bnr Friområde Sti Sti Gnr. 33/bnr 2270 bekk Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Skogsbilvei gnr.33/bnr Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Lillevann skogsbilvei 150 Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Lillevann/33/ Friområde P Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. OOF har sterkt prioritert avprivatisering og få fjernet avstengende gjerde, samt brygge o.a. anlegg. Turvei A5. Del 1. Alternativ rute foreslått av OOF o.a. Bjørnveien - Ankerveien? Friområde? Delvis tråkk? OOF og Ris velselskap har foreslått å opparbeide en turvei i Løkkaskogen vest for Holmenbekken. OOF vil fortsatt prioritere denne høyt. 13

14 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Bydel Frogner og Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A5. Del 2. Turvei A5 er markert i to deler. Denne delen går i sin helhet på Bygdøy fra Hengsengveien ved Bygdøy Ballklubbs bane og fortsetter på vestsiden av Bygdøy til Huk hvor også turvei B1 har et endepunkt. (Den andre delen går fra Smestadkrysset og opp til Midtstuen stasjon, fortsetter opp igjennom Holmenkollen riksanlegg innenfor Markagrensen, og fortsetter fra Hospitsveien til Lillevann stasjon.) Hele turvei A5 omfattes av tre bydeler Bydel 5 Frogner, Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (1 Bygdøy-Frogner, 23 Vinderen og 25 Ullern). Generell tekst: (Her beskrives den delen av turvei A5 som går på Bygdøy.) Bygdøy med kongsgården og store jordbruks- og skogsarealer og ikke minst badestrender, er et kjent og kjært turområde for oslofolk i generasjoner. ombinert med Bygdøy-delen av turvei B1 som strekker seg på østsiden av Bygdøy fra Huk til Sjølyststranda, får du på denne måten en spennende rundtur på Bygdøy, gjerne med sykkel. Denne delen av turvei A5 strekker seg på vestsiden av Bygdøy fra Hengsengen til Huk. Det er to varianter helt i starten. ommer du østfra når den ved via turvei A10 langs Sjølyststranda og følger Hengsengveien ved banen til Bygdøy ballklubb. ommer du vestfra starter den ved marinaen innerst i Bestumkilen. For tiden (2004) er det byggevirksomhet her, men med tilrettelagt passasje. Du krysser Hoffselva og tar deg bratt opp på Hengsengåsen og møter Hengsengveien. Turveien passerer i randsonen mellom kulturlandskapet og karrig furuskog. Snart er du inne i ongeskogen med storvokst furuskog. Turveien er markert som sykkelvei. Ved p-plassen til marinaen ved tidligere Bygdøy sjøbad fjerner du deg fra jordene og blir omgitt av skogen. På en bakketopp finner du de forseggjorte brokarene etter en bro anlagt her på 1800-tallet. Du passerer Paradisbukta og mange knauser ned mot sjøen før du nå frem til Huk. Her har også turvei B1 et utgangspunkt. Ved å kombinere de to turveiene kan du få en rundtur på Bygdøy. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

15 Turvei A5 Del 2. Skjema med kommentarer, gått opp A10 v/marina innerst i Bestumkilen Marinaen - Hengsengveien Hengsengveien 2 A10 / E-18 Bygdøy sjøbad Hengsengveien 2 100??? Asfalt? Passasje gjennom marinaen. Fint skilt, men opplysningen på skiltet kan virke avvisende: Turvei A5. Turveien til Bygdøy går gjennom ongeskogen. Over Bestumkilen er den ikke opparbeidet ennå, men frem til Hoffselva kan du gå på bryggene i vannkanten eller gjennom marinaen. Bør rettes siden det er god passasje videre: Turvei A5 Huk via Hengsenga, ongeskogen og Paradisbukta. 200??? Fine skilt viser vei, men ett bør også stå ved plassen Hengsenga, slik: Turvei A5 Huk via ongeskogen og Paradisbukta. 250 Bolig P Vei Vei 1100 Uregulert S Turveien bør skiltes i veiskillet ved plassen nær Christian Fredriks vei: Turvei A5 Huk via ongeskogen og Paradisbukta Uregulert S P-plass for Huk Bygdøy sjøbad Strømborgveien 45/ 100 Vei Vei Vei reg. friområde Hukodden p-plass 250 Friområde Ikke opparbeidet for Huk Hukodden 2/18 50 Friområde Ikke opparbeidet 2/18 50 Friområde P Ikke opparbeidet 2/10 50 Friområde Ikke opparbeidet 2/ Friområde Ikke opparbeidet 2/ Friområde P Ikke opparbeidet 2/ Friområde P Ikke opparbeidet eksisterende D5 Hvis dette er ny trasé ute ved Huk, er det ønskelig med kommunalt eie og opparbeidet turvei. Oslofjorden Friluftsråd og OOF har lenge prioritert innløsning av tomten mellom Hukodden og nudiststranda for å få anlagt en turvei på det manglende ledd langs stranden (ca 30 m). 15

16 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A8. Denne turveien går ut fra Ullernveien ved broen over skinnegangen rett vest for Ullern stasjon på Jarbanen. Innerst i innkjørselen til Ullernveien 22 og Holgerslystveien 23 B går en gangvei med en forseggjort tretrapp opp til Holgerslystveien. Turveien følger denne veien langs gjerdet på østsiden av kirkegårdsområdet tilhørende Ullern kirke, bort til gangbro over Ullernchausseen (Ring 3) og på gangveier opp igjennom terrassehuskompleksene på tidligere Ullern gård. Ved T-banen fortsetter den østover til Ullernåsen stasjon hvor banen krysses. Traseen, slik den er tegnet inn i kommunedelplanen herfra og opp til Øvre Ullern terrasse med passasje ned til turvei A4 i Mærradalen, er i dag blokkert flere steder av ny bebyggelse. På Turveikart for Oslo Vest (1996) er traseen for turvei A8 ført på gangvei mellom Ullernåsen til Åsjordet stasjoner, hvor den ved Hoffsjef Løvenskiolds vei knyttes til turvei A9. Det bør la seg gjøre å finne og merke en ny gjennomgående trasé mellom Ullernåsen T-banestasjon via Øvre Ullern terrasse forutsatt at man finner en brukbar trasé ned i Mærradalen med tilknytning til turvei A4. Turvei A8 omfattes av en bydel Bydel 6 Ullern, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (25 Ullern). Generell tekst: Denne turveien går ut fra Ullernveien ved broen over skinnegangen rett vest for Ullern stasjon på Jarbanen. Her i starten har du to alternativer. Innerst i innkjørselen til Ullernveien 22 og Holgerslystveien 23 B går en merket gangvei med en forseggjort tretrapp opp til Holgerslystveien. Turveien følger så Holgerslystveien langs gjerdet på østsiden av kirkegårdsområdet tilhørende Ullern kirke. Alternativt kan du ganske enkelt gå rett opp bratte Ullernveien til Ullern kirke. Fortsett langs gjerdet forbi de vakre grøntarealene rundt Ullern kirke, videre på gangbro over trafikkerte Ullernchausseen (Ring 3) og inn på Ullern gårds østligste områder. Gangveien følger gamle steingjerder i et område som nå er preget av terrassehusbebyggelse, men hvor mange av de store, gamle løvtrærne har fått stå. Gangveien fører i østlig retning opp til Ullernåsen T-banestasjon, krysser banen og fortsetter videre langs skinnegangen vestover til Åsjordet T-banestasjon hvor turveien møter turvei A9 ved Hoffsjef Løvenskiolds vei. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

17 Turvei A8. Skjema med kommentarer, gått opp 25. og Ullernveien 22 A B 75 Friområde P Vei Vei Holgerslystveien 25 Ullernveien 22 B Ullernveien 35 Holgerslystveien 25 Over Ring Gang- Ring 3 olsåsbanen olsåsbanen Øvre Ullern terrasse 25 Øvre Ullern terrasse Øvre Ullern terrasse 71 turvei A4 150 Friområde P Sti Sti Gangveien ligger inneklemt i bebyggelsen. Den bør også merkes fra Holgerslystveien i øvre del. 250 Vei Adkomst Adkomstvei vei Bro Bro sykkelvei 300 Gang- Sti Gang- sykkelvei Bør skiltes ved Ring 3: Turvei A8 sykkelvei 300 P, Ikke opparbeidet Gang- sykkelvei Ullernåsen OBS: Traseen inntegnet i kommunedelplanen er nå hindret av bebyggelse, men ny trasé bør kunne finnes og merkes blåmerket? 300 Vei P Asfalt Asfalt Bør skiltes: Turvei A8 Ullern kirke via Ullern gård. 100 Friområde Ikke opparbeidet Sti OBS: Det er avgjørende for turveiens verdi at det kan finnes en trasé og opparbeides en sti eller trapp ned den bratte skrenten ned til turvei A4 i Mærradalen, ellers må adkomst via A12 anbefales. Turvei A8. ommentar til ny turveitrasé på Turveikart for Oslo vest (1996) Ullernåsen T-banestasjon Ullernåsen T-banestasjon Ullernåsen T-banestasjon Hoffsjef Løvenskiolds vei???????? Det er fornuftig å merke forbindelseslinjen mellom turveiene A8 og A9. Bør skiltes i hver ende. 17

18 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A9. Denne turveien starter ved Ullern gravlund/tennisbanene øverst i Furulundsveien, krysser Ullernchausseen i gangbro og går på gang-sykkelvei opp gjennom terrassehusbebyggelsen og grøntområdene hvor tidligere Ullern gård lå. Fremme ved Åsjordet T-banestasjon følger den Hoffsjef Løvenskiolds vei opp til Øvre Ullern terrasse. Fra dette krysset fortsetter turveien på sti med rekkverk opp gjennom et grøntdrag med bebyggelse på begge sider. Den krysser Åsbakken og fortsetter rett opp som bred turvei, krysser Ullernkollen og møter turvei A12 på toppen av Ullernåsen rett vest for gangbro over Ostadalsveien. Turvei A9 omfattes av en bydel Bydel 6 Ullern, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (25 Ullern). Generell tekst: Dette er en svært attraktiv turvei over Ullernåsen som via turvei A12 forbindes med mange andre turveier. Turvei A9 går ut fra Ullern gravlund/tennisbanene øverst i Furulundsveien og følger på gang-sykkelvei opp gjennom de store grøntområdene mellom den nye terrassehusbebyggelsen hvor tidligere Ullern gård lå. Fremme ved Åsjordet T-banestasjon følger den Hoffsjef Løvenskiolds vei opp til Øvre Ullern terrasse på fortau og veibro. Rett opp fra dette krysset fortsetter turveien på sti med rekkverk de første meterne opp gjennom et grøntdrag med storslagen villabebyggelse på begge sider. Den krysser Hoffsjef Løvenskiolds vei og fortsetter rett opp som bred turvei, krysser Ullernkollen og møter turvei A12 på toppen av Ullernåsen rett vest for gangbro over Ostadalsveien. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A9. Skjema med kommentarer, gått opp Hoffsjef Løvenskiolds vei 26 Furulundsveien 20 Øvre Ullern terrasse 2 Hoffsjef Løvenskiolds vei 26 Åsbakken Øvre Ullern terrasse 2 Turvei A12 Hoffsjef Løvenskiolds vei Asfalt Asfalt Bør skiltes både ved Furulundsveien 20 og på oversiden av gangbroen: Turvei A9 Ullernåsen. 200 Vei Fortau Fortau Veidelet Hoffsjef Løvenskiolds vei/øvre Ullern terrasse er rotete. Den stien som er gått opp øst for Hoffsjef Løvenskiolds vei bør utbedres. Det bør komme fotgjengerovergang her. Bør skiltes hhv: Turvei A9 Ullernåsen og Turvei A9 Furulund. 200 Friområde Sti Bearbeidelse av stien til gangvei ønskelig. På stien er lagt kabel og kabelrør de bør graves ned. Bør skiltes ved Øvre Ullern terrasse: Turvei A9 Ullernåsen. Bør skiltes ved Åsbakken hhv: Turvei A9 Ullernåsen og Turvei A9 Åsjordet og Furulund. 700 Friområde Må skiltes ved turvei A12: Turvei A9 Ullern over Ullernåsen. 18

19 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Bydel Frogner, Oslofjordens Friluftsråd og Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A10. Dette er en gang- og sykkelvei som har sitt utgangspunkt i Oslo Sentrum (Rådhusgaten/Rådhusplassen/Aker brygge) og går parallelt med Europavei 18 på sjøsiden vestover til Sollerudstranda og inn i Bærum ved Lysaker. Den krysser turvei B1 ved utkjøringen til Bygdøy, møter turvei A5 innerst i Bestumkilen, turvei A4 ved Maritim og turvei A1 ved Sollerudstranda/Lysaker. Turvei A10 omfattes av tre bydeler Sentrum, Bydel 5 Frogner og Bydel 6 Ullern, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (Sentrum, Bydel 1 Bygdøy-Frogner og Bydel 25 Ullern). Generell tekst: Dette er først og fremst en populær sykkeltur langs Frognerstranda og Bestumkilen med forgreninger til Bygdøy (turvei B1 og turvei A5). Hele strekningen er fin for sykling, asfaltert og fri for biltrafikk. Særlig første del frem til Bygdøy er også populær for fottur med benker og vakker utsikt til fjorden, båtene og kulturlandskapet på Bygdøy. Du passerer ongen med Dronningen vis-à-vis ute på Bygdøy. Rosporten har dominert ved ongen og seilsporten ved Dronningen. Nå er det til dels andre aktiviteter der. Du krysser Hoffselva som munner ut innerst i Bestumkilen. Ved Vækerø og Sollerudstranda arbeides det for å få lagt traseen langs stranden, men enn så lenge må vi holde oss nær Europaveien. Ved Sollerudstranda møter du Lysakerelva og turvei A1. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A10. Skjema med kommentarer, gått opp Rådhusgaten 1 BU06/ Nylandsveien Rådhusplassen 700 Gang- Rådhusgaten 1 sykkelvei Rådhusplassen 400 Filipstadkaia 1B Rådhusplassen BU2 Filipstadkaia 1B Dronning Blancas vei BU Sentrum Hengsengveien/ p-plass Dronning Blancas vei BU 25 Hengsengveien/p-plass 9/162 Drammensveien 250 Drammensveien 250 Drammensveien/ BU01 Sollerudstranda/ Gjensidigebygget Sollerudstranda/ Gjensidigebygget Planmessig ikke avklart 1400 S Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- Gang- sykkelvei sykkelvei P?? 250 Friområde 50 Friområde Ikke opparbeidet Gang- sykkelvei Skilting ønskelig forbi jernbane/ lastebilterminalen. (Den hyggeligste traseen går forbi Aker brygge.) For tiden byggeplass i forbindelse med lokk over Sjølystveien ved tidl. Varemessen, midlertidig trasé rundt, se også turvei A5. OOF, Oslofjordens friluftsråd og Friluftsetaten ønsker at områdene langs Sollerudstranda sikres og at turveien legges nær stranden. (Ny parsell åpnet f.o.m Sollerud-stranda t.o.m Vækerøparken, likeledes har Maxbo kunngjort planforslag.) Aktuelt med skilt: Turvei D10 Frognerstranda og Oslo sentrum. 19

20 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Ullern historielag og Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A12. Denne turveien går ut fra Njårdhallen ved Makrellbekken stasjon, følger grøntdraget parallelt med Morgedalsveien og inn i Husebyskogen på sydsiden av Gardeleiren, langs lysløypa og møter turvei A4 bratt ned i Mærradalen, krysser bekken, følger like bratt opp mot Ostadalsveien, og går vestover til Lysejordet skole, Lysakerelva og turvei A1. Turvei A12 omfattes av to bydeler Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa og 25 Ullern). Generell tekst: Denne turveien går gjennom varierende omgivelser og med varierende utforming. Med utgangspunkt ved Njårdhallen på Makrellbekken (og turvei A3) kan du nå bli med på en hyggelig tur opp igjennom Husebyskogen ( Stubbmarka ), som er navnet på det store skogs- og kulturlandskapsområdet syd for Sørkedalsveien mellom Makrellbekken stasjon og Hovseter stasjon, avgrenset i vest av Mærradalen og i syd av villabebyggelsen på Husebybakken, langs Smithsvingen og Torjusbakken. Gardeleiren som ligger nord i skogsområdet, har området som sitt militære øvelsesfelt uten at det har hindret at skogen er et populært turområde. Skogen krysses av mange stier og tråkk, og Gardens lysløype går der. Turvei A12 følger grøntdraget langs Morgedalsveien og Smithsvingen og følger så lysløypa i store svinger langt syd i området, før den går bratt ned i Mærradalen. Nede i dalen krysser vi turvei A4 (som turen godt kan kombineres med). Turvei A12 går så bratt opp til kontorbedriftene og boligkompleksene i Aslakveien og Ostadalsveien. Turen videre går på gangveier gjennom bebyggelse i svært kupert terreng ned til Vækerøveien. Denne delen av turveien er ikke merket, men hvis du tenker på at du skal gå vestover, gir ruten seg nesten selv. Du kommer ned til Vækerøveien ved Sandbakken bussholdeplass og kan fortsette ned på nordsiden av Lysejordet skole og kommer ned til turvei A1 som går langs Lysakerelva. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen