Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport"

Transkript

1 Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport Utarbeidet og redigert av Frithjof Funder Oslo og Omland Friluftsråd 2004

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av undertegnede som et prosjekt for å registrere tilstanden og samle ønsker om utbedringer, så vel som forslag til alternative traseer når det gjelder Oslo kommunes regulerte turveinett, slik det fremgår av Vedlegg til kommunedelplanen april Rapporten er utarbeidet i regi av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) etter avtale og med støtte av Oslo kommune, Friluftsetaten. Alle turveiene fra A1 i vest til E23 i sydøst er gått opp* og utkast til rapport om turveiene har vært ute til høring blant personer og instanser vi vanligvis henvender oss til i slike saker. Rapporten er etter avtale bygd opp på følgende måte: En kort beskrivelse av hvor den enkelte turvei strekker seg. En generell tekst ment som en appetittvekkende og tilstrekkelig instruktiv beskrivelse for den aktuelle brukeren. Den kan legges inn på internett, publiseres i bokform etc. En god del fotos er tatt, og flere vil bli supplert når slik publisering planlegges. Vedlegget til ommunedelplanen for idrett/friluftsliv av april 2001 er etter avtale tatt som utgangspunkt når det gjelder traseer og nummereringer av turveiene, og gjengitt i skjemaer for hver enkelt turvei. Alle kolonnene i planen gjengitt. Dog er beskrivelsen sortert for hver enkelt turvei, og parsellene i hver enkelt turvei sortert i den rekkefølge vi har valgt å gå dem opp. Våre kommentarer finnes i en kolonne til høyre i skjemaene. Jeg vil takke en rekke personer, foreninger og instanser for mange konstruktive kommentarer til mitt utsendte utkast, hvem/hvilke fremgår av skjemaene for de enkelte turveiene. ommentarene er innarbeidet etter skjønn, det vil si at det er jeg som hefter for resultatet. Av generelle kommentarer til turveiene nevnes følgende: Merking og skilting. I svært mange tilfeller er det vanskelig å følge turveiene uten spesialkartene. Det skyldes naturligvis problemene med merking. Mange steder trenges det retningsvisende skilt og mange steder trenges det merking à la blåmerkingen til DNT Oslo og Omegn. Det at det stedvis er felles traseer med gang-sykkelveier og andre gir også en uensartet variasjon av skilt. Her bør det tas initiativ til samordning og forenkling. Asfalt- kontra grusdekke. Vi anser det for svært uheldig med asfaltdekke på gangsykkelveier som også er regulert som turveier. Asfaltdekke er for hardt til å være ideelt for fottur. Vi vil derfor støtte Friluftsetatens tanker om forsøksvis bruk av subbus trolig hardt nok for syklister og mykt nok for gående. Denne samlede rapporten erstatter tidligere oversendte delrapporter. Frithjof Funder prosjektansvarlig Oslo, 4. desember 2004 *Merknad Følgende tre turveier sydøst for lemetsrud i det sydøstre hjørnet av bydel Søndre Nordstrand er ikke kommentert i ommundelplanen av 2001 og bare grovt skissert inn på kartene som ønskemål. De er derfor ikke kommentert ennå. De tre er: Turvei E18 Fra Stensrudtjern (turvei E19) langs Stensrudåsveien til Myrertjern (turvei E16). Turvei E19 Fra Nordengen (turvei E15) mot Stensrudtjern og videre mot Gjeddetjern og Ski. Turvei E23 Fra Gjersrudtjern (sammen med turvei E15 til Nygård), så rett syd (turvei E18). 2

3 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU), John Tibballs (Oslo Elveforum) og Ullern historielag innarbeidet etter skjønn. Turvei A1. Denne turveien strekker seg fra Lysaker nede ved Oslofjorden til Ankerveien nær Bogstadvannet ved Bogstad golfbane. Den starter ved Sollerudstranda skole og går opp langs Lysakerelva på Oslosiden. Først går den under motorveien E18 og jernbanen og så gjennom et industri- og kontorområde. Den passerer, Storfossen ved Lilleaker, Lysejordet, Røafossen, Grinidammen og fortsetter til Ankerveien og går inn i Bærum med tilknytning til turvei i Bærum ved Fossum. Vest for elva går en parallell turvei på Bærumsiden, turvei L-1. Flere broer gjør det mulig å skifte mellom disse to turveiene. Turvei A1 omfattes av to bydeler Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa og 25 Ullern). Generell tekst: Bli med på en spektakulær tur det vel trekvart mil lange strekket fra fjorden ved Lysaker til Bogstadvannet. Det vil veksle mellom en svært trang elvedal med fosser og stryk og et mer flatt morenelandskap. Etter en forholdsvis roligflytende første del nedenfor Bogstadvannet, avbrutt av et par store fosser, kaster elva seg utfor i viltre stryk og fosser før den igjen roer seg i stillere partier den siste biten mot fjorden. Turen går vekselvis på gode gangveier og smale stier, men stedvis også på fortau. Lysakerelva er grenseelv mellom Oslo og Bærum kommuner, tidligere kalt Fåd som betyr skille. På det relativt korte strekket mellom Lysakerfjorden og Fåbrofossen har elva vært en industrielv som kan minne om Akerselva. Langs elva oppover har det vært sager og møller og du vil se ruinene etter dem flere steder. Ganske nær Bogstadvannet har vi igjen hatt industrivirksomhet, blant annet med en stanghammer. Fra Lysaker jernbanestasjon eller bussholdeplass finner du turveien ved å gå ned mot elvemunningen og krysse over nederste bro. Derfra går turveien gjennom et industri- og kontorområde som forener gammel og ny stil. Turen går opp gjennom Mustads fabrikkområde til Fåbro hvor den gamle villaen er restaurert og vernet. (Et alternativ er å gå over broen ved den gamle margarinfabrikken og så gå tilbake over gangbroen ved CC-vest.) Der elva møter Jartrikken, T-banen og Bærumsveien i fyllingsbro, dvs. en fylling som sperrer dalen, må vi i dag gå over på Bærumsiden og deretter følge Bærumsveien tilbake til Oslosiden og gå opp veiene Lysehagan og vernfaret for igjen å finne turveien. (Eventuelt kan du følge turvei L-1 på Bærumsiden opp til første gangbro.) Turvei A1 fortsetter godt synlig over Lysejordet og opp til Fådveien og Røa idrettsbane, videre langs Harald Løvenskiolds vei. Ved Grinidammen passerer du under T-banen og Griniveien, før den svinger opp til Ankerveien og følger denne ned til Hammerbroen. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

4 Turvei A1. Skjema med kommentarer, gått opp rysning av Drammensveien og Hovedbanen Mustads område til Lilleakerveien 16 Lilleakerveien 16 gang-sykkelvei ved bru til Bærum Bru til Bærum Vestveien 28 Vestveien 28 Bærum ved olsåsbanen Vestveien 32 Lysakerelva Vestveien 58 Lysakerelva Vestveien 58 Vestveien 32 ryssing ved Øraker stasjon (ikke nevnt) Bærumsveien Sponhoggveien 37a Lysehagan 71 Bærumsveien Lysehagan 69 Lysehagan 71 vernfaret 14 Lysehagan 69 vernfaret /53 (Rolighet) vernfaret 14 A12/ Vækerøveien A12/Vækerøveien Møllefaret 42 Elvefaret 21/BU 24 Møllefaret 42 Fådveien 15 Elvefaret Luggerud Elvefaret Planmessig ikke avklart 500 Planmessig ikke avklart S 150 Bra skiltet.??? Det er nå anlagt gang-sykkelvei. Bra skiltet, men kan markeres bedre ved den gamle margarinfabrikken (gjennomgang). P, Asfalt Asfalt Bra skiltet. Subbus å foretrekke fremfor asfalt. Men det planlegges boliger for nær elva. 300 Friområde Sti Sti Bra skiltet. Rekkverket ved Jarfossen bør repareres. 700 Friområde P Sti Sti Et svært tre sperrer stien, må kappes. 150 Friområde P Sti Sti Sti anlagt av Ullern IF må utbedres, farlig deler av året. Bør få forbindelse til Vestveien ved Jarfyllingen, men se alternativ trasé. 150 Friområde P Ikke opparbeidet 350 Vei Adkomstvei Adkomstvei 50 Adkomstvei (ikke nevnt) 100 Friområde P, Sti Sti. OBS: Adkomst til Øraker stasjon fortsatt ulovlig stengt av bebyggelse. Turveien må gjenåpnes ved Vestveien 60 (evt annen løsning). 150 Vei Fortau Fortau Alternativ rute på stier mulig. 60 Vei Vei Adkomstvei Ved Lysehagan 69 bør det skiltes, tekstforslag: Bogstad via Røa og Grinidammen. Men alternativ rute på stier mulig. 600? Vei Adkomstvei Adkomstvei Ved vernveien 14 bør det skiltes, tekstforslag: Bogstad via Røa og Grinidammen. Men alternativ rute på stier mulig. 500 Friområde OBS: Veien har rast ut nord for Ullern mølle. Farlig om vinteren. Forfallent DNT-skilt og gammel blåmerking. Ønskelig med turveiskilt, se over. 800 Friområde Tas opp under turvei A Friområde Tas opp under turvei A Friområde Ikke opparbeidet 50 Planmessig ikke avklart 250 Friområde Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med sti. an det anlegges en hengebro over til Røa mølle, spør Oslo Elveforum, og Ullern historielag foreslår henvisningsskilt.? OBS: Trenger bøyler for å hindre sykling rett ut i Elvefaret. Det er en kort, merket gangvei fra Elvefaret og vest for idrettsplassen. Gunstig om det sto et skilt, forslag: Bogstad via Grinidammen. Sti Sti ønskelig. Stor hageavfallsdunge ved Elvefaret. Farlig for barn. Stygt. 4

5 Harald Løvenskiolds vei 14 Fådveien Friområde OBS: Permanent drenering må til vann fra idrettsplassen vasker ut veien og gjør den farlig. Gjerdet må repareres eller eventuelt fjernes. 550 Friområde Ikke opparbeidet Sti Svært ønskelig med opparbeidet sti. 520 Vei Adkomstvei Adkomstvei 200 Friområde Ikke opparbeidet Sti Adkomstvei vei 500 Friområde Grinisaga Harald Løvenskiolds vei 14 Grini bru Harald Løvenskiolds vei 14 Grini bru Grinisaga (damkronen) Griniveien Grini bru 120 Friområde P Adkomst- Gravdalsveien 12 Griniveien Gravdalsveien 28b Gravdalsveien 12 Gravdalsveien 28b Ankerveien Bærums grense Ankerveien 200 Friområde P 500 Friområde 120 Friområde P Turvei A1. Alternative ruter foreslått av OOF o.a. ryssing av Bærumsveien og Jartrikken/T-banen Bærumsveien Lysehagen 69 loppa Lysehagan 71 Jarfyllingen Røa idrettsplass Grinidammen S,? Fyllingsbru OBS: OOF vil fortsatt prioritere svært høyt en gangveitunnel gjennom Jarfyllingen noe høyere opp i fyllingen enn elvetunnelen (pga. vårflom) for dermed å gjøre den unike turvei A1 attraktiv i hele sin lengde. Både på oversiden og nedsiden av fyllingen må turvei A1 og L-1 knyttes sammen med gangbroer. Friområde?? Diverse tråkk, stier og to gamle rideveier. Den gamle broen ved loppa bør bygges opp igjen gir adgang til L-1. Anlegg parkering ved snødeponiet mot Lysehagen 69 og rydd rideveien ned mot loppa, foreslår Oslo Elveforum. Friområde?? OOF har foreslått at det opparbeides turvei langs eksisterende stier i skråningen. Friområde? OOF har foreslått at det opparbeides turvei langs med elva i hele strekket. Hvis det innebærer sprengning ved elva, anbefales det ikke av Oslo Elveforum. 5

6 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Bydel Vestre Aker og Torkel Røstad (OOF-TU), innarbeidet etter skjønn. Turvei A2. Turvei A2 er en snau én kilometers forbindelsesvei mellom turvei A1 nær Lysakerelva ved Bogstad golfbane og turvei A3. Den krysser Sørkedalsveien ved Peder Ankers plass og fortsetter forbi Bogstad campings hovedinngang og opp til turvei A3. Turvei A2 omfattes av en bydel Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa). Generell tekst: Denne turveien er det naturlig å bruke som tilknytning til turvei A1 som går langs Lysakerelva, eller til turvei A4 som går ned igjennom Hovseterdalen og opp i Marka over Strømsdammen. Den gir også adkomst til turvei A3. Turvei A2 følger i sin helhet Ankerveien. Mellom Lysakerelva og Sørkedalsveien går turveien på en bred grusvei med bebyggelse på den ene siden og Bogstad golfbane på den andre. Det er en hyggelig bit med gamle trær og steingjerder. Fra Sørkedalsveien følger turveien en asfaltert gang-sykkelvei forbi hovedinngangen til Bogstad camping. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A2. Skjema med kommentarer, gått opp 2.4. og Sørkedalsveien Ankerveien 101B Ankerveien 78 Sørkedalsveien Ankerveien 79/ Ekraveien Ankerveien Friområde Den er nå asfaltert gang-sykkelvei 350 Friområde P Ved Peder Ankers plass bør det skiltes vestover: Turvei A2 Til Lysakerelva og turvei A1 Ullern og Sollerud. 200 Uregulert P 6

7 Versjon oktober/november 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A3. Denne turveien har sitt utgangspunkt i Frognerparken (Vigelandsparken) og går over Huseby og Bogstad til Strømsdammen. Mellom Frognerparken og Makrellbekken følger den tre forskjellige traseer. Alle variantene starter i Middelthuns gate og følges ad gjennom Frognerparken til Monolittveien ved Vestre gravlund. Én variant følger grøntdraget ned til Casinetto og Den engelske park, videre over Silkestrå, krysser onventveien og krysser Hoffselva, går opp Hoffsveien og følger Makrellbekken oppover, krysser Store Ringvei/Ullernchausseen, kommer opp til Njårdhallen (hvor turvei A12 har et utgangspunkt) og Makrellbekken stasjon. Derfra går den opp igjennom Husebygrenda til Hovseter stasjon og treffer turvei A4 ved Huseby skole, følger turvei A4 til Jarbakken, følger denne veien til Voksen skole, følger så grøntdraget parallelt med Ankerveien opp Wildenveybakken og til Marka ved Strømsdammen. En variant 2 skiller lag med variant 1 ved Hoffselva, hvor den fortsetter opp langs elva på østsiden til Nedre Smestaddam (Bjørnebodammen) og kommer til Smestad skole, følger Monolittveien til Store Ringvei, så opp til Smestad stasjon (hvor turvei A5 har et utgangspunkt), og fortsetter langs Sørkedalsveien til Makrellbekken stasjon og variant 1. Én variant 3 følger Monolittveien strake veien til Store Ringvei og variant 2. Turvei A3 omfattes av tre bydeler Bydel 5 Frogner, Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (2 Uranienborg-Majorstuen, 23 Vinderen, 24 Røa og 25 Ullern). En svært ønskelig alternativ rute bør gå fra Makrellbekken stasjon til Bogstad camping/ Ankerveien via Holmen stasjon, over Stasjonsveien, langs grøntdraget mellom Landingsveien og Arnebråtveien til Jarbakken, mao. langs regulert trasé for ny Sørkedalsvei. Generell tekst: Bli med på en hyggelig tur, først gjennom Frognerparken (Vigelandsparken), og videre gjennom Den engelske park, anlagt i romantisk og viktoriansk stil for snart 150 år siden ved tidligere Skøyen hovedgård hvor den herskapelige hovedbygningen fortsatt troner på høyden blant de gamle løvtrærne. Senere på turen kan du velge om du vil følge Hoffselva via Smestad, eller Makrellbekken til Makrellbekken stasjon før du kommer til Huseby og Hovseterdalen, Bogstad og Marka. Mellom Frognerparken og Makrellbekken følger turvei A3 tre forskjellige traseer. Alle variantene starter i Middelthuns gate og følges ad gjennom Frognerparken til Monolittveien ved Vestre gravlund. Én variant følger grøntdraget, tidligere Nordjordet til Skøyen hovedgård, ned til Casinetto og Den engelske park, videre over Silkestrå med flott utsyn vestover og med fjordglimt. Også her var det jorder som tilhørte hovedgården. Deretter krysser du først onventveien og så Hoffselva, går opp langs Hoffsveien til Jarlsborgveien og følger Makrellbekken et langt stykke oppover, krysser Store Ringvei/Ullernchausseen underveis og kommer opp til Njårdhallen (hvor du møter turvei A12) og Makrellbekken stasjon. Derfra går turveien opp igjennom Husebygrenda til Hovseter stasjon og treffer turvei A4 ved Huseby skole. Turvei A3 følger turvei A4 til Jarbakken, følger denne veien til Voksen skole, følger så grøntdraget parallelt med Ankerveien opp Wildenveybakken og til Marka ved Strømsdammen. Ved Hoffselva kan du også følge en variant 2 av turvei A3. Gå opp langs elva på østsiden til nedre Smestaddam (Bjørnebodammen) og du kommer til Smestad skole. Følg deretter Monolittveien til Store Ringvei, gå så opp til Smestad stasjon (hvor du møter turvei A5), og fortsett langs Sørkedalsveien til Makrellbekken stasjon og variant 1. Én variant 3 følger Monolittveien strake veien til Store Ringvei og variant 2. 7

8 ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A3. Skjema med kommentarer, gått opp Monolittveien Middelthuns gate Adkomstvei Skøyen gård Den engelske park Nordjordet Den engelske park Nordjordet Vigelandsparken OBS: Turveien gjennom Den engelske park er merket turvei A4 på kartet, men mer logisk korrekt A3 på skilt i terrenget det er fulgt opp her. Skøyenveien Vigelandsparken onventveien Skøyenveien Monolittveien 30 onventveien 15/D3 Priorveien Monolittveien 30 Priorveien 17 Priorveien bak skolehagen Skøyen terrasse 36 adkomstvei Skøyen gård onventveien 46 Skøyen terrasse 36 Gullkroken 9 Priorveien 17 baksiden Gullkroken 5 Gullkroken 9 Hoffsdammen ved Damlihagen 8 onventveien Hoffsveien Hoffsdammen Hoffsdammen v/31 Gullkroken 5 Store Ringvei Hoffsveien 41 ulvert under Ringveien 800 Gang- sykkelvei 500 Friområde Behold grusdekket. Sykkelveiskilt ved p-plassen i Middelthunsgate. Bør også markeres med skilt Turvei A3 Strømsdammen via Den engelske park, Hoffselva, Makrellbekken. 350 Friområde Asfalt Asfalt Generelt ønskelig med grusvei. Ønskelig med skilt ved skillet ved Vigelandsparken/Monolittveien: Turvei A3 Strømsdammen via Den engelske park, Hoffselva, Makrellbekken og Turvei A3 Strømsdammen via Smestad og Makrellbekken. 400 Vei + Asfalt Asfalt friområde 400 Friområde Asfalt Asfalt 100 Vei P Fortau Fortau 100 Friområde P Ikke opparbeidet 120 Friområde P Sti 200 Friområde Ikke opparbeidet 650 Asfalt Asfalt 250 Friområde Ikke opparbeidet Sti 220 Friområde Adkomstvei Sti 180 Friområde Stygt gangveiskilt ved porten til Skøyen gård bør skiftes ut med skilt Turvei A3 Strømsdammen via Smestad og Makrellbekken og Turvei A3 Frognerparken via Den engelske park 100 Friområde S Ved turveiskillet ved Hoffsdammen bor det skiltes: Turvei A3 Strømsdammen via Hoffselva og Smestad, Turvei A3 Strømsdammen via Hoff og Makrellbekken og Turvei A3 Frognerparken via Den engelske park 200 Friområde P 300 Friområde P 50 Friområde Gang- sykkelvei 8

9 Ring Gang- S Gang- Gang- sykkelvei onventveien sykkelvei sykkelvei Hagan terrasse 800 Friområde P, Store Ringvei Hoffsveien Gang- Gang- Gang- sykkelvei Jarlsborgveien sykkelvei sykkelvei Smestadkryss/BU Gang- S Gang- Gang- sykkelvei Monolittveien sykkelvei sykkelvei Jarlsborgveien/Hoffsveien 300 Vei Fortau Fortau turvei A4 Njårdhallen Hagan 150 Vei P+ Ikke opparbeidet terrasse Persbråten skole 1000 Friområde Asfalt Asfalt Generelt ønskelig med grusdekke Sørkedalsveien Langs Røabanen 250 Gang- k Gang- Gang- sykkelvei forbi Huseby skole sykkelvei sykkelvei Voksen skole 350 Gang- Gang- Gang- sykkelvei Hovseterdalen/ turvei A4 sykkelvei sykkelvei Arnebråtveien 180 Vei + Gang- Gang- sykkelvei Voksen skole friområde sykkelvei Aslaug Vaas vei 700 Friområde Ankerveien Ankerveien 150 Friområde Ikke opparbeidet Arnebråtveien Ankerveien 101 B 100 Vei Fortau Fortau Wildenveybakken 7 Wildenveybakken 300 Vei P Adkomstvei Adkomstvei Wildenveybakken 300 Vei Fortau Sti Olaf Bulls vei Olaf Bulls vei (Arnulf Øverlands vei) Grindbakken Friområde Grindbakken 7 Markagrensen Turvei A3 Alternative ruter Nedre Smestaddam (Bjørnebodammen) og Øvre Smestaddam/Hoffsveien Makrellbekken st. Jarbakken og Bogstad camping/ Ankerveien via Holmen st. og grøntdrag mellom Landingsveien og Arnebråtveien 100 Friområde Sti Sti Siste strekket langs Arnulf Øverlands vei går på sti på nedsiden av veien. Det kan være naturligere og lettere å benytte gangveiene på oversiden. Særlig nå som det er anlagt vei frem til Strømsdammen. Ved endeholdeplassen for bussen bør det skiltes: Turvei A3 Strømsdammen.? Inngjerdet? Svært ønskelig at det opparbeides en turvei langs Nedre Smestaddam, over Radiumhospitalets behandlingshjems område, og videre langs elva til Hoffsveien. Piggtrådgjerdet må fjernes.? OBS: Gjeldende er trasé for Nye Sørkedalsveien. Om denne en oppheves, er det svært ønskelig med en alternativ variant av turvei A3 i dette attraktive og mye brukte grøntområdet. Et bredt tråkk vitner om mye brukt turtrasé og gangforbindelse. 9

10 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A4. Denne turveien strekker seg egentlig fra Maritim ved Bestumkilen og skal følge Mærradalsbekken, men må gåes på villaveier opp til Ullernchaussen (Ring 3). Bekken er lukket mellom Maritim og Bestumveien, men åpen derfra til Ullernchausseen. Fra Ullernchaussen ved Radiumhospitalet går turveien på grusvei opp igjennom Mærradalen langs Mærradalsbekken, krysser turvei A12, og fortsetter til Huseby skole. Her krysser den under Sørkedalsveien og fortsetter sammen med turvei A3 opp igjennom Hovseterdalen (på den lukkede bekken) til Røahagan, hvor bekken igjen er åpen, og derfra på grusvei og sti til Bogstad camping. Den fortsetter under Ankerveien og fortsetter på oversiden av campingplassen først på vei så på sti opp til Strømsdammen og Marka. En variant av turvei A4 går ut fra Hoffselva/Hoffsveien og turvei A3. Den går gjennom Ekelyområdet og opp til Radiumhospitalet. Turvei A4 omfattes av to bydeler Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa og 25 Ullern). OBS: På plankartet er turvei A4 markert fra Frognerparken ved Monolittveien til Hoffselva denne biten har jeg oppfattet som turvei A3. Generell tekst: Bli med på en hyggelig tur, først gjennom den trange Mærradalen med nær kontakt med bekken. Deler av dalen ble i sin tid fredet på grunn av den sjeldne floraen du finner her. Det var utslagsgivende for at Bærumsbanen ble ført over i en åpen brokonstruksjon fremfor fyllingsbro som ved Lysakerelva. Etter hvert som vi nærmer oss Huseby vider dalen seg ut. Turen går vekselvis på fin, bred grusvei til Huseby, deretter på asfaltert gangvei gjennom den parkmessig anlagte Hovseterdalen med gressplener, benker og baner for ballspill, og etter hvert over på sti til Ankerveien og Bogstad camping. Den fortsetter på gangvei på oversiden av campingplassen og over på grusvei og sti til Strømsdammen og inn i Marka. Det anbefales å begynne turen enten fra Ullern stasjon eller fra Radiumhospitalet. Fra Ullern stasjon på Jarbanen følger du Bekkefaret opp til Ullernchausseen som turveien krysser under. Du aner Mærradalsbekken nede i juvet mellom husene. Ved Radiumhospitalet er det også god bussforbindelse. Ved Hovseter er det T-baneforbindelse og ved Bogstad camping bussforbindelse. En variant av turvei A4 går ut fra Hoffselva/Hoffsveien og turvei A3. Den går gjennom Ekelyområdet og opp til Radiumhospitalet. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A4. Skjema med kommentarer, gått opp og Bestumkilen ved Maritim/A10 St.Edmunds vei Ullernchausseen 71 St. Edmunds vei St. Georgs vei 24 Gråbrødreveien Planmessig ikke avklart 450 Friområde P Ikke opparbeidet 350 Friområde Ikke opparbeidet??? Ønskelig med turveiforbindelse langs bekken, som må gjenåpnes, jf Oslo Elveforum. Sti Ønskelig med sti langs bekken. Passasje mulig gjennom privat hage iflg. E.E. Haugen i Snø & Ski 3-04 Svært ønskelig at turveien markeres med grusdekke over privatisert gressplen ved St. Georgs vei. Det står et turveiskilt der. 10

11 Gråbrødreveien 3 Ullernchausseen 63 Hoff terrasse 19 St. Georgs vei 24 Hoff terrasse 19 Hoffsveien Hoff terrasse Lilleakerbanen Ullernchausseen 65B-71/ Mærradalsbekken Radiumhospitalet Ullernchausseen 71/ Mærradalsbekken Ullernchaussen 63 65B Radiumhospitalet BU24 A4 nedenfor Aslakveien 14 Bydelsgrensen Mærradalsbekken (bro) Ostadalsveien 14B Sørkedalsveien Mærradalsbekken (bro) Turvei A3 Sørkedalsveien 169 Røahagan 71B turvei A3 Sørkedalsveien 257 Røahagan 71B Ankerveien opparbeidet turvei A4 Sørkedalsveien S. 169 Turvei A2/ Ankerveien 102 Olaf Bulls vei 42 Olaf Bulls vei 42 Markagrensen 100 Vei Fortau Fortau 200 Friområde Ikke opparbeidet Sti 300 Friområde P Ikke opparbeidet Sti 150 Friområde S Sti Sti P+ Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Svært ønskelig at turveien markeres både ved Hoffsveien og ved Hoffsveien 19: Turvei A4 Mærradalen og Hovseter. 200 S Gang- sykkelvei 900 Friområde Bra skiltet ved Radiumhospitalet. Mye vindfall må kappes i hele strekket. Gjørmete ved Radiumhospitalet pukkes/dreneres. Et OVA-skilt knekt av steinras. 650 Friområde Mye vindfall må kappes i hele strekket. Noe råttent og oppsmuldret treverk i broene. Det bør skiltes ved kryssing av turvei A12, tekstforslag hhv: Turvei A4 Strømsdammen via Huseby og Bogstad camping, Turvei A4 Radiumhospitalet, Ullernchausseen, og Turvei A12 Ullernåsen og Lysakerelva og Turvei A12 Makrellbekken via Husebyskogen. 200 Friområde Asfalt Asfalt Ønskelig med grusvei. 500 Friområde S 1000 Friområde Asfalt Asfalt Svært ønskelig at bekken gjenåpnes, jf Oslo Elveforum. Fundamenteringen ved en OVA-kum må utbedres. Fint skiltet. Også ønskelig med gruslagt sti gjennom samme strekket. 50 Gang- Asfalt Asfalt sykkelvei 550 Gang- Gang- Gang- sykkelvei sykkelvei sykkelvei 400 Friområde Ikke opparbeidet S, Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Fortsatt ønskelig med utbedring til gruslagt sti. Bør skiltes ved kryssing av turvei A2 vis-a-vis inngangen til Bogstad camping hhv: Turvei A4 Mærradalen via Hovseterdalen og Turvei A2 Lysakerelva med turvei til Jar og Lysaker. Turvei bør følge et tråkk direkte på fortsettelsen. 200 Friområde Skiltet av DNT. Skogvesenets innkjøring forbudt-skilt ca 100 m fra Ankerveien bør repareres 11

12 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra nut A. Edin (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A5. Del 1. Turvei A5 er markert i to deler. Del 1 går fra Smestadkrysset og opp til Midtstuen stasjon, fortsetter opp igjennom Holmenkollen riksanlegg innenfor Markagrensen, og fortsetter fra Hospitsveien til Lillevann stasjon. Del 2 går i sin helhet på Bygdøy fra Hengsengveien ved Bygdøy Ballklubbs idrettsbane og fortsetter på vestsiden av Bygdøy til Huk hvor også turvei B1 har sitt endepunkt. Turvei A5 omfattes av tre bydeler Bydel 5 Frogner, Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (1 Bygdøy-Frogner, 23 Vinderen og 25 Ullern). Generell tekst: (OBS: Det er ikke naturlig å gå turvei A5 under ett. Her beskrives den delen som går fra Smestadkrysset og opp til Lillevann stasjon.) Bli med på en hyggelig tur, først langs idylliske Holmendammen hvor sportsfiskerne trener, så gjennom parkskog i flatt terreng, før den stiger bratt opp i to alternativer, enten i nær kontakt med bekken i et nesten dramatisk sceneri, eller opp gjennom Løkkaskogen. Begge fører deg opp til Midtstuen stasjon, og derfra opp igjennom Holmenkollen riksanlegg til turveien igjen er markert fra Hospitsveien og Orreveien til Lillevann stasjon. Turen kan naturligvis gåes begge veier du kan starte fra Lillevann stasjon og gå nedover, eller du kan begynne turen ved trafikknutepunktet ved Smestadkrysset med T-bane og bussforbindelse og gå oppover. Turveien starter ovenfor den sylinderformede bygningen på nordsiden av krysset og går opp gjennom et parkanlegg til Bernhard Herres vei. Her må du gå bort til trafikkerte Holmenkollveien og følge fortauet opp til Holmendammen, hvor det også er busstopp. Turen er rimelig godt merket av DNT og Oslo kommune. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A5 Del 1. Skjema med kommentarer, gått opp Bernh. Herres vei 16 Smestadkrysset Bernh Herres vei 16 BU24 (Holmenkollveien) Holmenkollvn/BU24 Bernh Herres v 16 Jonas Holmens v 23 Holmendammen Bjørnveien 97 Holmenkollveien 22B Løkkaskogen 9 Bjørnveien 99 Løkkaskogen 16A Løkkaskogen Friområde Fin trasé, godt vedlikeholdt. 50 Vei Vei Vei 320 Vei Fortau Fortau 300 Friområde P Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med opparbeidet sti Friområde DNT-skilt v/holmenkollveien viser til Midtstuen st. A5 må i standsettes ved ny bolig til Bamseveien. DNT- og turveiskilt ved Stasjonsveien, men sydpekende kunne godt flyttes og fornyes. Skilt også ved Bjørnveien, men alternativet gjennom Løkkaskogen bør også merkes. 100 Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. 100 Friområde P Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. 12

13 Løkkaskogen 30E Vei Gang- Fortau Fortau Bjørnveien 97 sykkelvei Dagaliveien 20C 300 Friområde Sti Sti Bjørnveien 99 Dagaliveien Vei Adkomstvei Adkomstvei Dagaliveien 20C Dagaliveien 32 Løkkaskogen 30E 180 Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Ankerveien Dagaliveien 35C 200 Friområde Sti Sti Erosjonsskader nær Ankerveien bør utbedres. Vei Gang- Gang- Gang- sykkelvei (ristianiasvingen?) Frognersetervn 74 sykkelvei sykkelvei Frognersetervn Friområde Sti Sti Dagaliveien 21 Midtstuen stasjon 200 Friområde Ikke opparbeidet Sti Eksisterende sti O Ankerveien Einar Skjæråsens vei 150 Friområde Fortau Fortau Heftyebakken Midtstuen stasjon 220 Friområde adkomstvei langs Frognerseterveien ongeveien 1100 Friområde Innenfor Riksanlegget ikke sjekket. Midtstuen stasjon Hospitsveien 600 Friområde Sti Sti ongeveien Voksenkollveien Gang- Gang- Gang- sykkelvei Hospitsveien sykkelvei sykkelvei Bekk Hospitsveien 500 Friområde Sti Sti T-banesporet 100 Friområde Sti Sti Lillevann Gnr. 33/bnr Friområde Sti Sti Gnr. 33/bnr 2270 bekk Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Skogsbilvei gnr.33/bnr Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Lillevann skogsbilvei 150 Friområde P Sti Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. Lillevann/33/ Friområde P Ikke opparbeidet Sti Ønskelig med kommunalt eie, evt langtidsavtale. OOF har sterkt prioritert avprivatisering og få fjernet avstengende gjerde, samt brygge o.a. anlegg. Turvei A5. Del 1. Alternativ rute foreslått av OOF o.a. Bjørnveien - Ankerveien? Friområde? Delvis tråkk? OOF og Ris velselskap har foreslått å opparbeide en turvei i Løkkaskogen vest for Holmenbekken. OOF vil fortsatt prioritere denne høyt. 13

14 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Bydel Frogner og Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A5. Del 2. Turvei A5 er markert i to deler. Denne delen går i sin helhet på Bygdøy fra Hengsengveien ved Bygdøy Ballklubbs bane og fortsetter på vestsiden av Bygdøy til Huk hvor også turvei B1 har et endepunkt. (Den andre delen går fra Smestadkrysset og opp til Midtstuen stasjon, fortsetter opp igjennom Holmenkollen riksanlegg innenfor Markagrensen, og fortsetter fra Hospitsveien til Lillevann stasjon.) Hele turvei A5 omfattes av tre bydeler Bydel 5 Frogner, Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (1 Bygdøy-Frogner, 23 Vinderen og 25 Ullern). Generell tekst: (Her beskrives den delen av turvei A5 som går på Bygdøy.) Bygdøy med kongsgården og store jordbruks- og skogsarealer og ikke minst badestrender, er et kjent og kjært turområde for oslofolk i generasjoner. ombinert med Bygdøy-delen av turvei B1 som strekker seg på østsiden av Bygdøy fra Huk til Sjølyststranda, får du på denne måten en spennende rundtur på Bygdøy, gjerne med sykkel. Denne delen av turvei A5 strekker seg på vestsiden av Bygdøy fra Hengsengen til Huk. Det er to varianter helt i starten. ommer du østfra når den ved via turvei A10 langs Sjølyststranda og følger Hengsengveien ved banen til Bygdøy ballklubb. ommer du vestfra starter den ved marinaen innerst i Bestumkilen. For tiden (2004) er det byggevirksomhet her, men med tilrettelagt passasje. Du krysser Hoffselva og tar deg bratt opp på Hengsengåsen og møter Hengsengveien. Turveien passerer i randsonen mellom kulturlandskapet og karrig furuskog. Snart er du inne i ongeskogen med storvokst furuskog. Turveien er markert som sykkelvei. Ved p-plassen til marinaen ved tidligere Bygdøy sjøbad fjerner du deg fra jordene og blir omgitt av skogen. På en bakketopp finner du de forseggjorte brokarene etter en bro anlagt her på 1800-tallet. Du passerer Paradisbukta og mange knauser ned mot sjøen før du nå frem til Huk. Her har også turvei B1 et utgangspunkt. Ved å kombinere de to turveiene kan du få en rundtur på Bygdøy. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

15 Turvei A5 Del 2. Skjema med kommentarer, gått opp A10 v/marina innerst i Bestumkilen Marinaen - Hengsengveien Hengsengveien 2 A10 / E-18 Bygdøy sjøbad Hengsengveien 2 100??? Asfalt? Passasje gjennom marinaen. Fint skilt, men opplysningen på skiltet kan virke avvisende: Turvei A5. Turveien til Bygdøy går gjennom ongeskogen. Over Bestumkilen er den ikke opparbeidet ennå, men frem til Hoffselva kan du gå på bryggene i vannkanten eller gjennom marinaen. Bør rettes siden det er god passasje videre: Turvei A5 Huk via Hengsenga, ongeskogen og Paradisbukta. 200??? Fine skilt viser vei, men ett bør også stå ved plassen Hengsenga, slik: Turvei A5 Huk via ongeskogen og Paradisbukta. 250 Bolig P Vei Vei 1100 Uregulert S Turveien bør skiltes i veiskillet ved plassen nær Christian Fredriks vei: Turvei A5 Huk via ongeskogen og Paradisbukta Uregulert S P-plass for Huk Bygdøy sjøbad Strømborgveien 45/ 100 Vei Vei Vei reg. friområde Hukodden p-plass 250 Friområde Ikke opparbeidet for Huk Hukodden 2/18 50 Friområde Ikke opparbeidet 2/18 50 Friområde P Ikke opparbeidet 2/10 50 Friområde Ikke opparbeidet 2/ Friområde Ikke opparbeidet 2/ Friområde P Ikke opparbeidet 2/ Friområde P Ikke opparbeidet eksisterende D5 Hvis dette er ny trasé ute ved Huk, er det ønskelig med kommunalt eie og opparbeidet turvei. Oslofjorden Friluftsråd og OOF har lenge prioritert innløsning av tomten mellom Hukodden og nudiststranda for å få anlagt en turvei på det manglende ledd langs stranden (ca 30 m). 15

16 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A8. Denne turveien går ut fra Ullernveien ved broen over skinnegangen rett vest for Ullern stasjon på Jarbanen. Innerst i innkjørselen til Ullernveien 22 og Holgerslystveien 23 B går en gangvei med en forseggjort tretrapp opp til Holgerslystveien. Turveien følger denne veien langs gjerdet på østsiden av kirkegårdsområdet tilhørende Ullern kirke, bort til gangbro over Ullernchausseen (Ring 3) og på gangveier opp igjennom terrassehuskompleksene på tidligere Ullern gård. Ved T-banen fortsetter den østover til Ullernåsen stasjon hvor banen krysses. Traseen, slik den er tegnet inn i kommunedelplanen herfra og opp til Øvre Ullern terrasse med passasje ned til turvei A4 i Mærradalen, er i dag blokkert flere steder av ny bebyggelse. På Turveikart for Oslo Vest (1996) er traseen for turvei A8 ført på gangvei mellom Ullernåsen til Åsjordet stasjoner, hvor den ved Hoffsjef Løvenskiolds vei knyttes til turvei A9. Det bør la seg gjøre å finne og merke en ny gjennomgående trasé mellom Ullernåsen T-banestasjon via Øvre Ullern terrasse forutsatt at man finner en brukbar trasé ned i Mærradalen med tilknytning til turvei A4. Turvei A8 omfattes av en bydel Bydel 6 Ullern, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (25 Ullern). Generell tekst: Denne turveien går ut fra Ullernveien ved broen over skinnegangen rett vest for Ullern stasjon på Jarbanen. Her i starten har du to alternativer. Innerst i innkjørselen til Ullernveien 22 og Holgerslystveien 23 B går en merket gangvei med en forseggjort tretrapp opp til Holgerslystveien. Turveien følger så Holgerslystveien langs gjerdet på østsiden av kirkegårdsområdet tilhørende Ullern kirke. Alternativt kan du ganske enkelt gå rett opp bratte Ullernveien til Ullern kirke. Fortsett langs gjerdet forbi de vakre grøntarealene rundt Ullern kirke, videre på gangbro over trafikkerte Ullernchausseen (Ring 3) og inn på Ullern gårds østligste områder. Gangveien følger gamle steingjerder i et område som nå er preget av terrassehusbebyggelse, men hvor mange av de store, gamle løvtrærne har fått stå. Gangveien fører i østlig retning opp til Ullernåsen T-banestasjon, krysser banen og fortsetter videre langs skinnegangen vestover til Åsjordet T-banestasjon hvor turveien møter turvei A9 ved Hoffsjef Løvenskiolds vei. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

17 Turvei A8. Skjema med kommentarer, gått opp 25. og Ullernveien 22 A B 75 Friområde P Vei Vei Holgerslystveien 25 Ullernveien 22 B Ullernveien 35 Holgerslystveien 25 Over Ring Gang- Ring 3 olsåsbanen olsåsbanen Øvre Ullern terrasse 25 Øvre Ullern terrasse Øvre Ullern terrasse 71 turvei A4 150 Friområde P Sti Sti Gangveien ligger inneklemt i bebyggelsen. Den bør også merkes fra Holgerslystveien i øvre del. 250 Vei Adkomst Adkomstvei vei Bro Bro sykkelvei 300 Gang- Sti Gang- sykkelvei Bør skiltes ved Ring 3: Turvei A8 sykkelvei 300 P, Ikke opparbeidet Gang- sykkelvei Ullernåsen OBS: Traseen inntegnet i kommunedelplanen er nå hindret av bebyggelse, men ny trasé bør kunne finnes og merkes blåmerket? 300 Vei P Asfalt Asfalt Bør skiltes: Turvei A8 Ullern kirke via Ullern gård. 100 Friområde Ikke opparbeidet Sti OBS: Det er avgjørende for turveiens verdi at det kan finnes en trasé og opparbeides en sti eller trapp ned den bratte skrenten ned til turvei A4 i Mærradalen, ellers må adkomst via A12 anbefales. Turvei A8. ommentar til ny turveitrasé på Turveikart for Oslo vest (1996) Ullernåsen T-banestasjon Ullernåsen T-banestasjon Ullernåsen T-banestasjon Hoffsjef Løvenskiolds vei???????? Det er fornuftig å merke forbindelseslinjen mellom turveiene A8 og A9. Bør skiltes i hver ende. 17

18 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A9. Denne turveien starter ved Ullern gravlund/tennisbanene øverst i Furulundsveien, krysser Ullernchausseen i gangbro og går på gang-sykkelvei opp gjennom terrassehusbebyggelsen og grøntområdene hvor tidligere Ullern gård lå. Fremme ved Åsjordet T-banestasjon følger den Hoffsjef Løvenskiolds vei opp til Øvre Ullern terrasse. Fra dette krysset fortsetter turveien på sti med rekkverk opp gjennom et grøntdrag med bebyggelse på begge sider. Den krysser Åsbakken og fortsetter rett opp som bred turvei, krysser Ullernkollen og møter turvei A12 på toppen av Ullernåsen rett vest for gangbro over Ostadalsveien. Turvei A9 omfattes av en bydel Bydel 6 Ullern, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (25 Ullern). Generell tekst: Dette er en svært attraktiv turvei over Ullernåsen som via turvei A12 forbindes med mange andre turveier. Turvei A9 går ut fra Ullern gravlund/tennisbanene øverst i Furulundsveien og følger på gang-sykkelvei opp gjennom de store grøntområdene mellom den nye terrassehusbebyggelsen hvor tidligere Ullern gård lå. Fremme ved Åsjordet T-banestasjon følger den Hoffsjef Løvenskiolds vei opp til Øvre Ullern terrasse på fortau og veibro. Rett opp fra dette krysset fortsetter turveien på sti med rekkverk de første meterne opp gjennom et grøntdrag med storslagen villabebyggelse på begge sider. Den krysser Hoffsjef Løvenskiolds vei og fortsetter rett opp som bred turvei, krysser Ullernkollen og møter turvei A12 på toppen av Ullernåsen rett vest for gangbro over Ostadalsveien. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A9. Skjema med kommentarer, gått opp Hoffsjef Løvenskiolds vei 26 Furulundsveien 20 Øvre Ullern terrasse 2 Hoffsjef Løvenskiolds vei 26 Åsbakken Øvre Ullern terrasse 2 Turvei A12 Hoffsjef Løvenskiolds vei Asfalt Asfalt Bør skiltes både ved Furulundsveien 20 og på oversiden av gangbroen: Turvei A9 Ullernåsen. 200 Vei Fortau Fortau Veidelet Hoffsjef Løvenskiolds vei/øvre Ullern terrasse er rotete. Den stien som er gått opp øst for Hoffsjef Løvenskiolds vei bør utbedres. Det bør komme fotgjengerovergang her. Bør skiltes hhv: Turvei A9 Ullernåsen og Turvei A9 Furulund. 200 Friområde Sti Bearbeidelse av stien til gangvei ønskelig. På stien er lagt kabel og kabelrør de bør graves ned. Bør skiltes ved Øvre Ullern terrasse: Turvei A9 Ullernåsen. Bør skiltes ved Åsbakken hhv: Turvei A9 Ullernåsen og Turvei A9 Åsjordet og Furulund. 700 Friområde Må skiltes ved turvei A12: Turvei A9 Ullern over Ullernåsen. 18

19 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Bydel Frogner, Oslofjordens Friluftsråd og Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A10. Dette er en gang- og sykkelvei som har sitt utgangspunkt i Oslo Sentrum (Rådhusgaten/Rådhusplassen/Aker brygge) og går parallelt med Europavei 18 på sjøsiden vestover til Sollerudstranda og inn i Bærum ved Lysaker. Den krysser turvei B1 ved utkjøringen til Bygdøy, møter turvei A5 innerst i Bestumkilen, turvei A4 ved Maritim og turvei A1 ved Sollerudstranda/Lysaker. Turvei A10 omfattes av tre bydeler Sentrum, Bydel 5 Frogner og Bydel 6 Ullern, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (Sentrum, Bydel 1 Bygdøy-Frogner og Bydel 25 Ullern). Generell tekst: Dette er først og fremst en populær sykkeltur langs Frognerstranda og Bestumkilen med forgreninger til Bygdøy (turvei B1 og turvei A5). Hele strekningen er fin for sykling, asfaltert og fri for biltrafikk. Særlig første del frem til Bygdøy er også populær for fottur med benker og vakker utsikt til fjorden, båtene og kulturlandskapet på Bygdøy. Du passerer ongen med Dronningen vis-à-vis ute på Bygdøy. Rosporten har dominert ved ongen og seilsporten ved Dronningen. Nå er det til dels andre aktiviteter der. Du krysser Hoffselva som munner ut innerst i Bestumkilen. Ved Vækerø og Sollerudstranda arbeides det for å få lagt traseen langs stranden, men enn så lenge må vi holde oss nær Europaveien. Ved Sollerudstranda møter du Lysakerelva og turvei A1. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen Turvei A10. Skjema med kommentarer, gått opp Rådhusgaten 1 BU06/ Nylandsveien Rådhusplassen 700 Gang- Rådhusgaten 1 sykkelvei Rådhusplassen 400 Filipstadkaia 1B Rådhusplassen BU2 Filipstadkaia 1B Dronning Blancas vei BU Sentrum Hengsengveien/ p-plass Dronning Blancas vei BU 25 Hengsengveien/p-plass 9/162 Drammensveien 250 Drammensveien 250 Drammensveien/ BU01 Sollerudstranda/ Gjensidigebygget Sollerudstranda/ Gjensidigebygget Planmessig ikke avklart 1400 S Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- sykkelvei Gang- Gang- sykkelvei sykkelvei P?? 250 Friområde 50 Friområde Ikke opparbeidet Gang- sykkelvei Skilting ønskelig forbi jernbane/ lastebilterminalen. (Den hyggeligste traseen går forbi Aker brygge.) For tiden byggeplass i forbindelse med lokk over Sjølystveien ved tidl. Varemessen, midlertidig trasé rundt, se også turvei A5. OOF, Oslofjordens friluftsråd og Friluftsetaten ønsker at områdene langs Sollerudstranda sikres og at turveien legges nær stranden. (Ny parsell åpnet f.o.m Sollerud-stranda t.o.m Vækerøparken, likeledes har Maxbo kunngjort planforslag.) Aktuelt med skilt: Turvei D10 Frognerstranda og Oslo sentrum. 19

20 Versjon oktober 2004 kommentarer mottatt fra Ullern historielag og Torkel Røstad (OOF-TU) innarbeidet etter skjønn. Turvei A12. Denne turveien går ut fra Njårdhallen ved Makrellbekken stasjon, følger grøntdraget parallelt med Morgedalsveien og inn i Husebyskogen på sydsiden av Gardeleiren, langs lysløypa og møter turvei A4 bratt ned i Mærradalen, krysser bekken, følger like bratt opp mot Ostadalsveien, og går vestover til Lysejordet skole, Lysakerelva og turvei A1. Turvei A12 omfattes av to bydeler Bydel 6 Ullern og Bydel 7 Vestre Aker, den gamle bydelsinndelingen i parentes: (24 Røa og 25 Ullern). Generell tekst: Denne turveien går gjennom varierende omgivelser og med varierende utforming. Med utgangspunkt ved Njårdhallen på Makrellbekken (og turvei A3) kan du nå bli med på en hyggelig tur opp igjennom Husebyskogen ( Stubbmarka ), som er navnet på det store skogs- og kulturlandskapsområdet syd for Sørkedalsveien mellom Makrellbekken stasjon og Hovseter stasjon, avgrenset i vest av Mærradalen og i syd av villabebyggelsen på Husebybakken, langs Smithsvingen og Torjusbakken. Gardeleiren som ligger nord i skogsområdet, har området som sitt militære øvelsesfelt uten at det har hindret at skogen er et populært turområde. Skogen krysses av mange stier og tråkk, og Gardens lysløype går der. Turvei A12 følger grøntdraget langs Morgedalsveien og Smithsvingen og følger så lysløypa i store svinger langt syd i området, før den går bratt ned i Mærradalen. Nede i dalen krysser vi turvei A4 (som turen godt kan kombineres med). Turvei A12 går så bratt opp til kontorbedriftene og boligkompleksene i Aslakveien og Ostadalsveien. Turen videre går på gangveier gjennom bebyggelse i svært kupert terreng ned til Vækerøveien. Denne delen av turveien er ikke merket, men hvis du tenker på at du skal gå vestover, gir ruten seg nesten selv. Du kommer ned til Vækerøveien ved Sandbakken bussholdeplass og kan fortsette ned på nordsiden av Lysejordet skole og kommer ned til turvei A1 som går langs Lysakerelva. ommentar til vedlagte skjema: ommunedelplanen

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 8/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet:

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet: Beskrivelse av lilla og grønne veier Nedenfor er alle veier/veistrekninger med lilla og grønn farge kommentert. Fargen er i henhold til kartet som er vedlagt hovedplanen. Veier/strekninger som er merket

Detaljer

Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg

Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg TØNSBERG LØYPE 8 (13 KM) *OBS kun 5 koder mot tidligere 6 Startsted: Butikk senteret på Eiktoppen (husk start kode nederst i et vindu på butikk senterets front Fra butikksenteret

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

IDEELL FORENING FOR ALLMENNYTTIGE TRANSPORTSYSTEMER (IDFAT) PRESENTERER FIRE TRANSPORTSYSTEMER FOR OPPLEVELSER OG MOSJON

IDEELL FORENING FOR ALLMENNYTTIGE TRANSPORTSYSTEMER (IDFAT) PRESENTERER FIRE TRANSPORTSYSTEMER FOR OPPLEVELSER OG MOSJON MARKAPORTEN ROTURBAN IDEELL FORENING FOR ALLMENNYTTIGE TRANSPORTSYSTEMER (IDFAT) PRESENTERER FIRE TRANSPORTSYSTEMER FOR OPPLEVELSER OG MOSJON FOSSEKANALEN TRÅKKALLÉ DAGENS SYSTEMER FOR PERSONTRANSPORT

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune Vår ref.: Deres ref.: Dato: 30.april 15 Oslo Kommune Bymiljøetaten ved Gro Koppen postmottak@bym.oslo.kommune.no Kopi: OOFs medlemsorganisasjoner OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv

Detaljer

Høringsuttalelse til OUS- Idefase

Høringsuttalelse til OUS- Idefase Paul Hofseth Vestgrensa 11 Oslo0851 Høringsuttalelse til OUS- Idefase Ut fra oversikten i høringsbrevet kan det virke som om utkastet ikke er sendt til lokalmiljøet eller til organisajoner og etater som

Detaljer

Oslo, september 2009 Saksnr 200711655

Oslo, september 2009 Saksnr 200711655 Lillomarkas Venner Oslo, september 2009 Saksnr 200711655 Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Sendes bare elektronisk Uttalelse til forslaget til Grøntplan for Oslo Hovedbrev Lillomarkas

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg

Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg TØNSBERG LØYPE NR. 9 (10 km): Startsted: Butikk senteret på Eiktoppen. Husk at det er en startkode nederst i et vindu i Menybygget mot syd. Noter den. Gå ut til hovedvei

Detaljer

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven Langs Oslos elver og bekker: Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven St. Hallvards lesere inviteres til ny tur med Oslo Elveforum i artikkelserien om Oslos elver og bekker. Artikkelserien startet med

Detaljer

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 For tredje år på rad inviterer ski-/trimgruppa i Tyristubben denne høsten til seks turer i Holleia. Alle turene er lagt til onsdager kl 1800, og vil med vanlig gangfart

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Kommentar til Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Kolsåsbanen, parsell Valler - Vi viser til forslag til områderegulering

Detaljer

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Kreta Innhold: Kjørekart KT1 Samariaravinen KT2 Gingilos KT3 Psiloritis KT Kyststi til Loutro KT5 Loutro til Marmarastranden KT Marmarastranden til

Detaljer

FOSSUMSAGA. Høringsmøte

FOSSUMSAGA. Høringsmøte FOSSUMSAGA Høringsmøte 08.01.18 Sett mot sydvest Sett mot syd Sett mot syd Sett fra nord Sett mot nord OVERORDNEDE PLANER H560 N Reguleringsplan for Fossum - utnyttelse U=0,32 fra Fossumregulering med

Detaljer

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen.

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Tenerife Innhold: Kjørekart TR1 Chayofita TR2 Volcan de la Botija TR Roques de Garcia TR Teide med bane TR Roque del Conde TR Barranco del Infierno

Detaljer

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka Turmål: Skistua Velkommen til storstua i Bymarka Vullumsgården/Ferista Skistua Start fra Ferista, går gjennom grinda og ned mot Theisendammen, Stokkejordet og Blyberget, videre til demningen på Theisendammen.

Detaljer

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN VEGBESKRIVELSE Turpost 1: JUTULSTEIN Ca 100 meter etter at man passerer avkjørsla til Krabbstu, på veg opp Svalibakken, er det en landbruksveg til venstre. Følg denne vegen rett fram, og følg merkeband

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0608 0612 0615 0617 0600 0606 0609 0612

Detaljer

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I Det er meningen å legge til rette for en tur ring i Lørenskog som kan ta utgangspunkt i Lørenskog stasjon og følge Ellingsrudelva mot Fri Elvåga,

Detaljer

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 INNHOLD SØRKEDALS- VEIEN 150 Området og historien s. 4 Eiendommen s. 6 Lokalene s.8 Beliggenhet s.16 Areal og plantegninger s. 18 Kontakt s. 30 HISTORIEN 4 5 DET ER

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole.

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole. Vedlegg nr. 19 Registrering av skoleveier fra planområdet Fantoft Studentby og senterområde Slettebakken Barneskole Tveitevannet Storetveitvannet Fantoft Studentby Skoleveitraséer fra planområdet 1 2 3

Detaljer

REISE- OG HYBELINFORMASJON

REISE- OG HYBELINFORMASJON REISE- OG HYBELINFORMASJON Sted: Oslo og Akershus Sykehus: Ullevål: Rikshospitalet: Radiumhospitalet: Aker: Ahus: Adresse: Kirkeveien 166, 0407 Oslo Adresse: Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo Adresse: Ullernchausseen

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

ønsker velkommen til åpent Rankingløp fra Blindern 6 / 4 / 2 km med sprintpreg Innendørs samlingsplass Lørdag 30. november 2013

ønsker velkommen til åpent Rankingløp fra Blindern 6 / 4 / 2 km med sprintpreg Innendørs samlingsplass Lørdag 30. november 2013 ønsker velkommen til åpent Rankingløp fra Blindern 6 / 4 / 2 km med sprintpreg Innendørs samlingsplass Lørdag 30. november 2013 Start: Mellom kl 12:00 og 13:30. Postene tas inn fra kl 15:00. Kart: Blindern

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

svaraberget OSLO karakteristikk GPS PARKERING : , KLIPPEN : , Grua Harestua Vestbygda

svaraberget OSLO karakteristikk GPS PARKERING : , KLIPPEN : , Grua Harestua Vestbygda 60 MIN 7 KM 8 5-60 MIN 8 RUTER RUTER svaraberget GPS PARKERING : 60.08, 0.699 KLIPPEN : 60.86, 0.675879 Randsfjorden SVARABERGET E6 Grua Vestbygda Harestua HØNEFOSS Tyrifjorden Nittedal E6 E6 OSLO 0 KM

Detaljer

Sommervandring Trillemål

Sommervandring Trillemål Sommervandring 2014 - Trillemål På oppfordring fra entusiastiske turgåere har vi valgt å utvide årets sommervandring, og har nå tilrettelagt en egen sommervandringskonkurranse med 5 trillemål. Dette er

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

Reiseruten. Ronda er en av Spanias eldste byer. Den ligger på en høyslette ca. 750 m over havet.

Reiseruten. Ronda er en av Spanias eldste byer. Den ligger på en høyslette ca. 750 m over havet. RUNDTUR: RONDA, SEVILLA, CORDOBA OG GRANADA Vi startet på denne rundturen med å reise med lokalbussen inn til Fuengirola. Herfra tok vi en buss som gikk fra Malaga via Fuengirola, Marbella, Ronda og Sevilla.

Detaljer

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten,

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Lillomarkas Venner Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Oslo, 2008-10-05 Kopi: Fylkesmannens miljøvernavdeling, Den norske Turistforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

Lakselvbukt og Lakselvdalen

Lakselvbukt og Lakselvdalen Lakselvbukt og Lakselvdalen Trimpostkasser Lakselvbukt og Lakselvdalen. Et eget turorienterings-kart er utgitt av Ullsfjord Sportsklubb og kan kjøpes på Samvirkelaget i Lakselvbukt. http://www.tromso.kommune.no/lyngsfjellan-turbeskrivelser.4545933-121464.html

Detaljer

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet.

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Løypebeskrivelser for turløyper i Kåfjord: Spåkenes og Nordmannvik Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Fugleutkikk. 1,9 km Start ved

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder for bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder for bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 1/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 28.01.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

5 på topp i Storfjord

5 på topp i Storfjord 5 på topp i Storfjord 5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 1000 meters høyde over havet. Turene har varierende lenge og terreng, men alle har sikre traséer opp. Med sikker

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Landmannalaugar Innlandet

Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar danner sentrum i et fantastisk område mellom de store isbreene på Island. Her kan du kose deg med grus og flotte fjell i alle farger, lavamasser, drikkevann, svovelrøyk

Detaljer

Landlig og sentralt på én gang

Landlig og sentralt på én gang Om Eiendommen Vollsveien 19 Landlig og sentralt på én gang 1 /13 Type M² Byggeår Næring 541 1113 m² 1997 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler.

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

Ut på sykkel i Tromsø

Ut på sykkel i Tromsø Ut på sykkel i Tromsø Tur 1 - Tromsøya rundt Tur 2 - Lysløypa på Tromsøya Tur 3 - Kroken til Tromsdalen tilbake til Kroken Tur 4 - Kvaløysletta til Eidkjosen og tilbake Tur 5 - Tromsø til Grøtfjord Tur

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

* forutsatt 70 km og 1800 hm fra Mylla til Hønefoten (korrigeres etter at hele løypa er løpt)

* forutsatt 70 km og 1800 hm fra Mylla til Hønefoten (korrigeres etter at hele løypa er løpt) 15.juni 2012 Sjekkpunkt 19 Hønefoten Mål Mobekken 13,84 km 585 høydemeter 19-20 20-21 21-22 22-M Hønefoten-Fagervann Fagervann-Liggeren Liggeren-Mellomkollen Mellomkollen-Mobekken 3,29 km / 73,29 km* 4,06

Detaljer

Dag 3: Fredag 28.juni Sandvika Levanger 63,2 km.

Dag 3: Fredag 28.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Dag 3: Fredag 28.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Etappe 29. Sandvika St. Olavsbru. 5,4 km Start ved Sandvika på ca. 430m.o.h. Før start parkerer bilene langs RV72. Ikke dobbeltparker slik at trafikk hindres

Detaljer

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET Utvalgte tur- og sykkelstier i Østfold «De Utvalgte» er en samling av spesielt gode turstier i Østfold, tilrettelagt for rekreasjon både til fots og på sykkel.

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 30.01.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng og bebyggelse... 3 3 Historie... 5 4 Kulturminner

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Frognerseteren - Helsfyr (Bergkrystallen)... 2 1 (Bergkrystallen) Helsfyr - Frognerseteren... 4 2 Østerås - Ellingsrudåsen... 6 2 Ellingsrudåsen - Østerås...

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Snarveg nr: 01 og 02. (Plass til bilder) Stedsbeskrivelse: Stien gikk over Solåsen. Navn på stien:

Snarveg nr: 01 og 02. (Plass til bilder) Stedsbeskrivelse: Stien gikk over Solåsen. Navn på stien: Snugg Østre Gudum Solberg Solvang Snarveg nr: 01 og 02 03 Stedsbeskrivelse: Stien gikk over Solåsen. avn på stien: 01 Solbergskogen Tunveien Beskrivelse av dagens tilstand: Området består i dag av et boligområde,

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

etappe 1 løypeprofil lengde: 5,3 km

etappe 1 løypeprofil lengde: 5,3 km 2 1 etappe 1 lengde: 5,3 km Starten går ved herredshuset på Vik. De første 300 meterne går det oppover, inntil man når Vikshøgda. Her er det viktig å være godt oppvarmet, slik at man unngår melkesyresjokk

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Årstallsteinen på Skiri

Årstallsteinen på Skiri Årstallsteinen på Skiri Terreng og vegetasjon Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har formet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i blokkmarker.

Detaljer

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Dag 3: Fredag 29.juni Sandvika Levanger 63,2 km.

Dag 3: Fredag 29.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Dag 3: Fredag 29.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Etappe 29. Sandvika St. Olavsbru. 5,4 km Start ved Sandvika på ca. 430m.o.h. Før start parkerer bilene langs RV72. Ikke dobbeltparker slik at trafikk hindres

Detaljer

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Costa del Sol Innhold: Kjørekart (vestlig og østlig del) CS1 Cruz del Juanar CS2 La concha CS3 uerto illones CS4 Torrecilla CS5 Venta radillos CS6

Detaljer