RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN"

Transkript

1 RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato:

2 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Rapportnavn: Tilstandsanalyse Spikkestad ungdomsskole Røyken Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Tilstandsanalyse Oppdragsleder: Erik Hougsrud Fag: Bygg, VVS, Elektro Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Erik Hougsrud, Kurt Eide, Tor Årseth Bjørn Erik Andersen

3 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 3 INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Tilstandsanalyse bygningsmessige arbeider 4. Tilstandsanalyse VVS-tekniske arbeider 5. Tilstandsanalyse elektrotekniske arbeider

4 1 INNLEDNING

5 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 5 INNLEDNING har fått i oppdrag å utføre tilstandsanalyse på Røyken Ungdomsskole i Røyken kommune. Analysen er delt inn i følgende fag: bygningsmessig, VVS og elektroteknikk. Grunnlag for rapporten er befaring med undersøkelser/registreringer, gamle tegninger, og konsultasjon med driftspersonell på stedet. Noen få rom ble ikke befart da det ikke var nøkkel til disse. Kontaktperson på stedet: Arne Henry Amdal Arild Dorholt (driftssjef) Fra Asplan Viak: Erik Hougsrud, Bygg Kurt Eide, VVS Tor Årseth, Elektro

6 2 SAMMENDRAG

7 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 7 SAMMENDRAG Generelt Spikkestad ungdomsskole i Røyken kommune ble bygd ca 1965, og svømmehall og gymnastikksal ble bygd noe senere, antagelig En del arbeider ble gjort rundt Det er rapportert at svømmehallen brant årsskiftet Anlegget har blitt driftet frem til i dag i uendret form. Denne rapporten skal vurdere bygningen med henblikk på to mulige alternativer: Minimumsløsning: En enkel oppgradering slik at skolen kan fungere i ytterligere noen år, anslagsvis 5-10 år. TEK10-løsning: Fullstendig oppgradering av anlegget til dagens gjeldende krav. Tilstandsregistreringen er utført på enkelt nivå, med visuelle observasjoner, gjennomgang av gamle tegninger og noe konsultasjon med driftspersonell på stedet. Når symptomer eller formål tilsier det, bør det gjennomføres mer omfattende registreringer eller målinger for å kartlegge objektets oppbygging eller tilstand. Vi mener derfor det bør utføres ytterligere undersøkelser av svømmehallen. Kostnader for innvendig del av svømmehall med garderobeanlegg er ikke tatt med i kostnadene i denne omgang. Universell utforming, med tilrettelegging for rullestolbrukere, gjelder for all stående bygningsmasse, og anses som så viktig at dette er tatt med også under minimumsløsning. Med en levetid på 5-10 år, kan man eventuelt i samspill med andre parter vurdere om dette gjennomføres helt eller delvis. Velger man minimumsløsningen så må man ta høyde for større vedlikeholdsarbeider i fremtiden. Velger man en oppgradering etter TEK10 må det presiseres at det i praksis betyr svært omfattende arbeider, til dels umulig. Bare det å oppgradere bærekonstruksjoner til å oppfylle dagens snølastkrav vil være en uoverkommelig oppgave. Mange av arbeidene vil innebære mer omfattende arbeider sammenlignet med et nybygg. Flere slike ting gjør at man etter en rehabilitering ikke kan forvente å få et anlegg som tilfredsstiller TEK10 fullt ut. Det blir mange kompromisser og halvveis gode løsninger. Bygningen Anlegget bærer preg av høy alder, og den harde bruken som følger en ungdomsskole. Det er ingen kritiske skader, men mye generell slitasje. Det er et stort etterslep og vedlikeholdsarbeidene vil ventelig være store/akselerere i tiden fremover hvis ikke noe gjøres. Bærekonstruksjoner er i hovedsak ringmur og kjellervegger i betong, søyler og bjelker i tre eller betong, innvendige dekker i betong eller trebjelkelag, yttervegger av lettvegg med plater eller skallmurkonstruksjon, og yttertak av limtredragere i haller og fagverk av tre ellers. Energieffektivitet Anlegget har generelt 10cm isolasjon i vegger og 15cm i tak. For å tilfredsstille TEK10 på energieffektivitet har man to muligheter: 1. Valg av preaksepterte løsninger for de forskjellige bygningsdelene. Vanskelig å gjennomføre. Det er for eksempel ikke fornuftig å ta opp alle gulv på grunn for å tilleggsisolere under. 2. Energirammer, med krav til total netto energibehov. U-verdier kan da omfordeles mellom bygningsdelene. For eksempel kan isolasjon i vegg økes å kompensere for manglende isolasjon i gulv.

8 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 8 TEK10 angir også minimumsverdier som må tilfredsstilles i begge tilfeller, og det er disse det henvises til senere i rapporten. (Hvis denne verdien brukes, så må det økes andre steder). Selv om man tilleggsisolerer godt, så kan man likevel få problem med kravet til for eksempel lekkasjetall, som skal være 1,5 luftvekslinger pr time. Å tette bygget mot Radon fra grunnen er også noe som ikke lar seg utføre iht TEK10. Fasader Betongkonstruksjoner som søyler og bjelker er synlig i fasaden, og har synlige avskallinger. Dette er korrosjon initiert av karbonatisering, eller klorider fra akseleratortilsetninger som var vanlig på 60-tallet. Det anbefales å få utført undersøkelser som kan avdekke skadeårsaken og utbedringsmetode. Teglveggene utvendig bærer preg av frostskader, slitasje, og spor etter utbedringer. Utskiftingene på svømmehallen skyldes en brann Minimumsløsningen er å beholde veggene som de er, men veggene er slitne. Ved en oppgradering etter TEK10, så må isolasjonstykkelse økes, og det anbefales å legge dette på utsiden av veggene. Man vil kunne kle inn skadene på betongen, samt teglflatene. Skadeutviklingen vil da stoppe/bremses. Manglende dampsperre i yttervegger medfører sannsynligvis fuktutvandring og påfølgende frostskader på ytterveggene. Yttervegger rundt svømmehall og gymsal bærer preg av dette. Dette må vurderes nærmere før man kan foreta en eventuell tilleggsisolering på utsiden av veggene. HC-adkomst/universell utforming Anlegget har mye på ett plan, men utover det er det ingen handikapptilpasning. Inngangspartier er ikke tilpasset. Dører er ikke tilstrekkelig brede, selv om noen nyere dører er skiftet ut med bredere. Toaletter generelt er heller ikke store nok eller tilpasset HC. Garderober plassert i kjeller er lite fremtidsrettet. Brukere av gymnastikksalen må ned til garderober i kjeller og opp igjen via en annen trapp til salen. Arealene her er vanskelig å bygge om/tilpasse. Det foreslås en ny egen HC-garderobe, men dette er en nødløsning som ikke er optimal i forhold til tanken bak universell utforming, nemlig at HC-brukere i utgangspunktet skal stille på lik linje med andre brukere. Videre er det ikke HC-tilkomst til 2 etasje i praktisk avdeling. Tiltak vil være å skifte dører, etablere HC-toaletter flere steder i anlegget, etablere egen HCgarderobe i tilknytning til gymnastikksal, og etablering av rampe ved inngangene. Generelt må man regne med at løsninger ikke blir like gode som i et nytt anlegg. Garderobene til svømmehallen er heller ikke tilpasset, med små toaletter, smale dører, terskler og små sluser. Sannsynligvis kan begge garderobene tilpasses ved ombygging/flytting av vegger, men dette må vurderes i sammenheng med ytterligere undersøkelser. Svømmehallen Anlegget inneholder et 12,5 x 10,5m basseng med garderobeanlegg. Vi anbefaler at det utføres en mer inngående undersøkelse av svømmehallen. Dette inkluderer materialteknisk undersøkelse av betongkonstruksjoner i basseng og omgivende konstruksjoner, for å avdekke mulige skjulte kloridinitierte korrosjoner. Det er ikke foretatt vurdering av vannbehandlingsanlegget som er fra Det begynner å bli gammelt og har heller ikke tilstrekkelig kapasitet. Vi anbefaler at det utføres en mer inngående undersøkelse av svømmehallen som helhet, inkludert renseanlegget.

9 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 9 Lyd Anlegget er planlagt med støyende rom i egne fløyer. Musikk, sløyd og kjøkken er i egen fløy. Samme med svømmehall og gymsal. Klasserommene er samlet i øvrige avdelinger. Ved minimumsløsning foretas ingenting. Ved TEK10-løsning må tiltak påregnes. Vanskelig å anslå omfang. Det som kan være et problem er flanketransmisjon. På murte vegger har man ofte lekkasjer i topp av vegg, mellom dekke og murkrone. Nærmere lydundersøkelser kan foretas. Farlig avfall ved rehabilitering Det er ikke rapportert om noen tidligere undersøkelse eller sanering av miljøfarlige materialer i anlegget. Ved en rehabilitering stiller TEK krav til kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Det må også utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse som blant annet skal inneholde: -resultat av representative materialprøver og analyser -forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type -plassering av farlig avfall i byggverket -hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert -hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet På Spikkestad ungdomsskole vil det meget sannsynlig være forekomster av miljøgifter i materialene. Eksempler er PCB i vinduer og asbest i plater og gulvbelegg. Tegninger viser også at det er brukt plater med asbest, som Esbit Glasal på fasader og Asbestolux på vegger og himling innvendig. Omfanget på farlig avfall er ikke kartlagt og ikke tatt med i kostnader. VVS-tekniske anlegg Beredere for oppvarming av vann fra Ventilasjonsanleggene er stort sett fra bygget var nytt i 1965/1968 og ser kun ut til å ha hatt mindre utbedringer rundt Det er ikke avfukter eller kjøling på noen av aggregatene. De tekniske rom i bygget er desentralisert slik at alle ventilasjonsaggregater har hvert sitt rom mens fyrrom inneholder to elektrokjeler (2 x 300 kw) og en oljekjele (580 kw) samt berederinstallasjonene. Vannbehandlingsanlegg og ventilasjons-/avfuktningsaggregat for svømmehall er hhv. plassert i rom i kjeller ved svømmebassenget og i rom over herregarderobe for svømmehall. For ventilasjonsaggregatenes oppbygging se rapport. Bygningsmessige arbeider for vvs-tekniske anlegg. Nye ventilasjonsrom må detaljplanlegges hvor man enten benytter desentraliserte aggregater og benytter eksisterende ventilasjonsrom i størst mulig utstrekning eller at man satser på færre antall aggregater og bygger et nytt og større teknisk rom f.eks. på tak. Ventilasjons-/avfuktningsanlegg for svømmehall kan fortsatt benyttes uten større tiltak. Elektriske anlegg Spikkestad ungdomsskole er bygd i og mye av elektriske installasjoner er fra denne tiden. Normalt så regnes levetid på elektriske installasjoner til år. Det er foretatt en del oppgraderinger, lysarmaturer er skiftet ca. i 2005 i forbindelse med utskifting av armaturer med PCB. Brannalarm, sprede nett tele/data og brannalarm er av nyere dato. Svømmehall er nylig oppgradert, her er det satt inn ny el. fordelingstavle. Skolen blir oppvarmet via ventilasjonsanlegget.

10 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 10 Branntilsynsrapport Siste brannstilsynsrapport er datert Det påpekes flere avvik, og det som kan nevnes i denne sammenheng er: Manglende skilting, oppgradering av branncelleinndeling, manglende håndslukkerapparater, utskifting av uklassifiserte dører, kontroll av tekniske gjennomføringer, ledesystem. Dette antas ikke å ha avgjørende betydning for tilstanden, og avvik som fremdeles ikke er lukket, vil bli oppgradert ved en rehabilitering. Totale kostnader for alle arbeider (tall i 1000 kr): Minimum TEK10 Rigg og drift (10% av alle fag) " Bygningsmessige arbeider " VVS-anlegg " Elektro " Uforutsette tillegg (20%) " ENTREPRISEKOSTNAD kr Prosjektering (15%) " Administrasjon og byggeledelse (3%) " Utgifter, kopiering, gebyrer (2%) " BYGGEKOSTNAD kr Moms (25%) " PROSJEKTKOSTNAD kr USIKKERHET I FORHOLD TIL MARKED ANSLÅS TIL +/- 15% (Kostnader for svømmehall ikke komplett).

11 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 11 Fotodokumentasjon Bilde 1: Svømmehallen. Vi ser øvre del av teglveggen er skiftet ut (utført flere steder). Bilde 2: Eksempel på skader på teglstein (bilde er rotert). Bilde 3: Betongkonstruksjoner i fasader bærer preg av korrosjonskader/avskallinger. Bilde 4: Langt fremskreden råte i ytterdør. Bilde 5: Eldre vindu som er modegrodd. Vannbrett av skifer. Bilde 6: Fasadeplater med asbest.

12 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 12 Bilde 7: Yttertak med varierende alder, her gammel tekking. Bilde 8: Korridor Bilde 9: Små toaletter Bilde 10: Fuktskader i yttervegg (årsak kan være manglende vannbrett på utsiden). Bilde 11: Trapp til 2 etg, med skader. Bilde 12: Klasseromsfløy. Blå dør er bred nok for HC, mens de andre ikke er forskriftsmessig. De er inntrukket i vegg, noe som gir merarbeid utskifting/utvidelse.

13 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 13 Bilde 13: Vegg i lærerværelse som er påforet. Bilde 14: Sluse til svømmehall ikke HCtilpasset. Trangt rom og smale dører. Bilde 15: Gulv i badstu har stor setningsskade Bilde 16: Garderobe i kjeller (for gymsal) Bilde 17: Gymsal Bilde 18: Underdimensjonert renseanlegg for bassenget.

14 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 14 Bilde 19: VV-beredere Bilde 20: Oljefyr i kjeller. Bilde 21: Gammelt skap med skrusikringer. Bilde 22: Tekniske føringer over himling.

15 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 15

16 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 16

17 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 17

18 3 TILSTANDSANALYSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

19 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 19 INNHOLD 1. BYGNINGSMESSIG TILSTANDSBESKRIVELSE -Administrasjon/teori-avdeling -Klasseromsfløyer, 2 stk -Praktisk avdeling -Gymsal -Svømmehall 2. KOSTNADSOVERSLAG -Administrasjon/teori-avdeling -Klasseromsfløyer, 2 stk -Praktisk avdeling -Gymsal -Svømmehall

20 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 20 1 BYGNINGSMESSIG TILSTANDSBESKRIVELSE Tilstandsregistreringen er utført på nivå 1 ihht NS Dette er en tilstandsregistrering av generell art, som består av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Det grenser likevel til nivå 2 da det er foretatt gjennomgang av gamle tegninger. Når symptomer eller formål tilsier det, skal det da gjennomføres mer omfattende registreringer eller målinger for å klarlegge objektets oppbygging eller tilstand. Vi har påpekt dette der vi mener det er behov for dette. I den etterfølgende vurderingen av tilstand og svikt er det tatt følgende utgangspunkt når det gjelder referansenivå: Minimumsløsning: En enkel oppgradering slik at skolen kan fungere i 5-10 år. På grunn av den korte levetiden vil det ikke være fornuftig å oppgradere anlegget iht krav om universell utforming, krav i Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. og andre krav som er gjeldende for eksisterende bygninger. Det må derfor søkes om dispensasjon fra kravene. TEK10-løsning: Fullstendig oppgradering av anlegget til dagens gjeldende krav. Tilstanden er vurdert etter fastsetting av tilstandsgrad i henhold til NS 3424 : Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 funksjonssvikt) ingen symptomer svake symptomer middels kraftige symptomer kraftige symptomer (omfatter også sammenbrudd og total Tilstandsanalysen inneholder også en vurdering av evt. svikt. Dette er av betydning ved vurdering av tiltak, og er angitt som følger : ikke svikt svikt er ikke registrert, og det er dokumentert riktig utførelse mulig skjult svikt manglende dokumentasjon for å fastslå om det er svikt eller ikke svikt svikt svikt er registrert. Benyttes også om dokumentert feilaktig utførelse Konsekvenser av registrert tilstand er vurdert med angivelse av konsekvensgrader med hensyn til sikkerhet, funksjon og vedlikehold. Følgende konsekvensgrader er benyttet : Konsekvensgrad 0 Konsekvensgrad 1 Konsekvensgrad 2 Konsekvensgrad 3 ingen konsekvenser små konsekvenser middels store konsekvenser store konsekvenser

21 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 21 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet Administrasjon og teori (Èn etasje, ikke kjeller). 21 Grunn og fundamenter Betongringmur med og uten stripefundamenter. Enkelte innvendige søylefundamenter. 22 Bæresystemer Tak oppbygd av fagverk i tre med kaldt luftet kryprom. Langs yttervegg understøttet av betongsøyler på ringmuren, mellom alle vinduer langs langveggene. Innvendig bæring på to langsgående betongsøylerekker med betongdragere over (på hver side av korridor som går langs hele bygget). 1 mulig ja Tilstand: TEK stiller krav til radonforebyggende tiltak, som mangler, og til sikring mot grunnvann/overflatevann, som er ukjent/ikke vurdert. Tiltak min: Radonkonsentrasjon i inneluft måles. Tiltak TEK10: Det må dokumenteres at radonkonsentrasjonen er innenfor kravene. Tiltak mot radon vil være vanskelig/omfattende å gjennomføre. Tilstand: Betongelementer i yttervegger har noen riss, antagelig fra svinn eller armeringskorrosjon. Det antas at konstruksjonene er dimensjonert for snølast på horisontale flater på 1,5 kn/m2 (1965). TEK10 og Norsk Standard stiller i dag et krav til snølast på 4,0 kn/m2, i tillegg til andre nyere og skjerpede krav til mekaniske motstandsevne og stabilitet. Tiltak min: Ytterligere undersøkelser på betongkonstruksjoner anbefales utført for å kartlegge eventuelle prosesser fra karbonatisering eller klorider (fra tilsetting). Ingen tiltak pga snølaster. Tiltak TEK10: Takkonstruksjoner er ikke iht TEK10, men det anses som urealistisk å oppgradere takkonstruksjonene til dagens krav. Snømåkingsrutiner må opprettholdes/utarbeides.

22 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 22 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 23 Yttervegg Pusset teglsteinsvange utvendig mellom søyler. Ubehandlet teglstein på øvrige vegger. Isolert innvendig med 100mm mineralull. Tegninger viser ikke bruk av dampsperre. 234 Vinduer Vinduer langfasade mot nord fra 1985 (et fra 2005). 2-lags isolerglass. Vannbrett av skifer, antatt opprinnelige. Vinduer sør (mot bakgård) fra Et par fra Dører Ytterdører av eldre dato. Innerdører av varierende dato. 2 ja enøk 2 ja enøk 2 ja enøk Tilstand: 100mm tilfredsstiller ikke dagens forskrifter (min.krav til U-verdi yttervegg 0,22 W/m2K). Tegl med slitasje, men i tilfredsstillende stand. Enkelte rom har på innsiden fått påforing under vinduene. Manglende dampsperre i vegg ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Alle vegger på hele skolen bør fornyes med tilleggsisolering og ny kledning (for eksempel sementplater med akryl). Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. Tilstand: Vinduer fra 1978 svært dårlige. De fra 1985 noe værslitt i nedre hjørner. Skifervannbrett flaker seg. Enkelte vannbrett på sørvegg mangler (fuktskader på innsiden). Vinduer tilfredsstiller ikke TEK10-kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Glass/vindu på solbelastet fasade skal dessuten ha total solfaktor (gt) mindre enn 0,15. Tiltak min: Vinduer må skiftes og vannbrett utbedres. Tiltak TEK10: Alle vinduer skiftes ved totalrehabilitering av fasader. Tilstand: Ytterdører mot bakgård er svært dårlige og utette, og med råte og slitasje. Innerdører i varierende tilstand. Flere har slitte overflater og terskler. Dører generelt er ikke rullestoltilpasset, ikke tilfredsstillende. Ytterdører tilfredsstiller ikke TEK10- kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Tiltak min: Ytterdører skiftes ut med nye. Tiltak TEK10: Ytterdører skiftes ut med nye, tilpasset rullestol. En andel av innerdørene skiftes ut for rullestoltilpasning. Det må påregnes ekstraarbeid med å utvide døråpninger pga veggenes utforming.

23 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 23 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 246 Innvendig kledning og overflate Varierer: tegl, plater, puss, gipsplater, tapet, maling 1 nei Tilstand: Generell slitasje. Fuktskader på pusset vegg i lesesal/data/bibliotek, som antagelig skyldes manglende vannbrett på utsiden. Tiltak min: Fuktskader utbedres. Tiltak TEK10: Av estetiske hensyn medtas at alle flater males opp. 25 Dekker (gulv) Betongdekke i korridor, impregnert trebjelkelag ellers, med 100mm isolasjon. 1 nei Tilstand: 100mm isolasjon tilfredsstiller ikke dagens forskrifter, (krav til U-verdi gulv 0,18 W/m2K). Tiltak min: Ingen. Tiltak TEK10: Tilleggsisolering ikke realistisk (for store tiltak). 255 Gulvoverflate Gulvbelegg av varierende type og alder. Vinyl er benyttet opprinnelig. 1 nei Tilstand: Slitasje gulvbelegg varierer, men overflatene er generelt i tilfredsstillende stand. Byggets alder tilsier at asbest forekommer. Tiltak min: Det bør utføres kartlegging av asbest. Tiltak TEK10: Som over. 256/257 Himling og overflate Varierende type: Malte plater, panel, systemhimling. 1 nei Tilstand: Stedvis sprekker i plateskjøter. En del merker og flekker i systemhimlingen. TEK10 stiller krav til tilfredsstillende romakustiske forhold. I lesesal/datarom er det saltepanel, i teoriklasserom er det kun et begrenset areal med akustiske plater. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Tiltak himling i teoriklasserom oppgraderes. Av estetiske hensyn er det tatt med alle flater males opp.

24 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 24 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 258 Utstyr Fastmonterte benker i korridorer Kjøkkeninventar 1 nei Tilstand: Generell slitasje. Kjøkkeninventar slitent og gammelt. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Av estetiske hensyn er det tatt med at kjøkken fornyes. 261 Yttertak, primærkonstruksjon 150mm isolasjon plassert underside bæresystem. Kaldt kryprom over. Tegninger viser ikke bruk av dampsperre. 2 ja enøk Tilstand: 150mm isolasjon ikke etter dagens forskrifter (krav til U-verdi tak 0,18 W/m2K). Kaldt kryprom er lavt og har antagelig begrenset eller ingen tilgang for tilleggsisolering. Tilleggsisolering kan medføre at luftesjiktet blir mindre. Tak bør derfor heves i så fall. (tilleggsisolering medfører ikke endrede forutsetninger for snøsmelting/snølast). For snølast se 222 Bæresystemer. Manglende dampsperre i tak ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Tak åpnes ved å rive av su-tak for tilkomst til isolasjon ovenfra. Det tilleggsisoleres og for enkelte arealer bør nytt yttertak med ny tekking bygges på et noe høyere nivå for opprettholdelse av luftet kryprom. Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. 262 Taktekning Papptekking og Sarnafil. 2 mulig Tilstand: Tekking er av eldre dato. Gjenværende levealder er liten. Tiltak min: Ny tekking. Beslag generelt skiftes samtidig. 29 Handikapp-tilpasning 3 Ja Tiltak TEK10: Som over. Tilstand: Ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Smale dører, og HC-toaletter mangler. Tiltak min: Anlegget tilpasses rullestolbrukere. Tiltak TEK10: Dører se 233. HC-toaletter etableres. Trapp inngang pusses opp, og rampe etableres.

25 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 25 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet Klasseromsfløyer 2 stk (Èn etasje, ikke kjeller). 21 Grunn og fundamenter Betongringmur med og uten stripefundamenter. Enkelte innvendige søylefundamenter. 22 Bæresystemer Tak oppbygget av fagverk i tre med kaldt luftet kryprom. Tak er todelt med høyt og lavt kryprom. 4 x4 søyler i innvgendige vegger og i yttervegger mellom vinduer. Gulvbjelkelag i de bredeste klasserommene er støttet på midten av stålbjelker under. 0 ukjent ja Tilstand: TEK stiller krav til radonforebyggende tiltak, som mangler, og til sikring mot grunnvann/overflatevann, som er ukjent/ikke vurdert. Tiltak min: Radonkonsentrasjon i inneluft måles. Tiltak TEK10: Det må dokumenteres at radonkonsentrasjonen er innenfor kravene. Tiltak mot radon vil være vanskelig/omfattende å gjennomføre. Tilstand: Det antas at konstruksjonene er dimensjonert for snølast på horisontale flater på 1,5 kn/m2 (1965). TEK10 og Norsk Standard stiller i dag et krav på 4,0 kn/m2 i snølast, i tillegg til andre nyere og skjerpede krav til mekaniske motstandsevne og stabilitet. Tiltak min: Ytterligere undersøkelser på betongkonstruksjoner anbefales utført for å kartlegge eventuelle prosesser fra karbonatisering eller klorider (fra tilsetting). Ingen tiltak pga av snølaster. Tiltak TEK10: Takkonstruksjoner er ikke iht TEK10, men det anses som urealistisk å oppgradere takkonstruksjonene til dagens krav. Snømåkingsrutiner må opprettholdes/utarbeides.

26 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 26 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 23 Yttervegg Esbit Glasal sementplater på felter over og under vinduer. Ubehandlet teglstein på øvrige veggerflater. Vegger er isolert innvendig med 100mm mineralull. 234 Vinduer Vinduer fra lags isolerglass. 234 Dører Ytterdører av eldre dato. Innerdører av varierende dato. Rømningsdør av nyere dato. 2 ja enøk 1 mulig enøk 2 ja enøk Tilstand: 100mm tilfredsstiller ikke dagens forskrifter (krav til U-verdi yttervegg 0,22 W/m2K). Utvendig tegl har slitasje. Manglende dampsperre i vegg ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Alle vegger på hele skolen bør fornyes med tilleggsisolering og ny kledning. Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. Eksisterende fasadepanel inneholder asbest og spesialtiltak må til ved riving. Tilstand: Vinduer i brukbar stand. Tre-gerikter slitt og oppsprukket. Vinduer tilfredsstiller ikke TEK10-kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Glass/vindu på solbelastet fasade skal dessuten ha total solfaktor (gt) mindre enn 0,15. Tiltak min: Vinduene kan brukes i noen år til. Tiltak TEK10: Ved full rehabilitering av fasader skiftes alle vinduer. Tilstand: Ytterdører mot bakgård er slitte og utette, og har skader. Innerdører i varierende tilstand, der flere har slitte overflater og terskler. Dører generelt er ikke rullestoltilpasset, ikke tilfredsstillende. Ytterdører tilfredsstiller ikke TEK10-kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Tiltak min: Ytterdører skiftes ut med nye. Tiltak TEK10: Ytterdører skiftes ut med nye, tilpasset rullestol. En andel av innerdørene skiftes ut for rullestoltilpasning. Det må påregnes arbeid med å utvide veggåpninger.

27 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 27 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 246 Innvendig kledning og overflate Varierer: plater, gipsplater, tapet, maling 1 nei Tilstand: I tilfredsstillende stand. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Det medtas at alle flater males opp. 25 Dekker (gulv) Impregnert trebjelkelag med 100mm isolasjon. Kaldt luftet kryprom under. 1 nei Tilstand: 100mm isolasjon tilfredsstiller ikke dagens forskrifter (krav til U-verdi gulv 0,18 W/m2K). Tiltak min: Ingen. Tiltak TEK10: Tilleggsisolering ikke realistisk (for store tiltak). 255 Gulvoverflater Gulvbelegg av varierende type og alder. Vinyl er benyttet opprinnelig. 1 nei Tilstand: Slitasje gulvbelegg varierer, men overflatene er generelt i tilfredsstillende stand. Byggets alder tilsier innhold av asbest. Tiltak min: Det bør utføres kartlegging av asbest. Tiltak TEK10: Som over. 256/257 Himling og overflate Varierende type: Malte plater, panel, systemhimling. 1 nei Tilstand: Tilfredsstillende tilstand. Noe flakker og merker. TEK10 stiller krav til tilfredsstillende romakustiske forhold. Enkelte rom har ikke akustiske plater i himling. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Akustisk himling oppgraderes i enkelte klasserom. Av estetiske hensyn er det tatt med alle flater males opp.

28 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 28 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 258 Utstyr Utvendig solskjerm over vinduer mot øst (begge fløyer). I impregnert tre. Lèvegg ved bakgård. 1 nei Tilstand: Solskjerm i tilfredsstillende stand, men synlige fuktmerker. Levegg er gammel og har råte. Tiltak min: Ny tømmermannspanel på levegg med skyveport. Tiltak TEK10: Solskjerm rives i sammenheng med rehabilitering av fasader. 261 Yttertak, primærkonstruksjon 150mm isolasjon plassert underside bæresystem. Kaldt kryprom over. 2 ja enøk Tilstand: 150mm isolasjon ikke etter dagens forskrifter (krav til U-verdi tak 0,18 W/m2K). Kaldt kryprom er lavt og har antagelig begrenset eller ingen tilgang for tilleggsisolering. Tilleggsisolering kan medføre at luftesjiktet blir mindre. Tak bør derfor heves i så fall. (tilleggsisolering medfører ikke endrede forutsetninger for snøsmelting/snølast). For snølast se 222 Bæresystemer. Manglende dampsperre i tak ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Tak åpnes ved å rive av su-tak for tilkomst til isolasjon ovenfra. Det tilleggsisoleres og for enkelte arealer bør nytt yttertak med ny tekking bygges på et noe høyere nivå for opprettholdelse av luftet kryprom. Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. 262 Taktekking Papptekking og Sarnafil. 2 mulig Tilstand: Alder ukjent. Gjenværende levealder anses liten. Tiltak min: Ny tekking. Beslag generelt skiftes samtidig. Tiltak TEK10: Som over. (gjelder også tekking over letak syd).