RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN"

Transkript

1 RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato:

2 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Rapportnavn: Tilstandsanalyse Spikkestad ungdomsskole Røyken Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Tilstandsanalyse Oppdragsleder: Erik Hougsrud Fag: Bygg, VVS, Elektro Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Erik Hougsrud, Kurt Eide, Tor Årseth Bjørn Erik Andersen

3 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 3 INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Tilstandsanalyse bygningsmessige arbeider 4. Tilstandsanalyse VVS-tekniske arbeider 5. Tilstandsanalyse elektrotekniske arbeider

4 1 INNLEDNING

5 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 5 INNLEDNING har fått i oppdrag å utføre tilstandsanalyse på Røyken Ungdomsskole i Røyken kommune. Analysen er delt inn i følgende fag: bygningsmessig, VVS og elektroteknikk. Grunnlag for rapporten er befaring med undersøkelser/registreringer, gamle tegninger, og konsultasjon med driftspersonell på stedet. Noen få rom ble ikke befart da det ikke var nøkkel til disse. Kontaktperson på stedet: Arne Henry Amdal Arild Dorholt (driftssjef) Fra Asplan Viak: Erik Hougsrud, Bygg Kurt Eide, VVS Tor Årseth, Elektro

6 2 SAMMENDRAG

7 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 7 SAMMENDRAG Generelt Spikkestad ungdomsskole i Røyken kommune ble bygd ca 1965, og svømmehall og gymnastikksal ble bygd noe senere, antagelig En del arbeider ble gjort rundt Det er rapportert at svømmehallen brant årsskiftet Anlegget har blitt driftet frem til i dag i uendret form. Denne rapporten skal vurdere bygningen med henblikk på to mulige alternativer: Minimumsløsning: En enkel oppgradering slik at skolen kan fungere i ytterligere noen år, anslagsvis 5-10 år. TEK10-løsning: Fullstendig oppgradering av anlegget til dagens gjeldende krav. Tilstandsregistreringen er utført på enkelt nivå, med visuelle observasjoner, gjennomgang av gamle tegninger og noe konsultasjon med driftspersonell på stedet. Når symptomer eller formål tilsier det, bør det gjennomføres mer omfattende registreringer eller målinger for å kartlegge objektets oppbygging eller tilstand. Vi mener derfor det bør utføres ytterligere undersøkelser av svømmehallen. Kostnader for innvendig del av svømmehall med garderobeanlegg er ikke tatt med i kostnadene i denne omgang. Universell utforming, med tilrettelegging for rullestolbrukere, gjelder for all stående bygningsmasse, og anses som så viktig at dette er tatt med også under minimumsløsning. Med en levetid på 5-10 år, kan man eventuelt i samspill med andre parter vurdere om dette gjennomføres helt eller delvis. Velger man minimumsløsningen så må man ta høyde for større vedlikeholdsarbeider i fremtiden. Velger man en oppgradering etter TEK10 må det presiseres at det i praksis betyr svært omfattende arbeider, til dels umulig. Bare det å oppgradere bærekonstruksjoner til å oppfylle dagens snølastkrav vil være en uoverkommelig oppgave. Mange av arbeidene vil innebære mer omfattende arbeider sammenlignet med et nybygg. Flere slike ting gjør at man etter en rehabilitering ikke kan forvente å få et anlegg som tilfredsstiller TEK10 fullt ut. Det blir mange kompromisser og halvveis gode løsninger. Bygningen Anlegget bærer preg av høy alder, og den harde bruken som følger en ungdomsskole. Det er ingen kritiske skader, men mye generell slitasje. Det er et stort etterslep og vedlikeholdsarbeidene vil ventelig være store/akselerere i tiden fremover hvis ikke noe gjøres. Bærekonstruksjoner er i hovedsak ringmur og kjellervegger i betong, søyler og bjelker i tre eller betong, innvendige dekker i betong eller trebjelkelag, yttervegger av lettvegg med plater eller skallmurkonstruksjon, og yttertak av limtredragere i haller og fagverk av tre ellers. Energieffektivitet Anlegget har generelt 10cm isolasjon i vegger og 15cm i tak. For å tilfredsstille TEK10 på energieffektivitet har man to muligheter: 1. Valg av preaksepterte løsninger for de forskjellige bygningsdelene. Vanskelig å gjennomføre. Det er for eksempel ikke fornuftig å ta opp alle gulv på grunn for å tilleggsisolere under. 2. Energirammer, med krav til total netto energibehov. U-verdier kan da omfordeles mellom bygningsdelene. For eksempel kan isolasjon i vegg økes å kompensere for manglende isolasjon i gulv.

8 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 8 TEK10 angir også minimumsverdier som må tilfredsstilles i begge tilfeller, og det er disse det henvises til senere i rapporten. (Hvis denne verdien brukes, så må det økes andre steder). Selv om man tilleggsisolerer godt, så kan man likevel få problem med kravet til for eksempel lekkasjetall, som skal være 1,5 luftvekslinger pr time. Å tette bygget mot Radon fra grunnen er også noe som ikke lar seg utføre iht TEK10. Fasader Betongkonstruksjoner som søyler og bjelker er synlig i fasaden, og har synlige avskallinger. Dette er korrosjon initiert av karbonatisering, eller klorider fra akseleratortilsetninger som var vanlig på 60-tallet. Det anbefales å få utført undersøkelser som kan avdekke skadeårsaken og utbedringsmetode. Teglveggene utvendig bærer preg av frostskader, slitasje, og spor etter utbedringer. Utskiftingene på svømmehallen skyldes en brann Minimumsløsningen er å beholde veggene som de er, men veggene er slitne. Ved en oppgradering etter TEK10, så må isolasjonstykkelse økes, og det anbefales å legge dette på utsiden av veggene. Man vil kunne kle inn skadene på betongen, samt teglflatene. Skadeutviklingen vil da stoppe/bremses. Manglende dampsperre i yttervegger medfører sannsynligvis fuktutvandring og påfølgende frostskader på ytterveggene. Yttervegger rundt svømmehall og gymsal bærer preg av dette. Dette må vurderes nærmere før man kan foreta en eventuell tilleggsisolering på utsiden av veggene. HC-adkomst/universell utforming Anlegget har mye på ett plan, men utover det er det ingen handikapptilpasning. Inngangspartier er ikke tilpasset. Dører er ikke tilstrekkelig brede, selv om noen nyere dører er skiftet ut med bredere. Toaletter generelt er heller ikke store nok eller tilpasset HC. Garderober plassert i kjeller er lite fremtidsrettet. Brukere av gymnastikksalen må ned til garderober i kjeller og opp igjen via en annen trapp til salen. Arealene her er vanskelig å bygge om/tilpasse. Det foreslås en ny egen HC-garderobe, men dette er en nødløsning som ikke er optimal i forhold til tanken bak universell utforming, nemlig at HC-brukere i utgangspunktet skal stille på lik linje med andre brukere. Videre er det ikke HC-tilkomst til 2 etasje i praktisk avdeling. Tiltak vil være å skifte dører, etablere HC-toaletter flere steder i anlegget, etablere egen HCgarderobe i tilknytning til gymnastikksal, og etablering av rampe ved inngangene. Generelt må man regne med at løsninger ikke blir like gode som i et nytt anlegg. Garderobene til svømmehallen er heller ikke tilpasset, med små toaletter, smale dører, terskler og små sluser. Sannsynligvis kan begge garderobene tilpasses ved ombygging/flytting av vegger, men dette må vurderes i sammenheng med ytterligere undersøkelser. Svømmehallen Anlegget inneholder et 12,5 x 10,5m basseng med garderobeanlegg. Vi anbefaler at det utføres en mer inngående undersøkelse av svømmehallen. Dette inkluderer materialteknisk undersøkelse av betongkonstruksjoner i basseng og omgivende konstruksjoner, for å avdekke mulige skjulte kloridinitierte korrosjoner. Det er ikke foretatt vurdering av vannbehandlingsanlegget som er fra Det begynner å bli gammelt og har heller ikke tilstrekkelig kapasitet. Vi anbefaler at det utføres en mer inngående undersøkelse av svømmehallen som helhet, inkludert renseanlegget.

9 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 9 Lyd Anlegget er planlagt med støyende rom i egne fløyer. Musikk, sløyd og kjøkken er i egen fløy. Samme med svømmehall og gymsal. Klasserommene er samlet i øvrige avdelinger. Ved minimumsløsning foretas ingenting. Ved TEK10-løsning må tiltak påregnes. Vanskelig å anslå omfang. Det som kan være et problem er flanketransmisjon. På murte vegger har man ofte lekkasjer i topp av vegg, mellom dekke og murkrone. Nærmere lydundersøkelser kan foretas. Farlig avfall ved rehabilitering Det er ikke rapportert om noen tidligere undersøkelse eller sanering av miljøfarlige materialer i anlegget. Ved en rehabilitering stiller TEK krav til kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Det må også utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse som blant annet skal inneholde: -resultat av representative materialprøver og analyser -forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type -plassering av farlig avfall i byggverket -hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert -hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet På Spikkestad ungdomsskole vil det meget sannsynlig være forekomster av miljøgifter i materialene. Eksempler er PCB i vinduer og asbest i plater og gulvbelegg. Tegninger viser også at det er brukt plater med asbest, som Esbit Glasal på fasader og Asbestolux på vegger og himling innvendig. Omfanget på farlig avfall er ikke kartlagt og ikke tatt med i kostnader. VVS-tekniske anlegg Beredere for oppvarming av vann fra Ventilasjonsanleggene er stort sett fra bygget var nytt i 1965/1968 og ser kun ut til å ha hatt mindre utbedringer rundt Det er ikke avfukter eller kjøling på noen av aggregatene. De tekniske rom i bygget er desentralisert slik at alle ventilasjonsaggregater har hvert sitt rom mens fyrrom inneholder to elektrokjeler (2 x 300 kw) og en oljekjele (580 kw) samt berederinstallasjonene. Vannbehandlingsanlegg og ventilasjons-/avfuktningsaggregat for svømmehall er hhv. plassert i rom i kjeller ved svømmebassenget og i rom over herregarderobe for svømmehall. For ventilasjonsaggregatenes oppbygging se rapport. Bygningsmessige arbeider for vvs-tekniske anlegg. Nye ventilasjonsrom må detaljplanlegges hvor man enten benytter desentraliserte aggregater og benytter eksisterende ventilasjonsrom i størst mulig utstrekning eller at man satser på færre antall aggregater og bygger et nytt og større teknisk rom f.eks. på tak. Ventilasjons-/avfuktningsanlegg for svømmehall kan fortsatt benyttes uten større tiltak. Elektriske anlegg Spikkestad ungdomsskole er bygd i og mye av elektriske installasjoner er fra denne tiden. Normalt så regnes levetid på elektriske installasjoner til år. Det er foretatt en del oppgraderinger, lysarmaturer er skiftet ca. i 2005 i forbindelse med utskifting av armaturer med PCB. Brannalarm, sprede nett tele/data og brannalarm er av nyere dato. Svømmehall er nylig oppgradert, her er det satt inn ny el. fordelingstavle. Skolen blir oppvarmet via ventilasjonsanlegget.

10 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 10 Branntilsynsrapport Siste brannstilsynsrapport er datert Det påpekes flere avvik, og det som kan nevnes i denne sammenheng er: Manglende skilting, oppgradering av branncelleinndeling, manglende håndslukkerapparater, utskifting av uklassifiserte dører, kontroll av tekniske gjennomføringer, ledesystem. Dette antas ikke å ha avgjørende betydning for tilstanden, og avvik som fremdeles ikke er lukket, vil bli oppgradert ved en rehabilitering. Totale kostnader for alle arbeider (tall i 1000 kr): Minimum TEK10 Rigg og drift (10% av alle fag) " Bygningsmessige arbeider " VVS-anlegg " Elektro " Uforutsette tillegg (20%) " ENTREPRISEKOSTNAD kr Prosjektering (15%) " Administrasjon og byggeledelse (3%) " Utgifter, kopiering, gebyrer (2%) " BYGGEKOSTNAD kr Moms (25%) " PROSJEKTKOSTNAD kr USIKKERHET I FORHOLD TIL MARKED ANSLÅS TIL +/- 15% (Kostnader for svømmehall ikke komplett).

11 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 11 Fotodokumentasjon Bilde 1: Svømmehallen. Vi ser øvre del av teglveggen er skiftet ut (utført flere steder). Bilde 2: Eksempel på skader på teglstein (bilde er rotert). Bilde 3: Betongkonstruksjoner i fasader bærer preg av korrosjonskader/avskallinger. Bilde 4: Langt fremskreden råte i ytterdør. Bilde 5: Eldre vindu som er modegrodd. Vannbrett av skifer. Bilde 6: Fasadeplater med asbest.

12 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 12 Bilde 7: Yttertak med varierende alder, her gammel tekking. Bilde 8: Korridor Bilde 9: Små toaletter Bilde 10: Fuktskader i yttervegg (årsak kan være manglende vannbrett på utsiden). Bilde 11: Trapp til 2 etg, med skader. Bilde 12: Klasseromsfløy. Blå dør er bred nok for HC, mens de andre ikke er forskriftsmessig. De er inntrukket i vegg, noe som gir merarbeid utskifting/utvidelse.

13 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 13 Bilde 13: Vegg i lærerværelse som er påforet. Bilde 14: Sluse til svømmehall ikke HCtilpasset. Trangt rom og smale dører. Bilde 15: Gulv i badstu har stor setningsskade Bilde 16: Garderobe i kjeller (for gymsal) Bilde 17: Gymsal Bilde 18: Underdimensjonert renseanlegg for bassenget.

14 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 14 Bilde 19: VV-beredere Bilde 20: Oljefyr i kjeller. Bilde 21: Gammelt skap med skrusikringer. Bilde 22: Tekniske føringer over himling.

15 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 15

16 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 16

17 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 17

18 3 TILSTANDSANALYSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

19 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 19 INNHOLD 1. BYGNINGSMESSIG TILSTANDSBESKRIVELSE -Administrasjon/teori-avdeling -Klasseromsfløyer, 2 stk -Praktisk avdeling -Gymsal -Svømmehall 2. KOSTNADSOVERSLAG -Administrasjon/teori-avdeling -Klasseromsfløyer, 2 stk -Praktisk avdeling -Gymsal -Svømmehall

20 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 20 1 BYGNINGSMESSIG TILSTANDSBESKRIVELSE Tilstandsregistreringen er utført på nivå 1 ihht NS Dette er en tilstandsregistrering av generell art, som består av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Det grenser likevel til nivå 2 da det er foretatt gjennomgang av gamle tegninger. Når symptomer eller formål tilsier det, skal det da gjennomføres mer omfattende registreringer eller målinger for å klarlegge objektets oppbygging eller tilstand. Vi har påpekt dette der vi mener det er behov for dette. I den etterfølgende vurderingen av tilstand og svikt er det tatt følgende utgangspunkt når det gjelder referansenivå: Minimumsløsning: En enkel oppgradering slik at skolen kan fungere i 5-10 år. På grunn av den korte levetiden vil det ikke være fornuftig å oppgradere anlegget iht krav om universell utforming, krav i Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. og andre krav som er gjeldende for eksisterende bygninger. Det må derfor søkes om dispensasjon fra kravene. TEK10-løsning: Fullstendig oppgradering av anlegget til dagens gjeldende krav. Tilstanden er vurdert etter fastsetting av tilstandsgrad i henhold til NS 3424 : Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 funksjonssvikt) ingen symptomer svake symptomer middels kraftige symptomer kraftige symptomer (omfatter også sammenbrudd og total Tilstandsanalysen inneholder også en vurdering av evt. svikt. Dette er av betydning ved vurdering av tiltak, og er angitt som følger : ikke svikt svikt er ikke registrert, og det er dokumentert riktig utførelse mulig skjult svikt manglende dokumentasjon for å fastslå om det er svikt eller ikke svikt svikt svikt er registrert. Benyttes også om dokumentert feilaktig utførelse Konsekvenser av registrert tilstand er vurdert med angivelse av konsekvensgrader med hensyn til sikkerhet, funksjon og vedlikehold. Følgende konsekvensgrader er benyttet : Konsekvensgrad 0 Konsekvensgrad 1 Konsekvensgrad 2 Konsekvensgrad 3 ingen konsekvenser små konsekvenser middels store konsekvenser store konsekvenser

21 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 21 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet Administrasjon og teori (Èn etasje, ikke kjeller). 21 Grunn og fundamenter Betongringmur med og uten stripefundamenter. Enkelte innvendige søylefundamenter. 22 Bæresystemer Tak oppbygd av fagverk i tre med kaldt luftet kryprom. Langs yttervegg understøttet av betongsøyler på ringmuren, mellom alle vinduer langs langveggene. Innvendig bæring på to langsgående betongsøylerekker med betongdragere over (på hver side av korridor som går langs hele bygget). 1 mulig ja Tilstand: TEK stiller krav til radonforebyggende tiltak, som mangler, og til sikring mot grunnvann/overflatevann, som er ukjent/ikke vurdert. Tiltak min: Radonkonsentrasjon i inneluft måles. Tiltak TEK10: Det må dokumenteres at radonkonsentrasjonen er innenfor kravene. Tiltak mot radon vil være vanskelig/omfattende å gjennomføre. Tilstand: Betongelementer i yttervegger har noen riss, antagelig fra svinn eller armeringskorrosjon. Det antas at konstruksjonene er dimensjonert for snølast på horisontale flater på 1,5 kn/m2 (1965). TEK10 og Norsk Standard stiller i dag et krav til snølast på 4,0 kn/m2, i tillegg til andre nyere og skjerpede krav til mekaniske motstandsevne og stabilitet. Tiltak min: Ytterligere undersøkelser på betongkonstruksjoner anbefales utført for å kartlegge eventuelle prosesser fra karbonatisering eller klorider (fra tilsetting). Ingen tiltak pga snølaster. Tiltak TEK10: Takkonstruksjoner er ikke iht TEK10, men det anses som urealistisk å oppgradere takkonstruksjonene til dagens krav. Snømåkingsrutiner må opprettholdes/utarbeides.

22 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 22 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 23 Yttervegg Pusset teglsteinsvange utvendig mellom søyler. Ubehandlet teglstein på øvrige vegger. Isolert innvendig med 100mm mineralull. Tegninger viser ikke bruk av dampsperre. 234 Vinduer Vinduer langfasade mot nord fra 1985 (et fra 2005). 2-lags isolerglass. Vannbrett av skifer, antatt opprinnelige. Vinduer sør (mot bakgård) fra Et par fra Dører Ytterdører av eldre dato. Innerdører av varierende dato. 2 ja enøk 2 ja enøk 2 ja enøk Tilstand: 100mm tilfredsstiller ikke dagens forskrifter (min.krav til U-verdi yttervegg 0,22 W/m2K). Tegl med slitasje, men i tilfredsstillende stand. Enkelte rom har på innsiden fått påforing under vinduene. Manglende dampsperre i vegg ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Alle vegger på hele skolen bør fornyes med tilleggsisolering og ny kledning (for eksempel sementplater med akryl). Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. Tilstand: Vinduer fra 1978 svært dårlige. De fra 1985 noe værslitt i nedre hjørner. Skifervannbrett flaker seg. Enkelte vannbrett på sørvegg mangler (fuktskader på innsiden). Vinduer tilfredsstiller ikke TEK10-kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Glass/vindu på solbelastet fasade skal dessuten ha total solfaktor (gt) mindre enn 0,15. Tiltak min: Vinduer må skiftes og vannbrett utbedres. Tiltak TEK10: Alle vinduer skiftes ved totalrehabilitering av fasader. Tilstand: Ytterdører mot bakgård er svært dårlige og utette, og med råte og slitasje. Innerdører i varierende tilstand. Flere har slitte overflater og terskler. Dører generelt er ikke rullestoltilpasset, ikke tilfredsstillende. Ytterdører tilfredsstiller ikke TEK10- kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Tiltak min: Ytterdører skiftes ut med nye. Tiltak TEK10: Ytterdører skiftes ut med nye, tilpasset rullestol. En andel av innerdørene skiftes ut for rullestoltilpasning. Det må påregnes ekstraarbeid med å utvide døråpninger pga veggenes utforming.

23 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 23 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 246 Innvendig kledning og overflate Varierer: tegl, plater, puss, gipsplater, tapet, maling 1 nei Tilstand: Generell slitasje. Fuktskader på pusset vegg i lesesal/data/bibliotek, som antagelig skyldes manglende vannbrett på utsiden. Tiltak min: Fuktskader utbedres. Tiltak TEK10: Av estetiske hensyn medtas at alle flater males opp. 25 Dekker (gulv) Betongdekke i korridor, impregnert trebjelkelag ellers, med 100mm isolasjon. 1 nei Tilstand: 100mm isolasjon tilfredsstiller ikke dagens forskrifter, (krav til U-verdi gulv 0,18 W/m2K). Tiltak min: Ingen. Tiltak TEK10: Tilleggsisolering ikke realistisk (for store tiltak). 255 Gulvoverflate Gulvbelegg av varierende type og alder. Vinyl er benyttet opprinnelig. 1 nei Tilstand: Slitasje gulvbelegg varierer, men overflatene er generelt i tilfredsstillende stand. Byggets alder tilsier at asbest forekommer. Tiltak min: Det bør utføres kartlegging av asbest. Tiltak TEK10: Som over. 256/257 Himling og overflate Varierende type: Malte plater, panel, systemhimling. 1 nei Tilstand: Stedvis sprekker i plateskjøter. En del merker og flekker i systemhimlingen. TEK10 stiller krav til tilfredsstillende romakustiske forhold. I lesesal/datarom er det saltepanel, i teoriklasserom er det kun et begrenset areal med akustiske plater. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Tiltak himling i teoriklasserom oppgraderes. Av estetiske hensyn er det tatt med alle flater males opp.

24 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 24 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 258 Utstyr Fastmonterte benker i korridorer Kjøkkeninventar 1 nei Tilstand: Generell slitasje. Kjøkkeninventar slitent og gammelt. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Av estetiske hensyn er det tatt med at kjøkken fornyes. 261 Yttertak, primærkonstruksjon 150mm isolasjon plassert underside bæresystem. Kaldt kryprom over. Tegninger viser ikke bruk av dampsperre. 2 ja enøk Tilstand: 150mm isolasjon ikke etter dagens forskrifter (krav til U-verdi tak 0,18 W/m2K). Kaldt kryprom er lavt og har antagelig begrenset eller ingen tilgang for tilleggsisolering. Tilleggsisolering kan medføre at luftesjiktet blir mindre. Tak bør derfor heves i så fall. (tilleggsisolering medfører ikke endrede forutsetninger for snøsmelting/snølast). For snølast se 222 Bæresystemer. Manglende dampsperre i tak ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Tak åpnes ved å rive av su-tak for tilkomst til isolasjon ovenfra. Det tilleggsisoleres og for enkelte arealer bør nytt yttertak med ny tekking bygges på et noe høyere nivå for opprettholdelse av luftet kryprom. Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. 262 Taktekning Papptekking og Sarnafil. 2 mulig Tilstand: Tekking er av eldre dato. Gjenværende levealder er liten. Tiltak min: Ny tekking. Beslag generelt skiftes samtidig. 29 Handikapp-tilpasning 3 Ja Tiltak TEK10: Som over. Tilstand: Ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Smale dører, og HC-toaletter mangler. Tiltak min: Anlegget tilpasses rullestolbrukere. Tiltak TEK10: Dører se 233. HC-toaletter etableres. Trapp inngang pusses opp, og rampe etableres.

25 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 25 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet Klasseromsfløyer 2 stk (Èn etasje, ikke kjeller). 21 Grunn og fundamenter Betongringmur med og uten stripefundamenter. Enkelte innvendige søylefundamenter. 22 Bæresystemer Tak oppbygget av fagverk i tre med kaldt luftet kryprom. Tak er todelt med høyt og lavt kryprom. 4 x4 søyler i innvgendige vegger og i yttervegger mellom vinduer. Gulvbjelkelag i de bredeste klasserommene er støttet på midten av stålbjelker under. 0 ukjent ja Tilstand: TEK stiller krav til radonforebyggende tiltak, som mangler, og til sikring mot grunnvann/overflatevann, som er ukjent/ikke vurdert. Tiltak min: Radonkonsentrasjon i inneluft måles. Tiltak TEK10: Det må dokumenteres at radonkonsentrasjonen er innenfor kravene. Tiltak mot radon vil være vanskelig/omfattende å gjennomføre. Tilstand: Det antas at konstruksjonene er dimensjonert for snølast på horisontale flater på 1,5 kn/m2 (1965). TEK10 og Norsk Standard stiller i dag et krav på 4,0 kn/m2 i snølast, i tillegg til andre nyere og skjerpede krav til mekaniske motstandsevne og stabilitet. Tiltak min: Ytterligere undersøkelser på betongkonstruksjoner anbefales utført for å kartlegge eventuelle prosesser fra karbonatisering eller klorider (fra tilsetting). Ingen tiltak pga av snølaster. Tiltak TEK10: Takkonstruksjoner er ikke iht TEK10, men det anses som urealistisk å oppgradere takkonstruksjonene til dagens krav. Snømåkingsrutiner må opprettholdes/utarbeides.

26 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 26 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 23 Yttervegg Esbit Glasal sementplater på felter over og under vinduer. Ubehandlet teglstein på øvrige veggerflater. Vegger er isolert innvendig med 100mm mineralull. 234 Vinduer Vinduer fra lags isolerglass. 234 Dører Ytterdører av eldre dato. Innerdører av varierende dato. Rømningsdør av nyere dato. 2 ja enøk 1 mulig enøk 2 ja enøk Tilstand: 100mm tilfredsstiller ikke dagens forskrifter (krav til U-verdi yttervegg 0,22 W/m2K). Utvendig tegl har slitasje. Manglende dampsperre i vegg ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Alle vegger på hele skolen bør fornyes med tilleggsisolering og ny kledning. Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. Eksisterende fasadepanel inneholder asbest og spesialtiltak må til ved riving. Tilstand: Vinduer i brukbar stand. Tre-gerikter slitt og oppsprukket. Vinduer tilfredsstiller ikke TEK10-kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Glass/vindu på solbelastet fasade skal dessuten ha total solfaktor (gt) mindre enn 0,15. Tiltak min: Vinduene kan brukes i noen år til. Tiltak TEK10: Ved full rehabilitering av fasader skiftes alle vinduer. Tilstand: Ytterdører mot bakgård er slitte og utette, og har skader. Innerdører i varierende tilstand, der flere har slitte overflater og terskler. Dører generelt er ikke rullestoltilpasset, ikke tilfredsstillende. Ytterdører tilfredsstiller ikke TEK10-kravet som er U-verdi 0,1,6 W/m2K. Tiltak min: Ytterdører skiftes ut med nye. Tiltak TEK10: Ytterdører skiftes ut med nye, tilpasset rullestol. En andel av innerdørene skiftes ut for rullestoltilpasning. Det må påregnes arbeid med å utvide veggåpninger.

27 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 27 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 246 Innvendig kledning og overflate Varierer: plater, gipsplater, tapet, maling 1 nei Tilstand: I tilfredsstillende stand. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Det medtas at alle flater males opp. 25 Dekker (gulv) Impregnert trebjelkelag med 100mm isolasjon. Kaldt luftet kryprom under. 1 nei Tilstand: 100mm isolasjon tilfredsstiller ikke dagens forskrifter (krav til U-verdi gulv 0,18 W/m2K). Tiltak min: Ingen. Tiltak TEK10: Tilleggsisolering ikke realistisk (for store tiltak). 255 Gulvoverflater Gulvbelegg av varierende type og alder. Vinyl er benyttet opprinnelig. 1 nei Tilstand: Slitasje gulvbelegg varierer, men overflatene er generelt i tilfredsstillende stand. Byggets alder tilsier innhold av asbest. Tiltak min: Det bør utføres kartlegging av asbest. Tiltak TEK10: Som over. 256/257 Himling og overflate Varierende type: Malte plater, panel, systemhimling. 1 nei Tilstand: Tilfredsstillende tilstand. Noe flakker og merker. TEK10 stiller krav til tilfredsstillende romakustiske forhold. Enkelte rom har ikke akustiske plater i himling. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Akustisk himling oppgraderes i enkelte klasserom. Av estetiske hensyn er det tatt med alle flater males opp.

28 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 28 Sted Bygningsdel Tilstandsgrad Svikt Konsekvensgrad med hensyn til Kommentarer og beskrivelse av tiltak Beskrivelse Sikkerhet Funksjon Vedlikehold Annet 258 Utstyr Utvendig solskjerm over vinduer mot øst (begge fløyer). I impregnert tre. Lèvegg ved bakgård. 1 nei Tilstand: Solskjerm i tilfredsstillende stand, men synlige fuktmerker. Levegg er gammel og har råte. Tiltak min: Ny tømmermannspanel på levegg med skyveport. Tiltak TEK10: Solskjerm rives i sammenheng med rehabilitering av fasader. 261 Yttertak, primærkonstruksjon 150mm isolasjon plassert underside bæresystem. Kaldt kryprom over. 2 ja enøk Tilstand: 150mm isolasjon ikke etter dagens forskrifter (krav til U-verdi tak 0,18 W/m2K). Kaldt kryprom er lavt og har antagelig begrenset eller ingen tilgang for tilleggsisolering. Tilleggsisolering kan medføre at luftesjiktet blir mindre. Tak bør derfor heves i så fall. (tilleggsisolering medfører ikke endrede forutsetninger for snøsmelting/snølast). For snølast se 222 Bæresystemer. Manglende dampsperre i tak ikke iht TEK10. Tiltak min: Ingen Tiltak TEK10: Tak åpnes ved å rive av su-tak for tilkomst til isolasjon ovenfra. Det tilleggsisoleres og for enkelte arealer bør nytt yttertak med ny tekking bygges på et noe høyere nivå for opprettholdelse av luftet kryprom. Etablering av dampsperre innvendig anses som for omfattende/umulig. 262 Taktekking Papptekking og Sarnafil. 2 mulig Tilstand: Alder ukjent. Gjenværende levealder anses liten. Tiltak min: Ny tekking. Beslag generelt skiftes samtidig. Tiltak TEK10: Som over. (gjelder også tekking over letak syd).

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Foreleser: Seniorforsker Arne Nesje Badeteknisk 2011 Sarpsborg 1 Tilstandsanalyse for hvem og av hvem? Ekstern undersøkelse Undersøkelse av driftspersonalet av eget

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom.

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Sverre.holos@sintef.no Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg Industri Fuktsikring

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER

SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsgiver Svelvik kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2012-06-06 SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER TILSTANDSANALYSER 2 (15) SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsnr.: 1120410 Oppdragsnavn: Svelvik

Detaljer

Eigedomsavdelingen Rehabilitering av eldre mur- og betongbygg. Frokostmøte 11. nov 2015

Eigedomsavdelingen Rehabilitering av eldre mur- og betongbygg. Frokostmøte 11. nov 2015 Eigedomsavdelingen Rehabilitering av eldre mur- og betongbygg Frokostmøte 11. nov 2015 Bygningsmasse Hordaland fylkeskommune Ca 450.000 m2 Videregående skoler Tannhelse klinikker Kollektivtrafikk anlegg

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak.

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak. Åssida borettslag Energi og vedlikeholdstiltak. Energi og vedlikeholdstiltak Styrets ansvar Styrets arbeid Kort beskrivelse av byggene Styrets anbefaling Alternativ 4 Totale kostnader alternativ 4 Fordeling

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer