Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole 0

2 1 TILSTANDSRAPPORT 2010 FOR BÆRUM KOMMUNE, KVALITET I BARNEHAGE OG SKOLE Innledning barnehage Innledning skole Krav til innhold i tilstandsrapporten STATLIGE OG KOMMUNALE FØRINGER Nasjonale føringer for barnehage Nasjonale føringer for skole Kommunale føringer for barnehage Full barnehagedekning Kvalitet i barnehagene Rekruttering Tilsyn med barnehagene Kommunale føringer for skole Kommunal plan for kompetanseutvikling NØKKELTALL Barnehagene i Bærum kommune Skolene i Bærum kommune Antall barn i barnehagene Antall barn i skole Bemanning i barnehagene Bemanning i skolen Lærertetthet Barnehageutbygging Skolebygg RESULTATER SKOLE Nasjonale prøver Nasjonale prøver i lesing 5. og 8.trinn, mestringsnivå Nasjonale prøver regning 5. og 8.trinn, mestringsnivå Nasjonale prøver engelsk 5. og 8.trinn, mestringsnivå Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Læringsmiljø, resultater fra elevundersøkelsen Fysisk aktivitet

3 5 PROSJEKT TIDLIG INNSATS BEDRE RESULTATER Kvalitetsutvikling barnehagene i Bærum Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte Barn under tre år Omsorgssvikt hos barn i førskolealder tverrfaglig samarbeid Språk Kvalitetsutvikling i skolene i Bærum Individuell vurdering Læring i fellesskap, tidlig innsats i skole Forsterket opplæring i lesing og regning Lesing på trinn Regning på trinn Faglig sterke elever Læringsmiljø Utvikling av digitale ferdigheter i bærumsskolen Minoritetsspråklige elever UTVIKLINGSOMRÅDER Utviklingsområder for barnehagen Utviklingsområder skoleåret Individuell vurdering Grunnleggende ferdigheter innen lesing og regning Utvikling av digitale ferdigheter i bærumsskolen Faglig sterke elever Ny GIV Gjennomføring I Videregående Gode overganger i opplæringsløpet RESSURSER OG RAMMEBETINGELSER Øremerket statlig tilskudd barnehagen Øremerket statlig tilskudd skole Videreutdanning Etterutdanning Skoleeiers ansvar for å avsette midler til kompetanseutvikling

4 1 Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole 1.1 Innledning barnehage Tilstandsrapporten informerer om barnehagevirksomheten i Bærums arbeid med å sikre god kvalitet for alle barn i Bærums barnehager. Rapporten viser ulike sider ved kvaliteten av barnehagene i Bærum og er et utgangspunkt for vurdering av videre arbeid med kvalitetsutviklingen av barnehagene. Det er utarbeidet fem områder som barnehagene skal arbeide spesielt med frem mot 2015, Satsingsområdene for barnehagene i Bærum , for å videreutvikle kvaliteten i barnehagene. I tillegg har det i 2010 vært satset spesielt på å bevare full barnehagedekning og rekruttering av førskolelærere. 1.2 Innledning skole Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ), Kvalitet i skolen, fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Både kommuner og fylkeskommuner har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport. Rapporten om tilstanden opplæringen skal omhandle Læringsresultater Frafall (gjelder videregående) Læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet med å nå målene. Stortingsmelding 31 viser til 3 hovedmål, og det er disse som skal vurderes i tilstandsrapporten: 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Indikatorene som blir benyttet for å vurdere grad av måloppnåelse og trend er følgende: På nasjonalt nivå: Andelen elever som presterer på laveste kompetansenivå i de internasjonale undersøkelsene i lesing og matematikk På lokalt nivå: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet 3

5 2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet Indikatorene som vil bli benyttet for å vurdere grad av måloppnåelse og trend er følgende: Andelen som fullfører ordinær videregående opplæring fordelt på yrkesforberedende og studieforberedende opplæringsprogrammer Andelen som oppnår planlagt kompetanse på lavere nivå blant de som ikke gjennomfører ordinær videregående opplæring 3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring Indikatorene som blir benyttet for å vurdere grad av måloppnåelse og trend er følgende: Andelen som trives godt Andelen som mobbes Andelen som får faglig veiledning Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. I Bærum kommunes rapport vil arbeidet med prosjektet Tidlig innsats bedre resultater for 2010 presenteres. Prosjektet begynte som et skoleprosjekt, men skole samarbeider nå tett med barnehage, så det er naturlig å presentere både skole og barnehage i samme rapport. Rapporten er redigert slik at barnehage blir presentert før skole. Det er data fra Skoleporten, som er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen, som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva som skal oppnås innenfor de målområder som er satt opp. Opplæringsloven Ansvarsomfang:. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. 4

6 2 Statlige og kommunale føringer 2.1 Nasjonale føringer for barnehage Staten har det overordnede ansvaret for barnehagevirksomheten. Dette reguleres av Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven). Som pedagogisk samfunnsinstitusjon skal barnehagen være i endring og utvikling og være en lærende organisasjon (jfr. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). I følge St. meld. 41 ( ), som ble vedtatt av Stortinget 2. mars 2010, skal det være tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Styrke barnehagen som læringsarena Sikre at alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. 2.2 Nasjonale føringer for skole Staten styrer skole gjennom opplæringsloven med forskrifter og læreplanverket. Etter at Stortingsmeldinger er vedtatt i Stortinget kommer endringer i opplæringsloven med forskrifter som kommunen må følge. Stortingsmeldingen som kom i 2010 var: St. meld. nr 19 ( ) TID TIL LÆRING Denne stortingsmeldingen er en oppfølging av Tidsbrukutvalgets (nedsatt i 2008) gjennomgang av tiltak som kunne føre til bedre bruk av tiden i skolen. Utvalget pekte på tiltak som kunne gjennomføres av nasjonale myndigheter, av skoleeier, skoleleder og lærerne. Tiltakene fokuserer på disse 4 områdene: Styrking av profesjonell skole- og klasseromsledelse og kommunal styring med skolen. Økt bevissthet både hos nasjonale og lokale myndigheter om konsekvensene for bruk av lærernes tid ved innføring av nye regler og tiltak. Økt vekt på faglig støtte og veiledning fra nasjonale myndigheter i arbeidet med læreplaner, vurdering og oppfølging av regelverk. Styrking av sammenheng og helhet i tiltak som gjelder barn og unges oppvekst, slik at skolen og lærerne i størst mulig grad kan konsentrere seg om kjerneoppgavene i skolen. 2.3 Kommunale føringer for barnehage Med utgangspunkt i kommunens handlingsprogram og statlige føringer lages det årlig en kvalitetsplan, Plan for kvalitetsutvikling, med satsingsområder for Bærums barnehagevirksomhet. Barnehagene skal følge opp satsingene i kvalitetsplanen og beskrive hvordan dette gjøres i sine årsplaner. Det gis tilbakemeldinger fra Barnehagekontoret til barnehagene på innholdet i årsplanen Full barnehagedekning Barnehagetilbud er gitt til alle barn som, etter statens definisjon, har rett til plass i Kvalitet i barnehagene For å utvikle kvaliteten i barnehagene er det i 2010 arbeidet spesielt med følgende områder: Digital kompetanse i arbeidet med barna 5

7 Barns språkkompetanse Sosial kompetanse og utvikling av likestilling Rekruttering Bærum kommune mangler et vesentlig antall førskolelærere for å fylle opp stillingene som pedagogiske ledere. Barnehageloven krever minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. Bærum kommune har gjort en rekke tiltak for rekruttere og beholde førskolelærere. I regi av Kunnskapsdepartementet samarbeider Bærum kommune med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Oslo om regionale rekrutteringstiltak knyttet til statens strategiplan for rekruttering av førskolelærere. Det samarbeides med Høgskolen i Oslo om karrieredager, om å få praksisplasser i Bærum og veiledning for nyutdannede førskolelærere. Førskolelærerutdanning i Bærum I samarbeid med Høgskolen i Oslo er det etablert et tilbud om arbeidsplassbasert deltids førskolelærerutdanning for assistenter som arbeider i barnhager i Bærum. Studiet skal gå over fire år og gjennomføres sammen med Asker kommune. Det er 19 studenter fra 11 kommunale og 5 private barnehager i Bærum som deltar på studiet. Det er ansatt en koordinator i 50 % stilling i Bærum kommune. Studiet er lagt opp til samlinger med undervisning og gruppearbeid i barnhagene mellom samlingene. Veiledning Det gis tilbud om veiledning til alle nyutdannede førskolelærere. Det er felles samlinger med gruppeveiledning i regi av Barnehagekontoret. 11 nyutdannende førskolelærere fra private og kommunale barnehager deltar i barnehageåret Menn i barnehagen (MiB) Det arbeides aktivt for å rekruttere menn til barnehagene. Dette er gjort blant annet ved samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen om informasjon om barnehagen som arbeidsplass og utdanningsmulighet Tilsyn med barnehagene Kommunen har som barnehagemyndighet ansvaret for å føre tilsyn med at alle barnehager i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet (merknad til barnehageloven 8, femte ledd). Tilsyn skal sikre at alle barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, og at alle barnehagene er av god kvalitet. Det kontrolleres at barnehageeier, private og offentlige, følger opp barnehagelovens krav og utfører sitt ansvar og sine oppgaver i tråd med lovverket, slik at kvaliteten sikres og at innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Tjenesteleder på Barnehagekontoret er deligert myndighet som ansvarlig for tilsyn med både kommunale og private barnehager i Bærum kommune. Det foretas skriftlig tilsyn med alle barnehagene hvert år og stedlig tilsyn hvert tredje år. Skriftlig tilsyn innebærer en gjennomgang av følgende dokumenter: Skjema for Skriftlig tilsyn Årsplan for barnehagen Vedtekter Årsmelding Det er i 2010 gjennomført stedlig tilsyn i 38 barnehageenheter. De fleste barnehagene tilfredsstilte kravene. Fire barnehager fikk avvik og pålegg om retting. I forbindelse med tilsynet gis det veiledning både til drift og arbeid med pedagogisk innhold. 6

8 2.4 Kommunale føringer for skole BAUN har vedtatt prosjektet Tidlig innsats bedre resultater. Prosjektet avsluttes våren 2011, og vil bli evaluert høsten Våren 2011 skal en Kvalitetsmelding om skole behandles politisk. Høsten 2011 vil det bli utarbeidet en handlingsplan etter skolemeldingen. Skoleåret vil derfor være et slags mellomår hvor noen områder fra Tidlig innsats bedre resultater fortsetter. Det er Individvurdering Utfordringer til faglig sterke elever Utvikling av digitale ferdigheter Kommunal plan for kompetanseutvikling Årlig lages en kommunal plan for kompetanseutvikling i Bærum kommune. Kapittel 6 i denne rapporten er en slik plan for neste skoleår. På bakgrunn av den lages en mal til skolenes utviklingsplan. Alle skolene får oppfølging på egne resultater. På bakgrunn av dette lager skolen sin utviklingsplan. 7

9 3 Nøkkeltall 3.1 Barnehagene i Bærum kommune Kommunen har ansvar for å sørge for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser til de som har rett til barnehageplass. De vil si alle de barn som har fylt ett år før 1. september og som det er søkt barnehageplass for innen søknadsfristen for hovedopptaket. Ved utgangen av 2010 var det 135 barnehager i Bærum: 37 kommunale barnehager, inkludert en kommunal familiebarnehage med åtte hjem 99 private barnehager, hvorav 26 private familiebarnehager fordelt på 89 hjem 3.2 Skolene i Bærum kommune Elevene får undervisning ved 25 barneskoler, 12 ungdomsskoler og 1 kombinert barne- og ungdomsskole. Det er skolefritidsordning ved samtlige barneskoler. Dette tilbudet er for alle barn fra første til og med fjerde klassetrinn. Kommunen har tre alternative skoletilbud. To av skolene er for elever på ungdomstrinnet. På disse skolene blir den teoretiske undervisningen i stor grad tilpasset den enkelte elevs behov og nivå. Omtrent halvparten av skoletiden blir brukt til praktisk arbeid. Skolene legger vekt på at eleven skal ta avsluttende eksamen i 10 klasse. En av de alternative skolene er for elever på barnetrinnet. Her vektlegges utvikling av faglig og sosial kompetanse, samt bruk av nærmiljøet. Haug skole og ressurssenter er både en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder og et ressurssenter for spesialpedagogikk i barnehager og skoler. Skolens kapasitet er 120 elever. Ressurssenteret kan gi spesialpedagogisk hjelp til ca. 100 barn under opplæringspliktig alder, og har også tilbud om skolefritidsordning til alle elever på 1. til 10. trinn. Skolens integrerte og fleksible organisering, Haug-modellen, er unik og virksomheten er omfattende. Bærum kommunale voksenopplæringssenter gir undervisning til minoritetsspråklige, voksne med matematikk-, lese- og skrivevansker og voksne med psykisk utviklingshemming. Sjøholmen maritime senter er et ressurssenter for skolene i Bærum, der elevene får svømmeopplæring og natur- og miljøundervisning i maritime omgivelser ved Sandvika. Musikk- og kulturskolen gir undervisning på alle nivåer til barn, unge og voksne. En vesentlig del av skolens virksomhet er instrumentalopplæring, men den er også et ressurssenter for grunnskolen og lokalmiljøene, for barnehager og musikklivet i kommunen. 3.3 Antall barn i barnehagene Ved utgangen av 2010 hadde barn plass barnehager i Bærum: barn i kommunale barnehager, hvorav 61 i familiebarnehager barn i private barnehager, hvorav 395 av barna i familiebarnehager barn var over tre år barn var under tre år 692 minoritetsspråklige barn i barnehagene 8

10 Barnehagene har fått ekstra ressurser til 353 barn med nedsatt funksjonsevne barn fikk spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 3.4 Antall barn i skole Per gikk det elever i bærumsskolen. Det varierer litt fra på hvert årstrinn, men det er ca per trinn. Andel elever i Bærum kommune som i 2010 får spesialundervisning ligger under landsgjennomsnittet. 8,4 % av elevene i Norge får spesialundervisning, mens 7,0 % av Bærum kommunes elever får, Haug inkludert. (GSI-tall) Andel elever i Bærum kommune som i 2010 får særskilt norskopplæring ligger likt med landsgjennomsnittet, 7,2 %.(GSI-tall) 3.5 Bemanning i barnehagene Ved utgangen av 2010 var det ansatte i barnehagene i Bærum. 594 pedagogiske ledere 1175 assistenter Bærum trenger ca. 530 årsverk for pedagogiske ledere. Ved utgangen av 2010 utgjorde dette totalt antall 594 stillinger for pedagogiske ledere i barnehagen. 563 av de pedagogiske lederne var kvinner og 31 var menn. Av disse hadde 394 førskolelærerutdanning og 2 hadde annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk (som kvalifiserer til godkjent utdanning for pedagogisk leder). 198 av de pedagogiske ledere hadde dispensasjon fra utdanningskravet. 180 av disse hadde midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, mens 18 hadde varig dispensasjon fra utdanningskravet. Dette utgjør 172 årsverk. Det vil si at 34 % av årsverkene for pedagogiske ledere har dispensasjon fra utdanningskravet. Av pedagogiske ledere med dispensasjon hadde 69 annen pedagogisk utdanning (utdanning som allmennlærer, faglærer, spesialpedagog eller barnevernspedagog) og 34 hadde fagutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfag. I stillingene som assistent var det ansatt 983 kvinner og 192 menn i til sammen 1072 årsverk. Det tilsvarer 0,22 årsverk personale per barn i barnehagene. 3.6 Bemanning i skolen Det er totalt ca årsverk i bærumsskolen. Lærere, inspektører og rektorer (undervisningspersonalet) utgjør i overkant av 1300 årsverk. Øvrige ansatte som assistenter (skolefritidsordning og skole), miljøarbeidere, skolebibliotekarer, kontorsekretærer, pedagogisk/psykologisk tjeneste med videre utgjør i underkant av 650 årsverk. Det totale antall årsverk fordeler seg på ca ansatte. Det er særlig blant de øvrige ansatte at man finner deltidsstillinger, og da spesielt innenfor skolefritidsordningen. Av de ansatte i skolen er 23 % menn og 77 % kvinner. Bærum har en gjennomsnittlig alder på det pedagogiske personalet på 47 år, mens landet i snitt har 44 år. 1 Barnehagene har rapportert 335 barn på årsmeldingene (Kostra). Dette er et avvik på 18 barn i forhold til det som er reelt tildelt for høsten

11 3.6.1 Lærertetthet Tallene er hentet fra Skoleporten. Lærertetthet 1.-7.trinn * Lærertetthet trinn* Nasjonalt 13,2 13,2 13,1 15,0 14,7 14,7 Akershus 15,4 15,5 15,1 17,0 16,4 16,5 Asker 16,6 16,4 16,0 16,1 16,5 16,9 Bærum 15,0 15,0 14,1 18,5 15,7 15,9 * Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn og gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Assistenter er ikke regnet med her. Lærertetthet i ordinær undervisning ** Nasjonalt 17,5 16,8 16,7 Akershus 19,5 18,8 18,3 Asker 20,1 19,1 19,0 Bærum*** 20,1 18,4 17,4 **Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet i ordinær undervisning ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer ikke timer til spesialundervisning eller timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter på ordinære skoler. ***Tallene for Bærum inkluderer Haug skole og ressurssenter og de tre alternative skolene 3.7 Barnehageutbygging Det var en vekst på 222 nye barnehageplasser i Nye barnehager i 2010: Storøya barnehage Ringstabekk barnehage Hornienga barnehage To barnehager, Østerås Montesorri barnehage og Solberg personalbarnehage med til sammen 46 plasser, ble lagt ned. I tillegg ble 13 familiebarnehager med til sammen 112 plasser lagt ned. 3.8 Skolebygg Bærum kommune jobber systematisk for å oppgradere sine skolebygg i henhold til nye krav. I 2010 ble følgende enheter ferdigstilt: Evje barneskole: Nybygg og rehabilitering av et eldre bygg. Samme kapasitet som før, 14 klasser. Ferdig til skolestart august Lommedalen skole: 10

12 Nybygg og rehabilitering av adm.bygg. Samme kapasitet som før, 14 klasser. Ferdig til skolestart august Glassverket spesialskole: Flyttet inn i nyrehabiliterte lokaler til skolestart i august. Gjettum skole Nytt ventilasjonsanlegg og noen mindre rehabiliteringsarbeider. Eiksmarka skole Skolen har flere elever enn den har kapasitet til. Utvidet med paviljonger til to klasser. Ferdig til skolestart i august. 11

13 4 Resultater skole Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.i tilstandsrapporten skal Bærum kommune ha med disse resultatindikatorene: nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing, engelsk og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Rådmannen tar ikke med resultatene på den enkelte skole da det ble presentert i BAUN , saksnummer 002/11 Bærumsskolen resultater fra eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver Nasjonale prøver Her presenteres først Bærum kommune sammenlignet med nasjonalt nivå, Akershus fylke, Asker kommune og Stavanger kommune. 5.trinn: Resultatene presenteres som et gjennomsnitt av 3 nivåer. Utdanningsdirektoratet har beregnet snittet. Nasjonale prøver Lesing Regning Engelsk på 5.trinn Nasjonalt nivå 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Akershus fylke 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Asker 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 Stavanger 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 Bærum 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 8.trinn Resultatene presenteres som et gjennomsnitt av 5 nivåer. Utdanningsdirektoratet har beregnet snittet. Nasjonale prøver Lesing Regning Engelsk på 8.trinn Nasjonalt nivå 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 Akershus fylke 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 Asker 3,5 3,4 3,5 3,4 3,6 3,5 3,3 3,3 3,4 Stavanger 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 Bærum 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 I 2010 kom også nasjonale prøver i lesing og regning for 9.trinn. De fikk samme prøve som 8.trinn, og en kan her se at det har vært en positiv utvikling i kommunen. Nasjonale prøver Lesing 2010 Regning 2010 på 8.og 9.trinn 8.trinn 9.trinn 8.trinn 9.trinn Nasjonalt nivå 3,0 3,5 3,1 3,4 Akershus fylke 3,2 3,6 3,2 3,5 Asker 3,5 3,8 3,5 3,8 Stavanger 3,2 3,6 3,3 3,6 Bærum 3,5 3,9 3,5 3,9 12

14 4.1.1 Nasjonale prøver i lesing 5. og 8.trinn, mestringsnivå Det vil være noen tall som kan se litt merkelige ut i presentasjonene over hvor mange elever som har tatt de forskjellige prøvene. Dette skyldes at noen skoler har hatt problemer med det tekniske når de skulle registrert resultatene, slik at det er en del resultater som ikke er registrert. Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i selve norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Lesing 5.trinn: Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lesing 5.trinn Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Mestringsnivå 3 23,5 46,5 23,5 39,3 26,9 41,6 Mestringsnivå 2 48,9 43,1 49,9 49,4 46,6 43,0 Mestringsnivå 1 24,5 10,4 26,6 11,3 26,5 15,4* *Går vi dypere inn i tallmaterialet for 2010 finner vi at 15,4 % på mestringsnivå 1 tilsvarer 209 elever av i alt 1360 elever som har tatt prøven. Lesing 8.trinn: Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lesing 8.trinn Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Mestringsnivå 5 11,5 22,3 10,4 21,4 10,3 19,6 Mestringsnivå 4 23,2 30,1 20,8 29,0 22,9 32,6 Mestringsnivå 3 38,2 34,7 41,1 34,6 37,1 32,3 Mestringsnivå 2 19,2 9,6 20,0 10,8 22,2 12,5** Mestringsnivå 1 7,9 3,3 7,7 4,2 7,5 3,1* Går vi dypere inn i tallmaterialet for 2010 finner vi at *3,1 % på mestringsnivå 1 tilsvarer 40 elever av 1308 elever som har tatt prøven. **12,5 % på mestringsnivå 2 tilsvarer 163 elever av 1308 elever som har tatt prøven. 13

15 4.1.2 Nasjonale prøver regning 5. og 8.trinn, mestringsnivå Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Regning 5.trinn: Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Regning 5.trinn Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Mestringsnivå 3 25,7 43,0 25,7 46,7 26,2 47,0 Mestringsnivå 2 48,8 45,2 46,9 41,1 46,4 41,2 Mestringsnivå 1 26,8 11,8 27,4 12,2 27,4 11,8* *Går vi dypere inn i tallmaterialet for 2010 finner vi at 11,8 % på mestringsnivå 1 tilsvarer 168 elever av i alt1428 elever som har tatt prøven. Regning 8.trinn: Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 14

16 Regning 8.trinn Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Mestringsnivå 5 10,9 20,6 11,8 25,5 11,0 21,1 Mestringsnivå 4 21,5 32,1 19,9 26,8 20,0 27,6 Mestringsnivå 3 42,4 35,6 41,4 34,4 41,9 37,0 Mestringsnivå 2 19,2 8,5 20,4 10,4 20,6 11,6** Mestringsnivå 1 6,0 3,2 6,5 2,9 6,6 2,7* Går vi dypere inn i tallmaterialet for 2010 finner vi at *2,7 % på mestringsnivå 1 tilsvarer 38 elever av 1428 elever som har tatt prøven. **11,6 % på mestringsnivå 2 tilsvarer 165 elever av 1428 elever som har tatt prøven Nasjonale prøver engelsk 5. og 8.trinn, mestringsnivå Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Engelsk 5.trinn: Oppgavene er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Engelsk 5.trinn Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Mestringsnivå 3 24,7 41,2 24,7 41,0 24,4 39,0 Mestringsnivå 2 48,8 46,2 51,6 47,8 51,0 49,1 Mestringsnivå 1 25,6 12,6 23,7 11,2 24,6 11,9* Går vi dypere inn i tallmaterialet for 2010 finner vi at *11,9 % på mestringsnivå 1 tilsvarer 170 elever av 1425 elever som har tatt prøven. Engelsk 8.trinn Oppgavene er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 15

17 Engelsk 8.trinn Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Nasjonalt Bærum Mestringsnivå 5 8,5 17,2 10,0 17,5 9,8 20,1 Mestringsnivå 4 20,4 30,6 19,9 27,7 20,8 32,2 Mestringsnivå 3 42,8 40,5 40,5 39,3 39,8 34,1 Mestringsnivå 2 20,0 9,1 19,1 10,5 19,6 9,7** Mestringsnivå 1 8,3 2,7 10,6 5,0 10,0 3,9* Går vi dypere inn i tallmaterialet for 2010 finner vi at *3,9 % på mestringsnivå 1 tilsvarer 56 elever av 1429 elever som har tatt prøven. **9,7 % på mestringsnivå 2 tilsvarer 139 elever av 1429 elever som har tatt prøven. 1. Målet som er satt opp fra Kunnskapsdepartementet er: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet Vurdering av resultatene: Bærum kommune har høy måloppnåelse. De nasjonal tall er på de fleste av prøvene dobbelt så stor på laveste mestringsnivå som Bærum. 2. I Tilstandsrapporten 2009 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole ble dette lokale målet satt på nasjonale prøver: Bærum kommune skal forbedre allerede gode resultater, særlig ved å redusere antall elever på de laveste nivåene. Antall elever på høyeste mestringsnivå skal øke. Vurdering av resultatene: Rådmannen ser at måloppnåelsen varierer på de forskjellige prøvene. På ca halvparten er det forbedringer, den andre halvparten viser at det har gått noe tilbake. Når Bærum sammenligner seg med andre har vi veldig gode resultater. Lokale mål for nasjonale prøver for 2011: Ved nasjonale prøver på 5.trinn skal andelen elever med resultater på mestringsnivå 1 reduseres med 40 % i forhold til Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanene for fag. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 16

18 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Skriftlig Engelsk Matematikk Norsk hovedmål Norsk sidemål eksamen 10.trinn Nasjonalt nivå 3,8 3,8 3,4 3,2 3,4 3,5 3,3 3,3 Akershus fylke 3,8 3,8 3,6 3,4 3,4 3,5 3,2 3,3 Asker 4,3 4,2 4,0 3,9 3,7 3,8 3,5 3,6 Stavanger 3,9 4,0 3,5 3,6 3,6 3,7 3,3 3,4 Bærum 4,1 4,2 4,0 3,9 3,7 3,8 3,4 3,5 Standpunkt skriftlige fag på 10.trinn Engelsk Matematikk Norsk hovedmål Norsk sidemål Nasjonalt nivå 3,8 3,8 3,5 3,6 3,8 3,8 3,7 3,7 Akershus fylke 4,0 4,0 3,6 3,7 4,0 3,9 3,7 3,7 Asker 4,1 4,1 3,8 3,9 4,1 4,1 3,8 3,9 Stavanger 3,9 3,9 3,6 3,8 3,9 3,9 3,7 3,7 Bærum 4,1 4,1 3,8 3,9 4,1 4,1 3,9 3,9 Tallene er hentet fra Skoleporten.no I Tilstandsrapporten 2009 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole ble dette lokale målet satt på karakterer: Allerede gode resultater i Bærum kommune skal bli bedre. Vurdering av resultatene: Ved skriftlig eksamen har karakterene blitt forbedret i engelsk, norsk hovedmål og i norsk sidemål. I matematikk har resultatet gått noe tilbake. Ved standpunktskarakterer er resultatet det samme som i 2009 bortsett fra i matematikk som ble noe forbedret. Når Bærum kommune sammeligner seg med andre, har kommunen gode resultater. Lokale mål i karakterer i Bærum: Ved eksamen etter 10.trinn skal gjennomsnittsresultatene i alle fag være bedre i 2011 enn i Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med

19 Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Grunnskolepoeng Nasjonalt 39,6 39,5 39,9 Akershus 40,8 40,6 40,7 Asker 41,6 41,5 42,6 Stavanger 39,9 39,6 40,4 Bærum 42,4 42,3 42,2 4.4 Læringsmiljø, resultater fra elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning Her presenteres Bærum kommunes tall for 7. og 10 trinn sammenlignet med nasjonalt nivå, Akershus fylke og Asker kommune. Resultater er hentet fra skoleporten. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat i trivsel og faglig veiledning. I Mobbing er lav verdi positivt. Trivsel er todelt: Sosial trivsel: Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever. Indeksen består av følgende spørsmål: - Trives du godt på skolen? - Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? - Trives du i friminuttene/fritimene? Trivsel med lærer: Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Indeksen består av følgende spørsmål: - Trives du sammen med lærerne dine? - Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? - Er lærerne dine hyggelige mot deg? Mobbing: Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Indikatoren består av følgende spørsmål: - Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 18

20 Faglig veiledning: Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Indeksen består av følgende spørsmål Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Resultater elevundersøkelsen på 7.trinn: Elevundersøkelsen Sosial trivsel Trivsel med lærere på 7. trinn Nasjonalt nivå 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,1 Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,1 Asker 4,4 4,5 4,5 3,9 4,1 4,0 Stavanger 4,3 4,3 4,3 4,0 4,2 4,1 Bærum 4,3 4,4 4,5 3,9 4,1 4,2 Elevundersøkelsen Mobbing* Faglig veiledning på 7. trinn Nasjonalt nivå 1,4 1,4 1,4 3,5 3,5 3,4 Akershus fylke 1,4 1,4 1,4 3,5 3,5 3,4 Asker 1,4 1,3 1,4 3,5 3,5 3,4 Stavanger 1,5 1,5 1,5 3,6 3,6 3,4 Bærum 1,4 1,4 1,3 3,5 3,5 3,4 * Resultatene på mobbing skal være lavwest mulig. Resultater elevundersøkelsen på 10.trinn: Elevundersøkelsen Sosial trivsel Trivsel med lærere på10. trinn Nasjonalt nivå 4,2 4,2 4,3 3,7 3,7 3,7 Akershus fylke 4,3 4,3 4,3 3,7 3,7 3,8 Asker 4,3 4,4 4,4 3,7 3,8 3,8 Stavanger 4,2 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 Bærum 4,3 4,2 4,4 3,7 3,7 3,8 Elevundersøkelsen Mobbing Faglig veiledning på10. trinn Nasjonalt nivå 1,4 1,4 1,4 3,1 3,1 3,1 Akershus fylke 1,4 1,4 1,4 3,1 3,1 3,1 Asker 1,5 1,3 1,4 3,0 2,9 2,9 Stavanger 1,3 1,3 1,3 3,2 3,2 3,1 Bærum 1,4 1,4 1,4 3,0 3,1 3,1 19

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2011 1. Forord Kommunestyret vedtok følgende ved siste rullering av handlingsprogrammet under handlingsområde D: Grunnskole Tiltak og strategier

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer