FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 03.02.2015 kl."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Reglement for politiske organer pkt 4.2 Forfall, varamedlemmer: Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Med gyldig forfall menes sykdom eller andre vektige grunner. a) Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende uten unødig opphold melde fra til politisk sekretariat, med opplysning om forfallsgrunnen. Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem. Varamedlemmer møter i den nummerorden de er valgt. Det samme skal skje når det er avklart på forhånd at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet. b) Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møtelederen. Tilstedeværende - eller om mulig tilkalt - varamedlem trer inn i stedet. c) Har et varamedlem lovlig tiltrådt møtet, kan fast medlem eller foranstående varamedlem ikke tiltre i stedet før den påbegynte sak er ferdigbehandlet. Flesberg kommune, 21. januar 2015 Thomas Fosen ordfører

2 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/15 Gnr 47/1 og 2 Utsettelse av boplikt Knut Klev PS 2/15 Gnr 137/3 Konsesjonssøknad Signe Ulland Fløtterud PS 3/15 Gnr 99/8 Konsesjonssøknad Signe Ulland Fløtterud PS 4/15 Gnr 116/1 Konsesjonssøknad Signe Ulland Fløtterud PS 5/15 Forslag til nye politivedtekter for Flesberg kommune Knut Klev PS 6/15 Forslag til detaljreguleringsplan for Flesberg Egil Langgård motorcrossbane. GNR/BNR 94/17. Pbl 12-10; offentlig ettersyn PS 7/15 GNR/BNR 10/34 F9 Vedr. søknad om terrasseutvidelse (hytte) Gunnar Grette

3 FLESBERG KOMMUNE Gnr 47/1 og 2 Utsettelse av boplikt Lampeland Arkiv 47/1/0/0 Saksmappe 2015/9 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Lars Letmolie MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 Rådmannens anbefaling: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, innvilges Jan Åge Brattås en forlenget frist med 3 tre år på å tilflytte Gnr 47 bnr 1 og 2, Øvre Brattås. Fristen løper fra kommunestyrets vedtaksdato. Saksopplysninger: Jan Åge Brattås søker i brev av 27/ , om 3 års utsettelse av boplikten på eiendommen Øvre Brattås, gnr 47 b.nr 1 og 2 i Flesberg kommune. Søker skriver følgende: Jeg overtok eiendommen ved årsskifte 2013/14. Bolighuset på gården har ikke vært bebodd siste 10 år, og var ved overdragelse av i så dårlig forfatning at det må betydelig oppgradering til for å gjøre det beboelig. For å finansiere restaureringen må jeg ta ut en del skog. Dette ble påbegynt våren 2014, men vil ta noe tid. Oppgradering og vedlikehold av bygninger er i gang. Planen er å flytte inn på gården når bolighus er beboelig. Mine foreldre bebor i dag et bolighus på eiendommen, og har kår-rettigheter inntil varig fraflytting måtte forekomme. Vurdering: Det fremgår av konsesjonslovens 9 fjerde ledd første punkt at det skal legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. For vurdering av boplikten, så skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Det skal imidlertid legges særlig vekt på bosetting, og for kommunen er det ønskelig at bruk, som står tomme, blir tilflyttet. Da under forutsetning av at husene på bruket er beboelige.

4 Øvre Brattås har et totalareal på 1878 daa, hvorav 1023 daa er produktiv skog, og resterende areal i all hovedsak er uproduktiv skogsmark. Det er ikke registrert dyrket mark av betydelig areal på eiendommen. Utskrift fra skogfondsregnskapet bekrefter at skogsdrift har vært utført på eiendommen etter overdragelse. At fullrenovering av bolighuset på eiendommen kan ta noe tid, og medføre høye kostnader er av forståelse. Eiendommen bosettes jo også pr dd ved at eiers foreldre er bosatt på kår. Det er også tydelig at det er drift på eiendommen noe som også teller positivt. Rådmannen er derfor positivt innstilt på gi 3- års utsettelse på boplikten, for å gi eier mulighet for oppgradering av bo-forholdene til dagens standard. Side 2 av 2

5 FLESBERG KOMMUNE Gnr 137/3 Konsesjonssøknad Lampeland Arkiv 137/3/0/0 Saksmappe 2014/878 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Lars Letmolie MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 Rådmannens anbefaling: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Thomas Landerud, Numedalsvegen 1297, 3622 Svene, konsesjon på erverv av Gnr 137 Bnr 30 i Flesberg kommune. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Kart Saksopplysninger: Thomas Landerud søker om konsesjon for erverv av Gnr 137 Bnr 30 i Flesberg kommune. Eiendommer er på totalt 130 daa, hvorav ca 125 daa er produktiv skog. Eiendommen er en rein skogeiendom, uten bebyggelse, som er fradelt gnr 137 bnr 3. Delingssøknad er behandlet som sak 14/629 hvor delingstillatelse etter jordloven og Plan og bygningsloven ble gitt. Søker opplyser følgende: Gnr 130 bnr 30 ligger som en teig mellom teigene 137/12 og 137/9 som også er reine skogteiger. Teigen ligger i lia opp mot Svartås, i bratt terreng. Det vil være svært hensiktsmessig for drift av alle tre teigene at disse kan slås sammen til en driftsenhet etter erverv av 137/30. Disse tre teigen vil samlet bli en enhet på ca 420 daa med skogareal. Formålet med ervervet er mer rasjonell drift av skog og utmark på arealet. Søker driver i dag jord og skog på eiendommen 137/8,9 og 12.

6 Konsesjonsloven: Konsesjonsloven ble endret i lov av 19. Juni 2009 nr. 98. I innledningen til loven blir det presisert at formålet ved endringene er å bla og forenkle og gjøre tydeligere reglene om bo- og driveplikt. Reglene er nå utformet slik at de kan ivareta hensynet til de landbrukspolitiske målene på en bedre måte en tidligere. Dette gjelder særlig hensynet til bosetting. I rundskriv M-2/2009 pkt 7 står det bla. Boplikt oppfylles ved at eieren bor på selve eiendommen (driftsenheten). Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen, da erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Imidlertid kan kommunen gi konsesjon med vilkår. Salgssummen er på kr ,-. Vurdering: Det fremgår av konsesjonslovens 9 fjerde ledd første punkt at det skal legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I 9 fjerde ledd annet punktur står det at det skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforholdene og at disse momentene ikke skal tillegges særlig vekt. For vurdering av boplikten, så skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søker har oppgitt at de ønsker å overta eiendommen for å drive skogsdrift Erverv av 137 /30 vil gi en betydelig arronderingsmessig gevinst, ikke minst med tanke på at arealet ligger i ulendt terreng, og det må etableres driftsveier for å drive arealet. At dette nå blir en større enhet vil gjøre dette vesentlig enklere. Eiendommen det søkes konsesjon på er en rein skogeiendom, og det er ingen hus på eiendommen. Det er dermed ingen boplikt på eiendommen. Søker har erfaring med jord og skogsdrift på eiendommen han allerede eier i kommunen. Kjøpesummen er på kr ,-. Kjøpesummen anses å være godt innenfor det som sikrer en god videre drift av arealet. Rådmannen vil også mene at søker har gode forutsetninger for å drive eiendommen. Side 2 av 2

7 FLESBERG KOMMUNE Gnr 99/8 Konsesjonssøknad Lampeland Arkiv 99/8/0/0 Saksmappe 2015/6 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Lars Letmolie MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 Rådmannens anbefaling: 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Håkon Aasland og Helene Lillemo Aasland, Bjønnåsvegen 36, 3623 Lampeland, konsesjon på erverv av eiendommen Torvaldsetra, Gnr 99 Bnr 8 i Flesberg kommune. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Håkon Aasland og Helene Lillemo Aasland søker om konsesjon for erverv av Brekke Torvaldsetra Gnr 99 Bnr 8 i Flesberg kommune. Eiendommer er på totalt 326 daa, hvorav 13,1daa er dyrket areal, 278,2 daa er produktiv skog og 34,9 daa er annet areal. Av det produktive skogarealet er 84 % middels bonitet, og 16 % lav bonitet. 66% av skogarealet er hogstklasse 5 dvs hogstmoden skog etter skogtaksten fra På eiendommen finnes våningshus fra 1943 i middels stand og låve og stabbur i god stand. Videre bebyggelse er bryggerhus i middels forfatning og sommerstue, garasje og vedskjul i dårlig teknisk stand. Søker opplyser følgende: Hovedformål for erverv er bosted. Videre planlegges det oppgradering av bygningene på eiendommen, og forvaltning og drift av skogressursene. Søker ønsker også på sikt å tilbakeføre noe gjengrodde jordbruksareal til grasproduksjon. Søkerne har erfaring med gårds og skogsdrift, samt bred erfaring med bruk av landbruksmaskiner. Konsesjonsloven: Konsesjonsloven ble endret i lov av 19. Juni 2009 nr. 98. I innledningen til loven blir det presisert at formålet ved endringene er å bla og forenkle og gjøre tydeligere

8 reglene om bo- og driveplikt. Reglene er nå utformet slik at de kan ivareta hensynet til de landbrukspolitiske målene på en bedre måte en tidligere. Dette gjelder særlig hensynet til bosetting. I rundskriv M-2/2009 pkt 7 står det bla. Boplikt oppfylles ved at eieren bor på selve eiendommen (driftsenheten). Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen, da erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Imidlertid kan kommunen gi konsesjon med vilkår. Salgssummen er på kr ,-. Vurdering: Det fremgår av konsesjonslovens 9 fjerde ledd første punkt at det skal legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I 9 fjerde ledd annet punktur står det at det skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforholdene og at disse momentene ikke skal tillegges særlig vekt. I 9 fjerde ledd tredje punktum står det at det kan legges vekt på eierens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende. For vurdering av boplikten, så skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.. Det skal imidlertid legges særlig vekt på bosetting, og for kommunen er det ønskelig at bruk, som står tomme, blir tilflyttet. Da under forutsetning av at husene på bruket er beboelige. Søker har oppgitt at de ønsker å overta eiendommen for å drive skogsdrift, samt sette i stand husmassen, og tilflytte eiendommen. Bygningsmassen på eiendommen trenger noe oppgradering, og det er begrensede jordbruksareal. Søker ønsker å rydde noe gjengrodd areal til grasproduksjon, noe som også vil øke brukets verdi som bosted. Søker ønsker å drive skogarealet etter skogbruksplan vedlagt søknaden. Selv om skogarealet er begrenset, er det stor andel hogstmoden skog på eiendommen, og mye av denne har god kvalitet. Kjøpesummen er på kr ,-. Ettersom detter er hva markedet vil betale for eiendommen, så ønske ikke rådmannen å overprøve dette. Rådmannen vil også mene at søkerne har svært gode forutsetninger for å drive gården videre og at det er positivt at eier av eiendommen tilflytter denne. Side 2 av 2

9 FLESBERG KOMMUNE Gnr 116/1 Konsesjonssøknad Lampeland Arkiv 116/1/0/0 Saksmappe 2014/870 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Lars Letmolie MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 Rådmannens anbefaling: 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Trond Weseth og Synne Frogner, Rustandbakken 31, 3622 Svene, konsesjon på erverv av eiendommen Bråta (Ellingsbråta), Gnr 116 Bnr 1, i Flesberg kommune. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Trond Weseth og Synne Frogner søker om konsesjon for erverv av Bråta ( Ellingsbråta) Gnr 116 Bnr 1, i Flesberg kommune. Eiendommen er på totalt 380 daa, hvorav 20 daa er overflatedyrket areal, 322 daa er produktiv skog, og 38 daa er annet areal. Eiendommen har ikke våningshus, men har garasje/vognskjul, låve/fjøs, verksted i 2 etg, og hytte. All bygningsmasse er oppgitt å være i middels god teknisk stand. Søker opplyser følgende: Søkerne opplyser at de vil ta vare på alle bygninger, og ta i bruk hytta. Søkerne opplyser også at de ønsker å sette opp nytt våningshus på eiendommen. Videre ønsker de å forvalte jakt og fiskerettighetene, samt drift av skog i henhold til skogbruksplan for eiendommen. De ønsker også å leie ut dyrket mark for beite, samt utleie av verksted. Trond Weseth har utdanning fra Norges Landbrukshøgskole på Ås, i dag NMBU: Han har praksis innen skogsdrift, da han har arbeidet flere sesonger som skogsarbeider. Konsesjonsloven: Konsesjonsloven ble endret i lov av 19. Juni 2009 nr. 98. I innledningen til loven blir det presisert at formålet ved endringene er å bla og forenkle og gjøre tydeligere reglene om bo- og driveplikt. Reglene er nå utformet slik at de kan ivareta hensynet

10 til de landbrukspolitiske målene på en bedre måte en tidligere. Dette gjelder særlig hensynet til bosetting. I rundskriv M-2/2009 pkt 7 står det bla. Boplikt oppfylles ved at eieren bor på selve eiendommen (driftsenheten). Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen, da erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Imidlertid kan kommunen gi konsesjon med vilkår. Salgssummen er på kr ,-. Vurdering: Det fremgår av konsesjonslovens 9 fjerde ledd første punkt at det skal legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I 9 fjerde ledd annet punktur står det at det skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforholdene og at disse momentene ikke skal tillegges særlig vekt. I 9 fjerde ledd tredje punktum står det at det kan legges vekt på eierens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende. For vurdering av boplikten, så skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.. Det skal imidlertid legges særlig vekt på bosetting, og for kommunen er det ønskelig at bruk, som står tomme, blir tilflyttet. Da under forutsetning av at husene på bruket er beboelige. Søker har oppgitt at de ønsker å overta eiendommen for å drive skogen, utmarka og sette i stand dagens bygninger. Det er pr i dag ikke våningshus på eiendommen og det kan dermed ikke pålegges boplikt på eiendommen. Søkerne opplyser at de ønsker å oppføre våningshus på eiedommen. Kjøpesummen er på kr ,-. Ettersom dette er hva markedet vil betale for eiendommen, så ønske ikke rådmannen å overprøve dette. Rådmannen vil også mene at søkerne har svært gode forutsetninger for å drive gården/skogseidommen videre, og at det vil være positivt at de ønsker å bosette seg på eiendommen. Side 2 av 2

11 FLESBERG KOMMUNE Forslag til nye politivedtekter for Flesberg kommune Lampeland Arkiv X30 Saksmappe 2014/663 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Forslag til nye politivedtekter for Flesberg kommune, vedtas. Vedlegg: Utskrift av møtebok, sak 43/14, komiteen for plan, næring og ressurs. Forslag til nye politivedtekter for Flesberg kommune Gjeldende politivedtekter for Flesberg kommune Saksopplysninger: Forslag til nye politivedtekter for Flesberg kommune ble behandlet av komiteen for plan, næring og ressurs i sak 43/14 (vedlegg). Komiteen fattet vedtak om å legge forslaget ut på høring med høringsfrist Forslaget til nye politivedtekter ble lagt ut på kommunens nettside som kunngjøring med høringsfrist Ved utløp av høringsfristen har det ikke kommet inn uttalelser eller merknader til forslaget til nye vedtekter. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at forslaget til nye politivedtekter vedtas.

12 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv L12 Saksmappe 2014/129 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson Forslag til detaljreguleringsplan for Flesberg motorcrossbane. GNR/BNR 94/17. Pbl 12-10; offentlig ettersyn MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 Rådmannens anbefaling: Kommunens komité for plan, næring og ressurs vedtar å legge forslaget til reguleringsplan for Flesberg motorcrossbane GNR/BNR 94/17 ut til offentlig ettersyn etter pbl Vedlegg: - Forslag til reguleringskart, datert forminsket - Forslag til reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Oversiktskart 1:20000 Saksopplysninger: Planområdet ligger ca 2,5 km nord for Lampeland sentrum, og er lokalisert nært inntil fylkesveg 134 hvor det er etablert avkjørsel. Grønnbuelva renner forbi i eiendommens sørlige grense. Det er om lag 2 km til nærmeste boligfelt (Skartumlia). Gårdene Steinset, Grønbu, Haugen ligger innenfor en radius m. Arealet mellom eiendom 94/17 og boligområdene/gårdene er skog. Formålet med planen er å legge til rette for et motorsportanlegg på eiendommen. Tomten tilhører Flesberg kommune. Anlegg skal driftes av NMK Kongsberg. Det skal være åpnet til bruk for ulike motorkjøretøyer slik som Endurosykkel, biler og snøscootere og i hovedsak være en rekrutteringsbane for yngre utøvere. Planen vil legge til rette for at det kan etableres serviceanlegg ol, men det forbys lagring av drivstoff og etablering av verkstedvirksomhet. Området er i kommuneplanen avsatt til motorsportsanlegg. I forbindelse med planarbeidet vil det utføres støyutredinger. Tiltaket faller ikke inn under kravet til konsekvensutredning, og er drøftet med Flesberg kommune å være et tiltak uten vesentlig konsekvens for miljø og sikkerhet. Tiltakshaver for planarbeidet er Flesberg kommune. Planarbeidet utføres av Asplan Viak. I forbindelse med Asplan Viak varsel om oppstart av reguleringsarbeidet (pbl 12-8) er mottatt følgende innspill: Fylkesmannen i Buskerud: Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Flesberg

13 Motorcrossbane ved Grønbuelva i Flesberg kommune Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Flesberg Motorcrossbane som ligger ved Grønbuelva i Flesberg kommune. Formålet med planen er å legge til rette for fortsatt drift av et eksisterende anlegg for motorsport. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF -område. Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, vassdrag, naturmangfold og forurensende utslipp blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Bakgrunn Asplan Viak AS har i brev av 3. mars 2014 oversendt brev med varsel om oppstart av arbeid med detalj reguleringsplan for Flesberg Motorcrossbane som ligger ved Grønbuelva i Flesberg kommune, gnr. 94/17. Formålet med planen er å legge til rette for fortsatt drift av et eksisterende anlegg for motorsport. Anlegget skal drives av NMK Kongsberg og være åpent til bruk for ulike motorkjøretøyer, slik som Endurosykkel, biler og snøscootere. Planen vil legge til rette for at det kan etableres serviceanlegg og liknende, men lagring av drivstoff og etablering av verkstedvirksomhet er ikke aktuelt. Fylkesmannens vurdering Flesberg Motorcrossbane ligger øst for fylkesveg 134 mellom Lampeland og Lyngdal. Den sørøstre delen av planområdet grenser mot Grønbuelva. Lokalisering av slike anlegg bør i første rekke avklares ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslag til detaljreguleringsplan som er i strid med overordnet plan skal vurderes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger 3 og 4. Det går fram av oversendelsen at planleggeren mener at denne planen ikke medfører krav til konsekvensutredning. Fylkesmannen viser til at det er Flesberg kommune som er ansvarlig myndighet etter forskriften, og det er kommunen som skal avgjøre om det skal settes krav til konsekvensutredning for planen. I Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 er det fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, med en vurdering i forhold til hver enkelt av de ovennevnte paragrafer i loven. Motorsportanlegget ligger nær Grønbuelva. Vassdraget og kantsonene kan ha spesiell verdi som leveområde for planter og dyr, og det bør gjennomføres en grundig kartlegging av naturmangfold i området. Det må også legges vekt på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars Fylkesmannen viser videre til St. meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand hvor det er en arealpolitisk føring om at vassdragene skal forvaltes gjennom en helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Videre er det i 1-8 i plan- og bygningsloven fastsatt at det i 100- metersbeitet langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Vi går ut fra at tiltakshaveren og kommunen legger vekt på disse forholdene i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Driften av motorsportanlegget kan føre til uønskede utslipp av oljeholdige stoffer og det bør legges inn bestemmelser i planen som tar sikte på å hindre slike utslipp. Området bør videre utformes slik at forurensende utslipp ikke fører til nevneverdige konsekvenser for Side 2 av 4

14 omgivelsene. Fylkesmannen anbefaler at det avsettes et tilstrekkelig bredt vegetasjonsbelte mot Grønbuelva, både med tanke på uønskede utslipp og som skjerming mot omgivelsene. Buskerud fylkeskommune: Ovennevnte planområde er nå arkeologisk registrert. Det ble ikke funnet automatisk fredete eller nye kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planen. Det bør likevel fremgå av kommunens vedtak at dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatiske fredete kulturminner, må arbeide straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloves 8.2, 2. ledd. Statens vegvesen: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Flesberg motorcrossbane GNR/BNR 94/17 Lampeland Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent kommune(del)plan. Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av trafikkforhold på fylkesvegen må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt krever vi at reguleringsgrensen legges til senterlinjen i fylkesvegens slik at vegog trafikkforhold på aktuell side blir avklart gjennom planen. Vi forutsetter da at det fra senterlinjen reguleres 3,5 m til kjøreveg og minimum 3,0 m til annet trafikkformål (grøft, snøopplag, mv). Her ser vi det også som viktig at det reguleres et område til formål grønt, som buffersone med vegetasjon, mellom fylkesvegen og motorcrossbanen. Avkjørselen til området må forutsettes dimensjonert for aktuelle kjøretøytyper (en del utøvere benytter ombygde busser til transport av utstyr m.m.) og vi vil forutsette at det reguleres frisiktsoner på 10 x 120 m til hver side for avkjørselen ved fylkesvegen. Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Flesberg Motorcrossbane - GBnr 94/17 - Flesberg kommune Vi viser til brev av med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Flesberg motorkrossbane. NVE er forvatningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. Planområdet grenser til Grønbuelva i sørøst. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn tillandskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. I planen bør det gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives nærmere, som grunnlag for en eventuell vurdering etter vannressursloven. Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVE forvaltningsområder. Dersom det kan svares nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE Side 3 av 4

15 ha planen på høring. For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema undervegs i planprosessen. Varslet nabo Nenna Steinset Halvorsen, GNR/BNR 94/13: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FLESBERG MOTORCROSSBANE 94/17 Viser til annonse i Lågendalsposten, den 6.mars 2014, og tilsendt informasjon fra Asplan Viak AS datert 3.mars Vi er nærmeste naboer til den påtenkte motorcrossbanen i Flesberg, eiendom 94/17, og vi er meget interessert i planene for motorcrosbanen. Håper at det vil bli tatt hensyn til de gjeldende regler er for motorstøy og miljøhensyn som gjelder for motorcrossbaner. Viser ellers til den sårbare naturen rundt Kvernan, Lona, Lyngdalselva og Grønnbuelva, som renner tett opptil grensen for motocrossbanen. Viser til rapport kommunedelplan for Vatnebynnsvannet hvor det skal begrenses utbygging for dette sårbare planområdet. Det skal vernes om naturen rundt og det nærmeste naturlandskap jfr. Jordbrukets kulturlandskap i Flesberg kommune med kart over kulturminner, biologisk mangfold og landskap. Ett enkelt kjøretøy behøver ikke isolert sett medføre noe skade eller ulempe, men summen av mange vil utgjøre en stor miljøbelastning. Vi ber om at vi får tilsendt planer etter hvert som de foreligger. Vurdering: Rådmannen anbefaler kommunens komité for plan, næring og ressurs å legge forslaget til reguleringsplan for Flesberg motorcrossbane GNR/BNR 94/17 ut til offentlig ettersyn etter pbl Side 4 av 4

16 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 10/34/9/0 Saksmappe 2014/321 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson GNR/BNR 10/34 F9 Vedr. søknad om terrasseutvidelse (hytte) - protest MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /15 Rådmannens anbefaling: Rådmannen anbefaler komiteen for plan, næring og ressurs å foreta befaring på stedet for ved selvsyn kunne stadfeste sakens faktum. Vedlegg: - Oversiktskart i målestokk 1: Situasjonskart i målestokk 1: Myrlands bilder (4) - Myrlands tegninger (2) Saksopplysninger: Eier av rekkehytte (GNR/BNR 10/34 F9) ved Fagerfjell Bjørnar Myrland (Flatavegen 20, 2050 Jessheim) søker kommunen om utvidelse av hyttens terrasse inntil 3 meter i tråd med interne regler i hytteeierforeningen (Fagerfjell hytteeierforening). Moelvenhyttene. Myrland skriver: Styret og alle medlemmene av Fagerfjell hytteeierforening (Moelvenhyttene) har blitt enige om nye regler for fasadeendringer på hytten. Vedtaket er vedlagt denne mail. Forslag til endringen ble sendt deg på mail den 29. mai De ble vedtatt like etterpå, og oppdatert nå i vår. Grunnen til at medlemmene ønsker å kunne bygge terrasser inntil 3 meter, er at 2,4 m som vi har hatt avtale med kommunen om inntil nå, i praksis er for små med de møbler en bruker i dag. I tillegg er terrassen my brukt utested, og da er det viktig at den også er et trivelig sted å være. De fleste hyttene ligger slik til at det ikke er noe problem å utvide til 3 meter, selv etter utvidelse av hytten. Der det er et problem, gjelder det noen hytter i øverste rekke, som ligger for nær vegen. Vi håper at kommunen ser positivt på, og støtter, vårt vedtak om fasaderegler. Disse reglene gjør det mye enklere for eierne å forholde seg til hva som kan gjøres ved vedlikehold og endringer, enn tidligere, og også for styret å kontrolere at de overholdes. NB: Dette skrivet har to sider. Den ene er at jeg underretter om Fagerfjell hytteeierforenings regler for fasadeendringer, ettersom jeg er formann i foreningen. Det andre er at jeg søker om utvidelse av terassen på min hytte.. Søknad: Jeg har plan om å bygge ny terrasse på min hytte, nr 41, på Fagerfjell. I den forbindelse har jeg også plan om å forlenge den til 3 meter under forutsetning av godkjenning fra Flesberg kommune. Min hytte ligger i fremste rekke, og det er ingen fysiske hinringer for å utvide den til 3 meter.

17 Jeg søker herved om å utvide terrassen til 3 meter i hyttens bredde, med de begrunnelser som er beskrevet foran. Varslete hyttenaboer (GNR/BNR 10/34 F12) Rikard- og Magni Djuve: Vår hyttenabo på Fagerfjell, Bjørnar Myrland, har sendt oss et svært mangelfullt nabovarsel. Det omsøkte tiltaket er beskrevet som "å utvide terrassen til tre meter i hyttens bredde."det foreligger ingen dokumentasjon i form av tegninger eller lignende som viser effekten av tiltaket, jf. Byggesaksforskriftens 5-2. Det er uklart hva som menes med hyttens bredde - inkluderer dette også tilbygget som ennå ikke er fullstendig rettet i samsvar med kommunens pålegg, gitt i 2002? Betydelige deler av tak og gulvkonstuksjoner som skulle ha vært fjernet for 12 år siden, står der fremdeles og er særdeles skjemmende. Myrlands tidligere prosjekter har medført betydelige ulemper for oss i form av forringet utsikt, svært skjemmende bygningskonstruksjoner svært nær vår terrasse, og sannsynligvis redusert markedsverdi av vår hytte. Vi vil derfor protestere sterkt mot det tiltaket han nå ønsker å gjennomføre og som vil medføre ytterligere ulemper for oss. Erfaringer fra Myrlands tidligere prosjekt viser at man ikke kan stole på at han gjennomfører tiltak i tråd med de spesifikasjoner han selv har oppgitt. Han søkte om å bygge en bod med skråtak, men bygget den med flatt tak. Han holdt seg heller ikke til de mål han hadde oppgitt for boden. I byggesøknaden ble det opplyst at fasaden mot sjøen ville bli uendret. Gitt at sjøen i denne sammenheng er Sandvatn, ble fasaden markert forandret på en svært uheldig måte. Myrland påberoper seg hytteeierforeningens interne regler, som setter en grense for terrassestørelse på tre meter, men Myrland har forlengst gjennomført en forlengelse til ca 3,5 meter. Noen år senere forlenget han selve hytten et godt stykke utover terrassen. Det at han benyttet ca halve terrassen til å bygge hytte på, kan selvsagt ikke gi grunnlag for en ny omgang med utvidelse. Det omsøkte tiltaket må åpenbart være i strid med foreningens interne regler, som vi antar at Myrland selv har vært med å utarbeide. Vi ber om at det omsøkte tiltaket nektes gjennomført og at Bjørnar Myrland pålegges å fullføre det rettingsarbeide som skulle ha vært avsluttet i Myrland: Svar kommentarer til ekteparet Djuves svar på nabovarsel La meg slå det fast med en gang: Magni og Rikard Djuve har selv forlenget terrassen til 3,6 meter fra hytten, og i hyttens bredde. Dette ble gjort omentrent samtidig med at jeg forlenget min, og det ble gjort på mange hytter, uten å spørre kommunen eller sende nabovarsel. Dette var like etter at hyttene var overtatt, altså ca 25 år siden. Jeg finner det derfor utrolig at de skriver det de skriver om min utvidelse den gang, når de selv har gjort det, og at de nå skal nekte meg å bygge en på 3 meter når de selv altså har 3,6 meter. I beste fall ser jeg det som ren hevn fordi jeg bygget en bod som de ikke var fornøyd med i ettertid. Så litt om Fagerfjell hytteeierforeningens interne regler. Mange hytter er blitt forlenget ca 1,6 meter, slik som jeg har gjort, og terrassen kommer så i tillegg til dette. Det er her hytteeierforeningen har bestemt at terrassene kan forlenges inntil 3 meter dersom kommunen tillater det. Gjelder altså enten man har bygget på hytten eller ei. Det er helt korrekt at jeg har vært med på å utarbeide disse reglene ettersom jeg sitter som formann i foreningen. Disse reglene ble utarbeidet etter ønske fra mange eiere om klare regler for hva som skal kunne gjøres ved fasadeendringer på hytten, og valg av farger ved maling/beising. Tilbygg / utvidelse av hyttene dekkes ikke av disse reglene. Reglene ble sendt ut til høring blant alle medlemmene, og det kom ingen innvendeleser på forlengelse av terrassene, da dette var noe svært mange ønsket. Reglene gjør det lettere for styret, og også kommunen, å følge opp det som gjøres med hyttene. Ekteparet Djuve skriver at min bod kanskje forringer verdien på deres hytte. Dette er en udokumentert påstand, som ikke har noe å gjøre med min søknad om forlengelse av terrassen iht. de bestemmelser vi har i hytteeierforeningen. Dersom de ønsker å høyne verdien på sin hytte kan de jo bygge ut hytten slik andre har gjort. Da kommer de 4,6 meter ut fra sin nåværende hyttevegg, og til utkant terrasse. Altså en meter mer enn de har i dag, og fortsatt innenfor bestemmelsene. Nå er de utenfor bestemmelsene. Når det gjelder deres dere påstand om at boden ikke er rettet i samsvar med kommunens pålegg far jeg følgende kommentarer: Jeg fikk pålegg om å flytte vegger i henhold til de mål som var gitt, og det har jeg gjort. Kommunen sa til meg at de etter befaring hadde funnet at jeg hadde fulgt deres pålegg. Det gulvet som står der må jeg ha for å komme inn i boden. På min tegning var det Side 2 av 5

18 tegnet inngang fra terrassen til boden, men da jeg måtte forkorte veggen, måtte jeg flytte døren til kortveggen som vender mot vannet. Dette gulvet har ikke hatt rekkverk inntil nå, men det er i skrivende stund nesten fullført, og nye terrassebord legges på gulvet. Rekkverket kommer ikke høyere enn rekkverket på Djuvets hytte. At dette skal være særdeles skjemmende får stå for deres regnig, men jeg, og mange med meg, er helt uenig. Øyet som ser. Så til deres uhyrlige, og frekke påstand om at jeg ikke er til å stole på. Hvis det er noe jeg i hele mitt liv har prøvd å etterleve, så er det å være til å stole på. Jeg søkte aldri om å bygge en bod med skråtak, men beskrev at boden ville være en forlengelse av den da eksisterende boden. Boden har et lite fall slik at vann kan renne av den. Jeg innrømmer at målene var gale, men det kom av at da jeg laget tegningene, og målsatte dem, satt jeg i Ungarn, og hadde derfor ikke eksakte mål. Dette skrev jeg i søknadspapirene til kommunen. Jeg bygget imidlertid boden slik den var på tegningene. Ut fra det jeg har skrevet foran, ber jeg om at kommunen ser bort fra ekteparet Djuvets innvendinger, og at jeg får bygge terrasse slik jeg har søkt om. Terrassen vil ikke være til hinder for utsikt fra deres terrasse, mer enn deres er til hinder for deres nabo på andre siden (hytte 43). Djuve: Jeg har registrert at min hyttenabo på Fagerfjell, Bjørnar Myrland, har bygget en liten terrasse foran sitt tilbygg. Selv om terrassen bare måler 1x2 meter, er den svært sjenerende for oss ettersom den befinner seg ca. en halv meter fra vår terrasse. Jeg ber om at Myrland pålegges å rive dem nyoppførte terrassen. Myrland: Viser til muntlig redegjørelse. Da jeg bygget bod mot min nabo hadde jeg bygget den iht. tegningen, men målet jeg hadde satt var 1 meter for kort. Jeg fikk derfor pålegg fra kommunen om å redusere veggen med en meter. Med den opprinnelige tegning hadde jeg dør fra terrassen in til boden. Da jeg forkortet veggen måtte jeg lage dør på sørveggen for å komme inn i boden. Gulvet ble stående for å kunne komme inn i boden, men trekkverk har manglet. I sommer laget jeg nytt gulv og satte på rekkeverk. Dette gulvet er ca 25 cm lavere enn naboens terrassegulv, og skjemmer ikke for hans utsikt. Bilde vil komme i løpet av et par dager, samt de tegninger kommunen har bedt om for utvidelse av terrasse til 3 meter. Djuve: Vi viser til kommunens brev av , med vedlegg. Det foreligger ennå ikke tegninger som viser effekten av det omsøkte tiltaket. Forhold til nabohytte er ikke angitt. Det mangler dessuten terrenglinjer, noe som er svært viktig siden terrenget er sterkt hellende i forkant av eksisterende terrasse. I sin kommentar til vår protest, hevder Myrland at det er svært urimelig av oss å nekte ham en terrasse på 3 m, når vi selv har en større terrasse. Dette er en ganske kuriøs argumentasjon. Myrland og vi utvidet terrassene samtidig, og nøyaktig like mye. Senere valgte altså Myrland å forlenge hytta ut over terrassen. Det er hensynet til naboene som er hovedgrunnen til at det settes begrensninger for utvidelser. Forlengelse av hytte ut over terrasse, er til større ulempe for naboer enn forlengelse av selve terrassen. En hyttevegg tar mer utsikt enn et rekkverk. Det er helt urimelig at en som har forlenget hytten skal få større rettigheter til ytterligere utvidelser enn en som ikke har utvidet hytten. De fleste hytteeiere i feltet har foretatt påbygginger og endringer, men ingen andre har påført naboer så store ulemper som Bjørnar Myrland. Vi viser her til de fotos han selv har presentert. Vi opprettholder selvsagt vår protest. Myrland: Jeg viser til Flesberg kommunes brev av med deres ref 2014/321-, og fra Magni og Rikard Djuve 18.november Jeg har nå laget en tegning som viser de etterlyste terenglinjer og forhold til nabohytte. Jeg mener at disse opplysningene også fremgår veldig godt av de tidligere innsendte bilder, som jeg forstår at ekteparet Djuve har mottatt. Jeg sitter med en følelse av at ekteparet Djuve nå argumenterer mest mot boden og utvidelsen jeg har gjort av hytten, og det tar av utsikt fra dem, men det er nå iht. de bestemmelser som er fattet av kommunen. Når det gjelder utbygging av terrassen vil den ikke ta noe utsikt fra dem, og ikke være Side 3 av 5

19 mer til hinder for dem, enn deres egen terrasse er til hinder for hytte 43, som er hytten på motsatt side av dem. Det er også slik at hytteeierforeningen har vedtatt regler for utbygging av terrasse med 3 meter etter at hytten er påbygget, og dette er godtatt av kommunen. Jeg gjentar også at dette er noe hytte 42 kan gjøre. Hyttereglene var ute til høring hos alle hytteeiere etter at de var utarbeidet, og ekteparet Djuve la ikke inn noen kommentarer eller protester. Terrassen blir utvidet med en meter i forhold til eksisterende, dersom jeg får bygge ut. Det hellende terrenget i forkant har ingen betydning for utvidelsen, slik jeg ser det. Jeg skal ikke sette ned nye stolper, bare forsterke og forlenge de bærebjelkene som alt er der. Utvidelsen betyr også at terrenget går ca en halv meter, kanskje litt mer, rett ned i forkant av terrassen, før det flater ut. Terrenget foran terrassene kan også ses av de tidligere sendte bilder. I hyttefeltet ovenfor vårt er det hytter som har større høydeforskjell fra terrasse til bakkenivå så vidt jeg kan erindre, og uten å ha målt. Jeg håper nå at kommunen har fått det de trenger for å kunne ta en beslutning, men står gjerne til disposisjon dersom det kreves mer. Vurdering: I 2002 ga kommunen Myrland følgende pålegg: GNR 10/34 F9 TILBYGG TIL HYTTE - PÅLEGG OM RETTING AV ARBEID- PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 113 Med referanse til kommunens pålegg (pbl 113) av / / Deres klage på pålegget er nå ferdigbehandlet av sivilombudsmannen og ble ikke tatt til følge. Det innebærer at alle klageinstanser er prøvede. Kommunens pålegg trer dermed i kraft igjen. Endelig frist for å etterkomme pålegget fremkommer i følgende tekst. PÅLEGG: Med hjemmel i. plan- og bygningslovens 113 pålegges Bjørnar Myrland (f ) å rette utført arbeid ved oppføring av tilbygg til hans rekkehytte (10/34 F9). Alternativt å tilbakeføre hytten til den planløsningen den hadde før arbeidet ble igangsatt. Med retting av arbeidet menes at tilbygget reduseres fra dagens mål som er 6,11 m x 2,35m til mål oppgitt på Myrlands tegninger som er 5,05m x 2,00m. Alle mål er fra og til ytterveggers utside. Frist for å etterkomme pålegget er satt til 1. juli Fristen er absolutt. I tilfelle overskridelse av fristen vil vedtaket om pålegg kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Jfr. pbl Pbl. 113: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gl den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller opphør av bruk. Ved utferdigeisen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke reise søksmål etter denne paragraf før forelegg etler 114 er utferdiget. Pbl 114: Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Der det er gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller forbudet ble gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges. Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i annet ledd, og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot. Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etler reglene for dommer. Forelegg kan ikke påklages. Alle henvendelser i forbindelse med saken skal rettes til undertegnede. Kommunen avslo ved følgende brev søknad om utvidet frist til å etterkomme pålegget: GNR 10/34 F 9 TILBYGG TIL HYTTE - PÅLEGG OM RETTING AV ARBEID BER OM UTSETTELSE AV FRIST I følge vårt brev av har Bjørnar Myland frist frem til med pålegg om retting av tilbygg til hytte. Se vedlegg. Denne sak har vært prøvd hos Flesberg kommune, Fylkesmannen i Buskerud og Side 4 av 5

20 Sivilombudsmannen uten at Myrland har vunnet frem med sitt syn. Flesberg kommune er derfor av den formening at saken snart bør komme til en slutt, og ønsker derfor ikke å forlenge gitt frist dersom det ikke foreligger nye momenter i saken. Vi legger også med kopi av vårt brev av for å dokumentere at Myrland har hatt god tid til å foreta seg noe i saken. Hvor mye forholdet mellom Myrland og paret Djuve bunner i saken fra 2002 og hvor mye i pågående sak er ikke klart. Kommunen forutsetter at Myrland har gjennomført de tiltak pålegget i 2002 innebar. Djuve mener at det ikke er tilfellet, og aner forverring av situasjonen. Sakens status er best belyst ved åstedsbefaring. Rådmannen anbefaler kommunens komité for plan, næring og ressurs å foreta befaring i forbindelse med behandlingen av Djuves protest. Side 5 av 5

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 NY Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 09.09.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/14 Klage på deling av grunneiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/11 Søknad om fritak fra

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 06.05.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/14 Gnr. 133, b.nr 15 - søknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.02.2008 Tidspunkt: 09:30 slutt kl. 13.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

: 200703045 : O: : 83-14 : Odd Reidar Gausel. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 09.04.08

: 200703045 : O: : 83-14 : Odd Reidar Gausel. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 09.04.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200703045 : O: : 83-14 : Odd Reidar Gausel Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 09.04.08 PÅLEGG OM RETTING OG VARSEL OM TVANGSMULKT,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2013 - skiløyper Letmolievannet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: etter møtet i næring og ressurs

Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: etter møtet i næring og ressurs FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 30.08.2011 etter møtet i næring og ressurs Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Gnr 9/8 Søknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja GBNR 058/030 - FIREMANNSBOLIG OG TOMANNSBOLIG Rådmannens innstilling: 1. Med

Detaljer