Tilstandsrapport operasjonsstuer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport operasjonsstuer"

Transkript

1 Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt Oppdragsnr.:

2 des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge K. Gulbrandsen K. Selvik Ø. Skauge nov 2012 Første versjon Ø. Skauge Ø. Skauge K. Gulbrandsen K. Selvik Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Side 2 av 34

3 Innholdsfortegnelse 1 Konklusjon Konklusjon Elektro Sikker forsyning av gass og trykkluft Miljøkrav - cfu Øvrige tekniske støttesystem 6 2 Sammendrag observasjoner 7 3 Introduksjon Hensikt Omfang og begrensninger 10 4 Ortopedisk avdeling Klassifisering renhet operasjonsrom Planløsning CFU-målinger Bekledning Vask 14 5 Bygg Tilstand operasjonsrom Støtterom til operasjonsrom Korridor Øvrige rom 16 6 VVS Installasjoner Sanitæranlegg Varmeanlegg Brannslukking Gass og trykkluft Luftbehandling 19 7 Elkraftinstallasjoner Krav - Elektro Basisinstallasjoner elkraft Strømforsyning generelt Nødstrøm forsyning Dokumentasjon og beregninger Lys SD anlegg Heiser 24 8 Tele og automatisering Basisinstallasjoner for tele og automatisering Alarm og Signalsystemer 25 9 Forskrifter, standarder og veiledere Bilder Vedlegg Side 3 av 34

4 Tilstandsrapport operasjonsstuer Oslo Legevakt Oppdragsnr.: Revisjon:02 1 Konklusjon 1.1 KONKLUSJON ELEKTRO Dagens anlegg mangler alle sikkerhetsbarrierene som i dag blir installert på nye operasjonsrom. Det eksisterer ikke nødstrømsforsyning, overvåkning, alarm, medisinsk skilletrafo og beregninger av kabler og vern i anlegget. Manglene i anlegget er veldig kritiske, sett i forhold til dagens forskrifter for strømforsyning til medisinske områder Gr. 2, medfører bruken av anlegget et risikonivå som er høyere enn det dagens forskrifter tillater. En enkel jordfeil et sted i anlegget kan, med stor sannsynlighet, være farlig for pasientens liv og helse. En eventuell oppgradering av operasjonsstuene vil medføre en total rehabilitering hvor alle underfordelinger og kabling etter underfordelinger må rives ut og installeres på nytt, nye bæresystemer må installeres slik at kravene gitt i NEK EN ivaretas. Nye tekniske arealer for avbruddsfri strømforsyning (UPS) må bli gjort tilgjengelig. En ombygging i eksisterende hovedfordeling må utføres for å kunne utbedre manglene ved dagens nødstrømsforsyning. Det er få mangler på det teletekniske i bygget, byggets tele og data fordelinger har ingen batteribackup og kan skape store forsinkelser i virksomheten ved et eventuelt utfall av nettforsyningen til bygget. Utbedringene vil medføre en stengning av virksomheten under hele byggeperioden. Utbedringer som minst burde gjøres er: For hvert operasjonsrom må det installeres et medisinsk IT-system med underfordelinger og alarmpanel i operasjonsrommene. Utjevningsforbindelser i operasjonsrom gjennomgås..(dette er nødvendig hvis driften fortsetter uten forandringer). Oppgradering av kursopplegg og lysnivå til generell takbelysning. Avbruddsfri strømforsyning (UPS) må opprettes for å ivareta sikker strømforsyning til operasjonsrom iht. krav i NEK 400: Dokumentere kortslutnings- og selektivitetsberegninger i dagens anlegg.(dette er nødvendig hvis driften fortsetter uten forandringer). Installere batteribackup, eller tilkoble operasjonslampene til avbruddsfri strømforsyning. Merking av eksisterende anlegg..(dette er nødvendig hvis driften fortsetter uten forandringer). Installere uttakssentraler i tak. Utbedre kravene for nødstrømsforsyning til operasjonsrommene, her har man flere muligheter, men alle medfører store forandringer i eksisterende anlegg. Utskifting av begge sengeheisene i tilknytning med Operasjonsrom og postoperativ avdeling. Installere UPS forsyning på alle tele/data fordelinger i bygget Side 4 av 34

5 Tilstandsrapport operasjonsstuer Oslo Legevakt Oppdragsnr.: Revisjon: SIKKER FORSYNING AV GASS OG TRYKKLUFT I Norge benyttes SIS HB 370 (Säkerhetsnorm för medicinske gasanläggningar) som bransje standard. Krav til forsyning innebærer at det skal finnes tre ulike kilder for hver av mediene. Den primære kilden skal være permanent tilsluttet og være hoved forsyningen til systemet. Den sekundære kilden skal også være permanent tilsluttet, og skal automatisk forsyne systemet ved bortfall av primærkilde. Reservekilden skal være permanent tilsluttet systemet, og skal kunne forsyne systemet manuelt eller automatisk. Reservekilde kan lokaliseres i nærhet av uttak. Utbedringer som minst burde gjøres er: Etablering av trykkvaktsentral med alarm til OP stuer. Disse må utstyres med reservegassflasker oppe på avdelingen. 1.3 MILJØKRAV - CFU I Norge klassifiserer man miljøkrav til operasjonsstuer iht. Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom). Rundskriv IK-02/97 fra Statens helsetilsyn. < 10 cfu/m3 (ultraren operasjonsrom) ved spesielt infeksjonsfølsom kirurgi så som innsetting av fremmedlegemer, ortopedi, hjerte/kar og nevro-kirurgi. < 100 cfu/m3 (generelt operasjonsrom) ved alle andre kirurgiske prosedyrer. Det er sykehuset som er ansvarlig for å definere klasse iht bruk. Operasjonsstuene ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt er definert og periodisk testet iht. kriterier for 100 cfu/m3. Gjennomgang av prosedyre og historiske data for cfu målinger viser at operasjonsstuene tilfredsstiller kravene til 100 cfu/m3. Operasjonsrommene er av eldre årgang og fra byggeår med unntak av 74, 75 og 77 som har hatt en senere oppdatering. Operasjonsrommene tilfredsstiller fortsatt funksjonskravene fra denne tidsepoken, men i forhold til dagens «beste bransjepraksis» og europeiske standarder, er de ikke egnet for benyttelse til operasjoner som er å anse som spesielt infeksjonsfølsom kirurgi, og derfor krever 10 cfu/m3. Operasjonsrommene og støtterom er generelt slitt/skadet og med mindre heldige løsninger som gjør effektiv vask vanskelig. Spesielt rom 71 og 72 med tilhørende støtterom bærer tydelig preg av manglende vedlikehold. Samlet sett vil den bygningsmessige tilstanden gjøre rutinemessig vask og desinfisering spesielt tidkrevende. Dersom det blir oppvekst av seiglivede mikrober og sporedannende, vil det være særdeles utfordrende å få bukt med problemet. Ventilasjonsteknisk overholder ikke Operasjonsrom 71, 72 og 77 gjeldende veiledende krav til fortynning og antall luftskift. Dette kan virke negativt på rommets evne til å holde et lavt cfu nivå under operasjoner. Dersom videre drift over tid, 5-10 år, fortsetter uten vedlikehold vil trolig forfallet fortsette med den konsekvens at å opprettholde 100 cfu kravet blir ytterligere utfordrende. Det anbefales å utføre reparasjoner på de åpenbare mange mindre skadene, spesielt i operasjonsrom 71 og 72. Å renovere operasjonsrommene opp til dagens standard, inkl. skifte av himlingssystem, vil være svært omfattende arbeid Side 5 av 34

6 Tilstandsrapport operasjonsstuer Oslo Legevakt Oppdragsnr.: Revisjon: ØVRIGE TEKNISKE STØTTESYSTEM Vurderinger av øvrige tekniske anlegg er oppsummert i kap. 2. Norconsult ønsker å påpeke følgende forhold som er kritiske for driften av avdelingen Heis Heisene som tilknytter ortopedisk avdeling til postoperativ avdeling har driftsstans mange ganger i løpet av en måned. Avdelingen er helt avhengig av at heisene er i drift slik at pasientene kan komme raskest mulig til postoperativ avdeling. Et lengre opphold for pasienten i heisen ved en driftsstans kan være farlig for pasientens liv og helse Avløp Det framkommer at avløpssystemet på avdelingen ikke har tilstrekkelig kapasitet, slik at det jevnlig må spyles opp for ikke å gå tett. Det skjer fra tid til annen at avløpsvann kommer opp av sluk, noe som medfører behov for hastetiltak og opp spyling av avløp Side 6 av 34

7 Tilstandsrapport operasjonsstuer Oslo Legevakt Oppdragsnr.: Revisjon:02 2 Sammendrag observasjoner Ved tilstandskontroll ved avdelingen av operasjonsstuene med tilhørende tekniske støttesystem ble det avdekket følgende: NS 3451, Bygningsdel 2 Bygg Overflater og fast innredning Generelt meget slitt med mye mindre skader på vegger, dører, karmer samt utenpåliggende plastkanaler og faste installasjoner. Operasjonsstue 71 og 71 er å anse i dårligere stand enn de øvrige. En del forbedringer er mulig med lokale reparasjoner. NS 3451, Bygningsdel 3.1 Sanitæranlegg Sykehuset henter forbruksvann fra offentlig nett. Tilførselen er stabil og god. Tappevannledninger ligger stort sett skjult i vegger og over himling. Stabil og god kapasitet på produksjon av varmt tappevann. Røranlegget bærer preg av å være klattet på. Det er kappet innpå mange forgreninger på enkelte rør, og andre rør er kappet og plugget. Avløp ligger på vegg og er utført i plast, som er koblet på støpejernsrør som kommer ut gjennom veggen. I tillegg til rør som benyttes til vaskene er det også flere rør som kommer opp gjennom gulvet. Gulvgjennomføringer står litt ut fra vegg, og det er vanskelig å gjøre rent bak disse. Eksisterende spillvannsledinger er utført i PVC, PP og støpejern. Spillvannsystemet fungerer stort sett etter hensikten. Det oppstår fra tid til annen stopp i systemet. Systemet bærer preg av å være lappet på, og det er noen ukonvensjonelle løsninger. NS 3451, Bygningsdel 3.2 Varmeanlegg Det er sentralvarme i bygget, men det er ikke radiatorer inne på operasjonsstuene. Disse er demontert og røroppstikk er plugget over gulv. NS 3451, Bygningsdel 3.4 Gass og trykkluft Lystgass distribueres fra underetasjer opp gjennom trappesjakt til operasjonsavdelingen. Uttakene og rørnettet bærer preg av den tiden dette var installert. Vi kunne ikke registrere varsel i operasjonsstuene for bortfall av gassleveranse, slik det burde være. Oksygen O2 anlegget er bygget opp med sentral distribusjon fra underetasje. Det er kun et uttak for Oksygen i operasjonsstuen dette er lokalisert på vegg. Uttakene bærer preg av den tiden dette var installert. Vi kunne ikke registrere varsel i operasjonsstuene for bortfall av gassleveranse, slik det burde være. Trykkluft produseres i sentralt i byggets underetasje. Luften føres opp til avdelingen via trappesjakt. Det er flere uttak for medisinsk trykkluft på vegg i stuene. Uttakene i enkelte stuer bærer tydelig preg av den tiden de var installert. Åpne manifolder med fordelinger, slangeklemmer, lakkskader på monteringsbøyle osv. Vi kunne ikke registrere varsel i operasjonsstuene for bortfall av gassleveranse, slik det burde være. Det er montert en slange som mest sannsynlig er koblet til byggets avtrekk for Evak. Denne løsningen bærer preg av lapping på anlegget. Generelt ser det ut til at slanger for de ulike gasstypene begynner å eldes. Det er stengeskap for hver stue ute i korridor, sli at de enkelte stuer kan kobles ut fra hovednettet ved behov. Rør og armaturer i trappesjakt bærer preg av den tiden dette var installert Side 7 av 34

8 Tilstandsrapport operasjonsstuer Oslo Legevakt Oppdragsnr.: Revisjon:02 NS 3451, Bygningsdel 3.6 Luftbehandlingsanlegg Operasjonsstuene har korrekt overtrykk ift. nærliggende rom. Operasjonsrommene har omrøringsventilasjon. Operasjonsstuene får tilført luft via terminalfilter (ikke kontrollert hvilken klasse) og tilluftsdiffusorer i tak. Avtrekk i tak. Tilluftsdiffusorene 4 eller 6 stk er plassert sentrert i rommet. Dette skaper en delvis renere sone i midten av rommet, men med infiltrasjon fra rommet for øvrig. Operasjonsrom 77 skiller seg fra de øvrige ved at det er tilluft via skråskjerm. Dette gir et annet strømningsmønster der tilluft strømmer skrått over operasjonsbordet, men dette er allikevel å anse som omrøringsventilasjon. Rom Areal [m 2 ] Linearitet Fortynning 1:100 [min] Antall luftskift (beregnet ift. sporgass) Middels 26 min. 10 pr/time Middels 21 min. 13 pr/time God 19 min. 15 pr/time God 16 min. 18 pr/time Middels 26 min. 11 pr/time Operasjonsrom 71, 72 og 77 overholder ikke gjeldende veiledende krav til fortynning og antall luftskift. Dette kan virke negativt på rommets evne til å holde et lavt cfu nivå under operasjoner. Operasjonsstuene forsynes fra ett luftbehandlingsanlegg. Korridor og felles servicerom på felles aggregater. Aggregat for operasjonsstuer er plassert i rom på tak over operasjonsavdelingen. Aggregatet har batterigjennvinning. Aggregatet forsyner stuene via utvendige kanaler med avgreninger til hver stue ned gjennom taket. Aggregatet er forholdsvis nytt (nov. 2005), og ser ut til å være av akseptabel mekanisk kvalitet. Det er ikke meldt om lekkasjer i forbindelse med takgjennomføringer, men slik disse er utført, utgjør de et svakt punkt for takkonstruksjonen. Videre er det montert elektriske ettervarmebatterier på kanalene ned til hver stue. Disse er tildekket med en metallkasse med spennbånn. Dette er også et sårbart punkt med hensyn til fuktinntrenging, som kan følge kanalen ned til stuen. NS 3451, Bygningsdel 3.7 Luftkjøling Luftkjøling til operasjonsstuene produseres sentralt. Det er kun luftbehandlingsaggregatet som forsynes med isvann. NS 3451, Bygningsdel 4.0 Elkraftinstallasjoner Byggets tekniske anlegg mangler alle sikkerhetsbarrierer som i dag er et krav for gr. 2 rom. En eventuell operasjon med en aktiv jordfeil i bygget kan medføre fare for liv og helse til pasienten. Det mangler medisinsk IT- system på alle de befarte rommene som gjør at en operasjon kan medføre et risikonivå som er høyere enn det dagens forskrifter tillater. Det må opprettes et medisinsk IT system for å skape en sikker strømforsyning til operasjonsrommene. Denne typen forsyningssystem er i dag et absolutt krav i NEK 400:2010 for gr.2 rom. Nødstrømsforsyningen i bygget tilfredsstiller ikke dagens krav, større endringer i hovedtavlen er nødvendig for å utbedre dette. Avbruddsfri strømforsyning eksisterer ikke i dagens anlegg, dette er et krav fra NEK 400:2010 i gr.2 rom Side 8 av 34

9 Tilstandsrapport operasjonsstuer Oslo Legevakt Oppdragsnr.: Revisjon:02 For å skape et godt arbeidsmiljø er lys en viktig faktor for å få dette til, og kvaliteten på lyset er ikke bra nok i alle operasjonsrommene og er dermed en viktig del av en eventuell modernisering. Heiser: Ortopedi avdelingen er avhengig av god tilknytning til postoperativ avdeling, ved legevakta befinner disse to avdelingene i forskjellige etasjer. Dette gjør at pasientene er avhengig av god driftssikkerhet på sengeheisene i bygget. Sengeheisene har driftsstans flere ganger i måneden og ofte tar det lang tid å utbedre disse stansene. Et lengre opphold i heisen kan medføre fare for liv og helse til pasienten. En heis er planlagt byttet til sommeren. NS 3451, Bygningsdel 5.0 TELE OG AUTOMATISERING Tele og automatisering på bygget er i god stand, og kan for det meste brukes som det er i dag. Tele og data fordelingene på bygget har ikke avbruddsfri strømforsyning eller lokal batteribackup, dette må installeres for at datanettet skal fortsette sine prosesser ved et eventuelt strømbrudd Side 9 av 34

10 3 Introduksjon 3.1 HENSIKT Hensikten med denne tilstandskontroll er å vurdere i hvilken grad operasjonsstuene overholder dagens krav definert i gjeldende forskrifter, standarder og veiledere. Tilstandskontrollen ble gjennomført oktober 2012 Øystein Skauge Knut Selvik Kim Gulbrandsen Aleksander Skram - Spesialrådgiver - RIV, senior spesialrom - RIE - Spesialrådgiver måleteknikk 3.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER Omfanget av tilstandskontrollen som forespurt er: Kontroll av 5 stk Operasjonsrom ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt, bygget på 50-tallet (100 CFU med tilluft fra tak) Tilstandskontrollen skal inneholde både kvalitetsmåling av luft i stuene, samt rapport om tilstand på bygningsmessige og tekniske anlegg ifm. stuene. Dette innebærer gjennomgang av alle tekniske anlegg for El. og VVS, samt kommentarer for bygningsmessige forhold. Evt. avvik fra forskrifter, standarder og veiledere og gjeldende beste praksis, er viktig å identifisere pga. evt. behov for investeringer for å rette opp feil. Det ble gjennomført luftmengdemålinger og opprenskningstest med sporgass samt tilhørende beregning av antall luftskift pr time. Vedlagt i vedlegg 1. I tillegg ble det gjennomført en kontroll av luftretninger mellom de ulike rom, se vedlegg 2. I tillegg vil følgende kontrolleres: VVS automatikk Gassanlegg Lys Sanitær Sprinkler Oppvarming Trykkhierarki Gjennomgang av eksisterende dokumentasjon på tekniske anlegg Gjennomgang av eksisterende rutiner for drift og vedlikehold Gjennomgang av eksisterende rutiner for cfu målinger Denne rapport inkluderer ikke en vurdering av medisinsk teknisk utstyr. Denne rapport inkluderer ikke en vurdering av avdelingens størrelse eller kapasitet, samt avdelingens layout eller flyt mellom de ulike operasjonsstuer, innledningsrom, anestesi, lager, skyllerom mm. Norconsult ønsker allikevel å poengtere hvor viktig disse faktorene er for en effektiv avdeling og forebygging av postoperative infeksjoner Side 10 av 34

11 4 Ortopedisk avdeling 4.1 KLASSIFISERING RENHET OPERASJONSROM Krav I Norge er krav til operasjonsstuer beskrevet i: FOR nr 610: Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom). Rundskriv IK-02/97 fra Statens helsetilsyn. FOR nr 610: Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2-2 bokstav a nr. 2 og nr. 3 Institusjoner der det foregår kirurgisk virksomhet, isolering etter luftsmitteregime eller annen virksomhet som medfører at det stilles spesielle krav til luftkvaliteten i lokalene, må føre kontroll med ventilasjonen i de lokaler som nyttes. Forskriften pålegger institusjoner hvor slik virksomhet foregår, å føre kvalitetskontroll av ventilasjonssystemene. Forskriften beskriver ikke hva kvalitetskontroll av ventilasjonssystemene består av. Statens helsetilsyn sin «Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom)» (Rundskriv IK-02/97) beskriver retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i operasjonsrom og denne benyttes også til klassifisering av operasjonsrom. Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom). Rundskriv IK-02/97 fra Statens helsetilsyn. < 10 cfu/m3 (ultraren operasjonsrom) ved spesielt infeksjonsfølsom kirurgi så som innsetting av fremmedlegemer, ortopedi, hjerte/kar og nevro-kirurgi. < 100 cfu/m3 (generelt operasjonsrom) ved alle andre kirurgiske prosedyrer. Det er sykehuset som er ansvarlig for å definere klasse iht bruk, dette er en klinisk betraktning. Operasjonsstuene ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt er definert og periodisk testet iht. kriterier for 100 cfu/m3. Det er ved denne tilstandsrapport ikke vurdert om operasjonene som blir gjennomført ved avdelingen ansees som operasjoner som tilsier 100 cfu eller 10 cfu operasjonsstuer, siden dette er en vurdering som skal vurderes av ansvarlig medisinsk personell. Operasjonsstuene er iht. dagens «beste bransjepraksis» og europeiske standarder ikke egnet for operasjoner som er å anse som spesielt infeksjonsfølsom kirurgi. Ingen av de vurderte Operasjonsstuene er tilrettelagt for «smitteoperasjoner» da de har overtrykk i ventilasjonssystemet som sprer luft fra rommet ut i omgivende rom, og likeledes at det ikke finnes slusefunksjon mot Korridor. Rundskriv IK-02/97 Statens helsetilsyn: Retningslinjene kommer ikke med anbefalinger når det gjelder andre forhold relatert til luftkvalitet så som temperatur, fuktighet, plassering av inntak og avsug, filtre, antall luftutskiftninger pr. tidsenhet etc. Ventilasjonen i operasjons-rom skal sikre: at tilført luft er til-strekkelig fri for mikrober Side 11 av 34

12 at mikrobebærende partikler som genereres i operasjonsrommet fjernes at luften i operasjons-området i minst mulig grad strømmer fra personer mot operasjonssår at det ikke er undertrykk i operasjonsrom slik at mikrober tilføres fra omgivelsene. Retningslinjer og veiledere gitt av Statens helsetilsyn, FHI og Ullevål Universitetssykehus er samstemte i primærårsak til mikrobeantall i operasjonsstuer, som igjen vil kunne øke sannsynligheten for postoperative infeksjoner. Rundskriv IK-02/97 Statens helsetilsyn: Mikrobetallet i operasjonsstuer o.l. og dermed den mikrobiologiske kvalitet påvirkes først og fremst av menneskelig aktivitet, dvs. antall personer tilstede, deres bevegelser og påkledning. En forutsetning er at operasjonsstuene med tilhørende tekniske støttesystemer fungerer som tiltenkt iht. aktuelle forskrifter, standarder og veiledere. Siden resultatet av cfu-målinger først og fremst påvirkes av partikler som genereres i selve operasjonsrommet, vil filtrering av tilluft til rommet være underordnet, mens påkledning og gode rutiner for bevegelse og trafikk være svært avgjørende for klassifisering av det enkelte operasjonsrom. For sterilisering, transport, lagring og annen håndtering av rent og urent gods anbefaler Norconsult standarden DS «Styring av infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling av steriliserbart medicinsk udstyr.» Øvrige krav Da det ikke finnes norske standarder eller veiledere som direkte beskriver kontroll av ventilasjonssystemet utover cfu-målinger, består ofte kontrollen kun av cfu-målinger og mekanisk vedlikehold noe som er et mindre omfang enn hva standarder og veiledere i andre land beskriver. Håndbok i hygiene og smittevern 2008 (Ullevål Universitetssykehus) beskriver følgende krav til operasjonsstue: Vegger, gulv og tak må være lette å gjøre rent og overflaten må tåle sterke desinfeksjonsmidler. For å redusere antall postoperative infeksjoner er det viktig at bakterieantallet i luft reduseres under den operative fasen og at utstyr som bringes inn er minst mulig belastet med bakterier. Ventilasjon på operasjonsstuen: luftutvekslinger/time avhengig av type inngrep. Friskluftstilførsel (filtrert luft) bør være minimum 15 liter/sekund/person + 2l/sek/m 2 overflate i rommet Overtrykk på operasjonsstuer og + 10 Pa sterile lager i forhold til resten av avdelingen. Luftbåren smitte. Det må være mulighet for å styre/stenge ventilasjonen på operasjonsstuer og avstenge luftsirkulasjon mot tilliggende rom og avtrekkskanaler slik at ikke smitte i form av luftbårne støvpartikler/aerosoler/dråpekjerner spres i operasjonsavdelingen og ventilasjonskanaler. Undertrykk bør kunne etableres ved en operasjonsstue som brukes til smitteoperasjoner og ved fare for luftsmitte/aerosoler av infeksiøst materiale; -25Pa. Trykkforhold ved denne enheten må holdes konstant. Fuktighet: 35-40%, høy fuktighet kan øke bakterievekst. Avveies mot behagelig arbeidsmiljø. Temperatur: C, høyere temperatur kan øke bakterievekst/frigjøring fra hud. Bakteriemengde i luft blir angitt i cfu/m 3 luft Operasjonsstue, vanlig: <100 cfu/m 3 Operasjonsstue, ultraren: <10 cfu/m 3 Invasive undersøkelser/ operativ behandling ved laboratorier: <100 cfu/m 3 Sterillager/pakkerom: <100 cfu/m Side 12 av 34

13 Uheldige luftstrømmer: oppstår ved stor aktivitet, brå og store bevegelser. Vær alltid klar over hvor luftstrømmen går, særlig på LAF-stuer slik at ikke luft med smittebærende partikler føres fra personer og utstyr til pasientens sår. Unngå trafikk ut og inn av stuen pga. uheldige luftstrømmer. For øvrig bør man finne veiledning i følgende standarder: Byggenskap och Vårdhygien Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler: 2010 SIS-TS 39:2012 CEN/TR March 2011 Final Draft DIN : ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170, Ventilation of Health Care Facilities HTM 03 Norconsult anbefaler i tillegg å benytte deler av kontrollprogrammet beskrevet i NS ISO serien (Cleanrooms and associated controlled environments) for bla kontroll av hepa-terminalfilter. 4.2 PLANLØSNING Operasjonsstuene ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt ble bygget på 50-tallet og er tilnærmet uendret siden den gang. Figur 1 Rom nr Areal [m 2 ] 71 37, , , , ,3 Det er sjeldent at det forekommer anbefalinger på størrelse av operasjonsrom, typisk beskrives kravet som «tilstrekkelig stor». Med tilstrekkelig stor menes at operasjonsrommet er stort nok for det antall personer og utstyr som er tiltenkt samt at personellet kan bevege seg på en slik måte at man ikke snubler i slanger og ledninger og skumper bort i diverse utstyr. BOV 2012 «Operationssalen ska vara tillräckligt stor, till exempel minst 60 m2 för allmänkirurgi och ortopedi samt minst 85m2 för hybridsal.» Side 13 av 34

14 Det ble kommentert av personalet at operasjonsrommene er å anse som svært små ift. det antall personer og utstyr som benyttes. Typisk er det 3-4 personer, men kan også være 5-7. Personalet kommenterte at det var vanskelig å bevege seg fritt og stor risiko for å snuble i slanger og ledninger og dytte bort i utstyr. Rom Vask Utstyr benyttes av alle fem operasjonsstuer. Da dette rom ligger innenfor operasjonsrom 71 og 72 samt Håndvask, er dette en mindre heldig plassering av rommet med tanke mulig spredning av cfu. Størrelsen på dette rom, gjør at det er en risiko for sammenblanding av rent og urent gods ved full drift av operasjonsrommene og mye utstyr skal håndteres. Rom Skifte/Vask benyttes til vask av hender før operasjon på operasjonsrom 74 og 75. Dette er en mindre heldig plassering av rommet da man må gå igjennom operasjonsstuene for komme inn dit. Valg av planløsning iht. gjeldende standarder og veiledere vil i større grad fokusere på flyt av personell, pasient og rent og urent gods enn hva Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt har. 4.3 CFU-MÅLINGER Det utføres periodisk kontroll av cfu målinger i operasjonsrommene ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt. Prosedyren er korrekt basert på anbefalinger beskrevet i Rundskriv IK-02/97 fra Statens helsetilsyn. Prosedyren beskriver at det skal benyttes både aktiv luftprøvetaker og nedfallsskåler, årlige kontroller. Ved denne tilstandsvurdering ble resultater for 2010 og 2011 gjennomgått. Det ble i oktober 2012 gjennomført nye cfu målinger. Resultatene av disse var ikke tilgjengelig ved befaring eller rapport, men det ble nevnt at det igjen hadde blitt funnet sopp og vask ble iverksatt. Oversikt over tidligere utførte kontroller viser resultater innenfor kravet < 100cfu/m3. Det er variasjoner i resultatene, men ingen målinger over kriteriet. Det er i forbindelse med denne tilstandsrapport ikke ansett som nødvendig å utføre ytterligere cfu-kontroller utover gjeldende prosedyre. 4.4 BEKLEDNING I Sverige har man gjort studier på ulike typer bekledning og partikkelavgivelser. Det er også konstatert en sammenheng mellom partikkelavgivelse og cfu i rommet jfr. SIS-TS 39:2012: «Vid omblandande strömning minskar teoretiskt den luftburna smittan i ett operationsrum med 70% om alla närvarande använder specialarbetsdräkt i stället för normalarbetsdräkt under förutsättning att förhållan-den i övrigt är desamma (samma antal personer, typ av operation och samma tilluftsflöde).» Den type bekledning som benyttes ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt (grønn overdel og bukse av bomull løs, ingen tetning i hals eller rundt armer) er den type som kommer dårligst ut i studiene. Dvs avgir betydelige mengder partikler, typisk øker dette ved antall vask. Denne type bekledningen benyttet ved Ortopedisk avdeling, Oslo Legevakt har trolig blitt vasket mange ganger. Avdelingen benytter i tillegg annen type bekledning enn «bomull grønt». Hvilke type og bruk ble ikke vurdert. 4.5 VASK Hyppig og effektiv vask vil kunne være en motvekt til mindre tilfredsstillende lokaler, ventilasjon og bekledning. Det ble befaring ikke gjennomgått vaskerutiner, men det ble opplyst om at mopper som benyttes vaskes lokalt på bygget. Norconsult vil poengtere viktigheten av at mopper som benyttes til vask av operasjonsrom må være helt rene. Fuktige mopper må ikke ligge lenge slik at vekts oppstår. Det er på operasjonsrom 72 installert et UV-lys system som benyttes om natten. Slike systemer har normalt positiv effekt på reduksjon av cfu i rommet. Validering av dette system ble ikke gått igjennom ved denne rapport Side 14 av 34

15 5 Bygg 5.1 TILSTAND OPERASJONSROM Gulv Gulvet er belagt med store Terrazzo fliser med «integrert list» og en mindre hulkil. Noe hakk og avskaling i kantene av flisene. Skader/avskaling på skjøter/overganger gjør effektiv rengjøring vanskeligere Vegg Veggene er kledd med keramiske fliser 2000 mm opp på vegg, deretter pusset og malt betong. Særdeles hyppig forekomst av skader i form av hakk og avskalling, samt hull etter tidligere installasjoner. Overgang mellom fliser og betong av varierende hygienisk utførelse. Da vegger består av betong er det utstrakt bruk av utenpåliggende el.-kanaler av plast. Disse er gamle og til dels sprø og skadet. El.- og gass/trykkluft uttak er også utenpåliggende. Samlet vurderes veggene til å være svært utfordrende å vaske effektivt pga alle skader, avskallinger, sprekker, kriker og kroker Tak Himling bestående av løs systemhimling med innfelte lamper og tilluft- og avtrekksventiler. Andre tekniske installasjoner trukket igjennom. Systemhimlingen er trukket noe ut fra vegg, slik at det er en spalte opp mellom vegg og systemhimling. På enkelte rom er det mye spekker/spalter som følge av installasjon av teknikk, f.eks operasjonslamper. Systemhimlingen er i utgangspunktet ikke vaskbar og blir ikke vasket ved normal vask. Avdelingen har som årlig rutine å ta ned himlingsplatene og vaske de for så å sette de opp igjen. Løs systemhimling er å anse som en lite heldig løsning, da det betinger at også rommet og installasjoner over himling må ha en høy renhet noe som er vanskelig å oppnå og ivareta Vindu Vinduer bestående av glass i treverksrammer og med vinduskarm av tre, generelt slitt. Utvendige persienner med innvendig sveiv. Vinduene kan åpnes. De ulike løsninger består av sprekker, kriker og kroker som gjør effektiv rengjøring vanskeligere Dører og karmer Dører av treverk, enkelte med lav «sparkeplate» av metall for støtbeskyttelse. Utenpåliggende karmer av tre eller metall. Enkelte karmer har pakninger som typisk er i filler og tilsmusset. Dører og karmer har skader etter at traller, instrumenter og senger. Automatiske døråpnere. Operasjonsrom 74, 75 og 77 har også glassdører som er av nyere dato og fremstår som å holde tilfredsstillende standard Fast inventar Det er lite fast inventar. Det som finnes er bestående av treverk/laminat, generelt slitt og små-skadet Side 15 av 34

16 5.1.7 Løst inventar Løst inventar som trillebord og stoler var av eldre dato, med rifter i stolseter og rust rundt trillehjul Generelt Det henger plakater og papirark på veggene. For bedre rengjøring bør avdelingen gå kritisk igjennom behovet for disse og de som må henge oppe bør lamineres. Avdelingen bør kritisk gå igjennom behovet for løst forbruksmateriell og trillebord, krakker, stoler mm inne på operasjonsstuene. Denne type lokaler bør ikke benyttes som lagringsplass utover det faktiske behov. 5.2 STØTTEROM TIL OPERASJONSROM For støtterom for håndvask, vaskerom mm gjelder samme kommentarer som til operasjonsstuene. 5.3 KORRIDOR Det ble påpekt under befaring at det forekommer mindre lekkasjer i Korridor utenfor operasjonsrom 74 og 75 ved regnvær. Dette var synlige flekker på systemhimling. Vannlekkasjer er særs uheldig i alle typer bygg. Vannlekkasjer vil føre til en oppblomstring av mikrober og sopp over himling i Korridor. Dette vil kunne spre seg i hele avdelingen. 5.4 ØVRIGE ROM Det ble påpekt at på kontor 248d og lagerrom 246b for legemidler ikke går å lukke vinduene helt igjen som følge av bevegelser i bygget. Det er satt i mobile varmeovner som tiltak. Dette er lite driftsøkonomisk og skaper et uheldig arbeidsmiljø Side 16 av 34

17 6 VVS Installasjoner 6.1 SANITÆRANLEGG Vannforsyning Sykehuset henter forbruksvann fra offentlig nett. Forbruksvannet inn holder god kvalitet hele året, og inneholder svært sjeldent forekomster av humus eller annen forurensning. Tilførselen er stabil og god Forbruksvann Tappevannledninger ligger stort sett skjult i vegger og over himling. Stabil og god kapasitet på produksjon av varmt tappevann. Røranlegget bærer preg av å være klattet på. Det er kappet innpå mange forgreninger på enkelte rør, og andre rør er kappet og plugget. Vasker for kirurger er utført i porselen. Disse er plassert i felles rom mellom stue 74 og 75. Man må gjennom stuen for å komme til vasken. Vaskene er utstyrt med armatur med trykknapp, og armatur med lang hendel. Begge batteriene har lang svingbar tut. Servanten. KV og VV rør til servantene ligger åpent på vegg, og kommer opp gjennom gulvet. Avløp ligger på vegg og er utført i plast, som er koblet på støpejernsrør som kommer ut gjennom veggen. I tillegg til rør som benyttes til vaskene er det også flere rør som kommer opp gjennom gulvet. Gulvgjennomføringer står litt ut fra vegg, og det er vanskelig å gjøre rent bak disse. Servanter i operasjonsavdelingens støtterom er utstyrt med tradisjonelle armaturer med lang hendel for albuebruk Spillvann Spillvannledningene var lite tilgjengelig for inspeksjon. Eksisterende spillvannsledinger er utført i PVC, PP og støpejern. Spillvannsystemet fungerer stort sett etter hensikten, det går fra tid til annen tett som krever at det settes i gang tiltak med opp spyling av anlegget. Systemet bærer preg av å være lappet på, og det er noen ukonvensjonelle løsninger. (Det er brukt en plasthanske over åpen rørende i et forsøk på å terse denne, inne på vaskerommet.) Det er stort sett åpne føringer på vaskerom, noe som gjør renhold vanskelig. Gamle oppstikk står fortsatt igjen ved veggene, noe som vanskeligjør godt renhold. 6.2 VARMEANLEGG Det er sentralvarme i bygget, men det er ikke radiatorer inne på operasjonsstuene. Disse er demontert og røroppstikk er plugget over gulv. 6.3 BRANNSLUKKING Det er ikke aktuelt å vurdere brannslukking. Bygget er sprinklet i de senere år Side 17 av 34

18 6.4 GASS OG TRYKKLUFT Lystgass Lystgass distribueres fra underetasjer opp gjennom trappesjakt til operasjonsavdelingen. Uttakene og rørnettet bærer preg av den tiden dette var installert. Vi kunne ikke registrere varsel i operasjonsstuene for bortfall av gassleveranse. Vi vil anbefale at det etableres lokal alarm for gass bortfall i hver operasjonsstue, Et gassutfall skal oppfattes umiddelbart uansett hvilken stue det er aktivitet i. Alle som jobber i stuen skal kjenne til aksjon ved utfall En stue med defekt gassanlegg skal kunne stenges ut isolert slik at defekten ikke påvirker aktiviteten i de andre stuene Oksygen Oksygen O2 anlegget er bygget opp med sentral distribusjon fra underetasje Det er kun et uttak for Oksygen i operasjonsstuen dette er lokalisert på vegg. Uttakene bærer preg av den tiden dette var installert. Vi kunne ikke registrere varsel i operasjonsstuene for bortfall av gassleveranse. Vi vil anbefale at det etableres lokal alarm for gass bortfall i hver operasjonsstue, Et gassutfall skal oppfattes umiddelbart uansett hvilken stue det er aktivitet i. Alle som jobber i stuen skal kjenne til aksjon ved utfall En stue med defekt gassanlegg skal kunne stenges ut isolert slik at defekten ikke påvirker aktiviteten i de andre stuene Trykkluft medisin Trykkluft produseres i sentralt i byggets underetasje. Luften føres opp til avdelingen via trappesjakt. Det er flere uttak for medisinsk trykkluft på vegg i stuene. Uttakene i enkelte stuer bærer tydelig preg av den tiden de var installert. Åpne manifolder med fordelinger, slangeklemmer, lakkskader på monteringsbøyle osv. Vi kunne ikke registrere varsel i operasjonsstuene for bortfall av gassleveranse. Alle som jobber i stuen skal kjenne til aksjon ved utfall En stue med defekt gassanlegg skal kunne stenges ut isolert slik at defekten ikke påvirker aktiviteten i de andre stuene Evak Det er montert en slange som mest sannsynlig er koblet til byggets avtrekk for Evak. Denne løsningen bærer preg av lapping på anlegget Generelt Generelt ser det ut til at slanger for de ulike gasstypene begynner å eldes. Det anbefales å følge produsentenes vedlikeholdsintervaller. Det er stengeskap for hver stue ute i korridor, sli at de enkelte stuer kan kobles ut fra hovednettet ved behov. Rør og armaturer i trappesjakt bærer preg av den tiden dette var installert Side 18 av 34

19 6.6 LUFTBEHANDLING Luftbehandlingsanlegg i operasjonsavdeling Operasjonsstuene forsynes fra ett luftbehandlingsanlegg. Korridor og felles servicerom på felles aggregater. Aggregat for operasjonsstuer er plassert i rom på tak over operasjonsavdelingen. Aggregatet har batterigjennvinning. Aggregatet forsyner stuene via utvendige kanaler med avgreninger til hver stue ned gjennom taket. Aggregatet er forholdsvis nytt (nov. 2005), og ser ut til å være av akseptabel mekanisk kvalitet. Det er ikke meldt om lekkasjer i forbindelse med takgjennomføringer, men slik disse er utført, utgjør de et svakt punkt for takkonstruksjonen. Videre er det montert elektriske ettervarmebatterier på kanalene ned til hver stue. Disse er tildekket med en metallkasse med spennbånn. Dette er også et sårbart punkt med hensyn til fuktinntrenging, som kan følge kanalen ned til stuen. Kvalitet forfilter på felles aggregat: ML7 Filter byttes ca hver 6. måned. Operasjonsrom 71 og 72 har installert uv-lysbehandling av tilluften. Det er ved denne befaring ikke vurdert tilstand eller effekt til dette system Luftkjøling Luftkjøling til operasjonsstuene produseres sentralt Det er kun luftbehandlingsaggregatet som forsynes med isvann Ventilasjonsløsning Det ble ved befaring gjennomført kontroll av luftretning mellom operasjonsrommene og nærliggende rom, samt kontroll av luftmønster innad i operasjonsrommene i hvile. Operasjonsstuene har korrekt overtrykk ift. nærliggende rom. Se vedlegg 2 Operasjonsrommene har omrøringsventilasjon. Operasjonsstuene får tilført luft via terminalfilter (ikke kontrollert hvilken klasse) og tilluftsdiffusorer i tak. Avtrekk i tak. Tilluftsdiffusorene 4 eller 6 stk er plassert sentrert i rommet. Dette skaper en delvis renere sone i midten av rommet, men med infiltrasjon fra rommet for øvrig. Figur 2 - eksempelvis plassering tilluft og avtrekk Side 19 av 34

20 Figur 3 - eksempelvis luftmønster, snitt Operasjonsrom 77 skiller seg fra de øvrige ved at det er tilluft via skråskjerm. Dette gir et annet strømningsmønster der tilluft strømmer skrått over operasjonsbordet, men dette er allikevel å anse som omrøringsventilasjon. Det ble ved denne tilstandskontroll utført opprenskningstest. Se vedlegg 1. Oppsummering av resultatene og konklusjon er gjengitt her: Rom Areal [m 2 ] Linearitet Fortynning 1:100 [min] Antall luftskift (beregnet ift. sporgass) Middels 26 min. 10 pr/time Middels 21 min. 13 pr/time God 19 min. 15 pr/time God 16 min. 18 pr/time Middels 26 min. 11 pr/time Middels linearitet samt visuelt røykstudie viser at det er områder i rommet med mindre uttynningseffekt. SIS-TS 39:2012: «Uppreningstiden i operationsrummet ska vara 20 min.» Håndbok i hygiene og smittevern 2008 (Ullevål Universitetssykehus): «Ventilasjon på operasjonsstuen: luftutvekslinger/time avhengig av type inngrep» Operasjonsrom 71, 72 og 77 overholder ikke disse krav Side 20 av 34

Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom)

Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom) Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom) Rundskriv IK-02/97 fra Statens helsetilsyn Til: Landets somatiske

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Valg av spenningssystem

Valg av spenningssystem Valg av spenningssystem Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg 2013-03-04 F01 2013-03-14 For anbud MVO JV WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

STRØMFORSYNING. Styresak 84/2017 Vedlegg 2 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA NOTAT. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj

STRØMFORSYNING. Styresak 84/2017 Vedlegg 2 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA NOTAT. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj Styresak 84/2017 Vedlegg 2 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA STRØMFORSYNING NOTAT Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 05.07.17 UTKAST SG RBO OPPDRAGSNR. A078454 DOKUMENTNR. NOT-RIE-40-01 UTGIVELSESDATO 08.06.2017

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 2.1 Fordelingsskap... 3 3 PRIMÆR STRØMFORSYNING... 4 3.1 Strømforsyning fra lokalt everk... 4 3.2 Strømforsyning via eget høyspentnett...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

THE CAMFIL GROUP. NfS, Landsmøte på Lillestrøm, 7-8. april Ventilasjon ved plasser med spesielle behov. Kvalitetstenking innen rommiljø

THE CAMFIL GROUP. NfS, Landsmøte på Lillestrøm, 7-8. april Ventilasjon ved plasser med spesielle behov. Kvalitetstenking innen rommiljø THE CAMFIL GROUP NfS, Landsmøte på Lillestrøm, 7-8. april 2016 Ventilasjon ved plasser med spesielle behov Kvalitetstenking innen rommiljø Arbeidsmetoder i rent miljø Arbeidsmetoder i risikomiljø Hvilke

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte.

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte. Oppdrag 5070160 Tema BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11 Sted HIB, Thormøhlensgt.55 Møte nr. Rambøll Norge AS Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen N-5845 BERGEN Tlf +47 55

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Kraftforsyning... 3 C.1.2 Hjelpekraftanlegg,

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke VIKING HOTELL Postboks 3315 9275 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223925 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT

KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT 1 AV 5 KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT K923.11-02_B Sikkerhetskabinetter spesial Prosjekt Innhold 1 Orientering om leverandørens ansvar... 3 2 Aktuelle grensesnitt for Sikkerhetskabinetter spesial...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 5 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket TELE Kap.: 5 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Rev.: 5 Teletekniske bygninger og rom Side: 1 av 9 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TELETEKNISKE BYGNINGER OG ROM...4 4 AVBRUDDSFRIE STRØMFORSYNINGSANLEGG...5

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg

Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret Universitetssykehuset Nord Norge HF Prosjektorganisasjonen

Detaljer

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing EGENKONTROLL Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing Innholdsfortegnelse Egenkontroll: 3 Internkontroll 4 Lokalet 5-6 Utstyr, instrumenter og forbruksmateriell 7 Håndhygiene 8 Allmenn hygiene 9 Sterile produkter

Detaljer

VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5

VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5 Tekniske rom Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TEKNISKE ROM...4 3.1 Generelt...4 3.2 Apparatskap for signalanlegg (AS-skap)...4 4 VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5 5 JORDINGSSYSTEM...6 6 ALARMSYSTEM...7

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

PRØVESPESIFIKASJON FOR

PRØVESPESIFIKASJON FOR 1 av 7 PRØVESPESIFIKASJON FOR AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG FOR GÅRDSBRUK OG GARTNERIER Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG November 2003. FG prøvespesifikasjon lanbruk, gjelder fra:

Detaljer

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren GigaCampus arbeidsgruppe møte Fysisk infrastruktur Mål: Felles anbefaling for sektoren 26. januar 2006 Agenda 1000 1200 Vi starter... 1200 1300 Lunch 1300 1600... vi forstsetter 2 Innhold - diskusjonspunkter

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE Dato: 22.10.2012 Eier: Prosjektleder: Olav Kyrresgate 23 4068 Stavanger Åse Siren Westersjø, Valberget

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop 1 Dekontamineringsdagene 10. juni 2013 Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop Linda Ashurst Leder Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering Avd. for smittevern

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Lavspenningsanlegg i jernbanen Rev. 3.0 Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene i en leder måleenhet Volt (V) Vekselspenning (AC) har et syklisk forløp 50 Hz mest

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser

Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser Intern service Medisinsk-teknisk avdeling Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse: Sognsvannsvn. 20 Sentralbord:

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer