TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, Matrikkel: Kommune: Adresse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

2 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Forutsetninger Denne tilstandsrapporten er en tilstandsbeskrivelse utført iht. NTFs regler og NS 3424/3451. 'Nivå 1' er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 (1995-utgaven) angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0-3 skal benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse. 0: ingen symptomer, 1: svake symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3: kraftige symptomer. Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. Takstmannen kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden/ rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering. Arealberegning for boenheter: Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Takstmannen er av rekvirent bedt om å avholde en tilstandsrapport over bygningsdeler av Sameiet Hoff Terrasse. Undersøkelser er gjort av tak, grunn og fundamenter, drenering, yttervegger, trappeløp, balkonger og soilrør. Hensikten med oppdraget er å kunne gi styret i sameiet et grunnlag for prioriteringer og beslutninger om fremtidig vedlikehold av boligmassen. Inspeksjon er foretatt i i felles kjeller og loft i Hoffsveien 16 og 28, og 7, 16 og 19. Takstmannen er at de valgte oppganger godt representer den samlete bebyggelsen. Det er også gjort utvendig inspeksjon av flere av bygningene. Flere av oppgangene ligger i det mer fuktutsatte området øverst i sameiet, og gir som sådan et inntrykk av hvor fuktproblemene er størst. Registreringene er gjort med visuelle betraktninger supplert med fuktsøkeapparat av typen Surveymaster Protimeter. Fra enkelte av loftsvinduene er det løftet på stein for å inspisere sløyfer og lekter. Konklusjon tilstand Bebyggelsen er solid oppført med bærende konstruksjoner i betong. Entreprenørskapet og den håndverksmessige utførelsen virker god alder tatt i betraktning. Det er ikke avdekket store setningsskader i konstruksjonen, eller lekkasje fra takene. Fasadene av spekkmurt tegl og skifer i underetasjene har fine overflater. Taktekkingen er over 60 år, og har nådd forventet brukstid. Det må påregnes omlegging av disse innen 5 år. Det synes derfor fornuftig allerede på nåværende tidspunkt å starte planleggingen for dette. Soilrørene er også fra byggeåret, og det bør utarbeides planer for innvendig inspeksjon av disse for å kartlegge tilstanden. En svært kostnadsbesparende utbedring er innvendig renovering med strømpe. En inspeksjon vil kunne fortelle om dette er mulig. Sameiet bør tilknytte seg et velrennomert firma som konsulent for dette arbeidet. Det samme gjelder for en stor del avløpsnettet, der det har vært vist seg å være en del feil. Det er også noe fuktproblematikk knyttet til enkelt kjellere, men lokal utbedring ved de mest utsatte stedene bør vurderes fremfor graving og drenering rundt alle byggene. Det bør utføres en del enkle tiltak som god lufting og tilførsel av varme. Side: 2 av 7

3 OSLO, Rune Mannsåker Telefon: Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Sameiet Hoff Terrasse Takstmann: Rune Mannsåker Befaring/tilstede:. - Rune Mannsåker. Eiendomsopplysninger Beliggenhet: Eiet seksjon beliggende på Hoff/Skøyen. Sameiet består av 221 boligseksjoner og 19 næringsseksjoner fordelt på 14 bygninger. Eiendommen er i hovedsak bebygget med boligblokker i betong og spekkmurt tegl, og ble tegnet av arkitektene Torp & Torp. Om tomten: Store pent opparbeidede fellesarealer med plener, hekker, prydbusker, blomsterbed, tuntrær, m.m. Asfalterte adkomstveier internt i sameiet. Rikelig med oppmerkede parkeringsplasser på sameiets grunn. Andre forhold: Området sogner til Smestad skole valgkrets og Skøyen kirkesogn. Bydel er Ullern. Matrikkeldata 0301 OSLO Gnr: 31 Bnr: 175 Eiet/festet: Festet Areal: ,2 m² Arealkilde: Norges Eiendommer - Infoland Sameiets navn: Sameiet Hoff Terrasse Forretningsfører: Oslo og Omegn Boligforvaltning Tlf Hjemmelshaver: Sameiet Hoff Terrasse Festeopplysn.: Festekontrakt inngått år: 1939 Reguleres år: 2038 Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Forretningsfører Opplysninger om festeavift, forsikringsforhold, m.m. Norges Eiendommer Gnr, bnr, tomteareal, byggeår, grunnkretser, m.m. Status Sider Vedlagt Andre forhold Forsikring: Selskap: Gjensidige Forsikring ASA. Avtalenr: Fellespolise for sameiet. Side: 3 av 7

4 Bygninger på eiendommen Boligblokk Bygningsdata Byggeår: 1952 Kilde: I flg. Norges Eiendommer Regler for arealberegning og måleverdige, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Tilstandsvurdering Tilstandsvurdering for Boligblokk Trapper og ramper - Boligblokk Terrazzobetong i fellestrapp med stålrekkverk. Stort sett hele og bra trapper, men stedvis noe sprekker og riss etter setninger. Mindre pent utstøpt felt i inngangsparti i nr. 16. Material/symptom: 2 VVS-installasjoner, generelt - Boligblokk Samtlige av byggene har soilrør fra byggeåret. Det samme gjelder trolig for bunnledningene. Normal forventet brukstid for denne konstruksjonen er år. Det er stedvis registrert noe rust på soilrørene. Godset er imidlertid tykt og ingen gjennomrusting er registrert. Det bør utføres innvendig rørinspeksjon på et utvalg av avløpsrørene. En mye brukt løsning ved renovering av eldre avløpsrør er innvendig rørfornying ved innlegging av strømpe. En rørinspeksjon vil kunne gi svar på om dette er en løsning som kan benyttes. Takstmennene er kjent med at det har vært en del problemer knyttet til vann og avløpsnettet. Det bør foretas innvendig rørinspeksjon for å kartlegge hvor utbedring må utføres. Material/symptom: 2 Tilstandsvurdering for Utendørs Grunn og fundamenter, generelt - Utendørs Støpte grunnmurer og fundamenter, antar hovedsakelig leire i grunnen. Dreneringen er fra byggeåret uten om de nye leiligheter som er innredet i u. etasje. Her er det drenert og lagt fuktsikring. Beregnet levetid for grunnmurssystem er år. Kontrollen avdekket noe løs puss og maling på grunnmur på endevegg i gang i Hoffsveien 28. Fuktsøk viste utslag. Også i kjeller i Hoffsveien 7 ble det registrert til dels høye fuktutslag. Det bør vurderes å legge ny grunnmurplast/drenssystem ved Hoff Terrasse 7-9 og mellom 9 og 11 da dette område er særlig utsatt for fukt. Også på grunnmuren ved Hoffsveien 28 bør det vurderes tiltak. Terrenget skråner mot bygningene som føre til at overflatevann samler sig ved grunnmuren. Det er ellers registret noen mindre fuktutslag andre steder, om enn i mindre omfang. Det er noe setningsskade på et hjørne av kjellergulv i Hoff Terrasse 19. Forholdet synes å være av eldre dato. Side: 4 av 7

5 Yttervegger - Utendørs Støpte konstruksjoner og spekkmurte teglsteinsvanger. Tømrermannspanel på balkongvegger. Teglsteins fasader er stort sett fine, uten sprekker og lignende. Det ble konstatert noe saltutslag på skiferplater på grunnmur. I Hoffsterrasse 11 er det avskallet puss i gesims over inngang, armeringsjern er synlig og rusten. Det bør vurderes en utvide å taket for å gi en beder beskyttelse av inngangspartiet og murverket rundt. Panel på balkongvegger bør males. Takkonstruksjoner - Utendørs Saltakskonstruksjon av tre, m/ taktro, papp, sløyfer og lekter og tekket med teglstein. Renner og nedløp av stål. Normal brukstid for denne type tekking er år. Tekking, renner og nedløp og øvrig utstyr er i all hovedsak fra byggeåret. Tekkingen er altså noe over 60 år. På samtlige loft er konstruksjonen tørr og fin. Luftingen er god med sirkulasjon fra gesimsene. Det virker heller ikke til å være nevneverdige skader på undertaket. I Hoffsveien 16 og 28 har dårlig innfesting av luker. Det er også registrert my "rakler" under steinene. På garasjetaket i nr. 28 er det mye mose og en stein mangler. Det er enkelte steder registrert noe brekkasje på steinen, og det er løs mønepanne ved luftehatt i Hoffsveien 3. Her er det også løst beslag på gavlvegg mot nr. 5. Snøfangere over balkonger og inngangspartier enkelte steder synes også å være i mindre bra forfatning. Over inngangspartiet til nr. 11 er det en løs stein som ligger delvis over rennen. Her bør det utføres strakstiltak, da denne kan falle ned å forårsake personskade. Balkonger, terrasser ol. - Utendørs Balkonger i stål og betongkonstruksjoner fra 2007/08. (Originale inntrukne ikke medtatt). Rekkverk i stål og spekkmurt tegl. Det er registrert mye saltutslag på en rekke balkonger. Generell konstruksjonsfeil på skjøter på beslag. Fukt har trengt gjennom og resultert i mosedannelse som kan skape forvitring av steinen. Utkastene er for korte en rekke steder, noe som fører til avrenning av balkongene under. Tiltak kan være å syrevaske steinen, tette skjøter i beslag og sørge for lengre utkast. Bygning, generelt - Utendørs Boligblokk i bærende betongkonstruksjoner og teglstein over fire etasjer samt kjeller og loft. Solide og gode konstruksjoner. Lite setningsskader. Fasader gir godt inntrykk. Noe saltutslag på skifer i u. etasje forekommer. Material/symptom: 2 Side: 5 av 7

6 Andre bilder Betongtakstein fra byggeåret. Noe brekkasje registrert. Mosegrodd tak på garasje. Takvinduer med trådglass i jernkarmer fra byggeåret. Flere har løs innfesting. Mosegrodd stein på balkong. Dårlig detaljløsning. Fare for forvitring av stein. Saltutslag på stein. Saltutslag på en rekke balkonger. Side: 6 av 7

7 Enkelte snøfangere i mindre bra forfatning. Fuktinnsig i kjeller i Hoffsveien 7. Løs stein over inngangspartiet i Hoffsveien 11. Avskallet puss i gesims over inngang i nr. 11. Side: 7 av 7