Tilstandsrapport. Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster. Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster. Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910"

Transkript

1 Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910 Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster Rapporten har totalt 14 sider + vedlegg på 4 sider.

2 Eigedomsdata Gnr: 146 Bnr: 2 Firma Kjell Tokvam AS 5743 Flåm Adresse: Hafslo Postnr/sted: 6869 Hafslo Kommune: 1426 Luster Takstmann: Kjell Tokvam Mob E post: Forutsetninger og referansenivå Rapport forutsetningar Denne rapporten er ein tilstandsbeskrivelse utført iht. eigne rutinar for oppdraget og NS "Nivå 1" er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner utan inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målingar. NS 3424 angir at Tilstandsgrader (Tg) frå 0-3 skal benyttast for å angi grader av tilstandssvekkelse. UN indikerer anbefaling av ytterlegare undersøkelse. 0: ingen symptom, 1: svake symptom, 2: middels kraftige symptom, 3: kraftige symptom. I tilleg til beskrivelse av tilstand er det anbefalt tiltak i denne rapporten. Referansenivå Når dette bygget vart oppført var det ikkje gjeldande bygningslov med tekniske forskrifter i landet. Bygget har opp gjennom åra, etter 1910, gjennomgått diverse ombyggjingar og oppgraderingar utan at det er førelagt dokumentasjon på om desse tiltaka er bygd i tråd med dei til ein kvar tid gjeldande bestemmelsane etter plan og bygningsloven, eller kor vidt arbeidet har skjedd som reint «vedlikehald» og ikkje vorte vurdert som søknadspliktige tiltak. Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg og nytt teknisk rom, utført rundt 2005, var åpenbart eit tiltak som normalt burde vore underlagt søknadsplikt etter gjeldande bestemmelsar i pbl med referanse til Tek 7. Imidlertid finns det ikkje byggesak på dette hjå kommunen, men ein legg til grunn at anlegget er bygd tilsvarande eller vesentleg tilsvarande dei krava som gjalt etter Tek 7 uansett. I denne tilstandsrapporten er det lagt til grunn dei noverande tekniske forskriftene etter pbl som referansenivå, samt tidstypiske løysingar frå oppføringstidspunktet. Årsaken til dette er at ei eventuell ombyggjing og oppgradering av eksisterande skulebygg, av større omfang, mest truleg kjem inn under bestemmelsane om søknadsplikt etter pbl 20. 1, bokstav b og f. Soleis vil tilstandsrapporten vere mest hensiktsmessig for å belyse «svikt» mellom dagenes tilstand og dei tekniske krava som er gjeldande etter Tek 10. Som ein følgje av dette er det ikkje berre oppgradering av elde, synleg slittasje og funksjonssvikt som blir medteke i omfanget over anbefalte tiltak, men også tiltak for at eldre bygningsdeler skal bli oppgraderte iht noverande tekniske krav. Registreringa er basert på visuelle observasjoner, utan inngrep i konstruksjonane, bortsett frå inspeksjon i tilgjengelege blindrom og holtaking i veggkonstruksjonen. 2

3 Oppsummering I forbindelse med eventuelle tiltak på den eldre delen av Hafslo barne og ungdomsskule, er det gjennomført ein byggteknisk tilstandsanalyse for å avdekke tilstandssvekkelsar etter fastlagt referansenivå på den eldste bygningmassen oppført rundt Denne registreringa av svikt og avvik bør, saman med ombyggjingsplanane, danne grunnlaget for anbefalte tiltak i eit forprosjekt. Eventuellt bør det vurderast riving av det gamle bygningen, og gjenoppføring av eit nybygg som alternativ. Den tekniske gjennomgangen er basert på at det føreligg forutsetningar om vidare bruk og arealdisponering, etter planskisser utarbeid av arkitekt Kjell Vikestad. Under synfaringa er det gjennomført møte med representantar frå Luster kommune, der historikk og brukarerfaringar også er gjennomgått. Den eldre bygningen er oppført i 1910, og truleg heva ein etasje og tilbygd på 1960 talet. Bygningen har fungert som undervisningsbygg i alle år, men arealdisponeringen og bruken er noko endra undervegs i samband med seinare byggetrinn ved skulen. I dag er det undervisning i 3 klasserom på hovedplanet, grupperom og div underordna funksjonar i underetg, med arbeidsrom og personalrom for lærararane i 2.etg. Sjølv om det har vore utført ein del vedlikehald av overflater gjennom tidene, vil det etter så pass lang tid være komponenter, bygningsdeler og løysingar som er utgått på dato. Dette gjeld ikkje berre forholdet til rein slittasje, men også funksjon, tekniske egenskaper, aldring og forvitring som er påvirka av tid. Utviklinga i samfunnet skjer også fort, slik at kravet både til planløysing og funksjonalitet vil endre seg gjennom tidene. Ikkje minst har dei tekniske forskriftskrava til bygningar og installasjonar endra seg mykje sidan dette bygget var nytt. Den tekniske gjennomgangen har avdekka svikt etter referansenivået som gjeld: 1. Rein slittasje, skader og elde i bygningdeler og komponentar. 2. Nedsatt funksjon og funksjonssvikt. 3. Tekniske egenskaper som er dårlegare enn krava i gjeldande tekniske forskrifter. I hovedsak er det gitt Tilstandsgrad 2 og 3. Der det er gitt Tg 3 må det normalt påreknast fornying og utskifting. Alder er eit symtom på svikt etter referansenivået, sett i forhold til normale levetidsbetraktningar og forventa gjenståande levetid med opprettholdt funksjon. Ein del bygningdeler har avvik som går på fleire av dei 3 nemnte punkta samstundes. For å forklare dette er det f.eks bygningsdeler som er aldrande og slitte ( svikt etter pkt 1), ikkje tilfredstiller funksjonen som dei skal ha (svikt etter pkt 2), ikkje held dei tekniske minstekrava som gjeld etter forskrifter ( svikt etter pkt 3). Ein kan oppnå meir ved ei oppgradering dersom ein planlegg arbeidet slik at ein løyser fleire eller alle avvika med det same tiltaket. Imidlertid er det avdekka svikt i primære konstruksjonar som betyr sopass omfattande inngrep og tiltak at riving og nybygg bør vurderast oppimot kostnadene med ei fullstendig rehabilitering og istandsetjing. Her bør også forholdet til korleis ein kan oppnå god nok funksjonalitet og hensiktsmessige planløysingar ved ei rehabilitering, sjåast i forhold til eit eventuellt moderne nybygg som alternativ. Tidsperspektivet, framtidig arealbehov og forventning til levetiden bør også spele inn som faktorar. 3

4 Det som kan oppsummerast som dei mest alvorlege symtoma på svikt etter referansenivået er: 1) Konstruksjonsmessige manglar med bæresystemet i taket. 2) Mangelfull varmeisolering, tetting og funksjon i forhold bygningsfysikken, med risiko for følgeskader som sopp og råte i konstruksjonane etter fukt. Gjeld vegger og yttertak. 3) Lyd og branntekniske egenskaper, med åpenbart fråverande branncelleinndeling. 4) Rømingsforhold, brannsmitterisiko i bygget, utan avstengning i trapperom mellom etasjane. 5) Slukkereidskap og brannvarslingsanlegg. 6) Manglande tilkomst for rørslehemma. 7) Utv sekundere bygningsdeler som fasader og taktekking er i dårleg stand. Under dei enkelte bygningdelene er det i denne rapporten ein systematisk beskrivelse av konstruksjonsoppbygning, tilstand og anbefalte tiltak. Konklusjon i forhold til om bygget bør rehabiliterast, eller rivast og gjenoppførast, bør vurderast etter fleire kriteriar, ikkje kun den tekniske tilstanden og dei forventa utbedringskostnadene: Følgjande forhold bør spele inn, der denne tilstandsrapporten blir ein del av beslutningsgrunnlaget: a) Bygningen sin tilstand, og forventa kostnad med å rehabilitere objektet. b) Framtidig arealbehov og disponering av bygget på kort og lang sikt. c) Objektet sin eventuelle kulturhistoriske verdi i lokalsamfunnet. d) Driftskostnader knytt direkte til bygget, og evt besparelsar i bemanning og arbeidsoperasjoner sett i forhold til eit alternativt nybygg. e) Investeringskostnader med ei rehabilitering, fordelt på forventa levetid sett i forhold til investering i eit nybygg med forventa levetid. Mellombels lokaler i ein byggjefase er ofte medvirkande til at ein kan velje å rehabilitere istadenfor å byggje nytt. I dette objektet sitt tilfelle vil uansett ei rehabilitering bli så omfattande at bygget må fråflyttast i byggjefasen. Dvs at ein uavhengig av om det blir rehabilitering, eller riving og gjenoppføring av nybygg, vil få omtrent tilsvarande behov i ein byggefase for mellombels løysing av arealbehovet. Iht vedlagte kalkyle, med estimat over rehabilitering utvendig og innvendige tiltak i 1. og 2.etg, blir kostnadene fordelt på bruttoarealet i dei to etasjane omlag inkl mva/m2. Underetasjen er då ikkje tenkt berørt i særleg grad. Dette ligg under kostnadene for eit nybygg, men ein vil etter ei slik ombyggjing framleis ha igjen noverande planløysingar, utforming og areal som før. I tilleg kjem eit større tiltak med tilbygg og heis, for å tilfredstille kravet til universell utforming. Flåm den Kjell Tokvam 4

5 Befaring Befaringstidspunkt Deltakere Tilknytning Merknad Kjell Tokvam Geir Afdal Nils Sverre Fardal Edvin Sønnesyn Byggteknisk konsulent Luster kommune Rektor Vaktmeister Dokument Kontrollerte dokument, kilder: Datert: Kilde til følgjande opplysningar: Planteikningar Reguleringsplan Udatert dwg fil Areal Arealbestemmelsar for området Eigedomsdata Eigar Luster kommune Adkomst: Offentleg Tomteareal: 3170 m2 Vatn: Offentleg Eigande eller festa tomt: Eigande avløp: Offentleg Konsesjonsplikt: Regulert område: Skule Bygningar Skule Bygningstype: Trebygning Byggeår 1910 Etasje: BTA m² BRA m² Rom og inndeling: U.etg 1. etasje 2.etasje Sum bygning: 840 Vifterom, 2 grupperom, garderobar og boder. 3 klasserom, grupperom, korridor og eit kontor. 3 Lærararom, personalrom og korridorar. 5

6 Konstruksjonar og bygningsdeler Grunn og fundament Natursteinsmur og betongfundamentering på antatt stein og grusmasser. Takvatnet er ført til grunnen, men uavklart om det er infiltrasjon eller tilkobling til ein overvassleidning. Betongtrapper med stålrekkverk. TG2 Ikkje registrert setningsskader i bygget av betydning, bortsett frå normale sprekker, riss og forvitring i fuger på natursteinsmur. Noko forvitring og sprekker i betongtrapp. På sydsida av bygget er det jord og vegetasjon inntil grunnmuren, noko som er negativt i forhold til risiko for fukttrekk og evt forvitring i betongen. Det er ikkje synleg tegn på fukttrekk av betydning innvendig i underetg, men grunnmuren har ikkje drenering og fuktsikring utvendig, slik at dette forholdet vil utgjere ein risiko. Rekkverk på trapp er for lågt. Forvitring i fuger Sprekker i trapp. Lågt rekkverk Takvatn ført ned i grunnen, uavklart avslutning Vegetasjon inntil murar bør fjernast, og oppfylling erstattast med drenerande massar. Det bør leggjast ny overvassledning slik at taknedløpa blir samla og leda bort via sandfang. Utbedre sprekker og forvitra betongfuger. Nytt trapperekkverk. Anbefalt tiltak for takvatnet 6

7 Yttervegger Konstruksjonen i yttervegg er av tømre med utv opplengjer og liggjande trepanel utvendig. Stedvis innvendig påforing med plater og noko trepanel. Tilbygg frå 1960-talet er truleg konstruert med bindingsverk. Ytterveggene er, iflg inspeksjon frå loftet, isolert mellom opplengjene i 1.etg og direkte ut imot trepanelet. I 2.etg er det iflg inspeksjon frå loftet uisolert, og åpent luftrom mellom treklædning og tømmerkassen. TG3 Det er spesiell kondensrisiko i vegger der isoleringen i hovedsak ligg på innsida av tømmerkassen, og ikkje lengst ute mot klimaskjermen. Vidare er det ikkje to-trinns tetting og ventilering mellom ein indre og ein ytre klimaskjerm i desse veggene. Symptom på værslitt trepanel og kristiske overgangar mot takflater, hjørner og avslutningar mot vannbord som er utsatt for råte. Stedvis er det tillegsisolert utvendig, og iflg bilde frå loftet er dette utført utan vindsperre og utlekting. Tømmerhus på denne måten vart i utgangspunktet bygde utan tanke på isolering. Når det i ettertid blir isolert så endrar dette på bygningsfysikken i huset, og ytterveggene framstår i dag som uheldig og mangelfullt konstruert. Det er risiko for skader i konstruksjonane, spesiellt pga fare for kondensering på kald innside av tømmerkassen om vinteren. Kritiske overgangar mot vannbord Kritiske overgang arvegg/takflate Bilde ned i veggen frå loftet Klædning på heile huset rivast og ny påforingsvegg setjast opp utvendig etter dagens konstruksjonsløysingar med 200 mm isolasjon og to-trinns tetting med luftespalte imellom vindsperra og trepanelet. Illustrasjon, prinsipp for anbefalt løysing 7

8 Vindauge og dører i yttervegger Bygget har i hovudsak ramtrevindauge med 2 lags isolerglass. Varierande alder. Nokre relativt nye, og ein del ifrå 1970-talet. Det finns også enkeltvis eldre vindauge med enkle glass. TG2 Ein del fuktmerker, svelling og skjolder der det har vore innv kondensering og lekkasjer frå taket. Enkelte symptom på punktering. Dei nyaste vindaugene har lite symtom på svikt, utover partielle skader og fuktsvelling frå kondens og lekkasjer. Vindauge frå 1970 talet har ein del symptom og elde, og Tg er totalt sett også vurdert etter alder, gjenståande levetid og isoleringsegenskaper. Svelling og fuktmerker i karmar etter lekkasje Enkeltvis eldre vindauge med enkle glasruter. Vannbrett utan tett overgang mot yttervegg Dersom tiltak med nye yttervegger skal gjennomførast bør også alle vindauge skiftast og tilfredstille dagens krav til minimum U verdi på 1,2 W/m 2 K. Viktige moment som bør vurderast ved val av løysingar: Bruke vindauge med trekarmar og utv aluminiumsbekledning, pga vedlikehaldet. Vurdere behov for åpningsrammer i forhold til type rom, risiko for hærverk osv. Stabile og vedlikehaldsfrie ytterdører av aluminium og glas. Motorstyrte dørpumper, lett og enkel tilgjengelegheit. Anbefalt løysing 8

9 Takkonstruksjon Bygget har hovedbæresystem av trekonstruksjonar over kjelleretg. Plassbygd takkonstruksjon av sperretak på langsgåande bæring av rundstokkar. Taket er bygd som kaldt loft, med noko «isolering» i loftsbjelkelaget. TG3 Takkonstruksjonen bærer preg av å være bygd opp av gjenbruksmaterialer, med bærande rundstokkar utan bearbeiding eller avbarking. Det er registrert sig og nedbøyning, med svakheit i dimensjonar, samanføyningar, forankring og forbindelsar. Loftsbjelkelaget er minimalt isolert, og det er kun stedvis funksjonell luftespalte ved raft. Konstruksjonen medfører smelting på takflata om vinteren, og elles kondensering på undersida av innvendig takflate. Det kjem kondens eller lekkasjevatn inn i deler av 2. etasjen om vinteren, truleg via vindaugskarmane. Takkonstruksjon av gjenbruksmaterialar Spor etter kondens på underside av taktro Kilsperre, med spor innv etter lekkasje i sløys. Det er forutsatt at heile takkonstruksjonen må rivast bort og gjenoppbyggjast på nytt. Det ligg «nyare ventilasjonskanalar på loftet, og utfordringen ved eit eventuellt tiltak med ny konstruksjon blir å bevare og sikre det som ligg av kanalar og underliggjande konstruksjonar gjennom byggefasen. Det er truleg råd å finne bæring til nye søylepunkt og limtrebjelkar nedover i etasjane, og at det deretter blir bygd nytt takverk med sperrer av Kertobjelkar el tilsvarande materialar for lange spenn. Det blir utfordrande og kostnadskrevande å sikre bygget mot lekkasjar og skader i ein slik byggeperiode utan tak! Loftsbjelkelaget bør isolerast med mm mineralull ved ei slik løysing. Aktuelle løysingar, prinsippskisser. 9

10 Taktekking Utførelse er i dag med kaldt loft, taktro på sperrer med underlagspapp og lappskifer som tekking. Sinkbeslag i sløyser, og nyare takrenner i stål. Enkel snøfangerløysing. Taket er kun besiktiga frå bakkenivå. TG3 Lappskiferen har preg av å være tynn, og det er enkeltvise skiferheller som er borte. Spor etter lekkasjer i sløysrenner. Svak og usikker løysing på snøfanger. Tegn på skader i gavlavslutningar, med sansynlegheit for feltvis råte. Konstruksjonen i sin heilheit medfører skaderisiko for nedfall, både i forhold til snøras og ellers skiferheller som løysner. TG er satt utifrå ei heilheitsvurdering, og det faktum at tekkinga uansett må bort for å skifte ut bærekonstruksjonen under. Tynn skifer, usikre snøfangarar, utette sløysrenner Takbelegget må uansett skiftast som ein konsekvens av eit eventuelt tiltak med ny takkonstruksjon. Dersom ikkje skiferen er eit «must» for det visuelle inntrykket, bør annan tekking veljast som har mindre skaderisiko for nedfall. Vidare bør tilfredstillande oppbyggjing med undertak, impregnerte lekter og sløysrenner med vannlås og falsa skøytar veljast. Nye snøfangarar og ståltakrenner med varme i nedløpa. Golv på grunn Utførelse går ikkje fram av teikningar, men utifrå forklaring på befaringa et det påstøyp med varmekablar i overordna rom i kjellaren. Betongplate på grunn i underordna rom for øvrig. Kontroll av horisontalplanet er ikkje utført. Det er ikkje registrert synlege skader eller svikt i konstruksjonen av betydning. TG1 Bruken og nyttelasta i bygget blir som før, og styrkeeigenskapene skulle soleis være tilfredstillande. Det ligg i dag belegg på deler av golva, og det er ikkje tegn på fukttrekk under golvet eller fuktvandring opp etter søylene og veggene. Årsak til evt luktproblem i kjellaren er ikkje avdekka, men dette kan ha samanheng med avløpsnettet? 10

11 Etasjeskiller Trebjelkelag som etasjeskille. Undergolv av antatt golvplank, sansynlegvis påmontert undergolvsplater med belegg. Plater i himlingane, stedvis utført med separat nedhengt systemhimling. Det er uavklart korleis bjelkelaget er isolert, men erfaringsmessig ligg det bjelkelagsfyll av spon og flis i eldre bjelkelag, dersom det ikkje er føreteke isolering i samband med nye himlingar som er montert på undersida i ein del rom. TG2 Kontroll av horisontalplanet er ikkje utført, men det er registret noko symtom på sig, nedbøyning og svikt. Bjelkelaget har langt spenn, og utan at ein har avdekka og åpna konstruksjonen, er spennvidden på bjelkelaget åpenbart over anbefalt krav til styrke og stivheit idag. Dårleg støydemping og lydegenskaper, men utan spesielle klager med den bruken som er i bygget idag. Konstruksjonen er truleg ikkje tilfredstillande i forhold til brannmotstand som hovedbæresystem, eller som branncellebegrensning mellom etasjane i denne brannklassen. Noko knirk er registrert i 2.etg. Elles normal bruksslittasje på overflatene. Nedhengt systemhimling i enkelte rom. Eksist dekke må kontrollerast i forhold til horisontalplan, stivheit og styrke. Bjelkelaget har lange spennvidder, og bør først avdekkast for å finne ei løysing på eventuell forsterking. Vidare må brannmotstand og lydeigenskaper gjennomgåast. Truleg bør det avdekkast frå undersida slik at forsterking, isolering og ny lydhimling kan monterast før lukking. Sekunder systemhimling bør monterast i alle rom, noko som vil ha positiv betydning for akustikk også. Inngrep i etasjeskille vil medføre konsekvens for tekniske installasjoner. Frå oversida bør inngrep unngåast, bortsett frå tiltak der det er golvknirk. Eksempel, anbefalt tiltak 11

12 Trapper og trapperom Innvendige trapper i trekonstruksjon. Malte overflater. Åpne løysingar utan avstengte trapperom. TG3 Generell bruksslittasje. Trappene er smalare enn bestemmelsane som vil gjelde etter Tek 10, for bygningar der det er krav om universell utforming. Vidare er trappene utført i brennbart materiale, og trapperomma danner åpne forbindelsar mellom etasjane. Brannteknisk vil slike løysingar kome i strid med gjeldande krav i dag. Åpne trapperom mellom etasjane Løysingar i forhold til røming, brannkrav og universell utforming må gjennomgåast. Det mest naturlege er at trappene blir skift, og innbygde som lukka trapperom mellom etasjane. Forskriftskrav: Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige rømningsvei og andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den fastlagte tilgjengelige rømningstid. Trappeløp i BKL 2, R 30. Innervegger Innervegger er antatt utført som både tømra vegger og bindingsverk med innv plateklædning og trepanel. Det er foretatt innvendig overflatebehandling og oppgradering gjennom åra. TG2 Overflatene har lite slittasje og skader etter bruk og påkjenning for å være i ein skule. Bygget manglar tilfredstillande oppdeling i brannceller, og skilleveggene har truleg heller ikkje lydtekniske egenskaper etter dagens krav. Som del av ei evt oppgradering bør veggene åpnast og kontrollerast i forhold til dei krava som blir gjeldande for tiltaket, før ein konkluderer med val av løysing. Uansett må det truleg byggjast nye vegger i tilknytning til trapper og rømningsveger. 12

13 Innerdører Glatte malte og laminatdører. TG2 Generell bruksslittasje. Manglande sjølvlukkemekanisme på enkelte dører. Enkelte dører har klassifisering, men utifrå det som er registrert på befaringen, er det ingen system og heilheit i forhold til lyd og branntekniske egenskaper på innv dører. Alle dører bør skiftast i samband med ei evt større ombyggjing. Stabile dørar med stor slitestyrke bør brukast. Laminatdører med trekarm, der brann og lydkrav blir ivareteke. Holdemagnetar, pumper osv må vurderast i samband med gangsoner og tekniske krav. Sanitærinstallasjoner Røyropplegg med antatt soil i avløp og kopar i vassrøyr. Det er registrert glasserte keramikkrøyr i deler av botnleidningsnettet. Elles eit enkelt sanitæranlegg med porselensvaskar og 2-greps blandebatteri. Eldre brannslangar liter vv tank i kjeller. UN/TG2 Aldrende anlegg. Iflg vaktmeister er det tidsvis forstoppelse i avløp ut ifrå bygget. Brannslangane tilfredstiller ikkje dagens krav. Lite energiøkonomisk løysning med ein stor 1000 liter vv-beredar, sett i forhold til forbruket som er i bygget idag. Glasserte røyr i bunnledningsnettet Eldre, uøkonomisk vv-bereder Aldrande sanitærutstyr, 2-greps batteri. Brannslangar som er meir egna for eit museum, enn som branntryggleik Skifting av vv-tank, delvis nytt røyropplegg og skifting av sanitærutstyr må påreknast. Nytt opplegg til brannslangar. Evt må sprinkling vurderast i samband med brannteknisk prosjektering. Dersom vannsikringskravet etter TEK 10 skal følgjast, vil dette bety omfattande tiltak. Evt ny eller alternativ botnleidning, som no tidvis går tett, bør vurderast etter nermare kontroll. 13

14 Ventilasjonsanlegg Bygget har ballansert ventilasjonsanlegg, truleg iht krava etter TEK 7. Anlegget er montert rundt Teknisk rom/vifterom i kjellar, og kanalnett med vertikale sjakter og omfordeling på loftet. Anlegget er relativt nytt og moderne, og tilfredstiller truleg langt på veg dagens krav. UN/TG1 Nyare vifterom i kjellaren Utfordringen blir å bevare anlegget mest mogeleg i samband med evt skifting av takkonstruksjon og ei oppgradering av bygget for øvrig. Vidare vil brannteknisk oppgradering av bygget, med evt avstenging i trapperom, få konsekvens for kanalnettet. Elektro Bygget har el-installasjon av varierande alder og løysing. Mykje er lagt nytt og tilpassa drifta etterkvart. Det er mykje synleg installasjon og installasjonskanalar i kontormiljøa. Opplegg for tele og data. Sløyfebasert brannvarsling. Nyare innmat i deler av hoved og underfordelingar. UN Det er ikkje foretatt kontroll av anlegget, og vurderinga må skje av fagfolk på området. Det er registrert gjennomføringar utan branntetting. Delvis fornya anlegg Branntetting er åpenbart ikkje gjort Anlegget vil bli berørt av ei ombyggjing elles i bygget, og det må påreknast omleggjing og nyanlegg i samband med ei evt bygningsmessig rehabilitering og ombyggjing. Brannvarslingsanlegget bør skiftast til eit adresserbart varslingsanlegg. 14

15 Kjell Tokvam AS 5743 Flåm Mob Org.nr: Kalkulasjon 1910 bygget Hafslo barne og ungdomsskule 6869 HAFSLO LUSTER KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Oppdraget: Estimerte kostnader med rehabilitering, 1910 bygget ved Hafslo barne og ungdomsskule, basert på tilstandsrapport datert Prosjektering og utredning er ikkje gjennomført, og tiltaka baserer seg difor på skjønnsmessige vurderingar etter registrert tilstandssvekkelse og avvik etter dagens forskriftskrav. Estimerte kostnader omfattar ikkje tilbygg, ny heis osv! Eigne forutsetningar for kalkylen.: For denne kalkylen er det brukt overslag og skjønn, basert på erfaringstal og arealprismetode. Denne kalkylemetoden legg til grunn ein del skjønnsmessige vurderingar, og vil normalt avvik ein del i forhold til ein detaljkalkyle etter definert omfang og standard. Kunde/rekvirent Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnr./sted: Luster kommune Geir Afdal Rådhuset 6868 GAUPNE Flåm, Kjell Tokvam Takstmann mntf

16 Kjell Tokvam AS Eiendom: Kalkulasjonsposter 1910 bygget - Hafslo barne og ungdomsskule, 6869 HAFSLO Side: 2 av 4 Dato Skulebygning, 1910 Postnr. Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum Grunn og fundament 1.1 Basert på tilstandsrapport: Vegetasjon inntil murar fjernast, og erstattast med drenerande massar mot syd. Ny overvassledning slik at taknedløpa blir samla og leda bort via sandfang. Reasfaltering av grøfter. Utbedre sprekker og forvitra betong. Nytt trapperekkverk RS 1, , Yttervegger 2.1 Basert på tilstandsrapport: Rive klædning på heile bygget og byggje ny påforingsvegg utvendig etter dagens konstruksjonsløysingar med 200 mm isolasjon og to-trinns tetting med luftespalte imellom vindsperra og trepanelet. Rigging og sikring RS 1, , Basert på tilstandsrapport: Nye vindauge og dørar i yttervegger, kun hovedetg og 2.etg, som blir berørt av nye påforingsvegger. Solavskjerming mot syd. Rigging og sikring RS 1, , Takkonstruksjon 3.1 Basert på tilstandsrapport: Eksist tekking og heile takkonstruksjonen blir fjerna Ny takkonstruksjon komplett, limtre og sperrer. Undertak, sløyfer og lekter. Isolert loftsbjelkelag over 2.etg. Min 350 mm mineralull. Underklædning, vindskier og loddbord. Rigging og taksikring RS 1, , Basert på tilstandsrapport: Tekking med betongtakstein på lekter. Snøfangarar. Renner og beslag. Rigging og sikring RS 1, , Etasjeskille

17 Kjell Tokvam AS Eiendom: 1910 bygget - Hafslo barne og ungdomsskule, 6869 HAFSLO 4.1 Dekke mellom 1. etg og 2.etg. Forsterking, uavklart løysing. Isolert nedforing + giplater Sekunder systemhimling Side: 3 av 4 Dato RS 1, , Himling mot loftet. Diffsperre, gipsplater og antatt ny systemhimling pga tillegsisolering på kaldt loft RS 1, , Trapperom 5.1 Trapper utskiftast, og trapperom innbyggjast RS 1, , Innervegger 6.1 Det er forutsatt at innerveggene stedvis må oppgraderast i forhold til lyd og brann. uavklart omfang. Usikker post! Summen er skjønnsmessig vurdert, og avrunda mot halve RS 1, , Skifting av innv dører, 1. og 2.etg. Låser og beslagvarer RS 1, , Sanitæranlegg 7.1 Ny v-v beredar. Nytt røyropplegg til installasjoner i 1. og 2. etg. Nytt sanitærutstyr i 1. og 2. etg (Ikkje meir omfattande enn idag) Nye brannslangar. (Bunnledning ikkje vurdert, her bør det inn kamerakontroll først!) RS 1, , Ventilasjon 8.1 Anlegget er forutsatt å kunne gjenbrukast, bortsett frå at deler av kanalanlegget blir berørt i forbindelse med bygningsmessige tiltak og må delvis demonterast, remonterast og delvis ombyggjast RS 1, , Elektro

18 Kjell Tokvam AS Eiendom: 1910 bygget - Hafslo barne og ungdomsskule, 6869 HAFSLO 9.2 Anlegget vil bli berørt av ei ombyggjing elles i bygget, og det må påreknast omleggjing og nyanlegg i samband med bygningsmessig rehabilitering og ombyggjing i både 1. og 2.etg. Brannvarslingsanlegget bør skiftast til eit adresserbart varslingsanlegg. SD-anlegg og nye varmekilder bør installerast Side: 4 av 4 Dato RS 1, , Generelle kostnader Prosjektering. - Adm og oppfølging. - Andre byggherrekostnader. RS 1, , Sikkerheitsmargin og forventa tillegskostnader. RS 1, , Total eks. avg Sammendrag kalkulasjonsposter eks avgift Objekt Gruppe Beløp Sum Skulebygning, 1910 Grunn og fundament Yttervegger Takkonstruksjon Etasjeskille Trapperom Innervegger Sanitæranlegg Ventilasjon Elektro Generelle kostnader Total eks. avg

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-3 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN stabbur Bur-stabbur-loft 1224

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4 PROSPEKT Gjervik Ytre 5914 Isdalstø Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. HEILSKAPS LØYSING MED KVALITET I FOKUS Email: post@ reigstadbygg.no 1 2 3 4 Fast pris: 1 760 000

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Kjærlighetsstien 23 3681 Notodden 35 01 21 21 Tilstandsrapport over Låve Fyresdal Prestegård 3870 FYRESDAL Gårdsnr. 36 Bruksnr. 1 FYRESDAL KOMMUNE Utført av: Takstmann Joar Lofthus Einar Idland Oppdrag

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

01 Rigg og drift 02 Tømrararbeid 03 Golvbelegg 05 Elinstallasjon 06 VVS 07 Branntetting Sum. Dato:

01 Rigg og drift 02 Tømrararbeid 03 Golvbelegg 05 Elinstallasjon 06 VVS 07 Branntetting Sum. Dato: Del B Kapittel 0 Rigg og drift 02 Tømrararbeid 03 Golvbelegg 05 Elinstallasjon 06 VVS 07 Branntetting Sum Sum kapittel Dato: 4.2.206 Del B side Dato 4.2.206 Kapittel: 0 Rigg og drift 0 Rigg og drift Den

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Byggeskader og feil Erfaringer

Byggeskader og feil Erfaringer Byggeskader og feil Erfaringer FoU-ansvarlig, professor II Svein Bjørberg Multiconsult AS Dato: Side: 1 Erfaringer Byggskade: Skade som følge av gal design, gal utførelse etc Byggefeil: Gal utførelse dvs

Detaljer

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201300121-4 Arkivnr. 111 Saksh. Haavardtun, Helge; Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200800137-4 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 13.03.2008 INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Frå avfall til verdifullt byggemateriale

Frå avfall til verdifullt byggemateriale Frå avfall til verdifullt byggemateriale Kva er polybetong? Polybetong er ein betong som er sett saman av sement, vatn og isoporkuler, samt eit tilsetningsstoff. Isoporkulene kan være i form av nye isoporkuler,

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 22 Loddefjord 5881 Bergen Telefon 55 50 01 48, telefaks 55 50 01 49 E-adr: takst@hoem.no Verdi- og lånetakst over "Karistova - Kysthospitalet" Hagaviksbakken 60 5217 HAGAVIK Gårdsnr. 33 Bruksnr.

Detaljer

Etter 2010. Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Kursdagane 2011

Etter 2010. Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Kursdagane 2011 1 Kursdagane 2011 Oppgradering av eksisterande bygningar, mulegheiter og begrensningar Amanuensis Arvid Dalehaug, Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Redusert energibruk ved tiltak på bygningskroppen

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Mars 2016 4.00 BYGGESETTET Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe/peisovn, flere typer taktekking, ulike utførelser for panel/plater

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Anbudsbeskrivelse branntekniske utbedringer HINT, Statsbygg

Anbudsbeskrivelse branntekniske utbedringer HINT, Statsbygg Anbudsbeskrivelse branntekniske utbedringer HINT, Statsbygg Del 1 Generelt Rigg og drift (inkl. nødvendig stillas) RS 1 Fjerning av møbler i trapperom RS 1 Rengjørng av loft inkl. fjerning av eksisterende

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer